Табиғатты қорғау заңдары

Ғылыми-техникалық прогрестің қарқындап дамуы биосфераға тікелей ықпалын тигізіп, жер шарындағы экологиялық жағдай күн сайын қиындап барады.
Алысқа бармай-ақ, өзіміздің елімізді алайық. Республикамыздың табиғаты бұрын соңды болмаған өзгерістерге ұшырап отыр.
Нарық пен жаңарудың лебі өскен бүгінгі таңда өкіметіміз экологиялық проблемаларға баса назар аударып отыр. Соңғы шыққан қаулыларда көпшілікке экологиялық білім мен тәрбие беруді іске асыру кейінге қалдырмайтын мәселе екені ашық айтылып жүр.
Осыған орай елімізде көптеген педагог-ғалымдардың еңбектері жарық көріп, өз нәтижелерін беруде.
Теориялық және ғылыми-әдістемелік жағынан экологиялық білім беру мен тәрбиелеу мәселелеріне байланысты еліміздің эколог-педагогтары Н.С.Сарыбеков пен С.Бейсенованың зерттеу жұмыстарының нәтижелері аумақты. Мәселен, С.Бейсенова жоғарғы оқу орындары мен жалпы орта мектептерде экологиялық білім мен тәрбие берудің тұжырымдамасын жасап, іс жүзіне енгізу шараларын жасауда.
Бұл тұжырымдамада: 1997 жылғы "Табиғат қорғау заңында" еліміздің экологиялық жағдайын жақсартудың біраз шараларын айта отырып, бұл заңда экологиялық білім беру мен тәрбиелеуге баса назар аударылғанын көрсетеді. Қазіргі кезде іс жүзіңде әр түрлі ғылым салаларында экологиялық пікірлер, концепциялар көп айтылып жүр. Экологияландыру адам мен қоршаған орта арасындағы қатынасқа орай география, биология және тарихпен қатар, қазіргі кезде көптеген ғылым салаларын қамтиды. "Жалпы халыққа экологиялық білім беру, әсіресе шаруашылық басшыларын дайындау және оларға жоғарғы оқу орындарында экологиялық білім беру аса қажет мәселе" — дейді автор. Яғни, жоғары білімді эколог-мамандарды
Ќолданылѓан єдебиеттер:

1. Саѓынбаев . Экология негіздері. Алматы –1995ж.
2. Бейсенова. Экология . Алматы –2002 ж.
        
        Табиѓатты ќорѓау зањдары
Ѓылыми-техникалыќ прогрестіњ ќарќындап дамуы биосфераѓа тікелей
ыќпалын тигізіп, жер шарындаѓы экологиялыќ жаѓдай к‰н сайын
ќиындап ... ... ... ... ... ... б±рын соњды болмаѓан µзгерістерге ±шырап отыр.
Нарыќ пен жањарудыњ лебі µскен б‰гінгі тањда ... ... баса ... ... ... ... ... кµпшілікке экологиялыќ білім мен
тєрбие беруді іске асыру кейінге ќалдырмайтын мєселе екені
ашыќ ... ... орай ... кµптеген педагог-ѓалымдардыњ ењбектері
жарыќ кµріп, µз нєтижелерін беруде.
Теориялыќ жєне ѓылыми-єдістемелік жаѓынан экологиялыќ білім
беру мен тєрбиелеу мєселелеріне ... ... ... пен ... ... ... аумаќты. Мєселен,
С.Бейсенова жоѓарѓы оќу орындары мен жалпы орта
мектептерде экологиялыќ білім мен тєрбие берудіњ
т±жырымдамасын жасап, іс ж‰зіне енгізу ... ... ... 1997 ... ... ... зањында"
еліміздіњ экологиялыќ жаѓдайын жаќсартудыњ біраз
шараларын айта отырып, б±л зањда экологиялыќ білім беру
мен тєрбиелеуге баса назар аударылѓанын кµрсетеді. ... іс ... єр ... ... ... экологиялыќ
пікірлер, концепциялар кµп айтылып ж‰р. Экологияландыру
адам мен ќоршаѓан орта арасындаѓы ќатынасќа орай география,
биология жєне тарихпен ќатар, ќазіргі кезде кµптеген ѓылым
салаларын ... ... ... ... ... беру,
єсіресе шаруашылыќ басшыларын дайындау жєне оларѓа жоѓарѓы
оќу орындарында экологиялыќ білім беру аса ќажет мєселе" —
дейді автор. Яѓни, жоѓары білімді ... ... ... ... ... ортаныњ шиеленісіп отырѓан
µмір талабы екенін кµрсетеді. Сондай-аќ, экологиялыќ білім
берудегі ... ... ... ... ... ... ... єр т‰рлі
экологиялыќ мекемелерімен байланыстыњ болмауы, т.б.
кµрсетеді де, "Экологиялыќ тєрбие беруге жан-жаќты ќарау
керек" — деп, кµп аспектілі процесс екенін ... Ол ... ... пен ... арасындаѓы µзара байланыстыњ мєнін ашуѓа
білімніњ ѓылыми негізін ќалыптастыру ќажет.
2. Гуманистік д‰ние таным рухында тєрбиелеу. ... ... ... ... практикалыќ даѓдылар
мен д‰ниеге экологиялыќ кµзќарасты ќалыптастыру болып
табылады.
Ќазаќтыњ Абай ... ... ... ... басшылыѓымен алѓаш рет "География-экология"
мамандыѓы бойынша жања білім ашылды. Осы ... ... ... ... Осы білімніњ Ќазаќстан
географиясы кафедрасында профессор С.Бейсенованыњ
жетекшілігімен жоѓарѓы оќу орындарыныњ барлыќ факультеттері
‰шін д‰ниеж‰зілік экологиялыќ проблемалар бойынша теориялыќ
курс баѓдарламасы жасалды. Курс ќ±рамына мына ... ... ... ... пєні ... т‰сінікті пєн аралыќ
бір-бірімен байланыстыратын ењ басты ѓылымдардыњ бірі ретінде
ашып кµрсетеді. Сондыќтан экологиялыќ зањдылыќтарды танып
білу ... ... шешу ... ... Биосфера туралы ілім бµлімінде биосферадаѓы тірі заттар
эволюциядаѓы тіршіліктіњ шыѓуы мен ќалыптасу кезењдері
туралы т‰сінік беріледі. Сонымен ќатар, б±л ... ... ... ролін
В.И.Вернадскийдіњ биосферадан неосфераѓа µту
туралы аѓымы, биосфераныњ ауа, су, топыраќ арќылы
ластануы, оныњ радиоактивті жєне жылу ... ... ... Б±л ... ... жєне биосфера" атты
халыќаралыќ баѓдарлама сµз болады.
3. Экологияныњ ќазіргі заманѓы проблемалары. Б±л бµлімде
ќаралатын мєселелер ... ... ... ж‰зіндегі
экологияныњ ролі адам ќоѓамыныњ табиѓатпен µзара ќатынасы,
д‰ние ж‰зініњ жеке ... жєне ... ... ... ... ... ќабыќтыњ антропогендік
фактор єсерінен µзгеруі. Осы бµлімде сондай-аќ табиѓи
ортаныњ к‰шті µзгерістерімен бµлінулерге ±шыраѓан
аймаќтары туралы аныќтамалар беріледі.
4. Геология жєне жер ќойнауын ... ... жер ... ... химиялыќ элементтерін, минералдарын,
тау жыныстарын оќып тануѓа жєне жер ќойнауын ќорѓау мен
минералдыќ ресурстарды ... ... ... Б±л бµлімде адамныњ экологиялыќ іс-єрекеті жєне
табиѓи ортаны ќорѓауы кµрсетіліп, адамныњ жер ... ... ... ... ... ... ортаныњ химиясы бµлімінде органикалыќ емес
ќосындылардыњ негізгі кластары ќоршаѓан ортадаѓы
элементтердіњ геохимиясы, стиометриялыќ зањдылыќтар,
сондай-аќ ... ... ... ... ... ќаралды.
6. Табиѓи ортаныњ физикасы бµлімінде — ќоршаѓан орта жєне ... ... ... ... ... ... ... ортаѓа єсер ететін негізгі фактор ретінде сµз
болады.
7. Математикалыќ модельдендіру — табиѓи орталардыњ ... ... ... т‰рде алдын-ала болжау жєне
модельдерін жасау. Экономикалыќ проблемаларды шешу ... ... ТМД ... ... ... жаѓдайлар бµлімінде —
табиѓаттыњ єлеуметтік аспектісі туралы ќалыпты экологиялыќ
жаѓдайлардыњ пайда болу ... ... ... ... ... ... жаѓдайларѓа талдау жасалады.
Мемлекетте ќолѓа алынып жатќан экологиялыќ проблемаларды шешу
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ќалыптасќан экологиялыќ жаѓдайѓа сипаттама
беріледі. Экологиялыќ т±рѓыдан алѓанда ќиын жаѓдайда
т±рѓан облыстардаѓы ќалыптасќан жаѓдайлар толыќ ... ... ... ... мен ... арасында ќарым-ќатынас жасаѓанда
міндетті т‰рде орындалуѓа ќажетті ‰ш зањдылыќты ескеруді
міндеттейді.
"Бірінші зањдылыќ — табиѓаттыњ тазалыѓы; екіншісі — табиѓаттыњ
мол ... ...... ... — деп
біледі.
Ал, М.Н.Сарыбеков бастауыш сынып оќушыларын табиѓат ќорѓауѓа
тєрбиелеу єдіс-тєсілдерін саралап, адамзаттыњ осы ‰ш
зањдылыќты ±стай отырып, ... ... ... ѓана ... ... ... табиѓи орта мен оныњ
байлыѓын ќажетттілікпен пайдалансаќ, соѓ±рлым табиѓаттыњ
ќоѓамѓа берері мол деген т±жырымды ќолдайды.
Елімізде экологиялыќ білім мен ... беру ... ... ... ... ... ... Солардыњ бірі
М.Н. Сарыбеков. Ол жастарды табиѓат ќорѓауѓа ... ... ... ... маќал-мєтелдерді,
ањыз єњгіме, наќыл сµздерді пайдаланудыњ мањызын кµрсетеді.
Халыќтыќ ... ... ... табиѓат компоненттеріне
ќатысты бµліп ќарастырады. А.А.Сотников (1988) болашаќ
м±ѓалімдерді экологиялыќ білім беруде оќушыларды
адамгершілікке тєрбиелеуге дайындады, ... (1994) ... ... арќылы
оќушылардыњ экологиялыќ тєрбие беруде жауапкершілік
ќатынасын ќалыптастыру, Д.І.Жангельдина (1995) табиѓаттану
курсы арќылы экологиялыќ тєрбие берудіњ тиімді жолдарын,
К.Т.Танабаев (1992) єдебиетті оќыту жєне сыныптан ... ... ... ... ... ... ... С.О.Орынбеков (1996)
µлкелік принцип негізінде жануартанудан экологиялыќ
білім беру єдістемесін, жолдарын зерттеген. Ал,
Г.М.Сабденалиева (1999) оќушыларѓа экологиялыќ тєрбие
берудіњ педагогикалыќ ... ... ... ... ... білім мен тєрбие
беру маќсатында табиѓи ќоршаѓан ортаны ќорѓайтын ѓылым
негіздерін игеріп, соныњ барысында сенімдерін
ќалыптастырып табиѓи байлыќтарды ‰немдеу, молайту
єдет-даѓдыларын тєрбиелеу жайлы ... ... ... ... (1997) т.б. ... ... ѓылыми-єдістемелік жолдарын, мазм±ндарын,
м‰мкіндіктерін зерделеген.
Соњѓы жылдары елімізде оќушылар мен студенттерге экологиялыќ
білім беретін баѓыттаѓы ... ... ... баспа
орындарында жарыќ кµре бастады. Мєселен, Ђ..Есназарованыњ
"Географиядан, экологиялыќ негіздегі баѓдарлама" (1994)
экологиялыќ білім мен тєрбие ... ... орын ... ... ... ... Ж.Б.Шілдебаев,
М.С.Бекбаева ±сынып отырѓан экология баѓдарламасы Алматы
ќаласыныњ 167,169,159-шы мектептерінде тєжірибе ... ... бері ... ... ... ќатар, жоѓарѓы жєне
арнаулы орта білім беретін оќу орындарыныњ кейбір
факультеттерінде экологиялыќ курстар оќытылып
жатыр. Экология ... ... ... тиіс ... ќоршаѓан орта, ондаѓы ќарым-ќатынас, зат алмасу
организмдердіњ кµпт‰рлілігі, биосфераныњ бірт±тастыѓы
жєне оныњ зањдылыќтары, тіршілік ортасы, оѓан
организмдердіњ бейімділігі, т‰р жєне ... ... ... ... ... ... ... ќоршаѓан ортаѓа
деген с‰йіспеншілік сезімін оятып, табиѓатты ќорѓау ж±мысына
белсене араласып ђрпаќ тѕрбиелеуде профессор
М.Н.Сарыбековтыњ жетекшілік етуімен "Табиѓатты
ќорѓау орталыѓы" ... онда ... т.б ... кµлемді ж±мыстар
атќарып жатыр. М.Н.Сарыбеков алты кезењнен т±ратын отбасы,
балабаќша балаларынан ... ... ... тєрбие
берудіњ м‰мкіндіктерін, мазм±ндарын ±сынады. Мєселен, єр
сєбиді табиѓат ќорѓауѓа тєрбиелеу єр ... ... ... ... ... ... табиѓатты
т‰сініп, табиѓатты аялау идеясын ендіру. Былайша
айтќанда, мектепке дейінгі єр бала "табиѓат", "жасыл
желек", "мµлдір су", "кµгілдір аспан", "торќалы топыраќ",
"денсаулыќ", "г‰л", ... ... ... ... ањ", ... ... жерім, отаным, республикам,"
деген ±ѓымдардыњ мєн-маѓынасын, мазм±нын білуі тиіс.
Сонымен ќатар, ол негізгі жєне профильді мектептердіњ 9-10-шы
сыныптарында "Экология жєне табиѓатты ќорѓау" курсын ... ... ... ... ... экологиялыќ білім беру мен табиѓат ќорѓауѓа
тєрбиелеуге даярлау туралы зерттеу ж±мыстарын ж‰ргізіп,
єдіс-тєсілдерін саралады.
Профессор С.Бейсенова жалпы орта мектептерде экологиялыќ білім
мен тєрбие беру ... ... ... мен ... бірнеше аспектілерін ажыратады:
1.Адамныњ єлеуметтік ќатынас ж‰йесіндегі экологиялыќ
ќарым-ќатынастыњ сєйкестілігі. Табиѓатты
пайдаланудыњ ќ±ќыќтыќ жєне моральдік принциптерімен
байланысты адамныњ табиѓатќа деген жауапкершілік ролініњ ... ... ...... ... ... берудіњ маќсаты мен нєтижесі;
3.Экологиялыќ білім беруге жалпы мемлекеттік міндет статусыныњ
берілуі;
4.Табиѓат байлыѓыныњ шексіздігі жєне биосфераныњ µзін-µзі
тазарту жєне ќалпына ... ... ... ... ... білім мен тєрбие беру ж‰йесін ќ±ру
жєне дамыту;
5. Жалпы орта білім беретін мектептегі экологиялыќ білім жєне
тєрбие беру ... жєне оныњ ... ... ... ... ... экологиялыќ білім беру; пєнаралыќ
оќыту т‰рі арќылы экологиялыќ білім; терењдетілген жєне
дифференциалды оќыту барысында экологиялыќ білім беру.
Сондай-аќ, б±л ... ... ... мен тєрбие
берудіњ принциптері талданады.
Ќорыта келгенде, еліміздіњ экологиялыќ білім мен тєрбие беру
ісі, республикамыздаѓы эколог-ѓалым педагогтардыњ
басшылыѓымен жаќсы жаќтарынан алѓа ... ... ... ... ... ... оќу ... мамандар даярлайтын факультеттер жылдан жылѓа ашылып
жатыр. Сондай-аќ барлыќ факультеттердіњ оќу ... ... ... ... жєне де ... орта ... арнаулы орта білім беретін мектептерде экологиялыќ білім
пєндер арќылы немесе ... жеке пен ... ... Болмаса факультативтік сабаќтар т‰рінде
ж‰ргізіледі.
Экологиялыќ жаѓынан сауатты ±рпаќтар даярлау, ертењгі еліміздіњ
болашаѓын, табиѓат таѓдырын ойлау ... ... ... ... ‰здіксіз экологиялыќ білім мен тєрбие беру
мєселесі мемлекеттік дењгейде ќойылып ... ... ... ... беруді негіздейтін ќ±жаттар мен зандар
ќабылдануда. Экологиялыќ білім беру ... ... ... ... жєне ... ... ењ тиімді жолдарын ±рпаќка т‰сіндіру.
Оныњ ішінде ќоршаѓан орта мен оныњ ... ... ... барысында табиѓатты ќорѓай алатын, аялай білетін,
адамгершілігі мол, экологиялыќ білімі мен мєдениеті жоѓары
жања ±рпаќты тєрбиелеу орын алады. Экологиялыќ ... ... ... ... пен ... ортаны ќорѓау
тєсілдерін жастарѓа ±ѓындыру тек экологиялыќ жаппай жєне
‰здіксіз білім беру нєтижесінде ѓана іске асырылады.
Осы орайда, елімізде жас ... ... ... ... ... ... к‰н ... ќойылуы —
орынды жаѓдай. Оныњ µзіндік объективті жєне субъективті
себептері бар. Олар:
- туѓан µлкеміздіњ табиѓаты мен оныњ ... ... ... бойы ... ... ... ... ластануы
жєне есепсіз сарќыла бастауы;
- республиканыњ кµптеген аймаќтарында экологиялыќ апатты
жерлердіњ кµбейе т‰суі;
- µндіріс пен µнеркєсіп кешендерініњ зиянды ќалдыќтары, ѓарыш
айлаѓыныњ саќталуы, ... ... ... адам денсаулыѓыныњ нашарлауы;
- экологиялыќ білім, тєрбие жєне мєдениеттіњ ќалыптасуы мен
"т±рмыстыќ" ќажеттілік маќсатындаѓы "табиѓатты пайдалану"
сипаты ... ... ... ... шешу ... ... ... алу ауадай
ќажет. Мектеп, гимназия, колледждер жєне де басќа оќу
мекемелері ‰здіксіз экологиялыќ білім берудіњ ... ... ... оќу ... ... тиіс.
Экологиялыќ білім берудіњ маќсаты - жеке адамныњ бойына
табиѓатќа деген ізгілік ќатынастарды ќалыптастыра
отырып, "адам-ќоѓам-табиѓат" арасындаѓы ... ... ... ... білім
беру жеке адамныњ экологиялыќ мєдениетін ќалыптастырудан
бастап кµпшілікке ‰здіксіз экологиялыќ білім беруді
ќарастырады. Экологиялыќ білім беру — µте ... ... ... ... µзі мен ќоѓам ‰шін
мєњгі ќажеттілігін сезіндіре отырып, оќушыныњ д‰ниеге
деген ізгі кµзќарасын бірте-бірте ќалыптастыру кµзделеді.
¤кінішке ... ... ... ... ... кµзі ... ... ретінде ќарау басым болып келді. Табиѓатты
ластау, орман тоѓайды аяусыз кесу, фауна мен флораны
пайдак‰немдікпен пайдалану, браконьерлік т.б. ... ... орын ... адам мен ... табиѓатќа деген оњ кµзќарасын,
экологиялыќ мєдениетін ќалыптастыру ‰шін кейбір
єлеуметтік жєне экономикалыќ мєселелерді шешу ќажет.
Олар:
- экологиялыќ жєне табиѓат ќорѓау зањдарын жетілдіру жєне ... ... ... ресурстарды тиімді пайдалануда жауапкершілікті к‰шейту;
- ќоршаѓан ортаныњ тазалыѓы мен адам денсаулыѓыныњ ‰йлестігін
сєйкестендіру;
- ‰здіксіз экологиялыќ білім беруді ±йымдастыруды тездету;
- елдегі экологиялыќ ... ... ... жетуін
ќамтамасыз ету.
Ќазаќ халќыныњ салт-дєст‰рінде табиѓатпен тікелей араласуы
µзініњ єлеуметтік-тарихи тыныс-тіршілігі болып
ќалыптасќан. Сондыќтан да ... ... ... ањ
мен ќ±сын ќадірлеп, "киелі" санап, µзен-кµлдерін ластамаѓаны
белгілі. Оны біз ... мен ... ... ... Ш.Уєлиханов, Ы.Алтынсарин, М.Ж±мабаев,
Бµкейханов, І.Жанс‰гіров, Х.Досм±хамедов, С.Сейфуллин,
А.Ќасымов, т.б. ењбектерінен кµреміз.
Кезінде Ресейлік ѓалымдар ... ... ... т.б. ... ... ... табиѓатпен тікелей ќарым-ќатынаста µмір с‰ретіні
жєне табиѓатты ќорѓау ќажеттігі туралы ќоѓамдыќ пікірдіњ
ѓылыми-теориялыќ негіздерін ќалаѓан.
Экологиялыќ білім берудіњ ќазіргі ... ... ... ... ... ... мен ... 1968 жылы Б¦¦ мен
ЮНЕСКО ‰йлесімділік халыќаралыќ ±йым отырысында
ќарастырылды. Одан соњ 1970-жылдары Стокгольм, 1972
жылы Тбилиси ќаласында экологиялыќ білім ... ... ... ... Ал, 1992 жылы
Рио-де-Жа-нейро ќаласында µткен ѓылыми конференция
экологиялыќ білім беру ... ... ... оныњ негізгі 3
баѓытын айќындап берді:
а) биосфера т±раќтылыѓын саќтау ‰шін экология аѓарту
жмыстарыныњ ж‰йесін ќ±ру;
є) экологиялыќ білім беруді ... ... ... ... ... ‰гіт-насихат ж±мыстарын
ж‰ргізу.
Казаќстанда профессор А.С.Бейсенова жасаѓан "Мектептерде
оќушыларѓа экологиялыќ білім мен ... ... (1987), ... эколог
мамандарын дайындау т±жырымдамасы" (1987), "Ќазаќстан
республикасында экологиялыќ білім мен ... ... ... (1998), жєне ... ... ... ... баѓдарламасы" (1999), сол сияќты
Алматы, Орал, Семей, Петропавл ... ... ... беруді жаќсарту жолдары" атты
ѓылыми-практикалыќ конференциялардыњ материалдары
негізінде елімізде кµпшілікке ‰здіксіз экологиялыќ білім
мен тєрбие берудіњ ѓылыми-теориялыќ негіздерін жасауда мол
іс-тєжірибе жинаќталды.
Ќазаќстан Республикасы ... ... ... µміріне жєне денсаулыѓына ќолайлы жаѓдай жасап,
ќоршаѓан ортаны ... ... ... делінген.
Ќазаќстан Республикасыныњ (15.07.1997 ж.) "Ќоршаѓан
ортаны ќорѓау туралы" Зањыныњ 73 жєне 74 ... ... мен ... ... ... жєне ... ... ќарастырылѓан, сонымен
бірге басшыларды аттестациялау кезінде олардыњ кєсіби
экологиялыќ єзірлігін ескеру керегі айтылѓан. Б±л
ережелер мен принциптер Ќазаќстан Республикасыныњ "Білім
туралы" ... да ... ... кµпшілікке, жас µспірімдерге экологиялыќ білім мен
тєрбие берудіњ ќ±ќылыќ негіздері соњѓы жылдары жедел т‰рде
жасала бастады. ... ... ... ... ... ... стратегиялыќ т±раќты даму жолына арналѓан
2030 баѓдарламасы" (1996), "Ќазаќстан Республикасыныњ
экологиялыќ ќауіпсіздігін саќтау концепциясы" (1997),
"Ќазаќстан Республикасында экологиялыќ білім мен ... ... ... (1998), ... ... баѓдарламасы"
(1999), т.б. ќ±жаттар осыныњ айѓаѓы.
Жоѓарыдаѓы зањдарды орындау барысында республикамыздыњ кейбір
жоѓарѓы оќу орындарында ... ... ... Тараз,
Ќызылорда, Жезќазѓан, Орал, т.б.) экологиялыќ факультеттер
ашылып, мамандар даярлана бастады.
Ќолданылѓан єдебиеттер:
Саѓынбаев . Экология негіздері. Алматы –1995ж.
Бейсенова. Экология . Алматы –2002 ж.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тірі және өлі табиғаттың арасындағы барлық экологиялық өзара карым-катынастар заңдары10 бет
Ғаламдық (глобалдық) биогеохимиялық циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары. Өндірістің өсуі және қоршаған ортаға түсетін салмақтың артуы. табиғи ресурстардың классификациясы. Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы. Табиғатты ұтымды пайдалану негіздері11 бет
Ғаламдық (глобалдық) биогеохимиялық циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары.Өндірістің өсуі және қоршаған ортаға түсетін салмақтың артуы.Табиғи ресурстардың классификациясы.Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы.Табиғатты ұтымды пайдалану негіздері14 бет
«Экологиялық – құқықтық реттеудің түсінігі, мәні. Қоғам мен табиғаттың өзара байланысы.»32 бет
Адамның дүниеге танымдық көзқарасы4 бет
Ежелгі Грецияның алғашқы философиялық мектептері (сократтыққа дейін)4 бет
Жануарлар дүниесі биосфераның құрамдас бір бөлігі.11 бет
Жануарлар ресурстарын қорғау шаралары7 бет
Мемлекеттің пайда болуы туралы теориялар39 бет
Т12М3Б – 240 турбобұрғысы60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь