ӘЛЕУМЕТТІК ФИЛОСОФИЯНЫҢ ПӘНДІК МӘРТЕБЕСІПән: Философия
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
ӘЛЕУМЕТТІК ФИЛОСОФИЯНЫҢ ПӘНДІК МӘРТЕБЕСІ

Философиялық білім контексіндегі әлеуметтік философия: болмыс
түсінігі және философиялық білім құрылымын талдаудың онтологиялық
қағидаты.
Қоғам мен адам әлеуметтік философияның нысаны ретінде. Қоғамдық өмір
түсінігі тұрғысынан әлеуметтік философия пәні: С. Л. Франк тұжырымдамасы.
Әлеуметтік-философиялық талдаудың жалпыға бірдейлігі: шекті негіздерге
шығу. Әлеуметтік философияның фундаменталды түсініктері: қоғам, қоғамдық
өмір, қоғамдық болмыс, табиғат, мәдениет, прогрес, адам, қызмет және т.б.
Әлеуметтік философия мен теориялық социология, әлеуметтік философия мен
тарих философиясы, әлеуметтік философияның мәдениет философиясымен,
әлеуметтік философияның антропология философиясымен арақатынасы.
Әлеуметтік философия социогуманитарлық теорияның өзіндік әлеуметтік
шарттылықпен, нысанымен және қызметімен рефлекциясы ретінде. Әлеуметтік
философиядағы телеологиялық, нормативті, аксиологиялық сәттер.
Әлеуметтік философияның әдіснамасы: әлеуметтік-философиялық талдаудың
негізгі, фундаментальды қағидаттары. Прагматизм, әлеуметтік-философиялық
танымның әлеуметтік нақтылығы, әлеуметтік ангажирлік: әлеуметтік
философияның идеологиялық, саяси және әлеуметтік тұлғалары.
Философиялық таным мен жасампаздық мәні мен техникасы өмір сүру әлемін
құрылымдау. Философ және оның қасиеттері. Сана, талғам, ар-намыс
зерттеушілердің метафизикалық жауапкершілігінің модусы.

ТАРИХ ФИЛОСОФИЯСЫ
Әмбебап жалпыға бірдей аспектілерінде тарихи процестің мәніне қол
жеткізу ретіндегі тарих философиясы. Тарих философиясының философияның
басқа бөлімдеріне қатынасы. Тарих философиясының әлеуметтік философиядан
ерекшелігі. Тарих философиясы және тарихи ғылым. Тарих философиясының
негізгі проблематикасы.
Тарихтың неокантиандық философиясы (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Тарих
философиясының жағымды нұсқалары (К. Г. Гемпель, Э. Нагель). Кейбір өзге
бағыттар (Р. Коллингвуд, К. Ясперс); советтік тарихи материализм және тарих
философиясы.
Тарихи айналымның тұжырымдамасы (Полибий, Сыма Цянь, Ибн Хальдун, Н. Я.
Данилевский, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби).
ХІХ ғ аяғы – ХХ ғасырдың бірінші жартысында орыс философтары тарих
философиясының проблематикасы. Еуразиялық доктрина.
Тарих философиясының идеясы қазақ ағартушыларының ілімінде.

ӘЛЕУМЕТТІК ФИЛОСОФИЯНЫҢ ТАРИХЫНАН
XIX ғасыр: әлеуметтік философияның пайда болуы, рөлі мен тарих
философияның марксистік, позитивистік, неокантиандық рефлексиясы мен сыны.
Әлеуметтік философияның негізгі мәселесі туралы айту орынды ма?
Қоғам туралы антиктік: киниктер, Платон, Аристотель философиясы.
Фундаменталды әлеуметтік-философиялық мәселелерді ой елегінен өткізудің
діни формалары: буддизм, христиандық, ислам. Орта ғасырлардағы әлеуметтік
философия : Батыс Еуропа мен араб Шығысы. Қоғам мен адам туралы пәлсапа
айтудың ренессанстық және жаңаеуропалық стилистикасы мен әдіснамасы.
Руссоизм әлеуметтік философия ретінде: Ж. Ж. Руссо, Т. Пейн, Н. К.
Михайловский және басқалар. Неміс классикасының әлеуметтік философиясы:
негізгі идеялар, белгілері, ерекшеліктері. Тарихи материализм – марксизмнің
әлеуметтік философиясы. Жаңа және жаңаша уақыттың әлеуметтік философиясы:
ХІХ-ХХ ғғ. неокантиандық, неогегелдік, позитивистік дәстүр.,
феноменологиялық және герменевтикалық дәстүрлер, ХХ ғасырдың
мәденифилософиясы мен постмодернизм. Жаңа ғасыр қарсаңында әлеуметтік
философия динамикасының жалпыәлемдік үрдістері.
Қазақ халқының философиялық мәдениет тарихындағы фундаменталды әлеуметтік-
философиялық проблемаларды ой елегінен өткізу және көрінісінің ерекшелігі.
Әлеуметтік-философиялық рефлексияның онтологиялы, менталды, этномәдени,
қоғамдық-саяси параметрлер мен факторлар. Қоғам және адам туралы
философияның полиморфтық, космоцентризм, метафоралық және поэтикалық,
антропоорталықтану және гуманизмі. Әлеуметтік философия саласындағы
қазақстандық кәсіптік мектептің дәстүрлері мен инновациялары.

ҚОҒАМ ӘЛЕУМЕТТІК ФИЛОСОФИЯНЫҢ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ
Қоғам және социум; социетальдық түсінігі. Әлеуметтік философиядағы
әлем бірлігі қағидаты: қоғам мен табиғаттың бірлігі мен айырмашылығының
проблемасы. Қоғам тіршілік әлемінің феномені ретінде, зияткерлік интуиция
мен ғылыми рефлексия нысаны ретінде.
Қоғам болмысының формалары мен тәсілдері. Жеке және қоғамдық болмыс.
Әлеуметтік философияның қағидаты ретінде қызмет қағидаты: қызмет , қоғамдық-
тарихи практика түсінігі. Өндіріс тәсілдері, қоғамдық формациялар,
әлеуметтік прогрестің дереккөздерінің маркстік идеясы мен тұжырымы.
Әлеуметтік философия мен мәдениет философиясындағы өркениетті тәсіл.
Адамзат, жалпы әлемдік өркениет Ренессанстан қазіргі кезге дейінгі
тарихтың негізгі үрдісі ретінде. Тарихи процестің тарих дөңгелегі мен
маятникті сипаты. Мәдени-тарихи және әлеуметтік –экономикалық дамудың
толқындары тұжырымдамалары. Өркениетті әлеуметтік кеңістіктегі-мерзімдік
континиумы. Әлеуметтік кеңістік пен уақыт түсінігі: П. А. Сорокин, О.
Шпенглер, К. Ясперс, Л. Н. Гумилев, М. Вебер, П. Бурдье және басқалар.

ӘЛЕУМЕТТІК ДЕТЕРМИНИЗМ
Әлеуметтік детерминизм түсінігі. Тарих пен мәдениеттің
материалды және идеалды детерминанттары. Қоғамдағы материалдылық және
руханилылық, олардың түсініктері, құрылымы, қызметтері. Әлеуметтік
философия детерминизмінің философиясы ретінде.
Тарихтың мотивациялық құрамдас бөлігі. Этикалық және ұтымды императивтер
эволюциясы: мифолог, тыйымдар мен рұқсат етулер, діни және этнодәстүрлі
императивтерден антропо-, рацио-, социоцентризмге; адам мен қоғамның ішкі
мотивациялық құрылымын табу мен зерттеуді психоталдау рөлі; әлеуметтік
детерминант пен тарихтың мотивациялық құрамдас бөлігіне марксистік,
позитивистік, феноменологиялық, құрылымдық, прагматистік тәсілдері.
Тарихтың қажеттілігі мен заңдылығы. Тарих логикасы туралы айту орынды ма?
Әлеуметтік заңдардың түсінігі мен ерекшелігі. Тарихтың мәні мен міндеті
проблемасы, адамзаттың міндеті мен келешегі. Адамзат пен өркениеттің
тағдыры проблемасы әлеуметтік философияның онтологиялық және
экзистенциальды мәселесі ретінде.
Әлеуметтік себептілік желісінің болмауы қоғамның иммунды жүйесі ретінде.
Әлеуметтік себептілік желісінің болмауының факторлары: адамзаттық жеке және
әлеуметтік бостандық, әлеуметтік және жеке мақсаттар мен мүдделер.

ҚОҒАМ - БІРТҰТАС ДАМИТЫН ЖҮЙЕ
Әлеуметтік философиядағы даму және жүйелілік қағидаттары:олардың
түсінігі мен әдіснамалық қызметтері. Әлеуметтік философиядағы диалектика,
синергетика және жүйелі талдауы: олардың тарихы және қазіргісі;
персоналдары, адептілері және сыны.
Әлеуметтік басқару, жоспарлау және болжау проблемасы. Мемлекеттің және оның
институттарының рөлі; биліктің әлеуметтік қызметері. Азаматтық қоғам
әлеуметтік философияның нысаны ретінде.
Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Таптар, таптық қақтығыстар, таптық күрес;
страттар, әлеуметтік стратификация мен мобильділік;
әлеуметтік-демографиялық топтар, халықтар, ұлттар, этностар,
диаспоралар.Этностар, пассионарлық теориясы, этноәдіснама. Әлеуметтік
философия контексіндегі отбасы мен отбасылық қатынастар. Әлеуметтік-
кәсіптік, кландық, тұрақты және мерзімдік, формальды және бейформальды және
өзге де топтар, қатынастар, өзара әрекет.
Саяси қақтығыстардың түсінігі мен болмысы. Қақтығыстанудың теориялық және
әдіснамалық проблемалары. Әлеуметтік әріптестік. Ынтымақтастық әлеуметтік,
экономикалық және саяси санат ретінде. Ф. А. Хайектің кеңейтілген тәртібі
тұжырымдамасы. Әлеуметтік динамика түсінігі мен оның қазіргі әлеуметтік-
экономикалық жағдайлардағы ерекшеліктері. Әлеуметтік стратификациядағы
нарықтық қатынастардың рөлі, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Әлеуметтану ғылымы жайлы
Әлеуметтану және әлеуметтік философия
Қоғам философиялық таным обьектісі ретінде
Социология пәні
Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның философиялық мәселелері
Мартин Хайдеггер өмірбаяны
Әлеуметтанудың әдісі
Қазіргі заманғы әлеуметтiк философия пәнi
Әлеуметтік философияның функциялары
Философиялық тарих
Пәндер