Компьютер қалайша текстік мәліметтерді өңдейді?


I. Кіріспе

Microsoft Word мәтіндік процессорының көмегімен мәтіндік құжаттарды даярлау.
II. Негізгі бөлім
1. Microsoft Word 2000 процессорының жұмыс терезесі.
2.Мәтінді редакциялаудың арнаулы құралдары.

III. Қорытынды

Microsoft Word мәтіндік редакторының маңызы.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
РЕФАРАТ
Таќырыбы: Компьютер ќалайша текстік мєліметтерді µњдейді?

I. Кіріспе
Microsoft Word мєтіндік процессорыныњ кµмегімен мєтіндік ќ±жаттарды даярлау.
II. Негізгі бµлім
1. Microsoft Word 2000 процессорыныњ ж±мыс терезесі.
2.Мєтінді редакциялаудыњ арнаулы ќ±ралдары.
III. Ќорытынды
Microsoft Word мєтіндік редакторыныњ мањызы.

Компьютер ќалайша текстік мєтіндерді µњдейді (аппараттыќ жєне программалыќ іске асыру.)
Microsoft Word мєтіндік процессорыныњ кµмегімен мєтіндік ќ±жат дайындау.
Ќарапайым жєне кешендік мєтіндік ќ±жаттарды даярлау, редакциялау мен пішімдеуге арналѓан программалыќ ќ±ралдарды жалпы т‰рде мєтіндік процессор деп атайды. Ќарапайым мєтіндік ќ±жаттардыњ ќ±рамына басќа объектілер (сызбалар, суреттер, кестелер, формулалар, мультимедия объектілері) кірістірілген мєтінді жатќызады.
Microsoft Office 2000 дестесініњ ќ±рамына кіретін Microsoft Word 2000 мєтіндік процессоры Word-ыњ соњѓы версиясы болып табылады. М±нда алдыњѓыверсиялардыњ негізгі кемшіліктері жойылып, басќару ж‰йесі жаќсартылѓан жєне торапта ж±мыс істеу режімдерін ќолдау ќ±ралдары енгізілген.
Microsoft Word 2000 процессорыныњж±мыс терезесі.
Word программасын іске ќосќаннан кейін экранда оныњ негізгі терезесі ашылады. Word-тыњ терезесі тµрт стандарт жолдардан(Таќырып жолы, меню жолы аспаптар панелі, к‰й жолы), сызѓыштардан жєне ж±мыс аймаѓынан т±рады.
Меню жолы – Word-тыњ негізгі командаларынан т±рады. Тышќанныњ шертпесі осы ченюге кіретін командалар тізімін ашып береді.

Жиі ќолданылатын меню командалары аспаптар панелінде батырма т‰рінде бейнеленеді.

Аспаптар панелі “Стандартты” жєне “Пішімдеу” деген бµліктерден т±рады. Ќажетті аспаптар панелін экранда орнату ‰шін Сервис►Баптау►Аспаптар панелі (Сервис►Настройка►Панель инструментов) командасын орындап, пайда болѓан тізімнен Стандартты несмесе Пішімдеу (Форматирование) бµлімдеріне ٧ белгісін ќою керек.
Ж±мыс аймаѓында ќ±жаттыњ негізгі мєтіні бейнеленеді. Мєтінді енгізу жєне пішімдеу графиктік объектілерді кірістіру жєне кестелерді ќ±ру осы ж±мыс аймаѓында ж‰ргізіледі.
Сызѓыш ќ±жаттыњ µрісі мен азат жолдарын реттеу ‰шін ќолданылады. Егер экранда сызѓыш кµрінбесе, оны Т‰р►Сызѓыш(Вид ►Линейка) командасыныњ кµмегімен шыѓарып алуѓа болады.
Ќалып-к‰й жолы – экранныњ тµменгі бµлігінде орналасќан. Онда ќ±жаттыњ аѓымдањы к‰йі жайлы мєліметтер келтірілген.
Ќ±жаттарды бейнелеу режимі
Microsoft Word 2000 мєтіндік процессоры ќ±жаттарды бейнелеудіњ бірнеше режимдерін ±сынады.
Кєдімгі (Обычный) режимде ќ±жаттыњ тек мазм±ндыќ бµлігі ќарастырылады. Б±л режим ќ±жатты дайындаудыњењ алѓашќы кезењдерінде пайдаланылады, б±л кезде ќ±жаттыњ сыртќы т‰рін емес, мазм±нын єзірлеу µте мањызды. Кєдімгі режимде кµлемі ‰лкен ќ±жаттарды даярлау ж±мысты жылдамдатады.
Web-ќ±жат (Web-документ) режимінде ќ±жаттыњ экрандаѓы бейнесі онвњ бастапќы бейнесімен дєл келмейді. Б±л режим Word Wide Web-тегі электрондыќ басылымдарѓа тєн ќасиет. ¤йткені электрондыќ ќ±жаттыњ ќандай ќ±ралмен жєне ќандай ќ±рылѓыда бейнеленетіні ладын-ала белгісіз. Электрондыќ басылымдар ‰шін баспа деген ±ѓымныњ ешќандай маѓынасы жоќ , сондыќтан орнатылѓан бет параметрлері ескерусіз ќалады. Сонымен ќатар экрандаѓы ќ±жатты пішімдеу де салыстырмалы болып табылады. Б±л режимде электрондыќ басылымдар даярланады.
Ентањбалау (Разметка страницы) режимінде ќ±жаттыњ экранда кµрсетілуі толыѓымен баспа т‰ріне сєйкес келеді. Б±л режим баспа шыѓаруѓа арналѓан ќ±жаттар ‰шін µте ќолайлы.
Ќ±рылымдыќ (Структура) режимінде тек ќ±жаттыњ таќырыптары кµрсетіледі. Егер ќ±жаттыњ дайындалуы мазм±нын жоспарлаудан басталса, осы режимді ќолданѓан ќолайлы.
Ќ±жаттыњ схемасы (Схема документа) режимінде терезе екі ж±мыс аймаѓынан т±рады. Сол жаќ панельде ќ±жаттыњ ќ±рлымы, ал оњ жаќ панельде ќ±жаттыњ µзі бейнеленеді. Б±л режимді к‰рделі ќ±рлымды ќ±жаттарды ашып кµруде пайдаланѓан д±рыс.
Осы жоѓарыда айтылѓан режимдердіњ біреуін тањдау ‰шін меню жолындаѓы Т‰р (Вид) командасына кіру керек.

Microsoft Word процессорінде мєтінмен ж±мыс істеу єдістері.
Жања ќ±жатты даярлау.
Word 2000 мєтіндік процессорінде жања ќ±жатты даярлаудыњ екі єдісі бар: дайын ‰лгіні пайдалана отырып жєне б±рынѓы ќ±жаттыњ негізінде даярлау.
Дайын ќ±жатты ашу керек (Файл ►Ашу (открыть));
Оны жања атпен саќтап ќояды(Файл ► Ќалай саќтау( сохранить как ))
Ондаѓы бар мєтінді ерекшелейді (Т‰зету (Правка) ► Барлыѓын ерекшелеу (Выделить все));
Delete батырмасымен оны µшіреді;
Нєтижесінде жеке атауы бар, бастапќы ќ±жатќа тєн параметрлері бар босжања ќ±жат алынады.
Б±л тєсілмен ќ±жат даярлау жањадан бастаѓан ќолданушылар ‰шін ќолайлы. ¤йткені олар алѓашќыда µз бетінше ‰лгі ќ±рып не оны ќолдана алмайды.
‡лгі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Текстік мәліметтерді өңдеу
Интернет + компьютер
Текстік режимде жумыс
Компьютер
Компьютер құрылғылары»
Компьютер құрушылар
Текстік және кестелік процессорлар
«Компьютер құрастыру»
Компьютер құрылымы
Компьютер ұғымы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь