Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау

Мазмұны
Кіріспе
1. Геологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1.Кен орнының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.Кен орнының геология.литологиялық құрылымының сипаттамасы ...
1.3. Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4. Мұнайгаздылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5. Өнімді қабаттың коллекторлық құрылымы, қабат сипаттамасы
және олардың біртексіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және
қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.1. Газдан ажыратылған мұнайдың құрамы мен қасиеті ... ... ... ... ... ... .
1.6.2.Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6.3.Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы ... ... ... ...
1.6.4.Конденсаттың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6.5.Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы ... ..
1.7. Физико.гидродинамикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Технико.технологиялық бөлім.
2.1. Игеруді жобалауға арналған геолого.кәсіпшілік және технико.
экономикалық негіздерді дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Ұңғымалар қорының құрылымын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3. Қабаттың геолого.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану
обьектілерін бөлу негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4. Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін негіздеу ... ... ... ... ... .
2.5. Ұңғымаларды орналастыру және игеріліп жатқан қордың
мерзімі үшін қабаттың шектік қалыңдығының негіздемесі ... ... ... ...
2.5.1. Мұнай қабатшасын игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.2. Газмұнай кенішін игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6. Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен жабдықтары ... ... ...
2.7. Ұңғыманың түп аймағына әсер ету әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7.1. Әсер ету әдістерінің міндеттері және олардың жалпы
сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.2 Қабатқа су айдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.3. Терең сорапты ұңғымалардағы парафин шөгінділерімен күресу ... .
2.7.4.Тұз шөгінділерімен күресу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.8. Ұңғыма төңірегіндегі әсер ету әдістерін таңдаудың технико.
экономикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.9 Қабаттың түп маңы аймағының жағдайының диагностикасы ... ... ... ..
2.10. Пайдалану ұңғымаларындағы парафин және смола
шөгінділерімен күресу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.11. Түп аймақты тұз қышқылымен өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.12. Қышқыл ерітіндісінің дайындау тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.13. Ұңғыманы өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3. Экономикалық бөлім
3.1. «Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ даму тарихы ... ... ... ... ... ...
3.2. Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Кәсіпорын қызметін сипаттайтын негізгі экономикалық
көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4. арысқұм кен орнында ұңғымалардың түп аумағына әсер ету
әдістерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі.
4.1. Арысқұм кен орнындағы өндірістік процестердің
қауіпсіздігін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз
ету шараларының тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3.1. Улағыш заттардың шығуынан және
қауіпті сәулелерден қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді
пайдалану қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.4. Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері ... ... ... ..
4.5. Жер асты суларын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.6. Құнарлы топырақты қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Кіріспе

Арысқұм кен орнының игеру жобасы 1999 жылдың 24 маусымындағы № 337 инвестициялар бойынша ҚР минкомитетімен келісілген және «Арысқұм мұнай кен орнындағы көмірсутекті шикізатын барлау және өндірілген қоймаларды пайдалану құқығына » 1998 жылдың 8 қыркүйегінде №1505 ГКИ сериясының мемлекеттік лицензиясын иеленетін «Харрикейн Құмкөл мұнай» ААҚ-ның келісім шарты бойынша жасалған.
Мұнай кен орны 1985 жылы ашылған. Алаң бойынша зерттеулердің әртүрлі кезеңдеріндегі сейсмобарлау жұмыстары Тұрлан геофизикалық экспедициясымен жүргізілді.
Кен орындарындағы іздеу барлау жұмыстары «Южказгеология» ПГО Оңтүстік Қазақстандық мұнайгазбарлау экспедициясымен бірге жүргізілді. Ұңғымалардағы кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер ГИС партиясымен орындалды.
Осы еңбекте пайдалану объектілерінің орындалуы, бұрғылауға арналған өндіруші және су айдайтын ұңғымалардың саны және орындалуы дәлелденген, игеру варианттары бойынша технологиялық және экономикалық көрсеткіштер есептелінген, мұнайды өндіру технологиясы, ұңғымалардың өнімдерін кәсіпшілікте дайындау, жинау жүйесінің талаптары және сулану жүйесі дәлелденген.
Берілген жоба РД 39-0147035-207-86 сәйкес құралған және кен орнының өнеркәсіпті пайдалануға орнатуға жобалау – сметалық құжаттаманы дайындауға негіздеме болып табылады.
Әдебиеттер тізімі.

1. Максимов М.И. «Геологические основы разработки нефтяных месторождений» Москва «Недра», 1975 г.
2. «Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений».
Гиматудинов Ш.К. и др. М. «Недра», 1978 г.
3. «Сборник задач по разработке нефтяных месторождений». Учебное пособие для вузов.
Желтов и др. М. «Недра», 1985 г.
4. Нұрсұлтанов Ғ.М. «Ұңғыманы бұрғылау және мұнай өндіру негіздері», Алматы, ҚазҰТУ, 1994 ж.
5. Шуров В.И. «Технология и техника добычи нефти», учебник для вузов. М. «Недра», 1983 г.
6. Муравьев И.М. «Справочник мастера по добыче нефти», М. «Недра», 1975 г.
7. Панов. «Охрана труда при разработке нефтяных и газовых месторождений». М. «Недра», 1975 г.
8. Малышев Ю.М. и др. «Экономика нефтяной и газовой промышленности», М. «Недра», 1980 г.
9. Арысқұм және Құмкөл кен орындарын игеру жобаларының құжаттама материалдары қолданылды.
10. Кубенов Р.Т., Сейтжанов С.С., Жұмағұлов Т.Ж., Шердаулетов Н.Т. «200140-Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану» мамандықтарына дипломдық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Қызылорда 2005ж.
11. Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейтқасымов Б.С., Сейтжанов С.С.
Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы:
Оқу құралы.- Қызылорда, 2006.-170 бет.
        
        Аннотация
Бұл дипломдық жоба «Арысқұм кен орнының мұнай ... түп ... әсер ету ... ... ... ... жоба төрт бөлімнен ... ... ... кен ... ... ... тектоникасы, мұнай газдылығы және сулылығы
жайлы мәліметтер енгізілген.
-Техника-технологиялық бөлімде ағымды ... мен ... ... ... ... гидродинамикалық зерттеу нәтижелері қабат
мұнайының құрамы, кен ... ... ... және ... түп ... ету әдістеріне талдау жұмыстары қарастырылған.
-Экономикалық бөлімде ... ... ... ... ... келтірілген.
-Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бөлімінде экология мен
қоршаған орта ... өрт ... ... ... жүргізу
барысында жұмысшылардың техника қауіпсіздігі келтірілген.
Аннотация
Данный дипломный проект написан на тему «Анализ воздействия ... ... зону ... на ... ... Арыскум » .
Проект состоит из 4-х частей ... ... ... ... ... и ... ... геологической части приведены общие сведения о геолого-
геофизических ... ... ... ... ... ... ... части рассмотренны анализы текущей
разработки ... ... ... ... ... в этой ... ... общие сведение о составе пластовой нефти и ... ... ... ... ... анализируются технико-
экономические показатели, расчитывается экономический эффект от ... ... ... полностью охвачены проблемы охраны ... ... ... в ... | ... ... | ... ... | ... ... ... | ... ... | ... орнының геология-литологиялық құрылымының сипаттамасы.... | |
|1.3. ... | ... ... | ... | ... ... | ... ... ... ... құрылымы, қабат сипаттамасы | ... ... | ... ... | ... ... ... конденсаттың және судың құрамы және | ... ... | ... Газдан ажыратылған мұнайдың құрамы мен қасиеті | ... | ... ... ... | ... | ... ... бос және еріген газдың | ... | ... | ... ... | ... асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы...... | |
|1.7. Физико-гидродинамикалық | ... | ... ... бөлім. | ... ... ... арналған геолого-кәсіпшілік және технико- | |
|экономикалық ... | ... | ... ... ... ... | ... | |
|2.3. ... ... ... ... пайдалану | |
|обьектілерін бөлу | ... ... | ... ... әсер ... арналған жұмыс агенттерін | ... | ... ... ... және игеріліп жатқан қордың | ... үшін ... ... қалыңдығының | ... | ... ... ... | ... |
|...... | ... ... ... | ... ... | ... Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен | ... | ... ... түп аймағына әсер ету | ... | ... Әсер ету ... ... және олардың жалпы | |
|сипаттамасы..........................................................| |
|................................... | ... ... су | ... ... | ... Терең сорапты ұңғымалардағы парафин шөгінділерімен күресу.....| ... ... | ... ... | ... ... ... әсер ету әдістерін таңдаудың технико- | |
|экономикалық | ... ... | ... ... түп маңы ... ... | ... | ... ... ... ... және ... | ... | ... |
|............. | ... Түп ... тұз ... | ... | |
|2.12. Қышқыл ерітіндісінің дайындау | ... | ... ... | ... ... | ... Экономикалық бөлім | ... ... ... Құмкөл ресорсиз» АҚ даму | ... | ... ... ... | ... | ... ... ... ... негізгі экономикалық | ... ... | ... ... кен орнында ұңғымалардың түп аумағына әсер ету | ... | ... ... | ... ... және қоршаған ортаны қорғау бөлімі. | ... ... кен ... ... ... | ... | ... |
|............. | ... ... ... ... ету бойынша | ... | ... ... | ... ... кен ... өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз | ... ... ... | ... | ... ... заттардың шығуынан және | ... ... | ... |
|..... | ... ... ... | ... ... | ... ... ... ... жүйелерді | ... | ... ... | ... ... ... қорғау, зиян заттардың шығу | ... | ... Жер асты ... | ... ... | ... Құнарлы топырақты | ... ... | ... ... | ... | ... ... | ... кен ... ... ... 1999 жылдың 24 маусымындағы № 337
инвестициялар бойынша ҚР минкомитетімен ... және ... ... ... көмірсутекті шикізатын барлау және өндірілген ... ... » 1998 ... 8 ... №1505 ГКИ ... ... иеленетін «Харрикейн Құмкөл мұнай» ААҚ-ның келісім
шарты бойынша жасалған.
Мұнай кен орны 1985 жылы ... Алаң ... ... ... ... ... ... геофизикалық
экспедициясымен жүргізілді.
Кен орындарындағы іздеу барлау жұмыстары ... ПГО ... ... ... ... ... Ұңғымалардағы
кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер ГИС партиясымен орындалды.
Осы еңбекте пайдалану объектілерінің ... ... ... және су ... ... саны және ... дәлелденген,
игеру варианттары бойынша технологиялық және экономикалық көрсеткіштер
есептелінген, мұнайды өндіру ... ... ... ... ... ... талаптары және сулану жүйесі
дәлелденген.
Берілген жоба РД 39-0147035-207-86 ... ... және кен ... ... ... ... – сметалық құжаттаманы дайындауға
негіздеме болып табылады.
1. Геологиялық бөлім
1.1. Кен орнының жалпы сипаттамасы
Арысқұм кен орны ... ... ... Республикасының
Қарағанды облысы Ұлытау ауданында орналасқан. Кен ... ... ... ... ... ... және ... координаттарымен
шектелген: 450-55/-460 40 /СШ және 640-34/ - 65014/ в.д.
Жақын мекен жайы Қызылорда қаласы (Оңтүстікте 300 км) және ... ... ... 280 км) және ... станциясы (оңтүстік батыста
120 км) Солтүстік - шығыста 70 км ... ... ... ... кен ... ... ... орналасқан. Кен орнынан шығысқа қарай
Омск-Павлодар-Шымкент мұнай ... ... ... ... ... 100-160 м ... ... Су жүйесі және жер бетіндегі су көзі жоқ. Жануар және өсімдік
әлемі жартылай шөлейт ... ... ... тез ... ... қыс ... – 38- 40 0 С дейін, жазда +30 +35 0С-ге дейін.
Қар көп емес ... ... ... қыс-көктем мезгілдерінде болады. Күшті
жел: жазда батыстан; оңтүстік ... ... жыл ... және ... ... соғады.
Арысқұм кен орны Құмкөл кен орнымен тегістелген жолмен байланысқан ... ... ауыз суға ... 80-100 метр ... бор су
қабатынан алып пайдаланады. Алаң ... ... ... ... мал ... айналысады. Ауданның әлеуметтік-экономикалық
жағдайы нашар дамыған. Арысқұм массиві жартылай ... ... ... ... тез ... ... ... ауаның
температурасы тербелісі ылғалдылығы өте тапшы және аз мөлшерде ... ... Жыл ... түскен ылғал мөлшері 150 мм-ге дейін,
негізінде қыс, күз ... ... кен ... ... ... 87 км ... құмдарының кен орны және осы бағытта 137 км қашықтықта ұсақ тасты
құмды қоспалы Қалмаққырған кен орны бар. ... ... үшін ... ... ... ... экспедициясымен өзгермейтін тегіс
жерден артезиан ұңғымасы бұрғыланған.
Аудан сейсмикалық ... Кен ... ... ... ... кен ... қимасында ертепалеозой іргетасы ... ... ... ... ... ... протерезой-PR1
Іргетас жыныстары төменгі палеозой жасындағы конгломераттармен және
сазды жіктастармен ұсынылған жүйелі ... ... ... тек бір ұңғымамен
ашылған.
Мезозой-Кайнозой-MZ-KZ
Мезозой-Кайнозой шөгінді жынысының түзілімдері екі құрылымдық қабат
астына бөлінеді.
Төменгі қабат асты тафрогенді (борлы) және жоғарғы ... жұқа ... және ... ... ... төменгі-жоғарғы юра
терригенді түзілімдерден құралған.
Юра жүйесі. (І )
Арысқұм ойпатында юра қимасында үш ритм ... ... ... ... ... ... және Айболинск свитасы түрінде жасалған.
Ортаңғы ритм жиынтығы – ортаңғы ... ... және ... ... ... Жоғарғы ритм жиынтығы жоғарғы бөліктің Құмкөл және
Ақшабұлақ свитасымен ... және ... ... ... 5-ұңғымамен ашылған.
Дощан свитасы j1-2d орташа, майда түйіршікті сұр және ақшыл-сұр
құм, кварц, саз, ... және ... ... ... ... ... ... өсімдік қалдықтары көп. Орвида аргелитті ... ... ... ағып жатыр. Шөгіндінің қалыңдығы 214 метрден 775 метрге
дейін өзгеріп отырады.
Қарағансай ... ... қара ... ... ... ағынды және
сұр, ақшыл сұр құм түрінде ... ... ... ... ... құм
қабатшаларынан көмір шөгіндісімен тығыз. Құм ... ұсақ ... ... ... түйіршік жақсы ... ... Бес ... ... ... толық қалыңдығы свита
қалыңдығы 196 метрден 355 метрге ... ... ... ... ... юра ... ... плитасының құмды-сазды құрылымдарына
және Ақшабұлақ ... ... ... (J3km) ... құм, сұр ... майда-орташа
түйіршікті алевролитті үш горизонтпен ... ... ... ... ... цемент сазды, кей жерлері жартылай
қабат түріндегі карбонатты. Горизонттар кен орнын барлық жері ... ... және ... олевролиттер қабаттарымен бөлінген.
Төменгі Құмкөл свитасының (J3km) қалыңдығы 60-133 м және ... ... ... және ... ұсақтасты
құмдақтармен біркелкі қабаттарынан құралған.
Ортаңғы Құмкөл свитасы (J3km) қалыңдығы шеткі ... 275м ... метр ... орналасқан.
Ақшабұлақ плитасы (J3аr) Құмкөл свитасына сәйкес , ... ... ... ... қатып алмасуы түрінде айқын шекаралы түрінде
жатыр.
Свита екі қосалқы свитаға ... ... ... ала түсті карбонатты ... ... және ... жоғары қарай өтетін құмдар қабаттары мен битуминозды ... ... ... ... ... ... ... және кен орнында аймақтағы шайылумен және жоғарғы
Юраның Ақшабұлақ свитасының бұрышына сәйкес ... және ... және Юра ... ... ... Оның ... төменгі
бөлімге – даул, Қарашатау свитасы, ал жоғарғы бөлімі Қызыл қия ... ... ... ... ( К1 d) ... ... төменгі даулына және жоғарғы
даулына немесе жоғарғы неокомның жоғарғы ... ... ... қосалқы
свитасы негізінде аймақтың мұнайлы Арысқұм горизонтына бөлінеді.
Арысқұм горизонты ( К1 аr) . Горизонтқа ... ... ... және ... ... М- ІІ мұнай газды ... ... 9-36м ... ... ... ( К1 kr) свитасы даул свитасында шайылумен жатыр,
саздар түбінде гравилиттер қабаттарымен түзілген сұр құмдақтардан құралған.
Свита жасы апт ... және альб ... ... ... белгіленген,
қалыңдығы 340м .
Төменгі – жоғарғы бөлік- К 1-2
Құмдар және құмдақтардың ... ала ... ... монтморилонит-каолинитті саздармен құралған, орташа
қалыңдығы 265м ... ... К ... ... ... тұран балапан свитасы және жоғарғы ... ... ... ... ... ( К1 be ) құм және ... қабаттарымен саздар
алевролиттермен ұсынылған ... 105м ... ... сұр түсті
түзілімдермен қалыптасқан.
Жоғарғы Тұран-сенон ( К1 t2 -sn ) ... 80м. ... ... тастар қабаттармен алатүсті құмдар, саздар және алевролиттер
қабаттармен ұсынылған.
Палеоген-төртік жүйесі –P-Q
Түзілімдері ... ... ... ... құмдармен,
алевролиттер, суглинкалармен карбонатты құмдақтар, сұр, жасыл-сұр саздармен
ұсынылған.
1.3. ... ... ... ... ... ... күрделендіре
түсетін Арысқұм грабен - синклиналды ең аса көп иілген орталық бөлігінде
орналасқан. ... ... ... ... ... ... ... құрылысы үш негізгі көрінетін беткейлер бойынша : ІІб , ... және ІІІб ... ... Барлық беткейлер бойынша құрылым өзімен
Солтүстік – ... ... ... ... аймағынан ,Оңтүстік батыстан
аяқталған изогипспен шектескен жартылай дөңбек күмбезді болып орналасқан.
ІІб – ... ... ... ең ... ... 30х60 ... ... ойпатының Арысқұм иінді ... ... кен ... ... ... 70 ... орналасқан Құмкөл мұнай кен
орнының ашылуымен дәлелденген.
Арысқұм ... ... ... жиналудағы ірі ырғақтармен
байланысты 3 белгіленген және екі ... ... ... айқын
көрінеді.
Орналасқан санына байланысты орта юра, жоғары юра және төменгі неоком
кешендері жатады.
Келешектегі ... ... ... юра және ... ... ... кен ... төменгі неоком түзілімдерінің ... ... ... ... ... ... (K1nc1)
айқындалған. (K1nc1) беткейі барлық ұңғымаларда қатты айқындалып, кен орны
көлемі бойынша жақсы ... ... ... ... газ шоғыры
қосылған.
Кеніш үшін жабын болып төменгі неокомныңсаз балшықты жыныстарының
қабатшасы ... ... ... ... шоғыры 1053,6 м – 927,8 м ... ... ... 14 ұңғымамен сынап көнуі арқылы зерттелген.
Кеніштің мұнайлы бөлігі 5 ұңғымамен зерттелген. №14 ... ... ... өнім 93,6 м3 /тәу. ... ... ең ... бөлігі №12 ұңғымада белгіленген және оның ең төменгі
деңгейі -884,6 м. ... ... газ ... ... ... -885 м-ге тең.
№7 ұңғымадан 1023,6-1026,6 м және (-884,7 - 887,7 м) ... 73 м3 /тәу. ... ... және 37 мың м3 /тәу ... ... ... ... шекарасы №7 ұңғымадан газды мұнай ағысы
алынған арақашықтықтағы қос коллектор қабаттар ... ... ... м ... тең ... ... кеніш ауданының үлкен бөлігінде -913 м ... ... ... ... м белгілерінде 75%-ке дейінгі мұнайлы
2м3/тәу. ... сулы ... ... ... ... жою үшін 902,9 - 909,9 ... ... цемент көпірі нәтижесінде сусыз мұнай алу мүмкін
болмады.
ГИС деректерінің ... ... ... ... қабатының
табаны -912,1 м тереңдікке, ал су ... ... – 913,9 м ... ... ... -910,7- 916,7 м ... аралығын сынау кезінде фонтанды
ағын алынбады, ұңғыманы жуу кезінде ... 8 м3 ... және 0,8 м3 ... ... ... -902,7- 906,7 м ... аралығынан сусыз мұнай фонтаны
алынды. Мұндағы мұнай ... ... -912,9 м ... ал ... ... ... -914,7 м. ... белгісінде орналасқан.
Өнімді коллекторларды ашқан №66 с құрылымдық ұңғымада ГИС ... ... ... ... ... ... қаныққан кернмен -907,6
м тереңдік белгісінде орналасқан.
№19 ұңғымасының ... ... ... -915 м ... ... ... -913,4 - 915,4 м аралығын және -917,4-919,4м
аралығын сынау кезінде 2,64 м3/тәу өніммен сусыз мұнай алынды.
№19 ұңғымасында ГИС ... ... ... ... ... ... ... белгісіне сай келеді, ал 1 м ... ... -918,0 м ... ... және ВНК ескерумен кеніштегі газ ... және ... ... қалыңдығы 81-27м –ге тең болады.
Өнімділіктің жалпы ауданы 9021,0 га-ға тең. Осыған байланысты таза газ
аумағы 58,6%, газмұнайлы ... -12,2% , таза ... ... 15,8% және
сумұнайлы аумақ -18,4% құрайды.Арысқұм өнімді горизонты ... ... ... кен ... ... ... төменгі неоком және жоғары юра
қабатшаларынан газ көзі бар екендігі анықталды.
Жоғарыда жатқан төменгі ... ... №3 ... ... 60
мың м3/тәу болатын газ тереңдігі -940-945 м ... және -907-910 ... ... 77,9 мың ... ... газ көлемі алынды.
Кернді алу деректеріне сүйене ... кен ... ... аргилитті және сирек кездесетін құмтастар және алевролит
қабатшаларынан тұратыны анықталды.
Ал басқа ұңғымаларды ... ... газ көзі ... жоқ.
№3 және №6 ұңғымаларының қималарын ... ... ... ... ... өнімділікті қабаттар өзара түзетілмейді.
Осыдан №3 және №6 ... ... ... газды, құмды-
алевролитті линзалардың төменгі неоком шөгінділерінде болуы туралы ... ... ... ... ... ... және олардың біртексіздігі
ГИС деректері бойынша K1nc1ar өнімді қабаты 5-8 құм-гравелитті қабат –
коллекторлары түрінде ... ... ... оңтүстік- батыс қанаты
жағына ойыстау кезінде тығыз сазды өткізбейтін түзілімдер бөлігінің ... ... ... ең ... ... №18 және №14 ... ... қабат коллекторларының саны 7-8 –ге жетеді.
Жалпы тиімді қалыңдықтар 2,2 метрден 27 метрге ... ... ... ... ... ... ... бойына сәйкес келеді.
Газға қаныққан қалыңдықтар 3,2 метрмен 12,6 метр аралығында өзгеріп
отырады, ал мұнайлықтың ... ... ... ... толық кескінінің
шектеулі қалыңдығында 1,2 м өзгеріп отырады.
Өнімді қабаттың коллекторлары ... ... бос ... құмдақтар мен гравилиттер түрінде
көрсетілген. Газға ... ... ... ... ... бірлік үлесіне тең ал, мұнайдың кеуектілігі – 0,186, ал ... ... 0,225 ... ... тең ... осыған сәйкес
өткізгіштік 0,003 тен 0,0143 мкм2 аралығында ауытқиды.
1.1-кестеде ... ... ... ... ... көрсетілген. Бәрінен бұрын, коллекторлардың сүзілу-көлемінің
қасиеттері көбірек болжанады, яғни кернді ... аса ... ... ал сол уақытта бос үлгілер шықпайды немесе талдау негізінде
бұзылады. Сынақ деректерінен коллекторлардың ... ... ... 0,142 мкм2 ... ... 0,14 тен 0,82 ... дейінгі кең диапазонда
өзгеріп отырады. Беткейдің ... ... 0,58 ... ... ... Қалыңдық сипаттамалары
|Қалыңдық |Параметрлер атауы ... ... |
|1 |2 |3 ... ... ... м |18,08 |
| ... ... % |0,379 |
| ... ... м ... ... ... ... ... м |7,9 |
| ... коэффициенті, % |0,390 |
| ... ... м ... ... ... ... мәні, м |8,3 |
| ... ... % |0,369 |
| ... аралығы, м ... ... ... ... ... м |9,06 |
| ... коэффициенті, % |0,759 |
| ... ... м ... ... ... |Орташа мәні, м |11,6 |
| ... ... % |0,541 |
| ... ... м ... ... Біртексіздік сипаттамаларының
статистикалық көрсеткіштері
|Қабат ... ... ... ... ... ... бірлік |бірлік үлесі |
| ... ... | |
| ... | | |
| | ... ... ... ... |
| | | ... | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |19 |0,58 |0,307 |4,1 |- ... М-ІІ ... мұнайгазғақанығуы
және коллектор қасиеттерінің сипаттамалары
|Анық-тау |Атауы ... ... ... | ... |лік | ... | |мкм2 ... |ты ... | | |есі | ... | | | | |і |
| | | | | | |
| | | | ... ... | |
| | | | ... ... | |
| | | | ... |
| | | | |і |есі | ... ... ... |1 |4 |- |- |- ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |7 |20 |- |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |0,0035 |0,152 |- |- |- |
| ... ... |- |- |- |- |- |
| ... ... ... |- |- |
| | |,0143 |,234 | | | ... |Ұңғыма саны,дана |- |4 |4 |- |- ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |- |20 |13 |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |- |0,186 |0,66 |- |- |
| ... ... |- |- |- |- |- |
| ... ... |- |0,12- ... |- |- ... ... |3 |- |- |- |- ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |3 |- |- |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |0,142 |- |- |- |- |
| ... ... |- |- |- |- |- |
| ... ... |0,118- | | | | |
| ... |0,142 |0,186 |0,66; |- |- |
| ... | | |0,61 | | |
6. ... ... ... және ... құрамы және
қасиеттері
Кен орны бойынша мұнай, газ және конденсаттың құрамын және қасиеттерін
зерттеу «ОңтҚазгеология» ПГО (Алматы қаласы), ИГИРНИГМ және ОМП ... ... ... ... ... экспедициясының зертханасында
жүргізілді. Мұнайдың тауырлы сапасын ... ... ИХН және ПСАН ... ... ... ... ... мен қасиеті
Өнімді қабаттардың мұнайларының физика-химиялық сипаттамалары ... ... 18 ... ... ... ... 14 сынағы Арысқұм өнімді горизонтындағы мұнай қасиетінің
сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... тұрақты болып келеді.
Мұнай тығыздығы 0,8415 т/м3 – тен 0,8957 т/м3 аралығында өзгеріп
отырады. Ашық ... ... (3000С ... ... 33%-ке ... ... ... (2000С дейін). М-ІІ өнімді ... ... ... ... ... 0,46%-дейін, тек №1п ұңғымасын талдау кезінде 0,84%-
ке жеткен), шайырлы (асфальтен-шайырдың ... 16,65% ... ... (парафин құрамы 9,7 %-ден 27,82% ... ... ... ... фракциясы топтық көмірсутекті құрамы бойынша мұнай нафтенді
циклға байланысты 59,9% дейін, парафинді тізбекке ... 39,1% ... ... ... 16,8%- ден ... дейін.
Мұнайдың қату температурасы +120С тан+240С-қа дейін, жекелеген
талдаулар бойынша 290С қа ... ... қату ... жоғары
болуына байланысты стандартты жағдайлардағы ... ... ... ... мұнайдың қасиеттері.
Арысқұм өнімді горизонтының мұнайының қасиеттері Оңтүстік ... ... ... ... №7, 14, 19 ... 14 ... жүргізілген.
Талдау жұмыстарының нәтижесі қабат мұнайының қанығу қысымы қабат
қысымынан төмен екендігі көрініп тұр және ол 5,8 МПа – 9,3 МПа ... ... ... ... ... ... ... Мұнайдың құрамындағы
газ мөлшері ұңғымалар бойынша 19,2 м3/т – дан 55,2 м3/т дейін ... ... ... еру ... ... ... ... ... 39,7 м3/т болғанда орта есеппен
көлемдік коэффициент 1,09- ға тең ... ... ... 430С ... аралығында болады.
3. Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы
Еркін газдың құрамы мен қасиеті ... ... ... ... 23 ... зерттеліп, мұнайдағы еріген газдың 8 сынақтары
зерттелген.
Еркін газ негізінен ... ... оның ... 95,04 % -ды ... гомологтық құрамы пайыз мөлшерінде есептеледі ,ал этанның ... аз ... ... С5+в болуы шамамен 0,99%, ал газдың құрамында
күкіртсутегі кездеспейді. Бойл-Мариотт заңынан газдың ауытқуына есептелген
түзету 1,203 ке ... ... ... еркін газдан айырмашылығы аз метанды болуында,
оның орташа мәні 70,86% -ке тең. Орташа көмірқышқыл газы мен азоттың көлемі
өте аз ... яғни орта ... 3,04% және 3,46% және ... ... -0,06%.
4. Конденсаттың сипаттамасы
Конденсаттың физико-химиялық қасиеттері беттегі жағдайларда ЦЛ ... және ... 9 ... ... ... Шикі
конденсаттың құрамы 1.4-кестеде көрсетілген.
Конденсаттың тығыздығы 0,7386 – 0,7883 г/м3 ... ... ... ... ... ... конденсат аз күкіртті болып келеді
(күкірт 0,01- 0,06), 2000С температураға дейін қайнайтын ашық фракциялар 94
% мөлшерінде ... ... ... ... 390С. ... парафиннің мөлшері 0,01- ден 1,3 % дейін.
5. Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы
Арысқұм кен орнының ... ... ... ... ... ... ... хлоридкальций түріндегі хлорид тобына және натрий
тобына жататын тұзды болып келеді. Юра сулы ... ... ... г/л ... өзгеріп отырады, неоком горизонтында 43,3- 62,3 г/л
аралығында болады. Суы қышқыл, РН орта ... -6,3 , ... ... ... rNa+/ rCl- коэффициенті 0,74-0,94 аралығында
өзгеріп отырады. Шеллер коэффициенті 0,012-0,202 ... ... 130-312 ... Суы өте ... ... (0С). ... суындағы
иондардың орташа мәні 1.8- кестеде көрсетілген.
Арысқұм кен орындарындағы қабат суларында ... ... өте ... ... ... амонийдің құрамы тұрақте емес, ол 1,6-120 мг/л
аралығында өзгеріп отырады. Кен ... ... ... ... мен ... өте ... Ra – ... – 7,87*10 -11 кю/л аралығында, ал U ... 0,035 мг/л ... ... ... ... ... өсуіне
байланысты уранның мөлшері де азайып бара жатыр. Қалған микрокомпоненттер
өте аз мөлшерде кездеседі.
Жоғарыда ... ... ... ... , қорытындысында Арысқұм
кен орнының суы ... және ... (86,7 г/л) ... ... суларының гидродинамикасы бойынша деректерді талдау нәтижесінде
коллекторлардың сүзілу қасиеті жақсы екендігін ... Кен ... ... ... қосындысы кеніштің серпімді суарынды
режимде болжауға ... ... ... кен ... ... мұнайы, газы және суының қасиеті
| |М-ІІ ... | |
| ... ... ... |
| | ... ... |
| ... |сыналған | | |
| ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... | | | | |
| | | | | ... ... ... МПа ... |13 |5,8-9,3 |8,18 ... газ, м3/т ... |14 ... |39,7 ... ... ... | | | | ... | | | | ... т/м3 ... |14 ... |0,818 ... мПа*с |3(7,14,19) |14 ... |4,03 ... ... | | | | ...... |14 | | ... температурасы, 0С |3(7,14,19) |4 |43-45 |44 |
| | | | | ... Газ | | | | |
| | | | | ... ... мПа |4 |8 ... |10,5 ... ... 0С |4 |8 ... |37,1 |
|Тығыздығы, г/см3 |4 |8 |0,740 |0,740 ... ... МПа |4 |8 ... |2,31 ... температура, 0С|4 |8 ... |1,57 ... ... |4 |8 ... |0,093 |
| | | | | ... ... | | | | |
| | | | | ... ... |4 |6 ... ... г/см3 |5 |9 ... |0,755 ... ... 0С |4 |6 |-21 |-21 ... ... 0С |5 |9 |+31; +43,5 |+39 |
| | | | | ... ... суы | | | | |
| | | | | ... ... г/л ... |4 ... |56765,2 |
|Тығыздығы, г/см3 |3(1п,8,14) |4 ... |1,01 ... ... ... және ... ... ... компоненттері. М-ІІ (мольдік құрамы, %)
|Атауы ... ... ... ... |
| ... рет ... айыру |
|Күкіртсутегі |0,10 | ... газы |3,04 | ... ... ... |3,46 | ... | | ... |0,06 | ... |70,86 | ... |11,07 | ... |3,42 | ... |2,23 | ... |2,66 | ... |0,722 | ... |0,844 | ... ... кг/кмоль |1,43 | ... - газ, г/см3 | | |
|- ... ... |0,972 | |
|- ... т/м3 |0,806 | ... ... ... ... компоненттері.
М-ІІ (мольдік құрамы, %)
|Атауы ... ... ... ... |
| ... рет ... ... ... |- | ... газы |0,68 | ... . Оның ішінде: |3,01 | ... |0,04 | ... |81,0 | ... |6,33 | ... |5,07 | ... |1,02 | ... |1,66 | ... |0,47 | ... |0,3 | ... |0,22 | ... массасы, кг/кмоль | | ... | | ... г/см3 |0,861 | ... ... |0,714 | ... ... | | |
|- ... т/м3 | | ... ... ... ... ... және физико-химиялық құрамы. М-ІІ
|Атауы ... ... ... | |ара ... |
| | ... | |
| |Скв. ... | | |
| ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... | | | | ... , мм2/с | | | | ... температурасы, 0С |2 |3 ... |4,1 |
| |5 |11 |+12 ; +29 |+19 ... ... ... ... |0,33 ... ... |9) | | | |
| ... | |14 ... |12,95 |
| ... |5(1п,7,8,14,1|14 |0,09-2,61 |0,87 |
| ... |9) |14 ... |16,4 |
| | ... | | |
| | |9) | | | |
| | ... | | |
| | |9) | | | ... |1000С ... |3 |0,5-1 |0,83 ... |1500С дейін |5(1п,7,8,14,1|13 |5-16,5 |8,85 ... % |2000С ... |9) |14 |2-24 |14,5 |
| |3000С ... |5(1п,7,8,14,1|14 |7-33 |24,3 |
| | |9) | | | |
| | ... | | |
| | |9) | | | ... ... суындағы иондардың және қоспалардың құрамы. М-ІІ
|Иондар құрамы|Зерттелгені ... ... мәні |
| | |ара ... | |
| |Скв. ... | | |
| ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... |4 ... ... |
|S04- |3(1п,8,14) |4 |14-369 |108,75 ... ... |4 |85-671 |247,5 ... ... |4 ... |3241,25 ... ... |4 |369-772 |596,75 ... ... |4 ... |19375,5 |
| | | | | ... ... ... |4 |6,3-7,4 |6,32 |
6. ... ... ... ... және ... мұнай бергіштік
коэффициентін анықтау гидродинамикалық есептеу жолымен ... ... ... ... ... ... ... бірқатар өктемді функцияларды пайдалануда негізделеді.
Зертхана жағдайларында су мен ... ... ... анықтаудағы тәжірибелер Арысқұм кен орнынан ... ... ... ... ... тәжірибелер бойынша
орындалды.
Алдымен қабат суы мен қаныққан вакумдалу, ... ... ... ... ... сулардың түзілуі, үлгілердің
мұнайда қанығуы және қабат суын ... ... Үлгі ... және ... ортаның сипаттамасы
|№№ |№№ ұңғыма|Алу |Литология |d, см |L,см |m,% |K, ... | ... | | | | |мкм2 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 |19 ... ... |2,9 |10,5 |29 ... |19 ... ... |2,9 |10,5 |25 ... | | ... | | | | |
|3 |19 ... ... |2,9 |10,5 |26,1 ... | | ... | | | | |
|4 |19 ... ... |2,9 |10,5 |24,4 ... |19 ... |Гравелит |2,9 |10,5 |21,3 |0,320|
Моделдер өлшемдері, ... ... және ... кен орнының
параметрлері бойынша нақты сипаттамалары:
Мұндағы: =0,0033 см/сек- ығыстыру жылдамдығы;
4,42 мПа*с – мұнай ... ... ... ... үшін ығыстыру фазасы ретінде 7-ұңғымадан алынған Арысқұмның
газсыздандырылған мұнайы алынған. Мұнай қабат ... ... ... ... ... t=+450С ... ... 4,42 мПа*с-қа
дейін сульфирленген керосинмен араласқан.
Ығыстыратын сұйық ретінде параметрлері: минералдығы - 70,46 мПа*с,
тығыздығы – 1,039 г/см3 , ... ... +450С , ...... болатын қабат суы қатысты.
Шығарылған су балансы бойынша бастапқы суға ... ... ... сумен ығыстырып шығару коэффициентін есептеп шығару келесі
теңдеумен анықталады: ... SH ... ... ... мен ... ... қанығушылық;
SH*- қалған мұнайға қанығушылық;
Су мен мұнайды ығыстырудағы тәжірибелер W=99% шекті сулылық кезінде
аяқталады және де ... ... ... көлемінен Vайд = 6-7 құрайды.
Өңделудің негізгі режимі мұнайды сумен ығыстырумен ... ... ... ... тәжірибелер сериясы орындалған.
Ығыстыру бойынша негізгі тәжірибелер қорытындысы ...... ... ... ... № |
| |І |ІІ |ІІІ |ІV |V ... мкм2 |0,035 |0,076 |0,121 |0,256 |0,320 ... суға қанығушылық, бірл. |0,328 |0,320 |0,312 |0,289 |0,319 |
|үлес | | | | | ... ... ... |0,672 |0,680 |0,692 |0,711 |0,681 ... ... | | | | | ... ... қанығушылық, |0,334 |0,317 |0,289 |0,234 |0,219 ... | | | | | ... ... ... |0,501 |0,534 |0,581 |0,670 |0,683 |
|Су айдау көлемі (үлгі жыныстың |6,0 |6,5 |6,2 |5,9 |7,2 ... ... | | | | | ... ... ... үшін ... ... ығыстыруға
арналған коэффициент өткізгіштікке тікелей байланысты. Соңғы өсуге
байланысты ... ... ... ... ... газ және конденсат қорлары
Арысқұм кен орнының қорлары алғашқы рет 1988 жылы ... ... ... және ... ... ... ... Қазақстандық тәжірибе -әдістемелік экспедициясының
қызметкерлерімен есептеліп, СССР ГКЗ -ға ... газ, ... ... және ... ... ... ... баланс қорларына сәйкес келесі сандарда санаттар бойынша
қайта есептеуге жіберілді:
|Еркін газ, ... ... ... ... ... газ, ... ... г/м3 |мың.т. | ... ... | |С1 | | |
| | | |С1 |С2 |С1 |С2 ... |16.0 |104 |20095 |9112 |798 |362 ... және ... алу ... және ... мұнай қорын
алу көлемі сәйкесінше келесі көлемде есептеледі:
| Өндіру коэффициентті |Мұнай, мың.т. |Еріген газ, млн.м3|Конденсат , |
| | | ... |
| | | |С1 ... ... | | | | | |
| | |С1 |С2 |С1 |С2 | ... |С2 | | | | | | ... |0,2 |0,88 |6028 |1822 |239 |72 |92 ... газдағы этан, пропан, бутан және гелийдің қоры ... ... ... ... ... , мың. т. ... - мың. т.) |
| ... % | |
| | ... ... |
| | |С1 |С2 |С1 |С2 ... |8,86 |88 |40 |26 |8 ... |3,42 |50 |23 |15 |5 ... |4,89 |94 |43 |28 |8 ... |0,06 |479 |217 |143 |43 ... алу коэффициенті табиғи режим жұмысы шартындағы қор үшін ... 0,3-ке тең, С2 ... үшін ... тең. ... шешімі
бойынша сараптаудың нәтижесінде саз-балшықты цементте коллектор ... ... ... ... ... байланысты және қабатқа
салқын суды айдау нәтижесінде тау жыныстары ісініп, өткізгіш каналдарды
бітеп ... ... ... ... кенішті игеру мүмкін еместігі
айтылды.
Арысқұм горизонтына су айдау бойынша өндірістік-тәжірибе жұмыстары
1989 ... ... ... ... ... ... ... қорытындысын есепке ала отырып өнімді
қабат қоры СССР ГКЗ-ға қайта ұсынылды. СССР ГКЗ 01.07.90 жылы ... ... ... ... жылы ... қор және еріген газды және мұнай қорын
өндіруге 01.07.90 ж. ... ... ... қор жобада қолданылды.
1.12-кестеде мұнай және еріген газдың есептелген қоры көрсетілген.
1.12-кесте. Арысқұм кен ... ... және ... ... ... |Ау-мақ |Қор |Мұ най лы ... ... | ... ауд. ... ... |ы | ... қа |
| | | | |лың ... |
| | | | |м. |
|1 ... ... ... | |Па-1 |5*10-10 |
| ... | | | |
|2 ... |k |М2 ... |
|3 ... контурының радиусы |R |М |5000 |
|4 ... ... ... |M ... |17,787 |
|5 ... салыстырмалы тығыздығы | | |0,614 |
|6 ... ... |Ркр |МПа |4,55 |
|7 ... температурасы |Ткр |0К |198,1 |
|8 ... ... ... |Р0 |МПа |10,5 |
|9 ... ... |Тпл |0С |36,8 ... |Келтірілген температура |Тпр |0С |1,56 ... ... ... |Рпр |МПа | ... ... ... |Z0 | | ... |Шектеулі қабаттағы өзгеріс |р |МПа | ... ... |А | | ... |Коэффициент |В | | ... |Газ ... газ ... |Vг |М3 | ... |Газ қоры |Qг |М3 | ... ... ... ... ( ... бөлігі)
|Параметрлер ... ... ... |
| ... | |
| ... | |
| | |НЗ |ГНЗ |ВНЗ ... жату тереңдігі, м |1030 ... ... | ... түрі | ... түрі |Терригенді ... ... ... | ... |7690/3312|10080/6531|
|Орташа жалпы қалыңдығы, м |18 | | | ... ... м |7,9 | | | ... ... м |8,7 | | | ... , бір. үлесі |0,22 | | | ... ... ... ... | | | ... , мкм2 |0,142 | | | ... ... б.үлес |0,58 | | | ... ... ... | | | ... ... 0С |44 | | | ... қысымы, МПа |10,49 | | | ... ... ... |4,03 | | | ... ... | | | | ... ... |4,1 | | | ... ... | | | | ... ... ... |0,818 | | | ... т/м3 | | | | ... жағдайдағы мұнайдың |0,854 | | | ... т/м3 | | | | ... ... ... |1,09 | | | ... ... коэф. |1,028 | | | ... ... ... % |0,33 | | | ... ... % |16,4 | | | ... ... қанығу қысымы,|8,18 | | | ... | | | | ... газ ... м3/т |39,7 | | | ... ... ... |0,78 | | | ... ... | | | | ... ... ... |1,038 | | | ... г/см3 | | | | ... ... ... | | | ... ... |200 | | | ... | | | | ... ... баланстық |29208-200|12575- |6715- |9918- |
|қоры, мың. т. |96 |8054 |5160 |6882 ... ... ... |9112 |4521 |1555 |3036 ... бастапқы өндірілген |10174- |4931- |2117- |3126- ... мың. т. |8352 |4027 |1806 |2519 ... ... ... |1822 |904 |311 |607 ... алу коэффициенті, |0,41 |0,5 |0,35 |0,366 ... |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 ... ... әсер ... ... ... агенттерін негіздеу
«Арысқұм мұнайгазконденсатты кен орнын ... ... ... суды айдау пайдаланудың үшінші жылында қолдану
ұсынылады. Айдау үшін ... ... су ... ... ... ... ... су жатады.
Өнімді қабаттың қабат суы хлоркальций түрінде, минералдығы ... ... ... ... ... қорытындысы
коллектор жыныстарының сүзілуі ... ... ... Кен ... ... ... ... деректер кеніш серпімді суарынды
жұмыс режимінде деп ... та ... ... қабат қысымын ұстау үшін және ... ... су ... тапшы болуы бақыланатын болады.
Бірінші жылдары айдауға тапшы болатын су көлемі 234 мың. м3 ... Жоба ... су ... ... 11- ші жылына дейін
сақталады, сол себептен осы жобада қосымша су көздері ретінде 200-300 ... ... ... ... суын пайдалануды ұсыну жөн деп
табылады.
Кен орнын пайдаланудың амортизациялық ... 104 ... ... қор 4980 ... (57,6 л/с) ... суға деген сұранысты есептеулер көрсеткендей тұран
қабатындағы жер асты суы ... ... суға ... ... ... ... ... қабатта орналасқан
сеноман горизонтының су көздерін пайдалануға болады.
2.5. ... ... және ... ... ... үшін ... ... қалыңдығының негіздемесі
Арысқұм кен орны үшін ұңғымаларды тоқтатқаннан кейін өнімнің шекті
сулануы ... және ... ... ... ... негізделді.
Кеніштің шеткі бөлігінде өндіру ұңғымаларын ... ... ... ... ... ... ... қалыңдығы
келесі теңдеумен анықталады:
мұндағы: hHmin- мұнайға қаныққан қалыңдық, одан төмен қалыңдықта
экономикалық жағынан мұнай ... ... - ... су ... ... ... ... м;
А2-өндірілген өнімнің орташа сулылығы, шамамен 0,90 бірл.өлшем;
судың тұтқырлығы, мПа*с;
жер бетіндегі мұнайдың ... г/см3 ... ... ... ... ... судың тығыздығы, г/см3 ;
bH- көлемдік коэффициент, бірл.өлшем.
Арысқұм горизонты үшін hHmin=2,8м болды, ... ... ... ... ... сирек торда барлама бұрғылаудың қорытындысы бойынша орнатылған
бұрғылауды пайдалану процессінде ... ... ... ... су айдау ұңғымаларының нұсқа аймағында жүргізілген және
жобаланған өндіру ұңғымаларының қорымен ... ... ... ... жүргізілу мүмкіндігі
hHmin=3 м деп қабылданды.
2.5.1. Мұнай қабатшасын игеру
Гидродинамикалық есептердің негізінде берілген өнімді ... ... ... көрсетті. Жаңа ұңғымалардың өніміөнімділіктің орташа
коэффициентін ... ... , ... ... ... ... ... өнімділік бойынша аймақтық көрсеткіштің біртексіздігі және сенімділік
коэффициентімен негізделеді: және :
- ... аз емес ... ... беретін коэффициент,
зерттелген ұңғымалардың шектелген саны бойынша жобаланған өнімді бекіту:
өткізгіштіктің тиімділігінің ... және ... ... ... бір ... ... аудан,
- кен орны бойынша аймақтық біртексіздік көрсеткіші 1-ге тең,
-коллектор емес үлесі, Құмкөл кен орны негізінде 0,08 деп ... ... ... өзгеру масштабы, 0,25,
-өнімділік коэффициенті бойыншаұңғыма вариациясы бойынша
коэффициент квадраты,
-жалпы ұңғымалар саны,
- зерттелген ... ... ... ... таңдауда ұңғымалар торының ара-
қашықтығы шамамен 25-52,5 га/скв. болатын, ... және ... ... ... бойынша таңдаған дұрыс.
Үш барлау ұңғымасын сынау нәтижесін есептей отырып, объекті бойынша
өнімділік ... ... 46 ... деп ... ... кенішін игеру
Игеріліп жатқан газмұнай кен орнының талдау жұмыстары қабат көлеміне
қатысты өндіріліп жатқан мұнай ... газ ... ... байланысты
екенін көрсетеді. Газ фазасын қамту кезінде жобалық ... ... ... 20%, ... бойынша газ фазасы жалпы қабат көлемінің 0,25 бөлігін,
ал толық объект бойынша ... ... ... бергіштік 37%-ға тең.
Кен орнынан газ шапкасымен бірге үлкен көлемде ... алу ... көп ... газдың көмегімен емес, су айдау арқылы алуға көңіл
бөлу ... Бұл шарт тек қана ... ... периодында газмұнай шекарасы
(ГНК) өзгермейтін болса ғана орындалады. Газмұнай шекарасын өзгертпей ... екі ... ғана ... ... ... ... бастапқы қабат
қысымын ұстау үшін су айдау немесе өндіру аймағында ... ... үшін газ ... ... ... ... газ көлемін газ
шапкасынан алу.
Арысқұм кен орнының жағдайында газмұнай щекарасының өзгермеуін
қамтамасыз ету үшін екі ... ... ... ... ... ... серпімді-суарынды
режимде игеру қарастырылған, газмұнай шекарасының қозғалмауын газ
шапкасынан ... ... ... ... ал игерудің қалған
варианттарда –ұңғымаларға суды айдау барьерлік қатар арқылы жүргізіледі.
Бұл жағдайда газ ... ... ... жеке ... есебінде
қарастырылады.
Газмұнай шекарасы қозғалмайтын ... бос ... ... ... орта ... ... ... моментіндегі газ шапкасының
көлеміне тең болады, ал газ шапкасындағы газ қысымы- орташа ... ... ... ... ... қысымды есептеу үшін Дюамеля интегралын
қолданамыз:
Кейбір түзетуден кейін келесі теңдеуді аламыз:
мұндағы: ... ... ... ... ... ... қысымның өзгеруін
есептеу үшін келесіні аламыз:
жағдайы үшін, сұйық өндіру периодының өсуі
үшін, сұйықты өндірудің ... ... газ ... ... үшін, қабат қысымының төмендеуі кезінде газ
шапкасының төмендеуі өзгерген жоқ:
мұндағы:
Zt- мәні ... және ... ... және ... анықталады.
Барерьлік сулануды қолдану кезінде газ ұңғымасынан газ келесі ... шарт ... ... С- ... ... келесі теңдеумен анықталады:
Бұл жерде, Qmax P3min- ең жоғарғы өнім және оған сәйкесінше ... яғни онда ... ... газға қаныққан колектор бұзылмайды.
Ұңғыма өнімі келесі теңдеумен анықталады:
мұндағы: А және В – сүзілу ... ... ... газды өндіру газ нұсқасының түбінде ... ... ... су ... ... ... ... qг- бастапқы қабат қысымына келтірілген газ өнімі.
Жоғарыда көрсетілген шарттарды ескере отырып газмұнай кеніштерін игеру
варианттары ... ... ... ... ... мен ... кен орнында ұңғымаларды пайдалану процесі екі әдіспен жүреді.
Фонтандық және механикалық. Кен орнында 39 ... ... ... ... ... ... 12-сі фонтанды әдіспен, 27-ұңғыма
механикалық ... ... ... тұр. ... ... ... ... АФ1-65-21 және АФК –1-65-35 (ГОСТ 13846-84) фонтандық ... ... ... 73 мм НКТ ... жүреді. Барлық
пайдаланушы объектілерде НКТ башмағы перфорация аралығынан 10-50 см жоғары
орналасады.
Мұнай өндірудің фонтандық әдісі ұңғыманың ... және өнім ... ... ... ... ... ... жұмыс
істеушілерін механикалық әдіске ауыстырады, терең сораптық ... олар ... СКД 8 және ... ... ... сораптармен, “КНДН” ұңғымалармен жабдықталған.
Диаметрі 56 және 43 мм тереңдік сораптар ұңғымаға диаметрі 72 ... ... м ... ... күрделіленген ұңғымалар үшін 1100 м ... ... ... ... ... ... жабдықтау
керек, ал газдық якорь жоқ болған жағдайда сорапты өнімді горизонттан 20 м
биіктікке түсіріп, сорап ... ... 20 м ... ... керек.
Бағананың ең тиімді құрылымы ұңғымаларға арналған штанг, олар ... ... ... ... жабдықталған, сорапты 800 метрге дейін
көтергенде ауыспалы ... ... ол ... ... бағана ШН-22-20-
У тереңдікке 800 метрден көп тереңдікке ... ... ... ... екі сатылық бағаналарының диаметрі ШНУ 2219-(ГОСТ-13877), сағалық
сальниктік штоктар ШСУ –31-4600, сағалық шток көтергіші ПСШ-6.
Терең ... ... ... ... орнатылғыш екі қабат
қыртысты УС-1-73-31 сальниктерімен жабдықталады және жинақтау ... ... ... ... де ... ... үшін және ... сараптау жұмысын реттеп,
оны ұңғыма сораптары арқылы атқылау үшін және де ... ... ... ... және ... ... ... үшін
сағалық ОУ-140-146/168-656 жабдығы ұсынылады.
2.7. Ұңғыманың түп аймағына әсер ету әдістері
2.7.1. Әсер ету әдістерінің міндеттері және олардың жалпы
сипаттамасы
Қабаттан мұнайды алу және ... әсер ету ... ... арқылы
жүзеге асады. Ұңғыманың түп аймағы (ПЗС) –барлық процестер қарқынды жүретін
облыс болып ... Бұл ... ... қозғалу жылдамдығы, қысым
градиенті, ... ... ... ... өте ... ... Кен орнын
игерудің тиімділігі, өндіру ... ... ... ... және ұңғымамен сұйықты көтеруге арналған қабат ... түп ... ... тікелей байланысты.
Қабаттан сұйықты алу кезінде немесе қабатқа сұйық ... ... түбі ... ... ... жою үшін ... энергияны бір
қалыпта сақтап қалу өте маңызды. ... ... ... ... түп ... ... ... әртүрлі жиелікпен қабатқа
толқынмен соққылап әсер ететін кристалдардың көмегімен жүзеге асады.
Мұнай өндіру процессінде қабаттан өндірілетін сұйықтар - ... ... газ ... ... түп ... арқылы өтеді, ал қабатқа айдалатын
барлық су ... су ... ... түп ... ... ... қабат ішінде қысымға және температураға байланысты
жүреді. Нәтижесінде, ... түп ... ... есебінде қарастыратын
болсақ, онда термодинамикалық теңесудің бұзылуы ... ... ... ... ... ... және т.б.) және
әртүрлі тұздар бөлініп қалуы мүмкін.
Сүзілу кедергісін және қабаттың түп аумағындағы энергетикалық ... ... ... ... ... түп ... өткізгіштігін және
сұйық ағынының жылдамдығын жоғарылату мақсатында ұңғыманың түп аумағына
әсер ету іс-шараларын жүргізу ... ... ... қабатты қышқылмен өңдеу, қабатты
гидравликалық жару ... ... ... активті заттармен бірге
органикалық емес қышқылдармен әсер ету әдістері жүргізіледі.
Ұңғыманың түп аумағына әсер ету әдістерін ... үш ... ... ... механикалық, жылулық.
Химиялық әдіспен әсер ету- ұңғыма түп аумағында өткізгіштік нашарлап
кеткен жағдайда, қабат ... ... ... ... кезінде
қолданылады, мысалы: тұз немесе темір шөгінділері және т.б. Мұндай әсер ... ... тұз ... ... ... ... ... әсер ету - қатты жыныстарға тиімді, яғни
ұңғыманың түп ... ... ... ... ... ... процесін
жақсартады. Әсер етудің бұл түріне қабатты сұйықпен жару (ГРП) жатады.
Жылулық әдіспен әсер ету - тек қана ... түп ... ... ... көмірсутегілер, яғни парафиндер, шайырлар, асфальтендер қатып,
тұрып қалған жағдайда, сонымен қатар тұтқыр мұнайдың ... ... ... Әсер ... бұл ... ... түп аумағын тереңге арналған
электрқыздырғыштармен, бумен және басқа да жылу ... ... ... ... түп ... әсер ... ... аталған үш
әдіске ұқсас келетін басқа да әдістері бар. Мысалы: ... ... ... химиялық әсер ету әдісімен байланыстыруға ... ... ... ... ... химиялық реакциясы кезінде үлкен
көлемде жылудың бөлінуінде жатқызуға болады.
Сол себептен, қабатқа әсер ету ... ... ... ... кен ... ... ... шарттарын, ұңғыманың түп аумағының
жағдайын, сонымен қатар тау жынысының және сұйықтың ... ... ... алу ... бірге термохимиялық, термогазохимиялық әсер ету,
гидромониторлы ... ... ... да ... ... комплексін құрайды.
Гидроқұмындағы өңдеу арқылы әсер ету көбінесе кумулятивті және оқты
перфорациялар міндетті нәтижені ... ... ... ... ... мен ... ... арасындағы
гидродинамикалық байланысын әрдайым жақсартады. Осындай перфорация кезінде
колоннадағы қуыстардың диаметрлері 12-20мм-ге ... ... ... ... ... ... 2,5-4 есе ... және
500 метрге дейін барады, ол каналдардың сүзілу ауданы 20-30 есе жоғары.
Қабатты ашу үшін ... және ... ... ... ... бірге ПЗК-1 перфораторлар да қолданылады.
Гидроқұмағынды перфорациямен бұзылулардың ... ... ... ол ... қысым өзгерісі сипатталады, гидравликалық
сипаттама беріледі.
Түп ... ... ... ... ... ... алып келеді. Сондай-ақ, бұл процестер көп ... ... ... ... ... ... Қабатқа су айдау
Әдіс қабат күші толық қатыспаған немесе өте аз мәнсіз ... ... ... айдау мынадай басты параметрлерге тәуелді:
1. Бастапқы мұнай беру коэффициенті
2. Су айдау арқылы жынысты ұстау
3. Жыныстың қалдық мұнаймен ... ... ... ... ... ... ... Жыныс өткізгіштігі
• Қабаттың текстуралық ерекшелігі
• Өнімді жыныстардың біртектігі
• Су ... ... ... Су ... ұзақтығы.
Қабатқа әсер етудің ішінде кенішке қолданылатыны екі әдіс. Атап
айтқанда су ... және су газ ... ... ... ... горизонттарына мұнай өндіруді 20% -28,4%
дейін өсірді.
Аймақтан су ... ... мына ... ... ... болады:
1. Ұңғыманың фонтандау режимі. Ол бүкіл жиынтық бойынша ... ... ... ... болады.
2. Жоғарғы қабатты қысым режимі, ол қысымды жайлап ... ... ... ... Горизонттың бастапқы қабат қысымы
өлшенген жоқ. Игерудің ... ... ... шамасы негізінде
орташа қабат қысымы 2,32 МПА деп ... ... ... және ... ... кіргізу
есебімен тез қабат қысымының түсуі байқалады.
Қазіргі ... ... ... қысым таралу бірдей ... бұл ... ... ... ... ... суларының қасиетіне нұсқа
суларының жылдам жылжуына негізделген.
2.7.3. Терең сорапты ұңғымалардағы парафин ... ... ... ... ... ... ... процент
бірлігінен 1-14-%-ке дейін өзгереді.
Парафин мұнай құрамында еріген күйінде болады. Мұнайды жер ... ... - ... ... ... газ бөлінеді. Мұның бәрі
парафин кристалын бөлуге әкеп соғады.
Парафиндер сонымен бірге құбырдың ішкі қабырғасына қатып, ... ... ... Парафинге қарсы қолданылатын іс-шараларды
екі топқа бөлуге болады:
1. Парафин қалдықтарымен күресу әдістері.
2. Парафин ... ... ... кен ... ... ... ... бірнеше түрін
қолданылады. Олар омонды және пепоаконды қосылыстарынан тұрады. ... ... ... ... жылдамдыққа немесе шаюға бейім.
4. Тұз шөгінділерімен күресу
СКҚ-дың (сорапты компрессорлы құбырлар: ішкі бетінде ... BASO4, CaCO3, ... ... тұздары тұрып қалады.
Тұздардың тұрып қалу себебі осы сумен тұздың қанығуы.
Ал ол қанығу келесі себептерден болады. ... және ... ... жыныстың суда еруінің, мұнай компрессорының судағы диффузиясы,
бұл соңғысы кристалдың өсуіне қысым мен ... ... ... ... үшін механикалық ... ... ... ... ... электромагниттік және ... және ... әсер ... қолданылады. Құмкөл қазіргі кезде
тұздарға қарсы ешқандай технологиялық шаралар қолданылмайды.
Игерудің үшінші стадиясында тұздарға қарсы БАЗ-дар қолданылады.
2.8. Ұңғыма төңірегіндегі әсер ету ... ... ... негіздері
Қабаттың түп аймағына әсер етудің әр түрлі әдістері бар, және
олардың ... ... ... ... ... ... ... басқа да жолдармен қол жеткізуге болады және оны келесі
формуладан ... ... ... ... ... ... ... бірге
өседі. Оған түп қысымын (Р3), немесе айдау қатарындағы (Рn) ... ... ... көбейтуге, сондай-ақ өндіру ұңғымаларына
жақындауы және ұңғыма диаметрін үлкейту арқылы қол жеткізіледі.
Осы көрсетілген ... кен ... ... ... ... және ... ... техникалық, экономикалық факторлар есепке
алынады.
Ұңғыма бұрғыланғаннан кейін, оның ... ... ... шығымын гидроөткізгіштік коэффициентінің арттыру немесе
ұңғыма жетілдірілмегендік ... ... ... болады.
Ұңғыманың түп аймағына әсер етудің неғұрлым тиімдісі болып,
бағытталған интервалды әсерлер. ... ... ... ... ... ол
үшін күрделірек техника мен технологияны қолдану қажет.
Түп аймақта ... ... ... және физикалық әдістерін
қолданады.
Түп аймақты өңдеу әдісінің таңдалуы өнімді қабат ... ... ... және ... да ... ... тәуелді, сонымен
бірге ұңғыма өнімділігінің төмендеу себебіне де байланысты болады.
2.9. Қабаттың түп маңы ... ... түп маңы ... диагностикасын алуы – меңгеру ... ... ... ... процесі технологиясымен тәсілін
таңдаудың анықтаушысы болып табылады.
Тәжірибеден көргеніміз, ... ... ... ... ... ... ... қабаттың
гидродинамикалық сипаттамасын және ... ... ... ... ... ... іске ... тереңдігі табиғаттың әсер ету ұзақтығының күрделі
экспотенциялық тәуелділігімен анықталады. Бірақ тәжірибе мақсаттары ... ... ... ... ... түрде анықталған. Мысалы,
бір интервалды ашудың сәйкесті ұзақтығы 15-20 минутты құрайды.
Гидроқұмағынымен әсер ету үшін ... ... ... ... ... ... қасиеттері есепке алынады, сондай ақ
ұңғымаларда жүргізілетін жұмыс түріне байланысты болады.
Сонымен бірге ... ... ... төменде көрсетілгендерді
есепке алу қажет:
А) Жұмысшы сұйық қабаттың коллекторлық есептерін төмендетпеу ... ... ашу және ... ... қалған немесе газ шығаруларымен
қатар келмеулері керек.
В) Сұйық қымбат, ... ... ... ... перфорациялауға дайындау процесі кезінде өнімді
қабаттары бар горизонттарда, түп аймақтың ... ... ... ... керек, әрі олар саздарды иіндіруге апармау
керек.
Айдау процесін үш ... ... ... ... мұнайды айдау
– ерітінді айдау
– ерітіндіні қабатқа итеру.
А) процестің басында тұрақты жағдайда ұңғыманы мұнаймен толтырады.
Б) Содан кейін ... ашық ... ... ... ... ... ол ... төменгі бөліктеріне қиманың
өңделетін бөлігінің жабынына дейін құйылады.
В) Осы кезде ерітінді ... ... ... қарай ығыстырады, ол
ысырма арқылы құбыраралық кеңістігіне түседі.
Осыдан соң құбыраралық ... ... да, ... ... ... ... Пайдалану ұңғымаларындағы парафин және смола
шөгінділерімен күрес
Арысқұм кен орнының мұнайы жоғары парафинді (парафин мөлшері ... ... 17%, ... – 15 ... ... сондықтан мұнайды
өндіруде осы компененттер шөгінділерін ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Жоғары газдық факторда, газ бөлінуі кезінде мұнай салқындауы, ондағы
ұсақ қатты көмірсутектер бөлшектерінің парафиннің ... ... ... ... ағын ... ... қабырғаларында
көмірсутектер түзіледі.
Мұнайдағы парафин кристалдарының өсуі мөлшерінде ... ... ... ... ... шөгінділерін жоғарылатады. Еріген
парафин мұнай ағынымен жер бетіне шығады да ... ... ... ... ... құбырларды парафинмен тазалау үшін
қолданылады. Егер олардың құбыраралық ... ... ... ол ... ... ... АДП техникасы қолданылады. Фонтанды ұңғымаларды
парафиннен тазалаудың жылулық әдістері ... ... ... және ... ... ... етеді. Парафин шөгінділерінің түзілуінен
сақтану мақсатында, ... ... ... ... ... дозировкасын қарастыру керек.
Ингибитордың ұңғымаға берілудің БР-25 типті қондырғы немесе сағалық
сораптарды пайдалану жолымен жүзеге асырылады.
Парафиннің құбырларда тұрып қалуы ... ... ... тез
кішіреюіне әкеліп соғады, нәтижесінде шығым азаяды және буферлі ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Арысқұм кен орнында көтергіш құбырларды парафинмен тазалау үшін
жылулық әдістер қолданылады. Жылулық әдіс ... ... ... ... немесе ыстық мұнаймен жылытылады. Құбырларды булау фонтанды ұңғыманың
жұмысын тоқтатпай, булы жылжымалы қондырғы көмегімен жүргізіледі ... ... бу ... ... су, ... ... кеңістікке
беріледі. Парафин шөгінділерімен күресу шаралары ... ... ... ... Түп аймақты тұз қышқылымен өңдеу
Түп аймақты тұз қышқылымен өңдеу ... ... және ... ... ... ... анықтау.
Ұңғыма тереңдігі 1500 м.
Корбанатты коллектордың ашылған қалыңдығы – 27 м.
Қабат бойынша ұңғыма ... – 168 ... ... - 15 МПа.
Қабат температурасы – 500С.
Өнімділік коэффициенті – 50 м3 ... ішкі ... ... м.
Бастапқыда жақсы өткізгіштікті қуысты карбонатты қабатты 15% ... ... ... есептерден 1 м қабат қалыңдығына 1 м3
ерітінді шығындалады.
Қышқыл тығыздығы ... ... ... бор ... ... жақын
жатуына байланысты, ол өнімді қабат өңделмейді.
Шешуі:
Керекті ерітінді көлемі Wp=1(27,100)=17 м3. ... ... ... үшін ... ... және ... ... қолданылады.
Есептеу методикасын жалпылауға келтіруге болады, ескере отырып Рқпшу
оның консентрациясы негізінде болады. Қышқылдың көлемдік ... ... оның ... мына формуламен анықталады:
Wk1=Wp*x(5,09xp+999)([xk(5,09*xk+999])
Мұнда Хк1, Хр – товарлық қышқылдың көлемдік үлесі сәйкесті қышқылы
ерітінді %
Товарлық қышқыл 27,5% көлемдік ... оның ... ... сақтауда немесе тасымалдауда, оның ... онда ... ... ... мына ... есептеледі.
Мұнда, Рк-150С-дегі товарлы қышқыл тығыздығы.
Егер қышқыл тығыздығы басқа температурада анықталған болса, ... ... ... ... қолданамыз.
Р5=Pt+(2.62ּ103 Рt -2.52)(t-15)
Мұнда Рк, Р15 – сәйкесті 150С-дегі қышқыл ерітіндісінің тығыздығы,
кг/м3.
150С-дегі қышқыл ерітіндісінің ... ... ... ... ... ... және тұрақтандырушы есебінде сірке қышқылын
пайдаланамыз. Оның көлемін былай анықтаймыз.
Мұнда Всірке-100%-тік сірке қышқылының қосу мөлшері;
Всіркеּ3%
Ссірке-товарлы ... ... ... 80% тең. Коррозияға қарсы
ингибитор ретінде, реалент Вг көлемі.
Мұнда Вк – ... ... ... ... ...... өнімнің (ингибитордың көлемдік үлесі).
Иетенсификатор саны (марвеланго).
Мұнда Вшет – интенсификатор қосу мөлшері ол тең 0,3% ... 1-ші ... 0,5%-42 г; ол ... ... 0,1% 9 л болғаны
дұрыс.
Техникалық тұз қышқылының орындауда оның ішінде 0,4%- ... ... ... Оны хлорлы борлит қысым нейтролдайды, ... ... ... ... борлит массасы (кг), ол 10 ... ... ол ... ерітіндідегі Х2SO4-ң көлемдік
үлесі.
А-Н2SO4-ң товарлы тұз қышқылдағы көлемдік үлесі %, 0.02-беристің
көлемдік үлес ... ... ... 4000 кг/м3 ... оның көлемі
былай анықталады.
Қышқыл ерітіндісін дайындауға керек су көлемі.
Wв=Wp-Wk-EWplear=17.0-8.75-0.638-0.034-0.51-0.018=7.509 м3.
2.12. ... ... ... ... 7,509 м3 су құйылады, оған 0,034 м3 В-2 ингрибиторын ... 0,038 м3 ... ... ... және ... НСL 8,75 м3 ... ... мұқият араластырылады және оның тығыздығы архометрмен
өлшенеді. Барлық қалыптардан дұрыс болса, өлшем температурасындағы ... ... ... ... ... ... мәні Рр-ды анықтамалық материалдардан табуға
немесе мына ... ... ... ... ... кг/м3
Товарлы қышқылдың тығыздығын Рр анықтау үшін сол ерітіндімен тығыздығы
өзгеретін температурадағы, ... ... ... Егер ... ... ... ерітіндіге су қосылады, ол есептелгеннен аз болса онда
қышқылға корректировка керек етіледі (ол есептеулерде және ... ... яғни ... ... ... ... ариометрмен
өлшегендегі қатеден аз болады.
Содан кейін ерітіндідегі 72 кг ВаСL-ны қосады, ... ... 5 ... кейін оған тағы 5 л марвелан 11% интенсификаторын
қосады, ерітіндіні ... ... және оны ... ... ... ... Бәрі ... соң ерітіңдіні цистернаға құйып алады.
2.13. Ұңғыманы өңдеу
Дайындық ... ... ... ... және ... Өнімді қабаттың интервалы арқылы кальций ерітіндісінің
концентрацияланған бланкетін айдау ... ... ... ... ... және ... ... емес
беруінде, тығыздығы 1200 кг/м3 СаСl ерітіндісі. ... ... ... м3 СаСl ... алу үшін (тығыздығы 100 кг/м3) 540=CaCl2 және 0,660м3
су керек.
2. Төменгі ... ... үшін ... CaCl2 және ... м3 ... транпартировкалау үшін шығару линиясы көлемінде ұзындығы
20м, ішкі ... ... және ... 1600м болатын сорапты –
компрессорлы құбырларында мұнай слғуы арқылы болады.
Шығару ... ... ... ... ... үшін мұнай көлемі:
V=V6+VСКҚ*h=0.04+0.0030175*1600=4.868
Құбырлар көтерімді 1290м тереңдікте ... ... ... ... ... ... Шығару линиясы көлемінде қышқылды ерітінді айдалады. Ол ... ... ... бастап, қабат табанына дейін.
V’л=Vb+V’скқ(Н-һ’)+0.785(Д2-d2)(h-h’)=(0.04+0.0030.175)/(600-10)+0.185(0222-
0.782)(27-10)=5.43м3
Мұнда:d1-СКҚ-дың сыртқы диаметрі.
3. Құбыраралық кеңістік ысырмасын бекітеді және агрегат сорабы ... ... ... ... м3
4. Қабатқа қышқыл айдау ысырмасы үшін СКҚ-лар ... ... ... ... ... ... ... мұнай айдалады.
Vm=Vk’=5.413 м3
6. Содан соң шығару линиясындағы ысырма жабылады.
Буферлі қысым ... әсер ету ... 1,5-5 ... Ағын сваб ... немесе
компрессор көмегімен шақырылады, одан кейін ... тері ... ... ... ... жүргізіледі.
Бірінші көзқараста, ұңғыма өзі жіберуі керек.
Шығару линиясындағы ысырманы ашқанда, сұйық қабаттан шыға ... ... бір ... кейін ұңғыма оқпанындағы мұнайдың реакция
өнімдерінен бөлшектеп ауысуынан кейін ағын ... ... ... ... ... тиімділігін анықтау жұмыстары жүргізіледі. Содан соң
пайдалануға беріледі.
Жынысқа ... әсер ... ... ... ... ... өсірудің бірге активті қышқылдың ... ... ... бірге сораптың біреуінің өсуі айдауда қышқылдық құрал жабдықпен
контактіде болатын уақытын азайтады, сол арқылы болатын ... ... ... ... ... жолмен таңдап алынады: сорап тудыратын
қысым айдалатын ерітіңдінің қабатқа оның ең ... ... ... етіп,
толықтай айдай алатындай болуы керек.
Кестеде Азинмаш – 30А агрегаты сипаттамасы келтірілген. Сорап ... ... ... ... q=6.86 ... Ртүп – ерітінді айдалған күйдегі ең үлкен түп қысымы.
Ртүп= Рқаб+q*10-386400/k=15+6.85*10-386400/50=26.84 МПа
Рсұйық –айдалатын сұйық бағанының гидростатикалық қысымы:
Мұнда ρ=90кг/м3
Рс=Pδ(h-h')=900-(9.8111600-10)-10-6=14.04 МПа
Pδ-тік үйкеліске ... ... ... ... ... сұйықтар қозғалысы жылдамдығы.
л – гидростатикалық кедергі коэффициент.
Re –Рейнольдс саны
М – ... ... ... ... 3МПа- с-ға ... айдалатын басқа да регистрлер үшін, шығыны 8,48 м/с ... ... ... ... жеріндегі керекті қысым 17,35 МПа болу
керек.
Агрегат жұмыс кезінде (ІV-жылдамдықта) онда қысым жасалмайды.
Сонымен қышқыл ерітіндісін ... ... - 30А ... ... 120мм ... IV-жылдамдықта жұмыс істейді.
Осы жерде сораптың шығу жеріндегі қысым (17,4 МПа) шығымы 6,85м/с
болатын ... ... ... ... ... үлкен болады.
Айдау ұзақтығы және қабатқа ерітіндінің айдалуы.
Азинмаш – 30А агрегатының техникалық сипаттамасы.
Ұңғыма өңдеудің есебі, берілгендері:
Ұңғыма тереңдігі – һ – ... ... – 32 ... ... - 0,15 м
Қабат қысымы (Рқаб) -13,8
Қабат температурасы -560С
Өткізгіш ... ... ... коэффициенті – 28м3/тәулік МПа
Қышқыл тығыздығы Рқыш – 1100 м3/кг
200С-де ішкі диаметрі d-0.062-2
Шешілуі:
Керекті ... ... ... қышқылдың көлемдік үлесінде
Wrl=We*xe(5.09* xe+999)[xh(5.09хқ+999)]
Хқ=30% xp=15%
Wқ=Wp*5.09*xp(5.09)* xp+999)([Pk-999])
Товарлы қыщқыл көлемі:
Р15=(Pt+12.67*10-3Pt-2.52)*(t-15)=1100+(2.67*10-31100-2.57)*(25-
15)=1140кг/м3

Wсірке-сірке қышқылының көлемі:
Wсірке
мұнда: ... ... ... қосу ... Всірке-3%
интенсификатор мөлшері.
Схб=21,3We(axp/xr-0.02)=21.3*22(0.4*15)(30-0.02)=84.3
Wхб=6хб=84.3=0.021м3
4000 4000
Қышқылды ерітінді дайындауға керекті су көлемі
We=We-Wқ-Wреал=22-15,38-0,825-0,044-0,066-0,021=5,464 м3
Қышқылды ерітіндіні ... ... =
3. ... ... ... Қазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ даму тарихы
Құмкөл мұнай кен орны ... ... ... газ ... ... және кең ... ... ақпараттарды
жалпылау нәтижесінде ашылды. Солтүстік Торғай, Зайсан, Теңіз, Балқаш маңы,
Іле және Сырдария ойпаттарын енгізетін берілген ... 1982 ... ... ... ... емес ... ... Қазақстан дәстүрлі мұнай-газ өндіру орталықтарынан біршама
алыстау Оңтүстік ... ... ... ... кенішінің Г-1
ұңғымасында фонтанды атқылау әдісімен ... ... ... 1984 ... ... геологиялық жылнамасындағы соңғы жиырма ... ... ... бірі ... ... ... нәтижесінде қалған тиісті
ойпаттарының келешегіне көзқарастарды координалдарды қайта ... ... ... Жалпы Оңтүстік Торғайда 154 млн. тонна мұнай және
19 млрд. ... метр ... ... ... 17 ... ... жылы ... кенішін өнеркәсіптік өңдеуге жіберуден бастап
01.04.96 жылғы жағдай ... ... 9,055 млн. ... 1995 жылы ... ... акционерлік қоғамы ... ... ұйым ... ... ... ... тең ... және өзінің негізгі мақсаты акционерлердің мүддесі бойынша ... ... ... қор деп ... Қазақстан» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының заң
жобасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз ... ... ... жатқан заң жобасын басшылыққа ала ... ... ... ... тәртіпке өз компентенцияларының негізінде
қабылданған акционерлердің ... ... ... ... ... ... ... ресми тілдері қазақ және орыс тілдері болып табылады, ал
жұмыс тілдері орыс, ағылшын және ... ... ... ... ... ... мен ... мақсаты – акционерлік қоғамның мақсаттары болып, сондай-ақ аймақтық
экономикасының даму мен ... ... ... Қазақстан» ұжымының
мүшелерінің жағдайын жақсартуы.
«Петро Қазақстан» Қоғам қызметінің мақсаты – пайданы шегерту және
оны акционерлердің ... ... ... ... ... ... арқылы мемлекетті қажетті қаражаттармен
қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... үшін шетел фирмаларымен бірігіп
тауарлар мен басқа да ... ... ... ұйымдар, кіші кәсіпорындар, коммерциялық орталықтар және
дүкендер, сауда үйлері, бвсқа да компаниялар мен кәсіпорындар;
- ... ... ... ... нысандарды инвесторлау,
коммерциялық ұйымдар мен кәсіпорындарда маркетингтік бақылаудың дамуы;
- өндіріс және тауар өнімі, жұмыстың орындалуы және ... ... ... және ... Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы
Кәсіпорынның құрылымы – бұл олардың ішкі ... ... ... және ... шаруашылық нысанын
құрайтын басқа компоненттердің құрамы мен ... ... ... негізгі факторлармен анықталады:
- кәсіпорын өлшемімен;
- өндіріс сапасымен;
- кәсіпорын техникасы мен ... ... да бір ... ... болмасын, ол әрқашан да өндірістік-
экономикалық конъектура, ҒТП және ... ... ... ... өндірістің ... ... ... ... ... процестің күрделілігі
неғұрлым жоғары болса, кәсіпорын құрылымы соғұрлым көп түрлі болады:
- дайын өнімді дайындау үшін қажет еңбек ... ету ... ... ... ... ... тартылатын технологиялық операциялардың
санымен;
- технологиялық операцияларды орындаудың шекті дәлдігінің деңгейімен.
Жұмыс орны – кәсіпорынның бүкіл ... ... ... оның
масштабтары анықталатын бастапқы звено.
Ол техникалық және экономикалық нормативтер негізінде анықталады
және жұмыскермен ... ... ... үшін ... техникалық және
басқа құралдармен жабдықталады. Кәсіпорында жұмыс істейтіндердің барлығы 2
категорияға бөлінеді:
- өндіріспен және оның ... ... ... өнеркәсіптік-
өндірістік персонал;
- өндірістік емес операциялардың ... ... ... ... ... ... ... мен
емдеу-санитарлық мекемелердің жұмыскерлері.
Жұмысшыларға материалды және транспортты қызметтерді ... ... ... ... ... ... негізгі
және көмекші болып бөлінеді.
Мамандар мен жетекшілер өндірістік процесті ұйымдастыруды дәне оларды
басқаруды жүзеге асырады.
Қызметкерлерге қажылық есеп ... ... ... және ... ... ... жұмыскерлер жатады.
Жұмыскердің квалификациясы арнайы білімдер мен тәжірибелік деңгейімен
анықталады және ол орындайтын жұмыстың нақты түрінің күрделілік ... ... ... ... бойынша еңбек ұжымы тұрақты
өлшем ... ... ол ... ... ... бір ... босатылады, екіншілері қабылданады.
Президент өз жұмысын ұйымдастырады, оның қызметіне толық жауап береді,
кәсіпорын атынан әрекет етеді, мүліктерді ... ... ... ... береді, кәсіпорын банктерінде есеп айырысу және басқа
шоттарды ашады.
Өндірістік қатынастар бірінші вице-президент өнімді дайындауға толық
жауап ... Оған ... ... ... ... және ... ... техникалық қызмет көрсету және көп функционалды функция
көлігі, геологиялық ... және ... ... бағынады.
Заңды қызмет – келісімдердің, келісім-шрттардың заңды аспектілерімен
айналысады және кәсіпорын мүддесін қорғайды.
Ауылшаруашылық өндірісінің ... ... және ет ... мен ... бақылайды, «Қараөзек» өсімдік және мал шаруашылығын
бақылайды.
Маркетинг бойынша директор өнімнің өткізілуін бақылайды, ... ... ... ... ... ... оған ... жалдау және жұмыстан босату,
персоналды жұмысқа ... ... ... ... және ... тәртібін
сақтауды бақылау жүктеледі.
Еңбек ресурстары бөлімі кадрларды оқыту мен жұмыскерлердің техникалық
қауіпсіздік бойынша нұсқауымен, жөн-жоба ... ... ... ... сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткіштер
Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын ... ... ... негізгі көрсеткіштерге келесілер жатады:
- еңбек ресурстары;
- өндірістік шығындар;
- тауарлы өнім көлемі;
- табыс;
- негізгі өндірістік қорлар;
- айналым қорлары;
- рентабелділік.
Кәсіпорынның барлық ... ... ең ... ... ... ... Кәсіпорынның еңбек ресурстары дегеніміз – еңбекке жарамды
16-63 жас ... ... ... ресурстары – бұл кәсіпорын басшылығы тарапынан
тұрақты қамқорлық объектісі болып табылады.
Тауарлы өнім дегеніміз – ... ... ... ... түскен
бөлігі.
Кәсіпорын шығыны дегеніміз - өнім ... ... ... ... ... ... ... құнын құраушы шығын
элементтеріне келесі көрсеткіштер жатады:
- материалдық шығындар;
- ... ақы ... ... ... ... ... ... төлем шығындары;
- басқа да шығындар.
Кәсіпорынның келесі көрсеткіші – бұл ... ... ... ... ... - өнім ... ... ұзақ уақыт бойы
пайдаланылатын және өзінің ... ... ... ... ... бірте-бірте
енгізетін өндірістік құрал-жабдығы.
Айналым құралдары дегеніміз – жылдам қозғалыста болатын өзінің ... ... ... ... ... активі.
Кәсіпорын табысы – бұл өнімді сатудан түскен табыстан өзіндік құнын
алып тастағанға ... ... ... қор ... ... қор жарақтандыру, табыстылық коэффициенттері жатады.
Қор қайтарымдылығы коэффициенті - өндірілген өнім ... ... ... ... Қор ... осы ... кері ... жарақтандыру – негізгі қорлар құнының жұмысшылар санына ... ... ... бойынша талдау жасайтын болсақ, «Петро Қазақстан»
акционерлік қоғамында мұнай өндіру көлемі 2002 жылы 1208 мың ... 2003 жылы бұл ... 534,1 мың ... ... Өнімді сатудан
түскен табыс 2002 жылы 41758,6 млн теңгеге өссе, 2003 жылы ол 26113,1 млн
теңгеге ... ... ... құны 4668,4 мың ... ... бұл
көрсеткіштің кему себебі, ... ... ... ... ... ... құны өткен жылмен салыстырғанда күрт азайған.
Өткізілген өнімнің пайдалылығы 19,5% болып отыр. Осы ... ... ... ... ... ... жақсарғандығын көруге
болады.
3.4. Арысқұм кен орнында ұңғымалардың түп аумағына әсер ету
әдістерін есептеу
Есептеу үшін ... ... Түп ... тұз ... өңдеу шараларын енгізуге дейінгі ұңғыманың
орташа тәуліктік өнімі: q1= 25 тонна/тәулік
- Түп ... тұз ... ... ... ... ... орташа тәуліктік өнімі: q2= 40 тонна/тәулік
- Тиімділіктің ұзақтығы : t=10 ай ... 300 ... Түп ... тұз ... ... шараларын енгізгенге дейінгі
пайдалану коэффициенті:
К1=0,95
- Түп аумағын тұз қышқылымен өңдеу ... ... ... ... аумағын тұз қышқылымен өңдеу шараларын енгізгенге дейінгі жылдық
мұнай өндіру көлемі ... ... ... ... * 0,95 * ... тонна.
Түп аумағын тұз қышқылымен өңдеу шараларын енгізгеннен ... ... ... ... ... теңдеумен анықталады:
Q2=q2 * tэф * К2 + q1 (365- tэф) К2
Q1=40 * 300 * 0,96 + 25 ( ... ... =13080 ... ... ... ... –Q1=13080-8668,75=4411,25 тонна.
Түп аумағын тұз қышқылымен өңдеу шараларын енгізгенге дейінгі ... ... ... ... ... ... тұз қышқылымен өңдеу шараларын енгізгеннен кейін ... ... ... ... Түп ... тұз ... өңдеу шараларын
енгізгенге дейінгі шаралардың пайдалану
шығындары.
З1=С1*Q1= 2489*8668.75=21576518 теңге.
- Түп аумағын тұз қышқылымен өңдеу шараларын енгізгеннен
кейінгі ... ... аст + ... ... асты ... ... ... іс-шараларды енгізу үшін,
жер асты жөндеу бригадасының жұмыстарының құны:
Зжер аст=20080 теңге
Ұңғымаларды зерттеу ... ... ... арнайы агрегат
жұмысының құны және кейін қайту шығындары:
Ззерт=24140 теңге
Қондырғыға кеткен ... ... ... амортизация,
- бригада жалақысы және т.б.
Зқонд=1720000 теңге
Қосымша мұнай өндіру бойынша шығындар:
- электр энергиясы,
- ... ... ... ... ... ... және т.б. шығындардың бағасы-245 теңге.
Зқос=4411,25*245=1080756,2 теңге.
Түп аумағын тұз қышқылымен өңдеу шараларын енгізгенде кеткен ... ... ... ... ... тұз ... өңдеу шараларын енгізгеннен кенйінгі 1
тонна мұнайдың өзіндік құны:
С2===1867 теңге
Түп аумағын тұз қышқылымен өңдеу шараларын енгізгеннен ... ... ... ... ... ... технико-экономикалық тиімділігі
|№ |Көрсеткіштер ... ... ... ... |
|1 ... ... ... |8668,75 |13080 |
|2 ... ... ... | |4411,25 |
| ... ... | | |
|3 ... ... ... ... ... |
|4 |1 ... ... ... құны,| | |
| ... |2489 |1867 |
|5 ... ... ... | |
| ... | |8135760 ... ... ... Қазақстан» акционерлік қоғамының ұйымдастыру
құрылымы.
4. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі.
4.1. Арысқұм кен ... ... ... ... ... ... өндірумен байланысты өндірістік қауіп-қатердің
негізгі көздеріне мыналар жатады: қысыммен жұмыс ... ... ... ... ... уытты заттардың
булары, сонымен қатар көміртегі тотықтары; әртүрлі жұмыстарға арналған ... ... ... ... ... ... ... қондырғылары; құралдардың, газдардың, сұйықтықтардың өртенуі және
жарылуы.
Мұнайгаз кен орындарында ... ... ... ... ... ... ... жеңіл фракцияларының шығуынан болатын бу-ауа ... ... ... ... ... ... мен ... үлкен көлемдегі өрттер; фенол, метанол, қышқыл, сілті ... да осы ... ... әсер ... ... ... ... алаңдарға
төгілуі.
Негізгі экологиялық проблемаларға мыналар жатады: ұңғымадағы жер асты
апаттарынан ... су ... ... ... ... пен ... төгілуіне, өсімдіктер мен жануарлардың өліміне әсерін ... ... ... газдың ұңғыма сағасына және резервуарлардың
тыныс алу клапандарынан шығуы; ағын ... су ... ... ... иісті газ түзе отырып, толық жанбауы.
Жоғарыда аталған өндірістік қауіп-қатерлерді, төтенше жағдайларды және
экологиялық ... жою ... ... кен ... ... ... жұмыстар жүргізіледі:
1) өндіріс қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды ... ... ... ... кезінде жұмысшылар мен ... ... ... ... ... ... ... бойынша шаралар жасау.
Жоғарыда аталған бағыттарды шешумен Арысқұм кен ... ... ... қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бөлімі, қоршаған ... ... ... ... және төтенше жағдайлар (АҚ және ТЖ)
бөлімі. Сонымен қатар Арысқұм кен орнында ... ... ... ... қадағалап отырады: аудандық экологиялық қызметтер, өрт
бақылауы, Мемлекеттік ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
ұйымдастыру шаралары.
Күн сайын Арысқұм кен орнында еңбекті қорғау бөлімінің ... ... ... сол ... ... ... талдауын
жүргізеді. Әрбір сәтсіз оқиға, апат, өрт, олардың шығу себептері мен ... ... ... ... бұл ... ... ... арқылы талқыланады.
Жұмыстың қауіпсіз ұйымдастырылу мәселелері бойынша басшылармен апталық
жиналыстар өткізіледі.
Арысқұм кен ... ... ... қорғау бойынша барлық
инструкциялар әрекет мерзіміне сәйкес қайта ... ... ... ... ... ... шегінде хаттамалар толтырып және объектілердің санитарлы-
техникалық паспортына өлшеу ... ... ... ... ... өндірістік факторлардың 2000-нан аса ... ... ... жұмысшыларға зиянды және қауіпті өндірістік
факторлардың әсер ... ... ... ... ... қаланды. Ол:
1) жұмыс орындарын рұқсат етілген және қолайлы еңбек шарттарына
келтіру шараларын ... және ... ... анықтауға;
2) зиянды және қауіпті ... ... ... беру мен
компенсация мәселелеріне негізді қарауға мүмкіндік берді.
Әрекеттегі нормативтік құжаттардың, жаңа ... және ... ... мен ... енгізудің жасалып жатқан жылдық
бағдарлама талаптарына сай техникалық қауіпсіздікті құру ... ... ... ... ... ... өндіріс объектілері (мұнай ... ... ... ... АЭС, ... жер асты ... ұңғыманы
меңгеру, механикалық қорды пайдалану, газ компрессорлы станция, мұнай
өңдейтін ... тағы ... ... ... алынған.
Арысқұм кен орнында ... мен ... ... ... ... ... ... тұруын және өндірістік
травматизм профилактикасын көтеру ... ... ... ... ... ... ... жағдайын бағалау жұмыстары
жүргізіледі және олардың қызмет ету мерзімін ұзартуға, жөндеуге немесе
пайдаланудан ... ... ... ... ... өрттердің алдын алу үшін мұнай жинаудың барлық
пункттерінде, вахталық поселоктарда, ... өрт ... ... ... жұмыстары жүргізілген. Олардың нақты жағдайы бейнеленген
(схемалар, акттер, өрт сөндіру ... ... тағы ... өрт техникалық паспорты жасалған.
4.3. Арысқұм кен орнында өндірістік ... ... ... ... бағалау.
Арысқұм кен орнында өрт қауіпсіздігі бойынша ... төрт ... өрт ... болуының алдын алу;
2) өрттің таралуын шектеу;
3) өрт шеңберіндегі адамдар мен бағалы материалдарды ойдағыдай ... ... ... сөндірудің жағдайын қалыптастыру.
Өрттің пайда болуының алдын алу үшін орындалуы бас инженерден мастерге
дейінгі барлық ... ... ... регламенттер мен
инструкциялар ... ... ... мұз және ... ... ... сумен немесе бумен орындайды. Өлшеу қондырыларының, реагент
блоктарының территориясында және ... ... 5 м ... ... ... жол ... ... тыныс алу клапандарында
ұшқын сөндіргіштер (искрогасители) орнатылған. Тұрақты ток ... ... ... алу үшін ... мен ... ... жерге қосады.
Ұңғымаларда жән басқа да өрт қауіпті объектілерде жұмыс істеу кезінде ұшқын
қауіпсіз аспаптар қолданылады.
Технологиялық процестер өрт ... ... ... ... мен ... ағыс ... шектеледі, жанғыш емес заттар
қолданылады. Өрттің пайда болу себептерін жоюға жүйелерді герметизациялау,
процестерді механизациялау мен автоматтандыру; ... ... ... ... раионалды жүйелері; қорғаныс құрылғыларын қолдану;
құралдардың, технологиялық және ... ... ... ... ... ... қол ... мен құрылыстарды найзағайдың тура соғуынан қорғау үшін жай
қабылдағыштан, ток тартқыштардан және ... ... ... «жай
тартқыштар» орнатылған.
Арнайы комиссиялар құралдардың техникалық ... ... ... ... ... ... анықтау мақсатында оларды
жоспарлы тексеруден өткізеді.
Өрттің таралу себептерін жою объектілердің дұрыс жоспарлау; өртке қарсы
нормаларға сәйкес материалдарды ... ... ... ... талаптарын
есепке ала отырып, ғимараттар мен құрылыс конструкцияларын дұрыс ... ... ... құрылғыларды және тағы басқаларды қолдану арқылы
іске асады. ... ... ... ... ... ... болуына қарсы мақсатта өсімдіктерді үнемі отап отырады.
Адамдар мен бағалы заттарды көшіру үшін өндірістік қауіпсіздік ... ... мен ... ... ... ... қосу, сөндіру,
авария жүйелерінің, авария ыдыстарының және тағы басқалардың ... ... ... ... ... ... өрт ... көшіру жоспары және кәсіпорынның өрт сөндіру қызметінің телефон
нөмірлері ілінеді.
Өртті тиімді сөндіру үшін ... ... ... ... өрт ... ... ... қарсы сумен жабдықтау, өртке қарсы
сигнал беру мен ... ... ... ... ең ... ... көмір қышқыл және ұнтақты ... ... ... ... ... ... жатады.
Жабық орындарда өнімдердің жарылатын концентрация түзуін болдырмау ... және ... мен ... ... ... ... жасайды, бөлмелерге тиімді желдету қондырғыларын орнатады,
сонымен қатар жарылыс қауіпті жерлердегі өрт ... ... алу ... ... ... ... және ... сәулелерден қорғау
Ұңғыманы өңдеу барысында сілтілермен, қышқылдармен, полимерлермен,
беттік-активті заттармен дұрыс жұмыс істемеген ... улы ... ... дұрыс қолданбаған жағдайда; ұңғымадан, компрессорлы
станциядан, ... ... ... және тағы басқа жерлерден газдың кенет
шығу жағдайында жұмысшылардың улануы, жарақат алуы, ... ... ... кен ... ... ... кезінде су айдау
барысындағы сұйықтықтың ... ... ... ... ... ... көтерілу биіктігін, қабатты ... ... ... ... ... және тағы басқаларды анықтау үшін
радиоактивті изотоптар қолданылады.
Кен орны ... ауа ... ... үшін ... МБ-2 газ ... ... Улы ... адам
ағзасына тыныс алу ... ... ... ... үшін ПШ-1, ... және ... сияқты жеке қорғаныс құралдары қолданылады.
Қышқылдар мен сілтілерден қорғану үшін арнайы қолғаптар, етіктер,
арнайы киімдер ... ... ... ... ... ... құбыр желілеріндегі тотығу жылдамдығын түсіру үшін
KW-2086, CHПХ-630 КЗ, ХПК-002, ТП-1153 сияқты ... ... Бұл ... барлығы улылығы бойынша 4-ші қауіптілік
класына жатады. Жұмысшылар жеке ... ... ... ... ... ... газқағарлармен) қамтамасыз
етіледі.
4.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары
Жұмысшы электр қондырғыларының метал бөліктеріне тиген ... ... ... ... ... бағытталған ток желілерінің тұйықталған
жерлерінде электр травмасын алуы мүмкін.
Кен орнында қолданылатын электр қауіпсіздік ... үш ... ... ... ... ... жеке ... құралдары.
Жалпы техникалық қорғаныс құралдары:
- ток жүретін бөліктердің жабық болуы (қаптамалар, ... ... блок ... қолданылады);
- қауіпсіздік қоршаулары (механикалық, электрлік);
- оңаша шамдар үшін төмен кернеулер: өте қауіпті бөлмелердің іші-сыртына ... ... ... ... 12 ... ... ... (электр құралдарының жеке бөліктерінің таңбаларын,
жазуларын, хабарлау белгілерін, түрлі-түсті изоляцияны, ... ... ... ... ... ... қосу;
- нөлдік жалғау;
- қорғаныштық сөндіру.
1000 В-тан жоғары кернеумен ... ... ... ... ... ... ... шапшаң және өлшеу штангалары, оқшаулағыш
және ток ... ... ... көрсеткіштер, сонымен қатар жөндеу
жұмыстарына ... ... мен ... ... ... мен ... тарту күштері және тағы басқалары). Олар тұрақты
диэлектрлік қасиеттері бар ... ... ... ... ... және тағы ... В-қа ... кернеумен жұмыс істейтін электр қондырғыларында мынадай
құралдар қолданылады: диэлектрлік қолғаптар, тұтқасы изоляцияланған ... ... және ... галоштар, резеңке төсеніштер,
оқшаулағыш тіреулер сияқты қосымша құралдар.
4.3.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді
пайдалану қауіпсіздігі
Қысымда тұрған ... ... ... ... ... газ ... және жоғары қысымдағы газ немесе сұйықтығы бар
басқа да ыдыстар жатады. Кез-келген ... ... ... ... мен ... ... ... жарылыстар мен жұмысшылардың
улануына дейінгі ауыр жағдайларға алып келуі мүмкін.
Арысқұм кен ... ... ... ... ... ... ... Пайдалануға қайтадан енгізілген герметикалық жүйелер
күтілген максимал қысымнан 1,5 есе ... ... ... Жабдықтың рұқсат
етілген қысымнан 10 % жоғары мәнге есептелген сақтандырғыш клапандары бар.
Жабдықтың материалы және ... ... ... және ... тұрақтайды. Тығындаушы және реттеуші арматура су ... үшін бір ... ... ... және ... ... ... фланецтік қосылысын бекітуге рұқсат ... ... және ... ... ... қысымда ғана орындалады. Жерде
орналасқан құбыр желілерінің үстіне сәйкес белгілер орнатылады.
Герметикалық ... ... ... бойынша аталған шаралардан
басқа бұндай жүйелердің кемшіліктерін төмендетудің ... келе ... бірі ... ... ... жүйе аймағында болуының алдын
алатын әртүрлі датчиктердің, екінші ... және ... ... ... ... ... болып
табылады.
4.4. Атмосфералық ауаны қорғау, зиян ... шығу ... ... ... көзі Арысқұм кен орнында ... ... ... ... пештері (жану заты);
Резервуарлар (булану);
Аппараттар (буферлі ыдыстардан, сораптардан, ... ... ... қозғалтқыштар (жану заты);
қазандықтар қазандары (жану заты);
факелді жүйелер(жану заты);
Технологиялық жабдықтардан зиян заттардығ бөлініп шығу ... ... ... ... авария;
құбырлардың жарылуы;
амбарлардың түзелуі және т.с.с
Зиян заттардың бөлініп шығу кезінде атмосфераға көміртегі, азот аксиді,
көміртегі оксиді, күкіртті газ ... ... зиян ... қорғауды сығу қондырғылардың ... ... ... ... ... ... жер ... мұнай
аулағыштарының болмауы, барлық ... ... ... ... және оны болдырмау үшін ... ... ... ... ... ... ... үшін келесі іс шара
қарастырылған.
- пештер, қазандықтар және газотубиналық қозғалтқыштар ... ... ... ... ... ... параметрлерін бақылап толық
автоматтандыру ;
- атмосфераның газбен, конденсатпен, мұнау буымен ... ... мен ... ... ... мұнай құбырын, сұйықтың шығу жүйелерін, ағымдық және өстік коллекторларын
өз уақытында жөндеп ... ... ... зиян ... ... 15%-ке дейін азайтатын
арнайы қондырғыларды игеру және ... ... ... мұнай қоймаларын жою;
- мұнайды өндіру, жинау және тасымалдау жүйелерін ... ... ... сай ... ... ... отыру.
4.5. Жер асты суларын қорғау
Арнайы іс-шараларын жүргізбей қолдануға болатын жер асты ресурстарын
қорғау және оны ... ... ... ... бірі.
Жер асты суларын ластайтын потенциалды көздер : ... ... ... ... және ... ... зиян ... құбырлардан және басқа да ғимараттардан фильтрациялық сүзілуі;
Техникалық сумен қамтамасыз етуге кен ... ... ... жақын
жатқан жоғарғы альбсеномон шөгінділерінен алынған су ... ... ... пайдаланылатын су қабаты күшті саздалған қабаттардан ... СниП ... сай 2 ... белдігін құрса да
жеткілікті.
Бірінші белдік-қатаң режим ... ... ... ... ... ... ұңғымалардан радиусы 30м болатын участок кіреді.
Санитарлық қорғау 2-ші белдігінің өлшемі шаруашылық және ... ... үшін 1450 және 3740м ... Осы кезде технологиялық су
өндіргіштер санитарлық ... ... кен ... ... ... алып ... белдік аумағында жер жұмыстарын жасауға;жер асты ... ... ... салуға болмайды, барлық құрылыс жұмыстарын
реттеп отыру керек және ... ... ... ... жүргізуге тиым
салынады.
Бөлуші саздардың үлкен қуаттылығын ескере отырып сулы ... ... ... деп ... ... ... қауіпті су горизонтының
сапасыз изоляциясы, ұңғыма тұтастығының бұзылуы, құбыр ... ... ... ... ... ... байланысты мұнай
ұңғымаларында ақау ... ... және ... ... суларына
арнайы зерттеулер жүгізу керек. Сондай-ақ жыныс ... ... су ... сияқты факторларға да зерттеу жұмыстарын жүргізеді.
Жер асты суларын ... ... ... ... ... ... және су айдау ұңғымаларының сапалы жасалуы және бүкіл игеру
мезімінде сол қалпында ұстап тұру;
2.Сулы қабаттардан ... су ... және ... ... ... ... ... кезінде бұзылған жыныстарды қалпына
келтіру;
3.Экологиялық таза және ... ... ... ... ... ... қоймалар, басқа да ластайтын ыдыстарды изоляциялау.
4.Жер асты суларын ... ... асты ... ... негізгі іс шараларына: олардың ластануына
жүйелі түрде бақылау ... ... ... ... үшін ... мен обьектілерді негіздеу кіреді. Жер асты ... ... ... ұңғымаларының торын құру жұмыстары да жатады, ағын сулар
қолданылады.
Ұйымдастыру шараларын әр түрлі ғимараттардың орналасуын ... ... асты ... ... ала ... ... ... геологиялық
картасын жасау, табиғи апаттардың салдарынан жеңу кіреді.
Қоршаған ортаның абиотикалық компоненттер ... ... ... ... ... Жезқазған облысының Жезді аудан әкімшілігінің пайдалануындағы
Арысқұм кен орнында территория ауданы мемлекеттік актіге сай 31,8 млн-га.
Бұл аймақ территориясында қысқы және ... ауа райы ... ... Осы ... ... жер ... дамытатын жел әрекетін
күшетеді.
Ауданның абсолюттік белгілері теңіз деңгейінен 100-180 м аралығында.
Топырағы әр түрлі саздан құм фракцияларына ... ... ... ... және құмшауыттар кездеседі. Құнарлы топырақтарды түзетіндердің
ұқсастығы олрдың ... ... мен суға ... ... ... ... ... аз сіңіреді, өйткені ... ... ... ... ... ... ... территориядағы топырақтың аймақтық түрі сұр-қоңыр шөлейтті
топырақ. ... ... ... ... ... құрамындағы гумус 1,16%
Тегістіктің үлкен бөлігін қалыпты шөл топырағынан, көбіне кебірлерден
тұратын комплекстер алып жатыр.
Осылайша кен орны ... ... ... ... және ... Бұл топырақтар аз өнімді шабындықтар ретінде қолданылады.
Мұнай газ кен орнын ... ... ... ... ... әр ... ... жоғары минерализацияланған сулармен ластанады.
Мұнай мен басқа да компоненттер топыраққа түскен топырақ ... Бұл ... ... жер құнарлығының төмендеуіне себепші
болады. Жердің құнарлығы мен биоөнімділігінің ... ... мен ... ... ... және ... өнімдерімен ластанған жерлердің өздігінен қалпына
келуі өте жәй ... ... ... ... ... кезінде
ылғалдықтың жетіспеушілігімен шектеледі.
Құрылыс учаскелерінде құнарлы ... ... ... ... алынып
тасталады.
Технологиялық схемада қалыңдығы 25см қабатқа минералды топырақпен
араластыриай автогреидермен алып тастау керек деп ... ... ... 0,1-0,3 м ... қию.
Құнарлы қабатты төсеу, тегістеу.
Бұзылған және ластанған топырақты қалпына келтірудің ... ... ... ... Ол өз ... ... өсу, биологиялық
активтілігі мен құнарлынан арттыру жұмыстарын кіргізеді.
Рекультивацияның биологиялық сатысындағы ... ... ... ... қопсыту;
-органикалық және минеральдық тыңайытқыштар енгізу;
-көп жылдық өсімдіктер егу.
Мемюративті мерзім барысында (3 жыл) жыл ... қар ... ... ... ... ... ... жинау, сепарациялу, дайындау және ... ... ... ... ... түрде тоқтатуы;
-ұңғыма сағасына мұнай төгілген жағдайда топырақтау;
-бұрғылау мұнараларын жылжыту үшін пневматикалық қондырғылар пайдалану;
-құбырларды жер астына 1,2-1,8 м ... ... ... ... ... және биологиалық рекультивациялау.
Жерлер рекультивациясы-бұзылған және ластанған жерлердің өсімділігін
қалпына келтіру, сондай-ақ қоршаған ортаның жағдайын жақсарту ... ... ... ... тазалану механизмі жұмыс істейді.
Рекультивация әдістері қолайлы жағдайлар жасап және осы ... ... ... құру ... ... топырақты қорғау үшін
СН 449-72» Жер ... ... ... ... стандартты шаралар
жасалады.
Техникалық шешімдер СниП 02.01.85-ке сәйкес жасалады және қоршаған орта
шығыны минималды болады .
Қорытынды
Дипломдық жобада «Арысқұм кен ... ... ... ... түп
аумағына әсер ету әдістерін талдау» тақырыбына байланысты талдау жұмыстары
қарастырылып, әсер ету әдістерінің есептері ... ... және ... түп ... ... ... үшін, сонымен қатар ұңғыманың түп аумағының өткізгіштігін және
сұйық ағынының ... ... ... ... түп ... ету ... жүргізу керек.
Ұңғыманың түп аумағына әсер ету әдістерін негізгі үш ... ... ... механикалық, жылулық.
Химиялық әдіспен әсер ету- ұңғыма түп аумағында өткізгіштік нашарлап
кеткен ... ... ... ... ... ... кезінде
қолданылады, мысалы: тұз немесе темір шөгінділері және т.б. Мұндай әсер ету
әдістеріне қарапайым тұз қышқылымен өңдеу ... ... ... әсер ету - қатты жыныстарға ... ... түп ... ... ... салып, қабатта сүзілу процесін
жақсартады. Әсер етудің бұл түріне қабатты сұйықпен жару (ГРП) жатады.
Жылулық ... әсер ету - тек қана ... түп ... ... тұтқыр көмірсутегілер, яғни парафиндер, шайырлар, асфальтендер қатып,
тұрып қалған жағдайда, сонымен қатар тұтқыр мұнайдың сүзілуін жақсарту ... ... ... әсер ету әдісін таңдамас бұрын, толық кен орны
бойынша қабаттың термодинамикалық шарттарын, ұңғыманың түп ... ... ... тау ... және ... ... мұқият түрде
зерттеп алу қажет.
Әдебиеттер тізімі.
1. Максимов М.И. ... ... ... нефтяных
месторождений» Москва «Недра», 1975 г.
2. «Справочное руководство по проектированию разработки и ... ... Ш.К. и др. М. ... 1978 г.
3. «Сборник задач по разработке нефтяных ... ... для ... и др. М. ... 1985 ... Нұрсұлтанов Ғ.М. «Ұңғыманы бұрғылау және мұнай өндіру негіздері»,
Алматы, ҚазҰТУ, 1994 ... ... В.И. ... и ... ... ... учебник для вузов.
М. «Недра», 1983 ... ... И.М. ... ... по добыче нефти», М. «Недра», 1975
г.
7. Панов. ... ... при ... ... и ... М. ... 1975 ... Малышев Ю.М. и др. «Экономика нефтяной и газовой ... ... 1980 ... ... және ... кен ... ... жобаларының құжаттама
материалдары қолданылды.
10. Кубенов Р.Т., Сейтжанов С.С., Жұмағұлов Т.Ж., Шердаулетов ... және газ кен ... ... және пайдалану»
мамандықтарына дипломдық ... ... ... ... ... ... Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейтқасымов Б.С., Сейтжанов С.С.
Мұнай өндірудің ... мен ... ... ... ... ... ... қатынастар бойынша бағыттаушы
өндіріс бойынша I вице-президент
Қаржы директоры
Қоғам мен байланыс
Заңды қызмет директоры
Ауылшаруашылық өндіріс директоры
Маркетинг бойынша директор
Әкімшілік директор
Еңбек ...

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері64 бет
Кен орнының геологиясы23 бет
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет
1. Ұңғының түп маңы аймағын құм тығынынан тазарту» «2. Ұңғының түп аймағын фенолформальдегиді шайырмен бекіту26 бет
Ti түpлeндipiлгeн Ge-Sb-Te жұқa қaбықшaлapын aлy технологиясы және электрлік қасиеттері48 бет
«Ақыл-ой кем балалармен коррекциялық түзету әдістерін жүргізу»37 бет
«Газ ұңғымаларының жұмыстары»54 бет
«Модель типтері мен олардың түпнұсқасымен ұқсастық түрлері»19 бет
І. ММ «Зайсан аудандық жер қатынастар бөлімі»-нің қаржылық жағдайының мазмұны мен әдістерін талдау30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь