Компьютер қалайша текстік мәліметтерді өңдейді?

I. Кіріспе

Microsoft Word мәтіндік процессорының көмегімен мәтіндік құжаттарды даярлау.
II. Негізгі бөлім
1. Microsoft Word 2000 процессорының жұмыс терезесі.
2.Мәтінді редакциялаудың арнаулы құралдары.

III. Қорытынды

Microsoft Word мәтіндік редакторының маңызы.
        
        РЕФАРАТ
=======
Таќырыбы: Компьютер ќалайша текстік мєліметтерді µњдейді?
I. Кіріспе
----------
Microsoft Word мєтіндік процессорыныњ кµмегімен мєтіндік
ќ±жаттарды даярлау.
II. Негізгі бµлім
-----------------
1. Microsoft Word 2000 ... ... ... ... ... ... ... Word мєтіндік редакторыныњ мањызы.
Компьютер ќалайша текстік мєтіндерді µњдейді (аппараттыќ жєне
программалыќ іске асыру.)
Microsoft Word ... ... ... ... ќ±жат
дайындау.
Ќарапайым жєне кешендік мєтіндік ќ±жаттарды даярлау,
редакциялау мен пішімдеуге арналѓан программалыќ
ќ±ралдарды жалпы т‰рде мєтіндік процессор деп атайды.
Ќарапайым мєтіндік ќ±жаттардыњ ќ±рамына басќа ... ... ... ... мультимедия
объектілері) кірістірілген мєтінді жатќызады.
Microsoft Office 2000 дестесініњ ќ±рамына кіретін Microsoft Word
2000 мєтіндік процессоры Word-ыњ соњѓы версиясы болып табылады.
М±нда алдыњѓыверсиялардыњ ... ... ... ... жаќсартылѓан жєне торапта ж±мыс істеу
режімдерін ќолдау ќ±ралдары енгізілген.
Microsoft Word 2000 процессорыныњж±мыс терезесі.
Word программасын іске ... ... ... оныњ ... ашылады. Word-тыњ терезесі тµрт стандарт
жолдардан(Таќырып жолы, меню жолы аспаптар панелі, к‰й
жолы), сызѓыштардан жєне ж±мыс аймаѓынан т±рады.
Меню жолы – Word-тыњ ... ... ... ... осы ... ... ... тізімін ашып береді.
Жиі ќолданылатын меню командалары аспаптар панелінде батырма
т‰рінде бейнеленеді.
Аспаптар панелі “Стандартты” жєне “Пішімдеу” деген бµліктерден
т±рады. Ќажетті аспаптар ... ... ... ... ... ... ... пайда болѓан тізімнен Стандартты несмесе
Пішімдеу (Форматирование) бµлімдеріне ٧ ... ќою ... ... ... ... ... ... Мєтінді
енгізу жєне пішімдеу графиктік объектілерді кірістіру жєне
кестелерді ќ±ру осы ж±мыс аймаѓында ж‰ргізіледі.
Сызѓыш ќ±жаттыњ µрісі мен азат ... ... ... Егер ... сызѓыш кµрінбесе, оны
Т‰р►Сызѓыш(Вид ►Линейка) командасыныњ кµмегімен шыѓарып
алуѓа болады.
Ќалып-к‰й жолы – экранныњ тµменгі бµлігінде орналасќан. Онда
ќ±жаттыњ аѓымдањы к‰йі ... ... ... ... ... Word 2000 ... процессоры ќ±жаттарды бейнелеудіњ
бірнеше режимдерін ±сынады.
Кєдімгі (Обычный) режимде ќ±жаттыњ тек мазм±ндыќ бµлігі
ќарастырылады. Б±л режим ќ±жатты дайындаудыњењ алѓашќы
кезењдерінде пайдаланылады, б±л кезде ќ±жаттыњ ... ... ... ... µте ... Кєдімгі режимде кµлемі
‰лкен ќ±жаттарды даярлау ж±мысты жылдамдатады.
Web-ќ±жат (Web-документ) режимінде ќ±жаттыњ экрандаѓы бейнесі
онвњ бастапќы бейнесімен дєл келмейді. Б±л ... Word ... ... басылымдарѓа тєн ќасиет. ¤йткені
электрондыќ ќ±жаттыњ ќандай ќ±ралмен жєне ... ... ... ... ... ... баспа деген ±ѓымныњ ешќандай маѓынасы жоќ ,
сондыќтан орнатылѓан бет параметрлері ескерусіз ќалады.
Сонымен ќатар экрандаѓы ќ±жатты ... де ... ... Б±л ... ... басылымдар даярланады.
Ентањбалау (Разметка страницы) режимінде ќ±жаттыњ экранда
кµрсетілуі толыѓымен баспа т‰ріне сєйкес келеді. Б±л
режим баспа шыѓаруѓа арналѓан ќ±жаттар ‰шін µте ќолайлы.
Ќ±рылымдыќ ... ... тек ... ... Егер ќ±жаттыњ дайындалуы мазм±нын
жоспарлаудан басталса, осы режимді ... ... ... документа) режимінде терезе екі ж±мыс
аймаѓынан т±рады. Сол жаќ панельде ќ±жаттыњ ќ±рлымы, ал оњ
жаќ панельде ќ±жаттыњ µзі бейнеленеді. Б±л ... ... ... ашып ... ... ... жоѓарыда айтылѓан режимдердіњ біреуін тањдау ‰шін меню
жолындаѓы Т‰р (Вид) командасына кіру керек.
Microsoft Word процессорінде мєтінмен ж±мыс істеу єдістері.
Жања ... ... 2000 ... ... жања ... ... екі
єдісі бар: дайын ‰лгіні пайдалана отырып жєне б±рынѓы
ќ±жаттыњ негізінде даярлау.
Дайын ... ашу ... ... ... ... жања ... ... ќояды(Файл ► Ќалай саќтау( сохранить как
))
Ондаѓы бар мєтінді ерекшелейді (Т‰зету ...... ... все));
Delete батырмасымен оны µшіреді;
Нєтижесінде жеке атауы бар, бастапќы ќ±жатќа тєн параметрлері
бар босжања ќ±жат алынады.
Б±л тєсілмен ќ±жат ... ... ... ќолданушылар ‰шін
ќолайлы. ¤йткені олар алѓашќыда µз бетінше ‰лгі ќ±рып не оны
ќолдана алмайды.
‡лгі негізінде жања ќ±жат дайындау. ‡лгі деп єр ... ... ... ... ... ... ... негізінде ќ±жат даярлау келесіндей орындалады:
Файл ► Ќ±ру (Создать) ... ... ќ±ру ... ... ашып ... Сонда Ќ±жатты ќ±ру (Создание
документа)ауыстырып ќосќышын ќосып, ‰лгініњ т‰рін тањдап
аласыз. Даярланѓан ќ±жатќа жања ат ќойып, Файл ► Ќалай саќтау
командасын бересіз.
Microsoft Word 2000 ... ... ... ... ... ) с±хбат терезесі басќа стандартты
ќолданбалы программалардыњ саќтау терезелерінен µзгеше. ... ... ... (Мои ... ... µзге
ќаптамаларѓа саќтау ±сынылады.
Ќ±жатты саќтау (Сохранение документа) с±хбат терезесініњ сол
жаќ панелінде саќтау ... ... ...... ... М±нда соњѓы уаќытта ќ±рылѓан
ќ±жаттарды саќтауѓа арналѓан ќаптамалар орналасќан.
Меніњ ќ±жаттарым (Мои документы) – ... ... ... ... ... стол) – жоѓарыда айтылды.
Тањдамалы(Избранное) – Web-беттердіњ тањбашаларын саќтауѓа
арналѓан ќолданушыныњ логикалыќ ќаптамасы.
Web-ќаптамалар (Web-папки) – Web-ќ±рылымдарды саќталынатын
ерекше ќаптамалар. Егер Web-ќаптамаларды пайдалансањыз,
онда ... ... ... емес , ... ... ... ... Пішім (Формат) менюініњ Пішімдеу
(Форматирование) панелініњ ќ±ралдарымен іске
асырылады.
Негізгі пішімдеу тєсілдері:
Ќаріптіњ гарнитурасын тањдау жєне ... ... ... ... мен ... басќару;
Туралау єдістерін басќару;
Маркерленген жєне нµмірленген тізімдер дайындау;
Азат жолдыњ параметрлерін басќару;
Ќаріпті баптау.
Ќаріп (Формат ► Шрифт командасыныњ кµмегімен) с±хбат
терезесінде ќаріпті баптау ... ... Word 2000 ... б±л ... ‰ш бµлімнен т±рады:
Ќаріп (Шрифт), Аралыќ (Интервал) жєне Анимация.
Ќаріп бµлімінде ќаріптіњ гарнитурасын, ... ... жєне ... ...... ► Аралыќ(Формат ► Шрифт ► Интервал) бµлімінде
символдар арасындаѓы интервал тањдалынады. Интервал ‰ш
т‰рлі мєнді ќабылдайды: кєдімгі, ... ... ... тек ... ... ... єдістерін баптау. Microsoft Word процессорыныњ соњѓы
версияларыныњ бєрінде туралаудыњ тµрт типі ±сынылѓан:
Сол жаќќа
Ортада
Оњ жаќќа
Ені бойынша
Туралау єдістерін тањдау Пішімдеу аспаптар панелініњ ... ... ... ... ► Азат жол ►
Шегіністер мен интервалдар ► ... ( ...... ... и интервалы ► Выравнивание ) командасымен
орындалады. Тањдап алынѓан туралау єдісі ерекшеленген
мєтінге жєне ... ... азат ... ... ... ... ... ќолдану.
Тезаурусты – маѓыналы синонимдер сµздігі. Техникалыќ ќ±жат
даярлаѓан кезде маѓыналы синонимдердіњ атќаратын рµлі
ерекше.
Тезаурусты шаќырудыњ негізгі тєсілі –
Сервис ► Тіл ► ... ( ... ► Язык ► ... ... – б±л ... ... автоматты т‰рде енгізуге
арналѓан режим. Ол екі ќызмет атќарады: автоаяќтау жєне
автомєтін.
Мєтіндік процессорда ... ... ... ... ќ±жатты
даярлауда жиі кездесетін сµздер мен сµз тіркестері саќталады.
Автомєтін (Автотекст) аспаптар панелініњ кµмегімен автомєтін
элементтерініњ тізімін алуѓа болады.(Т‰р ► Аспаптар панелі ►
Автомєтін (Вид ► ... ...... ... ... ... ... даярлау.
Безендірілген таќырыптар даярлау ‰шін Microsoft Word 2000
мєтіндік процессорыныњ арнаулы Word Art
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ќ±ралы бар. Оны ќосу ‰шін Т‰р ► Аспаптар ... ► Word Art ... ... ... ► Word Art) ... ... ... µњдеуге пайдаланылатын зор
м‰мкінліктерініњ ішінде мєтіндік процессорлар -
мєтінмен ж±мыс істеуге ... ... ... ... ... мєтіндік аќпаратты енгізу,
µњдеу, саќтау жєне баспаѓа беру єреккетерін тиімді
атќаратын баѓдарламалар – мєтіндік процессорлар деп
аталады. Зертеушілер, ... ... 80 ... ... оны ... ... пайдаланатындыѓын жоќќа шыѓармайды.
Біз б±л мєтіндік процессорды к‰нделікті офистерде, оќу
орындарында жєне т.б жерлерде ќолданамыз.
Ќолданылѓан ... ... ... – 2005 ... ... А.Б.Даулетќ±лов. “Жања
информациялыќ технологиялар : информатикадан 30
сабаќ.”
М.Ќ.Байж±манов. М.Ќ.Жапсарбаева. “Информатика”. Астана – 2004
ж.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адамның рухани дүниесі11 бет
Басқару еңбегінің мазмұны, сипаты және ерекшеліктері7 бет
Басқарушылық этика мен мәдениет7 бет
Мемлекеттік қаржылық бақылау15 бет
Р.Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» романына әдеби талдау12 бет
Спид дегеніміз не?10 бет
Ультрадыбыстық зерттеу: міндеттері, проблемасы және шешу жолдары10 бет
Экскурсиялық құжатты жобалау (Алматының архетектуралық көрінісінің ерекшелігі)28 бет
Ғылымның даму кезеңдері5 бет
Ұстаз – ізгілікке жетелеуші5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь