Мемлекет және құқық теориясы

Жоспар

1. Мемлекет және құқық теориясы
2. ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
3. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
4. ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
5. ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы ғылыми пәнінің түсінігі. Жалпы мемлекет және құқық теориясының пәні - негізгі заңдылықтардың пайда болу, мемлекет және құқықтың функцияларымен дамуы.
Мемлекет және құқық теориясы пәні мен объектісінің ұғымы.
Қоғамдық құбылыстарды зерттеудегі ғылым жүйесінде мемлекет және құқық теориясының орны. Мемлекет және құқық теориясының философиямен, әлеуметтанумен, саясаттанумен, мәдениеттанумен қатынасы.
Рулық құрылыс. Рулық құрылыс кезіндегі басқару органдары және жүріс-тұрыс нормалары. Алғашқы қауымның рулық-тайпалық ұйымнан біртіндеп мемлекетке ауысуы.
Мемлекеттің құрылуының нышындары: бұқаралық билік (аппарат), тұрғындардың территориялық бөлінуі, салықтар мен займдар. Мемлекеттілік. Егеменділік. Құқықшығармашылық мемлекеттің нышаны ретінде.
Құқықтың пайда болуының негізгі теориялары: шынайы-құқықтық (шарттық), теологиялық, психологиялық, материалистік (класстық).
Мемлекет және құқықтың уақыт аралығындағы хронологиялық көзқарас. Ежелгі әлемдегі, орта ғасырдағы, жаңа және жаңа уақыттағы мемлекет және құқық. Қазіргі замандағы құқықтық жүйесінің классификациясы романо-германдық және англосаксондық құқтық жүйелер.
Мемлекеттің түсінігі. Мемлекеттің түрлерінің түсінігі. Мемлекеттің түрлерін анықтайтын факторлар: географиялық, экономикалық, саяси, тарихтық, ұлттық. Басқару формасы. Мемлекеттік құрылым формасы.
Мемлекет механизмі туралы түсінік. Мемлекет аппаратының негізгі орналасу міндеттерімен қызметтері: бөлінуі, интернацмонализм, демократизм, профессионализм, егеменді мемлекет билігінің халыққа тиістілігі, азаматтардың құқық қорғау және жеке бостандықтары.
Мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет кадрлары мен олардың жіктелінуі. Мемлекет органдары, оның белгілері. Мемлекеттік органдардың мақсаты, қызметі және компетенциясы.
Мемлекет қызметінің мазмұны және түсінігі. Мемлекеттің мәні, оның мақсаты және қызметі. Мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері. Мемлекеттің тұрақты және уақытша қызметтері. Мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, саяси, идеологиялық қызметтері.
Мемлекет қызметі және мемлекет механизмі (аппараты). Мемлекет қызметі және мемлекеттік органдардың қызметі.Мемлекет қызметінің іске асырылуының құқықтық формасы: құқықтық шығармашылық, құқықтық қолданыс, құқықтық қорғаныс.
Қоғамның саяси жүйесі туралы түсінік.
Құқықтық мемлекеттік тұжырымдамасы: теория мен тәжірибе. Құқықтық мемлекеттің мақсаты, міндеттері және қызметі.
Құқықтың анықтамасы.Құқық институт ретінде. Объективтік құқық және субъективтік құқық.
Құқық нормасының түсінігі. Құқық нормасы - үлгі, ереже, шара, жүріс-тұрыс масштабы. Құқық нормасының белгілері: формалды анықтаушылық жалпы міндеттілік, жүйелілік, әрекеттің қат-қабаттылығы, адресаттық кейіптеушіліксізі мемлекетпен қамтамасыз етілуі, ұсынушылық-міндеттілік сипаты.
Құкықтың(қайнар көздерінің) формаларының түсінігі. Санкциялы дәстүр. Әдет-ғұрпы құқығы. Сот және әкімшілік прецеденті. Нормативтік құқықтық акт.Зандық доктрина құқықтың қайнар көзі ретінде.
Нормативтік құқықтық актілердің түсінігі және жалпы ситапттамасы. Нормативтік құқықтық актілерлің түрлері, заңдық күші, әрекет ету ортасы, оларды шығару субъектілері және әрекет ету мерзімі бойынша саралануының критериилері.
Қағида шығармашылығының, құқық шығармашылықтың заң шығарушылықтың түсінігі. Халықтың бірден-бір құқық шығармашылығы. Референдум түсінігі. Заң шығару процессінің сатысы және түсінігі.
Құқық жүйесінің түсінігі. Құқықтың құрылымы. ҚҰҚЫҚТЫҚ институттар және олардың түрлері.
Құқықтық қатынастардың түсінігі.Құқықтық қатынастардың құрамы. Құқықтық қатынастардың мазмұны. Құқықты жүзеге асырудың түсінігі, оның түрлері мен әдістері.
Құқықты қолдану - құқықтық жүйе асырудың ерекше формасы (әдісі). Құқықты қолдану субъектілері: мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар, құқық қорғау органдары.
Нормативтік құқықтық актілерді талқылаудың түсінігі. Құқық нормаларының мазмұмын түсіндіру және анықтау.
Құқықтық сана - қоғамдық сананың түрі. Құқықтық сананың басқа да қоғамдық санамен арақатынасы: сасяси, өнегелік, діндік.Құқықтық мәдениеттің түсінігі элементтері және деңгейлері.
Құқықтағы кемтіктің түсінігі. Құқықтағы аналогия институты. Заңның аналогиясы және құқықтық аналогиясы.
3аңды мінезқұлық заң нормаларының нұсқауларына сәйкес мінез құлық ретінде.3аңды мінез құлықтың түрлері. Активті, пассивті және қалыпты мінезқұлық.
Құқық бұзушылықтың түсінігі, түрлері. Қылмыстылықтық себептері және басқа да құқық бұзушылыктардың әлеуметтік табиғаты. Заңды жауапкершілік және оның түрлері.3аңдылықтың түсінігі. Заңдылықты қамтамасыз етудегі Конституцияның орны мен ролі. Конституциялық заңлылық заңдылық пен құқықтық тәртіптің негізі.
Мемлекет және құқық теориясының көзқарасы бойынша жеке тұлға, адам, азамат ұғымы. Азаматтық, Азамат және мемлекет.Адам және азаматты құқықтары мен бостандықтарының түсінігі, олардың жүйесі.
Құқық саласының түсінігі. Құқық саласының негізгі компоненттері. Құқықтық сана, құқықтық тәртіп, құқықтық норма, құқыкқолданушылық, құкықшығармашылық, құқықтық ғылым, құқықтық білім, олардың жалпы сипаттамасы.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право РК Алматы: 2001
2. Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма:Уч.пособие.-М., 2003.
3. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. - М., 2000
4. Баймолдина З.Х. К вопросу о сущности принципа дизпозитивности гражданского процессуального права // Научные труды КазГЮУ. – Алматы, 1999. – Вып.1. – С. 49-60.
5. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М., 2000
6. Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учебное пособие. – М., 2003.
7. Баймолдина З.Х. Гражданский процесс. право РК Алматы: 2000.
8. Треушников М.С Гражданский процесс М, 2000.
9. Зейдер Н.Б.Гражданские процессуальные правоотношения.- М., 2000
10. Чечина Н.А. Гражданские процессуальные правоотношения.- М., 2000
11. Абдулина З.К. Производство гражданских дел в суде первой инстанции: Учебное пособие. - Алматы: Казак университеті, 1998.
12. Баймолдина З.Х. Производство по пересмотру судебных актов по гражданским делам: Учебное пособие. - Алматы: КазГЮУ, 2002.
13. Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред. М.К. Юкова. - М.: 2000
14. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-практический) / Под ред. М. С. Шакарян. - М.: Юрист, 2000.
        
        Жоспар
1. Мемлекет және құқық теориясы
2. ҚР қылмыстық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
3. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
4. ҚР азаматтық ... ... және ... ... ҚР ... іс ... ... әдебиеттер тізімі
1. Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы ғылыми ... ... ... ... және
құқық теориясының пәні - негізгі заңдылықтардың пайда болу, мемлекет ... ... ... және ... ... пәні мен объектісінің ұғымы.
Қоғамдық құбылыстарды зерттеудегі ғылым жүйесінде ... және ... ... ... және ... теориясының философиямен,
әлеуметтанумен, саясаттанумен, мәдениеттанумен қатынасы.
