Еңбек және еңбек ақы сипаты

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1.ЕҢБЕК ЖӘНЕ ЕҢБЕК АҚЫ СИПАТЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1 Еңбек ақыны есептеудің жалпы ережесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Еңбек ақы түрлері мен жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.3 Еңбек ақының топтамалық және талдамалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.4 Еңбек ақыдан ұсталатын және шегерілетін соммалар есебі ... ... ... ... ... ... ...14

2.ЕҢБЕК ЖӘНЕ ЕҢБЕК АҚЫНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.1 Қызметкерлердің құрамы мен жұмыс уақытын пайдалану есебі ... ... ... ... ... 15
2.2 Істелген жұмыс уақытының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.3 Орташа еңбек ақыны есептеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
2.4 Қосымшы еңбек ақы есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
2.5 Өнім өндіру есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
        
        МАЗМ¦НЫ
КІРІСПЕ........................................................................................................................3
1.ЕЊБЕК ЖЄНЕ ЕЊБЕК АЌЫ
СИПАТЫ.................................................................5
1.1 Ењбек аќыны есептеудіњ жалпы
ережесі..............................................................5
1.2 Ењбек аќы т‰рлері мен ж‰йесі
..............................................................................7
1.3 Ењбек аќыныњ топтамалыќ жєне талдамалыќ
есебі..........................................11
1.4 ... ... ... жєне ... ... ... ЖЄНЕ ... АЌЫНЫ
¦ЙЫМДАСТЫРУ..........................................15
2.1 Ќызметкерлердіњ ќ±рамы мен ж±мыс уаќытын пайдалану
есебі....................15
2.2 Істелген ж±мыс уаќытыныњ
есебі.......................................................................17
2.3 Орташа ењбек аќыны есептеу тєртібі
..............................................................18
2.4 Ќосымшы ењбек аќы
есебі...................................................................................20
2.5 ¤нім ... ... ... ... кездегі ќоѓамыныњ єр-т‰рлі сатысында бухгалтерлік
есепті ќажет етіп келген ќоѓам дамуына сєйкес µндірістік
жєне бизнестік ќатынастарѓа байланысты ол ... ... ... ... ... оѓан ... ... ж‰ргізу, сонымен бірге ењбек пен оѓан тµленетін
ењбек аќы мµлшерін д±рыс ... ... ... есеп ... ... атќарылып келген.
Алайда, осылардыњ ішінен атап айтатынымыз жєне ... мен ... µз ... табысты
т‰рде ж‰ргізу барысында есеп ж‰йелерініњ ішіндегі
бухгалтерлік есептіњ орыны ерекше ... ... ... есеп ... ќаржылыќ жаѓдайын
сипаттап жєне белгілі-бір басќарушылыќ шешімді ќабылдау
‰шін негіз бола ... ... ... ... ... оѓан ... ењбек аќы жєне де басќа да µндіріс
процестерін шын мєнінде наќты ќ±жаттармен ... ... ол ай ... ... ... ... жєне ќаржылыќ шаруашылыќтыњ
нєтижесі ретінде жыл соњында жылдыќ ќаржылыќ есеп беруде
кµрінеді.
Бухгалтерлік есеп стандарттарында жєне ... ... ... ... есеп ... ... жалпы ќаѓидалары ережелерініњ негізінде ќ±ралады.
Б‰кіл аќпараттарды пайдаланушылардыњ талабына, ќызметтіњ
ќ±рамына айрыќша ерекшелігіне есептік сєйкес келуін
ќамтамасыз етуі экономиканыњ барлыќ саласында кењ етек
жаюда.
Ењбек ... ... ... ... саны мен ... бµлініп, олардыњ жеке т±тынуына берілетін ±лттыќ
табыстыњ аќша т‰ріндегі бµлігі немесе ењбек ‰шін ... мен ... ... ... мен ... ... ... ќ±жаттар мен ж±мыс уаќытыныњ
табельдері оларѓа ењбек аќы есептеу жєне оны тµлеу ‰шін
±йымныњ цехынан, бµлімшелерінен, бригадаларынан
кєсіпорынныњ єкімшілігі белгілеген мерзімде
бухгалтерияѓа келіп т‰седі.
Ењбек аќы ... ... ... ... ... мен
табельдердіњ д±рыс толтырылуы лауазымды т±лѓалардыњ
ќолдарыныњ ќойылуы м±ќият тексеріледі.
Сондай-аќ б±л ќ±жаттаѓы ... ... ... ... ... мен ... ењбек аќы тµлеу жєне сый аќы
есепте eќаѓидаларына сєйкес келуі жєне шифрларыныњ ... ... ... кейін б±л ќ±жаттар бойынша кєсіпорынныњ
ж±мысшылар мен ќызметкерлеріне ењбек аќы есептеледі.
Ќарастырылып отырылѓан мєселеніњ кµкейтестілігі-кєсіпорындаѓы
ж±мысшылар мен ... ... ... ... ... ... ... немесе есептелетін
ењбек жєне ењбек аќы есебі есебініњ ±йымдастырылуын жєне оѓан
талдау жасауына баѓа беру.
Курстыќ ж±мысты жазудыњ маќсаты-шаруашылыќ кєсіпорындарындаѓы
ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ... ... жєне ... есебін ж‰ргізу тєртібімен жан жаќты кењінен танысу,
белгілі бір ќорытындылар жасау.
Курстыќ ж±мыстыњ міндеті кез келген ... ѓы ... ... ... ... ... т‰рлеріне ќарамастан ашыќ
акционерлік ќоѓамдар, жабыќ акционерлік ќоѓамдар,
бірлестіктер, шаруа ќожалыќтары, ќоѓамдар,
мемлекеттік ±йымдар жєне таѓы басќа ... ... ... ... ... ... мен ќызметкерге
есептелетін ењбек жєне ењбек аќы есебі жєне ... ЖЄНЕ ... АЌЫ ... ... ... ... ... µндіру ‰шін ќажеттілер ењбек заттары, ењбек ќ±ралдары,
сондай аќ ж±мысшы к‰ші екендігі белгілі. Кез келген
кєсіпорындар мен ±йымдардаѓы ж±мыстарды ... ... ... ... ... ... ... сіњірген ењбегіне ќарай єділ ењбек аќы
тµлеу ќай кєсіпорын болмасын к‰рделі мєселелердіњ бірі болып
отыр.
Міне, сондыќтан да ... ... бірі ... ќызметкерлер мен ењбек аќы бойынша есеп
айырысу таќырыбы µз алдына бµлек ќарастырылады.
Ењбек пен ењбек аќы ... ... ... ... мен істелетін ж±мысќа кеткен ењбек пен
оѓан тµленетін ењбек аќы мµлшерін д±рыс аныќтау.
2.Ењбек µнімділігініњ µсімін баќылау.
3.Ж±мсалѓан ењбектіњ саны мен ... ... мен ... ... аќы ... ... ... аќы
ќорынан, ќоѓамдыќ т±тыну ќорынан жєне таѓы басќа ќорлардан
бµлінетін ќаржыларды баќылау.
5.Ж±мысшылар мен ќызметкерлермен уаќытылы д±рыс есеп айырысу.
6.¤ндіріске жедел басшылыќ жасау ‰шін ... ... ... пен ењбек аќы жайлы статистикалыќ жєне бухгалтерлік
ќорытынды есепті беру.
Сонымен ќатар, ењбек пен ењбек аќы есебін ±йымдастыруды одан
єрі жетілдіру ‰шін мынадай ... ... ... мен ... ... ... ... ењбек аќыныњ тиімді т‰рлерін кењінен ќолдану.
2.Ењбек пен µндірісті басќарудаѓы ѓылыми жолмен басќарудыњ
типтелген прогрестік ... ... пен ... аќы ... ... беру ж‰йесімен басќа да
т‰рлерін ж±мыстаѓы жетістіктермен тыѓыз байланыстыра отырып
д±рыс ќолдану.
4.Ењбек пен ењбек аќыны есептеуде осы к‰нгі талаптарѓа ... мен ... ... ќолдану, алѓашќы
есеп ж‰йесін жетілдіру мен жењілдету.
Ж±мыс берушілер мен ењбеккерлердіњ арасындаѓы ќатынастар
±жымдыќ келісім шартпен реттелуі м‰мкін. М±ндай келісім
шарттарды ... ... жєне ... 04.07.92 ... ... ... ... Республикасыныњ «¦жымдыќ келісім шарт
туралы» Зањымен аныќталады.
Б±л келісім шарт ... ... ... ... ... ... ењ тµменгі мµлшердегі ењбек
аќымен салыстырѓанда одан жоѓары дењгейде тіркелінуі
м‰мкін.
Одан басќа, ±жымдыќ ... шарт ... ... ќарастыруы
м‰мкін, атап айтќанда, µндіріс тапсырмаларын, ењбек аќы тµлеу
жаѓдайларын, ‰й т±рмыстыќ жєне ... ... ... ... ... ... ж±мыстар мен мамандыќтардыњ тізімі;
-ењбеккерлер ‰шін ќосымша жењілдік жєне жєрдем аќы ќ±ќыѓын
беретін ж±мыстар мен мамандыќтардыњ тізімі;
-ж±мыс уаќытыныњ жиынтыќ жалпы есебін ... ... ... ... бір ... ... ... «Басќа ж±мысќа
ауыстыру туралы б±йрыѓы» жазылады. Оны кадрлар бµлімініњ
ќызметкері бір дана етіп ... ... жєне жања ... ... ... ќол ... ... ауыстыру туралы б±йрыќтыњ негізінде кадрлар
бµлімі жеке карточкаѓа, ењбек кітапшасына жєне µзге де
ќ±жаттарѓа белгілерін соѓады.
‡лгініњ сыртќы жаѓына ќызметкердіњ ... ... ... ... ... тапсырылмаѓан м‰ліктік материалдыќ
жєне басќадай баѓалы заттар туралы белгілер ќойылады.
Ењбек аќы т‰рлері мен ж‰йесі
Жалпы ж±мысшылар мен ќызметкерлерге есептелетін ењбек ... жєне ... деп ... екі ... ... ... ... мен ќызметкерлердіњ наќтылы
ж±мыста болѓан уаќытында, яѓни олардыњ ... ... ... ... ... ... мына тµмендегі аталѓандар жатады:
Мерзімді жєне кесімді ењбек аќы;
Сыйлыќтар жєне сый аќылар;
‡стеме сыйлыќ аќылар.
Ќосымша ењбек ... ... ... ... ќаралып белгіленген;
-ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ж±мыс істемеген;
-ќызмет атќармаѓан уаќытына тµленетін тµлемдер ... ... ... мен ... ењбек демалысы ‰шін тµленетін
тµлемдер.
2.Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ мемлекеттік, ќоѓамдыќ
ж±мыстарды атќарѓаны ‰шін тµленетін тµлемдер.
3.Жас сєбилі аналарѓа берілетін ... ... ... ... ... ... ... ќысмќартылѓан ж±мыс уаќытына тµленетін
тµлемдер.
5.Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ кінєсіз ж±мыстыњ тоќтап ќалѓан
уаќытына тµленетін тµлемдер.
6.Тегін кµрсетілген ... ... ... ... ... ќ±ны.
7.Жоѓары немес арнаулы оќу орындарында жєне µзге де мамндыѓын
кµтеру курсына жіберілген уаќытына байланысты ж±мысшылар мен
ќызметкерлерге тµленетін тµлемдер.
8.Єскери жиындарѓа ќатысќаны ... ... ... ... ... ... ... адамдарѓа тµленетін
тµлемдер жєне таѓы да басќалар жатады.
¤ндіріс пен ќ±рылыста халыќ шаруашылыѓыныњ басќа да салаларында
ењбек аќы есептеудіњ жєне оны ... ... жєне ... ... екі ... ... ... аќы ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ж±мыс істеген
уаќытына, саѓаттыќ немесе к‰ндік ењбек аќы ... ... ... ... ... ... яѓни оныњ ж±мыста
болѓан уаќытына тµленеді.
Мерзімді ењбек аќы µндірген µнімі мен істеген ж±мысын
мµлшерлеуге болмайтын, яѓни атќарѓан ... ... ... ... м‰мкін емес болып есептелетін
инженерлік-техникалыќ ж±мыстаѓы ж±мысшылар мен
ќызметкерлерге ењбек аќы тµлеуге негізделген.
Мерзімді ењбек аќыныњ т‰рлері:
1.Жай мерзімді;
2.Мерзімді сыйлыќты;
Жай мерзімді ... ... мен ... ... ... ... тарифте немесе штатта
кµрсетілген мµлшері бойынша тµленеді.
____________
№ Радостовец В.К., Ѓабдуллин Т.Ѓ., Радостовец В.В., Шмидт О.И.
Кєсіпорындаѓы бухгалтерлік есеп. – ... 2003. -55 ... ... мен ... ... тарифте немесе штатта
кµрсетілген т±раќты ењбек аќысына ќосымша олардыњ µндірген
µнімдерініњ кµлеміне;
-санына;
-сапасына;
-таѓы да басќа ... ... ... сыйлыќ беру болып
табылады.
Кесімді ењбек аќы-ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ењбек
µнімділігін µсіруге, µнімді µндіруге ... ... ... ... ... ... аќы ... жєне тµлеудіњ кесімді т‰рін ќолданѓанда
ж±мысшылар мен ќызметкерлерге тиісті ењбек аќы, олардыњ
µндірген µнімініњ кµлемін немесе санын тариф бойынша
белгіленген ... ... ... ... ... ... ... арќылы табылады.
Кесімді баѓа белгіленген ж±мыс уаќытында µндірілуге тиісті µнім
кµлемі мен сапасына ... ... ... мањызды элементі болып ењбектіњ к‰рделілігіне,
ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ мамандыќ дєрежесіне ќарай
ж±мыстыњ єр т‰ріне кететін ж±мыс уаќытыныњ мµлшерін
аныќтау болып саналады.
Ж±мыстыњ к‰рделілігіне ... ... ... ... ... ... ... негізгі элементтері болып мыналар табылады:
1.Тарифтік кесте;
2.Тарифтік ењбек аќы мµлшері;
3.Тарифтік мамандыќ аныќтамалары.
Осыларѓа негізделіп ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ењбек ... ... ... ... ... ... ж±мыстыњ барлыќ т‰рі к‰рделілігіне
жєне кµп ењбек сіњіруді ќажет ететіндігіне ќарай
топтастырылады жєне ж±мысшылар мен ќызметкерлерге
ењбек аќы ... ... ... ... ... ... єр ... белгіленеді.
Тарифте мамандыќтар бойынша µндірістіњ ќай саласында болмасын
негізгі ж±мыстыњ єрбір т‰ріне, ... ... ... ... ... ... ќарай берілген разрядтар
кµрсетіледі.
Сонымен ќатар тарифте єрбір атќаратын ж±мыстыњ наќты т‰рлеріне
мінездеме беріледі жєне ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ µзіне
берілген ... ие ... ... ењбек даѓдысы мен
біліміне де мінездеме беріледі.
Тарифтік кестеде-ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ єрбір
топтарыныњ арасында тµленуге ... ... ... ... айќындалады.
Тарифтік кестеде: тарифтік ењбек аќы(саѓаттыќ, к‰ндік, айлыќ)
осы µндіріс саласында µте ќарапайым жєне жењіл бірінші
дєрежелі болып саналатын ж±мысќа ... ... ... ... тµленетін ењбек аќы бірінші дєрежелі
ењбекке тµленетін ењбек аќы мµлшерімен осы ќарастырылып
отырѓан дєрежелі ењбектіњ ара ќатынасыныњ тарифтік
коэффициентінен, ... ... ... ... аќы мµлшеріне кµбейту арќылы аныќталады.
Тарифтік кестеде тарифтік ењбек аќы ж±мыстыњ т‰ріне ќарап
кесімді жєне мерзімді ењбек аќы ... ... ... ... ... аќы ... бір ... белгіленеді.
Кесімді ењбек баѓасы белгілі тарифтік баѓа бойынша бір саѓатќа
белгіленген немесе бір саѓатќа ... ... аќы ... ... ... µнім кµлеміне, орындалѓан ж±мыстыњ
мµлшеріне бµлу арќылы табылады немесе бір µнімге кеткен
уаќытќа кµбейту арќылы табылады.
Уаќыт мµлшері мен µндірілетін µнім ... ... ... саласында техникалыќ мµлшерлеу ‰дірісін(прцесін)
ж‰ргізу кезінде аныќталады.
Ењбек аќыныњ топтамалыќ жєне талдамалыќ есебі
Кєсіпорындардаѓы ж±мысшылар мен ... ... ... єр ... бір айѓа ... ... ењбек
аќыныњжалпы сомасын табу ‰шін алѓашќы ќ±жаттар бойынша
µндірілген µнімдер мен ... ... жєне ... мен ... ... аќыларына ќоса тµленетін
жалпы соманы аныќтап одан ±сталынуѓа тиісті сомаларды алып
тастау ... мен ... ... оныњ ішінде табыстан
±сталатын ±сталымдарды жєне оларѓа тµленуге ... ... ... жинаќтап ќорытындылауѓа арналѓан ќ±жатты есеп айырысу
тµлеу тізілімі деп атайды.
¦йымдарда б±л тізімдеме єрбір цехтар, бµлімшелер бойынша
толтырылады.
Ењбек аќы ... есеп ... ... ... єрбір
ж±мысшылар мен ќызметкерлер бойныша есептелген ењбек
аќымен басќа да тµлем сомаларын жєне одан ±сталынѓан ±сталым
сомаларын жинаќтаушы ќ±жат болып табылады
Б±л ... ... ... ... оларѓа есептелінген негізгі жєне ќосымша ењбек
аќылары мен одан ±сталынатын ±сталымдардыњ ... ... жєне сол ... басы мен ... ... мен ... ... ж±мысшылар мен
ќызметкерлердіњ кєсіпорынѓа ќарыз сомалары кµрсетіледі.
Ж±мысшылар мен ќызметкерлер осы есеп ... ... ... ... ... µзіне тиісті ењбек аќыны алып, ќол
ќояды.
Б±л тізімдеме бойынша біріншіден ж±мысшылар мен ќызметкерлермен
ењбек аќы жайында есеп ... ... ... ... ... аќы ... есеп ... талдамалы
есебі болып табылады, ал ‰шіншіден ол тізімдеме арќылы
ж±мысшылар мен ќызметкерлерге олардыњ ењбегіне ќарай
ењбек аќыларын тµлейді.
Кейбір ±йымдарда есеп ... ... ... мен ... ... есеп ... ... ѓана толырылып
ж‰ргізіледі. Б±л есеп айырысу тізімдемесі журнал т‰рінде
жасалып, ... жєне ... ... т±рады.
Негізгі бетінде ж±мысшылар мен ќызметкерлерге есептелген
негізгі жєне ќосымша ењбек аќылары мен жєрдем аќыларыныњ
соммасы жєне олардан ±сталатын ±сталымдарды есептеуге керекті
мєліметтері ... ... ... саны б±л журналдыњ ќандай
мерзімге ашылѓандыѓына байланысты болады. Б±л
тізілімдеменіњ титулдыќ бетінде ж±мысшылар мен
ќызметкерлерге тµленетін жєне ... ... ... ... толтыру барысында оныњ ењ соњѓы бетіне жиынтыќ
сомалары жазылады. Кєсіпорындарда ж±мысшылар мен
ќызметкерлердіњ ењбек аќы ... есеп ... ... ... ... аќы ... есеп ... деп
аталатын топтамалыќ, пассивті шотта есептеліп ж‰ргізіледі.
Б±л шот бойынша ... мен ... ... ... №10 ... ... кµрсетіледі.
Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ењбек аќы есептегенде
бухгалтерлік есеп шоттары бойынша ж‰ргізілетін
операциялар.

Операциялар мазм±ны
Дебет
Шоты
Кредит
шоты
1
К‰рделі ќ±рылыспен ш±ѓылданатын126681____________
І Кеулімжаев Ќ.К., Єжірбаев З.Н., Ќ±дайбергенов Н.А.
Бухгалтерлік есеп ...... ... ... ... ... ењбек тµлемініњ
сомаларына ењбек аќы есептелінді
2
¤нім µткізумен, ж±мыстар мен ... ... ... ... ... ... ... сомаларына ењбек аќы есептелінді
811
681
3
Єкімшілік-басќармашылыќ ќызметкерлерге есептелген ењбек
тµлемініњ сомаларына ењбек аќы ... ... ... ќызметкерлерге есептелген
ењбек тµлемініњ сомаларына ењбек аќы есептелінді
902681
5
Ќосалќы µндірістегі ж±мысшыларѓа ќызметкерлерге есептелген
ењбек тµлемініњ сомаларына ... аќы ... ... ... ... ... ... аќы есептелінді
932681
7
Єлеуметтік салада ќызмет кµрсететін ќызметкерлеріге есептелген
ењбек тµлемініњ ... ... аќы ... µнімдерді жµндеумен ш±ѓылданатын
ж±мысшыларѓа ењбек аќы есептелінді
952681
9
Басшылыќтаѓы т±лѓалармен есеп айрысу ‰шін
821682
10
Кєсіпорынныњ ... ... ... ... ... ... ... ќ±рылѓан резервтер
126,685
1.4 Ењбек аќыдан ±сталатын жєне шегерілетін соммалар есебі
Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ... ... ... ... ... ... ±сталымдарѓа мыналар
жатќызылады:
-Жинаќталатын зейнет аќы ќорына аударылатын сомма;
-Белгіленген зањдарѓа сєйкес жеке табыс салыѓы;
-Зањ, сот органдарыныњ ‰кім ќаѓазы бойынша ±сталатын
±сталымдар(алимент, айып п±л, таѓы ... ... ... ... заттар ‰шін ж±мысшылар мен
ќызметкерлердіњ міндеттемесі бойынша белгіленген соммалар;
-Єр т‰рлі жарналар(ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ жазбаша
µтініші бойынша кєсіподаќ комитетіне, ±йымдарѓатаѓы
басќаларѓа) ... ... ... ... ... ... мен ќызметкерлердіњ
жазбаша µтініші бойынша жеке басын, жан±я м‰шелерін, м‰лкін
жєне таѓы басќаларды саќтандыруѓа байланысты жарна ... мен ... ... ... ... ... пен артыќ тµленген тµлемдер сомасы;
-Жеке меншік ‰й салуына банктен алынатын ±заќ мерзімді несиені
µтеу ... ... ... мен ... жазбаша µтініші бойынша µзі
ж±мыс істейтін шаруашылыќ субьектісініњ ќарамаѓындаѓы,
меншігіндегі ‰йде т±рѓаны ‰шін пєтер аќы мен ... ... ... ... жєне сол ... ... мектепке дейінгі балалар
мекемесіне балаларыныњ барѓаны ‰шін тµленетін тµлемдер;
-¦йымѓа келтірілген зиянды µтеу ‰шін ±сталатын ±сталымдар.
Б±лардан басќа ж±мысшылар мен ... ... ... ... ... бойынша жинаќ кассаларына салатын
салымдары, таѓы да басќалары ±сталады.
2. ЕЊБЕК ЖЄНЕ ЕЊБЕК ... ... ... мен ... уаќытын пайдалану есебі
Ењбек жайлы есеп беруде кµп салалы ќызмет атќаратын
кєсіпорынныњ ж±мысшылар мен ќызметкерлерін негізгі
ќызмет атќаратындар жєне негізгі емес ќызмет атќаратындар ... ... ... ... ... ... істеушілер келесі екі топќа
бµлінеді:
1.¤неркєсіптіњ µндірістік ж±мысщшылар мен ќызметкерлері.
2.¤неркєсіптік ±йымныњ балансындаѓы ... ... ... ... ... кєсіпорындар мен ±йымдардыњ
ж±мысшылары мен ќызметкерлері ж±мысшылар мен
ќызметкерлер ... ... ... тобы ... ... жєне таѓы басќа да
топтарѓа бµлінеді.
Басшылар ќатарына–Президент, Ректор, Директор, Мењгеруші жєне
таѓы басќалары жатады.
Мамандар ќатарына-инженерлер жєне техникалыќ ... ... таѓы ... жатады.
Басќа да ќызметтер ќатарына–ќ±жаттарды дайындайтын, есеп жєне
баќылау ... ... ... ќызметтерін атќаратын
бухгалтерлер, менеджерлер, агрономдар, механиктер жєне таѓы
басќалары жатады.
Бухгалтерлік есепте ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ саны ... ... ... ... ... ... тура келеді.
Кєсіпорындардаѓы ќызмет атќаратын адамдардыњ жалпы саны
олардыњ «тізімдегі саны» деп аталады.
Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ тізімдегі саны кєсіпорындар ... ... жања ... алуѓа немесе кейбір
ќызметкерлерді ж±мыстан босатуѓа байланысты µзгеріп
отырады.
Кєсіпорындарда ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ќ±рамы жєне
олардыњ ж±мыс уаќыты да есептеледі.
Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ќ±рамыныњ ... ... ... ... ж‰ргізіледі.
Кадрлар бµлімінде келесі алѓашќы ќ±жаттарды пайдаланады:
-Ж±мысќа алу жайлы б±йрыќ ‰лгілі т‰рі Т-1;
-Басќа ж±мысќа ауысу ... ... ... ... ... ... ... т‰рі Т-6;
-Ж±мыстан шыѓарылуы жайлы б±йрыќ т‰рі Т-8.
Бірінші рет ж±мысќа орналасќан ж±мысшылар мен ќызметкерлерге
±йымныњ кадрлар бµлімі ењбек кітапшасын толтырады.
Ењбек ... ... ... саќталып, оѓан ж±мысшылар мен
ќызметкерлердіњ ќызмет орыныныњ µзгеруі, алѓан маќтаулары мен
сыйлыќтары, сондай-аќ ... ... жєне таѓы ... ... алу ... хат негізінде ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ
ењбек кітапшасына тµл ќ±жаттарындаѓы тиісті жазулар жазылып
жєне оѓан ‰лгілі т‰рі Т-2 жеке карточкасы ... ... ... мен ќызметкерлердіњ білімі, ж±мыс
орыны, аты-жµні, ±лты, ењбек µтілі, д‰ниеге келген к‰ні немесе
туѓан к‰ні, айы жєне жылы, мекен-жайы, таѓы ... ... ... ... ... ... ... яѓни ж±мысшылар
мен ќызметкерлерге табельдік нµмер беріледі. Б±л нµмір-ењбек
аќы бойынша есеп айырысу ќ±жаттарында кµрсетіледі.
Белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... орташа санын аныќтау ‰шін
ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ к‰нделікті сандыќ есебін
ж‰ргізу ќажет.
Ол ‰шін ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ тізімдегі саны ... ... ... ... мен ... ... ... ќызметке ауысуы б±йрыќтары негізінде аныќталып
отырады.
2.2 Істелген ж±мыс уаќытыныњ есебі
Істелген ж±мыс ... ... ... мен ... аќысын ж±мыс істеген уаќытына ќарай есептеуге, оларѓа
µндірілген µнімніњ ... ... жєне ... ... ... мµлшерін орындау барысын
аныќтауѓа, сонымен ќатар ж±мыс істегені жайлы статистикалыќ
кµрсеткіштерді алуѓа, ж±мыс к‰шініњ ... ... ... ... ... ... ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ
ж±мысќа келуі, олардыњ ж±мыс істегені, ж±мыстыњ тоќтап
ќалуы жєне де ж±мысќа келмеген ж±мысшылар ... ... ... реттік µмірі
санына ќарай ж‰ргізіледі.
Жалпы табельдер ж±мыс істеген уаќыты бойынша ж±мысшылар мен
ќызметкерлердіњ ењбек аќысын есептеуге арналѓан.
Табельдерде кєсіпорынныњ єєр ... ... ... мен ... ... ... тоќтап ќалѓанына байланысты белгіленген шартты
белгілерді ќою арќылы ... мен ... ... ... жарамай ќалѓаны
туралы ќ±жаттарды осы табельге ќосымша тіркеледі.
Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ демалысќа шыѓуы, іс сапарда
болуы, ж±мысќа себепсіз кешігуі, таѓы басќа жаѓдайлар
табельде тиісті ... В.К., ... В.В., ... В.В., ... ... ... ... Алматы,2003-631 бет
белгімен кµрсетіледі.
Ол ‰шін єріптік,
мысалы:
-Іс-сапардаѓы ж±мысшылар мен ќызметкерлер ‰шін-і;
-Демалыстаѓы ж±мысшылар мен ... ... ... ... ... мен ... ... да басќа белгілер ќолданылады.
Табельде ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ тек ќана ж±мысќа ... ... ... ... белгілеп ќана ќоймай, олардыњ
ж±мысќа кешіккенін, мерзімінен тыс ж±мыс істеген уаќытын,
ж±мыс ... ... ... таѓы ... ... ... ... ќойылады.
Табельдер мен оларѓа негіз болѓан алѓашќы ќ±жаттар ењбек аќы
есептеуге жєне ж±мысшы ќызметкерлердіњ ж±мыс істеген уаќытын
есептеу ‰шін ... ... ... мен ... ... ... ж±мыс уаќытыныњ балансын жасауѓа, наќтылы
ж±мыс істелінгені жайлы статистикалыќ есеп беруге
пайдаланады.
Б±л кµрсеткіштер ењбектіњ µнімділігін аныќтау ‰шін ѓана ... ... ... ... ... нєтижесінде аныќтау
‰шін де ќажет болып табылады.
2.3 Орташа ењбек аќыны есептеу тєртібі
¦йымдарда ж±мысшылар мен ќызметкерлерге тµленетін кейбір
тµлемдердіњ ... ... ... уаќыттаѓы алѓан ењбек
аќысыныњ орташа мµлшеріне байланысты есептеледі.
Орташа ењбек аќыныњ сомасына байланысты есептелетін м±ндай
тµлемдерге ... ... ... ... ... ... ... ‰шін
тµленетін тµлем;
-Ќызметтік іс-сапарда болѓан уаќытќа тµленетін ењбек аќы;
-Жас ... ... дем алу жєне ... ... ... ... тµленетін тµлем;
-Жас µспірімдердіњ ќысќартылѓан ењбек уаќытына тµленетін тµлем;
-¤ндірістен ќол ‰зіп немесе ќол ... ... ... ... емтихан тапсыратын уаќыттаѓы ж±мыста
болмаѓан уаќыттарына тµленетін тµлем;
-Амалсыздан ж±мысќа шыќпаѓан уаќытына тµленетін тµлем;
-Ауыл шаруашылыќ ж±мыстарына егін жинау, мал ... ... ... ... ... ... ж±мысшылар мен
ќызметкерлерге тµленетін тµлем;
-Ж±мысшылар мен ќызметкерлерге ењбек ... ... ... ... ... тµленетін тµлем;
-Зейнет аќы, жеке табыс салыѓы жєне жылдыќ ж±мыс нєтижесі
бойынша сый аќы ... таѓы ... ... мен ... ... ... аќыны
есептегенде оныњ ќай мерзімге есептелу керек екендігін
белгілеуі керек.
Осы к‰нгі ќолданылатын зањдарѓа сєйкес ... ... ... ... ... ... есептеледі:
-ж±мысшылар мен ќызметкерлерге зейнеты аќы есептеу ‰шін
зейнеткерлік демалысќа шыѓар алдындаѓы соњѓы он жыл
ішіндегі кез ... бес ... ... ... аќысы;
-ж±мысшылар мен ќызметкерлерге жыл сайынѓы ењбек демалысына
баратын ... ... ... ... жєне
пайдаланбаѓан демаласы ‰шін, сондай-аќ балалы болѓан
кездегі єйелдерге берілетін демалыс ‰шін, амалсыздан ж±мысќа
шыќпай ќалѓаны ‰шін, ... ... ... ... ... ‰шін жєне таѓы да басќа жаѓдайларда соњѓы он екі ... ... ... ... ... б±л ... айтылѓан тµлемдерді есептеу барысында
ж±мысшылар мен ќызметкерлер он екі ай ж±мыс істемеген
жаѓдайда, онда ... ... ... ... ... ... уаќыты алынады.
Ењбек демалысына тµленетін тµлемдерді есептеу барысында
демалысќа барар алдындаѓы он екі айдыњ ењбек аќысы
жартылай саќталѓан, уаќыттары алынып тасталынады.
Осы жоѓарыда айтылѓандарды ... ... ... бір ... ... ... ‰шін тµленетін соманы сол
демалысќа барар алдындаѓы ж±мыс істеген ... ... аќы ... ... істеегн к‰ндерініњ санына бµліп
есептейді.
Кєсіпорындарда ж±мысшылар мен ќызметкерлерге жыл сайынѓы
берілетін демалысы немес пайдаланбаѓан демалысына
тµленетін тµлемдерді есептеу ‰шін орташа ењбек аќыны
есептегенде тµлеу ... ... ... мына ... алынады:
-Негізгі ењбек аќы жєне оѓан ќосымша тµленген ‰стемелер;
-Кєсіпорындарда т±раќты ќолданылатын сыйлыќ беруге сєйкес ењбек
аќы ќорына жєне ... ... ... ... ... бойы ... ж±мысыныњ ќорытындысы бойынша берілетін
сыйаќы, яѓни он ‰шінші айлыќ;
-Ќосымша ењбек аќы.
Кєсіпорындарды ж±мысшылар мен ... ... ... мына ... ... алынбайды:
-Ењбек аќы ќорынан басќа ќаржы кµздерінен тµленетін тµлемдер;
-Есепке алынатын он екі айдан ... ... ... ... К. Введение в управленческий и производственный учет.- М:
Финансы истатистика, 1998.-435 с
2.4 Ќосымшы ењбек аќы есебі
Ќосымшы ... аќы ... ... ... ... ... ... ењбек
аќы есептеу жєне оны тµлеу;
2.Жас µспірімдерге ењбек аќы тµлеу;
3.Жас сєбилі аналардыњ дем алуы жєне ... ... ... ... ... ... тµлем;
4.Мемлекеттік, ќоѓамдыќ міндеттер мен ж±мыстарды атќарѓан
уаќытќа тµленетін тµлем;
5.Т‰нгі уаќытта істелген немесе ... ... ... тµлем;
6.Біреудіњ орнына ж±мыс істегені ‰шін тµленетін ењбек аќы;
7.Ж±мысшыларѓа µзіне берілген разрядтан тµмен тарифтелген
ж±мысты атќарѓаны ... ... ... мен ... ќан ... ... яѓни
донорлыќ міндетті атќарѓан к‰ніне тµленетін тµлем;
9.Ж±мысшылар мен ќызметкерлерге ж±мыстыњ тоќтап ќалѓан уаќытына
тµленетін тµлем;
10.¤нім µндіру барысында кездесетін аќау ‰шін тµленетін тµлем;
11.Ж±мысшылар мен ... ... тыс ... ... атќаратын ќызметтеріне тµленетін
тµлем;
12.Ж±мысшылар мен ќызметкерлерге демалыс жєне мейрам к‰ндерінде
істелген ж±мыстарына, атќаратын ќызметтеріне ењбекке аќы
тµлеу;
13.Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ ... ... ... ... ... аќы ... ... мен ќызметкерлердіњ ењбекке уаќытша
жарамсыздыѓына жєне сырќаттанѓан жан±йя м‰шелерінњ к‰тімі
‰шін берілетін уаќытќа жєрдем аќы тµлеу.
1.Мейрам к‰нінніњ алдындаѓы ќысќартылѓан ж±мыс уаќытына ... ... жєне оны ... ... ... ... ... к‰нініњ
алдындаѓы ж±мыс к‰ні бір саѓатќа ќысќартылады.
Б±л к‰ні ж±мыс істеген ж±мысшы ќызметкерлердіњ ењбек ... ... ... аќыныњ кесімді т‰рі белгіленген ж±мысшылар мен
ќызметкерлерге µндіріп шыѓарѓан µнімдері мен детальдарыныњ,
сондай-аќ атќарѓан ќызметініњ саны мен кµлеміне байланысты
белгіленген мµлшерде ѓана ... аќы ... ... ... ењбек аќыныњ мерзімді т‰рі бойынша ењбек аќы
есептеліп, тµленіп ж‰рген ж±мысшылар мен ќызметкерлерге б±л,
яѓни ќысќартылѓан ж±мыс к‰ні ‰шін толыќ ... ... ... ... аќы тµленуі тиіс.
2.Жас µспірімдерге ењбек аќы тµлеу.
Кєсіпорындарда аптасына алты к‰н ж±мыс к‰ні, бір к‰н ... ... ... ... ±йымда ж±мыс істейтін 16-18 жас аралыѓындаѓы
жасµспірімдерге белгіленген ж±мыс к‰нініњ
±заќтыѓы 6 саѓаттан;
-15-16 жас ... ... 4 ... аспауы керек.
Егер кєсіпорын аптасына 5 к‰н ж±мыс істеп, 2 к‰н демалатын
жаѓдайында:
-ж±мыс к‰нініњ ±заќтыѓы 16-18 жас аралыѓындаѓы жас µспірімдер
‰шін 7 ... жас ... жас ... ... 5 саѓаттан аспауы
керек.
Белгіленген зањдарѓа сєйкес жоѓарыда айтылѓан ж‰мыс ... ... ... ... ... мерзімді т‰рі белгіленген жас
µспірімдерге ќысќартылѓан ж±мыс к‰ндері ‰шін толыќ ж±мыс
к‰нініњ ењбек аќысы тµленеді.
Ал істеген ж±мыстары, µндірген µнімдері ‰шін, сондай-аќ
атќарѓан ... саны мен ... ... ... ... ... ... ењбек аќы алатын жасµспірімге
ќысќартылѓан ж±мыс саѓаттары ‰шін белгіленген тарифтік
мµлшерге ќосымша ењбек аќы тµленеді.
2.5 ¤нім µндіру есебі
¤нім µндіру есебі ењ ... ... ... ... ... µнімніњ саны мен сапасына ќарай кесімді ењбек
аќыны есептеу ‰шін жєне ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ жекелік
жєне топтыќ ењбек ... ... ... ... ... µндіру есебі негізінде тек ќана кесімді ењбек аќы алатын
ж±мысшылар мен ... ѓана ... ... ... ењбек аќы алатын ж±мысшылар мен ќызметкерлерге
де сандыќ жєне сапалыќ кµрсеткіштердіњ артыѓымен орындалуына
ќарай ... ... ... ... мен ... кесімді ењбек аќысына
ќосымша µнім µндіру негізінде мµлшерлі тапсрманы орындаѓаны
‰шін сыйаќы алады.
¤нім µндіру есебі єрбір кєсіпорындарда ж±мысшылар мен
ќызметкерлердіњ ењбегін ±йымдастыруѓа жєне ... ... ... аќы ... ... ... ±йымдастыру кµбіне ѓылыми-техникалыќ
даму дењгейіне жєне оларды тиімді ... ... ... ... ... жања ... жабдыќтау, механикаландырылѓан,
автоматтандырылѓан, µндірістіњ пайда болуына себебін
тигізеді.
Ѓылыми техникалыќ прогрестіњ дамыѓан жаѓдайында ќол ењбегін
пайдаланцды кµп ќажет ететін механикаландырылмаѓан µндіріс
автоматтандырылѓан кешенді ... ... ќол ... ... азайтып, ењбектіњ ±йымдастырылуына
жања ттехника мен технология µз єсерін тигізеді.
Б±л айтылѓандардыњ іске асуы яѓни ќолданылуы µнім µндіру есебін
±йымдастыруѓа ... ... ... ... есебініњ ж‰йелері.
Кєсіпорындарда µнімдердіњ µндіріліп шыѓарылуы жєне ж±мыстыњ
орындалуы жайлы алѓашќы ќ±жаттарда келесі мєліметтер мен
аќпараттар болуы ќажет:
1.Орындалѓан ... ... ... ... яѓни к‰ні, айы, жылы;
3.¤ндірілген µнімніњ саны мен кµлемі;
4.¤німді µндіруге, жасап шыѓаруѓа жєне ... ... ... ... мен ќызметкерлердіњ табельдік нµмері
немесе бригаданыњ нµмірлері;
6.Цех бµлімшесініњ цифрлары жєне оларѓа есептелген ењбек аќы
т‰рі.
Б±лар бойынша одан кейінгі уаќыттарда ж±мысшы жєне
ќызметкерлермен есеп ... ... ... ... ... ... мен істелген ж±мыстар
бойынша тµлем сомаларыныњ мµлшері аныќталады.
Халыќ ... єр ... ... ... ... байланысты ењбек пен ењбек аќы мµлшерініњ есебін
ќолдануѓа сєйкес µнім µндіру есебініњ єр ... ... ... мен ... єрбір операция бойынша істелген
ж±мысы мен µндірген µнімініњ саны мен сапасына сєйкес жеке
жеке ењбек аќы есептеп жєне оны ... ... ... ... керекті мєліметтерді жеке ж±мысшылар мен
ќызметкерлердіњ істеген ж±мысына байланысты єр цех
бµлімшелері ... ... ... ... ... µнімдер мен істелген ж±мыстыњ жалпы кµлемін ењ
соњѓы операция орындалѓаннан кейінгі аныќтау ж‰йесі.
Б±л ж‰йе ... ... мен ... ... ... ќызметкерлердіњ атќарѓан ќызметі мен орындаѓан ж±мысына
бір жолды жєне жинаќтаушы ќ±жаттар толтырылады.
3.Ењбек пен ењбек аќыны ... ... ... ... ... ж‰йе т‰гендеу ж‰йесі болып табылады.
Б±л ж‰йе бойынша ... мен ... жеке ... µнімініњ, істеген ж±мысыныњ кµлемініњ санын
аныќтау ‰шін єр операциялардан кейінгі ... ... ... ... ... ... ... ќабылдау ж‰йесі ж±мысшылар мен
ќызметкерлердіњ µндірілген µнімдерін єр операцияны
орындаѓаннан кейін ±йымныњ техникалыќ баќылау бµлімі ќабылдап,
санап алѓаннан кейін ол ... ... ... ... ... ... ... ж‰йе бойынша кµбірек ќолданылатын алѓашќы ќ±жаттардыњ т‰рі
«кесімді ж±мыс» наряды болып ... ... ... яѓни ... ... толтырылады жєне
ж±мысшылар мен ќызметкерлерге беріледі.
Тапсырма орындалѓаннан кейін б±л нарядќа наќты µндірілген
µнімдер мен орындалѓан ж±мыстыњ ... ... ... мен ... ... аќысын есептеу ‰шін
кєсіпорынныњ бухгалтериясына тапсырылады.
_____________
Кеулімжаев Ќ.К., Єжібаев З.Н., Ќ±дайбергенов Н.А. ... ... ... ... ... бухгалтерлік есептіњ келесі т‰рлері кењінен
кєсіпорындар мен мекемелерде ќолданылп келеді: бухгалтерлік
есеп, ќаржылыќ есеп, басќарушылыќ есеп жєне ... ... мен ... ... аќы ... ... есебі 681-ші «Ќызметкерлермен ењбек аќы бойынша
есеп айырысу» деп аталатын ... ... ... ... ... мањызды элементі болып ењбектіњ к‰рделілігіне,
ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ мамандыќ дєрежесіне ќарай
ж±мыстыњ єр ... ... ... ... мµлшерін
аныќтау болып саналады.
Уаќыт мµлшері мен µндірілетін µнім мµлшері, кµлемі, барлыќ
µндіріс саласында техникалыќ мµлшерлеу ‰дірісін(прцесін)
ж‰ргізу кезінде аныќталады.
Ж±мысшылар мен ... осы есеп ... ... тізімдемесі
бойынша ±йымныњ кассасынан µзіне тиісті ењбек аќыны алып, ќол
ќояды.
Б±л тізімдеме бойынша ... ... мен ... аќы ... есеп ... ... ... б±л
тізімдеме ењбек аќы бойынша есеп айырысудыњ талдамалы
есебі болып табылады, ал ‰шіншіден ол ... ... мен ... ... ... ... аќыларын тµлейді.
¤ндірілетін µнімдер мен істелетін ж±мысќа кеткен ењбек пен оѓан
тµленетін ењбек аќы кез-келген ±йым ... ... ... алатыны сµзсіз болып отыр.
Кейбір ±йымдарда есеп айырысу тµлеу тізімдемесі мен ... ... есеп ... ... ѓана ... Б±л есеп ... ... журнал т‰рінде
жасалып, негізгі жєне ќосымша беттерден т±рады.
Бухгалтерлік есепте ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ саны мен
олардыњ ж±мыс істеген уаќытын есепке алуѓа тура ... мен ... ... жинаќталѓан деректер ж±мыс
уаќытыныњ балансын жасауѓа, наќтылы ж±мыс істелінгені
жайлы статистикалыќ есеп беруге пайдаланады.
Б±л кµрсеткіштер ењбектіњ µнімділігін аныќтау ... ѓана ... ... ... ... ... нєтижесінде аныќтау
‰шін де ќажет болып табылады.
Белгілі бір ... ... ... ... ... мен
ќызметкерлерініњ тізімдегі орташа санын аныќтау ‰шін
ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ к‰нделікті сандыќ есебін
ж‰ргізу ќажет.
Ол ‰шін ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ тізімдегі саны ... ... ... ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ, ж±мысќа
алу, басќа ќызметке ауысуы б±йрыќтары негізінде аныќталып
отырады.
ЌОСЫМША А
Кесімді аќыны есептеу
№Ж±мысшылар мен ќызметкерлердіњ аты-жµніМамандыќ ... ... ... ... ... аќы ... ... коэффициентіЖ±мысшыларѓа
есептелген ењбек аќы сомалары1Амантаев
Б.11751.7630826.18838.82Єдіров
Е.21602.06329.626.18602.063Баќтыбаев
П.31652.35187.7526.110120.34Ж±машев
П.41542.64406.5526.110611.25Тарасов
Н.51502.93439.526.111471.06Перов
Р.61643.23529.7226.113825.79682401.1362669.6
ЌОСЫМША Є
Ж±мыс уаќытыныњ есебініњ табелі
№Шартты белгілеріЄріптік
кодСандыќ
код1Ж±мыс саѓаттары, к‰ндеріЯ012Т‰нгі ж±мыс саѓаттары,
к‰ндеріН023Кешкі ж±мыс ... тыс ... ... ... ‰шінС05-мерзімді ќызметкер ‰шін
СП065Жыл сайынѓы демалыстарОТ146Ж±мысќа уаќытша
жарамсыздыѓыБ177Кесімді ќызметкердіњ толыќ
сменалыќ мерзімді ж±мысыЦ078Ќызмет бабындаѓы
іс-сапарларыБ179Екі ќабат болуѓа жєне бала табуѓа
байланысты берілетін ... ... ... сменалыќ кідірістерП2011Ќызметкердіњ кінєсінан
болѓан сменадаѓы кідірістерВ21
ЌОСЫМША Б
Тариф сеткасы
Тариф сетка-сыныњ бірыњѓай разрядыТарифтік коэфф-ициент (1
раз-рядќа ќатынасы)Тариф сетка-сыныњ бірыњѓай
разрядыТарифтік коэфф-ициент (1 раз-рядќа
ќатынасы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,0
1,07
1,15
1,24
1,33
1,43
1,54
1,66
1,78
1,91
2,05
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2,20
2,37
2,55
2,74
2,958
3,17
3,41
3,67
3,94
4,24
ЌОЛДАНЫЛЃАН ЄДЕБИЕТТЕР ... ... З.Н., ... Н.А. ... ... – Алматы,2003.
2.Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Буххгалтерский
учет на предриятиях.-Алматы: Центраудит –Казахстан
,2002.-728с.
3.Радостовец В.К., Ѓабдуллин Т.Ѓ., Радостовец В.В., ... ... ... ...... 2003. -655 ... ... Президентініњ 1998.28.01. № 3838
Жарлыѓы. Ќазаќстан Республикасында бухгалтерлік есеп пен
аудитті дамыту мен жетілдірудіњ 1998 – 2000 ... ... ... ... ... министірлігініњ Бухгалтерлік
єдістемесі жєне єдістемелік ±сынымдары, - Алматы: Кєусар
б±лаќ, 1999.
6.Кеулімжаев Ќ.К., Корреспонденция счетов. –Алматы: БИКО, 2000.
7.Абдиманапова А.А. Принципы бухгалтерского учета: принцип
себестоимости.- ... К. ... в ... и ... ... Финансы и статистика, 1998.-535с.
9.Бухгалтерлік есеп стандарттары.-Алматы,Юрист 2003.-320с.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ш. бейсенованың «сүзгенің соңғы күндері» хикаятындағы лиризм мен психологизм. а.кемелбайдың "қоңыр қаз" шығармасын талдау. е.раушановтың « ғайша - бибі»поэмасының құрылымдық ерекшелігі. е.раушановтың «аспанға көшіп кеткен ел» поэмасының сипаты. е.раушановтың «қызық емес оқиға» атты поэмасының діни- мифологиялық сюжеті. ақын н.айтұлының «тоғыз тарау» поэмалар кітабына қысқаша талдау»21 бет
Еңбек және еңбек ақы сипаты. Еңбек ақыны есептеу18 бет
Архетиптік ұғымдардың ХІХ ғасырлардағы ақын-жыраулар туындыларында көрініс беруі36 бет
Балалар ақыны Әнуарбек Дүйсенбиев туралы толғаныс13 бет
Басқарушылық этика мен мәдениет7 бет
Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудың әдістемесі50 бет
Тәрбиешінің сөйлеу мәдениетіне қойылатын талаптар42 бет
Қадыр Мырза әлі шығармаларындағы жалқы есімдер63 бет
Еңбек ақының экономикалық табиғаты туралы теориялық және әдістемелік аспектілерді жалпылау негізінде жұмыскерлердің еңбек ақысын басқару ерекшеліктерін зерттеу және энергетикалық кәсіпорын "Западнефтегаз" кәсіпорнының қызметі мен еңбек ақы жүйесін талдау32 бет
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь