Қашықтан оқыту

Мазмұны:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. Қашықтан оқытуды не деп түсінеміз? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
2. Қашықтан оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
3. Қашықтан оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
4. Қашықтан оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
5. Қашықтан оқыту артықшылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
6. Қашықтан оқыту формасын ұйымдастыру проблемаларының
негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11

Әдебиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
        
        ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ МИНСИТРЛІГІ
«Информатика
Физика, математика, информатика кафедрасы
Таќырыбы::
«ЌАШЫЌТАН ОЌЫТУ»
Мазм±ны:
Кіріспе……………………………………...…………………….……..3
Ќашыќтан оќытуды не ... ... ... оќыту ........................……………………………………7
Ќашыќтан оќыту .............................………………………………...8
Ќашыќтан оќыту артыќшылыѓы .................………………………10
Ќашыќтан ... ... ... проблемаларыныњ
негіздері …………………..……………………………………11
Ќорытынды .……………………………………………………………11
Єдебиеттері ...........……………………………………………………..12
Кіріспе:
Стратегиялыќ проблемалар жµніндегі мамандар ќашыќтан оќыту
формасын 21 ѓасырдыњ білім беру ж‰йесі деп атап ж‰р. Б±л
к‰ні оѓан ... мєн ... ... Б±рын технологияларѓа
баѓытталѓан ќоѓамдыќ прогрестіњ нєтижелерініњ б‰гінде
аќапараттыќ аймаќта ... ... ... ... ... ... дєуірі
басталды. Оныњ ќазіргі мезгілдегі даму кезењін
телекоммуникациялыќ деп сипаттауѓа болады. Б±л ... ... ... ... ... ... тез ... т±раќтыт‰рде жетілдіріп отыру керек. Ќашыќтан оќыту
формасы б‰гінде, ... жєне ... ... ... µз ... ... жалпы білім
алу ж‰йесін, µзара аќпарат алмасуын ќалыптастырады жєне
ж‰зеге асырады. Одан ... ... ... ж‰йесі
єлеуметтік жаѓдайына (оќушыѓа, студентке, азматтар мен
єскерилерге, ж±мыссыздарѓа ...) ќарамастан жєне еліміз бен ... ... ... ... да ... ... жєне ... ќ±ќыѓын ќамтамасыз етеді. Ел азаматыныњ білім алу ќ±ќыѓын
ќамтамасыз етуде жєне ќоѓам ќажеттілігін µтеуде, тек осы ж‰йе
мейлінше тиімді єрі икемді. Жоѓарыда ... ... ... ... ... мен олдардыњ жоѓары
квалификациялыќ дењгейін ±стап т±руда ќашыќтан оќыту 21
ѓасырдаѓы ењ єсерлі ж‰йе болып ... ... ... ... ... ... негіздері ќабылданбаѓан
жєне жасалмаѓан;
ќашыќтан оќыту терминін кез-келген білім беру формасына
(к‰ндізгі оќудан ... ... салу ... ... ... ... ... ешкімді толѓандырмайды, істіњ
комерциялыќ жаѓы басты орында;
Осы себептен ќашыќтан оќытуѓа дєл анќытама ... ... ... ... ... ... кездері педагогикалыќ єдебиеттерде ќашыќтан оќтудыњ
педагогикалыќ проблемаларына кµп назар аударылып ж‰р.
Ќолданыстаѓы алѓашќы кµздердіњ сипаттауларында ѓылыми
кµзќарас (терминологияны пайдалану, оны ашып ... ... ... жєне негіздеу, айтып жеткізудіњ ойѓа
ќонымдылыѓы) байќалады, біраќ, єр жылдардаѓы авторлардыњ
ењбектерінде кейбір с±раќтар бойынша айырмашылыќтар
байќалады.
Ќашыќтан оќытуды не деп ... ... ... ... ... ...... к‰ндіз немесе сырттай оќудан кµп айырмашылыѓы
мен артыќшылыѓы бар оќытудыњ жања, арнайы формасы. Ол ... ... ... ... ќарым-ќатынынасыныњ µзгеше
формасын, µзгеше оќу ќ±ралы мен єдістемені, оќытудыњ
±йымдастыру µзгеше т‰рін ±ыснады. Сонымен ќатар оныњ
ќ±рамы кез-келген ... ... ... ... ... ... оќытудыњ барлыќ т‰рінде, єлеуметтік
ќажеттілікті µтейтін маќсаттардан; оќу орныныњ т‰ріне
ќарай ќолданыстаѓы программаларды ќамтиытын мазм±ннан;
єдістемелерден, ±йымдастыру формасынан, оќу ќ±ралдарынан
т±рады.
Ќашыќтан ... ... ... ‰ш ... ... ... (мысалы, тек компьютерлік
телекоммуникацияѓа, баспа ќ±ралымен, компакт-дискімен,
кейс-технологиямен жабыдыќталѓан компьютерлік
телекоммуникацияѓа) ќарай айрыќшаланѓан.
Сырттай оќу мен ќашыќтан оќуды шатастырмау керек. Олардыњ басты
айырмашылыѓы сонда, ... ... ... єрі ... ... ќамтамасыз етіледі. Ќашыќтан
оќытуды оќудыњ жања бір формасы деп, тиісінше ќашыќтан
білім беруді (оќыту нєтижесі сияќты, ж‰йені де, ... де) ... ... жања ... деп ... ... оны ... оќу ж‰йелереніњ жетілдірілген т‰рі деп
ќарауѓа болмас. Ќашыќтан оќыту да ... ... мен ... негізінде ќ±рылады. Біраќ, материалды
беру т‰рі мен м±ѓалім – оќушы, оќушыныњ µзара ќатынастары
басќаша болады. Ќашыќтан оќытудыњ дидактикалыќ принциптері
де ... ... жєне ... ... дамыта оќыту, кµрнекілік, оќытудыњ
дифрененциалдыѓы мен жекелей оќыту принциптері т.с.с)
к‰ндізгі оќуыдаѓыдай. Біраќ, ... ... жєне оныњ ... м‰мкідіктеріне байланысты,
ќашыќтан білім беруді ж‰зеге асыру ерекше болады. Осылайша, бір
жаѓынан ќашыќтан оќытуды ... ... беру ... ... беру ... оныњ кейбір жаќтарыныњ ерекшеліктерін
ескере отырып ќарастыру керек. Басќаша жаѓынан, ќашыќтан оќуды
ж‰йе жєне ... ... ... білу ... Ќашыќтан оќыту –
процесс. Ќашыќтан оќу – ж‰йе.
Таким образом, с одной стороны, дистанционное обуче­ние следует
рассматривать в общей систе­ме образования (непременно ... ... ... ... при ... ... ее звеньев. С другой, дистанционное
обуче­ние необходимо различать как систему и как ... да ... ... ... ... ... да
педагогикалыќ жобалаудыњ кезењдерін, оныњ мазм±ндыќ
жєне педагогикалыќ ќ±рамын (педагогикалыќ технология
жоспарындаѓы єдістеме, оќыту формаларын) теориялыќ
т±рѓыда маѓаналы етуді ±сынады. Б±дан шыѓатыны,
педагогикалыќ ... ... ... ... ... электрондыќ оќулыќтар, оќу ќ±ралдарыныњ
кешендірін ќ±растыру, желіде оќыту ... ... ... жасау.
Ѓылыми ж±мыс авторлары ќашыќтан оќуѓа тєн бірќатар
сипаттамаларды бµліп кµрсетеді. Ќашыќтан оќыту
курсы оќушы єрекетініњ тиянаќты жєне дєл жоспарлануын,
±ймыдастырылуын, ... ... мен ... ... оќушы мен оќытушыныњ арасындаѓы
интерактивтілікті ќамтамасыз ететін ќажетті оќу
материалдарыныњ жеткізілуін, оќушы мен оќу материалы арасында
кері байланыс болуын талап етеді, топтыќ ... ... ... кері байланыстыњ болуы оќушыныњ
білмісіздіктен білімділікке ќарай ќозѓалысыныњ
д±рыстыѓы туралы аќпарат алып отыруѓа м‰мкіндік береді.
Мотивация да кез-келген ќаштыќатан оќыту крусыныњ ... ... Оныњ ... ... ... єдістер мен ќ±ралдарды
ќолдану мањызды. Ќашыќтан оќыту курстарын ±йымдастрыѓанда
ќосалќы компоненттерді (инвариантты) де ќарастыру керек.
Ќашыќтан оќыту ... ... ... ќащаќтан оќытудыњ мынандай маќсаттарын
бµліп кµрсетеді:
кадарларды кєсіби дайындау жєне ќайта даярлау;
белгілі мамандыќ бойынша педагогикалыќ кадрлардыњ
квалификациясын кµтеру;
кебйір жеке оќу пєндерінен оќушыларды ... ... ... ... ... жоѓары оќуѓа т‰суге дайындау;
мектеп немесе мектептен тыс курс баѓдарламысыныњ бµлімін,
кейбір жеке пєндер мен таќырыптарды терењдете оќыту;
мектепте кейбір жеке ... ... ... ... ... ... ... себептермен мектепке м‰лдем немесе белгілі бір уаќыт
аралыѓында келе алмайтын оќушыѓа мектептіњ базалыќ курсты
оќыту;
ќызыѓушылыѓы бойынша ќосымша білім алу.
Ќашыќтан ... ... ... ... ќащыќтан оќытудыњ кењ тараѓан
т‰рлері мыналарѓа негізделген:
инетрактивтік теледидар;
компьютерлік телекоммуникациялыќ желі (аймаќтыќ, ѓаламдыќ),
ќолданыстаѓы конфигурацияныњ (мєтіндік ... ... ... ... ... ... ќарай;
Интернет желісі мен компакт-диск бірлігі технологиясы.
Интерактивті теледидар ... ... ... ... ... ... ќашыќтыќтаѓы
аудиториямен тіклей бейнелік жанасу м‰мкіндігінде. Оныњ
кемшілігі сонда, осылай оќытќанда кєдімгі сабаќпа, єлде
ќазіргі заманѓы педагогикалыќ технология ќолданылѓан ба, ... ... ... ... береді. М±ѓалімдер мен
оќушылар жања білім игерудіњ, µзне ќажет ... ... ... ... ... ... дискуссияѓа ќатысарда, тамаша бір єдістеме
немесе лабораториялыќ ж±мыс кµрерде осы интерактивтік
теледидардыњ пайдасы зор. Ќашыќтан оќытудыњ осы ... жєне ... ... мен ... ... зор. ... ... мезетте б±л µте
ќымбат технология болып отыр.
Ќашыќтан оќытуды ±йымдастырудыњ келесі тєсілі компьютерлік
телекоммуникацияны электрондыќ почта, телеконференция,
аймаќтыќ мен Интернет желісініњ аќпараттыќ ... ... ... Б±л ... ... ... жєне арзан т‰рі. Оны ±йымдастыруда
телекоммуникациялыќ технологияныњ жања
ќ±ралдарын ќолдану ќарастырылѓан.
‡шінші тєсілде базалыќ электрондыќ оќулыќ ретінде
кмопакт-дискілерді пайдалану ±сынылады. Ол ЖОО-ры
мен ... ... ... жєне ... білімін кµтеруге
арналѓан зор дидактикалыќ м‰мкіншіліктерге ие.
Компакт-дискілердіњ артыќшылыѓы мынады;
инетрактивтік;
мультмедиялыќ;
аќпараттыњ ‰лкен кµлемін ќамтиды жєне осыныњ есебінен ќашыќтан
оќытуды елеулі т‰рде ... ... ... µз ... ... оќытудыњ ќазіргі мезетте бар
ашыќ желісінде ќордаланѓан келесі моделдерді ќарастырады:
Бірінші модель – экстарнат т‰рінде оќыту. Ќандайда бір ... оќу ... оќи ... ... мен ... ... жєне ЖОО-ныњ (емтихандыќ) талабына
ыњѓайластырылѓан оќыту.
Екінші модель – бір университет базасында ... ... ... оќу орынан ќашыќта орналсќан, сырттай (ашыќ
форма) немесе ќашыќтан оќытатын, яѓни ... мен ... ... ... арналѓан б‰тіндей оќу ж‰йесі.
М±ндай баѓдарламалар єрт‰рлі білім аттестаттарын алу ‰шін
пайдаланылады.
‡шінші модель – бірнеше оќу орындарыныњ бірігіп ж±мыс істеуіне
негізделген оќыту. ... ... ... ... шет ... ... оќытуда бірнеше оќу орныныњ, сырттай
ќашыќтан оќытудыњ баѓадарламасын бірігіп дайындауына
негізделген. Ќашыќтан оќытудыњ баѓдарламасын
дайындаѓанда осылай бірігіп ќызмет ету, оныњ ... жєне ... ... ... ... – достас елдердіњ кез-келген азаматына, µз елінен
немесе ‰йінен алысќа ±замай аќ, осы ... ... ... ... ... ... алуына м‰мкіндік
беру.
Тµртінші модель – Студеттер мен оќышулар єр баѓытта білім
алатын, ашыќ немесе ќашыќтан оќытуѓа арнайы ќ±рылѓан,
тєуелсіз ... беру ... Олар ... ... ... Оќу ... студенттер ж±мыс істейтін
±ймдар мен фирмалар арќылы тµленеді. Осындай ењ ірі мекеме
Лондондаѓы Ашыќ университет болып табылады. Оныњ базасы
негізінде соњѓы жылдары ¦лыбританияныњ ѓана ... ... де ... ... ќашыќтан
оќытылып жатыр.
Бесінші модель – тєуелсіз оќыту ж‰йесімен ... ... ... ... ... ... ... немесе
райдиобаѓдарлама, сонымен ќатар баспа ќ±ралдары арќылы
ж‰ргізіледі. Ќащыќтан оќытудыњ б±ндай т‰рініњ мысалына
америка – самоан тележобасын ... ... ... ... ќалыпты тыс, интерактивті
ќашыќтан оќыту. М±ндай баѓдарламалар, µз уаќытысында т‰рлі
себептермен мектепте ... ... ... ... ... Б±л ... арнаулы білім беру баѓдарламаласыныњ
кірктірілген (мысалы, Колумбияда бар) бµлігі, немесе
белгілі бір білім беру маќсатына икемделген (мысалы,
Ќазаќстандаѓы Халыќты компьютерлік сауаттылыќќа ... ... ... ... ... немесе
денсаулыќтыњ профилактикалыќ баѓдарламасы (мысалы
СПИТтен саќтау баѓдарламасы) болуы, ... ... ... болуы м‰мкін.
Ќашыќтан оќыту артыќшылыќтары.
Зерттеушілердіњ айтуынша, ќашыќтан оќытудыњ дусыз
артыќшылыќтары мыналар:
білім беру ќызметініњ арзандыѓына ќарамай, кешкі немесе сырттай
оќу ... ... ... жоѓары кєсіби дайындыќ ;
оќу мерзімін ќысќарту;
Ќазаќстан мен шет ел ЖОО-нда ќатар оќу м‰мкіндігі;
Студенттіњ ЖОО-ныњ географиялыќ орнына тєуелсіздігі.
Оќу курстарыныњ сапсы мен ... ... ... мен ... бірдей немесе кйбір жаѓдайларда ќашыќтан оќыту сапасы
жоѓары болѓанын тєжрибелер дєлелдеп отыр. Дєст‰рлі оќыту
орталарына ќараѓанда жања ... ... ... процесіне белсенді ќатыстырып ќана ќоймайды, сонымен ќатар
осы процесті басќаруѓа р±ќсат етеді. Дыбыстыњ, ќиымлыдыњ,
образдыњ жєне мєтінніњ интеграциясы жања, ... ... тыс оќу ... ... оныњ ... оќу ... ќатысатын оќушы саны да арта
береді. Ќашыќтан оќыту ж‰йесінде ќоданылатын баѓдарламалер
мен аќпаратты жеткізу ж‰йесінгіњ инетрактивтік м‰мкіндіктері,
кµптеген дєст‰рлі оќу орталарында ... ... ... орнататы жєне икемдеп отырады, т±раќты кµмек пен
с±ќбатты ќамтамасыз етеді. Ќазіргі заманѓы компьютерлік
телекоммуникация ... жєне ... ... ... ... оќу ќ±раладрымен бірдей, ал кейде одан
да єсерлі.
Ќашыќтан оќыту формасыныњ негізгі проблемалары.
Ќашыќтан оќытудыњ єсерлі болуы оќушылармен бірге ... ... ... ... ... Б±л ... ... аќпараттыќ жєне педаогикалыќ технологияны
мењгерген, оќушылармен бірге желідегі жања оќу-танымдыќ
ортада ж±мыс істеуге писхологиялыќ т±рѓыдан дайын
бесаспап ... ... ... ... ... йбіздіњ
елімізде осыѓан ±ќсас мамандар дайындау ж‰зеге асырылмай
отыр. ... ...... ... ... ететін инфраструктура. Оќу материалыныњ
ќ±рылымы мен кешені ќандай болу керек деген с±раќ єлі ашыќ
т±р. Б±лармен ќатар ќашыќтан оќыту ... ... ... та бар. ... ... ... баѓалау мен
оны ±йымдастыру да шешілмеген с±раќ к‰йінде ќалып отыр. Оны
шешу ‰шін оќушылардыњ ... ... ... ... керек.
Ќорытынды:
Ќашыќтан оќыту формасы туралы айтќанда, ќ±рамына; барынша
м‰мкін болатын аќпараттыњ электрондыќ кµздері (желілікті
ќоса алаѓанда): виртаулды кітапханалар, деректер базасы,
консултациялыќ ќызметтер, ... оќу ... т.б. ... бір ... ... жасау туралы айту керек. Єњіме ќашыќтан оќыту
туралы болып отырѓанда, ол ж‰йеде м±ѓалім, оќушы жєне ... деп ... ... Б±л ... мен ... µзара єсері.
Осыдан шыѓатыны, ќашыќтан оќыту формасын ±йымдастыруда ењ
бастысы электрондыќ курстар, ... ... ... ... дайындау болып табылады.
Ќашыќтан оќытуды сырттай оќуѓѓа ±ќсатудыњ ќажеті жоќ, себеі,
б±л жерде м±ѓаліммен жєне киберсыныптаѓы басќа оќушылармен
т±раќты байланыс бар, ... ... ... жаѓы, оќудыњ
еркеше формасы ескеріле отырып ќамтылѓан. Б±дан шыѓатыны,
теориялыќ талдаулар, эксперименттік тексеру, жауапты
ѓылыми-зерттеу ж±мыстары талап етіледі. ¤кіншіке ќарай,
біздіњ ... ... ... компакт-дисклердегі
электрондыќ оќулыќтар педагогикалыќ талаптарѓа жауап бере
алмайды. Осыдан барып, ќашыќтан оќыту курсатырын
жасаќтаумен жєне оны ... ... ... ... беру маќсаттарындаѓы єдістемелер ќолданумен
байланысты проблемаларды шешудіњ мєні зор.
Жоѓарыда келтірілген фактілер мен мысалдар, Ќазаќстанда
ќашыќтан оќыту ж‰йесін ... жєне оны ... ... ... Б±л ... ... ... к‰шті, кєсіби дењгейі дамыѓан,
халыќаралыќ дењгейдегі конкуренцияѓа тµзімді ќоѓам
ќ±руѓа зор кµмегін тиігзеді.
Єдебиеттер тізімі:
Околесов О. П. ... ... к ... ... ... ... обучения // Педагогика. -1999. -№ 6. -С.
50-56.
Полат Е. С. Петров А.Е. Дистанционное ... ... ему ... Педагогика. - 1999. -№7. -С. 29-34.
Пидкасистый П.И. Тыщенко О.Б. Компьютерные технологии в системе
дистанционного обучения // Педагогика. -2000. -№5. -С. ... ... ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жерді қашықтан зондтау және гиперспектральді бейнелерді өңдеу алгоритмдері733 бет
Жерді қашықтан зондылау ҒА6 бет
Мемлекеттік тілді (қазақ тілін) қашықтан оқыту10 бет
Мемлекеттік тілде іс-қағаздарды қашықтан оқыту технологиясы27 бет
Қашықтан окыту жайлы31 бет
Қашықтан оқу технологиясы63 бет
Қашықтан оқыту жүйесі49 бет
"Білім беру жүйесі" лекция тезистері56 бет
Delphi программалау ортасында Қазақстан туралы мәліметтер қорын даярлау 51 бет
Internet желісімен жұмыс істеу тәсілдері29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь