Отто фон Бисмарк


ЖОСПАР:

Кіріспе

1. Бисмарктың саяси қызметінің басталуы.
1.1. Солтүстік Герман одағын құрудағы Бисмарктың рөлі.
1.2. Бисмарк дипломатиясына жалпы мінездеме.

Қорытынды.

Пайдаланған әдебиеттер.

Пән: Тарихи тұлғалар
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ЖОСПАР:

Кіріспе

1. Бисмарктыњ саяси ќызметініњ басталуы.
Солт‰стік Герман одаѓын ќ±рудаѓы Бисмарктыњ рµлі.
Бисмарк дипломатиясына жалпы мінездеме.

Ќорытынды.

Пайдаланѓан єдебиеттер.

КІРІСПЕ

Ж±мыс Отто фон Бисмарктіњ µмірі мен саяси ќызметініњ талдауына арналѓан. Еуропа мен єлем таѓдырына ‰лкен ыќпал жасаѓан ХІХ ѓасырдыњ мемлекет ќайраткерлерініњ арасында, Бисмарк ќызметініњ тарихи мањызы бойынша да, µзініњ саяси жєне дипломатиялыќ µнері бойынша да алдыњѓы ќатардаѓы т±лѓа.
Îíûœ àòûìåí ãåðìàí æºíå æàëïûåóðîïàëû òàðèõòûœ ìàœûçäû ùèƒàëàðûíà áàéëàíûñòû, åœ àëäûìåí “àí ìåí òåì³ð” ñàÿñàòûìåí Ãåðìàíèÿíûœ á³ð³ãó³ ìåí áóðæóàçèÿëû-þíêåðë³ê æºíå ìèëèòàðèñòò³ê Ãåðìàí èìïåðèÿñûíûœ ±ðûëóû.
Бисмарк –кµрнекті дипломат пен ‰здік ќолбасшы, оныњ ќабілеттері “Пруссиялыќ соѓыстар” деп аталатын 18602-70 жылдарды ќамтыѓан кезењде айќын кµрінді. “Темір канцлер” деп аталѓан Бисмарк µз заманынан озѓан адам еді.
Бисмарк сияќты ірі тарихи т±лѓаны, єр т‰рлі ќырдан зерттеуге болады. Мен, µз тарапынан, оны жеке т±лѓа мен саяси ќайраткер ретінде ќарастырдым. Сондыќтан да, сол кезењдегі Германияныњ єлеуметтік-экономикалыќ жаѓдайына аз кµњіл бµлінді.
Бисмарктыњ µмірі мен ќызметі жаќсы зерттелген Батыста, ол туралы єр т‰рлі пікір ќалыптасты, оныњ жењістері мен жењілістерініњ ќарама-ќайшы талдаулары жасалды. “Темір канцлер”, “аќ революционер”, Германияны біріктірген адам, ХХ ѓасырдыњ соѓыстарына алѓышарттар ќ±рѓан адам, Гитлерге жол салушы –б±ныњ бєрі Бисмарк.
Меніњ маќсатым –Отто фон Бисмаркты тарихи т±лѓа жєне саяси ќайраткер ретінде ќарастыру. Ж±мысымныњ шењберіндегі негізгі міндеттер:
Герман жерлерін біріктіру мен Герман империясын ќ±рылуындаѓы Бисмарктыњ рµлін ќарастыру.
Бисмарктыњ дипломатиялыќ ќызметініњ негізгі белгілерін ќарастыру.
Германияныњ кейінгі єскери-саяси дамуына Бисмарк саясатыныњ жасаѓан ыќпалын кµрсету.
Ж±мысты жазуда Герман империясыныњ тарихына арналѓан монографиялар, оќулыќтар мен тарихи чоерктер, Бисмарктыњ биографиялары мен Бисмарктыњ µзініњ естеліктерін пайдаландым. Соныњ ішінде, Бисмарктыњ естеліктерін пайдалануда µте саќ болу керек, кейбір фактілер аталмайды, кейбір фактілер асырылып жібереді. Дегенмен, б±л ењбек µткен ѓасырдыњ тарихи ескерткіші жєне Бисмарктыњ кейінгі ±рпаќтарѓа µсиеті.
Ãåðìàí èìïåðèàëèçì³í³œ òàðèõûí çåðòòåãåí À.Ñ.Åðóñàëèìñêèé䳜 åœáåêòåð³ äå ‰ëêåí êµìåê êµðñåòò³. “Äèïëîìàòèÿ æºíå ìèëèòàðèçì” àòòû ê³òàïòà, îë Áèñìàðê ò±ëƒàñûíûœ ìàñøòàáûí àøûï êµðñåòò³. Ñîíûìåí àòàð, Â.Â.×óáèíñêèé䳜 “Áèñìàðê. Ïîëèòè÷åñêàÿ áèîãðàôèÿ” àòòû ê³òàáû äà ïàéäàëû áîëäû. Á±íäà æàñ øàƒûíàí áàñòàï Áèñìàðêòûœ á‰ê³ë µì³ð³íå òàëäàó æàñàëƒàí. ×óáèíñêèé Áèñìàðêòûœ ñûðòû ñàÿñàòûíà åðåêøå 굜³ë áµëä³. Ãåðìàí èìïåðèÿñûíûœ ±ðûëóûíäàƒû Áèñìàðêòûœ ðµë³ êåì³ò³ëìåé, íàòû êµðñåò³ëä³.
Бисмарктыњ саяси ќызметініњ басталуы
Бисмарктыњ т±лѓасын ќарастырѓанда ењ алдымен ата-тегінен бастаѓан жµн. Бисмарк атаќты, біраќ кедейленіп кеткен жан±ядан шыќќан. Ол прусиялыќ жериеленушілер-юнкерлер классыныњ µкілі, 1815 жылы 1 сєуірде Берлин мањындаѓы Шенгаузен деген жерде туды. Жан±я дєст‰рі бойынша, ол єскери ќызметке т‰суді ‰міттенді. Біраќ профессорлыќ жан±ядан шыќќан анасы баланыњ дипломатиялыќ ќызметке баруын д±рыс кµрді. Анасыныњ єсерінен бе, жоќ па Бисмарк мектептен кейін, Геттинген жєне Берлин университеттерінде ќ±ќыќты оќып шыѓып, дипломат болуды шешті. Біраќ орналастыратын таныстары болмаѓан соњ, Бисмарк шенеулік-єкімшілік ќызметтен дипломатиялыќ ќызметке жол салуды ‰міттенді. Бюрократияѓа жек кµрушілік сезіммен Бисмарк аќырында б±л ж±мысты тастап, єкесіне кµмектесіп, Шенгаузен жеріне ие болады. ¤мірініњ б±л кезењін Бисмарк былай еске алады: “Мен ауылшаруашылыќта табысќа жетіп, соѓыс басталып кетсе, ±рыстарда кµзге т‰сіп, ауылда µмір с‰ріп, µлуге шештім”. Оныњ келешек бейнесініњ белгілері “адам ќиялдарына жек кµрушілік, таудай талап, маќсатќа жетуде тєсілдерді тањдамау жєне дене мыќтылыѓы” сол кезде-аќ ќалыптасќан.
Біраќ ауылдаѓы µмір Бисмаркќа жарамады. Оныњ µміріндегі тµњкеріс тарих оќиѓаларына байланысты болды. “Ауыл ќожайыныныњ орнына саясаткер, жеке т±лѓаныњ орнына тарихи т±лѓа” келуі уаќыт мєселесі болды. Б±л сєт 40-шы жылдардыњ соњында туды. 1848 жылѓы революция Бисмаркті саясаткер ќылды, революция кезінде “Ќ±тырѓан Бисмарк” деп аталып кеткен, араќ ішіп, айналаны ќиратып ж‰рген адамныњ орнына жања Бисмарк туды. Б±л Бисмарк µзініњ ойларын логикалыќ шешімге жеткізіп ќана ќоймай, оларды ќорќаќтыќсыз, батыл айтып, ќолдаушыларды да тањ ќалдыратын. 1848 жылы µз к‰шіне сенім, демократиялыќ ќозѓалыстарѓа, парламенттік талќылауларѓа жек кµрушілік, ќарсыласыныњ к‰шін дєл есептеу алу сияќты мінезініњ ќасиеттері одан ары айќындалуда. К‰ш оныњ басты аргументі болды, к‰ште ол “єрбір дипломатиялыќ жєне саяси жењістіњ альфа мен омегасын” кµрді. Сол кезде-аќ ол “Герман мєселесі парламенттерде шешілмейді, дипломатия мен ±рыс алањында ѓана шешіледі деген сµз айтады.
Сол кезде, Германия бірнеше кішігірім мемлекеттер мен князьдіктерден т±ратын. Олардыњ саясатын Автрия баќылаѓан, Пруссия болса 2-ші орында т±рды. Бисмарктыњ саяси ќызметі 1851 жылдыњ мамырында басталды. Ол Франкфурттегі Одаќтыќ сеймде Пруссияныњ елшісі болып таѓайындалды. Бисмарк Германияныњ бірігуі тарих мєселесі екенін сезіне бастады жєне осы бірігу Пруссияныњ гегемониясында ж‰зеге асыру керектігі де оѓан айќындалды. Армия мен Пруссияныњ милитаристтік ж‰йесіне с‰йеніп, Бисмарк іске кірісті. Австриямен соѓысты ќ±тылу м‰мкін емес екендігін т‰сініп, Бисмарк ±рыстарѓа дайындала бастайды. Б±ндай маќсатты алдына ќойѓан Бисмарк халыќаралыќ саяси жаѓдайдыњ мањызын т‰сінді. Соѓыстарѓа ‰шінші мемлекеттіњ ќатысуын ќаламаѓан Бисмарк, Петербург пен Парижде бола т±рып мемлекеттердіњ м‰дделерімен, ќайшылыќтарымен жаќсы танысып алѓан. Ќолайлы халыќаралыќ жаѓдайды ќалыптастыруѓа Бисмарк µзініњ дипломат жєне саясаткер ретінде б‰кіл к‰шін, айласын ж±мсады.
1.2 Солт‰стік Герман Одаѓын ќ±рудаѓы Бисмарктыњ рµлі
1862 жылы ќазанныњ басында Бисмарк министр-президент жєне сыртќы істер министрі болып ресми т‰рде таѓайындалады. Сол сєттен, ол 28 жыл бойы алдымен Пруссияныњ, кейін Герман империясыныњ саясатын ж‰ргізді. ¤зініњ алѓашќы ресми сµзінде, “тарихтыњ ±лы мєселелері сµздер мен жарѓылармен шешілмейді... олар ќан мен темірмен шешіледі” деген жиі ќайталанатын сµздерін айтады. “Ќан мен темір саясаты”, “темір канцлер” –саяси жєне тарихи єдебиеттегі б±л ±ѓымдар Бисмарк бейнесін елестетеді.
Дания Бисмарк саясатыныњ бірінші ќ±рбаны болды. даниямен соѓысты, Бисмарк Шлезвиг пен Гольситейнніњ бірігіп, Герман одаѓында таѓы бір тєуелсіз мемлекеттіњ пайда болуын болмырмау ‰шін бастады. Б±л соѓыста, ол ќайта ±йымдастырылып, ‰лкейген Пруссия армиясын сынамаќ болды. Данияѓа шабуыл ±йымдастыру сєті дєл тањдалынды. Бірнеше к‰нде Пруссия Данияны басып алды. автрия Пруссия жењісінен кейін, µзіне де пайда т‰сіруді кµздеп, Пруссияѓа ќосылады. Франция нейтралитет саќтайды. Бисмарктыњ престижі Пруссияда ѓана емес, шетел мемлекеттерінде де кµтеріледі. Король баладай ќуанады. ¤зініњ хатында ол “Сізді мен ‰кімет басына таѓайындаѓан 4 жыл аралыѓында, Пруссия µзіне тиісті орынды иеленді, барлыѓы да мемлекетімізге сєтті де, ±лы болашыќты ‰міттендіреді” деп жазады. Біраќ Даниядан тартып алынѓан герцгствалардыњ таѓдыры єлі де де шешілген жоќ еді. Б±л мєселеніњ шешілуі Пруссия мен австрияныњ ќарым-ќатынасына байланысты болды. Уаќыт кµрсеткендей б±л мєселе жалпы Германияныњ, соныњ ішінде Пруссияныњ болашаѓын да аныќтады.
Даниямен соѓыста, µзініњ ‰лкейген к‰шін кµрсеткен Пруссиялыќ милитаризм, Бисмарк саясатыныњ нєтижесінде Австрияѓа ќарай баѓытталды. Шлезвиг-Гольштейнді бірігіп билеген Пруссия мен Австрия арасындаѓы талас-тартыстар, Бисмаркпен соѓысты бастау ‰шін сылтау ретінде ќолданылды. Осы соѓысты бастау ‰шін Пруссияѓа Патшалыќ Ресейдіњ нейтралитетін алу мањызды болды. Данияѓа ќарсы соѓыс пен австро-прусстыќ соѓыстыњ арасы 2 жыл µте аз уаќыт. В.В.Чубинский µзініњ Бисмарк туралы монографиясында “Бірінші конфликт екіншіге апаратынын замандастар да сезді” деп жазды. 1866 жылы жазда Австрия мен пруссия арасында соѓыс басталды. Садовой т‰біндегі шайќаста жаќсы жатыќќан жєне ќаруланѓан Пруссия армиясы австриялыќтарды талќандайды. Соѓыстыњ нєтижесі: Австрияныњ герман мєселесіндегі рµлініњ шешіліуі, Пруссияныњ басымдылыѓы жєне Солт‰стік Герман одаѓыныњ ќ±рылуы. Пруссияѓа 3 мемлекет –Ганновер, Гессен-кастель, Насау жєне еркін Франкфурт ќаласы ќосылды. Солт‰стік герман одаѓы атымен Орталыќ Еуропада іс ж‰зінде жања мемлекет ќ±рылды. Бисмарк мемуарларында б±л жаѓдай бойынша “Мен біріккен Германия уаќыт мєселесі екенін сездім, Солт‰стік Германия оны асырудаѓы бірінші кезењ болды” деп жазды.
Австро-Пруссия соѓысын кµптеген тарихшылар Бисмарктыњ “‰стіњгі революциясы” деп атайды. Біріншіден, Германияныњ бірігуі прогрессивті акт болды, буржуазияныњ маќсатына сай болды. Екіншіден, оны Бисмарк радикалды, б±л мєнде революциялыќ тєсілдермен ж‰зеге асырды. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Отто фон Бисмарк – Германияның темір канцлері
Отто фон Бисмарк дипломатиясының негізгі белгілері
В.Фон Гумбольдтың лингвистикалық көзқарастары
В.фон гумбольдтың және ф.де соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы
В. фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы
В.фон Гумбольдтың лингвистикалық көзқарастары Ф.де Соссюрдің лиенгвистикалық көзқарастары
В.фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық көзқарастары
В. фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық көзқарастары
Машинаны ұйымдастыру: фон Нейман принципі , басқарушы құрылғы, команда жүйелері мен команда типтері
В.фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы жайлы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь