Қашықтан оқыту


Мазмұны:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. Қашықтан оқытуды не деп түсінеміз? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
2. Қашықтан оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
3. Қашықтан оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
4. Қашықтан оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
5. Қашықтан оқыту артықшылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
6. Қашықтан оқыту формасын ұйымдастыру проблемаларының
негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11

Әдебиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ МИНСИТРЛІГІ

Информатика
Физика, математика, информатика кафедрасы

Таќырыбы::
ЌАШЫЌТАН ОЌЫТУ

Мазм±ны:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
Ќашыќтан оќытуды не деп т‰сінеміз? ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... .4
Ќашыќтан оќыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... .6
Ќашыќтан оќыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... .7
Ќашыќтан оќыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
Ќашыќтан оќыту артыќшылыѓы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
Ќашыќтан оќыту формасын ±йымдастыру проблемаларыныњ
негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
Ќорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
Єдебиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

Кіріспе:

Стратегиялыќ проблемалар жµніндегі мамандар ќашыќтан оќыту формасын 21 ѓасырдыњ білім беру ж‰йесі деп атап ж‰р. Б±л к‰ні оѓан ‰лкен мєн беріліп отыр. Б±рын технологияларѓа баѓытталѓан ќоѓамдыќ прогрестіњ нєтижелерініњ б‰гінде аќапараттыќ аймаќта орталыќтандырылып жатќаны ќашыќтан оќытудыњ мањыздылыѓын арыттырды. Информатика дєуірі басталды. Оныњ ќазіргі мезгілдегі даму кезењін телекоммуникациялыќ деп сипаттауѓа болады. Б±л аќпарат пен білімніњ ќатынас аймаѓы. Кєсіби білім тез ескіретіндіктен оны т±раќтыт‰рде жетілдіріп отыру керек. Ќашыќтан оќыту формасы б‰гінде, уаќыт жєне кењістік белдеулерінен тєуелсіз, кµпшіліктіњ µз бетінше ‰здіксіз жалпы білім алу ж‰йесін, µзара аќпарат алмасуын ќалыптастырады жєне ж‰зеге асырады. Одан басќа, ќашыќтан оќыту ж‰йесі єлеуметтік жаѓдайына (оќушыѓа, студентке, азматтар мен єскерилерге, ж±мыссыздарѓа ...) ќарамастан жєне еліміз бен шет елдіњ кез-келген ауданында т±рса да адамныњ білім жєне аќпарат алу ќ±ќыѓын ќамтамасыз етеді. Ел азаматыныњ білім алу ќ±ќыѓын ќамтамасыз етуде жєне ќоѓам ќажеттілігін µтеуде, тек осы ж‰йе мейлінше тиімді єрі икемді. Жоѓарыда айтылѓан факторларѓа с‰йеніп айтќанда, мамандарды дайындау мен олдардыњ жоѓары квалификациялыќ дењгейін ±стап т±руда ќашыќтан оќыту 21 ѓасырдаѓы ењ єсерлі ж‰йе болып табылады.
Зерттелетін проблеманыњ мєнісі мынада:
ќашыќтан оќытудыњ нормативтік-ќ±ќыќтыќ негіздері ќабылданбаѓан жєне жасалмаѓан;
ќашыќтан оќыту терминін кез-келген білім беру формасына (к‰ндізгі оќудан басќа) тіркей салу єдеті бар;
б±л ±ѓымныњ педагогикалыќ мазм±ны ешкімді толѓандырмайды, істіњ комерциялыќ жаѓы басты орында;
Осы себептен ќашыќтан оќытуѓа дєл анќытама беріп, оныњ теориялыќ жаќтарын єрт‰рлі дењгейлерден ќарастыру керек.
Соњѓы кездері педагогикалыќ єдебиеттерде ќашыќтан оќтудыњ педагогикалыќ проблемаларына кµп назар аударылып ж‰р. Ќолданыстаѓы алѓашќы кµздердіњ сипаттауларында ѓылыми кµзќарас (терминологияны пайдалану, оны ашып кµрсету, баст жєйттерді шыѓару жєне негіздеу, айтып жеткізудіњ ойѓа ќонымдылыѓы) байќалады, біраќ, єр жылдардаѓы авторлардыњ ењбектерінде кейбір с±раќтар бойынша айырмашылыќтар байќалады.
Ќашыќтан оќытуды не деп т‰сінеміз?

Т‰рлі статияларды салыстыра отырып, ќашыќтан оќыту –б±л єдеттегі к‰ндіз немесе сырттай оќудан кµп айырмашылыѓы мен артыќшылыѓы бар оќытудыњ жања, арнайы формасы. Ол оќушы мен м±ѓалімніњ, оќушылардыњ µзара ќарым-ќатынынасыныњ µзгеше формасын, µзгеше оќу ќ±ралы мен єдістемені, оќытудыњ ±йымдастыру µзгеше т‰рін ±ыснады. Сонымен ќатар оныњ ќ±рамы кез-келген оќыту формасында, кез-келген оќыту ж‰йесінде бар компоненттерден; оќытудыњ барлыќ т‰рінде, єлеуметтік ќажеттілікті µтейтін маќсаттардан; оќу орныныњ т‰ріне ќарай ќолданыстаѓы программаларды ќамтиытын мазм±ннан; єдістемелерден, ±йымдастыру формасынан, оќу ќ±ралдарынан т±рады.
Ќашыќтан оќыту формасыныњ соњѓы ‰ш компоненті ќолданыстаѓы технолгиялыќ негіздерге (мысалы, тек компьютерлік телекоммуникацияѓа, баспа ќ±ралымен, компакт-дискімен, кейс-технологиямен жабыдыќталѓан компьютерлік телекоммуникацияѓа) ќарай айрыќшаланѓан.
Сырттай оќу мен ќашыќтан оќуды шатастырмау керек. Олардыњ басты айырмашылыѓы сонда, ќашыќтан оќытуда ж‰йелі, єрі єсерлі интерактивтік оќыту ќамтамасыз етіледі. Ќашыќтан оќытуды оќудыњ жања бір формасы деп, тиісінше ќашыќтан білім беруді (оќыту нєтижесі сияќты, ж‰йені де, процестіњ µзін де) білім берудіњ жања формасы деп ќарастыру керек. Єрине, оны басќа оќу ж‰йелереніњ жетілдірілген т‰рі деп ќарауѓа болмас. Ќашыќтан оќыту да к‰ндізгі оќытудаѓыдай мазм±н мен маќсаттар негізінде ќ±рылады. Біраќ, материалды беру т‰рі мен м±ѓалім –оќушы, оќушыныњ µзара ќатынастары басќаша болады. Ќашыќтан оќытудыњ дидактикалыќ принциптері де (ѓылымилыќ, ж‰йлеік жєне ж‰йелілік, белесенділік принциптері, дамыта оќыту, кµрнекілік, оќытудыњ дифрененциалдыѓы мен жекелей оќыту принциптері т.с.с) к‰ндізгі оќуыдаѓыдай. Біраќ, Интернеттіњ аќпараттыќ ортасыныњ жєне оныњ ќызметініњ м‰мкідіктеріне байланысты, ќашыќтан білім беруді ж‰зеге асыру ерекше болады. Осылайша, бір жаѓынан ќашыќтан оќытуды жалпы білім беру арасында (‰здіксіз білім беру ж‰йесінде), оныњ кейбір жаќтарыныњ ерекшеліктерін ескере отырып ќарастыру керек. Басќаша жаѓынан, ќашыќтан оќуды ж‰йе жєне процесс ретінде айыра білу керек. Ќашыќтан оќыту –процесс. Ќашыќтан оќу –ж‰йе.
Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение следует рассматривать в общей системе образования (непременно в системе непрерывного образования), предполагая при этом преемственность отдельных ее звеньев. С другой, дистанционное обучение необходимо различать как систему и как процесс. Басќа да оќыту формалары сияќты, ќашыќтан оќыту да педагогикалыќ жобалаудыњ кезењдерін, оныњ мазм±ндыќ жєне педагогикалыќ ќ±рамын (педагогикалыќ технология жоспарындаѓы єдістеме, оќыту формаларын) теориялыќ т±рѓыда маѓаналы етуді ±сынады. Б±дан шыѓатыны, педагогикалыќ жобалау кезењініњ міндеттері мыналар: электрондыќ курстар, электрондыќ оќулыќтар, оќу ќ±ралдарыныњ кешендірін ќ±растыру, желіде оќыту процесін ±йымдастырудыњ педагогикалыќ технологиясын жасау.
Ѓылыми ж±мыс авторлары ќашыќтан оќуѓа тєн бірќатар сипаттамаларды бµліп кµрсетеді. Ќашыќтан оќыту курсы оќушы єрекетініњ тиянаќты жєне дєл жоспарлануын, ±ймыдастырылуын, оќыту маќсаты мен міндетініњ айќын ќойылуын, оќушы мен оќытушыныњ арасындаѓы интерактивтілікті ќамтамасыз ететін ќажетті оќу материалдарыныњ жеткізілуін, оќушы мен оќу материалы арасында кері байланыс болуын талап етеді, топтыќ оќытуѓа жаѓадай жасайды. Єсерлі кері байланыстыњ болуы оќушыныњ білмісіздіктен білімділікке ќарай ќозѓалысыныњ д±рыстыѓы туралы аќпарат алып отыруѓа м‰мкіндік береді. Мотивация да кез-келген ќаштыќатан оќыту крусыныњ мањызды бір бµлігі. Оныњ кµтермелеу ‰шін єрт‰рлі єдістер мен ќ±ралдарды ќолдану мањызды. Ќашыќтан оќыту курстарын ±йымдастрыѓанда ќосалќы компоненттерді (инвариантты) де ќарастыру керек.
Ќашыќтан оќыту маќсаттары.

Ѓылыми ж±мыс авторлары ќащаќтан оќытудыњ мынандай маќсаттарын бµліп кµрсетеді:
кадарларды кєсіби дайындау жєне ќайта даярлау;
белгілі мамандыќ бойынша педагогикалыќ кадрлардыњ квалификациясын кµтеру;
кебйір жеке оќу пєндерінен оќушыларды экстерн-емтихан тапсыруѓа дайындау;
белгілі профил бойынша оќушыны жоѓары оќуѓа т‰суге дайындау;
мектеп немесе мектептен тыс курс баѓдарламысыныњ бµлімін, кейбір жеке пєндер мен таќырыптарды терењдете оќыту;
мектепте кейбір жеке пєндер бойынша оќушы біліміндегі, білігіндегі, даѓдысындаѓы жетіспеушіліктерді жою;
т‰рлі себептермен мектепке м‰лдем немесе белгілі бір уаќыт аралыѓында келе алмайтын оќушыѓа мектептіњ базалыќ курсты оќыту;
ќызыѓушылыѓы бойынша ќосымша білім алу.

Ќашыќтан оќыту т‰рлері.

Орындалѓан талданымдар негізінде ќащыќтан оќытудыњ кењ тараѓан т‰рлері мыналарѓа негізделген:
инетрактивтік теледидар;
компьютерлік телекоммуникациялыќ желі (аймаќтыќ, ѓаламдыќ), ќолданыстаѓы конфигурацияныњ (мєтіндік файлдар, мультмедиялыќ технология, видеокконференция, телекµпір, онлайын-сабаќ...) єрт‰рлі дидактикалыќ м‰мкіндіктеріне ќарай;
Интернет желісі мен компакт-диск бірлігі технологиясы.
Интерактивті теледидар арќылы ж‰ргізілетін оќытудыњ артыќшылыѓы, ондаѓы оќытушыдан єрт‰рлі ќашыќтыќтаѓы аудиториямен тіклей бейнелік жанасу м‰мкіндігінде. Оныњ кемшілігі сонда, осылай оќытќанда кєдімгі сабаќпа, єлде ќазіргі заманѓы педагогикалыќ технология ќолданылѓан ба, оѓан ќарамастан сабаќтыњ тиражы кµбейтіле береді. М±ѓалімдер мен оќушылар жања білім игерудіњ, µзне ќажет єдстердіњ, жања аќпараттыќ технологияыныњ, куєгері немесе ќатысушысы боларда, дискуссияѓа ќатысарда, тамаша бір єдістеме немесе лабораториялыќ ж±мыс кµрерде осы интерактивтік теледидардыњ пайдасы зор. Ќашыќтан оќытудыњ осы формасы интерактивті ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қашықтан оқыту жүйесі
Қашықтан окыту жайлы
Мемлекеттік тілде іс-қағаздарды қашықтан оқыту технологиясы
Мемлекеттік тілді (қазақ тілін) қашықтан оқыту
Қашықтан оқу технологиясы
Жерді қашықтан зондылау ҒА
Қашықтықтан оқыту
Балабақшадағы оқыту технологиялары
Жерді қашықтан зондтау және гиперспектральді бейнелерді өңдеу алгоритмдері7
Эффектілі оқыту стратегиялары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь