Аймақтық экономикалық қауымдастықты халықаралық- құқықтық реттеу1 Халықарлық сауда құқығы
2 Мемлекетаралық өнеркәсіптік қауымдастық
3 Еуропалық қайта қуру жонс даму банкі
БҰҰ-ның дербес органы ретінде, 1964 ж. БҰҰ-ның сауда және даму бойынша конференцыясы құрылды (ЮНКТАД). ЮНКТАД-тың негізгі мақсаты - халықаралық саудаға, соның ішінде, шикізат, өнеркәсіп тауарлары саудасына, сонымен қатар саудамен байланысты қаржыландыру аясында жәрдемдесу. Бұнда дамушы елдерге жасалатын сауда преференциялары мен өзге де жеңілдіктерге баса назар аударылады.
Халықарлық сауда құқыгы бойынша БҰҰ Комиссиясы (ЮНСИТРАЛ) - БҰҰ БА-ның көмекші органы. Ол 1966 ж. мына мақсатта құрылды: халықаралық конвенциялардың және өзге де құжаттардың жобаларын дайындау жолымен халықаралық сауда құқығының дамуына жәрдемдесу.

Пән: Халықаралық қатынастар
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Аймақтық экономикалық қауымдастықты халықаралық-
құқықтық реттеу
БҰҰ-ның дербес органы ретінде, 1964 ж. БҰҰ-ның сауда және даму бойынша
конференцыясы құрылды (ЮНКТАД). ЮНКТАД-тың негізгі мақсаты - халықаралық
саудаға, соның ішінде, шикізат, өнеркәсіп тауарлары саудасына, сонымен
қатар саудамен байланысты қаржыландыру аясында жәрдемдесу. Бұнда дамушы
елдерге жасалатын сауда преференциялары мен өзге де жеңілдіктерге баса
назар аударылады.
Халықарлық сауда құқыгы бойынша БҰҰ Комиссиясы (ЮНСИТРАЛ) - БҰҰ
БА-ның көмекші органы. Ол 1966 ж. мына мақсатта құрылды: халықаралық
конвенциялардың және өзге де құжаттардың жобаларын дайындау жолымен
халықаралық сауда құқығының дамуына жәрдемдесу.
ЮНСИТРАЛ негізгі актілердің ішінде 1974 ж. Халықаралық тауарлардың
сауда-сатығындағы талаптың ескіру мерзімі туралы Конвенцияны және 1980 ж.
оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар Хаттамасын, 1974 ж. БҰҰ
Халықаралық тауарларды сату-сатып алу шарттары туралы Конвенциясын
дайындады.
Жекелеген шикізат тауарларының халықаралық саудасын реттеу үшін,
импорттаушы және экспорттаушы (бидай, қант, кофе, какао, мақта т.б.), не
тек экспорттаушы мемлекеттердің (мұнай) қатысуымен көпжақты келісімдер
жасалды және бірқатар халықаралық ұйымдар құрылды.
Экспорттаушы және импорттаушы мемлекеттердің қатысуымен құрылған
ұйымдардың мақсаттары - әлемдік бағаның күрт толқуын жеңілдету,
экспорттаушы елдерге квоталар белгілеу арқылы сұраныс пен ұсыныстың
реттелген қатынасын және импорттаушылардың тауарларды сатып алуы бойынша
мідеттемесін бекіту, тауарлардың ең жоғарғы және ең төменгі құнын бекіту
және "буферлік" қорларының жүйесін құру.
Экспорттаушы елдердің ұйымдарына айқын мысал ретіндегі мұнай экспорттаушы
елдердің ұйымын алуға болады (ОПЕК). Бұл ұйым мұнайдың рұқсат етілетін
құнын сәйкестендіру және осы мақсатта әр елге белгіленген квотамен мұнай
өндіруді шектеу арқылы мұнай өндіруші елдердің мүддесін қорғау міндетіне
ие.
ХЭҚ-тын дамуы үшін маңызы бар және халықаралық саудаға жәрдемдесу
мақсатында құрылган халықаралық ұйымдардың ішінен Халықаралық Сауда
Палатасын, Кедендік тарифтерді жариялаудың халықаралық бюросын, Жеке
құқықтың бір қалыпқа келуі бойынша халықаралық институтты айтуға болады
(ЮНИДРУА).
Қаржылық қатынастарда қосымша әрекет етуші халықаралық құқықтық
актілер шығару арқылы кәсіпкерлер арасындағы коммерциялық, қаржылық
қатынастарды реттейтін ұлттық зандардың үндестігі мен бірыңғайландыру
бойынша ЮНСИТРАЛ-дың, сондай-ақ Халықаралық Сауда Палатасының және ЮНИДРУА-
ның шегінде үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Мысалға, Халықарлық
Сауда Палатасы дайындаған 2000 ж. кең қолданылатын Инкотермс сауда
терминдерін талқылаудың халықаралық ережесін алуға болады. Саудада
халықаралық қызметтестіктің де өз мақсаттары және шектеулері бар.
1949 ж. НАТО шегінде АҚШ-тың бастамасымен экспорттық бақылау бойынша
үйлестіру комитеті құрылды (КОКОМ). Бұл комитет батыс елдерінің социалистік
елдермен экспорттық саудасын шектеу бойынша орган ретінде жұмыс істейді.
КОКОМ-ға НАТО-ның елдері ғана емес, сонымен қоса Жапония және Австралия
мүше.
КСРО құлағаннан кейін де КОКОМ НАТО үшін "қауіпті" деп
саналғандықтан, экспорттауға тыйым еа ыиіі тын немесе шекгелетш
стратегиялық тауарлардыц ті ;імін жүргізу тоқтатылмады. 1994 ж. КОКОМ
таратылды. В;н сенарлықкслісімде (1996) қарапаі!ь:м қарулардын.
м. п
қоса екі мақсатта қолданылатын тауарлар меп техполо ітіл.тардьгң
экспортталуыңа бақы.тау жасауды жалгаеіыЯ козделген. Бүл
келісімге КОКОМ-ның бүрынғы мүпіі лерімен қоса Ресей, Шығыс
Еуропа елдері жәіте о:іД мемлекеттер қатысады. ___________
_ ... .. •■-■-.■■■
мемлекетаралвік өнеркөаптік кауымдастық. (.Ъңш~ІЩ жылдың ішінде
саудаға сіңірілііт кететін хатықара.тгп онеркәсіптік қауымдастық
қарқыііды .өсің қеледі. Халлі. 1 ара.тық онеркәсіптік қауымдастық
астарында ендіріс са м сындағы тікелеіі кооперациялык оаііланысты,
і п
оперкәсіптік қызметті, сонымен бірге өнеркәсіптік шеіііД дегі шетелдік
инвестициясы, технологиялық көмегі туеіні леді. Дамушы елдерге техникалық
комек көрсету жоі индустрияландырутлі жәрдемдесу, сонымен қоса өнеркосіім
ттң дамуы саласындағы БҮҮ қызметін үйлестіру мақсатыиЛ 1966 ж. БҮҮ
өнеркөсіптік даму туралы үйымы қүры.тдД ..1985 ж. ол БҮҮ-ның
мамандандырылған меқемесіне аіііщ " алды.
Валюта-қаржы шегіндегі мемлекетаралық қызметпнщ тік. Екіжақты
есептесуді, төлемді, несиелендіруді. озге іщ қажетті жағдайларды
қамтамасыз ету мақсатында налД

.і І..И., Һ^ірлЬілык, шегіндеп кызмеггеотік хаяыкдралық Шпіюмикалық'
байланыстың даігуы үшін айрықша мәнге № Ьүл (екіжақты есептссу т.б.)
вдлымда ХЭҚ саласы реті-
ІЦДі" срекіле халықаралық валюталық-қаржылық қүқықтыц Шіііпуі үшін негіз
болдът. ЬҮҮ мамандандырылған мекемелері ретінде 1945 ж.
ІцЛықаралық Кдйта Қүру және Даму Баыкі (ХКДБ) жөне рлықаралық Валюта Қоры
(ХВҚ) қүрылды. Бүл мекем- иісрдің шегінде іс жүзінде ірі деңгейдс
валюталық-қар-Щі.шық шегіндегі барлық қауымдастық шоғырландырылған. ІХКДБ-
ның мақсаты — экономикалық әлеуметтік [ црогреске дамуы және
қайта қүрылуы, алдымен банктің [• Мүпіе дамушы елдеріне
жәрдемдесу, ондірістің жоне : Цифракүрыдымның дамуы үшін үзақ
мерзімді қарыздар : ргру. ХКДБке тек ХВҚ-ның мүше мемлекеттері мүше бола
Тімиды. .;, 180 е;і катысатын ХВҚ-ның мақсаты - әлемдік валют-(іиіиқ
түрақтылықгы бақылау, халықаралық валюталық сая-ІііТ пеи куре айырбастарын,
мүше мемлекеттердің валют-цні.іқ қатынастарындағы мінез-қүлқын
қадагалау және щжет болган: жагдайда қысқа жэңе үзақ мерзімді' несиелер
РУ- ' Ж ' —"^
ХІДБ мен ХВҚ-ның қарыз немесе несие беруі қар-
іШлық-ткономикалық жоне олеуметтік сипаттағы ңүс-
рцманы орындаумен, елдерге қарыздарды пайдалану туралы
ШОне озге де қажетгі ақиаратты берумен қамтамасыз еті-
рііді. Банктің немесе Қордың жетекші органдары міндетті
рипаттағы шешімдерді қабылдағанда, мүше елдердің дауыс-
ьтпрының саны олардың салган капиталдары молшерімсн
Еіплқталатын дауыс беру түрі қолданылады. Тәжірибеде
!"ондық топ" деп аталатын елдер оздерінің мүдделеріне
Жауап беретін шешімдердің қабылдануы үшін копшілік
Дііуыстын. қажеттііін белгілейді. КСРО басынан-ақ не
, ХКДБ-ға, не ХВҚ-ға да қатыспады. КСРО ыдыраганнан
Ксйін, Кдзақстан Республикасы және озге бүрынғы рес
ріубликалар 1992 ж. ХКДБ-га жоне ХВҚ-ға кірді және
ІҚордан оте қажетті валюталық қарыздар алады.
Аабмлекл:'іл)алық каржі.ь..ық кычімспсс \ .ліь іпсідіДч маңызды мәнге
инвеетипияны қолдау және екірақты қорғау, екіжақты салық ралуды болдъшмау
туралы коптеген екіжақты кслісімдер ие. 1965 ж. қүрылған Вашингтон ко-
нвенциясы мемлекеттер мен шетел тұлғалары ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың ынтымақтастығы
Ауылшаруашылық коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар
Экономикалық интеграция
Халықаралық нарық
Екіжақты және аймақтық деңгейдегі ынтымақтастыққа негізделген АҚШ-тың сыртқы саясатындағы Жапонияның ролі
Жаhандық проблемалар және заманауи саясат
Қазақстан дүниежүзілік қауымдастықта
Қазіргі әлемдік саясат және жаһандық мәселелер
Еуропалық Одақ
Халықаралық еңбек ұйымының стандарттарын ҚР еңбек заңнамаларында имплементациялау
Пәндер