Кәспорынның қаржылық жағдайына түсінік

Жоспар.

1. Кәспорынның қаржылық жағдайына түсінік.
2. Кәсіпорынның пайдасының бөлу және пайдалануының талдау.
3. Кәсіпорынның қызметкерлерінің пайдалығын талдау.
        
        Жоспар.
Кєспорынныњ ќаржылыќ жаѓдайына т‰сінік.
Кєсіпорынныњ пайдасыныњ бµлу жєне пайдалануыныњ ... ... ... талдау.
Кєсіпорынныњ ќаржылыќ жаѓдайына т‰сінік.
Ќаржы - аќша ќорларын ауыспалы айналым процесінде ќалыптастыру
мен ... ... ... аќша ќатынастарыныњ жиынтыѓы.
Ќазаќстан Республикасыныњ ќаржы ж‰йесіне кіретіндер:
мемлекеттік ќаржылар (республикалыќ бюджет, халыќты єлеуметтік
саќтандыру ќоры жєне ... тыс ... ... ... ж±мыспен ќамту ќоры жєне т.б.
жергілікті каржылар (жергілікті бюджетке т‰сетін ќаржылар).
кєсіпорын ќаржылары.
Мемлекеттік ќаржылар дењгейінде елдіњ біріњѓай ќаржылыќ
саясатын жетілдіру ж‰зеге асырылады, б±л µз ... ... ... ... ... ... ќаржы ж‰йесініњ ќ±рылымында елеулі
орын алады. Мемлекеттік ќаржы ќорларыныњ басым белігі
кєсіпорын дењгейінде ... ... ... ... 70-80 ... ... ... ќ±ралады.
Кєсіпорын ќаржысыныњ негізгі ќызметтері:
> бµліп-тарату;
> баќылау.
Ќаржыныњ бµліп-тарату ќызметі арќылы кєсіпорын иелігіндегі
барлыќ аќшалай табыстар мен ... ... ... Ќаржылардыњ беріп-тарату ќызметініњ орындалуы
арќасында ‰зіліссіз µндірісті ±йымдастыру жолѓа ќойылады,
сонымен ќатар б±л к±былыстыњ басќа да сатыларѓа єсер етуі
ќамтамасыз етіледі. ... аќша ... ... ... ... ынталандырады, олардыњ барѓан сайын
жаќсара беруіне серпінді ыќпал етеді.
Кєсіпорын ж±мысында ж±мсалѓан ... ... ... ете ќажет. Баќылау ќызметтерініњ негіздері ќаржы
ресурстарыныњ ќозѓалысынан т±рады. Олар µз кезегінде ќор
ретінде жєне ќордан тыс ... ... ... ... екі мєні ... ... ... жєне басќа да есептесулердегі
ќаржы кµрсеткіштері;
> ќаржылай ыќпалдар.
Егер б±рынѓы орталыќтандырылѓан бюрократтыќ-жоспарлау ж‰йе
кезінде кєсіпорынды басќару µнім шыѓару, пайда, µзіндік
ќ±н жєне басќа да ... ... ... шектеулерге
негізделсе, ќазіргі нарыќтыќ ќатынастар жаѓдайында ол
экономикалыќ тетіктер арќылы (салыќтар, несиелер,
мемлекеттік ... ... ... жењілдіктер,
саќтандыру жєне т.б.) ж‰зеге асырылады.
Кєсіпорын ќаржыларын ±йымдастырудыњ негізгі принњиптері:
> ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызметтегі дербестік;
> µзін-µзі ќаржыландыру жєне ... ... ... ... м‰дделілік;
> ќол жеткен нєтижелерді еселей т‰су;
> ќаржы резервтерін жасау;
> ќаржыны меншіктік жєне ќарыз деп ... ... ... ... бюджет жєне бюджеттен тыс ќорлардыњ алдындаѓы
міндеттерді бірінші кезекте орындау;
> кєсіпорын ќызметтеріне ќаржылыќ баќылау жасау.
Ќаржылыќ ќатынастар ќ±рамы кєсіпорындаѓы аќша ќатынастарыныњ
мына ... ... ... ... ... ... табыстарды ќалыптастыру ќорларды толыќ
белгіленген ішкі шаруашылыќ негізінде ќ±ру жєне пайдалану
(жарѓылыќ капиталы, µндірісті дамыту ќоры, кµтермелеу
(ынталандыру) ... жєне т.б) ... ... - ... бµлу ... бойынша, ќаржы
ресурстарыныњ ќозѓалысы ќордан тыс нысанда ж‰зеге асады
(келісім-шарт міндеттерін б±зѓан жаѓдайда айыпп±лдар тµлеттіру
жєне тµлеу, єр ... пай ... ... ... ... ... т‰скен пайданы бµлісуге ќатысу,
басќа кєсіпорындардыњ баѓалы ќаѓаздарын пайдалану жєне ... ... алу жєне ... ... тутынушылармен жасалѓан шарттарды орындау барысында
кєсіпорындар келісімдердіњ нысандары мен т‰рлерін µздері
тањдайды, міндеттердіњ орындалу шарттарын жєне ... ... ... µзініњ µнімдері мен
ќызметтеріне ќарай баѓаны ќалыптастырады жєне
жеткізушілердіњ баѓа негіздерін де баѓдарлайды;
> саќтандыру ±йымдарымен міндетті жєне ерікті ... ... ... ... алынѓан сомаларды жєне ќарыздарды µтеуге
баѓытталѓан проценттерді тµлеуге ... ... ... ... ... ќатар
банктер ±сынѓан наќты тµлеммен уаќытша бос аќша
ќаражаттарын пайдалану мєселелері бойынша;
> мемлекетпен бюджеттік жєне бюджеттен тыс ќорларды ќ±ру жєне
пайдалану. Аќша ќатынастарыныњ б±л ... ... жєне ... тыс ... єр т‰рлі
салыќтар, алымдар, жарналар ж‰йесін енгізу арќылы
ж‰ргізіледі;
> баѓынышты басќару ќ±рылымдарымен ішкі салаларда ќаржы
ресурстарын бµлуде "тікелей" жєне "кµлденењ" µзара
байланыста ... ... б±л ... ... ... т±тас
мазм±нын ќ±райды. Шаруашылыќ субъектілерініњ аќшалай
табыстары жєне жинаќтарыныњ ќалыптасуына ќарай, оларды
банк ж‰йесі алдындаѓы ... ... ... ... ... ... ... ењбеккерлерді єлеуметтік
ќамтамасыз
ету жєне материалдыќ ынталандыруларды ќаржыландыру
ќажеттіліктеріне пайдаланады.
Ќаржы механизмі - б±л ќаржы ... ... ... ... ... ... ... тыѓыз байланысты мына
темендегі бес элементтердіњ жиынтыѓы:
• ќаржы єдістері;
• ќаржы тетіктері;
• ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету;
• нормативті ... ... ... ... ... ... - б±л ... ќатынастарыныњ шаруашылыќ
процестеріне ыќпалы, яѓни тигізетін єсері. Ол
кезегінше мына тµмендегі екі баѓытта іске асырылып
отырады:
• бірінші, ќаржы ... ... ... ... ... нарыќтыќ ќатынастар бойынша.
Ќаржы єдістеріне б±дан басќа:
• шыѓындар мен т‰пкі нєтижелерді салыстыра отырып саралау;
• материалдыќ ынталандыру;
• аќша ќаражаттарын тиімді пайдалану ... ... даму ... ... ќаржыныњ µндіріс
пен айналыс арасындаѓы ќызметтері коммерциялыќ есеп айырысуѓа
байланысты. Б±л ќаржы - шаруашылыќ ... ... ... т‰пкі нєтижелерін аќшалай нысанда баѓалау деген
сµз. Жалпы алѓанда, µндіріске коммерциялыќ есепті енгізудегі
ењ басты маќсат - ... аз ... ... ... ... ... ... пайда табу.
Ќаржы тетігі - б±л ќаржы єдістерін кєсіпорынныњ
іс-єрекеттерінде ќолдана білу.
Ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз етуге:
• зањ актілерініњ;
• ќаулылардыњ;
• жарлыќтардыњ;
... да ... ... ... ... ... ету мыналар арќылы кµрінеді:
• инструкция;
• нормативтер;
• нормалар;
• тарифтік ставкалар;
• єдістемелік н±сќаулар мен кµрсеткіштер жєне ... ... ... ... коммерциялыќ;
• ќаржылай;
• басќа да аќпараттар беру кіреді.
Ќаржылыќ аќпараттарда:
• ќаржы т±раќтылыѓы жµнінде мєліметтер;
• єріптестер мен бєсекелестердіњ тµлем ќабілеттілігі, баѓасы,
курсы, ... ... мен ... жєне ... ... ... ... жєне биржадан тыс нарыќтаѓы істері жµнінде;
• шаруашылыќ субьектілерініњ каржылыќ жєне коммерциялыќ
ќызметтері жµнінде хабарлар болуы керек.
Аќпаратты ... ... ... аныќтауѓа бірден-бір
пайдалы септігін тигізеді. Єр т‰рлі аќпараттар, ... ... ... жµніндегі хабарлар интеллектуалды
меншіктіњ бір т‰рі болып табылады жєне кєсіпорынныњ
жарѓылыќ капиталында ... бір ... ... ... ... талдау.
Ќаржы ресурстары. Б±л кєсіпорынныњ µз ќарамаѓындаѓы аќша
ќаражаттары, олар аѓымдаѓы шыѓындар мен µндірісті
кењейтуге ж±мсалѓан шыѓындарды µтеу, ќаржыѓа ќатысты
міндеттерді жєне ... ... ... ісін ... асыру маќсатында ќ±рылады.
Сонымен ќатар ќаржы ресурстары:
□ µндірістен тыс саланыњ объектілеріи дамытуѓа;
□ т±тыну;
□ жинаќтау;
□ арнайы резерв ќорларын толыќтыруѓа ж±мсалады.
Ќаржы ресурстарыныњ ... ... ... ... ... яѓни ... капитал (акционерлік жєне
жиналмалы капитал) жинаѓан кезіне сай келеді.
Жарѓылыќ ... - б±л ... ... ... ... м‰лкі.
Ќаржы ресурстары негізінен пайданыњ есебінен ќалыптасады.
Сонымен ќатар:
• тозыѓы жеткен (істен шыѓарылѓан) м‰ліктерді сатудан т‰скен
т‰сімдер;
• т±раќты пассивтер;
• єр т‰рлі маќсатты т‰сімдер;
• ±жым ... єр ... ... мен ... ... пассивтерге ќатыстылары:
• жарѓылыќ, резервтік жєне т.б капиталдар;
• ±заќ мерзімді ќарыздар;
• кєсіпорынныњ айналымындаѓы несиелік ќарыздар.
Ќомаќты ќаржы ресурстары:
... ќ±ру ... оны ... ќ±ру ... ... облигация жєне басќа да ќ±нды ќаѓаздарды сату;
... ... жєне ... да ... ... ... ќаржы операцияларынан т‰скен табыстар мен несиелерден пайда
болады.
Кєсіпорын ќаржы ... ... ... ... мен ... µздері баѓынышты ±йымдардан;
• мемлекеттік басќару органдарынан бюджеттік ... ... ... ±йымдарынан алуы м‰мкін.
Ќайта бµлу кезінде ќалыптасќан ќаржы ресурстарыныњ б±л
топтарында саќтандыру ќорынан т‰скен тµлемдердіњ
кµлемі барѓан сайын артып отырады, ал ... ... ... ... бюджеттік жєне салалыќ кµздері азайып
отырады.
Кєсіпорынныњ ќаржы ресурстарын пайдалану мына баѓыттарда ж‰зеге
асады:
> µнімдерді (ж‰мыс, ќызмет) µндіру мен сатуѓа ќатысты аѓымдыќ
шыѓындар;
> µндірісті ... жэне оны ... ... ... емес ... ... инвестицияланѓан
ќаражаттарды капиталѓа ќосу;
> ќ±нды ќаѓаздарѓа ќатысты ќаржы ресурстарын инвестициялау;
> ќаржылыќ, банктік тµлемдер, бюджеттен тыс ќорларѓа тиісті
жарналар тµлеу;
> єр т‰рлі аќша ... жєне ... ... ... беру жєне басќа сол сияќты єлеуметтік
сипаттаѓы тµлемдер жасау;
> ќайырымдылыќ маќсаттаѓы демеушілік жєне т.б кµмектер ... - ... ... ... ... шыѓару) ж‰зеге
асыратын мекеме немесе кєсіпорын.
Кєсіпорынныњ инвестицияныњ ќызметін талдау.
Инвестиция - алуан т‰рлі к‰рделі ... ... ... жєне ... тура жєне портфельді (ќоржынды)
болып негізгі материал мен тауар-материалдыќ ќорѓа, ‰йлер
мен ѓимараттарѓа, машиналар мен жабдыќтарѓа, т±рѓын-‰й
ќ±рылыстарыныњ ќызметтеріне бµлінеді.
Инвестор - ... ... ... ... ... жеке
адам, ±йым немесе мемлекет.
Инвестициялау (инвестициялыќ процесс) - б±л ќарапайым жєне
µндіріс ќаражаттарын ќалпына келтіруді ‰лѓайту процесі.
Кєсіпорынныњ негізгі ќоры, машиналар мен ќ±рал-жабдыќтар
ескіріп, ... жєне ... ... ... олар
µндірістік процес барысында ±дайы ауыстырылып отырады.
Кєсіпорынныњ дамуы, оныњ тиімділігініњ ±дайы ... ... жања ... ... мен ... ... техникалыќ жаѓынан ќайта жараќтану жєне ќайта ќ±руды
ж‰ргізумен тікелей байланысты.
Инвестициялыќ процестіњ µзіне тєн кешенді сатылары бар. Олар:
• капитал салымын ќаржыландыру;
... ... ... аталѓандардыњ орындалуын баќылау.
Инвестициялыќ жобалар мынадай баѓыттар бойынша ж‰зеге
асырылады. Жобалау ... ... ... ... моножоба деп бµлінеді.
Жобалар ±заќтыѓына ќарай:
• ќысќа мерзімді;
• орта мерзімді;
• ±заќ мерзімді.
Кµлеміне ќарай:
• шаѓын;
• орта;
• ірі ... ... ... ... µте ... т‰рлері бойынша:
• инвестициялыќ;
• инновациялыќ;
• ѓылыми-зерттеу;
• оќу-білімдік;
• аралас болып бµлінеді.
Инвестициялыќ жобалар негізінен мына тµмендегі
тµрт кезењде ж‰зеге асырылады:
• т±жырымдама;
... ... ... ... ... ... циклы" деп аталады. Жобаныњ єрбір
сатысыныњ µзіндік маќсаты жєне одан туындайтын міндеттері
болады.
Инвестициялыќ жобаны ќабылдау циклы мынадай кезењдерден ... ... ... жєне ... ... жобаныњ техника-экономикалыќ дєлелдемелерініњ ќ±рамдас
бµліктеріне талдау ж‰ргізу;
> мемлекеттік сараптау;
> ќаржыландыру туралы шешімдер ќабылдау;
> жобаларды ќабылдау ... ... жєне ... ... ... ќаржысын єрбір бірлігіне келетін пайданыњ артып
отыруы;
• инвестициялау тєуекелін (тµмендету) азайту;
• шыѓынды µтеу мерзімін есепке алу.
Инвестициялыќ шыѓынныњ µтелуі - б±л ... ... ... ... салымдарыныњ шыѓынды µтеу мерзімі мемлекеттіњ
инвестициялыќ саясатына тікелей байланысты.
Инвестициялыќ саясат - б±л халыќ шаруашылыѓын дамыту маќсатында
ќабылданѓан баѓдарламалардыњ орындалуын ќамтамасыз ... ... ... ... ... ... сипаттайтын ±станым.
Шыѓынды µтеу мерзімі - б±л капитал салымдарыныњ нєтижелі
болуына ќажетті уаќыт, яѓни инвестициялыќ жобаларды
табыс табу т±рѓысында ж‰зеге ... ... бµлу жєне ... ... ... ... жаѓдайында ќызмет етуініњ
экономикалыќ пайдалылыѓы табыс табумен аныќталады.
Кєсіпорынныњ табыстылыѓы абсолюттік жєне салыстырмалы
кµрсеткіштермен сипатталады. Табыстылыќтыњ абсолютті
кµрсеткіші - б±л табыстар немесе пайдалардыњ ... ... ... ... ±ѓымы келесідей
т±рде аныќталады:
"Табыстар дегеніміз - ќаржыныњ келуі немесе активтер ќ±ныныњ
µсуі, не болмаса пассивтердіњ азаюы 1 т‰ріндегі ... ... ... ... ... ... б±л
акционерлер салымдарыныњ есебінен µсуден басќа жаѓдайдаѓы
капиталдыњ µсуіне єкеледі"
Ыќшамдалѓан т‰рде б±л ... 1995 жылы 26 ... есеп ... зањ ... бар ЌР ... ... ... Жарлыќтыњ 13-бабында былай
делінген: "Табыстар - б±л есептік ... ... ... ... ... бір шыѓындар шыѓармай єдетте ќажетті табыстарды алу
м‰мкін емес. ¤з кезегінде, табыс алмай кєсіпорынныњ ... ... жєне ... ... шешу м‰мкін емес.
Табыстылыќтыњ кµрсеткіштер ж‰йесі ењ алдымен ќаржылыќ
нєтижелердіњ абсолютті керсеткіштерінен т±рады, олар:
• µнімді (ж±мыс, ... ... ... ... жалпы табыс;
• негізгі ќызметтен алынатын табыс;
•салыќ салынѓанѓа дейінгі даѓдылы ќызметтен алынатын табыс;
• салыќ ... ... ... ... алынатын табыс;
• тµтенше жаѓдайлардан алынѓан табыс;
• кєсіпорын ќызметініњ соњѓы ќаржылыќ нєтижесі болып табылатын
таза табыс.
Табыс жинаќталѓан т‰рде шаруашылыќ ... ... ... затќа айналѓан ењбектіњ µнімділігін керсетеді. Оны кейбір
экономистер экономикалыќ тиімділік кµрсеткіштері ... енді ... оны ... ж±мысыныњ
тиімділігіне жатќызады. Біздіњ ойымызша, алѓашќылардыњ
айтќаны д±рыс, µйткені табыстыњ абсолютті сомасы ... ... ... ... ... ... табыстыњ ролі айтарлыќтай артты.
¤зіміз білетіндей жоспарлы-директивті экономика жаѓдайында оныњ
ролі темендетілген болатын. Табыс (пайда) табу кез-келген
кєсіпорынныњ маќсатты ... ... ... ... экономикаѓа кµшумен табыс
(пайда) оныњ, яѓни кєсіпорынныњ ќозѓаушы к‰шіне айналды.
Тек табыс ќана µзара байланысќан ‰ш мєселеніњ шешімін
аныќтайды:
нені, ќалай жєне кім ‰шін ... ... табу кез ... ... ќызмет етуініњ маќсаты болып
ќалыптасты, ал нарыќтыќ экономика кєсіпорынныњ негізгі
µндірістік жєне єлеуметтік дамуыныњ кезі болып
табылады. Б±л ... ... ... ... ... жєне ... ... кењеюіне негізделеді.
Табыс есебінен, сондай-аќ кєсіпорынныњ бюджет алдындаѓы,
банктер мен ... да ... ... ... ... ... табыс кєсіпорынныњ
µндірістік жєне ќаржылыќ ќызметін ќалаудаѓы негізгі
кµрсеткіші болып табылады.
Ол оныњ іскерлік белсенділігі мен ... ... ... ... ... ... ... мен осы кєсіпорынныњ активтеріне
салынѓан салымдардыњ табыстылыѓы аныќталады.
Нарыќтыќ экономика жаѓдайында табыстыњ ролі ол атќаратын
ќызметтермен аныќталады. ТМД елдеріндегі арнайы
єдебиеттерде табыс ќызметі туралы ... ... ... жоќ. Оѓан 2-ден 6-ѓа ... ... Біздіњ ойымызша, ол тек екі ќызмет атќарады:
1) мемлекеттік бюджет табысыныњ кµзі;
2) кєсіпорын мен бірлестіктердіњ µндірістік жєне єлеуметгік даму
кµзі.
Функциялардыњ жєне ... ... ... ... шаруашылыќты ж‰ргізуші ќоѓамныњ, кєсіпорын єр
ж±мысшыныњ экономикалыќ м‰дделері байланысатын элементі
ретінде кµрсетеді.
Табыс µз ќызметтерін тиімді орындай алуы ... ... ... ... ... ... белгілі бір дєрежесінде, µнім баѓасы ењбектіњ
ќоѓамдыќ ќажетті ... ... тиіс жєне ... ењбек µнімділігініњ ‰здіксіз µсуі мен µзіндік
ќ±нныњ тµмендеуін ескеруі ќажет.
2. Б±йымдарды калькуляциялау жєне ... ... ... ... ѓылыми негізделген болуы керек.
3. Табысты бµлу (тарату) механизмі белсенді роль атќаруы керек
жєне µндірістіњ ... мен оныњ ... ... ... болуы тиіс.
4. Табысты тиімді пайдалану тек ќалѓан барлыќ ќаржы т±тќаларыныњ
ж‰йесінде (амортизациялыќ аударымдар, ќаржылыќ санкциялар,
салыќ салу, акциздер, жал тµлемі, дивидендтер, пайыздыќ
мелшерлемелер, ... ... ... пай ... ... есеп айырысу нысандары,
несие т‰рлері, валюта жєне баѓалы ќаѓаздар всурсы жєне
т.б.) ѓана м‰мкін.
Кєсіпорынныњ ... ... ... ... ... µзі де, мемлекет те м‰дделі.
Сондыќтан єр кєсіпорында табыстылыќтыњ абсолютті жєне
салыстырмалы кµрсеткіштеріне ... ... ... жасау ќажет.
Табыстылыќ кµрсеткіштерін талдау міндеттеріне мыналар жатады:
• табыстылыќтыњ абсолютті кµрсеткіштерініњ жоспарыныњ
орындалуын баѓалау;
• таза ... ... ... ... зерттеу;
• табысќа єсер ететін факторлардыњ єсерін аныќтау жєне сандыќ
µлшеу;
• табысты бµлу баѓыттарын, пропорцияларын жєне
тенденцияларын зерттеу;
• табыстыњ µсу резервтерін ... ... даму ... ... ... ... ... жµнінде ±сыныстар жасау;
• табыстылыќтыњ (рентабельділікгіњ) єр т‰рін ... ... ... єсер ... ... зерттеу.
Кєсіпорынныњ ќызметкерлерініњ пайдалыѓын талдау.
Бизнес-жоспарды жасаѓанда басшылыќтыњ негізгі назары ... ... ... керек.
Кєсіпорын ќызметініњ тиімділігі µндірістіњ нєтижелерін
(тиімділігін) шыѓындар мен ќолданылѓан ресурстарды
салыстыру жолымен µлшенеді. Ќол жеткізілген тиімділікті
(табыс, µнім) авансталѓан немесе ќолданылѓан ресурстармен
(шыѓындар) ... ... ... ... ... керсеткіштерін аныќтауѓа
болады. Оларды шартты т‰рде екі топќа бµлуге болады:
1) ќорытындылаушы;
2) ... ... ... ... ... ењбек
µнімділігі (ењбек сыйымдылыѓы) ќор ќайтарымдылыѓы (ќор
сыйымдылыѓы), материалдар ќайтарымдылыѓы (материал
сыйымдылыѓы), капитал салудыњ ќайтарымдылыѓы
(капитал сыйымдылыѓы) ... ... ... ресурстарды
пайдалану тиімділігініњ кµрсеткіштері жатады. Олар
кєсіпорындаѓы µндіріс процесініњ ... ... мен ... талдау, оныњ µсу себептерін есептеу
‰шін ќолданылады. Б±лар: ењбек ќ±ралдарын, агрегат ќуатын
пайдалану коэффициенті, жеке ... ... жєне ... ... ... мен ... ... меншікті капитал салымдары, µзін-µзі
аќтау мерзімі, келтірілген шыѓындар.
¤нім динамикасы мен ... ... ... ... µсу ... ... ... µсуіне экстенсивтік немесе
интенсивтік тєсілмен ќол жеткізуге болады. ¤німніњ µсу
ќарќыныныњ ресурстардыњ немесе шыѓындардыњ µсу ќарќынынан
артыќ болуы экономикалыќ µсудіњ ... ... ... ... ... жеткілікті жоѓары
ќарќынды жєне бірыњѓай µсуін ќамтамасыз ету
м‰мкіншілігі тек дамудыњ интенсивті т‰ріне µтуге
жаѓдай жасайды. Б±дан шыѓатын ќорытынды, µндірісті жан-жаќты
интенсивтендіру - оныњ ... ... ... себебі.
Сµз ењ алдымен, єрбір материалдыќ, ењбек жєне ќаржы
ресурстарыныњ бірлігініњ ќайтарымын арттыру ‰шін
негізгі µндірістік ќорларды тиімді пайдалану туралы болып
отыр.
¤ндірістіњ тиімділігініњ ењ ... ... ... ... ... ... ол ... нєтижесімен, ж±мыс
істеушілердіњ орташа тізім саныныњ араќатынасымен немесе ењбек
сыйымдылыѓымен, µнім бірлігіне кеткен ж±мыс уаќытыныњ
шыѓындарымен µлшенеді. Жапонияда µнімділік,
кєсіпорынныњ іскерлік ... ... ... жатќызылады.
Олардыњ єсерін тізбектеп ауыстыру тєсілімен аныќтауѓа болады,
оныњ негізгі мєні есептеу формуласына кіретін жеке
керсеткіштердіњ базистік шамасын осы кµрсеткіштердіњ
наќты шамасымен кезегімен ... жєне ... ... ... ... ... µзгеруіне єсерін µлшеуде болып
табылады. Жеке кµрсеткіштіњ базистік шамасын наќтысымен
алмастырѓан сайын есептеу формуласында ескерілген барлыќ
математикалыќ амалдарды орындап, ... ... ... ... ауыстырѓанѓа дейінгі) алып тастайды.
Нєтиже айырмасы осы жеке кµрсеткіштіњ µзгеруініњ
ќорытындылаушыѓа єсерініњ ізделген ... ... ... ... ... ... басќа
барлыќ жеке кµрсеткіштер шамалары жаѓынан бірдей болып келеді.
Жеке кµрсеткіштіњ базистік ... ... ... деп ... ... саны ... формуласына
кіретін жеке кµрсеткіштер санына тењ, ал ж‰йемен есептеу бір
санѓа артыќ болады, µйткені ќорытынды кµрсеткіштіњ µзгеруініњ
жалпы шамасын ... ... ... ... ... ... ... есептеу ж‰ргізіледі.
Есептеуді тексеру ауытќулар балансын салыстыру жолымен
ж‰ргізіледі: кейбір жеке кµрсеткіштердіњ µзгеруі єсер
еткен алгебралыќ соманыњ ауытќулары, ќорытынды кµрсеткіштіњ
ауытќуына тењ болуы ... жеке ... єсер ... ... ... ... ... ќабылданѓан ауыстырудыњ кезегімен
ж‰ргізілуіне тєуелді, ол ерікті т‰рде болмайды,
яѓни олардыњ бірлескен ќимыл процесіндегі себептердіњ ... ... ала ... талдаумен негізделген болуы
керек.
Жеке кµрсеткіштердіњ базистік шамасын наќтысымен ... ... ... д±рыс шешуге барлыќ жеке
кµрсеткіштерді сан, ќ±рылым жєне сапа кµрсеткіштеріне
жіктеп бµлу ... сан мен ... жеке ... ... ... соњ сапалыќ кµрсеткіштерді ауыстыру
ж‰ргізіледі. Алайда кµбінесе, бір ѓана емес бірнеше сан
жєне сапа ... бір ... ... ... ... Онда ... кезектілігін аныќтау ‰шін
алдын ала, ќай кµрсеткіштіњ басќаларѓа тєуелсіз, ќайсысыныњ
негізгі, ... ... ... ... ... ... ... одан кейін
алдыњѓыѓа тєуелді келесі кµрсеткішті ауыстыруѓа кµшеді.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Kaspi bank » АҚ-ның қызмет ету және несиелерді ұйымдастыру25 бет
«Kaspi bank» АҚ24 бет
«Kaspi bank» АҚ-ның құрылу тарихы мен несие беру қызметі туралы жалпы мағлұмат алу29 бет
«Каспиймұнайқұрылыс» АҚ – ның қысқаша тарихы22 бет
«Қазақстан - Каспийшельф» ЖШС-ң дебиторлық қарыздар есебін талдау21 бет
Арал, Балқаш, Каспийдің экологиялық проблемалары8 бет
Арал, каспий және балхаш проблемалары13 бет
Аралды Каспий құрқарады4 бет
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару75 бет
Дебиторлық берешекті басқарудың теориялық негіздері . «Қазақстан - Каспийшельф» ЖШС-ң дебиторлық қарыздар есебін талдау14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь