Мұнай өңдеу бойынша - бұрғы және мұнай кәсіпшіліктік жабдықтау


Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1. Жоба тақырыбын негіздеу
1.1 Бар болу контрукциялардың центрден тепкіш сораптардың әдеби шолуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2 Шетелдік контрукциялардың талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
1.3 Сорап қолданылатындар ППД жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2. Технологиялық бөлім
2.1 ЦНС 180.1900 тағайындау, құрылғы және ЦНС сорап әрекет шарты ... ... ..23
2.2 ЦНС 180.1900 сорап жетілдірілген бірінші сатысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
2.3 Жөндейтін бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
2.4 Тәртіптеп сұрыптау және роторлардың құрастыруы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
2.5 Жұмысшы доңғалақтардың жөндеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.6 Біліктердің наплавкасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
2.7 Сорап ротор теңестіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.8 Сорап жүрдектік коэффициент есеп.қисабы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
3. Конструкциялық бөлім
3.1 Патент жолдарын талқылауы және әбеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
3.2.1 Патент №1268825 кіріс патрубок сорап орталығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
3.2.2 Патент қысым №№881368 аз берулердің тәртіптерінде жоғарылауы
3.2.3 Патент № патент антикавитациялы №2246041 жоғарылау және энергетикалық мінездемелердің сорап орталығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53
3.2.4 Патент №2202051 жоғарылауы және сорап мінездемелері ... ... ... ... ... ... .53
3.2.5 Патент №95110564 жоғарылау энергетикалықтардың және сорап сапаларының антикавитациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
4. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бөлімі
4.1 КНС пайдаланудағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
4.2 Қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
4.3 Электр қауіпсіздігі қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
4.4 КНСқа және дірілдеу шуылы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
4.5 Өнеркәсіпті санитариямен шара ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
4.6 Жоба экологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
5. Жобаның техникалық экономикалық көрсеткіштері
5.1 Есеп айырысатын бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .69
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70
Диплом жобасының өзектілігі. Осы шақ мұнайға әсер әдістерінің қолдануымен мұнай туған жерлерінің қанауын кең енгізілген ¬ ные мұнай шығаруы артуына арналған қабаттар, сонымен қатар мұнай қабаттардың заводнениясы, ЦНС көп сатылы секциялық сораптары (ГОСТ 10407—70) негізінде қолданылады. Сораптар мұнайлардың кәсіптерде әдеттегі орналасады ¬ станцияларда (біріншіні және екіншіні водоподъема, кустовых және мұнайлардың), таныстырушылардың өзімен жабық күрделі, қайсыда орналасады сораптар және тудыратын, аспап басқарулар және бақылауды сораптылардың агрегаттардың, электрлік жоғары вольтты және төмен вольтты аспап, сонымен қатар тұрмыстар орналастырулар. Осы шақ мұнайларды кәсіптерде кең нәсілдердің ¬ блоктық сорапты станциялар, одақтарды алды ¬ және бәріне қажетті жабдықтаумен зауытта әзірленеді. Одақтардың сондай мөлшерлері алдын ала ескереді, темір жолдармен олардың тасуға рұқсат етеді. Уақыттар азырақ блоктық жабдықтау монтажына 8—10 бірге, немен күрделі салуға жұмсайды. Блоктық сорапты станция (БКНС) келесі одақтардан: сорапты, төмен вольтты аппа ¬ ратуры, басқарулар, тарақтың және тұрмысты түзеледі. Әрбір одақтардан тақтаны, қайсыда кесек барлығы ¬ жабдықтау плекс және баспана болады. Жабдықтау бөлімі, мысалы - жоғары вольтты, баспанасыз, егер мынау құрулар және қанаудың оның шарттарды, сонымен қатар ¬ қауіпсіздік рұқсат етсе. ЦНС180-1900 сораптарымен блоктық сорапты станциялардың беруі ЦНС180-1900 сораптарымен 17280 текше жетеді. Осы шақ, қашан қанауға шығындар, шығаруды және іскер күй-жағдайда мұнай туған жерлерінің пайдаланудың сүйемелдеуін күшті өседі және мұнай кәсіпшіліктік жабдықтау дамуының, мына талаптарға тиістіні қолдану проблемасы өте өзекті тұрады. Ғылыми-зерттеу институттардың қызмет түрлері тап осы мақсат сондықтан барлық бағынышты, бюромен конструкторлықтардың және барлық кәсіпорындардың, ана немесе басқа өлшемге байлаулылардың мұнай өңдеумен істеледі.
Мақсаты. Бұрғы және мұнай кәсіпшіліктік жабдықтау қанау нәтижелілігі техникалық және жөндеудің қызмет ету әдістерінің жетілгендігімен анықталады.Қызмет ету маңызды мақсатымен бұйым қанауы субъективті процесі және объективті процеспен өзгертумен оның техникалық күй-жағдайдың аралық лайықты құрудың келеді. Көрсетілген мақсат шешімі бақылау құралдарының кең қолдану шотының артынан және диагностикалар жетеді.
Міндеті.Тап осы дипломдық жобада ЦНС180-1900 пен центрден тепкіш сорап арналған жоғарылаулар - қабатқа арналған өнімді қабаттарға сұйық орта закачиваниясына арналған. Ұзартылу мақсатымен дәуір дипломдық жобада ЦНС180-1900 сорапының бірінші сатымен қайсы біріншіні ауыстыруда болады жұмысшыны шнекке доңғалақтар жетілдіру ұсынылған. Шнек құруы сорапта кавитацияны төмендетуге рұқсат етеді, мынау ЦНС 180-1900, сорапы жұмысшы органдарының тоздыруы азайтуға рұқсат етеді не сыныққа және жөндеуге сорап қатарынан шығуға ертіп әкеле алады.
1 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя.- В 3-х т.- Т.- 5-е изд. перераб и доп. - М.: Машиностроение, 1980. - 728 с.
2 Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы: Учебник дл вузов.-М.: Недра, 1988.-501с.
3 Бренс А.Д., Брюгеман А.Ф., Злотникова Л.Г. Планирование на нефтя-ную и газовую промышленность.–М.: «Нед,0ра», 1989. – 333 с.
4 Бухаленко Е.И. Нефтепромысловое оборудование: Справочник–2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Недра», 1990. – 559 с.
5 Вредные вещества в промышленности: Справочник. Под общей ред. Н.В. Лазарева: Т. 1, 2, 3. - Л.: «Химия», 1976, 1977. - 590, 623, 607 с.
6 Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М.: «Энергоатом-издат», 1985. - 824 с.
7 Ишемгужин Е.И. Теоретические основы надежности буровых и нефтепромысловых машин – Уфа:-Изд. Уфимск. нефт. ин-та,1981.-84с.
8 Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа. – М.: «Недра», 1984. – 464с.
9 Сорапы для добычи нефти: Справочник рабочего. Беззубов А.В., Щекалин Ю.В. – М.: Недра, 1986.-224с.
10 Патент (RU) №95110564 Повышение энергетических и антикавитаци-онных качеств сорапа. Дроздов В.Т., Мурзиков Г.Н., Селифонов В.С. Опубл.: 10.06.97.
11 Патент (RU) №1268825 Входной патрубок шнекоцентробежного сора-па. Косенко С.И. Заявлено: 21.01.86. Опубл.: 10.06.89.
12 Патент (RU) №2246041 Повышение антикавитационных и энергети-ческих характеристик шнекоцентробежного сорапа. Позняк М.И., Селезнев Е.П. Опубл.: 10.02.05.
13 Патент (RU) №2202051 Повышение основных параметров и характе-ристик сорапа. Краховецкий Н.М., Мурзихов Г.Н., Селифонов В.С. Опубл.: 10.04.03.
14 Патент (RU) №881368 Повышение напора на режимах малых подач.
Косенко С.И., Сорап. А.С. Заявлено: 5.09.80. Опубл.: 6.08.92.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 68 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Мазмұны
Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1. Жоба тақырыбын негіздеу
1.1 Бар болу контрукциялардың центрден тепкіш сораптардың әдеби шолуы ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2 Шетелдік контрукциялардың талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
1.3 Сорап қолданылатындар ППД жүйесінде ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ..21
2. Технологиялық бөлім
2.1 ЦНС 180-1900 тағайындау, құрылғы және ЦНС сорап әрекет шарты ... ... ..23
2.2 ЦНС 180-1900 сорап жетілдірілген бірінші сатысы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ..25
2.3 Жөндейтін бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.4 Тәртіптеп сұрыптау және роторлардың құрастыруы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ...30
2.5 Жұмысшы доңғалақтардың жөндеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
2.6 Біліктердің наплавкасы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
2.7 Сорап ротор теңестіру ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
2.8 Сорап жүрдектік коэффициент есеп-қисабы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
3. Конструкциялық бөлім
3.1 Патент жолдарын талқылауы және әбеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
3.2.1 Патент №1268825 кіріс патрубок сорап орталығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
3.2.2 Патент қысым №№881368 аз берулердің тәртіптерінде жоғарылауы
3.2.3 Патент № патент антикавитациялы №2246041 жоғарылау және энергетикалық мінездемелердің сорап орталығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
3.2.4 Патент №2202051 жоғарылауы және сорап мінездемелері ... ... ... ... ... .. ...53
3.2.5 Патент №95110564 жоғарылау энергетикалықтардың және сорап сапаларының антикавитациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
4. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бөлімі
4.1 КНС пайдаланудағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
4.2 Қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
4.3 Электр қауіпсіздігі қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5 9
4.4 КНСқа және дірілдеу шуылы ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
4.5 Өнеркәсіпті санитариямен шара ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
4.6 Жоба экологиясы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62
5. Жобаның техникалық экономикалық көрсеткіштері
5.1 Есеп айырысатын бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .69
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70

Реферат
Дәуір жөндеулердің сан азаюына арналған және артудың ЦНС 180-1900 тап осы дипломдық жобада ортадан тепкіш сорап сенімділік жоғарылау мақсаты орнына шнек орнатуға ұсыныс жасайды біріншінің жұмысшыны доңғалақтар, анамен еңмен ЦНС 180-1900 ортадан тепкіш сорап сенімділігі жоғарылата өңделеді.
Дипломдық жоба түсіндіргіш жазбадан және графикалық бөлімнен түзеледі.
Түсіндіргіш жазба қосады өзінді үш бөлім: техникалық, экономикалық бөлім және қауіпсіздік бөлім және жоба экологиясы. Контрукциялардың сенімділік қажетті есеп-қисаптары ЦНС 180-1900, центрден тепкіш сорап жұмыстары техникалық бөлімде қолданылатын жабдықтау шолу, контрукция суреттеу және шартты өткізіледі. Қауіпсіздік бөлім және жоба экологиясы еңбек күзеттері және қоршаған орталар сұрақтар анықтап қарайды. Өңделген контрукция енгізулері экономикалық бөлім экономикалық нәтижелілік бағалауын ашады.
Түсіндіргіш жазба көлеммен 70 машинкаға басылғандардың формат А4, 38 сурет, 5 кесте және әдебиет тізімі 19 қамтиды.
А1 форматындағы графикалық бөлім графикалық материал көлемінен тұратын 6 сызбадан тұрады.

Кіріспе
Диплом жобасының өзектілігі. Осы шақ мұнайға әсер әдістерінің қолдануымен мұнай туған жерлерінің қанауын кең енгізілген - ные мұнай шығаруы артуына арналған қабаттар, сонымен қатар мұнай қабаттардың заводнениясы, ЦНС көп сатылы секциялық сораптары (ГОСТ 10407 -- 70) негізінде қолданылады. Сораптар мұнайлардың кәсіптерде әдеттегі орналасады - станцияларда (біріншіні және екіншіні водоподъема, кустовых және мұнайлардың), таныстырушылардың өзімен жабық күрделі, қайсыда орналасады сораптар және тудыратын, аспап басқарулар және бақылауды сораптылардың агрегаттардың, электрлік жоғары вольтты және төмен вольтты аспап, сонымен қатар тұрмыстар орналастырулар. Осы шақ мұнайларды кәсіптерде кең нәсілдердің - блоктық сорапты станциялар, одақтарды алды - және бәріне қажетті жабдықтаумен зауытта әзірленеді. Одақтардың сондай мөлшерлері алдын ала ескереді, темір жолдармен олардың тасуға рұқсат етеді. Уақыттар азырақ блоктық жабдықтау монтажына 8 -- 10 бірге, немен күрделі салуға жұмсайды. Блоктық сорапты станция (БКНС) келесі одақтардан: сорапты, төмен вольтты аппа - ратуры, басқарулар, тарақтың және тұрмысты түзеледі. Әрбір одақтардан тақтаны, қайсыда кесек барлығы - жабдықтау плекс және баспана болады. Жабдықтау бөлімі, мысалы - жоғары вольтты, баспанасыз, егер мынау құрулар және қанаудың оның шарттарды, сонымен қатар - қауіпсіздік рұқсат етсе. ЦНС180-1900 сораптарымен блоктық сорапты станциялардың беруі ЦНС180-1900 сораптарымен 17280 текше жетеді. Осы шақ, қашан қанауға шығындар, шығаруды және іскер күй-жағдайда мұнай туған жерлерінің пайдаланудың сүйемелдеуін күшті өседі және мұнай кәсіпшіліктік жабдықтау дамуының, мына талаптарға тиістіні қолдану проблемасы өте өзекті тұрады. Ғылыми-зерттеу институттардың қызмет түрлері тап осы мақсат сондықтан барлық бағынышты, бюромен конструкторлықтардың және барлық кәсіпорындардың, ана немесе басқа өлшемге байлаулылардың мұнай өңдеумен істеледі.
Мақсаты. Бұрғы және мұнай кәсіпшіліктік жабдықтау қанау нәтижелілігі техникалық және жөндеудің қызмет ету әдістерінің жетілгендігімен анықталады.Қызмет ету маңызды мақсатымен бұйым қанауы субъективті процесі және объективті процеспен өзгертумен оның техникалық күй-жағдайдың аралық лайықты құрудың келеді. Көрсетілген мақсат шешімі бақылау құралдарының кең қолдану шотының артынан және диагностикалар жетеді.
Міндеті.Тап осы дипломдық жобада ЦНС180-1900 пен центрден тепкіш сорап арналған жоғарылаулар - қабатқа арналған өнімді қабаттарға сұйық орта закачиваниясына арналған. Ұзартылу мақсатымен дәуір дипломдық жобада ЦНС180-1900 сорапының бірінші сатымен қайсы біріншіні ауыстыруда болады жұмысшыны шнекке доңғалақтар жетілдіру ұсынылған. Шнек құруы сорапта кавитацияны төмендетуге рұқсат етеді, мынау ЦНС 180-1900, сорапы жұмысшы органдарының тоздыруы азайтуға рұқсат етеді не сыныққа және жөндеуге сорап қатарынан шығуға ертіп әкеле алады.
1. Жоба тақырыбын негіздеу
1.1 Бар болу контрукциялардың центрден тепкіш
сораптардың әдеби шолуы
Отан контрукциялардың шолуы. Контрукция қарапайымының нәтижесінде центрден тепкіш сораптарды ең көп таралған және қанау ыңғайлылықтары [9]. Центрден тепкіш сорап негізгі бөлімдерімен иілген күрекшелермен жұмысшы доңғалақ келеді, отырғызылған білікте, және шиыршықты түр еті тірісіз денесі, сыртқы ортадан доңғалақ бөлектеуші. Сорып алушы және - құбырға оның сорап денесі қосылуға арналған патрубоктар болады. Аралық дене сорып алушы патрубогымен және сұйықтық айналып жүруі құтылуына доңғалақпен сорап ішінде шытырман нығыздау орналасады.
Айырмашылыққа центрден тепкіш сорап поршеньдінің алдын ала құюсыз жұмысқа мүмкін жіберілген емес дәл осылай қандай көрінуші айналу жанында жұмысшыны доңғалақтар центрден тепкіш күш кішкене ауа тығыздықтары (салыстырумен сұйықтық тығыздығымен) - қойылатын талап сирету жасауына арналған. Сондықтан жіберудің алдында құбыр сорып алушы және сорап денесі сұйықтықпен құйылған болуға алдын ала тиісті. Қабылдау клапан қызмет етеді, мынау үшін сұйықтық резервуарға кетпеді, ал қабылдау тор ластанудың сорапын қорғайды.
Айналу жанында жұмысшыны доңғалақтар сұйықтық құйылған сорапқа оның жіберуінің алдында, күрекшелермен елігеді, центрден тепкіш күш әрекеті астында қозғалатын орталықтан сырттағыға доңғалақтар күрекшелерді бойлай және құбырды шиыршықты камера арқылы береді. Томға доңғалаққа кіруде сондықтан орында, қайда сорып алушы құбыр денеге қосылады, сирету жасалады, әрекет астында қайсыны суаттан су сорапқа. Сайып келгенде, суаттан сұйықтық толассыз қозғалысы орналастырады арқылы құбыр сорып алушы сорап ысырманы кері клапан құбырды. Сорапта вакуум өлшеуіш және манометрді қондырады.

1.1.1 Центрден тепкіш сораптардың таптастыруы
Центрден тепкіш сораптар айырады:
Доңғалақтардың санымен
А) бір доңғалақты немесе бір адымдықтар, доңғалақтар айналу жиіліктері қысым жоғарылауы артумен жетеді, бірақ ол доңғалақтар беріктікпен шектеледі; біреумен ғанамен доңғалақпен қысым жасалады м вод. ст. суретте 1.1 а,б, 2 сальник гидравликалық затвормен жалпы түр және сондай сорап кесуін көрсетілген затвором 2 сальника 4.

\s

Сурет 1.1 а,б, Центрден тепкіш сорап\s

\s

Сурет 1.2 Бір адымдық центрден тепкіш сорап

Б) көп дөңгелекті, немесе көп сатылылар , үлкен қысымдардың артынан, түзеледі бірнеше доңғалақ 2,3,4,5, айналғандардың топырлап кіру 7 жалпы денеде (сурет1.2); сұйықтық арқылы 2, доңғалақтар сорып алушы патрубок орталыққа 1 әкелінеді ал сырттағыдан мына доңғалақтар 3, орталыққа доңғалақтар келесиік және патрубок 6.
Сурет жалпы түр секциялық үлгі центрден тепкіш сорап пятиступенчатогосын 1.3 көрсетілген. Сораптардың көп доңғалақтар өнімділігі теориялық сондай ғой, қалай бір адымдық сорапта доңғалақпен сондайлардың ғой мөлшерлердің ана жанында ғой айналу жиілігіне; көп сатылы сорап теориялық қысымы қысымдардың сомасына шамалау бірдей, әрбір доңғалақпен нығайтылушылардың бөлектікте.
Сурет көп сатылы ортадан тепкіш сорап 1.2 сызбасыда

Сурет 1.3 Жалпы түр центрден тепкіш сорап

Доңғалақтардың саны әдеттегі сатылардың санымен сораптарды 10 -- 12 болады 30 және қысыммен . Сан онан арғы артуы үлкен шығындар сатылардың сол себепті беттететіндерді құрылғыларда. Қажеттілік жанында үлкен қысым тағы сораптарды қолданылады; биік қысымдардың артынан және үлкен өнімділіктің қысым сатыларымен үлгі многопоточногосын центрден тепкіш сораптарды қолданылады. Сондай машина екінің немесе қысым сатыларының топтарының төртеуіндерінің түзеледі. Әрбір топқа сатылар жүйелі қосылған (қысым жоғарылауына арналған), ал сатылардың топтары паралельді қосылған (өнімділік артуына арналған).
КПДпен салыстырмалы биік көлемді көп сатылы сораптар болады, дәл осылай оларға сияқты сорап және бөлімдерімен доңғалақтар аралық саңылаулар арқылы оған кіруге доңғалақтар сырттағыдан сұйықтық ағуы азаяды; бірақ КПДпен гидравликалық оларда төмен нәтижесінде қысым маңызды жоғалтулары самом сорапта.
Жасалынушы қысыммен:
А) аласа қысымның -- ;
Б ) орта қысымның -- .
В) биік қысымның -- жоғарыдан ;
Доңғалаққа сұйықтық жеткізіп салуы тәсілімен :
а) бір өңді жеткізіп салумен (сорумен) доңғалаққа сұйықтықтың сурет 1.1;
б) екі бетті жеткізіп салумен; сұйықтық екі жақтан доңғалаққа кіреді, 1.4. жалпы түр суретте көз алдына келген.
Сорап білігі орналастыруымен:
А) горизонтальдықтар (ең көп таралғандар);
Б) тіктер, жиірек қолданылады барлығы терең құдықтардан су тартып шығаруына арналған ұңғымалар.
Дене алмалы-салмалысы тәсілімен:
А) горизонтальдық алмалы-салмалымен (сурет 1.4)-дене екі бөлімге горизонтальдық жазықтықпен бөліседі, төменгі және жоғарғыны (қақпақты);
Б) тік алмалы-салмалымен; бұлар секциялық сораптар аталады, дәл осылай дене сияқты түзеледі бірнеше секция 1 (доңғалақтардың санымен), қайсылар қысып буады аралық өзімен (анкерліктермен) болттармен 2(сурет 1.5).
Сұйықтық бұруы тәсілімен жұмысшының камераға доңғалақтар:
А) шиыршықтылар (сурет 1.6), қайсыларды сұйықтық арқылы жұмысшыларды доңғалақтар түседі шиыршықты дене және онан әрі нагнетательный құбыр;
Б) турбиналықтар, қайсыларды сұйықтық жұмысшының доңғалақтар шиыршықты денеге түседі арқылы күрекшелермен аппарат беттететін, өзімен - сақина таныстырушы.
\s
Сурет 1.4 бір доңғалақты сорапты екі бетті сорумен және горизон - тальным дене алмалы-салмалысымен.

\s

Сурет 1.5 төрт сатылы секциялық центрден тепкіш сорап

\s

Сурет 1.6 көп сатылы шиыршықты сорап

Қосу тәсілімен қозғалтқышпен:
А) қосылғандар - электр қозғалтқышымен;
Б) турбосорапы, қайда сорап 1 тура келеді булы турбинаның 2 (сурет 1.7);
в) бұлтты сораптар, қайсыларды жұмысшы доңғалақ электр қозғалтқышы білігіне.
Тағайындаумен:
А) су жүргізетіндер;
Б) канализациялықтар;
\sВ) арнайылар шламовые багерные, мұнай қотаруына арналған, қышқылдардың, шахталық судың, сулар, шырындардың, сүт, топырақ намывасына арналған землесосы және т.б.
Сурет 1.7 Қоректендiргiш турбосорап ПТ-15-60У

1.1.2 Центрден тепкіш сораптардың контрукциясы
Центрден тепкіш сораптар құрылыс материалдардың өнеркәсіп зауыттарында кең қолданылады. Таза су қотаруына арналған НД үлгілерінің сораптары қолданылады көп сатылы секциялықтар шиыршықтылар; (құмды)
Сораптар НД - сорап екі бетті кірумен (НДп аласа, орта және биік қысымдары, НДс, сорап Маргінде цифр НДв. босатылады олар сурет t 80oС таза су қотаруы үшін арналған қысым патрубок диаметрін білдіреді үлкейген 40 бірге.
Сорап денесі шойындық горизонтальдық алмалы-салмалымен. Мынау құбырлардың бөлектеусіз доңғалақтар байқауға арналған дене, жөндеуді, ауыстырулар ыңғайлы және жеңіл ашуға рұқсат етеді, қосылғандардың сорап төменгі бөлімдері, электр қозғалтқышымен сорап қосылады серпінді муфта көмегінің. Айналу бағыты білікті қарсы сағаттық тілдің, егер муфта жағынан қарау. Су екі жақтан доңғалаққа әкелінеді, арқасында мынаға доңғалақта біліктік жігерлерді теңгеріледі, ал сорап өнімділігі екі еселенеді. Егер судың теңіз сорап қотару үшін қолданылса, онда жұмысшы доңғалақ, нығыздалған қорғау сақиналар және төлкелер қоладан әзірленеді, білік болаттың.
НД сораптарының өнімділігі құрастырады 25 -- 1400 лс көпшілік кіріс және қысым . Патрубоктар әр түрлі жақтарға орналасқан горизонтальдық және бағытталған 265 -- 900 мм; НДн 660 -- 5000 кг 16НДн, 20НДн, 24НДн; олардың салмағы 660 -- 5000 кг); сорапы НДс - алты өлшемді (6НДс; 12НДс: 14НДс; 18НДс; 20НДс; 22НДс; оның көлемі 280 -- 5750 кг); сорапты НДв -- төрт көлемді (4НДв; 5НДв; 6НДв; 8НДв; масса их 285 -- 950 кг).
\s\sҮлгі центрден тепкіш сораптары-центрден тепкіш консоль, бір адымдықтар бір өңді кіру жұмысшы доңғалағымен, (80 t таза су қотаруы үшін арналған (сурет 1.8). Әріп және цифрдың , үлгі сорапы Маргіне құрастырушылар, білдіреді: кіріс патрубок бірінші цифр - диаметрі, үлкейген 40 бірге; жүрдектік - консоль, соңғы цифр - коэффициенті.
Сурет 1.8 Центрден тепкіш сораптардың контрукциясы
Сорап негізгі бөлшектері: дене, жұмысшы доңғалақ, тіреу тік тұру, қақпақ патрубокпен - шойындықтар. Кіріс патрубок бағытталған осьтар білікті, қысым - горизонтальдық, бірақ мүмкін айналдырады 90°,180° және 270°. Сораптар - қосылады электр қозғалтқыш серпіндінің муфтамен. Білік айналады қарсы сағаттық тілдің, егер муфта жағынан қарау.
Мына үлгі сораптары 3 -- 100 л өнімділікке есептелген ; обмин қысым (132 -- 328) мм туралы миналардың КПД 0,50 - 0,84.
Секциялық сораптар -- көп сатылы центрден тепкіш сораптар (сурет 1.3,1.5). Олар жиналады бірнеше секция, әрбір қайсылардың саты біреуіннің құрастырады және бір доңғалақтан түзеледі, дене аппарат беттететін және лайықты бөлімдері. Секциялар қысып буады аралық болттармен өзімен. Секциялардың сан өзгертулері ерекшелікпен және секциялық сораптардың артықшылығымен жолмен қысым өзгерту мүмкіншілігі келеді. Қашан қысым керек үлкейту, алысталған секция ертерек өз орнына қою болады.
Көп сатылы секциялық сораптар ірі жетіспеушіліктердің қатарын болады: а) үлкен біліктік жігер дамады; б) кішкене қызмет мезгілі (шахталық су қотаруы жанында үшеу жылдың шамадан асырмайды); в) секциялық сораптарда КПД беттететін аппараттарымен төмен, немен шиыршықты сораптарда; г) дәл осылай білік сияқты қатты көбірек секциялық сораптарды тиісті болу (үлкен диаметрдің), анау кіріс тесік диаметрі доңғалақтар көбірек, демек, күрекше ұзындығы азырақ және қысым азырақ, немен шиыршықты сораптарда.
Центрден тепкіш шиыршықты сораптар -- сорап дене ағыс бөлімі, шиыршықты камераны өзімен ұсынады. Сорап денесі жаппай (сурет 1.4,1.6) алмалы-салмалы горизонтальдық жазықтықта. Беттететін аппараттардың бұларды сораптарды жоқ. Біліктік жігерлер автоматты теңгеріледі, дәл осылай жұмысшы доңғалақтар сияқты симметриялы екі-екіден орналасқан, сұйықтық қарама-қарсы тұрған жақтардан оларға әкелінеді. Сұйықтық каналға әкелінеді орталыққа доңғалақтар доңғалақтарәкелінед. Сырттағыдан доңғалақтар сұйықтық обводной құбырға доңғалаққа әкелінеді және орталыққа - каналға онан әрі доңғалақтар, қайдан ол сорап - патрубогына бағыттайды. КПДпен биік көбірек шиыршықты сораптар болады, салыстырумен секциялықтармен.
Бір жоғары напормен шиыршықты көп сатылы сораптардың жетіспеушіліктерінен горизонтальдық алмалы-салмалымен доңғалақтардың сан - өзгертулері болады.

1.1.3 Арнайы центрден тепкіш сораптар
Шламды сораптар әрекет шартымен кәдімгі центрден тепкіш сораптардан ештеме құйып алмайды. Жабық үлгі доңғалағы 2-4 күрекшені болады (сурет 1.8), каналдарға шлам межлопаточныммен жеңілірек жүрді. Шиыршықты камера көбірек кең, немен басқа үлгілердің сораптарында.
2 сорап аршуына арналған кіріс патрубок 3 (суретті 1.8 б) доңғалақ 4 және 1 сорап денесі сақинамен нығыздалған олар тозуға төтеп беретін материалдан әзірленеді. 2 -- 3 ай ішінде сораптардың шламды жұмысшы доңғалақтары тозады, кейін ненің сорап өнімділігі өкпек жығылады. Болат доңғалақтар қатты қорытпамен наплавкойларды қалпына келтіріледі, содан соң өңдейді.2.8, жайлар - патрубокты күрішке көрсетілген мүмкін доңғалақтардың дүрсілі 0,2 мм. Тиісті емес шамадан асыру (1500 сорап ротор айналулары б. үлкен жиілікті еске алына туралы миналардың), оның көпшілікті, теңестіру жұмысшыны доңғалақтар және біліктің, сонымен қатар құрастыру және ортаға дәл келтіру сондай сораптардың ар жағында қалай және планово сақтық жөндеу, профилактикалық байқаулар және кету мұқият, сонымен қатар оны электр қозғалтқышымен тиісті орындалу.
НФ үлгі сораптары (сурет 1.8,) фекалдылар; бір доңғалақты, горизонтальдық, консольдер, сұйықтық бір өңді жеткізіп салуымен, келесіге босатылады.
Типо өлшемдері: 2 НФ, 4НФ и 8НФ және цифр белгілейді қысым патрубок диаметрінің (м) жұмысшы доңғалақтар 4 жабық үлгінің екімен күрекшелермен және тегеріштер аралық кең каналдармен, ірі механикалы қоспалардың сорапы арқылы өту болатын ( күріш.1.9). Сорып алушы патрубок сорап осымен 2 орналасқан. Жоғары, төмен, сол жаққа, оңға қысым патрубок мүмкін айналдырады. дене, доңғалақ - шойындықтар рисунок 1.8, б). Корпус, колесо - чугунды.
6П-7 бір адымдық, центрден тепкіш, консоль үлгінің бір өңді кіру жұмысшы доңғалағымен (сурет 1.9) әріп және цифрлар , құрастырамын сорап Маргіне, патрубок:6- диаметрін білдіреді (м), үлкейген 40 бірге; П - құмды; 7- жүрдектік жинақталған коэффициентінің. Сораптар құммен сұйықтық қотаруы үшін -7 қолданылады, 7 гидрозолоудаленияға арналған ( багерные сораптар ) 6Б-7 қысым жанында 80 -- 130 лс давлениемен.
\s.
Сурет 1.9 Сорап 6П-7

Білікке және 6 қажымайтын сақинамен бекітілген және 14, болттармен сорап 7. сальнигы денеден түзеледі құйып алуды сорап денесімен бірге, сальник қақпақтары 12 және жұмсақ тұздалған мақта-мата толтырудың 13. шеттер (шой балғалар) күрекшенің 15 кері жақта жұмысшыны доңғалақтар сорап дене тозығын кемітеді, дәл осылай қалай гидромассы санын маңызды қысқартады, бронедисками аралық қуысқа түсетіннің және тегеріштермен жұмысшыны доңғалақтар денеде тесіктер арқылы және сорап қақпағына. Үшін мынаның ғой бронедисками аралық қуысқа мақсаттың және тегеріштермен жұмысшыны доңғалақтар қысым астында су әкелінеді. Қосымша беттермен 10 тіреу тік тұруда сырғанау екі айгөлегін 8 орналасқан, баббитпен құйылғандармен және майлаумен айналма. Біліктік күш өкшемен қабылданады, құрылушының екінің тарамдалған айгөлектердің.
Электр қозғалтқышымен үшін қосу муфтасымен серпіндімен-7 босатылады. Білік айналады қарсы сағаттық тілдің, егер келтіру жағынан қарау.
Зауыт әзірлеуші бірге сораппен қор бөлімдер жеткізіп береді: айгөлектердің қосымша беттері -- 4 шт .
Құмдар НП үлгі сораптары екі модификацияның босатылады: жақ жеткізіп салумен және орталықпен (сурет 1.10). әріп және цифрдың, НП үлгісі сораптарының Маргіне құрастырушылар (мысалы) мда патрубок; 6 -- диаметрін білдіреді, үлкейген 40 бірге; Н -- сорап , П -- құмды сораптар 23 -- 500 м немесе құмды қотару үшін бір адымдық , арналған , өлшенгенді суда (65% салмақпен), қысым жанында. 25 -- 45%. ірілік - кішкентай бөлшек 2 -- 25 мм. 2 НП ,4 НП ,6 НП және 8 НП сораптардың төрт мөлшері босатылады.
Кіріс патрубок горизонтальдық орналасқан. Қысым патрубок сорап денесімен бірге құйып алу және жоғары бағытталған. Бір өңді кіру жұмысшы доңғалағы, жабық жүгі түсірімеген және жуан тегеріштермен және күрекшелермен көбірек әдеттегі жұмысшы доңғалақтардан құйып алады. Жұмысшы доңғалақ, дене және бронедискімен ауысымды аралық шойын отбельногосынан әзірленеді. Жұмысшы қызмет мезгілі доңғалақтар ( пульпада жұмыс жанында) жанында 3 ай, бронедиска және дененің жанында 4 ай. Біліктік күш шарикті подшипниктармен қабылданады, сұйық маймен май жағылады. НП сораптары сүйеумен тиісті жұмыс істеу. Сорап білігі айналады сағаттық тілге, егер келтіру жағынан қарау. Қор бөлімдермен жұмысшы доңғалақ келеді және бронедискімен аралық, қандай ең тоздырылынатындар.
Қатты қосулардың оларға бары жанында гидросмесей пульппен қайрақ Гр сораптары қотару үшін арналған (топырақты, күлдің, күйіндіні және т.б.). мысалы, багерные сораптар -- күл гидроудалениясына арналған және оттықтардан күйіндінің. Кең жабық жұмысшы доңғалақ. Барлық сорап негізгі бөлшектері, шектесушілер жұмысшымен сұйықтықпен, арнайы тозуға төтеп беретін қорытпадан орындалған. Сальник ағыс сумен суылады, оған қарсы қысым жасалады, кедергі болушы пульпа сальнигына енуге. Бөлектеусіз алмалы-салмалы контрукция тоздырылған бөлшекті жылдам ауыстыруға рұқсат етеді барлығы сораптың. 1.2. мына үлгі сораптарының техникалық мінездемелері кестеде келтірілген.
\s

Сурет НП 1.10 сорапы орталық жеткізіп салумен
Фарфор сораптар (центрден тепкіш керамикалық сорап) бір доңғалақты, горизонтальдықтар сұйықтық бір өңді жеткізіп салуымен, келесі негізгі бөлімдерден түзеледі: дененің, дене қақпақтары, жұмысшыны доңғалақтар, станиналар, білікті және тақтаның.

Кесте 1.1
Сораптарының техникалық мінездемелері
Көрсеткіштер
Маркасы сораптар

3Гр-8м
5Гр-8п
8Гр-8м
12Гр-8А
Өндірістік м[3]ч
50
150
400
1330
Напор, м. ст. сұйықтық
15
33
36
50
Доңғалақ жұмысының диаметрі, мм
225
325
500
840
Сорғыш диаметрі мм
80
125
200
300
Диаметр нагнетательного патрубка, мм
72
100
150
300
жылдамдық, кВт
10
40
125
570
Айналым бөлшегі, обмин
1450
1460
985
740
Көлемі, кг
425
945
2151
10500
Сорап ағыс бөлімі -- дене, дене қақпақ, жұмысшы доңғалақ сонымен қатар білік қорғау төлке және сальник басатын буксасы қатты фарфордан орындалған. Дене және қақпақ шойындық сауытпен механикалы зақым келулерден қорғалған. Барлық сорап металл бөлшектері эмальды бояумен кислотостойкой жабылған. Фарфор сораптар зауытпен жеткізіп беріледі әзірлеушімен (славян керамико - изоляторлық комбинат, донецк облыс) қор жұмысшы доңғалақпен, білік қорғау төлкесімен және төлкемен.
Сұйықтық t 80 сона: кристаллизирующиеся емес қышқылдардың - концентрациялардың ерітінділері (басқа жүзу қанаттық және фосфорлықтың) және салқындар сілтінің концентрациямен 10%, ұстаушы өлшенген кішкентай бөлшектердің емес. Жіберудің алдында сорап қысым патрубокқа дейін тиісті құйылған болу.
КМ үлгі сораптары - бұлтты - центрден тепкіш сораптардың жаңа контрукциясын өзімен ұсынады. Жұмысшы доңғалақ қозғалтқыш білігі консоліне отырғызылған, ал қозғалтқыш денесінің және сорапты кездесетін арқылы қасына тақап қойылғанды болттық қосулармен.
Мынау габариттарда үлкен үнемділікті береді және агрегат салмағында. ВНИИгидромашпен тап осыларға, балдыр сораптардың салмағынан 43 -- 65% агрегат салмағы құрастырады. Қышқылдардың қотаруы жанында КМ үлгі сораптары химиялық өнеркәсіпте қолдану үшін арналған және сілтілердің t ағыс бөлім бөлшек t 70 oС -- дене, қақпақ, жұмысшы доңғалақ, нығыздау түтіктерді пісірудегі бөлшегі орындалған араланған.
Жұмысқа арналған әртүрлі концентрация агрессиялық ащы сұйықтықтарымен t жанында сораптарды гуммированныелерді қолданылады. Дене және қақпақтар конструкциялық шойыннан орындалған және жақ ішкісімен резеңкенің кислотостойкоймен қабатпен жабылған. Сорап доңғалағы резеңке қабатпен құрама, болат, сонымен қатар жабылған (ыстық күй-жағдайда машиналы тәсілмен, резеңке қабаты сондықтан берік қайнатылады металға).
Нығыздау материалдардың кислотостойкихінен дайындалған. Сальник жүк түсіруіне арналған және біліктік жігер азаюлары артқы жақ ашық жұмысшыны доңғалақтар болады күрекшенің, дене аралық қуыста қысым төмендетуші және доңғалақпен.
Назар француз сорап ұсынады, бейнеленген доңғалақтар жұмысшы суретте орналастыруға 1.10 алғыс айти гидравликалық ау сыртында, бұлар сораптар емес шашылады. Ру сұйықтық перекачиваемойы тұндырма сулар, қоқтықтар. Қолдану облысы -- қағаз фабрикалар, қант, былғары, консервілік зауыттар, химия, азықты және басқа кәсіпорынның.
Басқа мынаның метал центрден тепкіш сораптар қотару үшін қолданылады, сонымен қатар - және электр өткізгішсіз балқымалардың. Мүмкін, не сондай сораптар қолдануды табады және құрылыс материалдардың өндірісте - түрлеріне.

1.2 Шетелдік контрукциялардың талдауы
Емемін ұқсас шетелдік фирмалар контрукциямен сораптарды өндіреді.
\sӘртүрлі атқарулардың НК үлгісінің және тағайындаулардың. Белгілі фирмалар арасында біздің

1.11 Сурет бір адымдық сорап - кесуі

Елге жеткізіп беруші шығарылатын жабдықтау - фирма ( Германия ).
Сораптар 118 құрастырылғандар беруге арналған аласа жабысқақтық сұйықтықтары Харрисберг сораптары шойыннан 118 әзірлейді және алюминийлік қорытпаның. Олар үшеу мөлшердің (11,5"; 1,52"; 23") және басқа негізгі әзірлеушілердің бұйымдарымен толық өзара алмастыратынады. Сораптар Харрисберг 178. сорапы мұнай кәсіп орта шарттары үшін ең лайыққа 178 келеді. Бұлар сораптар екі элементтік денені болады жинап алатын пластинамен шөрке төсеу, не жоғары тозық орындарында жөндеу құны маңызды төмендетеді .
(Сурет қолдануға арналған эталонмен 1.1) келеді, қайрақтарды шарттарда, және соңғы гидравликалық бөлшектердің бірегей контрукциясын өзімен ұсынады, тоздырылынатын беттерді ауыстыруымен қамтамасыз етуші жауапты және қымбат бағалыларды элементтерде. Бринеллюмен (220260 ауысымды беттер стандарттарымен дайындалған) немесе (450600 Бринеллюмен). Олар басқа негізгі өндірушілердің сораптарының ұқсас элементтерімен өзара алмастыратын. Мынау ерекшелік жөндейтін жұмыстардың көлем және центрден тепкіш сорап қызмет етуіне шығындар маңызды қысқартуға рұқсат етеді. Крыльчатка сорапты кері айналу патенттелген құрылғысымен байлаулы, кездейсоқ реверс жанында сорап зақым келу қақпайлаушы.
Екінші фирма сорапты жабдықтауды жеткізіп берушінің фирма бірқатар жылдар ішінде келеді "HMD" НK үлгісі Отан сораптарының аналогі (ток жиілігі жанында жұмыс істейді).

\s
Сурет 1.12 Сорап 250 XL

Олар кремний карбидынан айгөлекпен біреумен ғанамен буда босатылады. Бұлар сораптар өнеркәсіп мұнайхимиялық және барлық өңдеуші бұтақтары үшін сана жақын келеді. Оларды биік пайдалану сапалар қанауға тәжірибемен дәлелделген барлықтардың аудандарда мира 30000 көбірек құру. Артықшылықтың: үнемді, нәтижелі және сенімді; берік контрукцияны болады; айгөлектер кремний карбидынан дайындалған; орындалған болат сорап гидравликалық бөлімі; арнайы тапсырыспен сораптар күй-жағдай бақылауы жүйесімен жабдықтала алады.
Сораптарды GS үлгілері.
Сәйкес халықаралық стандарттарға, компания жасады, жаңа шешіммен келеді, орнында болғанмен дүниежүзілік сынып деңгейінде. Бұлар сораптар қосарланған контрукцияларды босатылады немесе бөлек құру түрінде. Олар әртүрлі қозғалтқыштың әрекетіне тура келе алады: турбиналардың; гидравликалық, пневматикалы қозғалтқыштың немесе стандарттыны бір - немесе электр қозғалтқышы трехфазносы. Сондықтан өнеркәсіп әртүрлі бұтақтарынан тапсырыс берушілер үлгі сорапы жауап беру талаптарға жасай алады, қолданудың арқасында алдыңғы технологияның келтірумен магниттік муфта арқылы. Құру жабдықтауы жанында біріншінің әлемде бақылау электрондық жүйесімен сорапты - мұнай химиясы замандас бұтақтарының талаптарына тиістіні және мұнай өңдеудің күй-жағдайлары компания комплексті жүйені ұсыныс жасай алады.
Сораптарды НР. Үлгілері.
Сораптарды НР үлгілері синхронды немесе асинхрондықтармен келтірулермен магниттікпен температуралар жанында жұмыс істей алады 450°С. Оларға механикалы нығыздауларды жоқ, олар жөндеуде қарапайым, қауіпсіз; сораптарда синхронды келтірумен Insight жүйелері орналастыра алады қайсылар жұмыспен олардың басқаруды жеңілдетеді. Сораптары қосарланған контрукцияларды босатылады немесе жұмыс ең әр түрлі тәртіптеріне арналған бөлек құрулар түрінде 316, стандартты атқаруда мына үлгі сораптары көміртекті немесе болаттан бірақ тапсырыспен әзірлене алады және басқа материалдардан әзірленеді. Артықшылықтың жүйеде қысым астында жұмыс үшін арналған 450 бар; қолданыла алады теңіздерді кәсіптерде; 450°С температура жанында жұмыс үшін жарамды; Seal сорап сыналған контрукциясы қолданылады Less келтірумен магниттік муфта арқылы.
Сораптарды ALTX үлгілері.
Сораптар үлгілері фторпластімен қапталған (ток жиілігі жанында), және температура 90°С. Сораптардың бөлшектері, сұйықтықпен байланысушылар және ETFE дайындалған айгөлектер политетрафторэтилена, білік және керамикалық материалдан қажымайтын шайбаның жанында жұмыс істей алады. Айтуға сондықтан болады, не бұлар сораптар коррозиялық және қымбат бағалы сұйықтықтардың қотаруы үшін сана лайықталған, сонымен қатар органикалық химиялық заттардың - қышқылдардың, сілтілердің және тұздардың. Артықшылықтың: өте биік коррозиялық беріктік: тілек жанында қозғалтқыш қуаттылықтары тіркеу көрсеткіштерімен жабдықталады; ұзақ өмірлік бөлшектерді болады; берік контрукция.
Сораптарды CS үлгілері.
НМD Seal сораптары бірегей контрукция асинхрондық муфтасы арқылы мына үлгі Less әрекетке тура келеді, 205 - 450°С температуралар жанында олар неге алғыс салқындаусыз жұмыс істей алады.

1.3 Сорап қолданылатындар ППД жүйесінде
ППД жүйесінде УЭЦПК үлгі электросорапные ұңғымасын ЦНС үлгі центрден тепкіш сораптары, агрегаттарды кең қолданылады, құрамға қайсылардың центрден тепкіш сораптарды погружныені кіреді, қолдану - сораптар перспективалы, қатты қысым мінездемені бар болушылардың [18] нефтепромыслахке секциялық келесі центрден тепкіш сораптарды қолданады; ЦНС 180-85-425; 4 және сатылардың сан азаюы арқылы ЦНС үлгі басқа центрден тепкіш сораптары жұмысшы мінездеме өзгертуін 180 рұқсат етеді. Төлкелердің проставочных құруымен, мөлшерлердің жалғанған өзгертулері, міндетті динамикалықпен ротор теңестіруімен.

1.13 Сурет ЦНС 180-1900 центрден тепкіш сорап
1-сору қақпағы; 2-оң сатыдағы жұмыс доңғалағы; 3-бірінші сатыдағы жіберілетін құрал; 4-аралық сатыдағы жұмыс доңғалағы; 5-аралық сатыдағы жіберілген аппарат; 6-бөлім; 7-соңғы сатыдағы жіберілген аппарат; 8-атқыш қақпа; 9-Мықтылық соңы; 10-сырғанақ подшипник; 11-қыстырғыш қондырғы; 12-плита.
Сорапты құрулардың REDA, ЦНС-63, ЦНС -63 (Воткинск, Ресей). сорапы су жәбірлеуі үшін 3-160 арналған және сүйемелдеудің қысым жүйелерінде қабатқа ерітінділердің, сонымен қатар жұмысшы сұйықтық беруіне арналған гидропоршневыми мұнайы шығаруы жанында және сорғалап ағатын сораптармен .
Сораптылардың станцияларда жүйелердің ППД қаналады қатар сораптардың шетелдіктердің фирмалардың мынау горизонтальдықтар электроцентробежные сораптылар құрулар (ГЭЦН) 540 1600,540 3200 және 675 7500 фирмалар REDA ( АҚШ ); - сораптар 65 3-90-70-200,65 3-90-90-125 фирмалар қақтаймын шекараға (Чехия); - сораптар -22065 М фирмалар КАМАТ (Германия). сораптар Отандардың өндірушілердің жұмыстар шетелдікпен себепке аласаны сапалар даярлауға жол береді.

2. Технологиялық бөлім
2.1 ЦНС 180-1900 тағайындау, құрылғы және ЦНС сорап әрекет шарты.
Кесте 2.1
ЦНС 180-1900 сорап техникалық мінездемелері
Көрсеткіш атаулары
мағынасы
Беру мч
Күштілік, м
Жіберілген кавитациялық қор, м (көп емес)
Шығуға жіберілген қысым, МПа
К.П.Д., %
Айналу жиілігі (синхронды), мин
Тұтынушы қуаттылық номинал тәртіпте, кВт
Сорап:
Секция саны
Жұмыс диаметр сақинасы, мм
Габариты:
ұзындығы, мм
ені, мм
биіктік мм
көлемі, кг

180
1900
7.0
0.6 - 3.1
73
3000
1280

15
308

3022
1430
1505
4860

ЦНС сорап шифры білдіреді:
әріптің Ц - ортадан тепкіш,
Н - сорап,
С - секциялық;
180-Өнімділік м[3]сағат;
1900-қысым напор м.
ЦНС конструктивті центрден тепкіш секциялық сораптары (сурет денеден 2.1) және ротордың түзеледі.
Сорап тұла бойлық бөлшектері: қақпақтың кіріс 19 және жәбірлеудің беттететін аппараттардың 12; денесі 13, 31 беттететін аппараттар 14; алдыңғы 28 және артқы 1 тіреуіш. Бірінші саты жұмысшы доңғалағына сұйықтық жеткізіп салуы 40 уплотнительныммен сақинамен 39 жүзеге асады арқылы кіріс патрубок, бағытталған бұрыш астында 90˚ сорап осына және горизонтальдық жазықтықта орналасқан. Жәбірлеу қақпағында қысым патрубок тік жоғары бағытталған.
Денені беттететіндердің аппараттардың , беттететіндер аппараттар , кіріс қақпақ және қақпақ жәбірлеудің арқасында - болттардың 18 шайбалармен 21 және 22 бекінеді. 29. беттететін аппараттардың денелердің жапсарлары дөңгелек резеңке баумен нығыздалған.

Сурет 2.1 ЦНС сорап жалпы түрі

Аппарат беттететін дене 14 сақинамен, 13 сақинамен 15 аппарат беттететін 16 бірге жұмысшы доңғалақпен сорап секциясын 17 құрастырады.
Ротор өзімен 2 білік сорапты ұсынады, қайсыда - қосуларда құрастырылған жұмысшылар доңғалақтар 17, 30 және 40, сақина 25, қорғау төлке білікті 24, дистанциялық төлке 11, жөнге салатындар сақиналар 9, жүк түсіретін тегеріш 7. біліктік ауыспалылық бөлшектердің, құрастырылғандардың білікке жояды арқасында гайкалар роторды 4. орындарда шығуды білікті роторды нығыздаулар 6 төлкемен 3, толтыру қысушы анықталған.
Ескертулер - ауаға арналған сальник арқылы қақпақ кіріс тыстасы гидравликалық затворды алдын ала ескерілген мына сұйықтық қысым астында, бірдеймен қысымға бірінші сатыдан кейін тесік арқылы кіріс гидрозатвора төлкесіне қақпаққа 23, арқылы толтыруды, сұйықтық сорапқа ауа тиюын тек қана емес ескертиді қайсыда білік қорғау төлкесіне сұйықтық жеткізіп салуына арналған тесік білік қорғау төлкесімен 24. жүреді, сонымен қатар - нығыздау суытады.
Білік тіректері - тербелу айгөлектері, алдыңғы және артқыда тіреуіштерде жылжып бара жатқан отырғызуда, роторға мүмкіндік беретіндер ротор екпіні мөлшеріне біліктік бағытта орналастырады. Артқыда тіреуіште 1, жабылатында шеттердің қақпақтармен 34 және 38, айгөлек анықталған төлкеге 32, ауыспалылықтар 37 гайкамен ұстап қалынады.
Тесіктің тіреуіштерде айгөлектердің астына қақпақтармен жабық. Гермит тіреуіштерінен білік орындары 35 резеңке манжеталардан шығады.
Шой балға сақиналар подшипник камераларға су тиюын 33 жояды.
Көрінуші теңгеру жүк түсіретін құрылғы арқасында біліктік жігер сорапы жұмысы жанында жүзеге асады, 8,7 сақина тегеріштен құрылушыны 10 және 11 дистанциялықтың төлке жүк түсіреді.
Секциялық сораптар, секциялардың бірдей контрукциялары сол себепті (сатылардың) сораптың, біреудің және ана ғой напоры рұқсат етеді. Берілген секциялардың терім жолымен алу білік ұзындығымен тек қана мына сораптар, ұзындықпен - шпилькалардың, обводной трубканың және санмен (сатылардың) секциялардың конструктивті айырады.
Сорап 26 электр қозғалтқышымен серпінді муфталар арқасында қосылған.
ЦНС сораптарының жеткізу жинағына сорап, электр қозғалтқыш, құрастыратын муфта, берік тақта кіреді.

2.2 ЦНС 180-1900 сорап жетілдірілген бірінші сатысы
Біріншіні сорап жұмысшыны шнекке доңғалақтар жетілдіруі ауыстыруда болады. Шнек құруы орнына жұмысшының бірінші саты доңғалақтары (сурет сорап сапаларының антикавитациялы жоғарылауымен нәтижелі шарамен 3.2) келеді. Шнек центрден тепкіш доңғалаққа кіруде қосымша сүйеуді жасайды, жұмысты оның кавитациялық қамсыздандырады. Өзі кавитацияның немесе суперкавитация дамыған шнек шарттарда жұмыс істейді, не - арнайы материалдардың қолдануына байқай, оның кавитациялық қиратуға ертіп әкеледі.
Кавитациялық қиратулардың азаюына арналған шараларды қолданады, құрылғылардың төмен түскен гидродинамикалық сапалары бірнеше. Доңғалақтардың қолдануы коэффициентті жеткізуге рұқсат етеді. Мағыналарына дейін Скр =2500-3000 және жоғарырақ.

Сурет 2.2 Сорап модернизацияланған бөлімі
2.2.1 ЦНС180-1900 сорап әрекет шарты және бірінші саты жетілдірілген құрылғы
ЦНС180-1900 сорап әрекет шарты. ЦНС 180-1900, бірінші саты жетілдірілгенімен негіздік сорапынан құйып алмайды.
Әрекет шарты қысым потенциалды энергиясына динамикалық энергия келтіруінің алынған өзгертуінде болады, сел кинетикалық энергиясын сұйықтық перекачиваемойы әрекеттестік шотының артынан ротор жұмысшы доңғалақтарының сұйықтығымен және беттететін аппараттардың сорап статорасы.
ЦНС180 үлгі сорап контрукциясы жасаулар есепке ала өңделген біреудің тұла бойлық базаға сораптардың қысымнан -
Ми 1900,1422 және 1056 метрлердің сатылар жолмен өзгертулер.
ЦНС 180 үлгі сорапы центрден тепкіш, горизонтальдық, секциялық, доңғалақтардың бір өңді, гидравлимен - түтумен өкшемен орналастырады.
Сырғанау айгөлектерімен және соңғы нығыздаулармен кесек 6 үлгіні сызаттық нығыздау және нығыздау жұмсақтың толтырумен немесе шет нығыздау. Сорап денесі секциялардың терімінен, кіріс және қысым, соңғы қақпақтардың нығыздауда түзеледі.
Табандармен кіріс және қысым сорап негіздік бөлшектерімен қақпақтарды келеді, орналасқандармен жазықтықта, сорап паралельді горизонтальдық осьтары. Кіріс патрубок - горизонтальдық. Қысым тік жоғары патрубок - бағытталған.
Секциялардың жапсарлардың герметикалығы металл контакты қамтамасыз етіледі - секциялардың нығыздалған белбеулердің томы. Кім, не ретінде қосымша - нығыздау госы бұларды жапсарларда уплотнительныемен резеңке сақиналарды анықталған. Секцияның ұштауларда және шпилькалармен кіріс және қысым қақпақтармен қысып буады. Секцияларда кернеулі отырғызумен беттететін аппараттар отырғызылған. Проворотадан секцияларда беттететін аппараттары штифтілермен.
Сорап роторы жұмысшы доңғалақтардан түзеледі, шнектің білікке жылжып бара жатқан отырғызумен, жүк түсіретін, қорғау төлкелердің тегерішінің және басқа бөлшектердің, жиналғандардың білікте.
Су қайталанған тогы құтылуына білікпен жұмысшы доңғалақтардың жапсарларында тығыз металл контакті болады. Жұмысшы доңғалақтардың нығыздаулары - сызаттық үлгі.
Ротор тіректерімен майлаумен мәжбүрлікпен сырғанау айгөлектері қызмет етеді.
Қосымша беттер - баббитпен болат құйылғандар айгөлек денесінде цилиндрлік отырғызуды болады.
Май суландыруы қақпайлауына арналған білікте алдын ала ескерілген және айгөлектердің денелерінде сақина тығыздығы. Айгөлек денесі май алхорысының артынан айгөлекке май жеткізіп салуына арналған тесіктер және температура көрсеткіш құрулары, төмен жағынан - тесіктер болады, сорап денесінде ротор шығарып қою үшін, үш соңғы нығыздау денелерінің түтіктерді пісірудегі бөлшектерінде алдын ала ескерілген жөнге салатындарды бұранда. Ротор ортаға дәл келтіруінен кейін айгөлектерде ротор жүгіріп дәуіріне шығады. Айгөлектерінің денесі майлайтын сақинаны алдын ала ескерілген. Артқы айгөлекте ротор біліктік жылжу көзбен шолу көрсеткіші құрастырылған.
Алдыңғы және артқы -12 х АГ Марктері жұмсақтың толтырумен сызаттық нығыздаулар және нығыздау өзімен нығыздаулар ұсынады 12, ГОСТ 5151-77. сызаттық нығыздау қысымсыз сыйымдылыққа су бұруымен сальник жүк түсіруі үшін арналған. Сорап роторы соңғы нығыздаулары кім, не ретінде нығыздауларды қолданылған. Олардың ерекшелігі - томға не толтыру пакеті гильзада анықталған және сақиналармен жақтардың екеуілерінен қысылған. Сақиналармен және гильзамен бірге толтыру пакеті оның қысуы жанында білікке ұсынылады, немен нығыздағыш тозығы қақпайлайды.
Өзіндік қондырғы - нығыздау құрастыруы жанында көңіл аудару ереді келесіні:
- Сыртқы сақина, толтыруға поршеньмен қысылады, каса құтылуына гильза расточкуында і кепілді кіру - оның білік төлкесіне және бәлетиіст;
- Сыртқы сақина кішкене қанауында резеңке сақина кепілді орналастыруы қажетті қамсыздандыру;
- Гайка поджимающиесі құрастыру жанында қолдан тартылады, ал агрегат сыналатын жіберуінен кейін, кемулердің азаюына арналған олардың иық бауы қосымша қажеттілік жанында өткізіледі нығыздау арқылы және түйін қызуының.
Бөлектеу - нығыздауларды ыңғайлы жүзеге асыру үшін ненің тығыз-таяңдық алынған буксалар жанында шығарылады жіберу агрегаттың, жұмыспен өтеген толтыру гильзадан, оның орынына опрессованныемен жаңа сақиналарды орналастырады, кейін ненің пакет барлығы гильзамен және сақиналармен камераға береді. Нығыздау сорап приработкисынан кейін шет нығыздаумен мүмкін ауыстырылған.
Сорап ертегімен консистентноймен тісті муфта арқасында электр немесе серпінді пластинкалы муфтаның майлаусыз қозғалтқышымен қосылады.

2.2.2 Келтіру
Агрегаттардың келтіруімен ЦНС 180 үлгі электросорапныхі желдету алшақ салынған немесе тұйық циклымен СТД сериялары синхронды электр қозғалтқыштарын, сонымен қатар серия қозғалтқыш 4 АРМ немесе АЗМ қызмет етеді.
Қозғалтқыштар қуаттылықпен сырғанау айгөлектерінде майлаумен айналма, үлкен қуаттылық қозғалтқыштары айгөлектерде мәжбүрлікпен майлаумен әзірленеді.
Айналулар - оң бағыт, егер жағынан қарау - , сорап соруы қақпағында тілмен көрсетілген.

2.2.3 Май жүйесі
Май жүйесі жабдықтаудан түзеледі және арматураның, арналғандардың май беруіне арналған, қажеттіні майлауға және сорап айгөлектерінің салқындауының және электр қозғалтқышына арналған.
Агрегат айгөлектерінің майлауына арналған турбиналық май қолдануға ұсынылады " ТП 22" ГОСТ 30" ГОСТ 32-74 немесе олардың ауыстырғыштар, өнеркәсіпті май және 20 және 25 және 30 және 40 және 50 ГОСТ 20799-75. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мұнаймен ластанудың қоршаған ортаға тигізетін әсері
Ортадан тепкіш секциялық сорапты модернизациалау
Кен орынды игеру жүйесі
Мұнай кен орындарын құрастыру және игеру жобалары туралы жалпы түсінік
Аманкелді кенорнын газбен өндіру
Терендік электр сораппен ұңғыма жабдықталуы
Жетібай мұнай-газ кен орны
Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру
Жаңажол кен орны «KKM Operating Company» АҚ
Штангелі сораптың ұңғымадағы мұнайды бұрғылаумен соруы
Пәндер