Кәспорынның қаржылық жағдайына түсінік


Жоспар.

1. Кәспорынның қаржылық жағдайына түсінік.
2. Кәсіпорынның пайдасының бөлу және пайдалануының талдау.
3. Кәсіпорынның қызметкерлерінің пайдалығын талдау.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Жоспар.

Кєспорынныњ ќаржылыќ жаѓдайына т‰сінік.
Кєсіпорынныњ пайдасыныњ бµлу жєне пайдалануыныњ талдау.
Кєсіпорынныњ ќызметкерлерініњ пайдалыѓын талдау.

Кєсіпорынныњ ќаржылыќ жаѓдайына т‰сінік.

Ќаржы - аќша ќорларын ауыспалы айналым процесінде ќалыптастыру мен оларды пайдалану кезіндегі аќша ќатынастарыныњ жиынтыѓы.
Ќазаќстан Республикасыныњ ќаржы ж‰йесіне кіретіндер:
мемлекеттік ќаржылар (республикалыќ бюджет, халыќты єлеуметтік саќтандыру ќоры жєне бюджеттен тыс ќорлар: зейнетаќы ќоры, халыќты ж±мыспен ќамту ќоры жєне т.б.
жергілікті каржылар (жергілікті бюджетке т‰сетін ќаржылар).
кєсіпорын ќаржылары.
Мемлекеттік ќаржылар дењгейінде елдіњ біріњѓай ќаржылыќ саясатын жетілдіру ж‰зеге асырылады, б±л µз кезегінде кєсіпорын ќызметініњ тиімділігіне байланысты.
Кєсіпорын ќаржысы еліміздіњ ќаржы ж‰йесініњ ќ±рылымында елеулі орын алады. Мемлекеттік ќаржы ќорларыныњ басым белігі кєсіпорын дењгейінде ќалыптасады. Республикалыќ бюджеттіњ кіріс белігініњ 70-80 проценті салыќ т‰сімдері есебінен ќ±ралады.
Кєсіпорын ќаржысыныњ негізгі ќызметтері:
бµліп-тарату;
баќылау.
Ќаржыныњ бµліп-тарату ќызметі арќылы кєсіпорын иелігіндегі барлыќ аќшалай табыстар мен ќорлар ќалыптастырылады жєне пайдаланылады. Ќаржылардыњ беріп-тарату ќызметініњ орындалуы арќасында ‰зіліссіз µндірісті ±йымдастыру жолѓа ќойылады, сонымен ќатар б±л к±былыстыњ басќа да сатыларѓа єсер етуі ќамтамасыз етіледі. Демек аќша ќаражаттарыныњ д±рыс таратылуы кєсіпорын ж±мыстарын ынталандырады, олардыњ барѓан сайын жаќсара беруіне серпінді ыќпал етеді.
Кєсіпорын ж±мысында ж±мсалѓан ќаржылардыњ ќайтарымына баќылау жасау ете ќажет. Баќылау ќызметтерініњ негіздері ќаржы ресурстарыныњ ќозѓалысынан т±рады. Олар µз кезегінде ќор ретінде жєне ќордан тыс нысандарда ќ±рылады.
Баќылау ќызметініњ мањызды екі мєні бар:
бухгалтерлік, статистикалыќ жєне басќа да есептесулердегі ќаржы кµрсеткіштері;
ќаржылай ыќпалдар.
Егер б±рынѓы орталыќтандырылѓан бюрократтыќ-жоспарлау ж‰йе кезінде кєсіпорынды басќару µнім шыѓару, пайда, µзіндік ќ±н жєне басќа да кµрсеткіштер бойынша ќатањ шектеулерге негізделсе, ќазіргі нарыќтыќ ќатынастар жаѓдайында ол экономикалыќ тетіктер арќылы (салыќтар, несиелер, мемлекеттік ќаржылыќ ќолдау, т‰рлі жењілдіктер, саќтандыру жєне т.б.) ж‰зеге асырылады.
Кєсіпорын ќаржыларын ±йымдастырудыњ негізгі принњиптері:
ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызметтегі дербестік;
µзін-µзі ќаржыландыру жєне басќару;
ж±мыстыњ т‰пкілікті нєтижелеріне м‰дделілік;
ќол жеткен нєтижелерді еселей т‰су;
ќаржы резервтерін жасау;
ќаржыны меншіктік жєне ќарыз деп екіге бµліп ±стау;
мемлекеттік бюджет жєне бюджеттен тыс ќорлардыњ алдындаѓы міндеттерді бірінші кезекте орындау;
кєсіпорын ќызметтеріне ќаржылыќ баќылау жасау.
Ќаржылыќ ќатынастар ќ±рамы кєсіпорындаѓы аќша ќатынастарыныњ мына топтарымен тыѓыз байланыста болады:
контрагентпен алѓашќы табыстарды ќалыптастыру ќорларды толыќ белгіленген ішкі шаруашылыќ негізінде ќ±ру жєне пайдалану (жарѓылыќ капиталы, µндірісті дамыту ќоры, кµтермелеу (ынталандыру) ќорлары жєне т.б) жµнінде;
кєсіпорындармен - ќаржыларды бµлу тєртібі бойынша, ќаржы ресурстарыныњ ќозѓалысы ќордан тыс нысанда ж‰зеге асады (келісім-шарт міндеттерін б±зѓан жаѓдайда айыпп±лдар тµлеттіру жєне тµлеу, єр т‰рлі пай жарналарын (‰лес) енгізу, бірлесіп тындырылѓан ќызмет-терден т‰скен пайданы бµлісуге ќатысу, басќа кєсіпорындардыњ баѓалы ќаѓаздарын пайдалану жєне соныњ негізінде дивидендтер алу жєне т.б);
µнімді тутынушылармен жасалѓан шарттарды орындау барысында кєсіпорындар келісімдердіњ нысандары мен т‰рлерін µздері тањдайды, міндеттердіњ орындалу шарттарын жєне санкция ќолдану тєртіптерін аныќтайды, µзініњ µнімдері мен ќызметтеріне ќарай баѓаны ќалыптастырады жєне жеткізушілердіњ баѓа негіздерін де баѓдарлайды;
саќтандыру ±йымдарымен міндетті жєне ерікті саќтандыру т‰рлері бойынша;
банктер ж‰йесімен алынѓан сомаларды жєне ќарыздарды µтеуге баѓытталѓан проценттерді тµлеуге байланысты есеп айырысу-кассалыќ ќызметтер керсету, сонымен ќатар банктер ±сынѓан наќты тµлеммен уаќытша бос аќша ќаражаттарын пайдалану мєселелері бойынша;
мемлекетпен бюджеттік жєне бюджеттен тыс ќорларды ќ±ру жєне пайдалану. Аќша ќатынастарыныњ б±л баѓыттаѓы ж±мысы бюджеттік жєне бюджеттен тыс ќорларѓа єр т‰рлі салыќтар, алымдар, жарналар ж‰йесін енгізу арќылы ж‰ргізіледі;
баѓынышты басќару ќ±рылымдарымен ішкі салаларда ќаржы ресурстарын бµлуде "тікелей" жєне "кµлденењ" µзара байланыста болуы.
Аќша ќатынастарыныњ б±л топтары кєсіпорын ќаржыларыныњ т±тас мазм±нын ќ±райды. Шаруашылыќ субъектілерініњ аќшалай табыстары жєне жинаќтарыныњ ќалыптасуына ќарай, оларды банк ж‰йесі алдындаѓы міндеттерін орындау, аѓымдаѓы шыѓындар жєне µндірістіњ ж±мысын кењейту, ењбеккерлерді єлеуметтік ќамтамасыз
ету жєне материалдыќ ынталандыруларды ќаржыландыру ќажеттіліктеріне пайдаланады.
Ќаржы механизмі - б±л ќаржы ресурстарын ±йымдастыру, жоспарлау жєне тиімді пайдалануды кµздейтін µзара тыѓыз байланысты мына темендегі бес элементтердіњ жиынтыѓы:
• ќаржы єдістері;
• ќаржы тетіктері;
• ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету;
• нормативті ќамтамасыз ету;
• аќпараттыќ ќамтамасыз ету.
Ќаржы єдістері - б±л ќаржы ќатынастарыныњ шаруашылыќ процестеріне ыќпалы, яѓни тигізетін єсері. Ол кезегінше мына тµмендегі екі баѓытта іске асырылып отырады:
• бірінші, ќаржы ресурстары ќозѓалысын басќару ж‰йесі;
• екінші нарыќтыќ ќатынастар бойынша.
Ќаржы єдістеріне б±дан басќа:
• шыѓындар мен т‰пкі нєтижелерді салыстыра отырып саралау;
• материалдыќ ынталандыру;
• аќша ќаражаттарын тиімді пайдалану жатады.
Нарыќтыќ ќатынастардыњ даму дењгейіне ќарай, ќаржыныњ µндіріс пен айналыс арасындаѓы ќызметтері коммерциялыќ есеп айырысуѓа байланысты. Б±л ќаржы - шаруашылыќ ќызметтерініњ шыѓындары мен µндірістіњ т‰пкі нєтижелерін аќшалай нысанда баѓалау деген сµз. Жалпы алѓанда, µндіріске коммерциялыќ есепті енгізудегі ењ басты маќсат - шыѓынды аз ж±мсап, жаќсы нєтижеге жету, яѓни жоѓары дењгейде пайда табу.
Ќаржы тетігі - б±л ќаржы єдістерін кєсіпорынныњ іс-єрекеттерінде ќолдана білу.
Ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз етуге:
• зањ актілерініњ;
• ќаулылардыњ;
• жарлыќтардыњ;
• басќа да ќ±ќыќтыќ ќ±жаттардыњ орындалуы жатады.
Нормативті ќамтамасыз ету мыналар арќылы кµрінеді:
• инструкция;
• нормативтер;
• нормалар;
• тарифтік ставкалар;
• єдістемелік н±сќаулар мен кµрсеткіштер жєне т.б.
Аќпараттыќ ќамтамасыз етуге:
• экономикалыќ:
• коммерциялыќ;
• ќаржылай;
• басќа да аќпараттар беру кіреді.
Ќаржылыќ аќпараттарда:
• ќаржы т±раќтылыѓы жµнінде мєліметтер;
• єріптестер мен бєсекелестердіњ тµлем ќабілеттілігі, баѓасы, курсы, дивидендтері;
• тауарлар мен ќорларда жєне валюта нарыѓындаѓы проценттері;
• биржалыќ жєне биржадан тыс нарыќтаѓы істері жµнінде;
• шаруашылыќ субьектілерініњ каржылыќ жєне коммерциялыќ ќызметтері жµнінде хабарлар болуы керек.
Аќпаратты иемдену нарыќтаѓы жаѓдайды аныќтауѓа бірден-бір пайдалы септігін тигізеді. Єр т‰рлі аќпараттар, мысалы, жеткізуші, сатып алушы жµніндегі хабарлар интеллектуалды меншіктіњ бір т‰рі болып табылады жєне кєсіпорынныњ жарѓылыќ капиталында белгілі бір ‰леске ие.
Кєспорынныњ ќаржы ресурстарын талдау.
Ќаржы ресурстары. Б±л кєсіпорынныњ µз ќарамаѓындаѓы аќша ќаражаттары, олар аѓымдаѓы шыѓындар мен µндірісті кењейтуге ж±мсалѓан шыѓындарды µтеу, ќаржыѓа ќатысты міндеттерді жєне ењбеккерлерді экономикалыќ жаѓынан ынталандыру ісін ж‰зеге асыру маќсатында ќ±рылады.
Сонымен ќатар ќаржы ресурстары:
□ µндірістен тыс саланыњ объектілеріи дамытуѓа;
□ т±тыну;
□ жинаќтау;
□ арнайы резерв ќорларын толыќтыруѓа ж±мсалады.
Ќаржы ресурстарыныњ алѓашќы ќалыптасуы кєсіпорынныњ мекеме болып ќ±рылѓан, яѓни жарѓылыќ капитал (акционерлік жєне жиналмалы капитал) жинаѓан кезіне сай келеді.
Жарѓылыќ капитал - б±л ќ±рылтайшылар ‰лесініњ негізінде ќ±рылѓан кєсіпорынныњ м‰лкі.
Ќаржы ресурстары негізінен пайданыњ есебінен ќалыптасады. Сонымен ќатар:
• тозыѓы жеткен (істен шыѓарылѓан) м‰ліктерді сатудан т‰скен т‰сімдер;
• т±раќты пассивтер;
• єр т‰рлі маќсатты т‰сімдер;
• ±жым м‰шелерініњ єр т‰рлі жарналары мен ‰лестерінен (пай) ќ±ралады.
Т±раќты пассивтерге ќатыстылары:
• жарѓылыќ, резервтік жєне т.б капиталдар;
• ±заќ мерзімді ќарыздар;
• кєсіпорынныњ айналымындаѓы несиелік ќарыздар.
Ќомаќты ќаржы ресурстары:
• кєсіпорынды ќ±ру немесе оны ќайта ќ±ру кезењінде;
• акция, облигация жєне басќа да ќ±нды ќаѓаздарды сату;
• ќ±нды ќаѓаздар жєне басќа да эмитенттердіњ дивидендтері мен проценттерінен;
• ќаржы операцияларынан т‰скен табыстар мен несиелерден пайда болады.
Кєсіпорын ќаржы ресурстарын:
• µздері м‰ше ассосиациялар мен концерндерден;
• µздері баѓынышты ±йымдардан;
• мемлекеттік басќару органдарынан бюджеттік жєрдем (субсидия) т‰рінде;
• саќтандыру ±йымдарынан алуы м‰мкін.
Ќайта бµлу кезінде ќалыптасќан ќаржы ресурстарыныњ б±л топтарында саќтандыру ќорынан т‰скен тµлемдердіњ кµлемі барѓан сайын артып отырады, ал т‰сімніњ шыѓындар тізімі ќатањ шектелетін бюджеттік жєне салалыќ кµздері азайып отырады.
Кєсіпорынныњ ќаржы ресурстарын пайдалану мына баѓыттарда ж‰зеге асады:
µнімдерді (ж‰мыс, ќызмет) µндіру мен сатуѓа ќатысты аѓымдыќ шыѓындар;
µндірісті ‰лѓайтуда жэне оны техникалыќ жаѓынан жањѓыртуда, материалдыќ емес активтерді пайдалануда инвестицияланѓан ќаражаттарды капиталѓа ќосу;
ќ±нды ќаѓаздарѓа ќатысты ќаржы ресурстарын инвестициялау;
ќаржылыќ, банктік тµлемдер, бюджеттен тыс ќорларѓа тиісті жарналар тµлеу;
єр т‰рлі аќша ќорларын жєне олардыњ резервтерін ќ±ру, сыйлыќтар беру жєне басќа сол сияќты єлеуметтік сипаттаѓы тµлемдер жасау;
ќайырымдылыќ маќсаттаѓы демеушілік жєне т.б кµмектер беру.
Эмитент - эмиссияны (аќша, ќ±нды ќаѓаздар шыѓару) ж‰зеге асыратын мекеме немесе кєсіпорын.
Кєсіпорынныњ инвестицияныњ ќызметін талдау.
Инвестиция - алуан т‰рлі к‰рделі ќаржы бойынша инвестиция мемлекеттік жєне жеке, тура жєне портфельді (ќоржынды) болып негізгі материал мен тауар-материалдыќ ќорѓа, ‰йлер мен ѓимараттарѓа, машиналар мен жабдыќтарѓа, т±рѓын-‰й ќ±рылыстарыныњ ќызметтеріне бµлінеді.
Инвестор - салым иесі, инвестицияларды ж‰зеге асыратын жеке адам, ±йым немесе мемлекет.
Инвестициялау (инвестициялыќ процесс) - б±л ќарапайым жєне µндіріс ќаражаттарын ќалпына келтіруді ‰лѓайту процесі. Кєсіпорынныњ негізгі ќоры, машиналар мен ќ±рал-жабдыќтар ескіріп, табиѓи жєне сапалыќ тозуѓа ±шырайды, олар µндірістік процес барысында ±дайы ауыстырылып отырады. Кєсіпорынныњ дамуы, оныњ тиімділігініњ ±дайы артып отыруы µндіріске жања ‰лгідегі техника мен технологияны тартуѓа, оны техникалыќ жаѓынан ќайта жараќтану жєне ќайта ќ±руды ж‰ргізумен тікелей байланысты.
Инвестициялыќ процестіњ µзіне тєн кешенді сатылары бар. Олар:
• капитал салымын ќаржыландыру;
• инвестициялау объектілерін аныќтау;
• аталѓандардыњ орындалуын баќылау.
Инвестициялыќ жобалар мынадай баѓыттар бойынша ж‰зеге асырылады. Жобалау класына ќарай:
• мегожоба;
• мультижоба;
• моножоба деп бµлінеді.
Жобалар ±заќтыѓына ќарай:
• ќысќа мерзімді;
• орта мерзімді;
• ±заќ мерзімді.
Кµлеміне ќарай:
• шаѓын;
• орта;
• ірі болады.
К‰рделігіне ќарай:
• жай;
• к‰рделі;
• µте к‰рделі.
Жобалар т‰рлері бойынша:
• инвестициялыќ;
• инновациялыќ;
• ѓылыми-зерттеу;
• оќу-білімдік;
• аралас болып бµлінеді.
Инвестициялыќ жобалар негізінен мына тµмендегі
тµрт кезењде ж‰зеге асырылады:
• т±жырымдама;
• жоспарлама;
• µтімділігі;
• бітімділігі.
Б±л кезењдер жобаныњ "µмірлік циклы" деп аталады. Жобаныњ єрбір сатысыныњ µзіндік маќсаты жєне одан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кәспорынның қаржылық тұрақтылығы
Компанияның қаржылық жағдайына талдау
Қаржылық ресурстар жайлы түсінік
Мемлекеттік қаржылық-бюджетке түсінік
Ақ «Ұлар үміт» ЖЗҚ жағдайына қаржылық талдау
Акционерлік қоғамның қаржылық жағдайына жүргізілген талдау
«ҚазМұнаГаз» Акционерлік Қоғамының қаржылық жағдайына талдау
Қаржылық менеджмент туралы түсінік
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
Қазақстанның қаржылық жағдайы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь