Арысқұм кен орнының м-іі кешенін механикалық әдіспен игеру және жабдықтарды таңдау

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1. Геологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1.Кен орнының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.Кен орнының геология.литологиялық құрылымының сипаттамасы
1.3. Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4. Мұнайгаздылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5. Өнімді қабаттың коллекторлық құрылымы, қабат сипаттамасы
және олардың біртексіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және
қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.1.Газдан ажыратылған мұнайдың құрамы мен қасиеті ... ... ... ... ... ..
1.6.2.Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6.3.Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы ... ... ...
1.6.4.Конденсаттың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.5.Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы..
1.7. Физико.гидродинамикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2. Технико.технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1. Игеруді жобалауға арналған геолого.кәсіпшілік және технико.
экономикалық негіздерді дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Ұңғымалар қорының құрылымын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Қабаттың геолого.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану
обьектілерін бөлу негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4. Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін негіздеу ... ... ... ... ...
2.5. Игерудің технологиялық көрсеткіштерінің болжауының
қабылданған әдістемелік негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.1. Мұнай бергіштік коэффициентінің негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6. Игеру варианттарының технологиялық және технико.
экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6.1. Ұңғымаларды орналастыру және игеріліп жатқан қордың
мерзімі үшін қабаттың шектік қалыңдығының негіздемесі ... ... ... .
2.6.2. Мұнай қабатшасын игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6.3. Газмұнай кенішін игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7. Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен жабдықтары ... ... ..
2.8. Мұнай ұңғымаларын фонтандық пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.9. Ұңғымаларды терең сорапты қондырғымен пайдалану ... ... ... ... ... ...
2.10. Ұңғымаға терең сорапты қондырғыны таңдаудың есебі ... ... ... ... ..
2.10.1 Сораптың шығысындағы қысымды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.11. Штангалы терең сорапты қондырғының жұмыс режимдерінің
тиімді варианттарын таңдау және технологиялық параметрлерін
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1. «Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ даму тарихы ... ... ... ... ... .
3.2. Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Кәсіпорын қызметін сипаттайтын негізгі экономикалық
көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4. Арысқұм кен орнында фонтанды ұңғымаларды
механикаландырған әдіске ауыстыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...

4. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.1. Арысқұм кен орнындағы өндірістік процестердің
қауіпсіздігін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз
ету шараларының тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.1. Улағыш заттардың шығуынан және
қауіпті сәулелерден қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді
пайдалану қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4. Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері ... ... ...
4.5. Құнарлы топырақты қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Арысқұм кен орнының игеру жобасы 1999 жылдың 24 маусымындағы № 337 инвестициялар бойынша ҚР минкомитетімен келісілген және «Арысқұм мұнай кен орнындағы көмірсутекті шикізатын барлау және өндірілген қоймаларды пайдалану құқығына » 1998 жылдың 8 қыркүйегінде №1505 ГКИ сериясының мемлекеттік лицензиясын иеленетін «Харрикейн Құмкөл мұнай» АҚ-ның келісім шарты бойынша жасалған.
Мұнай кен орны 1985 жылы ашылған. Алаң бойынша зерттеулердің әртүрлі кезеңдеріндегі сейсмобарлау жұмыстары Тұрлан геофизикалық экспедициясымен жүргізілді.
Кен орындарындағы іздеу барлау жұмыстары «Южказгеология» ПГО Оңтүстік Қазақстандық мұнайгазбарлау экспедициясымен бірге жүргізілді. Ұңғымалардағы кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер ГИС партиясымен орындалды.
Осы еңбекте пайдалану объектілерінің орындалуы, бұрғылауға арналған өндіруші және су айдайтын ұңғымалардың саны және орындалуы дәлелденген, игеру варианттары бойынша технологиялық және экономикалық көрсеткіштер есептелінген, мұнайды өндіру технологиясы, ұңғымалардың өнімдерін кәсіпшілікте дайындау, жинау жүйесінің талаптары және сулану жүйесі дәлелденген.
Берілген жоба РД 39-0147035-207-86 сәйкес құралған және кен орнының өнеркәсіпті пайдалануға орнатуға жобалау – сметалық құжаттаманы дайындауға негіздеме болып табылады.
Әдебиеттер тізімі

1. Максимов М.И. «Геологические основы разработки нефтяных месторождений» Москва «Недра», 1975 г.
2. «Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений».
Гиматудинов Ш.К. и др. М. «Недра», 1978 г.
3. «Сборник задач по разработке нефтяных месторождений». Учебное пособие для вузов.
Желтов и др. М. «Недра», 1985 г.
4. Нұрсұлтанов Ғ.М. «Ұңғыманы бұрғылау және мұнай өндіру негіздері», Алматы, ҚазҰТУ, 1994 ж.
5. Шуров В.И. «Технология и техника добычи нефти», учебник для вузов. М. «Недра», 1983 г.
6. Муравьев И.М. «Справочник мастера по добыче нефти», М. «Недра», 1975 г.
7. Панов. «Охрана труда при разработке нефтяных и газовых месторождений». М. «Недра», 1975 г.
8. Малышев Ю.М. и др. «Экономика нефтяной и газовой промышленности», М. «Недра», 1980 г.
9. Арысқұм және Құмкөл кен орындарын игеру жобаларының құжаттама материалдары қолданылды.
10. Кубенов Р.Т., Сейтжанов С.С., Жұмағұлов Т.Ж., Шердаулетов Н.Т. «200140-Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану» мамандықтарына дипломдық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Қызылорда 2005ж.
11. Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейтқасымов Б.С., Сейтжанов С.С.
Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы:
Оқу құралы.- Қызылорда, 2006.-170 бет
        
        Аннотация
Бұл дипломдық жоба «Арысқұм кен орнының М-ІІ кешенін механикалық
әдіспен ... және ... ... ... ... жоба төрт ... тұрады:
- Геологиялық ... кен ... ... ... ... ... және газдың баланстық және
алынатын қоры, қабаттағы сұйықтардың тұтқырлығы, қабат ... ... ... ... ... ... игеру мен ұңғымалар қорына
талдау жасалған, ... ... ... нәтижелері қабат
мұнайының құрамы, кен орнының игеру ... және ... аз ... ... ... жұмыстары қарастырылған.
-Экономикалық бөлімде кен орнын игеруде механикалық әдісті енгізу
жобаларын талдаудың экономикалық тиімділік есебі келтірілген.
- Еңбекті және ... ... ... ... ... ... орта ... өрт қауіпсіздігі, меңгеру процесін жүргізу
барысында жұмысшылардың техника ... ... ... проект написан на тему «Разработка нефтяного
горизонта М-ІІ на месторождения Арыскум с ... ... ... ... из 4-х частей геологической, ... ... ... ... и ... ... ... геологической части приведены ... ... о ... ... стратиграфий тектоники, нефтегазоносность и
водоностность месторождения.
В ... ... ... анализы текущей
разработки фонда скважин, гидродинамических исследовании скважин, в этой же
части представлены общие ... о ... ... ... и проект
разработки.
В экономической части дипломного проекта ... ... ... расчитывается экономический эффект от внедрения
мероприятия.
В дипломном проекте полностью охвачены проблемы охраны ... ... ... в ... ... | ... ... | ... ... | ... ... жалпы | ... | ... ... ... құрылымының сипаттамасы | |
|1.3. ... | ... ... | ... | ... |
|.............................. | ... ... ... ... ... ... сипаттамасы | ... ... | ... ... | ... ... ... конденсаттың және судың құрамы және | |
|қасиеттері...........................................................| ... | ... ... ... ... мен қасиеті | ... | ... ... ... | ... | ... ... бос және ... ... | ... | ... | ... ... | ... асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы.. | |
|1.7. ... | ... | ... ... | ... | ... ... ... ... геолого-кәсіпшілік және технико- | ... ... | ... | ... Ұңғымалар қорының құрылымын | ... | ... ... ... ... бойынша пайдалану | ... бөлу | ... ... | ... ... әсер ... ... ... ... | ... | ... ... ... көрсеткіштерінің болжауының | ... ... | ... | ... ... ... ... | ... | ... ... ... технологиялық және технико- | ... | ... ... | ... Ұңғымаларды орналастыру және игеріліп жатқан қордың | |
|мерзімі үшін ... ... ... ... | ... ... қабатшасын | ... ... | ... Газмұнай кенішін | ... ... | ... Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен | ... | ... ... ... ... | ... | ... ... ... ... қондырғымен | ... | ... ... ... ... ... ... | ... | ... ... ... ... | ... | ... ... ... ... ... ... режимдерінің | |
|тиімді ... ... және ... ... | ... | ... ... | ... ... | ... |
|........... | ... ... ... ... ... АҚ даму | ... | ... Кәсіпорынның ұйымдастыру | ... | ... ... ... сипаттайтын негізгі экономикалық | ... ... | ... ... кен ... ... ... | ... ... ... | ... | ... ... және қоршаған ортаны қорғау | ... | ... ... кен ... өндірістік процестердің | ... | ... ... | ... ... ... қамтамасыз ету бойынша | ... | ... ... | ... ... кен ... ... ... ... | ... шараларының тиімділігін | ... | ... ... ... шығуынан және | ... ... | ... ... | ... ... ... | ... ... | ... ... тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді | ... | ... ... | ... ... ауаны қорғау, зиян заттардың шығу | ... | ... ... ... | ... ... | ... ... | ... | ... ... | ... кен орнының игеру жобасы 1999 жылдың 24 маусымындағы № 337
инвестициялар ... ҚР ... ... және ... ... ... көмірсутекті шикізатын барлау және ... ... ... » 1998 ... 8 ... №1505 ГКИ ... ... иеленетін «Харрикейн Құмкөл мұнай» АҚ-ның келісім
шарты бойынша жасалған.
Мұнай кен орны 1985 жылы ... Алаң ... ... ... ... жұмыстары Тұрлан ... ... ... ... ... жұмыстары «Южказгеология» ПГО Оңтүстік
Қазақстандық мұнайгазбарлау экспедициясымен бірге жүргізілді. Ұңғымалардағы
кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер ГИС партиясымен ... ... ... ... ... ... ... және су айдайтын ұңғымалардың саны және ... ... ... ... технологиялық және экономикалық көрсеткіштер
есептелінген, мұнайды өндіру технологиясы, ... ... ... ... ... ... және ... жүйесі
дәлелденген.
Берілген жоба РД 39-0147035-207-86 сәйкес ... және кен ... ... ... ...... ... дайындауға
негіздеме болып табылады.
1. Геологиялық бөлім
1.1. Кен орнының жалпы сипаттамасы
Арысқұм кен орны ... ... ... ... ... Ұлытау ауданында орналасқан. Кен орнының географиялық
орналасуы Торғай ойпатының оңтүстік бөлігі және ... ... ... 40 /СШ және 640-34/ - 65014/ ... ... жайы Қызылорда қаласы (Оңтүстікте 300 км) және ... ... ... 280 км) және ... ... ... ... км) Солтүстік - шығыста 70 км қашықтықта игеріліп жатқан үлкен кен орны
Құмкөл мұнайшылардан вахта–қыстағы орналасқан. Кен ... ... ... ... ... ... ... қабатынаста аудан 100-160 м рельеф белігісімен
жазықталған. Су жүйесі және жер бетіндегі су көзі жоқ. ... және ... ... ... ... ұқсас, климат тез өзгергіш, ауа
температурасы қыс мезгілінде – 38- 40 0 С ... ... +30 +35 0С-ге ... көп емес ... ... негізінен қыс-көктем мезгілдерінде болады. Күшті
жел: жазда батыстан; оңтүстік ... ... жыл ... және ... ... ... кен орны ... кен орнымен тегістелген жолмен байланысқан .
Техникалық жұмыстармен ауыз суға тереңдігі 80-100 метр ... бор ... алып ... Алаң ... ... ... жаз
мезгілінде мал шаруашылығымен айналысады. Ауданның әлеуметтік-экономикалық
жағдайы нашар дамыған. Арысқұм массиві ... ... ... құралған.
Ауданның ауа-райы тез өзгергіш, мезгілімен тәуліктік ауаның
температурасы тербелісі ылғалдылығы өте ... және аз ... ... ... Жыл ... ... ылғал мөлшері 150 мм-ге дейін,
негізінде қыс, күз мезгілдерінде түседі.
Арысқұм кен ... ... ... 87 км ... ... кен орны және осы ... 137 км ... ұсақ тасты
құмды қоспалы Қалмаққырған кен орны бар. ... ... үшін ... ... ... гидрогеологиялық экспедициясымен өзгермейтін тегіс
жерден артезиан ұңғымасы бұрғыланған.
1.2. Кен орнының геология-литологиялық құрылымының
сипаттамасы
Арысқұм кен орнының ... ерте ... ... ... жатқан мезо-кайнозой түзілімдері қатысады.
Төменгі протерезой-PR1
Іргетас жыныстары төменгі палеозой жасындағы конгломераттармен ... ... ... ... ... ... ... тек бір ұңғымамен
ашылған.
Мезозой-Кайнозой-MZ-KZ
Мезозой-Кайнозой шөгінді жынысының түзілімдері екі құрылымдық қабат
астына ... ... асты ... ... және жоғарғы аралық жұқа тасты
түзілімдерден және грабен синклиналдармен толтырылған төменгі-жоғарғы ... ... ... ... (І )
Арысқұм ойпатында юра қимасында үш ритм жиынтығына бөлінеді. Төменгісі
– төменгі бөліктің Сазымбай және ... ... ... жасалған.
Ортаңғы ритм жиынтығы – ортаңғы бөліктің дощан және қарағансай свитасы
түрінде көрсетілген. ... ритм ... ... ... ... ... ... жабылған.
Ортаңғы және төменгі бөліктер J14-J21-2;
Қима 5-ұңғымамен ашылған.
Дощан свитасы j1-2d орташа, майда түйіршікті сұр және ақшыл-сұр
құм, ... саз, ... және ... ... ... ... құм
кездеседі. Көміртектелген өсімдік қалдықтары көп. ... ... ... ... ... ағып ... Шөгіндінің қалыңдығы 214 метрден 775 метрге
дейін өзгеріп отырады.
Қарағансай свитасы (j2Кс)- қара аргелитке дейін қарасұр ... ... ... сұр құм ... ... Аргелиттер қарасұр, қараға дейін құм
қабатшаларынан көмір шөгіндісімен тығыз. Құм ... ұсақ ... ... ... ... жақсы тапталған
қабаттардан тұрады. Бес ұңғымамен ... ... ... ... ... 196 метрден 355 метрге дейін өзгеріп отырады.
Жоғары бөлік ... юра ... ... ... ... ... ... плитасына бөлінеді.
Құмкөл свитасы (J3km) құмшауыт, құм, сұр ... ... ... үш ... ... құрамы кварц,
кварцолевролитті слюдистті, массивті, цемент сазды, кей ... ... ... ... Горизонттар кен орнын барлық жері бойынша сұр
аргелиттері және сазды олевролиттер қабаттарымен ... ... ... (J3km) ... 60-133 м және ... ... ... және аргелиттермен ... ... ... ... ... ... (J3km) ... шеткі бөліктерінде 275м ден
353 метр аралығында орналасқан.
Ақшабұлақ плитасы (J3аr) Құмкөл ... ... , ... ... ... ... қатып алмасуы түрінде ... ... ... екі ... свитаға бөлінген, көлдік-жайылмалы фракциялармен
ұсынылған ала түсті карбонатты саздар, алевролиттер және ... ... ... ... құмдар қабаттары мен битуминозды ... ... ... жүйесі- К
Бор жүйесі ауданында және кен орнында аймақтағы шайылумен және ... ... ... ... ... ... және аймақтағы
шайылумен және Юра іргетасы ... ... Оның ... ...... ... ... ал жоғарғы бөлімі Қызыл қия свитасы
құрамында мүшеленеді.
Төменгі бөлік-К1
Даул свитасы ( К1 d) ... ... ... ... және жоғарғы
даулына немесе жоғарғы неокомның жоғарғы даулына бөлінеді. Төменгі ... ... ... ... ... горизонтына бөлінеді.
Арысқұм горизонты ( К1 аr) . Горизонтқа ... ... ... және ... құралған М- ІІ мұнай газды қабаттар
қосылған. Қалыңдығы 9-36м аралығында ауытқиды.
Қарашатау свитасы ( К1 kr) ... даул ... ... ... ... ... ... түзілген сұр құмдақтардан құралған.
Свита жасы апт орташа және альб ... ... ... ... 340м .
Төменгі – жоғарғы бөлік- К 1-2
Құмдар және құмдақтардың ... ала ... ... ... саздармен құралған, орташа
қалыңдығы 265м .
Жоғарғы бөлік- К ... ... ... ... балапан свитасы және жоғарғы тұран-
сенонның бөлшектелген ... ... ... ( К1 be ) құм және ... ... ... ... қалыңдығы 105м дейінгі теңіздік сұр ... ... ... ( К1 t2 -sn ) ... 80м. ... ... ... қабаттармен алатүсті құмдар, саздар және ... ... ... ... ... ... ... эолом, құмдармен,
алевролиттер, суглинкалармен карбонатты құмдақтар, сұр, ... ... ... кенорны Арысқұм иіндіойысының батыс бөлігін күрделендіре
түсетін Арысқұм грабен - синклиналды ең аса көп ... ... ... ... ... ... ... шеткі Оңтүстік бөлігіне
орналасқан.
Құрылымның құрылысы үш негізгі көрінетін беткейлер бойынша : ІІб , ІІІ
а және ІІІб бойынша сипатталған. Барлық ... ... ... ...... ... Қаратау кескіні аймағынан ,Оңтүстік батыстан
аяқталған изогипспен шектескен жартылай дөңбек ... ... ...... ... ... ең ... өлшемі 30х60 км.
1.4. Мұнайгаздылық
Оңтүстік-Торғай ойпатының Арысқұм иінді ... ... кен ... ... ... 70 ... орналасқан Құмкөл мұнай кен
орнының ашылуымен дәлелденген.
Арысқұм иінді ойысында жауын-шашын ... ірі ... 3 ... және екі ... ... ... айқын
көрінеді.
Орналасқан санына байланысты орта юра, жоғары юра және төменгі неоком
кешендері жатады.
Келешектегі мұнайгаз санына төменгі юра және жоғарғы ... ... кен ... ... ... ... ... белгіленген, мұнда арысқұм өнімді беткейі (K1nc1)
айқындалған. (K1nc1) ... ... ... ... ... кен ... ... жақсы көрінеді. Беткейге мұнайлы сілемдермен газ ... үшін ... ... ... ... ... жыныстарының
қабатшасы қызмет атқарады.
Мұнайлы жиектері газды шоғыры 1053,6 м – 927,8 м ... ... ... 14 ... ... көнуі арқылы зерттелген.
Кеніштің мұнайлы бөлігі 5 ұңғымамен зерттелген. №14 ұңғымадан алынған
ең жоғарғы өнім 93,6 м3 /тәу. ... ... ең ... ... №12 ... ... және оның ең ... -884,6 м. Осындай ұңғымадан газ алынған қабат-коллектор табанының
белгісі -885 м-ге ... ... ... м және (-884,7 - 887,7 м) ... 73 м3 /тәу. ... ... және 37 мың м3 /тәу ... газ
алынды.
Жоғарыда айтылған газды-мұнай шекарасы №7 ұңғымадан газды мұнай ағысы
алынған арақашықтықтағы қос коллектор қабаттар аралығындағы ... ... м ... тең ... ... ... ... үлкен бөлігінде -913 м тереңдік
деңгейінде ... ... ... м ... 75%-ке дейінгі мұнайлы
2м3/тәу. өнімде сулы мұнай алынды. Табан суларын жою үшін 902,9 - 909,9 ... ... ... ... ... ... ... алу мүмкін
болмады.
ГИС деректерінің интерпретациясы нәтижесі бойынша мұнай қабатының
табаны -912,1 м тереңдікке, ал су ... ... – 913,9 м ... келеді.
№14 ұңғымада -910,7- 916,7 м белгісі аралығын сынау ... ... ... ... жуу ... ... 8 м3 ... және 0,8 м3 қабат
суы алынды.
Осы ұңғымада -902,7- 906,7 м ... ... ... ... фонтаны
алынды. Мұндағы мұнай қабатының табаны -912,9 м тереңдікте, ал ... ... ... -914,7 м. тереңдік белгісінде орналасқан.
Өнімді коллекторларды ашқан №66 с құрылымдық ... ГИС ... ... қабатының табаны дәлелденген мұнайға қаныққан кернмен -907,6
м тереңдік белгісінде орналасқан.
№19 ұңғымасының ... ... ... -915 м ... Берілген ұңғымада -913,4 - 915,4 м аралығын және -917,4-919,4м
аралығын сынау кезінде 2,64 м3/тәу өніммен ... ... ... ... ГИС ... ... мұнай қабатының табаны -915,0
м тереңдік белгісіне сай келеді, ал 1 м ... ... -918,0 м ... ... және ВНК ... ... газ ... және мұнай
қабатының биіктік қалыңдығы 81-27м –ге тең ... ... ... 9021,0 ... тең. ... ... таза газ
аумағы 58,6%, газмұнайлы аумағы -12,2% , таза мұнай аумағы- 15,8% ... ... -18,4% ... өнімді горизонты кенішінің қабаты
тектоникалық экрандалған.
Арысқұм кен орнын барлау процессінде ... ... және ... ... газ көзі бар ... анықталды.
Жоғарыда жатқан төменгі неоком шөгіндісінде №3 ұңғымадан өнімділігі 60
мың м3/тәу ... газ ... -940-945 м ... және -907-910 ... ... 77,9 мың м3/тәу болатын газ көлемі алынды.
Кернді алу ... ... ... кен ... жыныстары
сазбалшықты, аргилитті және сирек кездесетін ... және ... ... ... басқа ұңғымаларды сынау кезінде газ көзі табылған жоқ.
№3 және №6 ұңғымаларының қималарын салыстыру ... ... ... ... ... ... ... түзетілмейді.
Осыдан №3 және №6 ... ... ... ... ... ... ... неоком шөгінділерінде болуы туралы айтуға
болады.
1.5. Өнімді қабаттың коллекторлық құрылымы,
қабат сипаттамасы және ... ... ... ... K1nc1ar ... ... 5-8 ... қабат –
коллекторлары түрінде сипатталған. Қатпардың осімен оңтүстік- батыс қанаты
жағына ойыстау кезінде ... ... ... ... бөлігінің алмасуы
жүреді. Қабат беткейінің ең үлкен бөлінуі №18 және №14 ... ... ... ... саны 7-8 –ге жетеді.
Жалпы тиімді қалыңдықтар 2,2 ... 27 ... ... ... отырады.
Жалпы тиімді қалыңдықтар қатпардың осьтік бойына ... ... ... ... 3,2 метрмен 12,6 метр аралығында ... ал ... ... ... ... ... толық кескінінің
шектеулі қалыңдығында 1,2 м өзгеріп ... ... ... жоғары сүзілетін-сыйымдылық
қасиеттерімен бос цементтелген ... мен ... ... Газға қаныққан коллекторлардың кеуектілігі орташа есеппен
0,174 бірлік үлесіне тең ал, ... ... – 0,186, ал ... ... 0,225 ... үлеске тең болады, осыған ... 0,003 тен 0,0143 мкм2 ... ... ... мұнай бөлігінің коллектор ... ... ... ... ... ... ... болжанады, яғни кернді айқындау аса ... ... ал сол ... бос үлгілер шықпайды немесе талдау негізінде
бұзылады. ... ... ... ... ... ... 0,142 мкм2 құрайды.
Беткейдің құмдылығы 0,14 тен 0,82 аралығына дейінгі кең ... ... ... орташа құмдылығы 0,58 бірлік үлесті құрайды.
1.1-кесте. Қалыңдық сипаттамалары
|Қалыңдық ... ... ... ... |
|1 |2 |3 ... ... ... м |18,08 |
| ... ... % |0,379 |
| ... ... м |8,0-35,4 ... ... ... ... м |7,9 |
| ... ... % |0,390 |
| ... ... м ... ... қаныққан |Орташа мәні, м |8,3 |
| ... ... % |0,369 |
| ... аралығы, м |1,2-15,0 ... ... ... ... м |9,06 |
| ... ... % |0,759 |
| ... ... м ... |
|Жалпы тиімділік |Орташа ... м |11,6 |
| ... ... % |0,541 |
| ... ... м ... ... ... сипаттамаларының
статистикалық көрсеткіштері
|Қабат |Анықтауға ... ... ... |анықталған |коэффициентінің бірлік |бірлік үлесі |
| ... ... | |
| ... | | |
| | ... мәні|Вариация |Орташа мәні|Вариация |
| | | ... | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |19 |0,58 |0,307 |4,1 |- ... М-ІІ ... ... ... қасиеттерінің сипаттамалары
|Анық-тау |Атауы ... ... ... | ... |лік | ... | |мкм2 ... |ты ... | | |есі | ... | | | | |і |
| | | | | | |
| | | | ... |Газға | |
| | | | ... ... | |
| | | | ... |
| | | | |і |есі | ... ... ... |1 |4 |- |- |- ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |7 |20 |- |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |0,0035 |0,152 |- |- |- |
| ... ... |- |- |- |- |- |
| ... ... ... |- |- |
| | |,0143 |,234 | | | ... ... ... |- |4 |4 |- |- ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |- |20 |13 |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |- |0,186 |0,66 |- |- |
| ... ... |- |- |- |- |- |
| ... ... |- |0,12- |0,52-0,8 |- |- ... ... |3 |- |- |- |- ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |3 |- |- |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |0,142 |- |- |- |- |
| ... ... |- |- |- |- |- |
| ... ... |0,118- | | | | |
| ... |0,142 |0,186 |0,66; |- |- |
| ... | | |0,61 | | |
6. ... ... конденсаттың және судың құрамы және
қасиеттері
Кен орны бойынша мұнай,газ және конденсаттың құрамын және қасиеттерін
зерттеу «ОңтҚазгеология» ПГО (Алматы ... ... және ОМП ... және
Оңтүстік Қазақстанның мұнай зерттеу экспедициясының зертханасында
жүргізілді. ... ... ... ... ... ИХН және ПС АН
өткізілді.
1.6.1. Газдан ажыратылған мұнайдың құрамы мен қасиеті
Өнімді қабаттардың ... ... ... ... (№1п,7,8,14,19,13) 18 беттік сынақтары ... ... 14 ... ... ... ... мұнай қасиетінің
сипаттамасы анықталған. Арысқұм ... ... ... құрамының өзіндік
қасиеттері тұрақты болып келеді.
Мұнай тығыздығы 0,8415 т/м3 – тен 0,8957 т/м3 ... ... Ашық ... ... (3000С ... ... 33%-ке дейін,ал
бензин фракциясы (2000С дейін). М-ІІ өнімді қабатының мұнайлары: ... ... ... ... тек №1п ... талдау кезінде 0,84%-
ке жеткен), шайырлы (асфальтен-шайырдың құрамы 16,65% дейін), жоғары
парафинді ... ... 9,7 %-ден 27,82% ... ... ... ... фракциясы топтық көмірсутекті құрамы бойынша мұнай нафтенді
циклға байланысты 59,9% дейін, парафинді тізбекке байланысты 39,1% ... ... ... 16,8%- ден ... дейін.
Мұнайдың қату температурасы +120С ... ... ... ... 290С қа дейін. Мұнайдың қату температурасының ... ... ... ... ... ... Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері
Арысқұм өнімді горизонтының мұнайының қасиеттері Оңтүстік Қазақстан
НРЭ тереңдікті зерттеу зертханасында №7, 14, 19 ... 14 ... ... ... ... ... ... қанығу қысымы қабат
қысымынан төмен екендігі көрініп тұр және ол 5,8 МПа – 9,3 МПа ... ... ... ... ... ... ... Мұнайдың құрамындағы
газ мөлшері ұңғымалар бойынша 19,2 м3/т – дан 55,2 м3/т ... ... ... мұнайда еру коэффициенті ... ... ... ... 39,7 м3/т ... орта ... коэффициент 1,09- ға тең болады. Қабат температурасы 430С –тан
450С аралығында болады.
3. ... ... бос және ... ... ... газдың құрамы мен қасиеті кеніштің газды бөлігіндегі барлық
ұңғымалардағы 23 сынақта зерттеліп, мұнайдағы еріген ... 8 ... газ ... метаннан тұрады, оның үлесі 95,04 % -ды құрайды.
Метанның гомологтық құрамы пайыз мөлшерінде есептеледі ,ал ... ... аз ... ... С5+в болуы шамамен 0,99%, ал газдың ... ... ... заңынан газдың ауытқуына есептелген
түзету 1,203 ке тең.
Мұнайдағы ... ... ... ... ... аз метанды болуында,
оның орташа мәні 70,86% -ке тең. Орташа көмірқышқыл газы мен ... ... аз ... яғни орта ... 3,04% және 3,46% және ... гелий -0,06%.
4. Конденсаттың сипаттамасы
Конденсаттың физико-химиялық қасиеттері беттегі жағдайларда ЦЛ ПГО
«Оңтүстікгеология» және ИГИРНИГМ-де 9 ... ... ... ... құрамы 1.4-кестеде көрсетілген.
Конденсаттың тығыздығы 0,7386 – 0,7883 г/м3 аралығында өзгеріп
отырады. Күкірт ... ... ... ... аз күкіртті болып келеді
(күкірт 0,01- 0,06), 2000С температураға дейін қайнайтын ашық ... 94
% ... ... ... ... температурасы 390С. Конденсат
құрамындағы парафиннің мөлшері 0,01- ден 1,3 % ... Жер асты ... ... ... мен ... құрамы
Арысқұм кен орнының өнімді горизонттарындағы қабат сулары В.А.Сулиннің
жіктемесі бойынша өзімен хлоридкальций түріндегі хлорид тобына және натрий
тобына жататын ... ... ... Юра сулы ... ... 61,6-
86,7 г/л аралығында өзгеріп отырады, неоком горизонтында 43,3- 62,3 ... ... Суы ... РН орта ... -6,3 , ... қатысты агрессивті. rNa+/ rCl- коэффициенті 0,74-0,94 аралығында
өзгеріп ... ... ... 0,012-0,202 аралығында. ... 130-312 ... Суы өте ... ... (0С). ... ... орташа мәні 1.8- кестеде көрсетілген.
Арысқұм кен орындарындағы ... ... ... ... өте аз,
шамамен 1,2-3,5мг/л. Судағы амонийдің құрамы тұрақте ... ол 1,6-120 ... ... ... Кен орнындағы судың құрамында радий мен уранның
мөлшері өте жоғары: Ra – 0,03*10-11 – 7,87*10 -11 кю/л ... ал U ... 0,035 мг/л ... ... ... ... минералдығы өсуіне
байланысты уранның мөлшері де азайып бара ... ... ... аз ... ... көрсетілген мәндерге сүйене отырып , қорытындысында Арысқұм
кен орнының суы ... және ... (86,7 г/л) ... ... ... гидродинамикасы бойынша деректерді талдау нәтижесінде
коллекторлардың сүзілу қасиеті жақсы екендігін ... Кен ... ... ... ... ... серпімді суарынды
режимде болжауға мүмкіндік береді.
1.4-кесте. Арысқұм кен орны. Қабат мұнайы, газы және суының қасиеті
| |М-ІІ ... | |
| ... ... ... |
| | ... ... |
| ... ... | | |
| ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... | | | | ... ... қысымы, МПа |3(7,14,19) |13 |5,8-9,3 |8,18 ... газ, м3/т ... |14 ... |39,7 ... ... ... | | | | ... | | | | ... т/м3 ... |14 ... |0,818 ... ... ... |14 ... |4,03 ... ... | | | | ...... |14 | | ... ...... |4 |43-45 |44 |
| | | | | ... Газ | | | | ... ... мПа |4 |8 ... |10,5 ... ... 0С |4 |8 ... |37,1 ... г/см3 |4 |8 |0,740 |0,740 ... қысым, МПа |4 |8 ... |2,31 ... ... 0С|4 |8 ... |1,57 ... ... |4 |8 ... |0,093 |
| | | | | ... ... | | | | ... ... |4 |6 ... ... г/см3 |5 |9 ... |0,755 ... ... 0С |4 |6 |-21 |-21 ... температурасы, 0С |5 |9 |+31; +43,5 |+39 |
| | | | | ... ... суы | | | | |
| | | | | ... ... г/л ... |4 ... |56765,2 ... г/см3 |3(1п,8,14) |4 ... |1,01 ... ... мұнайының және газдан ажыраған мұнайдың
құрамындағы компоненттері. М-ІІ (мольдік құрамы, %)
|Атауы ... ... ... ... |
| ... рет ... ... |
|Күкіртсутегі |0,10 | ... газы |3,04 | ... ... ... |3,46 | ... | | ... |0,06 | ... |70,86 | ... |11,07 | ... |3,42 | ... |2,23 | ... |2,66 | ... |0,722 | ... |0,844 | ... массасы, кг/кмоль |1,43 | ... - газ, г/см3 | | |
|- ... ... |0,972 | |
|- ... т/м3 |0,806 | ... Еркін газдың құрамының компоненттері.
М-ІІ (мольдік құрамы, ... ... ... қабат мұнайын |
| ... рет ... ... ... |- | ... газы |0,68 | ... . Оның ... |3,01 | ... |0,04 | ... |81,0 | ... |6,33 | ... |5,07 | ... |1,02 | ... |1,66 | ... |0,47 | ... |0,3 | ... |0,22 | ... ... ... | | ... | | ... г/см3 |0,861 | ... ... |0,714 | ... ... | | |
|- ... т/м3 | | ... Газдан ажыратылған мұнайдың фракциялық
құрамы және физико-химиялық құрамы. М-ІІ
|Атауы ... ... ... | |ара ... |
| | ... | |
| |Скв. ... | | |
| ... номері)| | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... | | | | ... , мм2/с | | | | ... ... 0С |2 |3 ... |4,1 |
| |5 |11 |+12 ; +29 |+19 ... ... ... ... |0,33 ... |Силикагелді |9) | | | |
| ... | |14 ... |12,95 |
| ... ... ... |0,87 |
| ... |9) |14 ... |16,4 |
| | ... | | |
| | |9) | | | |
| | ... | | |
| | |9) | | | ... |1000С |3(1п,7,14) |3 |0,5-1 |0,83 ... |1500С ... ... |5-16,5 |8,85 ... % |2000С ... |9) |14 |2-24 |14,5 |
| |3000С ... ... |7-33 |24,3 |
| | |9) | | | |
| | ... | | |
| | |9) | | | ... ... ... ... және ... құрамы. М-ІІ
|Иондар құрамы|Зерттелгені ... ... мәні |
| | |ара ... | |
| |Скв. ... | | |
| ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... |4 ... ... ... |3(1п,8,14) |4 |14-369 |108,75 ... ... |4 |85-671 |247,5 ... ... |4 ... |3241,25 ... ... |4 |369-772 |596,75 ... ... |4 ... |19375,5 |
| | | | | ... қоспасы |3(1п,8,14) |4 |6,3-7,4 |6,32 |
6. ... ... ... ... және ... мұнай бергіштік
коэффициентін анықтау гидродинамикалық ... ... ... ... коэффициенттерін бағалау бойынша гидродинамикалық есептеу
схемалары бірқатар өктемді функцияларды пайдалануда ... ... су мен ... ығыстырылу коэффициентін
сараптамалық анықтаудағы тәжірибелер ... кен ... ... ... ... ... жүргізілген тәжірибелер бойынша
орындалды.
Алдымен ... суы мен ... ... моделдерді жинақтау,
бастапқы өткізгіштіктерді өлшеу, қалдық сулардың түзілуі, ... ... және ... суын ... ... Үлгі ... және ... ортаның сипаттамасы
|№№ |№№ ұңғыма|Алу ... |d, см |L,см |m,% |K, ... | ... | | | | |мкм2 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 |19 ... ... |2,9 |10,5 |29 ... |19 ... |Алевролит |2,9 |10,5 |25 |0,076|
| | | ... | | | | |
|3 |19 ... ... |2,9 |10,5 |26,1 ... | | ... | | | | |
|4 |19 ... |Гравелит |2,9 |10,5 |24,4 |0,256|
|5 |19 ... ... |2,9 |10,5 |21,3 ... ... ... ... және Арысқұм кен орнының
параметрлері бойынша нақты сипаттамалары:
Мұндағы: =0,0033 см/сек- ығыстыру жылдамдығы;
4,42 мПа*с – ... ... ... ... ... үшін ... фазасы ретінде 7-ұңғымадан алынған Арысқұмның
газсыздандырылған мұнайы алынған. Мұнай қабат жағдайларындағы тұтқырлықтың
мәніне ... ... ... t=+450С ... ... 4,42 мПа*с-қа
дейін сульфирленген керосинмен араласқан.
Ығыстыратын сұйық ретінде параметрлері: минералдығы - 70,46 ... – 1,039 г/см3 , ... ... +450С , ...... ... қабат суы қатысты.
Шығарылған су балансы бойынша бастапқы суға ... ... ... ... ығыстырып шығару коэффициентін есептеп шығару келесі
теңдеумен анықталады: ... SH ... ... мазмұны мен анықталатын бастапқы
мұнайға қанығушылық;
SH*- қалған мұнайға қанығушылық;
Су мен мұнайды ығыстырудағы тәжірибелер W=99% ... ... ... және де ... ... саңылаулар көлемінен Vайд = 6-7 құрайды.
Өңделудің негізгі режимі мұнайды сумен ығыстырумен ... ... ... ... ... ... ... бойынша негізгі тәжірибелер ... ...... ... қорытындылары
|Параметрлер ... № |
| |І |ІІ |ІІІ |ІV |V ... мкм2 |0,035 |0,076 |0,121 |0,256 |0,320 ... суға ... ... |0,328 |0,320 |0,312 |0,289 |0,319 ... | | | | | ... ... ... |0,672 |0,680 |0,692 |0,711 |0,681 ... ... | | | | | ... мұнайға қанығушылық, |0,334 |0,317 |0,289 |0,234 |0,219 ... | | | | | ... ... бірл.үл. |0,501 |0,534 |0,581 |0,670 |0,683 |
|Су айдау көлемі ... ... |6,0 |6,5 |6,2 |5,9 |7,2 ... ... | | | | | ... ... ... үшін мұнайды сумен ығыстыруға
арналған коэффициент өткізгіштікке ... ... ... ... ығыстыру коэффициенті біркелкі өседі.
8. Мұнай, газ және конденсат қорлары
Арысқұм кен орнының ... ... рет 1988 жылы ... ЭГИС, ВНИГНИ және ... ... ... ... ... ... ... экспедициясының
қызметкерлерімен есептеліп, СССР ГКЗ -ға ... газ, ... ... және ... ... Арысқұм беткейінің
түзілімдеріндегі баланс қорларына сәйкес келесі ... ... ... ... ... газ, ... ... |Мұнай, мың.т. |Еріген газ, ... ... г/м3 ... | ... ... | |С1 | | |
| | | |С1 |С2 |С1 |С2 ... |16.0 |104 |20095 |9112 |798 |362 ... және конденсатты алу коэффициенті және өндірілетін мұнай қорын
алу көлемі сәйкесінше келесі көлемде есептеледі:
| Өндіру коэффициентті ... ... ... газ, ... , |
| | | ... |
| | | |С1 ... ... | | | | | |
| | |С1 |С2 |С1 |С2 | ... |С2 | | | | | | ... |0,2 |0,88 |6028 |1822 |239 |72 |92 ... ... этан, пропан, бутан және гелийдің қоры категория
бойынша келесі ... ... ... , мың. т. ... - мың. т.) |
| ... % | |
| | ... ... |
| | |С1 |С2 |С1 |С2 ... |8,86 |88 |40 |26 |8 ... |3,42 |50 |23 |15 |5 ... |4,89 |94 |43 |28 |8 ... |0,06 |479 |217 |143 |43 ... алу ... ... ... ... ... қор үшін С1-
категориясы 0,3-ке тең, С2 категориясы үшін -0,2-ке тең. Комиссия ... ... ... ... ... коллектор жыныстарын
құрайтын монтмориллиониттің үлкен мөлшерде болуына байланысты және қабатқа
салқын суды айдау нәтижесінде тау ... ... ... ... ... мүмкін болуына байланысты кенішті игеру ... ... ... су ... ... өндірістік-тәжірибе жұмыстары
1989 жылдың 24-қыркүйегінен 21-қараша аралығында жүргізілді.
Өндірістік тәжірибе жұмыстарының қорытындысын есепке ала отырып ... қоры СССР ... ... ... СССР ГКЗ 01.07.90 жылы ... бекіту
туралы шешім шығарды.
29.09.89 жылы бекітілген қор және еріген газды және мұнай ... 01.07.90 ж. ... ... ... қор жобада қолданылды.
1.12-кестеде мұнай және еріген газдың есептелген қоры көрсетілген.
1.12-кесте. Арысқұм кен орны. ... және ... ... ... |Қор ... |Орт. ... ... ауд. |мұнайға |
| | |ы | ... |
| | | | ... | | | |м. |
|1 ... ... ... | |Па-1 |5*10-10 |
| ... | | | |
|2 ... |k |М2 ... |
|3 ... контурының радиусы |R |М |5000 |
|4 ... ... ... |M ... |17,787 |
|5 ... ... ... | | |0,614 |
|6 ... қысымы |Ркр |МПа |4,55 |
|7 ... ... |Ткр |0К |198,1 |
|8 ... ... қысымы |Р0 |МПа |10,5 |
|9 ... ... |Тпл |0С |36,8 ... ... ... |Тпр |0С |1,56 ... ... қысым |Рпр |МПа | ... ... ... |Z0 | | ... ... қабаттағы өзгеріс |р |МПа | ... ... |А | | ... ... |В | | ... |Газ шапкасындағы газ көлемі |Vг |М3 | ... |Газ қоры |Qг |М3 | ... ... ... ... ( ... бөлігі)
|Параметрлер ... ... ... |
| ... | |
| ... | |
| | |НЗ |ГНЗ |ВНЗ ... жату тереңдігі, м |1030 |ВНК-913 |ГНК-886 | ... түрі | ... түрі ... ... ауданы, мың.м2 | ... ... ... ... м |18 | | | ... ... м |7,9 | | | ... ... м |8,7 | | | ... , бір. үлесі |0,22 | | | ... ... ... ... | | | ... , мкм2 |0,142 | | | ... ... ... |0,58 | | | ... ... бір.үлес.|4,1 | | | ... ... 0С |44 | | | ... ... МПа |10,49 | | | ... ... ... |4,03 | | | ... ... | | | | ... ... |4,1 | | | ... ... | | | | ... ... ... |0,818 | | | ... т/м3 | | | | ... жағдайдағы мұнайдың |0,854 | | | ... т/м3 | | | | ... ... ... |1,09 | | | ... көлемдік коэф. |1,028 | | | ... ... ... % |0,33 | | | ... ... % |16,4 | | | ... газбен қанығу қысымы,|8,18 | | | ... | | | | ... газ ... м3/т |39,7 | | | ... ... ... |0,78 | | | ... ... | | | | ... жағдайындағы судың |1,038 | | | ... г/см3 | | | | ... ... ... | | | ... ... |200 | | | ... | | | | ... ... ... ... |6715- |9918- ... мың. т. |96 |8054 |5160 |6882 ... ... ... |9112 |4521 |1555 |3036 ... ... ... |10174- |4931- |2117- |3126- ... мың. т. |8352 |4027 |1806 |2519 ... ... ... |1822 |904 |311 |607 ... алу коэффициенті, |0,41 |0,5 |0,35 |0,366 ... |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 ... ... әсер ... ... жұмыс агенттерін негіздеу
«Арысқұм мұнайгазконденсатты кен орнын игерудің ... ... суды ... ... үшінші жылында қолдану
ұсынылады. Айдау үшін қолданылатын негізгі су ... ... ... ... ілеспе су жатады.
Өнімді қабаттың қабат суы хлоркальций ... ... ... ... ... мәліметтерінің қорытындысы
коллектор жыныстарының ... ... ... көрсетеді. Кен орнының
ауданының гидрогеологиясы бойынша алынған деректер кеніш серпімді суарынды
жұмыс ... деп ... та ... ... қабат қысымын ұстау үшін және техникалық
жағынан қолданылатын су ... ... ... бақыланатын болады.
Бірінші жылдары айдауға тапшы болатын су көлемі 234 мың. м3 құрайды.
Жоба бойынша су тапшылығы, пайдаланудың 11- ші ... ... ... сол
себептен осы жобада қосымша су ... ... 200-300 м ... ... шөгіндісінің суын пайдалануды ұсыну жөн деп табылады.
Кен орнын пайдаланудың амортизациялық ... 104 ... ... қор 4980 ... (57,6 л/с) ... суға ... ... есептеулер көрсеткендей тұран
қабатындағы жер асты суы толығымен ... суға ... ... ... жағдайда төменгі қабатта орналасқан
сеноман горизонтының су көздерін пайдалануға болады.
2.5. Игерудің технологиялық көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... болжамы әдістеме бойынша және
негізгі теңдеулер бойынша жүргізілген. Берілген әдістеменің ... ... және ... ... ... ... ... нүктелік жинақталған сүзілу кедергісінің есептік
схемасымен, бірінші дәрежедегі сплайн-функциясын және т.б. ... оның ... ... ... әдістемеде кен орны бойынша жалпы ақпараттар есептеледі, және
негізгі паметрлер есебінде қарастыратындары:
- өнімділіктің ... ... ... ... ... және ... ығыстыратын қозғалыстар
коэффициенттерінің ара қатынасы;
- мұнай мен агенттің физикалық қасиеттерінің айырмашылығының әсер ... ... және ... ... ... ... айырмашылығы;
- өнімді қабаттың және есептелген қабаттардың әртүрлілігі;
- ... ... ... ... ... ... ... сұйығының өніміндегі агенттің шекті салмақ үлесі;
- ұңғыманың ... ұзақ ... ... ... мұнайдың баланстық қоры;
- жобалық тордағы жалпы ұңғымалар саны;
- ... ... ... ... және бір ... ... бастапқы алынатын қоры.
2.5.1. Мұнай бергіштік коэффициентінің негіздемесі
Кен орнының айқындалған объектілерінің мұнайға қаныққан ... ... ... ... мұнай алу коэффициентін
есептеу келесі теңдеумен жүргізілді:
Ккин=К1*К2*К3 ;
мұндағы: К1- ұңғымаларды орналастырудың берілген жүйесі ... ... ... ... ... қамту
коэффициенті.
К1= К1І * К1ІІ
К1І- мұнайдың геологиялық қорын өндірістік игеру
қоры.
К1ІІ-жеке өнімді қабаттың қалыңдығы бойынша ... ... ... шектелмеген қабаттың кіші
көлеміндегі мұнайды ығыстыру коэффициенті.
К3- қабаттың біртексіздігін есептегендегі су ... ... ... ... ... А2- ... ... шекті сулануы,
қабат жағдайындағы мұнайдың әртүрлі физикалық
қасиеттерінесептейтін коэффициент.
қабат жағдайындағы мұнайды ығыстыру
агентінің
салыстырмалы коэффициенті.
сүзілу коэффициенті.
-қабаттың ... ... ... ... ... ... ... өсуіне
байланысты ығыстыру арқылы алынған қамту коэффициентінің мәні ... ... ... ... коэффициенті Арысқұм кен орнында ... ... ... ... ... ... қабылданды.
Су айдау коэффициенті Кз ... ... ... ... мен судың тұтқырлық коэффициентінің ... ... ... және де өндірілген өнімнің шекті сулылығына
байланысты болады.
Игерудің зерттелген ... ... ... ... ... ... ... есептері бойынша анықталады.
Аймақ, горизонт, ауданның геологиялық құрылымдары ... ... ... үшін ... коэффициент мәні 2.5-кестеде
келтірілген.
|объект |Қор ... ... ... коэффициенттері |
| |катего-р|Аймақ-та|өндіру |ар | |
| ... |ры ... | | |
| | | ... | |
| | | |-ген | | |
| | | | | ... ... | | | | ... |-ды ... |9,93*106 |8,87*106 |7,81*106 |6,75*106 |5,69*106 |4,63*106 |
1) Р11 = РС - i ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... ... |5.69*106 |4.63*106 |3.57*106 |
1. Аудандардағы ... және ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |8,5*106 |8,3*106 |7,3*106 |6,2*106 |5,2*106 |4,1*106 |
|i |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |1,932 |1,886 |1,659 |1,409 |1,181 |0,932 |
2. Ауа ... газдың сығылу коэффициентін анықтаймыз:
Z=1-4,288*10-2(8-Рпр)*Рпр
Z=1-4,288*10-2(8-1,932)*1,932=0,497
|i |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Z |0,497 |0,505 |0,549 |0,602 |0,655 |0,717 |
3. ... ... ... ... ... ... және тығыздығын анықтаймыз:
|i |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |228,5 |219,6 |177,6 |137,6 |106,1 |76,4 |
4. ... ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|V ... ... ... |
5. ... ... «сұйық-газ» фазаларының шекараларындағы беттік
керілуді анықтаймыз:
τЖ =10-(1,19+10-8*Рср)
τЖ1 =10-(1,19+10-8*8,5*10 6)=53,088*10-3 Н/м
|i |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |3 |3 |3 | |3 | |
6. ... ... ... ... газдың шекті шығынын
анықтаймыз:
VКР=1,75*D2.5+1,25*g
VКР = 1,75*0,1462,5+1,25*4,28*10-4=1,478*10-2 м3/с
барлық ауданда Vкр(V. Барлық аудан ... ... ... ... Шарт үшін ... газға қанығуын анықтаймыз:
1) Vкр(V, ағынның газ құрамы келесі теңдеумен анықталады:
|i |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... ... ... |
8. Аудан бойынша газсұйық қоспасының тығыздығын анықтаймыз:
(см = ( (1-(Г ) +(Г ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|V |934,25 |934,23 |934,22 |934,2 |934,19 |934,18 |
9. ... ... бойынша үйкеліс шығынын анықтаймыз:
мұндағы:
|i |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... |
10. Ауданның ұзындықтарын анықтаймыз:
|i |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |115,656 |115,658 |115,659 |115,661 |115,663 |115,665 ... ... Р = РС ( j – 1 ) ... ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|P ... ... ... ... ... ... |
Әрі қарай: l=H-
l = 1320-0*115,656=1320 м
l1=1320-1*115,656=1204,342 м
|i |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|l |1320 ... |1088,68 |973,017 |857,348 |741,675 |626,01 ... ... ... қысымды анықтау
Құбыр тізбегі бойынша қысымның таралу қисығын тұрғызамыз және
(жоғарыдан төмен қарай) сораптың шығысындағы қысымды анықтаймыз. Сораптың
кірісіндегі қысымды ... деп ... ... үшін
Рпр=0,3*7,2=2,16*106 Па
Негізгі қысым нүктесінен берілген мән 2,16*106 Па ... ... ... ... ... ... түсіреміз, содан кейін, қиылу
нүктесінен тереңдік осін ... ... түзу ... ... ... түүсіру тереңдігін орнатамыз: LН=1222 м.
А.Н.Адонин диаграммасы бойынша Q=37 м3/тәу және L=1222 м ... ... ... d=55 мм, ... ... ... 1222 м ... онда тереңдігі 2200 м тереңдіктен аспайтын, қиын ... ... ... ... НСН 2 ... ... ... қабылдаймыз. Сорап бір немесе екі айдау клапаны мен
жабдықталған.
Плунжер мен цилиндр ... қуыс ... ... м ... ... ... тобы).
Айдалатын сұйық аз тұтқырлы болады, сол себептен клапан түйіндерін
қарапайым жасалған бір шарикті етіп қабылдаймыз:
dКЛ.ВС=dКЛ.НАГ = 25=0,025 ... ... – сору және ... ... тесік диаметрі
НСН-2*55 сорабын ұңғыманың диаметрі 73 мм, dУ=73 мм болатын сорапты
компрессорлық ... ... ... , ішкі ... ... ... плунжерін ұңғымаға маркасы 20 НМ шыңдалған ... ... ... Жоғарғы сатысы: d1 = 22 м
ұзындығымен.
Бір ... ... 8 м ... онда ... ... 84 штангадан
тұрады.
Төменгі саты: d = 19 мм
Төменгі тізбектің ұзындығы 68 штангадан ... ... ... 37 ... ... 1222 м ... үшін базалық тербелмелі-қондырғыны қолданамыз:
4 СК-3-1,2-700
немесе жаңартылған тербелмелі-қондырғыны қолданамыз:
4 СК – 2 – 1,8 ... ... ... ... үшін ... параметрлерді табамыз:
айдау жылдамдығы (Sn)-max=(0,75*15)=11,25м/м(7,32 м/м
Екінші қондырғы үшін:
(Sn)-max = (1,125*15) = 16.8 м/м ( 7,32 м/м
Сол себептен екінші ... ... Бұл ... ... ГОСТ
5806-76 ұқсас 4 СК-2-1,8-700
қондырғысын ... ... ... ... ... ... м және келесіні анықтаймыз
Осыған байланысты, айдау режимдерінің параметрлерін орнатамыз:
DНАС= 0,055 м
Тербелмелі-қондырғының түрі: 4 СК-2-1,8-700
Теңгергіштің тербелу саны: 0,135 с-1
Плунжердің ... ... 0,9 ... ... ... түсетін ең жоғарғы күш: 20 Н
Редуктордың валындағы кривошиптің айналу моменті: 7000 Н.м.
2.11. Штангалы терең ... ... ... ... тиімді
варианттарын таңдау және технологиялық параметрлерін есептеу
Терең срапты қондырғының жұмыс режимін бағалауға ... ... ең ... ... ... тізбегіне түсетін ең төменгі жүктеме. Егер,
өнім геолого-техникалық шарттарымен шектелмеген болса, ... ... ... ... ... боып ұңғыма өнімі
қабылданады. Сорапты ... ... ... ... ... Қанығу
қысымына сәйкес келетін тереңдікті анықтаймыз, артынша сорапты түсіру
тереңдігін ... ... ... басына түсетін ең жоғарғы жүктемені И.М.Муравьевтың
теңдеуімен анықтаймыз:
(2.2)
Терең-сорапты қондырғының жұмысы ... ... мен ... әр түрі ...... және штанг салмағына байланысты
статикалық күш , қозғалушы массаның инерция күші және т.б. ... ... ... плунжер үстіндегі сұйық бағанының статикалық қысымы оның
жоғары жүрісі ... ... ... ... ... ... ... жүктеу төмендейді және қысқарады. Теңгергіш ... ... ... ... және ... ... 0-ден ,
жоғары-төмен жүріс кезінде орта жағында ... ... ... және
инерциялық, басқа динамикалық жүктемелерді үдетеді, мұндағы Рж – құбырдағы
плунжер үстіндегі сұйық салмағы.
РЖ=( * g * L(Fпи ... ... ( - ... тығыздығы, кг/м3
g – еркін түсу үдеуі, м/с2
L – сорапты түсіру тереңдігі, м
FМ – плунжер қимасының ауданы, м2
fШТ – штанг ... ... ...... ... толы ... салмағын келесі теңдеумен анықтаймыз:
Ршт = gшт * L * g ... gшт – ... ... ... бар 1 м ... салмағы, кг
L – штанг ұзындығы, м
g – еркін түсу үдеуі, ... ...... ... ... ... ... = 1 –fсм/Sшт=0,9
мұндағы Sсм - ... ... ... ... – штанг материалының тығыздығы, кг/м3
Штанг қозғалысы бірыңғай тербелмелі емес. Мәжбүр етілген тербелістерден
бөлек, штангалар динамикалық ... ... өзі ... ... ... ... S – ... ұзындығы, м
n – 1 секундтағы тербеліс саны,
1440 – тәуліктегі минут саны, тербелмелі-қондырғының жұмыс күшімен
сипатталады.
Төмен түскен кездегі теңгергіш басына ... ең ... ... ... ... ... ... айналу моменті Р.А.Рамазанов
теңдеуімен анықталады:
МКР=300*S+0,236*S(Рmax-Pmin)
(2.6)
мұндағы S – ... ... ...... ... ... ... басына түсетін ең ... ...... түсу ... ... ... түсетін ең төменгі жүктеме,
Н.
МКР=300*25+0,236*2,5*(38,107-22,655)=750+0,59*15,452=
=750+9116=9866 Н.м
Штанг тізбегі үшін келтірілген жүктеме ... ... ... Ga – ... ... Па
Gm – кернеу
(2.8)
мұндағы Gmax – ең жоғарғы қысым, Па
Gmin – ең төменгі қысым, ... Рmax – ... ... ... ең ... күш, ... –22 мм ... қимасының ауданы
Па
мұндағы Рmin - теңгергіш басына түсетін төменгі күш, Н
f2 – штанг қимасының ауданы
Осы ... ... GПР ... екі рет ... ... ... ... берілісі
сипатталған плунжердің цилиндр көлеміне тең.
V=F*Sпл ... F – ... ... ... ...... қима ауданы, м2
Сораптың минуттағы берілісі
V=F*Sпл*n ... n = ... ... ... ... тәуліктегі теориялық берілісі:
V=F*Sпи*n*1440 ... 1440- ... ... ... ... берілісі әрқашан төмен болады, плунжердің және
жылтыратылған штоктың жүріс саны ... ... ... құм мен ... ... ... ... мүжіледі, соның әсерінен плунжер мен
цилиндр арасындағы қуыс арқылы сұйық кетеді.
Парафин түзілуінің әсерінен сораптың өту тесіктері ... ... ... келуі қиындайды. Бұл түзілген заттар клапандардың жұмысын
қиындатады және сұйық кетуін тудырады. Плунжер мен ... ... ... ... терең сораптың бөлшектеріне түсетін жоғары ... ... ... сору ... ... бірге газ келіп түседі,
осының нәтижесінде сораптың сұйықпен ... ... яғни ... ... ... ... астына келіп түскен нақты сипатталған
көлемге қатынасы-сораптың толу коэффициенті деп аталады. Толу ... ... ... ... ... емес, ол қауіпті кеңістікке де қатысы
бар.
«Қауіпті кеңістік» – бұл сораптың сору және ... ... ... ... ... қалдық орналасу кеңістігі.
Цилиндрдің сұйыққа толу дәрежесін жоғарылату үшін, сораптың
қабылдауындағы қысымды жоғарылату ... ... ... аз ... ... ... немесе сораптың қабылдауына сұйықтан газды бөліп
алып құбыраралық кеңістікке бағыттайтын газ сепараторлы- газ якорын орнату
керек.
Зиянды кеңістік ... ... ... ... ... ... ... клапанын орнатып, плунжердің жүріс ұзындығын жоғарылату
керек.
Тәуліктегі сұйық өнімінің теңдеуі 2.14
мұндағы ( - ... ... ...... қима ... ... – минуттағы тербеліс саны
1440 – тәуліктегі минут саны
Sпл – ... ... ... толу ... ... ... жоғарыда айтылып өткен ,
плунжер қимасының ауданы сорапты басқа ... ... ... ... ... саны ... ... шкив диаметрін өзгерту арқылы
реттеледі. Жүріс ұзындығының өзгеруі кривошиптегі шатун пальцасын тоқтату
арқылы іске асады. Осындай мақсатпен, ... ... ... ... және ... ... ... қондырғының тиімді жұмыс режиміне
жетуге болады. Диаметрі 57 мм ... ... ... ... ... (=0,55 , ... қимасының ауданы F=0,00255 м2
болатын ұңғыма үшін есепті қарастырайық.
Жүріс ұзындығын S- 1,5 м ден 3 м-ге ... ... 0,5 м және ... n 4 тен 6 ... қадаммен 1 терб/мин немесе 0,066(0,083(0,1 с-1
өзгертеміз
Qi=(*F*Si*ni *1440
Кестеден көрініп тұрғандай, ең аз өнімге ең аз жүріс ұзындығының ... м сай ... тұр және ... саны 0,066 с-1. Ал ең ... ... осы диаметрінде және берілген беріліс коэффициентінде 42,07*10-
5 м3/с, жүріс ... 3 м және ... саны 0,1 с-1 ... ... ... n=0,066 с ... ... тербеліс жүрісінің жүріс
ұзындығы өзгеруінен S орта есеппен қосымша өндірілген сұйыққа 5*10-5 ... n=0,083 с-1 ... S ... өндіру 7*10-5 м3/с-қа тең болады.
Сонымен қатар кестеден көрініп тұрғандай, 28*10-5 м3/с өнім алу ... ... ... қолданамыз:
1) – S = 3 м n = 0,066 ... – S = 2,5 м n = 0,083 ... – S = 2 м n = 0,1 ... ... тербеліс санында қосымша болады, 3-жағдайда жүріс
ұзындығында қосымша болады, ал ... ... ... және жүріс
ұзындығында да қосымша болады.
1-варианттағы қосымшасы бар ... ... ... пайдалануды
есептейміз, осыған байланысты тербелмелі-қондырғының сағасында ... ... аз ... ал үлкен жүріс санының ұзындығы «зиянды
ортаны» ... және ... ... ... сораптың берілісін
үлкейтеді.
Әрі қарай (=1 болғанда диаметрі 57 мм ... ... үшін ... F – 0,00255 ... = 1,5 -нан 3 м –ге ... 0,5 м ... = h1 = 0.066 ; n = 0,083 ; n3 = 0,1 ... кен орнында сораптарының беріліс коэффициентінің саны 1 –ге тең
болатын және одан көп болатын жұмыс ... ... ... саны 0,55 ке тең ... ... ... фонтандайтын ұңғымалар тобына
жатады.
Әрі қарай терең сорапты қондырғының айдау режиміне және ... ... ... ... ... ... ... есеп келтірілген.
Q1=1*0,00255*1,5*0,066*1440=25,24*10-5 м3/с
Q2=1*0,00255*2*0,066*1440=33,66*10-5 м3/с
Q3=1*0,00255*2,5*0,066*1440=42,07*10-5 м3/с
Q4=1*0,00255*3*0,066*1440=50,49*10-5 м3/с
Жүріс ұзындығын 0,5 м –ге ... ... n = 0,066 с-1 ... ... өнім ... м3/с тең болды.
Q11 =1*0,00255*1,5*0,083*1440=31,74*10-5 м3/с
Q21=1*0,00255*2*0,083*1440=42,33*10-5 м3/с
Q31=1*0,00255*2,5*0,083*1440=52,91*10-5 м3/с
Q41=1*0,00255*3*0,083*1440=63,91*10-5 м3/с
n=0,083 с-1 болғанда ... ... 0,5 м –ге ... ... м3/с өнім берді.
Q111=1*0,00255*1,5*0,1*1440=38,25*10-5 м3/с
Q211=1*0,00255*2*0,1*1440=51,01*10-5 м3/с
Q311=1*0,00255*2,5*0,1*1440=63,75*10-5 м3/с
Q411=1*0,00255*3*0,1*1440=76,5*10-5 м3/с
Тербеліс санын 0,1 с-1 –ке ... ... ... 0,5 ... ... өнім ... м3/с-ке тең болады. Яғни, тербелмелі-
қондырғы интенсияті ... ... ... ұзындығын өзгерту арқылы үлкен өнім
алуға болады.
Есептеу ... ... ... ... біз ... 51,01*10-5 м3/с өнімді әртүрлі айдау режимінде алуға болады.
Енді осы варианттардың ішінен тиімдісін таңдаймыз.
Таңдауға ... ... ... ... анықталады:
- жүріс ұзындығы қысқа болмауы керек және ... ... ... керек;
- тербелмелі қондырғының , штанганың, муфтаның және оның
сағалық клапанындағы қысымды төмендету үшін, мүмкіндігінше тербеліс ... көп ... ... ... ... 44 мм-лік сораппен жабдықталған терең сорапты қондырғының
есебін қарастырамыз.
Qi = (i * F*Si*n*1440
мұндағы (i = n2 = 0,55 n = 1
F = 0,00152 ... м ... Si = 1,5(3 ... = 0,066(0,083(0,1 c-1
Q1=0,55*0,00152*1,5*0,066*1440=8,24*10-5 м3/с
Q2=0,55*0,00152*2*0,066*1440=11,03*10-5 м3/с
Q3=0,55*0,00152*2,5*0,066*1440=13,79*10-5 м3/с
Q4=0,55*0,00152*3*0,066*1440=16,55*10-5 м3/с
Әрбір 0,5 м сайын қосымша сұйық өндіру ... ... ... ... ... м3/с
n = 0,083 с-1 болғанда жүріс ұзындығы 0,5 м болғанда 3,47-10-5 м3/с ... ... ... м3/с
Q311=0,55*0,00152*2,5*0,1*1440=20,9*10-5 м3/с
Q411=0,55*0,00152*3*0,1*1440=25,08*10-5 м3/с
n=0,1 с-1 болғанда, жүріс ұзындығы 0,5 м болғанда ... м3/с ... ... 44 мм ... ... үшін (=1 беріліс коэффициенті болғанда,
айдау режимінің есебі
Q1=1*0,00152*1,5*0,066*1440=15,04*10-5 м3/с
Q2=1*0,00152*2*0,066*1440=20,06*10-5 м3/с
Q3=1*0,00152*2,5*0,066*1440=25,08*10-5 м3/с
Q4=1*0,00152*3*0,066*1440=30,09*10-5 м3/с
n=0,066 с-1 болғанда S 0,5 м ... ... ... ... ... ... м3/с
Q21=1*0,00152*2*0,083*1440=25,23*10-5 м3/с
Q31=1*0,00152*2,5*0,083*1440=31,54*10-5 м3/с
Q41=1*0,00152*3*0,083*1440=37,84*10-5 м3/с
n=0,083 с-1 болғанда жүріс ұзындығы 0,5 м-ге ... ... ... көлемі 6,3*10-5 м3/с құрайды.
Q111=1*0,00152*1,5*0,1*1440=22,8*10-5 м3/с
Q211=1*0,00152*2*0,1*1440=30,4*10-5 м3/с
Q311=1*0,00152*2,5*0,1*1440=38*10-5 м3/с
Q411=1*0,00152*3*0,1*1440=45,56*10-5 м3/с
n=0,1 с-1 болғанда ... ... 0,5 м-ге ... ... ... ... 7,6*10-5 м3/с құрайды.
3.Экономикалық бөлім
3.1. «Петро Қазақстан Құмкөл ... АҚ даму ... ... кен орны Оңтүстік Қазақстан мұнай газ ... ... және кең ... ... ... нәтижесінде ашылды. Солтүстік Торғай, Зайсан, Теңіз, Балқаш маңы,
Іле және Сырдария ойпаттарын енгізетін берілген аудан 1982 ... ... ... жоғарғы емес толықтығымен сипатталады.
Батыс Қазақстан дәстүрлі мұнай-газ өндіру орталықтарынан біршама
алыстау Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... атқылау әдісімен алынған мұнай нәтижесіндегі 1984 жылы
ашылым Республиканың геологиялық жылнамасындағы соңғы жиырма жылдағы өте
маңызды ... бірі ... ... ... нәтижесінде қалған тиісті
ойпаттарының келешегіне көзқарастарды ... ... ... пайда болды. Жалпы Оңтүстік Торғайда 154 млн. тонна мұнай ... ... ... метр ... алынатын қорымен 17 кеніші ашылды.
1990 жылы Құмкөл кенішін өнеркәсіптік өңдеуге жіберуден бастап
01.04.96 ... ... ... ... 9,055 млн. ... 1995 жылы өндірілді.
«Петро Қазақстан» акционерлік қоғамы шетелдіктер қатысқан
кәсіпорны-коммерциялық ұйым ... ... ... құнына тең акцияларға
бөлінген және өзінің негізгі мақсаты акционерлердің мүддесі бойынша ... ... ... қор деп аталады.
«Петро Қазақстан» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының ... ... ... тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан
Республикасында жүріп жатқан заң ... ... ала ... ... ... ... тәртіпке өз компентенцияларының негізінде
қабылданған акционерлердің жалпы жиналыс шешімдері қоғам ... ... ... ... ... ... және орыс тілдері болып табылады, ал
жұмыс тілдері орыс, ағылшын және қазақ тілдері.
«Петро ... ... ... ... мен қызметінің
негізгі мақсаты – акционерлік қоғамның мақсаттары болып, сондай-ақ ... даму мен ... ... ... ... ... жағдайын жақсартуы.
«Петро Қазақстан» Қоғам қызметінің мақсаты – ... ... ... ... ... ... Өнеркәсіптің делдалдық
өндірістердің келісім шарттары арқылы мемлекетті қажетті ... ету, ... ... ... ... ... қажеттілігін қанағаттандыру үшін шетел фирмаларымен бірігіп
тауарлар мен басқа да ... ... ... ... кіші ... ... ... және
дүкендер, сауда үйлері, бвсқа да компаниялар мен ... ... ... ... коммерциялық нысандарды инвесторлау,
коммерциялық ұйымдар мен кәсіпорындарда маркетингтік бақылаудың дамуы;
- өндіріс және тауар өнімі, жұмыстың ... және ... ... ... және ... ... ұйымдастыру құрылымы
Кәсіпорынның құрылымы – бұл олардың ішкі звеноларының, цехтардың,
бөлімдердің, ... және ... ... нысанын құрайтын басқа
компоненттердің құрамы мен қатынасы. Кәсіпорын құрылымы ... ... ... кәсіпорын өлшемімен;
- өндіріс сапасымен;
- кәсіпорын техникасы мен мамандану деңгейімен.
Қандай да бір стандартты құрылым болмасын, ол әрқашан да өндірістік-
экономикалық конъектура, ҒТП және ... ... ... ... ... сапалық технологиясының
әрекеттесуімен тікелей жинақталады. ... ... ... жоғары болса, кәсіпорын құрылымы соғұрлым көп түрлі болады:
- дайын өнімді дайындау үшін қажет ... ... ету ... ... ... ... бұйымдар тартылатын технологиялық операциялардың
санымен;
- технологиялық операцияларды орындаудың шекті дәлдігінің деңгейімен.
Жұмыс орны – кәсіпорынның бүкіл ... ... ... ... ... ... звено.
Ол техникалық және экономикалық нормативтер негізінде ... ... ... ... ... үшін ... ... және
басқа құралдармен жабдықталады. Кәсіпорында жұмыс істейтіндердің барлығы 2
категорияға бөлінеді:
- өндіріспен және оның ... ... ... өнеркәсіптік-
өндірістік персонал;
- өндірістік емес операциялардың персоналы негізінен тұрмыстық-
коммуналдық шаруашылықтың, ... ... ... ... ... ... ... және транспортты қызметтерді қалыптастырумен
тікелей айналысатын кәсіпорын ... ... ... ... ... болып бөлінеді.
Мамандар мен жетекшілер өндірістік процесті ұйымдастыруды дәне оларды
басқаруды жүзеге ... ... есеп ... ... ... және басқа
функцияларды жүзеге асыратын жұмыскерлер жатады.
Жұмыскердің квалификациясы арнайы білімдер мен ... ... және ол ... ... ... ... күрделілік дәрежесін
сипаттайды.
Сандық құрылымы, квалификация деңгейі бойынша еңбек ұжымы тұрақты
өлшем ... ... ол ... ... ... бір жұмыскерлер
жұмыстан босатылады, екіншілері қабылданады.
Президент өз жұмысын ұйымдастырады, оның қызметіне толық жауап ... ... ... ... ... басқарады, кәсіпорын атынан
сенімділік бекітеді, береді, кәсіпорын банктерінде есеп айырысу және басқа
шоттарды ... ... ... ... ... дайындауға толық
жауап береді. Оған техника қауіпсіздігі, денсаулық сақтау және қауіпсіздік
қызметі, құрылыс, техникалық қызмет көрсету және көп ... ... ... ... және ... ... ... қызмет – келісімдердің, келісім-шрттардың заңды аспектілерімен
айналысады және ... ... ... ... ... ... және ет өнімдерінің
өндірісі мен өткізілуін бақылайды, «Қараөзек» өсімдік және мал шаруашылығын
бақылайды.
Маркетинг ... ... ... ... ... келісім-шарт
жасайды, тұтынушыларға жеткізуді жүзеге асырады.
Әкімшілік директоры оған жұмыскерлерді жалдау және ... ... ... ... ... ... режимін және еңбек тәртібін
сақтауды бақылау жүктеледі.
Еңбек ресурстары ... ... ... мен жұмыскерлердің техникалық
қауіпсіздік бойынша нұсқауымен, жөн-жоба берумен айналысады.
3.3. Кәсіпорын қызметін сипаттайтын негізгі экономикалық ... ... ... ... ... ... ... негізгі көрсеткіштерге келесілер жатады:
- еңбек ресурстары;
- өндірістік шығындар;
- тауарлы өнім көлемі;
- ... ... ... ... ... ... рентабелділік.
Кәсіпорынның барлық ресурстары ішінде ең маңызды ... ... ... ... ... ... дегеніміз – еңбекке жарамды
16-63 жас аралығындағы адамдар.
Кәсіпорындағы ... ... – бұл ... ... ... қамқорлық объектісі болып табылады.
Тауарлы өнім дегеніміз – барлық өндірілген өнімнің сатуға түскен
бөлігі.
Кәсіпорын шығыны ... - өнім ... ... ... ... ... өнімнің өзіндік құнын ... ... ... ... ... ... шығындар;
- еңбекке ақы төлеу шығындары;
- амортизациялық төлем шығындары;
- әлеуметтік төлем ... ... да ... ... ... – бұл ... ... Кәсіпорынның
негізгі қорлары дегеніміз - өнім ... ... ұзақ ... ... және ... ... тозуына қарай дайын өнімге бірте-бірте
енгізетін өндірістік құрал-жабдығы.
Айналым құралдары дегеніміз – жылдам ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын активі.
Кәсіпорын табысы – бұл өнімді сатудан түскен табыстан өзіндік құнын
алып тастағанға тең.
Кәсіпорынның тиімділік көрсеткіштеріне қор ... ... қор ... табыстылық коэффициенттері жатады.
Қор қайтарымдылығы коэффициенті - өндірілген өнім көлемінің негізгі
қорлар құнына қатынасы. Қор сиымдылығы осы ... кері ... ...... ... құнының жұмысшылар санына қатынасы.
3.1. кестенің мәліметтері бойынша талдау ... ... ... ... қоғамында мұнай өндіру көлемі 2002 жылы 1208 мың ... 2003 жылы бұл ... 534,1 мың ... ... ... сатудан
түскен табыс 2002 жылы 41758,6 млн теңгеге өссе, 2003 жылы ол 26113,1 ... ... ... қорлар құны 4668,4 мың теңгеге кеміген, ... кему ... ... ... ... жекешеленген.
өткізілген өнімнің өзіндік құны өткен жылмен салыстырғанда күрт азайған.
Өткізілген өнімнің пайдалылығы 19,5% болып отыр. Осы ... ... ... ... ... ... ... көруге
болады.
3.4. Арысқұм кен орнында ұңғымаларды механикаландырған әдіспен игеруді
есептеу
Есептеу үшін берілген мәліметтер:
- ... ... ... ... ұңғыманың орташа тәуліктік өнімі:
q1= 25 тонна/тәулік
- Механикалық әдіспен игеру кезінде ... ... ... ... 40 ... ... ұзақтығы : t=10 ай немесе 300 тәулік.
- Механикалық әдіске көшкенге дейінгі пайдалану коэффициенті:
К1=0,95
- ... ... ... ... ... коэффициенті:
К2=0,96
Механикалық әдіске көшкенге дейінгі жылдық мұнай өндіру көлемі келесі
теңдеумен анықталады:
Q1=q1* К1*365
Q1=25 * 0,95 * 365=8668,75 тонна.
Механикалық әдіспенигеру кезіндегі ... ... ... ... ... анықталады:
Q2=q2 * tэф * К2 + q1 (365- tэф) К2
Q1=40 * 300 * 0,96 + 25 ( ... ... =13080 ... ... ... ... ... тонна.
Механикалық әдіске көшкенге дейінгі 1 тонна мұнайдың өзіндік құны:
С1=2489 теңге
Механикалық әдіспен игеру кезіндегі 1 тонна мұнайдың өзіндік құны:
С2=
мұндағы: З1- ... ... ... дейінгі шаралардың пайдалану
шығындары.
З1=С1*Q1= 2489*8668.75=21576518 теңге.
-механикалық әдіске көшіру кезіндегі қосымша шығындар.
Зшара=Зжер аст + Ззерт +Зқонд;
Жер асты ... ... ... ... енгізу үшін,
жер асты жөндеу бригадасының жұмыстарының құны:
Зжер аст=20080 теңге
Ұңғымаларды зерттеу жұмыстарын жүргізу ... ... ... құны және ... ... ... теңге
Қондырғыға кеткен шығындарға:
- электр энергиясы,
- амортизация,
- бригада жалақысы және т.б.
Зқонд=1720000 ... ... ... ... ... электр энергиясы,
- қабаттың бергіштігін арттыру,
- энергия тасығыш шығындар және т.б. шығындардың бағасы-245 теңге.
Зқос=4411,25*245=1080756,2 теңге.
Механикалық әдіске ауыстыру кезінде кеткен ... ... ... ... ... әдіске көшкеннен кейінгі 1 тонна мұнайдың өзіндік құны:
С2===1867 теңге
Механикалық әдіске көшкеннен кейінгі жылдық экономикалық тиімділік:
Э=(С1-С2)Q2=(2489-1867)*13080=8135760 теңге.
Жүргізілген іс-шаралардың жылдық ... ... ... ... ... ... ... |
|1 ... ... тонна |8668,75 |13080 |
|2 ... ... ... | |4411,25 |
| ... ... | | |
|3 ... ... ... |21576518 ... |
|4 |1 ... ... ... ... | |
| ... |2489 |1867 |
|5 ... ... ... | |
| ... | |8135760 ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
құрылымы.
4. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі.
4.1. Арысқұм кен орнындағы өндірістік процестердің
қауіпсіздігін ұйымдастыру.
Бұл кәсіпорындағы мұнай өндірумен ... ... ... ... ... ... қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар;
атмосферада кездесетін көмірсутектердің, күкіртсутектердің, уытты заттардың
булары, сонымен қатар ... ... ... ... арналған улы
химреагенттер; әртүрлі механизмдердің айналу детальдары; жоғары кернеудегі
электр қондырғылары; құралдардың, газдардың, ... ... ... кен ... ... ... жағдайлар болуы мүмкін: газдың
немесе мұнайдың жеңіл фракцияларының шығуынан болатын бу-ауа қоспаларының
күшті ... ... ... мұнай құбырлары мен резервуар
парктеріндегі үлкен көлемдегі өрттер; фенол, ... ... ... ... да осы ... күшті әсер ететін уытты заттардың үлкен ... ... ... ... жатады: ұңғымадағы жер асты
апаттарынан болатын су горизонттарының ластануы; мұнайдың құрғақ пен ... ... ... мен ... ... әсерін тигізетін
мұнай құбырларының тесілуі; газдың ұңғыма сағасына және резервуарлардың
тыныс алу ... ... ағын ... су ... жылжуы;
факелдердегі газдың иісті газ түзе отырып, толық жанбауы.
Жоғарыда аталған өндірістік қауіп-қатерлерді, төтенше ... ... ... жою ... ... кен орнында келесі
бағыттар ... ... ... ... ... мен ... қорғауды қамтамасыз ету;
2) төтенше жағдайлар кезінде жұмысшылар мен ... ... ... шаралар;
3) қоршаған ортаны қорау бойынша шаралар жасау.
Жоғарыда аталған бағыттарды шешумен Арысқұм кен орнында төмендегілер
айналысады: ... ... мен ... ... бөлімі, қоршаған ортаны
қорғау бөлімі, азаматтық қорғаныс және төтенше ... (АҚ және ... ... ... ... кен ... ... бағынышсыз мынадай
бөлімдер үнемі қадағалап ... ... ... ... өрт
бақылауы, Мемлекеттік таулы-техникалық бақылау, санэпидемстанция.
4.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... ... ... ... кен орнында еңбекті қорғау бөлімінің инженерлері
болашаққа ескерту мақсатында сол ... ... ... ... ... ... оқиға, апат, өрт, олардың шығу себептері мен жұмыс
өндірісінің қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бұл жағдайдағы әрекеттеріне
талдау ... ... ... ... ұйымдастырылу мәселелері бойынша басшылармен апталық
жиналыстар өткізіледі.
Арысқұм кен орнында цехтарында еңбекті ... ... ... әрекет мерзіміне сәйкес қайта қаралған.
Өндірістік санитария лабораториясы «Жұмыс орындары ... ... ... ... және ... ... ... өлшеу мәліметтеріне түсіре отырып, жұмыс
орындарындағы зиянды ... ... ... аса ... ... ... ... зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың әсер ... ... ... мәліметтер негізі қаланды. Ол:
1) жұмыс орындарын рұқсат ... және ... ... ... ... жасауға және қауіп-қатер класын анықтауға;
2) зиянды және ... ... ... ... беру мен
компенсация мәселелеріне негізді қарауға мүмкіндік берді.
Әрекеттегі нормативтік құжаттардың, жаңа ... және ... ... мен ... ... ... жатқан жылдық
бағдарлама талаптарына сай техникалық қауіпсіздікті құру ... ... ... болуы мүмкін қауіпті өндіріс объектілері ... ... ... ... тасу, АЭС, ұңғымаларды жер асты жөндеу, ұңғыманы
меңгеру, механикалық қорды пайдалану, газ ... ... ... ... тағы басқалар) күнделікті бақылауға алынған.
Арысқұм кен ... ... мен ... ... ... олардың апатқа қарсы тұруын және ... ... ... ... ... ... өткен
құралдардың, бақылау құрылғыларының техникалық жағдайын бағалау жұмыстары
жүргізіледі және олардың қызмет ету ... ... ... ... ... негізделген мәселелер шешіледі.
Болуы мүмкін өрттердің алдын алу үшін ... ... ... ... поселоктарда, промбазаларда өрт сөндіру құралдарының
жағдайын тексеру жұмыстары жүргізілген. Олардың нақты жағдайы бейнеленген
(схемалар, акттер, өрт ... ... ... тағы ... өрт техникалық паспорты жасалған.
4.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз
ету шараларының ... ... кен ... өрт ... бойынша шаралардың төрт тобы
жүргізіледі:
1) өрт ... ... ... ... ... ... шектеу;
3) өрт шеңберіндегі адамдар мен бағалы материалдарды ойдағыдай көшіру;
4) өртті тиімді сөндірудің жағдайын қалыптастыру.
Өрттің пайда болуының алдын алу үшін ... бас ... ... ... басқару деңгейінде ... ... ... жасалған. Инструкцияларға сәйкес мұз және гидрат ... ... ... немесе бумен орындайды. Өлшеу қондырыларының, реагент
блоктарының территориясында және ұңғыма айналасында 5 м ... ... ... жол ... Резервуарлардың тыныс алу клапандарында
ұшқын ... ... ... ... ток ... ұшқын
шығуының алдын алу үшін құралдар мен автомобиль көліктерін жерге ... жән ... да өрт ... объектілерде жұмыс істеу кезінде ұшқын
қауіпсіз аспаптар қолданылады.
Технологиялық процестер өрт қауіпсіз режимде ... ... мен ... ағыс жылдамдықтары шектеледі, жанғыш емес заттар
қолданылады. Өрттің пайда болу ... ... ... ... ... мен автоматтандыру; вентиляцияның, жарық пен
жылу ... ... ... қорғаныс құрылғыларын қолдану;
құралдардың, технологиялық және өртке қарсы режимдердің жағдайын ... ... қол ... мен ... ... тура ... ... үшін жай
қабылдағыштан, ток тартқыштардан және жерге қосқштардан тұратын ... ... ... ... ... ... ... мерзімдерін, қажетті жөндеу жұмыстарын анықтау мақсатында оларды
жоспарлы тексеруден өткізеді.
Өрттің таралу себептерін жою объектілердің дұрыс жоспарлау; ... ... ... ... таңдауды, өртке қарсы техника талаптарын
есепке ала отырып, ғимараттар мен ... ... ... ... ... келтіретін құрылғыларды және тағы басқаларды қолдану арқылы
іске асады. Орман сілемінде ... ... ... өрттің
пайда болуына қарсы мақсатта өсімдіктерді үнемі отап отырады.
Адамдар мен бағалы заттарды ... үшін ... ... ... ... мен ... ... жолдарын, қайта қосу, сөндіру,
авария жүйелерінің, авария ыдыстарының және тағы ... ... ... ... ғимаратта көрінетін орынға өрт болған
жағдайда көшіру жоспары және кәсіпорынның өрт ... ... ... ... ... сөндіру үшін әртүрлі құралдар, құрылғылар, ... өрт ... ... ... ... ... ... өртке қарсы
сигнал беру мен ... ... ... ... ең қолайлы құралдарына көмір қышқыл және ... ... ... ... өртке қарсы инвентарь жатады.
Жабық орындарда өнімдердің жарылатын концентрация түзуін болдырмау үшін
құралдардың және мұнай мен ... ... ... ... ... ... ... желдету қондырғыларын орнатады,
сонымен қатар жарылыс қауіпті жерлердегі өрт шығуының алдын алу ... ... ... ... және ... сәулелерден қорғау
Ұңғыманы өңдеу барысында сілтілермен, қышқылдармен, полимерлермен,
беттік-активті заттармен дұрыс жұмыс ... ... улы ... ... ... ... жағдайда; ұңғымадан, компрессорлы
станциядан, мұнай дайындау пунктінен және тағы ... ... ... ... ... жұмысшылардың улануы, жарақат алуы, терісін күйдіріп алуы
мүмкін.
Арысқұм кен орнында ... ... ... су ... сұйықтықтың қозғалатын жолдарын, құбыр сырты кеңістігіндегі
цемент ерітіндісінің көтерілу биіктігін, ... ... ... ... ... ... және тағы ... анықтау үшін
радиоактивті изотоптар қолданылады.
Кен орны ... ауа ... ... үшін ... МБ-2 газ ... қолданылады. Улы заттардың адам
ағзасына тыныс алу ... ... ... ... үшін ПШ-1, ... және ... сияқты жеке қорғаныс құралдары қолданылады.
Қышқылдар мен сілтілерден қорғану үшін ... ... ... ... ... ... сақтандырғыш көзілдіріктермен
қорғайды.
Жұмыс істеп тұрған құбыр желілеріндегі тотығу жылдамдығын түсіру үшін
KW-2086, CHПХ-630 КЗ, ... ... ... ... реагенттері
қолданылады. Бұл реагенттердің барлығы улылығы бойынша 4-ші ... ... ... жеке ... құралдарымен (арнайы костюмдермен,
қорғаныс көзілдіріктерімен,резеңке қолғаптармен, газқағарлармен) қамтамасыз
етіледі.
4.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары
Жұмысшы электр қондырғыларының метал бөліктеріне тиген кезде; ... ... ... ... ... ток желілерінің тұйықталған
жерлерінде электр ... алуы ... ... ... электр қауіпсіздік құралдарын үш топқа
бөлуге ... ... ... ... жеке ... құралдары.
Жалпы техникалық қорғаныс құралдары:
- ток жүретін бөліктердің жабық ... ... ... электр
шкафтары, блок схемалар қолданылады);
- қауіпсіздік қоршаулары (механикалық, электрлік);
- оңаша шамдар үшін ... ... өте ... ... ... ... жарылыс қауіпті бөлмелерге 12 В;
- бағыт-бағдар шаралары (электр құралдарының жеке бөліктерінің таңбаларын,
жазуларын, хабарлау белгілерін, түрлі-түсті изоляцияны, жарықпен ... ... ... құралдары:
- жерге қосу;
- нөлдік жалғау;
- қорғаныштық сөндіру.
1000 В-тан жоғары кернеумен ... ... ... ... ... ... ... шапшаң және өлшеу штангалары, оқшаулағыш
және ток өлшегіш қысқыштар, ... ... ... ... ... ... аспаптар мен оқшаулағыш құрылғылары (оқшаулағыш
басқыштар мен ... ... ... және тағы ... Олар ... ... бар оқшаулағыш материалдарынан жасалады (фарфор,
бакелит, эбонит және тағы басқалары).
1000 В-қа ... ... ... ... ... ... мынадай
құралдар қолданылады: диэлектрлік қолғаптар, тұтқасы изоляцияланған құрал,
кернеу көрсеткіштер және ... ... ... төсеніштер,
оқшаулағыш тіреулер сияқты қосымша құралдар.
4.3.3. Қысымда ... ... ... ... ... герметикалық жүйелерге барлық құбыр желілері,
резервуарлар, газ баллондары және ... ... газ ... сұйықтығы бар
басқа да ыдыстар жатады. Кез-келген ... ... ... ... мен ... ... ... жарылыстар мен жұмысшылардың
улануына дейінгі ауыр жағдайларға алып ... ... кен ... ... ... ... ... арнайы
регламенті жасалған. Пайдалануға қайтадан енгізілген герметикалық жүйелер
күтілген максимал қысымнан 1,5 есе жоғары қысымға ... ... ... ... 10 % жоғары мәнге есептелген сақтандырғыш клапандары бар.
Жабдықтың материалы және конструкциясы сәйкес ... және ... ... ... және ... ... су соққыларын
болдырмау үшін бір қалыпты, ақырын ашылады және жабылады. Қысымда ... ... ... ... ... ... Қосылыстарды
ажырату және жалғау жүйедегі атмосфералық қысымда ғана орындалады. ... ... ... ... ... ... орнатылады.
Герметикалық жүйелерді пайдалану қауіпсіздігі бойынша аталған шаралардан
басқа бұндай жүйелердің ... ... ... келе ... бірі адамның қысымда тұрған жүйе аймағында болуының ... ... ... екінші құралдардың және орындау
механизмдерінің ... ... ... ... ... ... ... қорғау, зиян заттардың шығу көздері
Ауаны ластаудың негізгі көзі Арысқұм кен ... ... ... ... қыздыру пештері (жану заты);
Резервуарлар (булану);
Аппараттар (буферлі ыдыстардан, сораптардан, сеператорлардан, құбырлар
қосылыстрынан ... ... ... заты);
қазандықтар қазандары (жану заты);
факелді жүйелер(жану заты);
Технологиялық жабдықтардан зиян ... ... шығу ... ... ... ... ... жарылуы;
амбарлардың түзелуі және т.с.с
Зиян заттардың бөлініп шығу кезінде атмосфераға көміртегі, азот аксиді,
көміртегі оксиді, күкіртті газ тарайды.
Атмосфералық ауаның зиян ... ... сығу ... ... ... ... ... жүйесінің тұйықталуы, жер амбарларымен мұнай
аулағыштарының ... ... ... ... ... ... және оны болдырмау үшін ... ... ... ... ... ... азайту үшін келесі іс ... ... ... және ... ... ... жану
процесінің оптималды режимін сақтай отырып, параметрлерін ... ... ;
- ... ... конденсатпен, мұнау буымен ластанбауы үшін
жинақтағыштар мен дренажды жүйелер құру;
- мұнай құбырын, сұйықтың шығу ... ... және ... коллекторларын
өз уақытында жөндеп отыру;
- факелдерден бөлінетін зиян заттардың бөлінуін 15%-ке дейін азайтатын
арнайы қондырғыларды игеру және ... ... ... ... ... ... мұнайды өндіру, жинау және тасымалдау жүйелерін қоршаған ортаны қорғау
талаптарына сай тұрақты түрде ... ... ... топырақты қорғау
Бұрынғы Жезқазған облысының Жезді аудан әкімшілігінің пайдалануындағы
Арысқұм кен ... ... ... ... ... сай 31,8 ... жер қорын аудандастыруға сәйкес кен орны «Арал-Балқаш ... ... ... ... ... ... және жазғы ауа райы режимдері күрт
өзгермелі. Осы уақытта құнарлы жер ... ... жел ... ... белгілері теңіз деңгейінен 100-180 м арлығында.
Топырағы әр түрлі саздан құм фракцияларына дейін өзгереді. Мұнда жеңіл
саздар және ... ... ... ... түзетіндердің
ұқсастығы олрдың құрамындағы корбонаттар мен суға ерігіш тұздардың болуы.
Өсімдіктер органикалық заттарды аз ... ... ... ... Осыған байланысты топырақтың гумусталуы төмен.
Сипатталушы территориядағы топырақтың аймақтық түрі ... ... ... горизонт қуаты 25-см-ге дейін, құрамындағы гумус 1,16%
Тегістіктің үлкен бөлігін қалыпты шөл ... ... ... комплекстер алып жатыр.
Осылайша кен орны территориясындағы құнарлы топырақ өзгермелі және ... Бұл ... аз ... ... ... ... газ кен ... игеру барысында құнарлы топырақ мұнаймен әр түрлі
химиялық заттармен, ... ... ... ластанады.
Мұнай мен басқа да компоненттер топыраққа ... ... ... Бұл ... ... жер ... төмендеуіне себепші
болады. Жердің құнарлығы мен биоөнімділігінің бұзылуының нәтижесінде
әррозия мен ... ... ... және ... ... ... жерлердің өздігінен қалпына
келуі өте жәй ... ... ... ... миграциясы кезінде
ылғалдықтың жетіспеушілігімен шектеледі.
Құрылыс учаскелерінде құнарлы қабат ... ... ... ... ... ... 25см ... минералды топырақпен
араластыриай автогреидермен алып тастау керек деп қарастырылған.
Техникалық рекультивация ... 0,1-0,3 м ... ... ... төсеу, тегістеу.
Бұзылған және ластанған топырақты қалпына келтірудің соңғы ... ... ... Ол өз құрамына өсімдік өсу, биологиялық
активтілігі мен құнарлынан арттыру ... ... ... сатысындағы жұмыстар құрамы;
-қар ұстау;
-25-30см тереңдікке қопсыту;
-органикалық және минеральдық тыңайытқыштар енгізу;
-көп жылдық өсімдіктер егу.
Мемюративті мерзім ... (3 жыл) жыл ... қар ... ... топырақты қорғаудың негізгі шарттары;
-мұнайды жинау, сепарациялу, дайындау және тасымалдау жүелерін
гематазациялау;
-авария кезінде ... ... ... ... ... ... ... жағдайда топырақтау;
-бұрғылау мұнараларын жылжыту үшін пневматикалық қондырғылар пайдалану;
-құбырларды жер астына 1,2-1,8 м тереңдікте төсеу;
-жерді сапалы ... ... және ... ... ... және ластанған жерлердің өсімділігін
қалпына келтіру, сондай-ақ қоршаған ... ... ... ... ... Топырақтың өздігінен тазалану механизмі жұмыс істейді.
Рекультивация әдістері қолайлы жағдайлар жасап және осы ... ... ... құру ... ... ... ... үшін
СН 449-72» Жер қыртысын жобалауға бағыттамалар» сәйкес стандартты ... ... СниП ... ... ... және ... орта
шығыны минималды болады .
Қорытынды
Дипломдық жобада «Арысқұм кен орнының М-ІІ кешенін механикалық
әдіспен ... және ... ... ... ... ... қарастырылып, қондырғыны таңдаудың есептері келтірілген.
Арысқұм кен орнында ұңғымаларды пайдалану процесі екі ... ... және ... Кен ... 39 ... істеуші, пайдаланып жатқан
ұңғымалардың 12-сі фонтанды әдіспен, 27-ұңғыма механикалық әдіспен мұнай
беріп тұр. ... ... ... ... ... АФ1-65-21 және АФК
–1-65-35(ГОСТ 13846-84) фонтандық арматурамен жабдықталған.
Сұйықтық көтерілісі диаметрі 73 мм НКТ ... ... ... ... НКТ ... ... ... 10-50 см
жоғары орналасады.
Мұнай өндірудің фонтандық әдісі ұңғыманың сулылығы және өнім ... ... ... ... ... ... жұмыс
істеушілерін механикалыққа ауыстырады, терең ... ... олар ... СКД 8 және ... ... ... ... “КНДН” ұңғымалармен жабдықталған.
Бағананың ең тиімді құрылымы ұңғымаларға арналған ... олар ... ... станок тербеткіштермен жабдықталған, насосты 800 ... ... ... ... есебімен, ол бірыңғай сатылық бағана ШН-
22-20-У ... 800 ... көп ... ... ... ... ... екі сатылық бағаналарының диаметрі ШНУ ... ... ... штоктар ШСУ –31-4600, сағалық шток көтергіші
ПСШ-6.
Механикалық әдіске ... ... ... экономикалық тиімділік
8135760 теңгені құрады.
Әдебиеттер тізімі
1. Максимов М.И. ... ... ... нефтяных
месторождений» Москва «Недра», 1975 г.
2. «Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации
нефтяных ... Ш.К. и др. М. ... 1978 ... ... ... по ... нефтяных месторождений». Учебное
пособие для вузов.
Желтов и др. М. «Недра», 1985 г.
4. Нұрсұлтанов Ғ.М. «Ұңғыманы бұрғылау және ... ... ... ... 1994 ... ... В.И. ... и техника добычи нефти», учебник для ... ... 1983 ... ... И.М. ... мастера по добыче нефти», М. «Недра», 1975
г.
7. Панов. «Охрана труда при ... ... и ... М. ... 1975 ... ... Ю.М. и др. ... нефтяной и газовой промышленности», М.
«Недра», 1980 г.
9. Арысқұм және Құмкөл кен орындарын игеру ... ... ... ... Р.Т., ... С.С., ... Т.Ж., Шердаулетов Н.Т.
«200140-Мұнай және газ кен ... ... және ... ... ... орындауға арналған әдістемелік
нұсқау. Қызылорда 2005ж.
11. Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейтқасымов Б.С., ... ... ... техникасы мен технологиясы:
Оқу құралы.- Қызылорда, 2006.-170 бет.
-----------------------
президент
Атқарушы хатшы
өндірістік қатынастар бойынша бағыттаушы
өндіріс бойынша I ... ... мен ... ... ... өндіріс директоры
Маркетинг бойынша директор
Әкімшілік директор
Еңбек ресурстары

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау76 бет
Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері64 бет
Арысқұм кен орнының мұнай тасымалдау құбырларын корозиядан қорғау60 бет
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
7-8-9 сыныптардан геометриядан таңдау курстарын оқыту97 бет
Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды әдістемелік-оқыту кешенін құру78 бет
Iрiмшiктi өңдiретiн және сүттi ұйытатын жабдықтардың негiзгi есептеулерi6 бет
Ni2+ ионының глицин және лимон қышқылымен комплексті қосылыс түзуін спектрофотометриялық әдіспен зерттеу60 бет
WEB - сайттар түрлері, жобалау кезеңдері. Бағдарламалық жабдықты таңдау37 бет
XVII ғасырдағы ғылыми революцияның механикалық дүние көрінісінің дамуы. И.Ньютон6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь