Отто фон Бисмарк

ЖОСПАР:

Кіріспе

1. Бисмарктың саяси қызметінің басталуы.
1.1. Солтүстік Герман одағын құрудағы Бисмарктың рөлі.
1.2. Бисмарк дипломатиясына жалпы мінездеме.

Қорытынды.

Пайдаланған әдебиеттер.
        
        ЖОСПАР:
Кіріспе
1. Бисмарктыњ саяси ќызметініњ басталуы.
Солт‰стік Герман одаѓын ќ±рудаѓы ... ... ... ... мінездеме.
Ќорытынды.
Пайдаланѓан єдебиеттер.
КІРІСПЕ
-------
Ж±мыс Отто фон Бисмарктіњ µмірі мен саяси ќызметініњ талдауына
арналѓан. Еуропа мен єлем ... ... ... ... ... мемлекет ќайраткерлерініњ арасында, Бисмарк
ќызметініњ тарихи мањызы бойынша да, µзініњ саяси жєне
дипломатиялыќ µнері бойынша да алдыњѓы ќатардаѓы т±лѓа.
Оныњ атымен ... жєне ... ... ... ... ењ алдымен “ќан мен темір”
саясатымен Германияныњ бірігуі мен буржуазиялыќ-юнкерлік
жєне милитаристтік Герман империясыныњ ќ±рылуы.
Бисмарк – ... ... пен ... ... оныњ
ќабілеттері “Пруссиялыќ соѓыстар” деп аталатын
18602-70 жылдарды ќамтыѓан кезењде айќын кµрінді. “Темір
канцлер” деп аталѓан Бисмарк µз ... ... ... ... ірі ... ... єр т‰рлі ќырдан зерттеуге
болады. Мен, µз тарапынан, оны жеке т±лѓа мен ... ... ... ... да, сол
кезењдегі Германияныњ єлеуметтік-экономикалыќ жаѓдайына
аз кµњіл бµлінді.
Бисмарктыњ µмірі мен ќызметі жаќсы зерттелген ... ... єр ... ... ... оныњ ... мен
жењілістерініњ ќарама-ќайшы талдаулары жасалды. “Темір
канцлер”, “аќ революционер”, Германияны біріктірген адам,
ХХ ... ... ... ... ... ... ... – б±ныњ бєрі Бисмарк.
Меніњ маќсатым – Отто фон Бисмаркты тарихи т±лѓа жєне саяси
ќайраткер ретінде ќарастыру. Ж±мысымныњ шењберіндегі
негізгі міндеттер:
Герман жерлерін ... мен ... ... ... ... ... ... ќызметініњ негізгі белгілерін
ќарастыру.
Германияныњ кейінгі єскери-саяси дамуына Бисмарк саясатыныњ
жасаѓан ыќпалын кµрсету.
Ж±мысты жазуда Герман империясыныњ тарихына арналѓан
монографиялар, оќулыќтар мен тарихи чоерктер,
Бисмарктыњ ... мен ... ... ... ... ішінде, Бисмарктыњ
естеліктерін пайдалануда µте саќ болу керек, кейбір фактілер
аталмайды, кейбір фактілер асырылып ... ... ... µткен ѓасырдыњ тарихи ескерткіші жєне Бисмарктыњ
кейінгі ±рпаќтарѓа µсиеті.
Герман ... ... ... А.С.Ерусалимскийдіњ
ењбектері де ‰лкен кµмек кµрсетті. “Дипломатия жєне
милитаризм” атты кітапта, ол Бисмарк т±лѓасыныњ
масштабын ашып кµрсетті. Сонымен ќатар, В.В.Чубинскийдіњ
“Бисмарк. Политическая биография” атты ... да ... ... жас ... ... Бисмарктыњ б‰кіл µміріне
талдау жасалѓан. Чубинский Бисмарктыњ сыртќы саясатына ерекше
кµњіл бµлді. Герман ... ... ... рµлі
кемітілмей, наќты кµрсетілді.
Бисмарктыњ саяси ќызметініњ басталуы
Бисмарктыњ т±лѓасын ... ењ ... ... жµн. ... ... ... ... кеткен
жан±ядан шыќќан. Ол прусиялыќ жериеленушілер-юнкерлер
классыныњ µкілі, 1815 жылы 1 сєуірде ... ... ... ... туды. Жан±я дєст‰рі бойынша, ол єскери
ќызметке т‰суді ‰міттенді. Біраќ профессорлыќ жан±ядан ... ... ... ќызметке баруын д±рыс кµрді.
Анасыныњ єсерінен бе, жоќ па Бисмарк мектептен кейін,
Геттинген жєне Берлин университеттерінде ... ... ... болуды шешті. Біраќ орналастыратын
таныстары болмаѓан соњ, Бисмарк шенеулік-єкімшілік
ќызметтен дипломатиялыќ ќызметке жол салуды ‰міттенді.
Бюрократияѓа жек ... ... ... ... ... тастап, єкесіне кµмектесіп, Шенгаузен жеріне ие
болады. ¤мірініњ б±л кезењін ... ... еске ... ... ... ... соѓыс басталып кетсе,
±рыстарда кµзге т‰сіп, ауылда µмір с‰ріп, µлуге шештім”. ... ... ... “адам ќиялдарына жек кµрушілік,
таудай талап, маќсатќа жетуде тєсілдерді тањдамау жєне дене
мыќтылыѓы” сол кезде-аќ ... ... µмір ... ... Оныњ ... тарих оќиѓаларына байланысты болды. “Ауыл
ќожайыныныњ орнына саясаткер, жеке т±лѓаныњ орнына ... ... ... мєселесі болды. Б±л сєт 40-шы жылдардыњ
соњында туды. 1848 жылѓы революция Бисмаркті саясаткер
ќылды, революция кезінде “Ќ±тырѓан Бисмарк” деп ... араќ ... ... ... ... ... ... Бисмарк туды. Б±л Бисмарк µзініњ ойларын логикалыќ
шешімге жеткізіп ќана ... ... ... ... ... да тањ ќалдыратын. 1848 жылы µз к‰шіне
сенім, демократиялыќ ќозѓалыстарѓа, парламенттік
талќылауларѓа жек кµрушілік, ... ... ... алу сияќты мінезініњ ќасиеттері одан ары айќындалуда.
К‰ш оныњ басты аргументі болды, к‰ште ол “єрбір
дипломатиялыќ жєне ... ... ... ... ... Сол ... ол ... мєселесі
парламенттерде шешілмейді, дипломатия мен ±рыс алањында
ѓана шешіледі деген сµз айтады.
Сол ... ... ... ... ... ... ... Олардыњ саясатын Автрия
баќылаѓан, Пруссия болса 2-ші орында т±рды. Бисмарктыњ
саяси ќызметі 1851 жылдыњ мамырында басталды. Ол
Франкфурттегі Одаќтыќ сеймде Пруссияныњ елшісі
болып ... ... ... бірігуі тарих
мєселесі екенін сезіне бастады жєне осы бірігу Пруссияныњ
гегемониясында ж‰зеге асыру керектігі де оѓан ... мен ... ... ... с‰йеніп,
Бисмарк іске кірісті. Австриямен соѓысты ќ±тылу м‰мкін
емес екендігін т‰сініп, Бисмарк ±рыстарѓа дайындала
бастайды. Б±ндай маќсатты алдына ќойѓан ... ... ... ... ... ... ... ќатысуын ќаламаѓан Бисмарк, Петербург пен
Парижде бола т±рып мемлекеттердіњ м‰дделерімен,
ќайшылыќтарымен жаќсы танысып алѓан. Ќолайлы
халыќаралыќ жаѓдайды ... ... ... жєне ... ... б‰кіл к‰шін, айласын
ж±мсады.
1.2 Солт‰стік Герман Одаѓын ќ±рудаѓы Бисмарктыњ рµлі
1862 жылы ќазанныњ басында Бисмарк министр-президент жєне ... ... ... ресми т‰рде таѓайындалады. Сол сєттен, ол
28 жыл бойы алдымен Пруссияныњ, кейін Герман империясыныњ
саясатын ж‰ргізді. ¤зініњ ... ... ... ±лы ... ... мен ... олар ќан мен ... шешіледі” деген жиі
ќайталанатын сµздерін айтады. “Ќан мен темір саясаты”,
“темір канцлер” – саяси жєне тарихи ... ... ... ... ... ... саясатыныњ бірінші ќ±рбаны болды. даниямен
соѓысты, Бисмарк Шлезвиг пен Гольситейнніњ бірігіп,
Герман одаѓында таѓы бір тєуелсіз мемлекеттіњ ... ... ... бастады. Б±л соѓыста, ол ќайта ±йымдастырылып,
‰лкейген Пруссия ... ... ... ... ... сєті дєл ... ... к‰нде Пруссия
Данияны басып алды. автрия Пруссия жењісінен кейін, µзіне
де пайда т‰сіруді кµздеп, Пруссияѓа ... ... ... Бисмарктыњ престижі Пруссияда
ѓана емес, шетел мемлекеттерінде де кµтеріледі. Король
баладай ќуанады. ¤зініњ хатында ол “Сізді мен ‰кімет
басына таѓайындаѓан 4 жыл ... ... ... ... ... ... да мемлекетімізге сєтті
де, ±лы болашыќты ‰міттендіреді” деп жазады. Біраќ Даниядан
тартып алынѓан ... ... єлі де де ... ... Б±л ... шешілуі Пруссия мен австрияныњ
ќарым-ќатынасына байланысты болды. Уаќыт
кµрсеткендей б±л мєселе жалпы ... ... ... болашаѓын да аныќтады.
Даниямен соѓыста, µзініњ ‰лкейген к‰шін кµрсеткен Пруссиялыќ
милитаризм, Бисмарк саясатыныњ ... ... ... ... ... ... Пруссия мен
Австрия арасындаѓы талас-тартыстар, Бисмаркпен соѓысты бастау
‰шін сылтау ... ... Осы ... бастау ‰шін
Пруссияѓа Патшалыќ Ресейдіњ нейтралитетін алу мањызды
болды. Данияѓа ќарсы ... пен ... ... 2 жыл µте аз ... В.В.Чубинский µзініњ Бисмарк
туралы монографиясында “Бірінші конфликт екіншіге
апаратынын замандастар да сезді” деп жазды. 1866 жылы
жазда Австрия мен ... ... ... ... Садовой
т‰біндегі шайќаста жаќсы жатыќќан жєне ќаруланѓан Пруссия
армиясы австриялыќтарды талќандайды. Соѓыстыњ нєтижесі:
Австрияныњ герман мєселесіндегі рµлініњ шешіліуі,
Пруссияныњ басымдылыѓы жєне ... ... ... ... 3 ... – Ганновер, Гессен-кастель,
Насау жєне еркін Франкфурт ќаласы ќосылды. Солт‰стік герман
одаѓы атымен Орталыќ Еуропада іс ж‰зінде жања мемлекет
ќ±рылды. ... ... б±л ... ... ... ... ... мєселесі екенін сездім, Солт‰стік
Германия оны асырудаѓы бірінші кезењ болды” деп жазды.
Австро-Пруссия соѓысын кµптеген тарихшылар Бисмарктыњ “‰стіњгі
революциясы” деп ... ... ... ... акт болды, буржуазияныњ маќсатына сай болды.
Екіншіден, оны Бисмарк радикалды, б±л мєнде революциялыќ
тєсілдермен ж‰зеге асырды. Соѓыстар ... ... ... ... µзініњ либералды
кµзќарастарынан бас тартуѓа мєжб‰р болды.
1.2. Бисмарк дипломатиясына жалпы мінездеме
Дипломат ретінде Бисмарк ... ... ... 1851-59 жылдары
Франфуртте Одаќтыќ сеймде Пруссияныњ µкілі бола т±рып, ол
“кішігірім ... ... ... ... алып,
жекелеген герман мемлекеттерініњ ќарама-ќайшы м‰дделерінен
шыѓатын дипломатиялыќ ойындарын талдады. Сонымен ќатар,
Одаќтыќ сеймдегі ќарсыластары, Меттерних мектебінен
µткен, айлалы ... ... ... ... ... да, ... кµп ... ‰йренді. Пруссия
королі “дипломатиялыќ µнердіњ жоѓарѓы мектебі” деп атаѓан
Венадаѓы ќысќа мерзімді ж±мысы оѓан µте пайдалы болды.
Кейіннен, 1859 жылы ... ... ... ... ‰йренеді. Бисмарктыњ
µзі Горчаковтан “дипломатиялыќ µнердіњ сабаќтарын” алып
ж‰рдім деп жиі айтатын. Сонымен ќатар, саясат,
дипломатия жµніндегі Бисмарктыњ таѓы бір ... ІІІ ... Ол ... ... тєсілдерін
зерттеді. ‡лкен маќсаттарды: неміс ±лттыќ буржуазиялыќ
кластыњ м‰дделерін ќанаѓаттандыру, герман мемлекеттерін
біріктіруді алдына ќойѓан Бисмаркке ... ІІІ µте ... 11 жыл ... Бисмарк 3 ірі еуропа державалары: Ресей,
австрия, Француздыњ сыртќы саясаты мен дипломатиясын ... ... ... ол Франфуртте, Вена, петербургде, Парижде
алѓан тєжірибені, дипломатиялыќ тєсілдер кобинацияларын
ќайталап ќана ќойѓан жоќ. Бисмарк дипломатиясыныњ “±лы
курфюрст”, Фридрих ІІ-ге тамырмен баратын µзінше ... де ... ... пара беріп, Бисмаркті сатып алу єрекеттері
сєтсіздікке ±шырады. Бисмарк ешкімнен аќша алѓан емес, біраќ
70-80 жылдары ол ... ... ... ... олардыњ м‰дделерін ќорѓаѓаны рас.
Бисмарк дипломатиялыќ интригалардан бас тартпайтын, дегенмен де
мінезініњ басты ќасиеті, ќарсыластарды тањ ... ... еді. ... жаќсы тєрбие кµрсетіп, біреумен ашыќ,
тіпті дµрекі болып, ол адамда ќандай єсер ... ... ... єрбір адамѓа жеке жол
іздеді. Ол єрќашанда к‰ресте болып, соќќы беруге ... ... ... онда ... аќ ... ... ... жаѓдайда. ашыќтыќ айќын байбаламѓа
айналды. Бисмаркпен єњгімелескеннен кейін, ... ... ... “Б±л адамнан
саќтаныњдар! Ол ойлаѓанын айтады” деген екен.
Дизраэлимен єњгімелесіп ... оѓан ... ол кµп ... ... ‰кіметініњ басшысы
болатынын, армияны ќайта ќ±рып, бірінші м‰мкіндікте
Австрияѓа соѓыс ашып, Герман мемлекеттерін Пруссия
баќылауында ... ... ... ... энергиясы барлыќ єњгімелескен адамды тањ ќалдыратын.
Ол сабырлы ... ... ... ... Кейіннен б±л ќасиеттерге
ашуланшаќтылыќ ќосылды. Кейде ашуын тия алмай, ќол
атындаѓыларын ќорќытатын. Кµп жылдар бойы ... ... ... ... та, ... ... да, ќызу ж±мыс
жасап шаршамайтын. Ол жек кµрушілікті µмірдіњ двигателі деп
есептеп, µзініњ саяси ќарсыластарын ќатты жек ... ... ... ол µз ... ... ... ... пен айлалыќты ол дипломатия саласында ѓана емес,
саяси к‰штермен к‰ресте де ... ... ... ол
армияны зорлыќ ќ±ралы ретінде пайдаланды, Пруссиялыќ милитаризм
ж‰йесі оныњ саясатында тірек тапты. Тіпті ... ... ... де, ... саќтану ‰шін ќару к‰шін ќолданды.
Бисмарк сєттілік алѓышарты д±рыс есептеліп алынѓан уаќыт деп
есептеді. Тек ... ... ... ... ... ... Уаќыт келгенде єрекет ету керек. “Кез-келген
саясат, шешімсіздік саясатынан жаќсы” деп ... ... ... ... ашыќ болу ... “Сыртќы саясат
т±раќсыз элемент белгілі жаѓдайларда ол уаќытша ќатты
формаѓа ауысады, ... ауа райы ... ... ... ... ... ... концепциясы мемлекет м‰ддесіне
негізделді, ол эмоционалды, идеологиялыќ маќсаттарды
жоќќа шыѓарды. Пруссияѓа не д±рыс болады, ќайда м‰ддесі бар –
б±л мєнге ие. Оѓан ... ... ... ... ... керек.
Ресей Бисмарк ‰шін прифитетті мемлекет болды. Ресейдіњ
халыќаралыќ аренадаѓы рµлін жаќсы т‰сінген Бисмарк,
саясаткер мен дипломат ретінде маќсат ... ... ... ... болмаѓанда
нейтралитетінсіз біріге алмайтынын сезді.
1853-56 жылы Ќырым соѓысында жењілген ресей ‰шін, Пруссияныњ
Англия, Франция, ... ... ... ... ... ... оны ... ешќандай таласќа т‰спеген еді.
Сонымен, Бисмарк саясатыныњ басты маќсаттары мыналар еді:
австриямен к‰рес
Ресеймен байланыстарды ныѓайту.
Пруссиялыќ соѓыстар кезіндегі Бисмарк дипломатиясыныњ
ерекшеліктері
Бисмарк ‰кімет басшысы ќызметіне ... ... ... еді. Король мен ландтаг арасындаѓы т‰сінбеушілік
конституциялыќ конфликт деп аталды.
Дау туѓызѓан ... ... ... еді, либералдар мемелкетініњ
милитаризациясына жєне юнкерлер позициясыныњ к‰шеюіне ќарсы
болды. Король тіпті таќтан кетуді ойлаѓан еді. Єскери
министрдіњ ыќпалымен, ол Бисмаркті ‰кімет басына ... ... ... ... ... Германия бірігуініњ
бірінші кезењін ж‰зеге асырѓысы келді. К‰ш балансыныњ ... ... ... сєті дєл ... Сол ... ... ... сипаттаѓан: “Австрия,
Пруссия жењісінен кейін табысты бµлгісі келді. Бонапарттыњ
Франция Мексикасындаѓы соѓысты бастады. Англия, соѓысты тек
континентальді державаныњ ќатысуында ѓана ж‰ргізуге дайын
болды. Кілт ... ... ... ... ... позициясы Пруссияѓа жењіс єкелді деуге де
болады. Шыѓыс кµршісімен ... ... ... ... ‰шін де ќажет болды. Бисмарк тамаша
дипломатиялыќ µнер кµрсетіп, Австрияны кµмексіз
ќалдырды. Ресейдіњ позициясы Пруссияныњ Австриямен
соѓысында да мањызды мєнге ие болды. ... ... ... ... ... тез жету ... ... Европа ортасында орналасуы,армияныњ батыста
шоѓырлануы, барлыѓы да µте ќауіпті болды. Бейтарап
мемлекеттердіњ ... ... ... ... тез ... ќажет
болды. Франция ќарсы соѓысќан Пруссия армиясыныњ
іс-єрекеттрінен шыѓыс шекараныњ ќауіпсіздігі,
Пруссияныњ таѓдыры байланысты болды. Сондыќтан да
Пруссияныњ ... ... ... ењ ... ќарым-ќатынасты жаќсарту, династиялыќ жєне
саяси байланыстар арќылы достыќ орнату ... ... ... ... Бисмарктіњ ойынша одаќтасы
Ресейден іздеу керек болды.
Жалпы алѓанда, Бисмарктіњ пруссиялыќ соѓыстар кезіндегі
дипломатиясын талдаѓанда мынадай ќорытынды жасауѓа
болады. ... ... ... ... ... ... ќалыптастырды. Оныњ
дипломатиясына ќатыгездік, агрессия, превентивті соѓыс
тактикасы тєн болды. Б±л заманда, б±л дипломатия мен саясат µте
эффективті болды.
Ќорытынды
Германия
=========
канцлері Отто фон Бисмарктыњ ... ... ... ... мынадай ќорытындыѓа келдім:Отто
=====
фон Бисмарк Германияныњ ХІХ ѓасырдыњ екінші жартысындаѓы
дамуына ‰лкен ыќпал жасады. Бисмарк “Ќан мен темір”
саясатымен Герман жерлерініњ бірігуі ... ... ... ... жања ... ...... ќ±рылды. Бисмарктыњ б±л процесстердегі ойнаѓан
рµлін асыру ќиын. Оѓан ол б‰кіл дипломатиялыќ, саяси
ќабілеттерін, энергиясын, батылдыѓын ... ... ... ... кµз-ќарасыныњ шењберінен шыѓып,
герман буржуазиясыныњ жалпы±лттыќ маќсаты бірігуді іске
асырды.Бисмарк
========
европалыќ ... ... жања ... ... ... ІІ, ... Адольф Гитлер де ќолданды. Бисмарк
дипломатиясыныњ жалпы белгілері ќаталдыќ, прагматизм,
дипломатиялыќ тєсілдер мен єскери к‰шті алмастыра ... ... ... ... ... ... ... жања соѓыстарѓа дайындау ‰шін
ќолданды. Сондыќтан Бисмарктіњ ќызметі халыќаралыќ
шиеленушілікті одан ары ... ХХ ... ... Бисмарктіњ жауапкершілігін
асырмау ќажет. Єрине, Бисмарк дипломатия жєне милитаризм
±ѓымдарын жаќындатты, оныњ айлалы тєсілдерін, прессані µзіне
баѓындыруы, ... ... ... ... ... ... Бисмарк мєнсіз, ќатал соѓыстарѓа ешќашан
барѓан жоќ, соѓыс тек саќтандыру ќ±ралы болды. Бисмарк
========
ќ±рѓан герман милитаризм ж‰йесі ХХ ѓысырдыњ еуропалыќ, ... ... ... ... етті.
Пайдаланылѓан єдебиетер
1. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Тт.1-3 М, 1940 ж.
2. Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и ... М, ... ... ... Под ред. В.А. Зорина М. 1959, Т.1.
4. Людвиг Э. ... М, 1999 ... ... А. ... М., ... ... В.В. ... Политическая биография. М., 1988 ж.

Пән: Тарихи тұлғалар
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Отто фон Бисмарк дипломатиясының негізгі белгілері23 бет
Отто фон Бисмарк – Германияның темір канцлері4 бет
Шет ел мемлекетінің зейнетақы жүйесі13 бет
1848-1849 жылдардан кейінгі германия18 бет
"Қазақ тілінің фонетикасы" дәрістер48 бет
1.Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы.2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін салушылар 3.Фонетика ғылымын зерттеуде қолданылатын әдістер.4. Дауысты жане дауыссыз фонемалар6 бет
А. Байтұрсынов және қазіргі қазақ тілі фонетика саласындағы жаңа бағыттар52 бет
В. фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы6 бет
В. фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық көзқарастары7 бет
В.фон гумбольдтың және ф.де соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь