Темір-алюминий-берилий жүйесіндегі фазалық өзгерту

1.ТЕМІР.АЛЮМИНИЙ.БЕРИЛИЙ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ФАЗАЛЫҚ ӨЗГЕРТУ
2 .ТӘЖІРБИЕНІ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕЛІГІ
3. ТЕМІР .АЛЮМИНИЙ .БЕРИЛЛИЙ ҮШСЫҢАРЛЫ ҚАБАТТЫ ЖҮЙЕДЕГІ ДИФФУЗИЯ ЖӘНЕ ФАЗА ТУДЫРУ
4. ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
5. Fe.Al.Be ҚАБАТТЫ ЖҮЙЕСІН АЛУ ЖОБАСЫН ДАЙЫНДАУ МЕН ЕНГІЗУДІҢ ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕУ

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Металл құрамдары анықтауда әртүрлі кең әдістерді пайдалана отырып, иондардың бөлініп шығу нәтижелерінің жетістіктерін ашуды мақсат ету. Бекіту нәтижесінде сыртқы қабаттары кристалдық құрылыспен құрылған материялды термиялық алаңда фазалардың жұмыс істеу кезеңдерін өткізе отырып қорытындыға келу мақсаты.
Бұл бағыт фазалардың іске қосылуы нәтижесінде атомның сыртқы және ішкі құрылымдарын анықтайд [2]. Әдістерді талдау барысында жақсы көрсеткіштерге қол жетіп, маңызды тапсырмаларды шешу практика жүзінде іске асырудың дәл нүктесі болып есептелінеді.
Қазіргі уақытта ядролық физика институтында ізденістер жүргізілуде. Ол темірдің түрлі қабаттарынан термиялық заттардың бөлінуін анықтап көрсету.
Бұндай маңызды жаңалықтарды темір- берилий қоспасы мен темір- алюминий қоспаларынан құрылысы үш түрлі құрамды білуге қызығушылықты тудырып, ғылыми және практикалық жұмыстарға жол ашуда.
Мессбауерлік спектроскопия әдісінің күшті арсеналы бізге қорғаныштық бетті алу процесінде фаза түзу процесінің кинетикасын зерттеуге мүмкіндік береді.
Осы жұмыста рентгендік- құрылымдық талдау жасау арқылы мессбауерлік спектроскопия әдісі көмегімен алғаш рет беттегі және иондық- плазмалық тұндыру әдісімен алынған алюминий жабыны бар - темір көлеміндегі кең концентрациялық аралықтағы фазалық өзгерулер мен жылумен индуцияланған диффузиялар зерттелген. Зерттеу барысында темір- алюминий-бериллий қабатты жүйесінде пайда болатын фазалардың пайда болу барысындағы және өмір сүруі кезіндегі температуралық жағдайлары анықталған.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Белозерский Г.Н. Мессбауэровская спектроскопия, как метод исследования поверхности. –М.: Энергоатомиздат, 1990.- 350с
2 Беляев А.И. Металловедение алюминия и его сплавов Бочвар, Н.Н. Буйнов.-М.: Металлургия, 1983.- 280с.
3 Быков А.В. О разновидностях мессбауэровского фазового анализа, А.В. Быков, В.И. Николаев, В.С. Русаков.- Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 3, Физика. Астраномия., 1987. Т. 28., №1
4 Быков А.В. Применение мессбауэровской спектроскопии для фазового анализа. А.В. Быков, В.И. Николаев, Н.Н. Олейников, В.С. Русаков, В.И. Трухин.- Известия Академии Наук СССР, т. 50, №12. Серия физическая, 1986.- 43с
5 Golubev V.P., Ivanov A.S., Nikiforov C.F., Kadyrzhanov K.K. // In Proc/ 2-nd EPAC. Nice, France, 1990.P. 1852.
6 Гуляев А.П Металловедение / А.П.Гуляев.- М: Металлургия, 1978.- 122с
7 Gupta A., M.E. Jayaraj. «Mössbauer study of Al-Fe decagonal phase» // Physikal review B, 1989, Volume 39 № 12, p. 38-40.
8 Sh.Sh Ibragimov, M.K. Skakov and V.D. Melikhov. «Anomalos behavior of the previously irradiated Fe3Al alloy at phase transitions.» // Radiation Effects, 1982, Vol. 66, p. 73-77.
9 Иркаев С.М.., Ядерный гамма - резонанс / Р.Н. Кузьмин, А.А. Опаленко.- М: Из-во Моск. ун-та, 1970.-
10 Кадыржанов К.К и др. / Препринт ИЯФ НЯЦ РК. Алматы, 1994.
11 Кубашевский О. Диаграммы состояния двойных систем на основе железа М: Металлургия, 1985.- 182с.
12 Кузьмин Р.Н Изучение атомного порядка в сплавах Fe-Al c помощъю эффекта Мессбауэра / Р.Н Кузьмин, С.А Лосиевская.- ФММ, 1970, Т. 29, Вып.3
13 Матвеева Н.М Упорядоченные фазы в металлических системах / Н.М. Матвеева, Э.В.Козлов.- М: Наука, 1989.- 247с
14 Нечаев Ю.С. Особенности вторичных закалочных дефектоф в твердых растворах железа в алюминии / В.Г Леонтьев, В.В Истомин, Н.Г Крашеникова.- Изв.Вузов, Томский ун-т, 1980, 6.81, с.46-50.
15 Николаев В.И., Русаков В.С., Анфисов А.Б.- ЖЭТФ, 1975, т. 68, 93с
16 Николаев В.И. Ультрадисперсные частицы и их ансабли / В.И. Николаев, В.С. Русаков.- Киев: Наук. Думка, 1982.-
17 Николаев В.И., Русаков В.С. Мессбауэровские исследования ферритов. - М: Изд-во Моск. Ун-та. 1985.– 224с.
18 Новакова А.А., Мессбауэровская конверсионная спектроскопия и ее применения / Р.Н.Кузьмин.-М: Изд-во Моск. ун-та, 1989.- 72с
19 Останевич Ю.М. Эффект Мессбауера в сплаве Fe-Al / Ю.М. Останевич, Л. Пал, Л. Чер.- ОИЯИ Дубна, Препринт, 1966.-
20 Русаков В.С. Восстановление функций распределения сверхтонких параметров мессбауэровских спектров локально неоднородных систем / Известия РАН. Серия физическая. 1999. т. 63. №7. С. 1389-1396.
21 Русаков В.С. Мессбауэровская спектроскопия локально неоднородных систем / - Алматы, 2000.- 40-46с
22 Русаков В.С. Мессбауэpовская спектроскопия локально неоднородных систем. Алматы. 2000. 430с.
23 Русаков В.С. Восстановление функций распределения сверхтонких параметров мессбауэровских спектров локально неоднородных систем. // Известия РАН. Серия физическая. 1999. Т.63. №7. С.1389-1396.
24 Самсонов Г.В Тугоплавкие соединения / Г.В. Самсонов, И.М. Винницкий.- М: Металлургия, 1976.-560с
25 Stearns M.B. Spin Densiti Measurements and the Spin Susceptibility of the 4s Conduction Electrons in Fe / M.B. Stearns.- Journal of Applied Physics, 1965, Vol. 36, No.3
26 Stearns M.B Spin-Density Oscillations in Ferromagnetic Alloys. I. “Localized” Solute Atoms: Al, Si, Mn, V, and Cr in Fe / M.B Stearns.- Physical Review, Vol. 147, No. 2.
27 Schurer P.J., Koopmans B. «A study of amorphous, quasi crystalline and crystalline Al-Fe alloys by mössbauer-effect and diffraction technigues.» //Solid State Communications, Vol.59, No.9, pp.619-623, 1986.
28 S.R. Teixeira, C.A Santos, P.H Dionisio, W.H. Schreiner. Interdiffusion and reaction in the Fe-Al bilayer 3 Phase characterization of furnace – annealed samples // Mater. Sci. and Eng., 1987, 96, p. 258-293.
29 Трухин В.И. Вести МГУ, Сер 3, астрономия, 1985, т. 26, 93с.
30 Шульце Г. Металлофизика / Г. Шульце под редакцией Я.C. Уманского.-М: Мир, 1971.-
31 Huffman G.P Mossbauer studies of ordered and cold-worked Fe – Al alloys containing 30 to 50 at. % aluminum / G.P. Huffman, R.M. Fisher.-Journal of Applied Physics, 1967, Vol., 38, No.2.
    
    1.Темір-алюминий-берилий жүйесіндегі фазалық      өзгерту
2 ... ... ... ... ... -БЕРИЛЛИЙ үшсыңарлы қабатты жүйедегі диффузия және фаза
тудыру
4. ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
5. Fe-Al-Be ҚАБАТТЫ ... АЛУ ... ... МЕН ... ... ... құрамдары анықтауда әртүрлі кең әдістерді пайдалана отырып,
иондардың бөлініп шығу ... ... ... ... ету. ... ... қабаттары кристалдық құрылыспен құрылған материялды
термиялық алаңда фазалардың жұмыс ... ... ... ... келу ... ... фазалардың іске қосылуы нәтижесінде атомның сыртқы және ішкі
құрылымдарын анықтайд [2]. Әдістерді талдау барысында жақсы көрсеткіштерге
қол жетіп, маңызды ... шешу ... ... іске ... ... ... есептелінеді.
Қазіргі уақытта ядролық физика институтында ізденістер жүргізілуде. Ол
темірдің түрлі қабаттарынан термиялық заттардың бөлінуін анықтап көрсету.
Бұндай маңызды жаңалықтарды темір- берилий қоспасы мен ... ... ... үш ... ... ... қызығушылықты тудырып, ғылыми
және практикалық жұмыстарға жол ... ... ... ... арсеналы бізге қорғаныштық
бетті алу процесінде фаза түзу процесінің ... ... ... ... ... құрылымдық талдау жасау арқылы мессбауерлік
спектроскопия әдісі көмегімен ... рет ... және ... ... ... ... ... жабыны бар - темір көлеміндегі ... ... ... ... мен ... ... зерттелген. Зерттеу барысында темір- алюминий-бериллий қабатты
жүйесінде пайда болатын фазалардың пайда болу барысындағы және өмір ... ... ... ... ... ... Темір- алюминий жүйесінің фазаларының физикалық және құрылымдық
қасиеттері.
Темір- алюминий- берилий ... ... ... ... ... ... ... ғасырда негізінен болаттар мен ... ... көп ... туғызады. Сондықтан барлық күш темір жақтағы күй
диаграммасын құруға ... [2,11]. ... ... ... ... қасиеттерге ие алюминий қорытпаларын іздеуге байланысты
концентрацияның барлық ... ... ... көп ... ... ... ... Fe(A1) өзінің өмір сүру
аймағында A=2 элементтер ұяшығында екі ... бар (Oh9) ОЦК ... ... ... ... 20-ға ат. % ... ауқымында Fe13A113 фазасы
бар К- ... яғни ... ... ... тән ... ... ... сонымен бірге темір атомдарының орнының екі түрі бар: ... бір ... ... ... ... ... 8 атомы
және екінші координациялық сферада алюминидің 6 атомы болса, темірдің басқа
бір тобында ... ... ... 5 ... мен ... 3 ... ... координациялық сферада алюминийдің 6 атомы бар болу мүмкін ... ... ... фаза болып табылады. Ол ... ... ... ... FeA1 (a12) ... A1 26.5% (ат.) және 552 ... болады. Бұл нүкте Кюридің екілік нүктесі деп аталады, ... ... ... α- фаза және парамагниттік Fe3 қатар өмір ... өмір сүру ... ... G ... ... ... болу
керек.
Кесте 1.1- Бізге зерттеу ... ... мен ... үшін ... ... ... қасиеттері мен құрылымдық негізгі ерекшеліктері
көрсетілген.
|Фаза |Хим. ... ... ... |
| | | ... ... |Fe(Al) ... А=2, ... | |Im3m, O9h |7700С |
| | | ... |
| | | ... |
| | ... ... |
| |Fe3Al |M=4, O5h , Fm3m ... |
| | | ... |
| | | ... |
|(в) | ... ... ... ... |FeAl |M=1, O1h , Pm3m ... |
| | | ... |
| ( |FeAl2 ... ... |
| |Fe2Al5 ... ... |
| |FeAl3 ... ... |
| | ... ... |
| | ... | |
| |FeAl6 ... ... |
| | |Ccmm | |
| |Al(Fe) ... ... ... |
| | |A=4, O5h , Fm3m | |
| | - Fe ... ... ... |
| | |A=4, O5h , Fm3m | ... Қосылысында М=4 элементар ұяшығында төрт формулалық бірлігі ... F3) (пр. гр. Oh5, Fm ... ... құрылымы бар, Fe3А1 құрамында
А және Д деп берілген екі ... ... бар. А ... Fe ... жайласа, D торшығының түйіндерінде Fe және А1
атомдары шашылып орналасқан ... ... ... ... Fe3А1 ... ... α, β және γ орын ... белгіленген үш тәуелсіз торшықтан құралған
да болуы ... ... α және γ ... ... ... β-алюминий
атомдарының орны болып табылады [8]. Алюминийдің ... ... % А1 ... Fe3А1- ... ... ... Fe3А1
интерметаллитінде темір атомдарының 2 түрі бар: ... ... ... ... ... аралығында 8 атом және екінші координациялық
сферасында алюминийдің 6 атомы бар болса, ... ... ... ... сферасында темірдің 4 атомы және алюминийдің 4 ... ... ... ... 6 атом бар ... ... қосылысы М=1 элементар ұяшығындағы бір формулалық бірлігі бар B2
(GS G1), (пр. гр. Oh1, Pm Зm ) ... ОЦК ... ... ... табылады.
Бұл құрылым екі бір-біріне кіріп тұратын қарапайым кубтық тордан құралған.
Тордың біреуі таза ... ... ... таза ... ... ... екінші тордың ортасындағы жағында ... α2 ... ... жоғары және төменгі температуралы өзгерістерде өмір сүреді:
Α2 (b)- α2 (H) ... ... 803 С ... ... ... ... және 1.1 суретке сәйкес құрамындағы темір көбейген сайын
аздан азаяды. Tk1=890 C ... ... ... Fe(A1) толық
реттелмеген фазадан жоғары температуралар ... ... ... ... ... өту ... ... Fe(1+c)/2 A1(1-c)/2 (мұнда 0≤ C≤ 0,4) реттелген құрылымы,
нестехнометриялық құрамы бар ... ... екі ... ... ... ... ... ретінде қарастыруға болады. Торшықтың
біреуі таза ... ... ... екіншісі Fec A1(1-c) құралының кубтық
торшықпен қорытпасына сәйкестенеді [31]. Cs Cl ... ... ... ... қорытпалардағы ең көп таралған, реттелген фаза болып
табылады. Олар периодтық ... 1- 4 в ... 5- 6 а ... мен 8
топтың элементтерінің қорытпаларында кездеседі. Сондай-ақ, В2- фазаларының
8 ... ... ... да кездесуі мүмкін. В2- фазалар қорытпаларды
кристалдау нәтижесінде пайда болады. Оларға қорытудың конгруэнтті түрі тән,
яғни бұл ... ... және ... ... ... бірдей болады [13].
FeA12 фазаның құрамы күрделі ромбоэдрикалық болып келеді және ... өмір сүру ... ... ... . Бұл фаза ... ... деп
аталатын химиялық қосылыстар фазасы. Оның стехнометриялық формуласы AB2,
мұнда Fe және Al элементтерінің атомдарының ... ... ... болады [6]. Fe2A15 Ромбодриялық құралды интерметалды ... ... ... ... ... ... бай FeA13 ... фазаның құрамы бірсыналық болып
табылады. ε –жоғары температуралы фазасы электронды қосылыстарға жатады,
сонымен қатар атом саны ... ... ... қатынасы 7/4 болатын Юм -
Розери фазасы болып келеді. Оның параметрлері FeA12 ... ... ... торы ... ... ... фазасының Mn Al6 ( пр. гр.D2h17,Ccmm)
ромб типтес элементарлы ұяшығы бар. Бұл фаза тұрақты ... яғни ол ... ... ... [24]. Al(Fe) aлюминийдегі темірдің қатты ерітіндісі
өзінің өмір сүру аймағында ... және ... А=4 ... 4 атомы бар Cu ( пр. гр.O5h Fm Зm) типті ГЦК бар.
Al, % (масса бойынша)
сурет ... ... ... ... ... жүйесінде, сонымен қатар әр түрлі құрамды аралық
метатұрақты фазалар пайда болады. Сондай фазаның бірі торының параметрі
a=0,880 нм, b=2,27 нм , ... ... ... FeAl ... ... Бірсыналық торы бар Fe4A113 кристалды
фазасы да осы ... ... Оның ... ... ... ... кете ... Он бұрышты құрылымдық бірлігі бар фазалар анықталған.
Бұл фазалардың құрамы Fe4A113 квазикристалдық фазасының құрамына өте ұқсас
болып келеді. Сонымен қатар ... ... ... Fe10 Al90 Fe12 ... Al86 сияқты пайда болуы да әбден мүмкін. Олардың құрылымдық бірлігі
темірдің 12 атомы бар және ... 42 ... бар ... ... ... ... Темір берилий жүйесі.
Эстерхильд 1916 жылы [25] Микроскоп пен термиялық бақылау ... ... бай ... алу ... ... ... ... Бұл жұмыстың қорытындысында 62% атом құрылымнан тұратын
кристалдық ерітінділерді анықтап өзінің жұмысының ізденіс қорытындысын
көрсетті. Қышқылдар мен ерітінділер қатарында анықталған келесі ізденістер
ерітінділердің ... ... ... ... дәрежемен көрсетеді.
a-β (T=1155○C, CBe= 9,2 масс%)
1929 жылы Кроль [26] темірдің негізгі балқуының ... ... ... анықтап, оның құрамын және шартты түрде қызу
тазалығынан өткізуді анық ... пен ... ... дәл ... ... ізденістерге
жол ашылды ( мысалы,[11,14,19]).
Сурет 1.2-де Бинарлық жағдай құрылымының диаграммасы келтірілген. Ол Fe-Be-
ң негізгі құрылымдық ... ... ... ... ... ... құрайды. Және темір қалдықтарының Кюри болжаған 645 ○С-
770 ○С-да ... ... ... ... ... мен бір
–бірімен байланыстылығынан көрсетті. Еріген берилийдің қаодықтары 21% 860
○С температурада қозғалысқа түседі.
Темір ерітіндісі берилий кристалдық құрылымдардан тұрады, олар
парамагнит деп ... ... ... маңызы Be (Fe) 850˚С 0,2%
құрайды. Бинарлық жүйеде өз құрамында көптеген жаңа ... ... Be2 Fe Be5 және Fe Bex [3,11, 19, ] (1.2 ...... кристалдық құрылымнан тұрады.
Ол Mg Zn2 –ферромагниттерден.
Бұдан 67-79% -ке дейін гемоген құрайды. Сондықтан келешекте қолданамыз.
Fe Be2+б (0≤ δ ≤1,8) ... ... ... ... ... % есебімен атомдық құрылымы.
Сурет 1.2-Fe-Be бинарлық жүйесінің күй диаграмасы
Кесте 1.2- Fe –Be бинарлық жүйесінің фазаларының негізгі ... және ... |Хим. |FeBex ... ... ... |
| ... |x |y | | |
|( |Fe(Be) |860(С |при 860(С |ОЦК, z=2 ... |
| | |0,27 |21 |Im3m, O9h ... |
| | |при 1165(С |при 1165(С | ... |
| | |0,49 |33 | | |
|( |FeBe2+( |2ё3,8 |67ё79 |ГПУ, MgZn2, ... |
| | | | ... D46h |(300(СЈTCЈ(645(С |
|( |FeBe5 ... |83ё85 |ГЦК, UNi5, ... |
| | |при 1200(С |при 1200(С |Fm3c, O6h |TC=1,5 ... м. жуықтаймыз L=17м
3. Түтінге қарсы қорғаныс.
Баспалдақ клеткаларының түтіндемеуі таңдау жолымен іске ... ... ... желдетулік орнатпалармен таза ауаны үрлеу қажет.
Оларға 2 әлпі қарастырылған:
- жұмыстық. Ондағы тұрақты жұмыс таңдау ауасы 5 ... төте (өрт ... Ауа ... 20 Па ... кем ... Найзағайдан қорғау.
Найзағайдан қорғау категориясы – 11 (Зона Б). ... ... ... ... ... В-ғимарат ұзындығы (м), Нзд –биіктік (м), n=1.
A=20м, B=20м, Н=4,3м. Бұдан
N= [(20+6*4,3)*(20+6*4,3)-7.7*4,32]*10-6 ≈2*10-3
Ғимараттың ... ... ... ... (м) дара ... қайтарғыш орналасқан. Мұндағы R=20 м ... ... ... ... ... ... ... жүгіне отырып, әрбір ОУ-5 типті қолдық көмірқышқыл өрт
сөндіргішті бөлменің 40-50 м2 ... ... ... ... ... бар бөлмеге N=Sбөл/50 өрт сөндіргіш қажет, яғни N=700/50=14дана.
Есепке жүгіне отырып, бөлмелердің ... 4,5 м-ге ... ... ... 9 ... РИД-6М типті өрт хабарландығыштарын
орналастырылған. Сонымен бөлменің ... В=35 м ... ... ... ... яғни 35/9=4 ... автоматты түрде сөндіру үшін УАП-А типті пневмопускісі бар газ
типті 2-АУП өрт сөндіргіші қолданылады. Баллонда, үлестіргіш ... ... ... есептемегенде 114В2 хладонның негізгі қосалқы
массасын мына формула анықтайды.
m=V*q*k, ... V – ... ... ... ... – заттың нормативтік массалық өрт сөндіргіш шоғыры (В=0.22 кг/м3
категориялы ... ... - ... ... ... кету кесірінен хладонның шығынын
ескеретін коэффициент.
Бұдан V=35*20*4=2800 м2 кезінде қосалқы хладон
m= 2800*0,22*1,2=739.2 кг тең ... ... Өрт ... ... ... орны өрт ... жағынан II дәрежедегі кәсіпорынға жатады.
Ғимаратты өрт шыдамдылығы жағынан I не II ... ... ... ... үшін негізігі құрылыстық конструкциялардың нормалары келесі
кестеде берілген:
Кесте 4.1 - Құрылыстық конструкциялардың нормалары
|Ғимараттың |Негізгі құрылыстық конструкциялар ... | ... | ... | ... | ... | |
| ... ... ... ... |Плитала|
| |қабырғалар|тық ... ... ... |р және |
| |, ... ... |қабырғалар|ұстаушы|т.б. |
| |баспалдақт|баспалдақ|сыртқы | ... |
| |ық |тық ... | ... |
| ... | | | |
| |, ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| | |мен | | | | |
| | ... | | | | ... ... |
|I |2,5 |1 |0,5 |0,5 |1 |0,5 ... |2 |1 |0,5 |0,25 |0,75 |0,25 ... талаптар |
|I ... ... ... |40 ... ... 4.2 - ... қарсы переградалардың өрт шыдамдылығы
|өртке қарсы тосқауылдар |өрт |
| ... |ң |
| |ең кіші шегі ... ... ... |2,5 ... қарсы қабырғадағы есік, терезе мен дарбазалар|1,2 |
|өртке қарсы перегородка | ... ... ... ( ... Өрт ... |0,75 |
|I ... ... үшін |1,0 ... ... ... ( ... Өрт ... | |
|I ... ... ғимарат үшін |0,75 ... өрт ... ... үшін өрт сөндіргіштері қолданылады.
Бөлмеде шығар есіктің ... ... ОУ-5 ... өрт сөндіргіші
ілулі тұр. Қол көмірқышқылдық өрт сөндіргіштерін ... 100 м2 ... ... ... өртке қарсы щит және ұзындығы 20м өрт ... Щит ... екі ... өрт ... және екі ... ... ... ғимарат бір этажды болып табылады. Құрылым
бойынша баспалдақ алаңына апаратын екі эвакуациялық шығыс бар. ... ... ені 1м мен ... 2м және олар ... ... орналасып, орталық баспалдақ алаңына шығарады. Баспалдақтар ені 2м.
Ғимараттың ішінде өрт ... ... ... жоспары ілулі тұр.
4.5 Жасанды жарықтың есептелуі
Жалпы есептелуі екі әдіспен жасалады: пайдалану коэффицент әдісі ... ... ... коеффициент әдісі көлеңке жасайтын үлкен ... ... ... жалпы біркелкі жарықтануды есептеу үшін қолданылады.
Нүктелік әдіспен жалпы локальдық ... ... бар ... ... және ... ... есептелінеді.
Пайдалану коэффициент әдісі: Келтірілген әдіс есептелу бетіне түсетін ... ... ... ... ағымына қатынасқа тең ( коэффициенттің мәнін
анықтауда ... ... ... ( ... ... (бөлменің
индексі і) геометриялық параметрлерін олардың оптикалық сипаттамаларымен
(төбенің шағылыстыру коэффициенттері) (пот, (ст., (п ... ... ... ... ... формуламен анықталады:
(5.8)
мұндағы: А- бөлменің ұзындығы;В- бөлменің ені;Һ- есептелу биіктігі
Шағылыстыру коэффициенттердің бағытталған мәндері 4.3 ... ... ... 4.3 - ... бөлмелердің (пот, (ст мәндері ... күйі ... % ... күйі |(ст. % ... ... |70 |Ақ ... ... |70 ... ... |  |жаңадан ақталған |  |
| | ... | ... |50 ... ... бар, |  ... ... |50 ... |50 ... ...... бар ... |30 ... |50 ... кірпіштік |10 |
|Лас бетонды |30 |Кір |10 ... |10 | | |
F әр ... ... ... ... формула бойынша анықталады:
мұндағы Е- берілген минималды жарықтану;
Кз- қордың коэффициенті;
S- жарықталған аудан, м2;
Z- жарықтың біркелкімелік коэффициенті Z = 1,1 ( ... ... саны ... ... ... ... ... шамдармен жарықты есептеген кезде, алдымен төбенің
ауданы бойынша жарықтанушыларды орналастырып, олардың санын ... ... ... керекті жарық ағымы үшін ең жақын қыздыру немесе ДРЛ
шамы таңдалады. Шамның жарық ағымы тек 10-20% ауытқуы ... ... ... ... 35м, ені 20м, ... 4м болатын бөлменің
жалпы жарықталуын анықтау керек. Төбесі ақталған, ... ... бар ... ... бар бөлме. Көру ... ... ... ... 200лк. ... 80 Вт 2-ші ... ЛБ
люминесцендік шамдармен жалпы жарықталу жүйесін таңдаймыз, жарықтық ағым ... 5220 лк ... 5.5). ... ... ... шағылыстыру
коэффициенттері (пот.=70%, (ст.=50%, (пол.=30%.
Ілінудің есептелген ... ... беті ... 1,2м ... ... ... биіктігі- 0,5м, бұдан, h = 4-(1 +0.5) =
2,5м.
Жарықтанушылардың арасындағы ең тиімді ұзындығы келесідей анықталады:
Z = ( • h = 1,4 • 2,5 = 3,5 ... 0,5м ... 3 ... ... аламыз,
қатарлардың арасындағы қашықтық 4м.
Бөлменің индексін (5.1) формула бойынша анықтаймыз:
i=35*20/4*(35+20)=700/220=3.181
Бұл мәндерді (5.2) формулаға қойып, люминесценттік ... ... әр ... ... ... ... формула бойынша анықталады:
F=400*1.5*700*1.1/1=462000
Керекті шамдардың саны
N=F/F=462000/5220=88.5
400 лк нормирленген жарықтануды құру үшін барлығы қуаты 80Вт 88 ЛБ шам
керек.
СНиП ІІ-4–89 ... ... ... емес ... шарттары
өнеркәсіптік кәсіпорындарда көз жұмысын талап ететін жұмыстарға, адамдардың
физикалық және моральдік көңіл-күйіне көп әсер етеді.
Кәсіпорындық ... ... ... болуы жұмыс жағдайына
дұрыс әсерін тигізеді.
Авариялық жарықтану, жалпы жарықтанудан 5%-ке аз ... етуі ... ... ... ... оның деңгейі 2 лк-дан аз
болмауы керек.
Эвакуациялық жарықтану, ... ... ... ... орналасады, ол өтетін жолдардың еденінде, баспалдақтарда
орналасады, оның ... ... ... 0,1лк, ал ашық ... 0,2 лк
болу керек.
Кесте 4.4 - Жарықтану ... орны ... ... ... лк |Кп, % |
| ... ... | ... |
| ... | ... |
| | ... |Жалпы | |
| | ... ... | |
| | | | | ... зал |Г – 0,8 |750 |400 |15 |
| | | | | ... ... |Г – 0,8 |750 |400 |15 ... зал | | | | |
| | | | | ... | | | | ... ... |Г – 0,8 |750 |400 |15 ... | | | | |
| | | | | ... тасы-ғыш| | | | ... |– |– |300 |20 ... залы | | | | ... ... ... ... жарықталуы
Өндірістік кәсіпорындарындағы жасанды жарықталуының шарттары адамның
көру жұмыс қабілеттігіне, физикалық және моральдық күйіне үлкен әсер етеді,
ал бұл ... ... және ... ... әсер ... ... ... шарттарын құру үшін өндірістік ... ... сай болу ... ... орындағы жарықталуы тазалық нормаға сәйкес болу керек;
- жұмыс бетіндегі және ... ... ... ... біркелкі таратылу керек;
- жұмыс бетіндегі кенет ... ... ... ... ... ... ... оларды мүмкіндігінше жою керек;
- көру алаңында жарқылдық (тура немесе шағылысқан) болмау керек.
4.5.2 Жарықтың көзін таңдау
Жасанды жарық үшін қызу және газоразрядтық ... ... ... ... ... ... белгілеу шартындағы келесі әріптер
мынаны білдіреді: В- ваакумдық, Г- ... ... Б- ... ... ... Шамдардың жарықтық ағымдары, жалпы жұмыстық
қыздырушылық және олардың қуаты 4.4 кестеде ... ... 4.5 - ... ... қыздырушылық шамның қуаты мен жарықтық ағым |
|Шамның |Қуат Вт|220 |200-235 ... ... Вт|200 |200-235 ... | | | ... | | | |
| | ... | | ... |
| | ... ағым | | ... ағым ... |15 |105 |85 |Б |150 |2100 |1840 ... |25 |220 |190 |Г |200 |2800 |- ... |40 |400 |300 |Б |200 |2920 |2540 ... |40 |460 |- |Г |300 |4600 |4000 ... |60 |716 |550 |Г |500 |8300 |7200 ... |60 |790 |- |Г |750 |13100 |- ... |100 |1350 |1090 |Г |1000 |18600 |- ... |100 |1450 |- |Г |1500 |2900 |- ... |150 |2000 |- |  |  |  |  ... қысымды газоразрядтық шамдар ең үнемді болып саналады (ЛД, ЛДЦ,
ЛХБ және т.б.). Газоразрядтық шамдардың кейбір ... ... ... ... ... 4.6 - Кіші ... ... шамдардың кейбір сипаттамалары |
|Номиналдық |номиналды жарықтық ағым ... ... мм. |
| |лм., ... типі | ... Вт |ЛДЦ |ЛД |ЛХБ |ЛТБ |ДБ ... ... |
| | | | | | | ... ... |500 |590 |675 |700 |760 |27 |451,6 ... |820 |920 |935 |975 |1060 |40 |604,0 ... |1450 |1640 |1720 |1720 |2100 |27 |908,8 ... |2100 |2340 |3000 |3000 |3120 |40 |1213,6 ... |3050 |3570 |3820 |3980 |4650 |40 |1514,2 ... |3740 |4070 |4440 |4440 |5220 |40 |1514,2 ... Өндірістегі шу
ГОСТ 12.1.003-91 құжаты шу классификациясы, сипаттамасы мен жұмыс
орындарында шекті ... одан ... ... ... транспорт
құралдары мен басқа құралдардың шумдік ... мен ... ... ... ... ... ... деңгейі
Жұмыс орындарында тұрақты шу сипаттамасы, 31.5, 63, 125, ... 1000, 2000, 4000, 8000 Гц ... ... қабаттарындаға дыбыс қысымы L (дБ) арқылы келесі
формуламен анықталады:
L = 20 lg (p/p0),
мұндағы, p – ... ... ... ... ... ...... қысымының мәні. Ауада p0 = 2 х 10-5 Па.
Жұмыс ... ... шу ... ... ... ... ... дыбыс қысымының октавты қабат жиілігінде, дыбыс
деңгейі мен дыбыс деңгейіне баламаның ... ... ... ... бойынша
бөлінеді:
- кеңполоскалы тұрақты және тұрақсыз шу – кесте бойынша мәндерге ... ... және ... шу – кестеде көрсетілгеннен 5 дБ төмен
мәндерге ие ... 4.7 - ... ... мен ... деңгейіне балама шекті деңгейлер
|Жұмыс орны ... ... ... ... ... ... Гц, |ыс |
| ... қысымының деңгейі, дБ, |дең|
| | ... | |і |
| |31,5 |
| ... |0,1 |0,2 |0,3 ... | 15 | 25000 | 3 |1125000 ... ... ... тг
3 айда 15 адам үшін 3865*15*3=173925 тг
• Әлеуметтік салықты қосқанда жалақы қоры:
1125000+173925=1298925 тг
5.3 Жұмысшылардың жалақысын есептеу
Жобаны ... ат ... ... ... жоба ... ... зерттеуші – 3 адам, инженер көмекшісі – 2 адам.
Кесте 4.2 - ... ... ... жалақыларының көлемі мен
жұмыс істеу ұзақтығы
|Лауазымы |Адам саны ... (1 ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... |50000 |12 |600000 ... |3 |40000 |12 |1440000 ... | | | | ... |2 |20000 |12 |480000 ... | | | | ... |2520000 ... ... 2520000 ... ... ... ... және зейнетақы қорына бөлінулер:
1) (15450-1030-1545)*0,2+ (41200-15450-2575)*0,15+(50000-41200-
880)*0,12=2575+3476,25+950,4=7001,65
2) (15450-1030-1545)*0,2+(40000-15450-2455)*0,15=2575+3314,25=5889,25
3) (15450-1030-1545)*0,2+(20000-15450-455)*0,15=2575+614,25=3189,25
Жалпы 7001,65+5889,25+3189,25=16080,15
16080,15*3=192961,8
• Жалақы мен әлеуметтік бөлінулердің жалпы қоры:
2520000+192061,8=2712961,8 теңге.
Шихта дайындау үрдісінің өзгертуінің ... және ... ...... салымдар деп есептейік. Оның ішінде жабдықтардың
құны, зерттеушілер мен монтажшылардың жалақылары.
Кесте 4.3 - ... ... ... ... жалақылары |2712961,8 ... ... |1298925 ... ... ... ... ... ... ... ... ... пеште жұмыс істейтін адамдарды алайық – ... – 3 ... ... ... – 4 ... ... ... – 8 адам, басқа көмекші жұмысшылар – 5 адам.
Кесте 4.4 - Негізгі жұмысшылар, олардың жалақыларының көлемі ... ... ... ... саны |Жалақысы |Жұмыс істеу |Жалақының |
| | | ... ... ... |3 |27000 |12 |972000 ... | | | | ... |4 |30000 |12 |1440000 ... | | | | ... пеш |8 |35000 |12 |3360000 ... | | | | ... |5 |20000 |12 |1200000 ... | | | | ... |20 |6972000 ... ... ... және ... ... ... (15450-1030-1545)*0,2+ (27000-15450-1155)*0,15=2575+1559,25=4134,65
2) (15450-1030-1545)*0,2+(30000-15450-1455)*0,15=2575+1964,25=4539,25
3) (15450-1030-1545)*0,2+(35000-15450-1955)*0,15=2575+2639,25=5214,25
4) (15450-1030-1545)*0,2+(20000-15450-455)*0,15=2575+614,25=3189,25
Жалпы 4134,65+4539,25+5214,25+3189,25=17077
17077*12=204924
• Жалақы мен әлеуметтік бөлінулердің жалпы қоры:
6972000+204924=7176924 теңге.
Кесте 4.5-де – 25 кг Fe-Al-Be ... ... ... көрсетілген.
Кесте 4.5 - Негізгі материалдар мен шикізаттардың бағалары
|Материалдар аты |Саны (кг) |1 кг бағасы ... ... |
| | | ... ... ... |100 |0,15 |15 |1950 ... ... |45 |0,36 |16,2 |2106 ... ... |10 |0,10 |1 |130 ... ... |3,6 |0,35 |1,26 |163,8 ... |4349,8 |
25 ... Fe-Al-Be балқытуға жұмсалатын шығындар – 4349,8 теңге
болады.
1 килограмм Fe-Al-Be ... ... ... – 173,9 ... ... брикеттеуге кететін электр энергиясы.
Кесте 4.6 - Электр энергиясының есептеуі
|Жабдықтар ... ... ... ... ... ... |уақыты, сағ ... ... ... |10 |3 |30 ... ... ... | | | ... |4 |5 |20 ... |0,8 |4 |3,2 ... пеш |7 |20 |140 ... |193,2 ... ... құны 4,6 ... тг
5.6 Негізгі қаражаттың амортизациясы.
Жабдықтар амортизациясы
Жабдықтар құны 10080000 тг.
Жабдықтардың жұмыс істеу мерзімін 10 жыл деп алайық.
Амортизация ... – 10 ... ... Цех ... ... ... есептеу:
бір негізгі жұмысшыға – 14 м2 өндірістік алаң ... ... ... – 1 м2 өндірістік алаң керек
1 м2 өндірістік алаң құны
негізгі жұмысшыға – 35000 теңге
көмекші жұмысшыға – 27000 ... ... ... ... – 3 ... ... арналған бөлінулер
көлемі жабдықтар құнының – 5 %.
Амортизация нормасы – 1,2 %.
Персоналдың жалпы саны:
(Nитр+Nмонт+Nнег.пер. )=9+15+30=54 адам
А) 54*14*35000=26460000 теңге.
Б) 54*1*27000=1458000 теңге.
Ғимарат ... ... ... ... ... ... ... арналған бөлінулер:
27918000*0,03=837540 теңге.
Жабдықтарды жөндеуге арналған бөлінулер:
10080000*0,05=504000 теңге.
• Электр энергиясына кететін шығындар.
Цех ұзындығы бір ... ... ... 15 ... алаңның 1 м3–на 15 Вт/сағ электр энергиясы жұмсалады.
225*15=3375 Вт/сағ* м3
Жарықтандыру уақыты бір жылда: 2300 ... ... ... немесе 7762,5 кВт/жыл.
1 кВт энергияға тариф бойынша 4,6 теңге.
Сонда бір жылда 7762,5*4,6=35707,5 теңге бір ... ... ... кететін жалпы шығыны бір жылда
36018*54=1944972 теңге.
• Жылытуға пар.
1 м3 өндірістік алаңға 15 кал/сағ пар кетеді.
225*15=3375 ... ... ... 4320 ... ... ... тонна пар 1000000 калорияға эквивалентті.
14580000 кал = 14,58 тонна бір жылытатын мерзімге.
1 ... ... құны 400 ... ... бір ... ... пар үшін ... шығындар жылына
5832*54=314928 теңге
• Суға кететін шығындар.
Бір жұмысшыға бір ... 25 л су ... м3 ... құны – 10 ... ... 252 ... күні ... л/жыл
340200 л = 340,2 м3
340,2*10=3402 теңге жылына.
5.7 Цехтық шығындар.
1) Электр энергиясына кететін шығындар – 2095875 ... ... ... ... - 3631790 ... Жобаны енгізушілердің жалақылары – 2712961,8 теңге/жыл.
4) Суға, жылытуға кететін шығындар – 318330 ... ... ... кететін шығындар – 710546,4 теңге/жыл.
6) Ғимарат пен жабдықтарды жөндеуге кететін шығындар –
2076540 теңге/жыл.
Басқа да цех шығындары 25 %
Жалпы цех ... – 9850796 ... ... ... калькуляциясы
Негізгі материалдар мен шикізаттардың бағалары 30,52
Негізгі персоналдың жалақылары 160,3
Электр энергиясының құны 4,83
Амортизация 27
Цехтық шығындары 197
Цехтық өзіндік құны ... ... ... ... құны ... емес шығындар 23,2
Толық өзіндік құны 603,15
Қорытынды нәтиже:
Санағанымыздай Fe-Al-Be қабатты жүйесін алу үшін шихтаның ... ... ... ... баға Fe-Al-Be өндіретін басқа мемлекеттердің бағаларына
қарағанда төмен болып тұр.
Қорытынды
Өткізілген ізденістер нәтижесінде ... үш ... ... ... ... ның ... қолдана отырып негізгі мессбауерлік жүйемен зерттелген
ядролық жарықтың рентгендік фазадағы қорытынды бойынша ... ... ... 5 ... ... тәжірибе нәтижесінде фазалық жұмыс
енгізілді.
- Жылулықтың фазалық деңгейі анықталды.
- Кезек өзара қосылысқа түсетін металдардың бір- ... ... ... ... іске ... ... тізімі
1 Белозерский Г.Н. Мессбауэровская спектроскопия, как метод
исследования поверхности. –М.: ... 1990.- ... ... А.И. Металловедение алюминия и его сплавов Бочвар, Н.Н.
Буйнов.-М.: Металлургия, 1983.- 280с.
3 Быков А.В. О разновидностях ... ... А.В. ... В.И. ... В.С. ... ... ... Ун-
та. Сер. 3, Физика. Астраномия., 1987. Т. 28., №1
4 Быков А.В. ... ... ... ... ... А.В. ... В.И. ... Н.Н. Олейников, В.С.
Русаков, В.И. ... ... ... Наук ... т. 50, ... ... 1986.- 43с
5 Golubev V.P., Ivanov A.S., ... C.F., ... ... In Proc/ 2-nd EPAC. Nice, France, 1990.P. ... ... А.П ... / А.П.Гуляев.- М: Металлургия,
1978.- 122с
7 Gupta A., M.E. Jayaraj. ... study of Al-Fe ... // Physikal review B, 1989, Volume 39 № 12, p. ... Sh.Sh ... M.K. Skakov and V.D. Melikhov. ... of the ... ... Fe3Al alloy at phase
transitions.» // Radiation Effects, 1982, Vol. 66, p. ... ... С.М.., ... ... - ... / Р.Н. ... ... М: Из-во Моск. ун-та, 1970.-
10 Кадыржанов К.К и др. / ... ИЯФ НЯЦ РК. ... ... О. ... ... двойных систем на
основе железа М: Металлургия, 1985.- 182с.
12 Кузьмин Р.Н Изучение атомного ... в ... ... ... ... ... / Р.Н Кузьмин, С.А ... ... Т. 29, ... ... Н.М ... фазы в металлических
системах / Н.М. Матвеева, Э.В.Козлов.- М: Наука, 1989.- ... ... Ю.С. ... ... ... ... в
твердых растворах железа в алюминии / В.Г ... В.В ... ... ... ... ун-т, 1980, 6.81, ... Николаев В.И., Русаков В.С., Анфисов А.Б.- ЖЭТФ, 1975, ... ... ... В.И. ... ... и их ... / ... В.С. Русаков.- Киев: ... ... ... Николаев В.И., Русаков В.С. ... ... - М: ... ... ... 1985.– 224с.
18 Новакова А.А., Мессбауэровская конверсионная ... ... ... / ... ... ... ... 1989.- 72с
19 Останевич Ю.М. Эффект ... в ... Fe-Al / ... Л. Пал, Л. Чер.- ОИЯИ ... Препринт, 1966.-
20 Русаков В.С. Восстановление функций ... ... ... ... локально неоднородных систем /
Известия РАН. Серия физическая. 1999. т. 63. №7. С. ... ... В.С. ... ... ... ... / - ... 2000.- 40-46с
22 Русаков В.С. Мессбауэpовская ... ... ... ... 2000. ... ... В.С. ... функций распределения сверхтонких
параметров мессбауэровских спектров локально неоднородных систем. ... РАН. ... ... 1999. Т.63. №7. ... ... Г.В ... ... / Г.В. Самсонов, И.М.
Винницкий.- М: Металлургия, 1976.-560с
25 Stearns M.B. Spin Densiti Measurements and the ... of the 4s ... ... in Fe / M.B.
Stearns.- Journal of Applied Physics, 1965, Vol. 36, ... Stearns M.B ... ... in Ferromagnetic
Alloys. I. “Localized” Solute Atoms: Al, Si, Mn, V, and Cr in Fe / ... Physical Review, Vol. 147, No. ... Schurer P.J., Koopmans B. «A study of ... quasi
crystalline and crystalline Al-Fe alloys by mössbauer-effect and
diffraction technigues.» //Solid State ... Vol.59, ... ... S.R. ... C.A Santos, P.H ... W.H. Schreiner.
Interdiffusion and reaction in the Fe-Al bilayer 3 ... of furnace – annealed samples // Mater. Sci. ... 1987, 96, p. ... Трухин В.И. Вести МГУ, Сер 3, астрономия, 1985, т. 26, ... ... Г. ... / Г. ... под ... ... Мир, 1971.-
31 Huffman G.P Mossbauer studies of ordered and cold-worked Fe – ... ... 30 to 50 at. % aluminum / G.P. Huffman, R.M. ... of Applied Physics, 1967, Vol., 38, ... ... %(am.)
Al
Fe
0 10 20 30 40 50 60 70 80 ... 4 10 20 ... ... 20 40 60 ... Be, ...

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аналитикалық химия пәнінен дәрістер жинағы59 бет
Топырақтың ластануын бақылау, топырақтың ластану деңгейін бағалау9 бет
Түсті металдарды және темірді өндірістік айнымалы токпен поляризациялау арқылы олардың бейорганикалық қосылыстарын синтездеу109 бет
Алюминий жіктелуі6 бет
Алюминий және оның қорытпалары3 бет
Алюминий металлургиясы31 бет
Алюминий туралы6 бет
Алюминий қорытпалары24 бет
Алюминий өндірісі. алюминийдің физикалық, химиялық, механикалық қасиеттері4 бет
Алюминий – ХХ ғасыр элементі3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь