Бейнелеу өнерін оқытудағы технологиялық қатынасты ұйымдастырудағы дидактикалық шарттардың бағыттаушы қызметі1 Болашақ мұғалімдердің қазақ халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын қалыптастыру
2 Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындаудың дидактикалық шарттары
3 Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау
Болашақ мұғалімдердің қазақ халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын қалыптастырудың педагогикалық шарттарын анықтау педагогикалық заңдылықтар мен педагогикалық принциптерді талдаудан туындайды. Педагогикалық заңдылықтар, біріншіден, оқытудың қоғамның мұқтажына, қажеттілігіне және жағдайына байланысты, екіншіден, оқытудың, білім берудің және дамудың өзара байланысына; үшіншіден, оқу үрдісінің міндеттері, мазмұны, формалары және әдістерінің өзара байланысына қатысты болып келеді[1]. Бұл заңдылықтар педагогикалық принциптерді ажыратуға негіз болады. Педагогикалық принциптер бірінен кейін екіншісі орындалатындай реттілікте немесе тізбектілікте жүзеге аспайды, ол бір кешенді түрде орындалады. Педагогикалық принциптердің мақсаттылық және ғылымилық, жүйелілік және бірізділік, саналылық пен белсенділік, педагогикалық үдерістің бағыттылық принципі, пәндердің өзара байланыс принципі деген түрлері белгілі. Принциптердің негізгісін немесе қосалқысын ажыратуға болмайды, дегенмен, олардың арасындағы пәнаралық байланыс принципіне басымдық беру арқылы біз алға қойған мақсатты шешудің тиімді жолын іздемекпіз.
1. Шкутина Л.А. Подготовка педагога профессионального обучения на основе интеграции педагогических и информационных технологии: Автореф. дис. ...докт. пед.наук. – Караганда,1999
2. Мальгина Т.М. Формирование эстетической культуры учащихся профессионального лицея. Дис. ... канд. пед. наук. – Оренбург, 2000. – 131 с.
3. Закирьянов К.Х. Методологические и педагогические основы процесса профессионального становления студентов университетов в условиях многоступенчатой системы образования (на материале ВКТУ): Дис. ...докт. пед.наук. – Алматы, 1994

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 5 бет
Таңдаулыға:   
Бейнелеу өнерін оқытудағы технологиялық қатынасты ұйымдастырудағы
дидактикалық шарттардың бағыттаушы қызметі

Болашақ мұғалімдердің қазақ халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып
оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын қалыптастырудың педагогикалық
шарттарын анықтау педагогикалық заңдылықтар мен педагогикалық принциптерді
талдаудан туындайды. Педагогикалық заңдылықтар, біріншіден, оқытудың
қоғамның мұқтажына, қажеттілігіне және жағдайына байланысты, екіншіден,
оқытудың, білім берудің және дамудың өзара байланысына; үшіншіден, оқу
үрдісінің міндеттері, мазмұны, формалары және әдістерінің өзара байланысына
қатысты болып келеді[1]. Бұл заңдылықтар педагогикалық принциптерді
ажыратуға негіз болады. Педагогикалық принциптер бірінен кейін екіншісі
орындалатындай реттілікте немесе тізбектілікте жүзеге аспайды, ол бір
кешенді түрде орындалады. Педагогикалық принциптердің мақсаттылық және
ғылымилық, жүйелілік және бірізділік, саналылық пен белсенділік,
педагогикалық үдерістің бағыттылық принципі, пәндердің өзара байланыс
принципі деген түрлері белгілі. Принциптердің негізгісін немесе қосалқысын
ажыратуға болмайды, дегенмен, олардың арасындағы пәнаралық байланыс
принципіне басымдық беру арқылы біз алға қойған мақсатты шешудің тиімді
жолын іздемекпіз.
Болашақ мұғалімдердің қазақ халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып
оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын қалыптастыру мақсатында ұсынылған
элективті курс пен оқу құралдарын жеткілікті дәрежеде меңгеру үшін
педагогиканы оқыту әдістемесі, этнопедагогика, тәрбие жұмысының әдістемесі,
педагогика тарихы, философия пәндерінің мазмұнына толықтырулар енгізілуі
керек. Ал педагогикалық шарттарды ішкі байланысына сүйене отырып белгілі
бір реттілікте келтірдік, себебі, жүйелі түрде ұсынылған оқу материалы
негізінде ғана қажетті құзырлылықтар қалыптасады.
Педагогикалық шарт оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыруға
бағытталады.Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімнің қазақ халық
дәстүрлері негізінде бастауыш сынып оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын
қалыптастыру факторының бірі оқу-тәрбие үдерісі болып табылады.
Жоғары оқу орнындағы оқу және тәрбие үдерісін болашақ мұғалімнің қазақ
халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып оқушыларын әдепке тәрбиелеуге
даярлығын қалыптастыру үдерісінде негіздерді айқындаушы ретінде қарастыру
жоғары оқу орнының оқу-тәрбие үдерісіне талдау жасау үшін өлшемдерді
саралауға мүмкіндік береді. Өлшемдер болашақ мұғалімнің қазақ халық
дәстүрлері негізінде бастауыш сынып оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын
қалыптастыру олардың сапалық және сандық көрсеткіштерін айқындауға
бағытталады:
-болашақ мұғалімнің қазақ халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып
оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын қалыптастыру оқу-тәрбие үдерісінің
мақсатты бағыттылығы;
әдеп дәстүрлердің педагогикалық пәндер мазмұнында және оқудан тыс тәрбие
жұмыстарында көрініс табуы, олардың сандық және сапалық сипаты;
болашақ мұғалімнің қазақ халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып
оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын қалыптастыру даярлығының деңгейі.
Бұл өлшемдерді анықтаудағы негізгі әрекеттер мыналар: педагогикалық
пәндер оқулықтары мен бағдарламаларын талдау; болашақ мұғалімдердің дербес
жұмысындағы тақырыптық тапсырмаларды талдау; болашақ мұғалімдердің
педагогикалық тәжірибе бойынша орындаған есебін талдау; тәрбие жұмыстарының
құжаттарын талдау; сауалнамалар, анкета жүргізу; сабақтарға қатысу,
әңгімелесу; кураторлық сағаттар, дөңгелек столдар, диспуттар, рөлдік және
іскерлік ойындар, тринг т.б. өткізу.
Болашақ мұғалімнің қазақ халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып
оқушыларын әдепке тәрбиелеуге даярлығын қалыптастырудың негізгі
педагогикалық шарты болып әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің мазмұны
саналады. Оны осы пәндер саласындағы оқу бағдарламалары мазмұнына жасаған
контент-талдау дәлелдейді. Қазақ халық әдеп дәстүрлері туралы педагогикалық
ақпаратты көбінесе мынадай оқу пәндерінен алуға болады:мамандыққа кіріспе,
педагогика, этнопедагогика, педагогика тарихы, тәрбие жұмыстарының
әдістемесі, т.б.
Сондықтан мектептерде, басқа да білім беру мекемелерінде осы білімді
үнемі толықтырып отыруға қажетті жағдайлар, атап айтқанда, үйретуден білім
беруге, өз бетінше білім алуға, қазақ халық дәстүрлері негізінде
оқушыларды әдепке тәрбиелеу қажеттілігін саналы да тұрақты ету керек. Бұл
жүйе мұғалімдердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға, педагогикалық
қызметте қазақ халық дәстүрлері негізінде оқушыларды әдепке тәрбиелеу
технологияларын қолдану дағдысын қалыптастыруға бағытталып, педагогикалық
технологияларды меңгеруге ықпал етуі керек. Мұндай көзқарас нәтижесінде
қазақ халық дәстүрлері негізінде оқушыларды әдепке тәрбиелеудің
педагогикалық технологиясына негізделген сабақтарды өткізу әдістемесі,
қажетті ғылыми-әдістемелік материалдарды құру, сонымен бірге педагогикалық
үдеріс, сабақ құрылымы, мотивтері өзгеріп, салдары ретінде болашақ
мұғалімнің кәсіби сапалары молығады, артады. Оқытудың мұндай жүйесі сырттан
танылмауы керек, ол мектептегі, жоғары оқу орнындағы жалпы әдістемелік
жұмыс нәтижесі бола отырып, мұғалімнің кәсіби сұраныстарына сай келуі
қажет.
Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындаудың
дидактикалық шарттары оқытудың мазмұндық, ұйымдастырушылық, әдістемелік,
материалдық жағынан қамтамасыз етуді көздейді. Мазмұндық қамтамасыз ету:
Бейнелеу өнері тарихы мен теориясы, Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі
пәндерінің бағдарламасын жасау сол бойынша дәрістік, тәжірибелік сабақтар
өткізу; Педагогикалық іс тәжірибе бағдарламаларына қосымшалар енгізу
арқылы мектептегі өнер пәнінен сабақтар мен сабақтан тыс тәрбиелік іс
шаралар ұйымдастыру; Өнер пәнін оқыту әдістемесі атты элективті курс
бағдарламасын жасау және оның сабақтарын өткізуді қамтамасыз ету
карастырылады. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету бойынша: дипломдық жұмыс,
курстық жұмыс, өнер мұражайларына экскурсиялар ұйымдастыру, тренинг, тест
тапсырмалары, өнер туралы пікір алысу, баяндама, нұсқау, кеңес беру,
сауалнама, конференция, семинар, дебат, көрме жұмыстарын ұйымдастыруды
қамтамасыз ету танылады. Әдістемелік қамтамасыз ету бойынша: оқу
бағдарламалар, оқулықтар, көрнекілік құралдар, электрондық оқулықтар,
дидактикалық материалдар, оқытудың инновациялық технологияларын қолданудың
қамтамасыз етілуі көзделеді. Материалдық қамтамасыз ету: оқу үдерісі
кітапхана қорымен, интерактивті тақта, видео, компьютерлік кластар оқу
материалдарымен жабдықталуының қамтамасыз етілуі жоспарланады[2].
Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау
әдістемесінде келешек маманның бойында жалпы көркемдік білім, өнер пәнін
оқыту әдістемесі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Ғылыми зерттеу әдістері пәнінің лекциялары
Әрекет процесі - технологиялық процестердің әрекеті инструментальдық және метадологиялық педагогикалық орта әрекеті
«Көркем еңбек» пәнін 2- сыныпта оқыту барысында пәнаралық байланысты жүзеге асырудың тиімді жолдарын теориялық тұрғыдан айқындау
Болашақ мұғалімдерді этнодизайн өнері арқылы көркемдік білім беруге даярлаудың педагогикалық шарттары
Көркем еңбек пәнінің білім беру үдерісінде ұлттық мәдени құндылықтарды оқыту әдістемесінің дамыту үдерісі
Болашақ педагогты жеткіншектердің көркемдік мәдениетін қалыптастыруға даярлау
білім алушылардың тілдік дағдыларын, көркемдік көкжиегін дамытатын, шыңдайтын драмалық шығармаларды түсіндіру мен оқытудың ең тиімді шарттары мен әдістерін, инновациялық технологияларын анықтау
Жекелеп оқыту технологиясы
Ежелгі дүние тарихын оқытуда компьютерлі техниканы пайдалану
Access мәліметтер қорын сақтау жүйесі тақырыбында электронды оқулық құрастыру
Пәндер