Рулық құрылыс. Рулық құрылыс кезіндегі басқару органдары және ... ... ... ... ... ... ... құрылуының нышындары: бұқаралық билік (аппарат), тұрғындардың
территориялық бөлінуі, салықтар мен займдар. Мемлекеттілік. ... ... ... ... ... болуының негізгі теориялары: шынайы-құқықтық (шарттық),
теологиялық, психологиялық, материалистік (класстық).
Мемлекет және ... ... ... ... ... ... орта ... жаңа және жаңа уақыттағы мемлекет және ... ... ... ... ... ... ... құқтық жүйелер.
Мемлекеттің түсінігі. Мемлекеттің түрлерінің түсінігі. Мемлекеттің
түрлерін ... ... ... ... ... тарихтық,
ұлттық. Басқару формасы. Мемлекеттік құрылым формасы.
Мемлекет механизмі туралы түсінік. Мемлекет аппаратының ... ... ... ... интернацмонализм, демократизм,
профессионализм, егеменді мемлекет ... ... ... ... қорғау және жеке бостандықтары.
Мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет кадрлары мен олардың жіктелінуі.
Мемлекет ... оның ... ... органдардың мақсаты,
қызметі және компетенциясы.
Мемлекет қызметінің мазмұны және ... ... ... оның ... ... Мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері. Мемлекеттің тұрақты
және ... ... ... ... ... ... қызметтері.
Мемлекет қызметі және мемлекет механизмі (аппараты). Мемлекет қызметі
және мемлекеттік органдардың қызметі.Мемлекет қызметінің іске ... ... ... шығармашылық, құқықтық қолданыс, құқықтық
қорғаныс.
Қоғамның саяси жүйесі туралы ... ... ... ... мен ... ... ... міндеттері және қызметі.
Құқықтың анықтамасы.Құқық институт ретінде. ... ... ... ... ... ... Құқық нормасы - үлгі, ереже, шара, жүріс-тұрыс
масштабы. Құқық нормасының белгілері: ... ... ... ... ... ... ... мемлекетпен қамтамасыз етілуі, ұсынушылық-міндеттілік
сипаты.
Құкықтың(қайнар ... ... ... Санкциялы дәстүр. Әдет-
ғұрпы құқығы. Сот және әкімшілік прецеденті. Нормативтік ... ... ... ... көзі ... ... актілердің түсінігі және жалпы ситапттамасы.
Нормативтік құқықтық актілерлің түрлері, заңдық ... ... ету ... ... субъектілері және әрекет ету мерзімі ... ... ... ... ... заң ... ... бірден-бір құқық шығармашылығы. Референдум түсінігі. Заң
шығару процессінің сатысы және түсінігі.
Құқық жүйесінің түсінігі. ... ... ... ... ... ... ... түсінігі.Құқықтық қатынастардың құрамы. Құқықтық
қатынастардың мазмұны. Құқықты жүзеге асырудың түсінігі, оның түрлері мен
әдістері.
Құқықты қолдану - ... жүйе ... ... ... ... Құқықты
қолдану субъектілері: мемлекеттік органдар, ... ... ... ... ... ... ... түсінігі. Құқық нормаларының
мазмұмын түсіндіру және анықтау.
Құқықтық сана - ... ... ... ... ... ... да қоғамдық
санамен арақатынасы: сасяси, өнегелік, діндік.Құқықтық мәдениеттің түсінігі
элементтері және ... ... ... ... аналогия институты. Заңның
аналогиясы және құқықтық аналогиясы.
3аңды мінезқұлық заң ... ... ... мінез құлық
ретінде.3аңды мінез құлықтың түрлері. Активті, пассивті және ... ... ... ... Қылмыстылықтық себептері және
басқа да құқық бұзушылыктардың әлеуметтік табиғаты. Заңды жауапкершілік
және оның ... ... ... ... ... орны мен ... ... заңлылық заңдылық пен құқықтық
тәртіптің негізі.
Мемлекет және құқық теориясының көзқарасы ... жеке ... ... ... ... Азамат және мемлекет.Адам және азаматты құқықтары
мен бостандықтарының түсінігі, олардың жүйесі.
Құқық саласының түсінігі. Құқық саласының негізгі ... ... ... ... ... ... ... құқықтық ғылым, құқықтық білім, олардың жалпы
сипаттамасы.
2. ҚР ... ... ... және ереше бөлім)
Қылмыстық құқық – іс ... ... және ... заң ... ... Қылмыстық құқықтың пәні және әдісі.
Қылмыстық құқық пәнінің әдісінің ерекшелігі және ... ... ... мен ... ... тұлғанаң мүддесін қорғау қажеттілігі, қоғам мен мемлекет мүддесін
қорғау-қылмыстық заңды шығару немесе өзгерту ... ... ... Қылмыстық заңның ... ... ... ... ... ... және әлеументтік мәні. Қолданылып жүрген қылмыстық
заңдағы қылмыстың анықтамасы. Қылмыс және ... оның ... ... қоғам және мемлекет мүдессіне қолсұғушылықтың ең
қауіптісі.
Қылмыстық ... және оның ... ... жауаптылық-заңды
жауаптылықтың бір түрі. Қылмыстық ... ... ... жауаптылық
мәселесі.
Қылмыстық құқық бойынша қылмыс объектісінің түсінігі. Қылмыстық-құқықтық
қорғау объектісі туралы заң.Қылмыс объектісіің түрлері.
Қылмыстың объективтік ... ... және ... ... ... белгілері. Қоғамға қауіпті және құқықа қайшы әрекет.
Қылмыс субъектісі және қылмыскер тұлғасы. Қылмыскер тұлғасының қылмыстық
құқықтық ... ... ... туындайтын жас мөлшері.
Қылмыстың субъективтік жағының түсінігі және ... ... ... ... Кінә - ... ... ... белгісі.
Қылмыстық құқық бойынша іс - әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлардың
түрлері және заңды табиғаты. ... ... Аса ... ... ... ... түсінігі және түрлері.
Қасақаналықты табу, оның жазаналушылығы.
Қылмысқа қатысу ... ... ... ... ... ... ... субъективтік және объективтік
белгілері. Қатысу нысандарының ... ... ... ... және ... ... ... Қылмыстың бірнеше рет жасалуының түсінігі және
оның белгілері.
Қылмыстық құқық ... жаза ... ... ... жүйесіндегі жазаның орны. Жаза мақсаттары.
Жаза жүйесі мен түсінігі және ... ... ... ... ... ... ұғымы және маңызы. Қылмыстық жауаптылықтан
және жазадан босатудың тиімділігі.
Соттылықты жою және ... ... ... босатудың негіздері,
түрлері.
18 жасқа жетпей қылмыс жасаған тұлғалардың қылмстық жауаптылығының ... ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеу шараларын түрлері.
Қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің ұғымы. Оның даму тенденциясының негізгі
кезеңдері. Қылмыстық құқықтың Жалпы және ... ... ... жеке ... ... ... ұғымы мен түрлері. Өмірге қарсы
қылмыстар. Денсаулыққа қарсы қылмыстардың ұғымы және түрлері. Азаматтардың
өмірі мен ... ... ... ... ... ... бас ... қарсы қылмыстар.
Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың ұғымы. Кәмелетке
толмағандарға қарсы қылмыстардың түрлері.
Адамның және ... ... және ... да ... ... ... ... ұғымы мен түрлері.
Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қол сұғатын
қылмыстар. Азаматтардың саяси ... мен ... ... Азаматтардың еңбектік құқықтары мен бостандықтарына қарсы
қылмыстар.
Бейбітшілік пен ... ... ... қылмыстардың ұғымы және
түрлері.
Мемлекеттің құрылыс негіздерінің және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың
ұғымы және түрлері. ... ... ... қарсы қылмыстар.
Меншікке қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Талан-таражға салудың
ұғымы және оның ... ... салу ... белгілері.
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Заңды
кәсіпкерлік қызметке қарсы ... ... ... ... ... және ... ... саласындағы қылмыстар.
Коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстардың
ұғымы, түрлері. Өкілеттіктерді теріс ... ... және ... ... қарсы қылмыстардың ұғымы
мен түрлері.
Халықтың денсаулығына және ... ... ... ... ... ... ... мен түрлері.
Көліктегі қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Темір жол, әуе немесе су ... мен ... ... ... ережелерін бұзу.
Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару мүдделеріне ... ... және өзге де ... ... мен ... тәртібіне қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Сот төрелігіне және ... ... ... ... ... мен ... ... ұғымы мен түрлері.
3. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы және оның құқық жүйесіндегі ... іс ... ... ... басқа салалары және ғылыми
пәндермен ара қатынасы. Қылмыстық іс жүргізудің ... ... іс ... құқығының қайнар көздерінің ұғымы мен түрлері.
Қазақстан Республикасының Конституциясы қылмыстық іс жүргізудің ... ... ... Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасы, оның
қалыптасуы мен дамуы.
Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің ұғымы мен ... ... сот ... ... ... Қылмыстық іс жүргізу принциптері мен
міндеттері арасындағы қарым - қатынас. Принциптердің жүйесі ... ... ... ... методологиялық негізі ретінде.
Қылмыстық ізге түсудің түсінігі мен мазмұны. Қылмыстық ізге ... ... ... ... ... ізге түсудің нысандары.
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың ұғымы, олардың жіктелуі. Қылмыстық
іс жүргізу қатысушылары мен ... ... ара ... іс ... ... іс ... ... Өзара әрекет етудің
ұйымдастырушылық нысаны. Тергеушінің қоғамдастықпен өзара әрекет етуі.
Тергеушінің сарапшылық ... ... ... ... ... іс
бойынша іс жүргізудің түсінігі.
Қылмыстық іс жүргізуде қаралатын ... ... ... оны
ұсынудың негіздері және іс жүргізу тәртіптері. Қылмыстық іс жүргізудегі
азаматтық талаптың құқықтық ... іс ... ... ... ұғымы мен маңызы. Ақтауға
жататын тұлғалар, ақтау негіздері.
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы тұлғалардың қауіпсіздігін ... іс ... ... шеттеуге өтініш жасау және қарсылық
білдіру. Қылмыстық іс жүргізуге қатысудан босату. Судьяға қарслық ... ... ... ... мен ... ... білдіру.
Дәлелдемелер ұғымы. Дәлелдемелік құқығы және оның ... ... ... ... ... ... процесінің ұғымы мен элементтері. Дәлелдеу ... ... ... және ... ... ... мен ... іс жүргізудегі қылмыстық іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының
түсінігі мен ... ... ... ... ... істі қозғау дербес
саты ретінде. Қылмыстық істі қозғау ... ... ... мен
маңызы. Қылмыстық істі қозғау субьектілері. Қылмыстық істі қозғаудың
себептері мен негіздері.
Алдын ала ... ... ... мен ... әрекеттерін
жүргізудің жалпы шарттары. Алдын ала тергеу ... ... мен ... ала ... ... жария етпеу.
Айыпталушы ретінде жауаптылыққа тарту: ұғымы, мазмұны мен маңызы.
Айыпталушы ретінде тұлғаны ... ... іс ... ... ... ... ... жүйесі. Тергеу әрекеттерінің
мазмұны мен құрылысы. Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы шарттары. ... ... алу. ... ... Куәландыру
Алдын ала тергеудің аяқталуының түсінігі, оның ... ... ... ... ... мен жағдайлары. Айыптау қорытындысын жасау мен
алдын ала тергеудің аяқталуы.
Басты сот талқылау сатысының мәні,маңызы және ... ... ... ... ұғымы мен маңызы.
Басты сот ... ... ... ұғымы мен
маңызы,міндеттері.Келіп түскен қылмыстық ... ... ... ... түскен істер бойынша судья қабылдайтын шешімдердің
түрлері.
Басты сот ... ... ... ... ... сот ... ... және маңызы. Басты сот талқылауы қылмыстық іс
жүргізудің басты сатысы.
Апеляциялық өндіріс сатысының ... ... және ... ... наразылық келтіруге құқылы субъектілер.
Апелляциялық тәртіппен ... ... ... және ... ... сатысының мәні мен мазмұны.Үкімді орындау
сатысында қылмыстық іс жүргізу принциптерін жүзеге асыру.
Қадағалау ... ... және ... ... ерекшелігі.Заңды күшіне енген соттың үкімдерін, қаулыларын қайта
қарау негіздері.
Жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша іс ... ... ... мәні,маңызы және міндеттері.Жаңадан ашылған мән-жайларға
байланысты іс бойынша қайта бастаудың негіздері мен ... ізге түсу жеке ... ... мүмкін қылмыстардың жеке айыптау
істері бойынша соттың ... ... мен ... істерін қысқартудың
негіздері.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану ... іс ... ... ... ... ... дәлелдеуге жататын мән - жайлар.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану ... ... ... ала ... және ... ... жүргізу ерекшеліктері. Психикалық
аурулармен ауратын тұлғаларға қатысты қауіпсіздік шаралары.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары ... ... іс ... ... ... заңды өкілінің міндетті түрде қатысуы.
4. ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ереше бөлім)
Азаматтық құқықтың өзге де ... ... ... ... мен ... ... ... оның анықтаманы және негізгі ... ... ... ... ... ... ұғымы және ерекшеліктері. Азаматтық-
құқықтық қатынастардың элементтері: субъекті, объект және мазмұны.
Азаматтық құқықтарды жүзеге ... ... ... және ... ... ... зиян ... болдырмау.
Азаматтық құқық объектілерінің ұғымы және түрлері. Мүлік - азаматтық
құқықтың ... Жер - ... ... объектісі ретінде. Қозғалатын
және қозғалмайтын мүлік.
Азаматтардың және ... ... ... Азаматтық
құқықтық қабілеттің ... және ... оның басы және ... Шетел
адамдарының және азаматтығы белгісіз адамдардың құқытық қабілеті.
Заңды тұлғалардың ұғымы мен белгілері. ... ... ... ... ... ... ... мен әрекет қабілеттілігі. Заңды
тұлға органдарының құқықтық мәртебесі.
Азаматтық-құқықтық мәмілелердің ұғымы және ... ... ... ... және ... мәміле. Шартты мәміле. Мәмілелердің жарамдылығы.
Мәміленің жарамдылығы.
Өкілдіктің ұғымы. Өкілдіктің қолданыс аясы. Өкілдіктің түрлері.
Сенімхат. Қолданыс ... және ... ... ... ... ... ... Мерзім түрлері. Азаматтық
құқықтарды жүзеге асырудың мерзімі. Талап мерзімінің өтуі. ... ... ... ... қою ... ... және ... экономикалық категория ретінде. Меншік құқығының ... ... ... ... Жеке ... құқығы. Мемлекеттік
меншіктегі объектілерді жекешелендіру.
Меншік құқығының пайда болуының негізгі ... ... ... ... ... және өтуі.
Ортақ меншіктің ұғымы мен түрлері. Ортақ ... ... ... ... меншік. Ортақ бірлескен меншіктің әр түрлілігі.
Өзге де заттық құқықтардың ұғымы. Шаруашылық жүргізу құқығы.
Меншік құқығын қорғаудың маңызы. Меншік құқығын қорғаудың әдістері.Меншік
құқығын ... ... мен оның ... Міндеттеменің ұғымы, оның заттық
құқықтық қатынастан ерекшелігі. Міндеттеменің ... ... ... Міндеттемедегі тараптардың көптігі.
Міндеттемені орындаудың ... ... ... ... ... ... орындаудың ережелері.
Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етудің ұғымы. Міндеттемені қамтамасыз
етудің тәсілі. Тұрақсыздық оның кемшілігіне қатысты түрлері.
Азаматтық-құқықтық ... ... ... ... ... ... орны. Азаматтық-құқықтың
жауаптылық және экономикалық жауаптылық.
Міндеттеменің ұғымы және оның ... ... ... ... Міндеттемені тоқтатудың шарттары.
Азаматтық құқықтық; шарттардың ұғымы және белгілері ... ... ... ... ... ... ... ара қатынасы.
Шарт жасасудың нысаны. Шарт жасасудың кезеңдері. ... ... ... жай және ... түрі. Шарт жасасу орны.
Сатып алу-сату шартының түсінігі. Сатып алу-сату шартының мазмұны.
Айырбас шартының түсінігі. Айырбас шартының мазмұны.
Сыйға тарту ... ... ... ... ... ... ... түсінігі. Рента шартының мазмұны. Рентаның түрлері.
Жалға алу шартының түсінігі, мазмұны. Жалға алу шартының түрлері.
Қарыз алу ... ... ... алу ... ... үй ... ... мен мазмұны. Жеке тұрғын үй қорында
түрғын үйді жалға алу. Мемлекеттік тұрғын үй ... ... үйді ... ... ... түсінігі, мазмұны. Мердігерлік шарттың түрлері.
Өтелмелі қызмет көрсетудің түсінігі, мазмұны.
Тасымалдау шартының түсінігі, мазмұны. Тасымалдау шартының түрлері.
Көлік экспедициясы шартының түсінігі, мазмұны.
Заем ... ... ... Заем ... ... ... ... Факторинг шартының мазмұны.
Банктік қызмет көрсету шартының түсінігі, мазмұны.
Есеп айырысу әдістерінің ... мен ... ... ... ... Сақтау шартының түрлері.
Сақтандыру шартының түсінігі, мазмұны. Сақтандырудың түрлері.
Тапсырма шартының ... ... ... мазмұны.
Басқаның мүддесіне тапсыпмасыз іс-әрекет жасау міндеттемесінің түсінігі
мен мазмұны.
Комиссия шартының түсінігі. Комиссия шартының ... ... ... ... ... мазмұны.
Франчайзинг шартының түсінігі. Франчайзинг шартының мазмұны.
Конкурстық ... ... мен ... келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер ... ... ... ... ... түрлері.
Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелердің түсінігі мен мазмұны.
Интеллектуалдык ... ... ... ... меншік
объектілерінің құқықтық режимі мен түрлері.
Мұрагерлік құқық түсінігі. Мұрагерліктің ... мен ... ... жеке ... ҚР ... іс ... құқығы
Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысандары.
Құқық саласы ретінде азаматтық іс жүргізу ... ... ... ... құқығының пәні, әдісі және жүйесі. Азаматтық іс жүргізу құқығының
басқа құқық салаларымен ... іс ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы.
Азаматтық іс жүргізу ... ... ... және ... ... іс ... ... принциптерінің жүйесі. Принциптердің жіктелу
мәселесі.
Азаматтық іс ... ... ... ... және олардың
ерекшеліктері. Азаматтық іс ... ... ... пайда
болуының алғы шарттары, мазмұны және объектісі.
Азаматтық ... ... ... ... іс ... мен ... процеске үшінші тұлғалардың қатысуы. Олардың түрлері.
Азаматтық процеске прокурордың қатысуының ... және ... іс ... ... ... ... және мүдделерін қорғау үшін ... ... ... басқару органдарының, ұйымдардың және
жекелеген азаматтардың ... ... ... негіздері және
мақсаттары.
Сотта өкілдік етудің және соттағы өкілдің ... ... өкіл ... ... ... ... және түрлері. Соттағы өкілдің
екілеттіктері (көлемі және ресімделуі).
Іс жүргізу мерзімдерінің түсінігі және ... ... Іс ... ... ... ... есептеу.
Азаматтық процестегі сот шығындарының түсінігі және құрамы. Мемлскеітік
баж. Іс бойынша іс жүргізуге ... ... және ... ... ... негіздері. Мәжбүрлеу және
жауаптылық шаралары. Мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі.
Ведомствалық бағыныстылықтың түсінігі, ... ... ... ... ... Аумақтық
соттылық, оның түрлері.
Сот дәлелдеуінің түсінігі және мақсаты. Сот дәлелдеуінің субъектілері.
Сот ... ... ... ... ... қою ... іс жүргізудің түсінігі және мәні. Талап қою ... ... ... ... ... Талаптың элементтері.
Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу. Сотта азаматтық істі қозғау.
Талап қою. Талап арыз және оның реквизиттері. ... ... ... Талап арызды қабылдаудан бас тарту. Талап арызды қайтару.
Істі сотта қарауға әзірлеу: ... ... ... және
мерзімдері. Судьяның істі сотта ... ... ... ... ... ... ... (түсінігі және маңызы).Сотта қараудың бөліктері. ... ... ... Істі мәні ... қарау. Істің мән-жайларын
(дәлелдемелер мен өзге материалдарды) зерттеу. Сот жарыссөздері. Басталған
процеске кіріскен ... ... ... ... және ... ... сот актілерінің түсінігі және олардың түрлері.Сот
шешімінің мәні және ... ... ... ... және ... іс жүргізудің түсінігі және негіздері. Талап қоюшылық істерді
сырттай қараудың тәртібі. Сырттай шешім.Сырттай шешімге шағымдану.
Ерекше талап қоюмен іс ... ... және ... ... ... ... істерді қарау және шешу кезінде сот ісін ... ... ... іс ... ... және мәні. Ерекше жүргізілетін істерді
қараудың тәртібі.Зандық маңызы бар ... ... ... ... ... ... хабар-ошарсыз кетті деп тану және азаматты қайтыс ... ... ... ... бойынша іс жүргізу.
Ааматты әрекет қабілетгілігі шектелген немесе әрекетке қабілетсіз деп
тану туралы істер бойынша іс жүргізу. Азаматты ... ... деп ... ... іс ... ... Сот ... шығарылатын
талаптар.
Сот бұйрығын шығару туралы арыз (нысаны мен мазмұны, тапсыру тәртібі,
қабылдаудан бас ... және ... ... ... ... ... сатыдағы сотта іс жүргізудің мәні және маңызы.
Апелляция ... ... ... (кассациялық) шағым берудің (наразылық
келтірудің) объектісі. Аппеляциялық (кассациялық) шағым беру ... ... ... ... (кассациялық) шағымды
(наразылықты) қарайтын соттар.
Аппеляциялық (кассациялық) шағымды (наразылықты) тапсыру ... ... ... (кассациялық) іс қараудың нысанасы.
Соттық қадағалау тәртібімен сот актілерін қайта қарау сатысының мәні ... ... ... ... сот ... ... ... наразылық
келтіруге құқығы бар тұлғалар. Занды күшіне енген сот актілеріне шағым
берудің ... ... ... ... ... ... тәртібімен қарайтын соттар.
Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы
арыз беру ... бар ... ... соттылығы. Арыздың мазмұны. ... ... ... ... ... ... бас ... Арызды
қайтару.
Шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ тұлғалардың, шетелдік ... ... ... іс ... құқықтары мен міндеттері.
Сот және өзге органдар актілерінің орындалуы азаматтық процестің соңғы
сатысы ретінде. Мәжбүрлеп ... ... іс ... ... ... іс жүргізудегі соттың
ролі. Атқарушылық іс жүргізудің заңдылыгына прокурорлық қадағалау.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное ... РК ... ... Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма:Уч.пособие.-М.,
2003.
3. ... М.Г. ... ... в ... ... - ... Баймолдина З.Х. К вопросу о сущности принципа ... ... ... // ... ... ... – Алматы,
1999. – Вып.1. – С. 49-60.
5. Семенов В.М. ... ... ... ... М., ... ... Ю.И. ... власть: Учебное пособие. – М., 2003.
7. Баймолдина З.Х. Гражданский процесс. право РК Алматы: 2000.
8. Треушников М.С Гражданский процесс М, ... ... ... ... правоотношения.- М., 2000
10. Чечина Н.А. Гражданские процессуальные правоотношения.- М., 2000
11. Абдулина З.К. Производство гражданских дел в суде ... ... ... - Алматы: Казак университеті, 1998.
12. ... З.Х. ... по ... ... ... по
гражданским делам: Учебное пособие. - ... ... ... Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред.
М.К. Юкова. - М.: 2000
14. Комментарий к Гражданскому ... ... ... ... / Под ред. М. С. ... - М.: ... 2000.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мемлекет және құқық теориясының пәні және оның ерекшеліктері 77 бет
"Саяси модернизация."23 бет
Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау45 бет
« А.А. Фридманның әлем кеңістігінің модуліне сыни көзқарас»45 бет
«Картография мен топография негіздері» пәніне арналған жинақ47 бет
«Мәдениеттану» пәні бойынша оқулық262 бет
Ішкі және сыртқы шығындар туралы жалпы түсінік28 бет
Автоматты басқару теориясы31 бет
Автоматты реттеу жүйесінің динамикасын талдау6 бет
Адам миы қызметі6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь