Тұлғаны зерттеудің мақсат-міндеттері және оның қоғамдық мәні


Жоспар

І. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

ІІ. Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
ІІ.1. Тұлғаны зерттеудің мақсат.міндеттері және оның қоғамдық мәні ... ... ..4
ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар. З.Фрейдтің теориясы ... ... 5
ІІ.3. Неофрейдизм өкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх, Э.Фромм, К.Хорни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

ІІІ. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20

VI. Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

Пән: Психология
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Таңдаулыға:   
Жоспар

І. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

ІІ. Негізгі бµлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
ІІ.1. Т±лѓаны зерттеудіњ маќсат-міндеттері жєне оныњ ќоѓамдыќ мєні ... ... ..4
ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар. З.Фрейдтіњ теориясы ... ... 5
ІІ.3. Неофрейдизм µкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх, Э.Фромм, К.Хорни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10

ІІІ. Ќорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
VI. Пайдаланылѓан єдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

І.Кіріспе.
Жеке т±лѓа - єлеуметтік ќатынастармен саналы іс-єрекетті ж‰зеге асырушы, наќты ќоѓамныњ м‰шесі, µзін басќалардан ажырата білетін, µзініњ кім екенін т‰сінетін есі кірген ересек кісі. Ќ±дай ќоѓамнан тыс, тєуелсіз µмір с‰ре алмайды. ¤йткені оныњ жаны да тєні де айналасындаѓылармен ќарым-ќатынас жасау ‰стінде тек єлеуметтік єсер жаѓдайларында ѓана адам кісілік мєн-маѓынаѓа ие болады. Адам санасыныњ дамып, µсіп жетілуіне оныњ ортасымен (отбасы, мектеп, т.б.) тыѓыз байланысты. Єлеумет єсері тимейтін, єлеуметтік ќ±рыќтан шыѓып кететін ешбір адам жоќ. Сондыќтан адам психологиясын д±рыс ±ѓыну ‰шін ењ алдымен, оныњ єлеуметтік жаѓдайын, яѓни, оныњ ќандай кµзќарасы, наным-сенімі, баѓыт-баѓдары, білім мен іс-тєжірибесі, икем-бейімділігі, наќты кєсібі, білім бар екендігіне назар аударуымыз ќажет. Осы айтылѓандар жµнінде маѓл±мат алѓанда ѓана біз оныњ психологиясы жайлы азды-кµпті пікір білдіруге м‰мкіндік аламыз. Ер жетіп ес білетін кісініњ µмір жолын, ±станѓан баѓытын білдіретін мотивтер (т‰рткі, себеп) кµп.
Адам табиѓаттаѓы кемелденіп жетілген аќыл-ой иесі жєне ќоѓамдыќ т±лѓа.
Осы ерекшеліктеріне орай, адамды ѓылымныњ бірнеше саласы зерттейді. Мєселен, философия ѓылымы адамныњ д‰ниетанымдыќ кµзќарасын, аќыл-ой µрісін, санасын, анатомия мен физиология адамныњ денесі мен ж‰йке ж‰йесініњ ќ±рылысын, ќызметін ќарастырады. Антропология –адамныњ ќоѓамдаѓы алатын орнын, табиѓаттаѓы µзге ќ±былыстармен байланыстылыѓын зерттеуді маќсат етеді. Тарих ѓылымы –адамныњ ќоѓам µміріндегі ќарым-ќатынасын саралауды, ал педагогика адамѓа білім беру ж‰йесін ќарастырып, оныњ ќоѓамныњ белсенді азаматы етіп ќалыптастыруды кµздейді. Психология ѓылымы болса, адам жан д‰ниесініњ сырын, психиканыњ даму зањдылыќтары мен жеке ќасиеттерініњ жетіліп, ќалыптасу жолдарын зерттейді.

ІІ.1. Т±лѓаны зерттеудіњ маќсат-міндеттері жєне оныњ ќоѓамдыќ мєні.
Адамдарды зерттеудіњ ѓылымдар ішінде психологияныњ алатын орны айрыќша жєне ол –адамтану ѓылымдары ж‰йесіндегі жетекші пєн. Психология адамныњ даралыќ сипаттарын ќарастырып, оныњ кісілік ќасиеттерін µрістетуді маќсат етіп ќояды.
Табиѓаттаѓы аќыл-ой мен сана иесі –адамныњ µзіндік сипат-белгілері –оныњ ењбектену єрекеті нєтижесінде материалдыќ игіліктерді µндіретіндігі, дыбысты аныќ сµйлеу тілі арќылы ќарым-ќатынас жасап, єлеуметтік ортада тіршілік ететіндігі. Осындай белгілеріне байланысты адам хайуанаттар д‰ниесінен ерекшеленіп, эволюциялыќ дамудыњ ењ жоѓары сатысына кµтеріледі. ¤зін ќоршаѓан ортаѓа белсенді т‰рде ыќпал етіп, д‰ние сырын танып білу иесіне (субъектіге) айналады.
Адам бойындаѓы даралыќ ќасиеттер оныњ µзгелерге ќарым-ќатынасынан байќалады. Осы т±рѓыдан алѓанда, жања туѓан нєресте, ересек адам да, аќыл-есі ауысќан жынды да дара адам (индивид) болып саналады. Осындай ерекшеліктерімен ќатар ќалыпта дамыѓан, µмір тєжірбиесі мен µзіндік ќасиеті, єлеуметтік ортада µз орны бар адам жеке адам деп аталады. Жеке адамныњ азаматтыќ, кісілік, т±лѓалыќ ќаситеттері болады. Жеке адам ќоѓамдыќ µмірде тіршілік етіп, µзге адамдармен ќарым-ќатынас жасайды. Осындай іс-єрекеттеріне сєйкес жеке адамныњ т±лѓалыќ сипаттары сомдалады, ќадір-ќасиеттері ќалыптасады.
Жеке адамныњ кісілік ќасиеттері мен даралыќ ерекшеліктері оныњ іс-єрекеттегі белсенділігініњ µрістеуіне ыќпал етеді. Адамныњ белсенді ќимыл-єрекеті оныњ мінез-ќ±лќынан, ниет-тілегі мен баѓыт-баѓдарынан айќын байќалады. Ниет-тілектердіњ мєні адамныњ тіршілігінен, іс-єрекет т‰рлерінен, єлеуметтік ортада атќаратын ќызметінен заттарды ±стап-т±тыну сипатына ќарай материалдыќ жєне рухани ќажеттіліктер болып бµлінеді. Материалдыќ-заттыќ ќажеттіліктерге тамаќ, киім-кешек, т±рѓын-‰й, т±рмыс заттары жатады. Рухани ќажеттілік адамныњ басќа адамдармен єњгімелесіп пікір алысу, білімін кµтеріп, кітап, газет-журнал оќуы, µнер т‰рлерін ‰йренуі, т.б. м±ќтаждыќтарын ќанаѓаттандыру арќылы ж‰зеге асады.

ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар З.Фрейдтіњ теориясы.
Жеке адам, оныњ м±ќтаждыќтары туралы теориялар µте ерте кезде, Грецияда пайда болѓан. Ењ єдепкі кезде пайда болып жайылѓан теорияныњ бірі –материалистік теория, м±ны жаќтаушылар Греция философтары Аристарах Эпикур. Б±л теория бойынша, адамныњ єрекеттері, ќылыќтары, оныњ жаѓымды сезімдерге ±мтылып, оларды ќайтарып тастаумен байланысты. Олардыњ айтуы бойынша, адам µзініњ т±рмысында, тіршілігінде єрќашан да жаѓымды сезімдерді турдырып, сол сезімдер ‰шін єрекет ету, соѓан ±мтылу, жаѓымсыз сезімдерді жоюѓа талпынады. Б±л теорияны жаќтаушылар 18-ѓасырдаѓы француз материалист-аѓартушылары болып табылады. Олар жаѓымсыз сезімдерге ќарсы шыѓып, д‰ниеніњ ењ ќызыѓы ешбір алањсыз µмір с‰ріп, д‰иненіњ бар ќызыѓын кµріп ќалу, сол себептер адамдар µздерініњ т±рмысында жаѓымды сезімдерге кµбірек ±мтылып, оларды ќайтарып тастауы керек дейді. Француз психологтары м±ќтаждыќ туралы физиологиялыќ аѓымдармен байланысты, м±ќтаждыќ адамныњ тєнінде болатын биологиялыќ жаѓдайларды санадан µткізіп таниды дейді. Б±л биологиялыќ теория. Олар еш уаќытта адамныњ м±ќтаждыѓын биологиялыќ, физиологиялыќ аѓымдарѓа апарып тењеуге болмайтындыѓын ескереді.
З.Фрейд 20-шы жылдары µзініњ психикалыќ µмірдіњ концепциялыќ моделін ќайта ќарап, жања т±лѓа теориясына 3 негізгі ќ±рылымды енгізді. “Иф”, “это” жєне “суперэто”. 3.Фрейд б±л 3 бµлікке жеке т±лѓалардаѓы ерекше бір “ќ±рылым” деп емес, жай ѓана процестер ретінде ќарауды ±сынды. Біраќ ±сынѓан ќ±рылым болжам болып есептелді, µйткені сол уаќыттарда нейроанатомияныњ даму дењгейі жеткілікті дєрежеде емес еді.
ИД. “Ид” (латын сµзі “Ол” деген маѓынаны білдіреді) Фрейдтіњ пікірінше жеке т±лѓаныњ инстинктті жєне тума аспектілерін білдіреді. “Ид” бейсаналылыќта т±тастай функцияланады жєне біздіњ мінез-ќ±лќымызды ќуаттайтын биологиялыќ инстинкттілерімен (тамаќ, ±йќы т.б.) µте тыѓыз байланысты. Ид Фрейдтіњ пікірінше ешќандай зањды білмейтін, ережелерге баѓынбайтын ќандай да бір биологиялыќ кµлењке –ќарањѓылыќ. Ид µзініњ мањыздылыѓын адамныњ б‰кіл µмір барысында саќтап отырады. Ол шектеусіз. “Ид” лєззаттану процесіне баѓынады. ¤йткені “Ид” ќорќу немесе ‰рейді білмейді, µз маќсатына жетуде саќтыќ шараларын ќолданбайды –б±л дєлел Фрейдтіњ пікірінше жеке адамѓа да ќоѓамѓа да ќауіп тµндіреді. Басќаша айтќанда идті соќыр патшамен салыстыруѓа болады. Ол билікті ж‰зеге асыру ‰шін µз ќоластындаѓыларѓа с‰йенуге мєжб‰р болады.
Фрейдтіњ идті аѓзадаѓы соматикалыќ жєне психикалыќ процестерге ара т‰суші ретінде ќарастырды.
Фрейд жеке т±лѓаны ауыртпалыќтан ќ±тќаратын идтіњ 2 механизмін кµрсетті. Рефлекторлыќ єрекеттер жєне алѓашќы процестер.
Бірінші жаѓдайда ид ќозудыњ сигналдарына автоматты т‰рде жауап ќайтарады жєне тітіркену арќылы пайда болѓан ауыртпалыќты бірден тµмендетеді. М±ндай тума рефлекторлыќ механизмдерге мысал ретінде –жоѓарѓы тыныс жолдарыныњ тітіркенуінен пайда болѓан жµтелді, кµзге бір нєрсе т‰сіп кеткенде шыќќан жасты келтіруге болады. Біраќ, мойындау керек рефлекторлыќ єрекеттер єрдайым тітіркену немесе ауыртпалыќ дењгейін тµмендете алмайды. Осылайша бірде бір рефлекторлыќ ќозѓалыс аш балаѓа тамаќ тауып бере алмайды. Рефлекторлыќ єрекеттер ауыртпалыќты тµмендете алмаѓан жаѓдайда єрекетке идтіњ алѓашќы функциясы кіріседі. Ид алѓашќы кезде негізгі ќажеттілікті ќанаѓаттандырумен байланысты. Объектініњ техникалыќ бейнесін ќалыптастырады. Мысалы, бала аш кезде осы аталѓан процесс ананыњ емшегін немесе бір шиша с‰ттіњ бейнесін елестетуі м‰мкін.
Алѓашќы процестер –адам елестетулерініњ ќияли, шындыќ пен жалѓанды, µзін жєне µзі емес екенін айыра алмайтын формасы.
Адам алѓашќы процестерге сай єрекет емес, ќажеттілігн ќанаѓаттандыратын объекті мен оныњ бейнесін ажырата алмай ќалады. (Мысалы, су мен шµлде адамѓа су болып кµрінген саѓым). М±ндай жаѓдайлар адамды µлімге душар еткізуі м‰мкін. Сондыќтан Фрейд сєби ‰шін алѓашќы ќажеттіліктерді ќанаѓаттандыруды кейінге ќалдыру орындалмайтын талап болып есептеледі деп дєлелдеді. Ќажеттіліктерді кейінге ќалдыру ќабілеті сєбилерде алѓашќы кезде µз талап-тілектері мен ќажеттілігінен басќа сыртќы єлемніњ бар екенін сезінгенде ќалыптасады. Осы білімніњ пайда болуымен т±лѓаныњ екінші ќ±рылымы “это” ќалыптасады.
“Это” (латын сµзі –“мен” деген маѓынаны білдіреді) –б±л шешім ќабылдауѓа жауапты психикалыќ аппараттыњ компоненті. Это сыртќы єлемніњ шектеулеріне сєйкес идтіњ талап тілектерін орындауѓа ±штасады. Это µзініњ ќ±рылымы мен функциясын идтен алады. Осындай жолмен это аѓзаны ќауіпсіздендіруге жєне µзін-µзі саќтауына жєрдем береді. Тіршілік ‰шін к‰ресте, жалпы сыртќы єлеуметтік єлемге ќарсылыќ ретінде это єрќашан шындыќтаѓы оќиѓалар мен психикалыќ ж‰йені дифференциялап отыруы ќажет. Мысалы, аш адам тамаќ іздеуде мидаѓы тамаќтыњ бейнесі мен шындыќтаѓы тамаќтыњ бейнесін ажырата білуі керек. Яѓни, осы ауыртпалыќ тµмендегенге дейін тамаќты тауып, ќолдана білуі шарт. Б±л маќсат адамды оќуѓа, ойлауѓа, ќорытынды шыѓаруѓа, ќабылдауѓа, шешуге, есте саќтауѓа жєне т.б. мєжб‰р етеді.
Ќажеттілікті ќанаѓаттандыру табиѓаты бойынша этоныњ идтен айырмашылыѓы, шындыќ принципіне баѓынады. Оныњ маќсаты –аѓзаныњ т±тастыѓын саќтау. Шындыќ принципі индивидке дµрекі ќуаттарын єлеуметтік шектеулер шењберінде пайдалануѓа, д±рыс баѓыттауѓа м‰мкіндік береді. Мысалы, жыныстыќ ќажеттілік сєйкес объект жєне жаѓдай пайда болѓанша кейінге шегеріле береді. Сонымен, обект жєне жаѓдай ќарсы болса мінез-ќ±лыќты лєззаттану принципі басќарады. Шындыќ принципі біздіњ мінез-ќ±лќымызѓа саналылыќтыњ шегін береді. Это идке ќараѓанда шындыќ пен ќиялды ажырата алады, адамныњ µзін ќалыпты ±стауѓа жєрдем береді жєне рационалды танымдыќ єрекеттерге ќатысады. Логикалыќ ойлаудыњ к‰шіне с‰йене отырып это мінез –ќ±лыќты ќажетті жерге баѓыттап отырады, себебі инстинктті ќажеттіліктер индивидке жєне басќа да адамдарѓа зиянын тигізбей ќанаѓаттандырылуы керек. Сонымен, это –т±лѓаныњ “орындаушы м‰шесі” жєне аќыл-ой процестерініњ ж‰ретін облысы болып табылады.
Суперэто (латын сµзі “super” - “жоѓарѓы” жєне “edo” - “мен”) ќоѓамдыќ ережелер жєне мінез-ќ±лыќ стандартын кµрсететін т±лѓа дамуындаѓы соњѓы компонент.
Адам ќоѓамда нєтижелі єрекет етуі ‰шін оны ќоршаѓан ортаѓа сєйкес ќ±ндылыќтары, ережелері мен тєртібі болуы ќажет. Б±лардыњ барлыѓы “єлеуметтендіру” процесінде ќалыптасады. З.Фрейдтіњ кµзќарасы бойынша адам аѓзасы суперэтомен туылмайды. Балалар оны ата-ана, оќытушы жєне т.б. ќалыптастырушы (фактуралар) кейіпкерлерімен µзара ќарым-ќатынасы арќылы ќалыптастыруы міндетті. Т±лѓаныњ адамгершілік к‰ші болып табылатын суперэто болашаќта да баланыњ ата-анаѓа тєуелділігін жалѓастырушысы болып табылады. Ол формальды т‰рде балаѓа “д±рыс” жєне “б±рысты” айыра бастаѓанда, жаќсы жєне жаманды таныѓанда (шамамен 3 жастан 5 жасќа дейін) пайда болады. Алѓашќы кезде суперэто тек ата-ана к‰ткен мінез-ќ±лыќты кµрсетеді. Бала єрбір єркетін ќаќтыѓыс пен жазалаудан ќашып осы шектеулерге сєйкес орындауды ‰йренеді. Біраќ баланыњ єлеуметтік єлемі кењейген сайын, (мектеп, дін жєне достарыныњ арќасында) суперэто кењістігі белгілі бір дєрежеге дейін ‰лкейеді.
Фрейд суперэтоны 2 ж‰йеге бµлді: ар жєне это-идеал. Ар ата-ананыњ жазалауы нєтижесінде ќалыптасады. Ол ата-ананыњ “тыњдамайтын мінез” деп атап балаѓа сµгіс жариялаѓан ќылыќтармен байланысты. Суперэтоныњ мадаќтау аспектісі –б±л это-идеал. Ол ата-ананыњ ‰немі ќолдап ќуаттауынан немесе жоѓары баѓалауынан пайда болады. Ол индивидтіњ µзіне жоѓары ±станымдарды ќалыптастыруына жетелейді жєне жоѓары маќсаттарѓа ±мтылуына алып келеді. Егер маќсат орындалса, маќтаныш жєне µзін-µзі ќ±рметтеу сезімін ќалыптастырады. Мысалы, баланы мектептегі жеткен жетістіктері мен ‰лгілі тєртібі ‰шін мадаќтаса, ол барлыќ уаќытта µз жетістіктеріне маќтаныш сезімінде болып, жоѓарѓы маќсаттарѓа ±мтылады.
Ата-ананыњ баќылауы µзіндік баќылауѓа ауысса суперэто толыќ ќалыптасты деуге болады. Біраќ µзіндік баќылаудыњ б±л принципі шындыќ принципініњ маќсаттарына ќызмет етпейді. Ќоѓамдыќ талаптарѓа жат ќылыќтарды толыѓымен тоќтатып, адамды сµзде, ойда, єрекетте шексіз жетілуге баѓыттайды. Ќысќаша айтќанда ол этоныњ идеялыќ маќсаттыњ шындыќтаѓы маќсаттардан жоѓары т±ратынын мойындатуѓа тырысады.
Сонымен Фрейд теориясы бойынша адамныњ жеке т±лѓасы 3 ќ±рылымдыќ компонентті ќамтиды. Ол, мен жєне жоѓары-мен.
Ол лєззаттану принципіне баѓынады. Ол инстинктті ќажеттіліктерді ќанаѓаттандыру ‰шін рефлекторлыќ єркеттер мен алѓашќы елестетулерді пайдаланады. “Мен” шындыќ принципін басшылыќќа алып єрекет етеді. Оныњ басты маќсаты - єлеуметтік шектеулерге сєйкес єрекет ету жоспарын дайындау. Б±л тапсырманы “мен” елестетудіњ екінші процестері арќылы шешеді. Т±лѓаныњ дамуындаѓы соњѓы ќ±рылым “жоѓары - мен” адамгершілік негіздерін кµрсетеді. “Жоѓары - мен” 2 ќ±рылымнан т±рады: ар жєне идеал –мен.
“Жоѓары-мен” бала мен єке ќатынасы арќылы ќалыптасады. Егер “Мен”, “Олдыњ” пайдасы ‰шін єрекет етіп шешім ќабылдаса, біраќ б±л єрекет “жоѓары-менге” ќарсылыќты болса, онда “Ол” µзін кінєлі сезінеді. Егер “Ол” ќан арќылы берілсе, “мен” µмірден жинаѓан тєжірибе, ал “жоѓары-мен” ќоршаѓан ортадаѓы адамдар ыќпалыныњ жемісі.

ІІ.3. Неофрейдизм µкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх, Э.Фромм, К.Хорни.
ХХ ѓ. 30-шы жылдары З.Фрейдіњ теориялыќ постулаттарына ќарсы шыѓып, психоанализді єлеуметтік теориялармен байланыстырѓан Неофрейдизм пайда болды.
Неофрейдизм –адамды, ќоѓамдыќ институттар ќ±рылымындаѓы орны мен рµлін зерттеуде психикалыќ ќаѓидаларѓа негізделген. Неофрейдистер санадан тыс пайда болатын механизмдер мен психика ќ±рылымын ±ѓындырудыњ, ж‰йке ауруыныњ жыныстыќ ќозушылыќтан пайда болуын жєне µлім инстинкті туралы болжамдардыњ біразын сынѓа алды.
Жеке адамныњ ќалай µмір с‰ру керектігі жєне ол ‰шін не істеу ќажет деген с±раќтарѓа жауап іздейді. Олар адамдардыњ неврозѓа шалдыѓуыныњ негізгі себебі ‰рей деп есептейді, µйткені бала кезінде µзін ќоршаѓан єлемнен ‰рейді сезініп махаббат пен жылылыќтыњ аз болуынан уаќыт µте келе адамда жалѓыздыќ, бµліну адамдардан алшаќтау пайда болады. Сондыќтан ќоѓам жеке т±лѓа дамуыныњ негізі. Жеке адамды емдеу арќылы б‰кіл ќоѓамды емдеуге болады.
Неофрейдизмніњ кµрнекті µкілдері К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх, Э.Фромм, К.Хорни болды.
З.Фрейдтіњ постулаттарына теориялыќ негізде бірінші болып ќарсы шыќќан Швейца психистрі Карл Густав Юнг (1875-1961) болды.
К.Г.Юнг 1913 жылѓа дейін ±стазы Фредпен бірге ж±мыс істеген. Біраќ екеуініњ бейсана туралы кµзќарасы бірдей болмайды. Сондыќтан бµлініп кетеді.
З.Фрейд жеке адамныњ іс-єрекеттерініњ барлыѓын ±рпаќтан-±рпаќќа беріліп отыратын биологиялыќ жыныстыќ инстинкт ретінде ќарастырса, Юнг болса адам бойындаѓы инстинкттер биологиялыќ ќана емес символдыќ (белгі, тањба) сипатта да болады деп есептейді. Ол белгі “символдарды” психиканыњ ќ±рамдас бµлігі деп ќарауды ±сынады жєне бейсана адам миындаѓы бейнелер мен ойларды ж‰йелі т‰рде ќайта µњдеп шыѓарады.
К.Г.Юнгтыњ алѓашќы енгізген т‰сінігі “±жымдыќ бейсаналыќ” болды. Адам психикасындаѓы бейсаналыќ ќ±былыстарды ол µмір тєжірибесі арќылы жинаќталѓан формалар емес, б±рынѓы (µткен) ата-бабалардан ќалѓан ќасиет деп санайды. Юнг психиканыњ бµлініп шыќќан формальды элементтеріне “Архетиптер” деген ерекше атау береді. Ол барлыќ адамѓа тєн.
К.Г.Юнг µзініњ атаќты “Архетип жєне символ” деген кітабында б±л т‰сінікті архетиптер астарынан мен барлыќ жерде кездесетін ањыздардыњ ќ±рамдас бµлігі ±жымдыќ формалар мен образдарды кµремін деп т‰сіндіреді. Архетиптік т‰рті (мотивтер) бастауын адам миында т±ќымќуалаушылыќ пен дєст‰рлер арќылы ќалыптасќан бейнелерден алады.
Юнг ±жымдыќ жєне даралыќ бейсананы бµліп наќты дифференсация жасайды. Даралыќ бейсана бір ѓана жеке адамныњ жинаѓан тєжірибесін кµрсетеді жєне ±мытумен кейбір мєселелер кедергісінен саналы болудан ќалѓан толѓанулардан т±рады.
¦жымдыќ бейсана –б±л біздіњ ертеде µмір с‰рген бабаларымыздыњ санасы, аќылы, олардыњ ойлаѓан жєне сезінген єдістері, µмірді жєне єлемді баѓындырѓан єдістері. ¦жымдыќ бейсаналылыќ адамзат теориясыныњ есте ќалѓан жасырын белгілерін: нєсілдік жєне ±лттыќ тарихты, сонымен ќатар адамѓа дейінгі жануарлыќ сипатты кµрсетеді. Б±л –барлыќ нєсіл мен халыќтарѓа тєн жалпы адамзаттыќ тєжірибе. Сондыќтан ±жымдыќ бейсана барлыќ архетиптер шоѓырланѓан жерде ѓана резервке айналады. ¦жымдыќ бейсана ањыз, жыр-дастан, діни наным-сенімдерде ќалыптасып, ќазіргі уаќытта адамдарда т‰с кµру арќылы сыртќа шыѓып отырады. Сондыќтан Юнг бейсана єрекетініњ басты кµрсеткішін т‰с кµру жєне оныњ психоаналитикалыќ ќызметі деп санайды.
К.Г.Юнгтыњ аналитикалыќ психология элементтерініњ бірі комплекстер теориясы. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жазуға үйрету мақсат міндеттері
Тәрбиенің негізгі мақсат – міндеттері
Еңбек тәрбиесінің мақсат-міндеттері және оның оқушы тұлғасының дамуына ықпалы
Тақырыптың мақсат - міндеттері
Тәрбиенің мақсат, міндеттері, қызметі, ерекшеліктері
Философия пәні және оның қоғамдық міндеттері
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері
Педагогикалық-психологиялық диагностикалау - тұлғаны зерттеудің негізі
Арнайы білім берудің мақсат міндеттері
Педагогикалық психологияның обьектісі, зерттеу пәні, мақсат-міндеттері
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь