Мемлекет және құқық теориясы


Жоспар

1. Мемлекет және құқық теориясы
2. ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
3. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
4. ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
5. ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы ғылыми пәнінің түсінігі. Жалпы мемлекет және құқық теориясының пәні - негізгі заңдылықтардың пайда болу, мемлекет және құқықтың функцияларымен дамуы.
Мемлекет және құқық теориясы пәні мен объектісінің ұғымы.
Қоғамдық құбылыстарды зерттеудегі ғылым жүйесінде мемлекет және құқық теориясының орны. Мемлекет және құқық теориясының философиямен, әлеуметтанумен, саясаттанумен, мәдениеттанумен қатынасы.
Рулық құрылыс. Рулық құрылыс кезіндегі басқару органдары және жүріс-тұрыс нормалары. Алғашқы қауымның рулық-тайпалық ұйымнан біртіндеп мемлекетке ауысуы.
Мемлекеттің құрылуының нышындары: бұқаралық билік (аппарат), тұрғындардың территориялық бөлінуі, салықтар мен займдар. Мемлекеттілік. Егеменділік. Құқықшығармашылық мемлекеттің нышаны ретінде.
Құқықтың пайда болуының негізгі теориялары: шынайы-құқықтық (шарттық), теологиялық, психологиялық, материалистік (класстық).
Мемлекет және құқықтың уақыт аралығындағы хронологиялық көзқарас. Ежелгі әлемдегі, орта ғасырдағы, жаңа және жаңа уақыттағы мемлекет және құқық. Қазіргі замандағы құқықтық жүйесінің классификациясы романо-германдық және англосаксондық құқтық жүйелер.
Мемлекеттің түсінігі. Мемлекеттің түрлерінің түсінігі. Мемлекеттің түрлерін анықтайтын факторлар: географиялық, экономикалық, саяси, тарихтық, ұлттық. Басқару формасы. Мемлекеттік құрылым формасы.
Мемлекет механизмі туралы түсінік. Мемлекет аппаратының негізгі орналасу міндеттерімен қызметтері: бөлінуі, интернацмонализм, демократизм, профессионализм, егеменді мемлекет билігінің халыққа тиістілігі, азаматтардың құқық қорғау және жеке бостандықтары.
Мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет кадрлары мен олардың жіктелінуі. Мемлекет органдары, оның белгілері. Мемлекеттік органдардың мақсаты, қызметі және компетенциясы.
Мемлекет қызметінің мазмұны және түсінігі. Мемлекеттің мәні, оның мақсаты және қызметі. Мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері. Мемлекеттің тұрақты және уақытша қызметтері. Мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, саяси, идеологиялық қызметтері.
Мемлекет қызметі және мемлекет механизмі (аппараты). Мемлекет қызметі және мемлекеттік органдардың қызметі.Мемлекет қызметінің іске асырылуының құқықтық формасы: құқықтық шығармашылық, құқықтық қолданыс, құқықтық қорғаныс.
Қоғамның саяси жүйесі туралы түсінік.
Құқықтық мемлекеттік тұжырымдамасы: теория мен тәжірибе. Құқықтық мемлекеттің мақсаты, міндеттері және қызметі.
Құқықтың анықтамасы.Құқық институт ретінде. Объективтік құқық және субъективтік құқық.
Құқық нормасының түсінігі. Құқық нормасы - үлгі, ереже, шара, жүріс-тұрыс масштабы. Құқық нормасының белгілері: формалды анықтаушылық жалпы міндеттілік, жүйелілік, әрекеттің қат-қабаттылығы, адресаттық кейіптеушіліксізі мемлекетпен қамтамасыз етілуі, ұсынушылық-міндеттілік сипаты.
Құкықтың(қайнар көздерінің) формаларының түсінігі. Санкциялы дәстүр. Әдет-ғұрпы құқығы. Сот және әкімшілік прецеденті. Нормативтік құқықтық акт.Зандық доктрина құқықтың қайнар көзі ретінде.
Нормативтік құқықтық актілердің түсінігі және жалпы ситапттамасы. Нормативтік құқықтық актілерлің түрлері, заңдық күші, әрекет ету ортасы, оларды шығару субъектілері және әрекет ету мерзімі бойынша саралануының критериилері.
Қағида шығармашылығының, құқық шығармашылықтың заң шығарушылықтың түсінігі. Халықтың бірден-бір құқық шығармашылығы. Референдум түсінігі. Заң шығару процессінің сатысы және түсінігі.
Құқық жүйесінің түсінігі. Құқықтың құрылымы. ҚҰҚЫҚТЫҚ институттар және олардың түрлері.
Құқықтық қатынастардың түсінігі.Құқықтық қатынастардың құрамы. Құқықтық қатынастардың мазмұны. Құқықты жүзеге асырудың түсінігі, оның түрлері мен әдістері.
Құқықты қолдану - құқықтық жүйе асырудың ерекше формасы (әдісі). Құқықты қолдану субъектілері: мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, құқық қорғау органдары.
Нормативтік құқықтық актілерді талқылаудың түсінігі. Құқық нормаларының мазмұмын түсіндіру және анықтау.
Құқықтық сана - қоғамдық сананың түрі. Құқықтық сананың басқа да қоғамдық санамен арақатынасы: сасяси, өнегелік, діндік.Құқықтық мәдениеттің түсінігі элементтері және деңгейлері.
Құқықтағы кемтіктің түсінігі. Құқықтағы аналогия институты. Заңның аналогиясы және құқықтық аналогиясы.
3аңды мінезқұлық заң нормаларының нұсқауларына сәйкес мінез құлық ретінде.3аңды мінез құлықтың түрлері. Активті, пассивті және қалыпты мінезқұлық.
Құқық бұзушылықтың түсінігі, түрлері. Қылмыстылықтық себептері және басқа да құқық бұзушылыктардың әлеуметтік табиғаты. Заңды жауапкершілік және оның түрлері.3аңдылықтың түсінігі. Заңдылықты қамтамасыз етудегі Конституцияның орны мен ролі. Конституциялық заңлылық заңдылық пен құқықтық тәртіптің негізі.
Мемлекет және құқық теориясының көзқарасы бойынша жеке тұлға, адам, азамат ұғымы. Азаматтық, Азамат және мемлекет.Адам және азаматты құқықтары мен бостандықтарының түсінігі, олардың жүйесі.
Құқық саласының түсінігі. Құқық саласының негізгі компоненттері. Құқықтық сана, құқықтық тәртіп, құқықтық норма, құқыкқолданушылық, құкықшығармашылық, құқықтық ғылым, құқықтық білім, олардың жалпы сипаттамасы.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право РК Алматы: 2001
2. Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма:Уч.пособие.-М., 2003.
3. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. - М., 2000
4. Баймолдина З.Х. К вопросу о сущности принципа дизпозитивности гражданского процессуального права // Научные труды КазГЮУ. – Алматы, 1999. – Вып.1. – С. 49-60.
5. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М., 2000
6. Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учебное пособие. – М., 2003.
7. Баймолдина З.Х. Гражданский процесс. право РК Алматы: 2000.
8. Треушников М.С Гражданский процесс М, 2000.
9. Зейдер Н.Б.Гражданские процессуальные правоотношения.- М., 2000
10. Чечина Н.А. Гражданские процессуальные правоотношения.- М., 2000
11. Абдулина З.К. Производство гражданских дел в суде первой инстанции: Учебное пособие. - Алматы: Казак университеті, 1998.
12. Баймолдина З.Х. Производство по пересмотру судебных актов по гражданским делам: Учебное пособие. - Алматы: КазГЮУ, 2002.
13. Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред. М.К. Юкова. - М.: 2000
14. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-практический) / Под ред. М. С. Шакарян. - М.: Юрист, 2000.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Жоспар

1. Мемлекет және құқық теориясы
2. ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
3. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
4. ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
5. ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы ғылыми пәнінің түсінігі. Жалпы мемлекет және
құқық теориясының пәні - негізгі заңдылықтардың пайда болу, мемлекет және
құқықтың функцияларымен дамуы.
Мемлекет және құқық теориясы пәні мен объектісінің ұғымы.
Қоғамдық құбылыстарды зерттеудегі ғылым жүйесінде мемлекет және құқық
теориясының орны. Мемлекет және құқық теориясының философиямен,
әлеуметтанумен, саясаттанумен, мәдениеттанумен қатынасы.
Рулық құрылыс. Рулық құрылыс кезіндегі басқару органдары және жүріс-тұрыс
нормалары. Алғашқы қауымның рулық-тайпалық ұйымнан біртіндеп мемлекетке
ауысуы.
Мемлекеттің құрылуының нышындары: бұқаралық билік (аппарат), тұрғындардың
территориялық бөлінуі, салықтар мен займдар. Мемлекеттілік. Егеменділік.
Құқықшығармашылық мемлекеттің нышаны ретінде.
Құқықтың пайда болуының негізгі теориялары: шынайы-құқықтық (шарттық),
теологиялық, психологиялық, материалистік (класстық).
Мемлекет және құқықтың уақыт аралығындағы хронологиялық көзқарас. Ежелгі
әлемдегі, орта ғасырдағы, жаңа және жаңа уақыттағы мемлекет және құқық.
Қазіргі замандағы құқықтық жүйесінің классификациясы романо-германдық және
англосаксондық құқтық жүйелер.
Мемлекеттің түсінігі. Мемлекеттің түрлерінің түсінігі. Мемлекеттің
түрлерін анықтайтын факторлар: географиялық, экономикалық, саяси, тарихтық,
ұлттық. Басқару формасы. Мемлекеттік құрылым формасы.
Мемлекет механизмі туралы түсінік. Мемлекет аппаратының негізгі орналасу
міндеттерімен қызметтері: бөлінуі, интернацмонализм, демократизм,
профессионализм, егеменді мемлекет билігінің халыққа тиістілігі,
азаматтардың құқық қорғау және жеке бостандықтары.
Мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет кадрлары мен олардың жіктелінуі.
Мемлекет органдары, оның белгілері. Мемлекеттік органдардың мақсаты,
қызметі және компетенциясы.
Мемлекет қызметінің мазмұны және түсінігі. Мемлекеттің мәні, оның мақсаты
және қызметі. Мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері. Мемлекеттің тұрақты
және уақытша қызметтері. Мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, саяси,
идеологиялық қызметтері.
Мемлекет қызметі және мемлекет механизмі (аппараты). Мемлекет қызметі
және мемлекеттік органдардың қызметі.Мемлекет қызметінің іске асырылуының
құқықтық формасы: құқықтық шығармашылық, құқықтық қолданыс, құқықтық
қорғаныс.
Қоғамның саяси жүйесі туралы түсінік.
Құқықтық мемлекеттік тұжырымдамасы: теория мен тәжірибе. Құқықтық
мемлекеттің мақсаты, міндеттері және қызметі.
Құқықтың анықтамасы.Құқық институт ретінде. Объективтік құқық және
субъективтік құқық.
Құқық нормасының түсінігі. Құқық нормасы - үлгі, ереже, шара, жүріс-тұрыс
масштабы. Құқық нормасының белгілері: формалды анықтаушылық жалпы
міндеттілік, жүйелілік, әрекеттің қат-қабаттылығы, адресаттық
кейіптеушіліксізі мемлекетпен қамтамасыз етілуі, ұсынушылық-міндеттілік
сипаты.
Құкықтың(қайнар көздерінің) формаларының түсінігі. Санкциялы дәстүр. Әдет-
ғұрпы құқығы. Сот және әкімшілік прецеденті. Нормативтік құқықтық
акт.Зандық доктрина құқықтың қайнар көзі ретінде.
Нормативтік құқықтық актілердің түсінігі және жалпы ситапттамасы.
Нормативтік құқықтық актілерлің түрлері, заңдық күші, әрекет ету ортасы,
оларды шығару субъектілері және әрекет ету мерзімі бойынша саралануының
критериилері.
Қағида шығармашылығының, құқық шығармашылықтың заң шығарушылықтың
түсінігі. Халықтың бірден-бір құқық шығармашылығы. Референдум түсінігі. Заң
шығару процессінің сатысы және түсінігі.
Құқық жүйесінің түсінігі. Құқықтың құрылымы. ҚҰҚЫҚТЫҚ институттар және
олардың түрлері.
Құқықтық қатынастардың түсінігі.Құқықтық қатынастардың құрамы. Құқықтық
қатынастардың мазмұны. Құқықты жүзеге асырудың түсінігі, оның түрлері мен
әдістері.
Құқықты қолдану - құқықтық жүйе асырудың ерекше формасы (әдісі). Құқықты
қолдану субъектілері: мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, құқық
қорғау органдары.
Нормативтік құқықтық актілерді талқылаудың түсінігі. Құқық нормаларының
мазмұмын түсіндіру және анықтау.
Құқықтық сана - қоғамдық сананың түрі. Құқықтық сананың басқа да қоғамдық
санамен арақатынасы: сасяси, өнегелік, діндік.Құқықтық мәдениеттің түсінігі
элементтері және деңгейлері.
Құқықтағы кемтіктің түсінігі. Құқықтағы аналогия институты. Заңның
аналогиясы және құқықтық аналогиясы.
3аңды мінезқұлық заң нормаларының нұсқауларына сәйкес мінез құлық
ретінде.3аңды мінез құлықтың түрлері. Активті, пассивті және қалыпты
мінезқұлық.
Құқық бұзушылықтың түсінігі, түрлері. Қылмыстылықтық себептері және
басқа да құқық бұзушылыктардың әлеуметтік табиғаты. Заңды жауапкершілік
және оның түрлері.3аңдылықтың түсінігі. Заңдылықты қамтамасыз етудегі
Конституцияның орны мен ролі. Конституциялық заңлылық заңдылық пен құқықтық
тәртіптің негізі.
Мемлекет және құқық теориясының көзқарасы бойынша жеке тұлға, адам,
азамат ұғымы. Азаматтық, Азамат және мемлекет.Адам және азаматты құқықтары
мен бостандықтарының түсінігі, олардың жүйесі.
Құқық саласының түсінігі. Құқық саласының негізгі компоненттері. Құқықтық
сана, құқықтық тәртіп, құқықтық норма, құқыкқолданушылық,
құкықшығармашылық, құқықтық ғылым, құқықтық білім, олардың жалпы
сипаттамасы.

2. ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ереше бөлім)

Қылмыстық құқық – іс әрекетінің жазаланушылық және қылмыстылығын
бекітетін заң нормаларының жүйесі. Қылмыстық құқықтың пәні және әдісі.
Қылмыстық құқық пәнінің әдісінің ерекшелігі және басқа құқық салаларының
әдісі мен пәндерінің айырмашылығы.
Жеке тұлғанаң мүддесін қорғау қажеттілігі, қоғам мен мемлекет мүддесін
қорғау-қылмыстық заңды шығару немесе өзгерту ретінде. Қылмыстық заңның
функциялары. Қылмыстық заңның заңға сәйкес нормативтік актілері
алдындағы басымдылығы.
Қылмыстың түсінігі және әлеументтік мәні. Қолданылып жүрген қылмыстық
заңдағы қылмыстың анықтамасы. Қылмыс және тұлға, оның құқықтары мен
бостандықтарына, қоғам және мемлекет мүдессіне қолсұғушылықтың ең
қауіптісі.
Қылмыстық жауаптылық және оның негізі. Қылмыстық жауаптылық-заңды
жауаптылықтың бір түрі. Қылмыстық құқық ғылымындағы қылмыстық жауаптылық
мәселесі.
Қылмыстық құқық бойынша қылмыс объектісінің түсінігі. Қылмыстық-құқықтық
қорғау объектісі туралы заң.Қылмыс объектісіің түрлері.
Қылмыстың объективтік жағының түсінігі және маңызы Қылмыстың объективті
жағының белгілері. Қоғамға қауіпті және құқықа қайшы әрекет.
Қылмыс субъектісі және қылмыскер тұлғасы. Қылмыскер тұлғасының қылмыстық
құқықтық маңызы. Қылмыстық жауаптылық туындайтын жас мөлшері.
Қылмыстың субъективтік жағының түсінігі және маңызы. Қылмыстың
субъективтік жағының белгілері. Кінә - қылмыстың субъективтік жағының
негізгі белгісі.
Қылмыстық құқық бойынша іс - әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлардың
түрлері және заңды табиғаты. Қажетті қорғану. Аса қажеттілік.
Қасақана қылмыс жасау сатыларының түсінігі және түрлері.
Қасақаналықты табу, оның жазаналушылығы.
Қылмысқа қатысу ұғымы. Қатысып жасалған қылмыстардың қоғамға
қауіптілігінің жоғарлығы. Қатысудың субъективтік және объективтік
белгілері. Қатысу нысандарының заңды сипаттамасы.
Қылмыстардың көптіглігінің түсінігі және белгілері. Қылмыстардың
көптіглігінің нысандары. Қылмыстың бірнеше рет жасалуының түсінігі және
оның белгілері.
Қылмыстық құқық ғылымындағы жаза теориялары. Мемлекеттің қылмыстылықпен
күрес жүйесіндегі жазаның орны. Жаза мақсаттары.
Жаза жүйесі мен түсінігі және маңызы.
Жаза тағайындаудың жалпы негіздері.
Қылмыстық жауаптылықтан босату ұғымы және маңызы. Қылмыстық жауаптылықтан
және жазадан босатудың тиімділігі.
Соттылықты жою және алу.Жазадан босату ұғымы.Жазадан босатудың негіздері,
түрлері.
18 жасқа жетпей қылмыс жасаған тұлғалардың қылмстық жауаптылығының жалпы
ережелері.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері. Медициналық
сипаттағы мәжбүрлеу шараларын түрлері.
Қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің ұғымы. Оның даму тенденциясының негізгі
кезеңдері. Қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөлімдерінің бірлігі.
Адамның жеке басына қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Өмірге қарсы
қылмыстар. Денсаулыққа қарсы қылмыстардың ұғымы және түрлері. Азаматтардың
өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстар. Жыныстық қылмыстар.
Адамның бас бостандығына қарсы қылмыстар.
Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың ұғымы. Кәмелетке
толмағандарға қарсы қылмыстардың түрлері.
Адамның және азаматтың конституциялық және басқа да құқықтары мен
бостандықтарына қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қол сұғатын
қылмыстар. Азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы
қылмыстар. Азаматтардың еңбектік құқықтары мен бостандықтарына қарсы
қылмыстар.
Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың ұғымы және
түрлері.
Мемлекеттің құрылыс негіздерінің және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың
ұғымы және түрлері. Конституциялық құрылыс негіздеріне қарсы қылмыстар.
Меншікке қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Талан-таражға салудың
ұғымы және оның түрлері. Талан-таражға салу затының белгілері.
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Заңды
кәсіпкерлік қызметке қарсы қылмыстар. Банктік қызмет саласындағы қылмыстар.
Салық және кеден заңдылықтары саласындағы қылмыстар.
Коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстардың
ұғымы, түрлері. Өкілеттіктерді теріс пайдалану.
Қоғамның қауіпсіздігіне және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстардың ұғымы
мен түрлері.
Халықтың денсаулығына және адамгершілікке қарсы қылмыстардың ұғымы мен
түрлері.
Экологиялық қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Көліктегі қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Темір жол, әуе немесе су көлігі
қозғалысы мен оларды пайдалану қауіпсіздігінің ережелерін бұзу.
Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас
жемқорлық және өзге де қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Басқару тәртібіне қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстардың
ұғымы мен түрлері.
Әскери қылмыстардың ұғымы мен түрлері.

3. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы

Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы және оның құқық жүйесіндегі орны.
Қылмыстық іс жүргізу құқығының құқықтың басқа салалары және ғылыми
пәндермен ара қатынасы. Қылмыстық іс жүргізудің түрлері (нысандары).
Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің ұғымы мен түрлері.
Қазақстан Республикасының Конституциясы қылмыстық іс жүргізудің қайнар көзі
ретінде. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасы, оның
қалыптасуы мен дамуы.
Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің ұғымы мен маңызы. Қылмыстық сот ісін
жүргізу приңциптерінің жүйесі. Қылмыстық іс жүргізу принциптері мен
міндеттері арасындағы қарым - қатынас. Принциптердің жүйесі қылмыстық сот
ісін жүргізуді дамытудың методологиялық негізі ретінде.
Қылмыстық ізге түсудің түсінігі мен мазмұны. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге
асырудың жалпы шарттары. Қылмыстық ізге түсудің нысандары.
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың ұғымы, олардың жіктелуі. Қылмыстық
іс жүргізу қатысушылары мен субъектілері түсініктерінің ара қатынасы.

Өзара іс әрекет етудің іс жүргізушілік нысандары. Өзара әрекет етудің
ұйымдастырушылық нысаны. Тергеушінің қоғамдастықпен өзара әрекет етуі.
Тергеушінің сарапшылық бөлімшелермен өзара әрекет етуі. Қылмыстық іс
бойынша іс жүргізудің түсінігі.
Қылмыстық іс жүргізуде қаралатын азаматтық талаптардың пәні, оны
ұсынудың негіздері және іс жүргізу тәртіптері. Қылмыстық іс жүргізудегі
азаматтық талаптың құқықтық негізі.
Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы ақтаудың ұғымы мен маңызы. Ақтауға
жататын тұлғалар, ақтау негіздері.
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз
ету.
Қылмыстық іс жүргізуге қатысудын шеттеуге өтініш жасау және қарсылық
білдіру. Қылмыстық іс жүргізуге қатысудан босату. Судьяға қарслық білдіру.
Прокурорға қарсылық білдіру. Тергеуші мен анықтаушыға қарсылық білдіру.
Дәлелдемелер ұғымы. Дәлелдемелік құқығы және оның дәлелделер
теориясындағы орны. Дәлелдемелер теориясының методологиялық негіздері.
Дәлелдеу процесінің ұғымы мен элементтері. Дәлелдеу субъектілері.
Дәлелдемелерді жинау, зерттеу және бекіту. Дәлелдемелерді бағалаудың
түсінігі мен принципі.
Қылмыстық іс жүргізудегі қылмыстық іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының
түсінігі мен маңызы.
Қылмыстық ісіті қозғау сатысының мазмұны.Қылмыстық істі қозғау дербес
саты ретінде. Қылмыстық істі қозғау сатысының түсінігі, міндеттері мен
маңызы. Қылмыстық істі қозғау субьектілері. Қылмыстық істі қозғаудың
себептері мен негіздері.
Алдын ала тергеудің түсінігі, мазмұны мен міндеттері.Тергеу әрекеттерін
жүргізудің жалпы шарттары. Алдын ала тергеу кезінде шығарылатын
қаулылар.Анықтау мен алдын ала тергеудің мәліметтерін жария етпеу.
Айыпталушы ретінде жауаптылыққа тарту: ұғымы, мазмұны мен маңызы.
Айыпталушы ретінде тұлғаны жауапқа тартудың іс жүргізу тәртіптері.
Тергеу әрекеттерінің түсінігі, олардың жүйесі. Тергеу әрекеттерінің
мазмұны мен құрылысы. Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы шарттары. Тергеу
әрекеттерінің түрлері.Жауап алу. Беттестіру. Қарау. Куәландыру
Алдын ала тергеудің аяқталуының түсінігі, оның нысандары. Алдын ала
тергеудің аяқталуының негізі мен жағдайлары. Айыптау қорытындысын жасау мен
алдын ала тергеудің аяқталуы.
Басты сот талқылау сатысының мәні,маңызы және міндеттері.Басты сот
талқылау жалпы шарттарының ұғымы мен маңызы.
Басты сот талқылауын тағайындау сатысының ұғымы мен
маңызы,міндеттері.Келіп түскен қылмыстық істер бойынша соттың іс
әрекеттері.Келіп түскен істер бойынша судья қабылдайтын шешімдердің
түрлері.
Басты сот талқылауы сатысының ұғымы ,оның жүйесі.Басты сот талқылауы
сатысының мәні,міндеттері және маңызы. Басты сот талқылауы қылмыстық іс
жүргізудің басты сатысы.
Апеляциялық өндіріс сатысының ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мемлекет және құқық теориясы қоғамдық
Мемлекет және құқық теориясы пәні
Мемлекет және құқық теориясы пәні ұғымы
Мемлекет және құқық теориясы туралы түсінік
Мемлекет және құқық теориясы. Мемлекеттің пайда болуы
Мемлекет және құқық теориясы пәнінен дәрістер
Мемлекет және құқық
Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі және оқу пәндеріндегі мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет теориясы
Мемлекет және құқық ұғымы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь