Студентерге қазіргі қоғамның келбетін, әлеуметтік бейнесін, құрылымын түсіндіруПән: Социология, Демография
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 56 бет
Таңдаулыға:   
А.ЯСАУИ АТЫНДАЃЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

ӘЛЕУМЕТТАНУ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ КАФЕДРАСЫ

“ӘЛЕУМЕТТАНУ” пәнінің
оқу - әдәстемелік кешені

Кафедра: Әлеуметтану және саясаттану

2012-2013 оқу жылы,______3______семестр

Кредит саны:______2______

Оқытушының аты – жөні: социология ғылымдарының кандидаты
Төлеев Жұмахан Мырзашұлы

Мекен – жайы: Заң факультетінің ғимараты

Тел және E – mail: 3-21-17

Түркістан 2011

Оқу - әдістемелік кешен кафедраныњ № қыркүйек 2012 ж.
мєжілісінде талќыланды.

Әлеуметтану және саясаттану
кафедрасының меңгерушісі ______________ соц.ғ. д., проф О. Нұсқабаев

Факультеттің оқу - әдістемелік Кеңесінің № қыркүйек 2012 ж.
мєжілісінде бекітілді

Кеңес төрайымы, филос.ғ.к., доцент______________ А. Малдыбек

1. КІРІСПЕ
Пєн туралы ќысќаша сипаттама. Адам мен қоғам жөніндегі ғылымдардың
ішінен, әлеуметтік дүние, тұлғаның әлеуметтік өзара қатынастары жөніндегі
ғылым- әлеуметтану маңызды орынды иеленеді. Қазіргі кездегі әлеуметтік
мәселелердің өзектілігін тұлғаның қоғамдағы орнын және адам жөніндегі
білімінің рөлін арттырады. Әлеуметтану адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп,
қоғамдық қатынастарды реттеу үшін, ұрпақ қалдырып, қоғамның біртұтастығын
сақтапқалу мақсатында құрған күрделі әлеуметтік жүйені, институттарды
түсінуге көмектеседі. Әлеуметтану кез келген құбылысты адамдық тұрғыдан
қарастыруға, оның әлеуметтік механизмдері мен салдарын көруге мүмкіндік
береді. Әлеуметтік бағытталған нарықтық экономика мен әлеуметтік
мемлекеттің түпкі конституциялық қағидаларын тек әлеуметтану пәні арқылы
нақты түсініктермен толығады. Әлеуметтану қоғам туралы ғылым болғандықтан,
бұл пәнді оқып студенттердің меңгеруі оларға өз ортасын тануына,
қоғамдағы әртүрлі оқиғалар мен жағдайларды түсінуіне септігін тигізеді.
Пєнніњ маќсаты: Социологияны оқып үйренудегi мақсаты – студенттер өзiмiзге
бейтаныс адамдар мен олар ұйымдасқан бiрлестiкттер арасындағы күнде
кездесетiн әдеттi қатынастарды жаңа тұрғыдан дұрыс түсiнуi, әлеуметтiк
мәселелердi зерттеуге деген ынта – жiгердi арттыру. Байбына бармай, адасуды
алданыш етуге апарып соғатын себептердiң бiрi – күрделi қоғамдық
қатынастарға жеңiл қарау, олардың мән – жайын терең түсiнуден iргенi аулақ
салу, еңжарлық, немқұрайдылық қарамау. Осылардан арылу тұрғысынан
студенттердiң ынтасын әлеуметтiк мәселелердi ғылым тұрғысынан қарауға бағыт
сiлтеу керек.
Пєннің міндеттері:
- студентерге қазіргі қоғамның келбетін, әлеуметтік бейнесін , құрылымын
түсіндіру;
- қоғамды талдаудағы, әлеуметтік қауымдастық пен әлеуметтік топтардың
пайда болуы табиғатындағы, әлеуметтік процестердің түрлері мен
бағыттарын талдаудағы әлеуметтанулық түсініктерден хабардар ету;
- әлеуметтік қозғалыстардың пайда болуы мен дамуының негізгі шарттары
мен жіктелуін, әлеуметтік дамудың факторларын, әлеуметтік өзара
әрекет формаларын біліп, оларды талдай алуға үйрету;
- тұлға жөнінде, әлеуцметтік формаларын, бағыттары мен ерекшеліктерін,
әлеуметтік жүріс-тұрысты реттеудің негізгі заңдылықтары мен
формаларын талдаудағы әлеуметтанулық түсініктерден ғылыми хабар
беру;
- әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістемесі мен әдістерін үйрету.
Пререквизиттер: Пәнді оқыту үшін студенттер Философия, мәдениеттану,
тарих, этика, логика, т.б. салалардан хабардар болуы қажет.
Постреквизиттер: Саясаттану, экономикалық пәндер, әлеуметтік философия,
этнология, құық және т.б.
Ќысќартылѓан сµздер: С¤Ж – студенттіњ орындайтын µзіндік ж±мысы.
ОБСӨЖ – оќытушы басшылыѓымен
орындалатын СӨЖ.

Оқытушы туралы қысқаша мәліметтер: социология ғылымдарының кандидаты
Төлеев Жұмахан Мырзашұлы

2. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН К¤ШІРМЕ

№ Семестрлер Аудиториялыќ сабаќтар Аудиториядан тыс сабаќтар
Лек. Прак. Сем. Лабор. ОБС¤Ж С¤Ж
2 5 15 15 - - 30 30
3 Барлыѓы 15 15 - - 30 30

3. ПӘН САҒАТЫНЫҢ БӨЛІНУІ.

№ Тараулар, атауы, реті Аудиториялыќ Аудиториядан тыс сабаќтар
сабаќтар (саѓат) (саѓат)
Лек Прак Сем Лаб ОБС¤Ж С¤Ж
1 Әлеуметтану 1 1 - - 2 2
әлеуметтік-гуманитарлық
ғылымдар жүйесінде
2 Әлеуметтанудың даму тарихы1 1 - - 2 2
3 Қоғам әлеуметтік жүйе 1 1 - - 2 2
ретінде
4 Әлеуметтік институттар мен1 1 - - 2 2
процестер
5 Әлеуметтік құрылым және 1 1 - - 2 2
әлеуметтік стратификация
6 Тұлға әлеуметтануы 1 1 - - 2 2
7 Девианттық мінез-құлық 1 1 - - 2 2
әлеуметтануы
8 Отбасы әлеуметтануы 1 1 - - 2 2
9 Білім беру әлеуметтануы 1 1 - - 2 2
10 Саяси әлеуметтану 1 1 - - 2 2
11 Эконмикалық әлеуметтану 1 1 - - 2 2
12 Мәдениет әлеуметтануы 1 1 - - 2 2
13 Бұқаралық коммуникация 1 1 - - 2 2
әлеуметтануы
14 Нақты әлеуметтанулық 1 1 - - 2 2
зерттеу жүргізудің әдісі
мен техникасы
15 Ақпараттарды өңдеу әдісі 1 1 - - 2 2
мен олардың нәтижелерін
талдау
15 15 - - 30 30
Барлығы

4. ЛЕКЦИЯНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ТАЌЫРЫПТЫЌ-ЖОСПАРЫ

№ Күні Тобы Лекция таќырыбы жєне оныњ жоспары Кредит Єдебиеттер
саѓат (єдебиет №,
саны реті, тарауы,
беті)
1 3 3 4 5 6
1 Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық 1 №1, §4,5,
ғылымдар жүйесінде 102-121 бет
1. Әлеуметтанудың объектісі және пәні №3, §2, 25-36
2. Әлеуметтанудың заңдары мен бет
категориялары №6 §2,3,
3. Әлеуметтанудың құрылымы мен 12-31 бет
қызметтері №5, §4, 64-75
4. Әлеуметтанудың басқа қоғамдық бет
ғылымдармен байланысы
2 Әлеуметтанудың даму тарихы 1 №3, §6,7,
1. Әлеуметтанудың қалыптасуындағы 203-231 бет
негізгі кезеңдер. №6, §6, 75-86
2. О. Конт және Г. Спенсердің бет
социологиялық концепциялары №8 §4, 82-96
3. К. Маркс социологиясы бет
4. Э. Дюркгейммен М. Вебердің №7, §12,
социологиялық ілімі 264-275 бет
5. Ресейдегі әлеуметтанулық ойдың
дамуы
6. Қазақ ойшылдарының әлеуметтанулық
көзқарастары
3 Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде 1 №4, §7,8,
1. Қоғам ұғымы 302-341 бет
2. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде №2, §13,
3. Қоғамның әлеуметтік құрылымы 325-336 бет
4. Әлеуметтік стратификация №3 §11,12,
5. Әлеуметтік мобильділік 231-262 бет
4 Әлеуметтік институттар мен процестер 1 №1, §4,5,
1. Әлеуметтік инститтар мен процестер 102-121 бет
түсінігі №3, §26,
2. Әлеуметтік институттардың белгілері 25-36 бет
мен функциялары №6 §2,3,
3. әлеуметтік инститтардың түрлері 12-31 бет
4. Қоғам өміріндегі әлеуметтік №5, §4, 64-75
процестер бет
5 Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік 1 №1, §8,9
стратификаця 223-251 бет
1. Қоғамның әлеуметтік құрылымы ұғымы №2, §14,
2. П. Сорокин әлеуметтік құрылым және 321-336 бет
әлеуметтік мобильділік теориясы №8 §15,
3. М. Вебердің әлеуметтік құрылым 312-331 бет
теориясы №9, §8,
4. Қазіргі заманға батыс 246-275 бет
әлеуметтанушыларының стратификацияның
негізгі критерийлері туралы
6 Тұлға әлеуметтануы 1 №6, §9,
1. Индивид, тұлға, адам түсініктері 242-281 бет
2. Тұлға құрылымы №7, §2,3,
3. Әлеуметтік статус және әлеуметтік 27-45 бет
роль №8 §9,10,
4. Тұлғаның әлеуметтенуі 212-265 бет
№4, §8,
164-175 бет
7 Девианттық мінез-құлық әлеуметтануы 1 №1, §4,5,
1. Девианттық мінез-құлық және оның 102-121 бет
түрлері №3, §26,
2. Девиацияны биологиялық, 25-36 бет
психологиялық, әлеуметтанулық тұрғыдан №6 §2,3,
түсіндіру 12-31 бет
3. Әлеуметтік бақылау №5, §4, 64-75
4. Тұлғаны ресми қадағалау орындары бет
8 Отбасы әлеуметтануы 1 №1, §8,9
1. Отбасы әлеуметтік институт ретінде 223-251 бет
2. Отбасының түрлері №2, §14,
3. Отбасының құрылымы менг қызметі 321-336 бет
4. Қазақстандағы нарықтық жағдайындағы №8 §15,
отбасы 312-331 бет
№9, §8,
246-275 бет
9 Білім беру әлеуметтануы 1 №3, §9,10,
1. Білім түсінігі 356-421 бет
2. Білім беру әлеуметтануының №4, §9,
объектісі мен пәні 351-369 бет
3. Білім берудегі түрлі концепциялар №6 §12,
4. Білім беру процесінің сатылары 232-241 бет
№9, §11,
261-372 бет
10 Саяси әлеуметтану 1 №6, §8,
1. Саяси әлеуметтанудың объектісі мен 312-321 бет
пәні №7, §9,
2. Саяси жүйе және әлеуметтік-саяси 251-264 бет
процесс №8 §12,
3. Саяси мәдениет мәселесі 305-331 бет
№8, §14,
264-275 бет
11 Экономикалық әлеуметтану 1 №1, §4,5,
1. Экономикалық әлеуметтанудың пәні 102-121 бет
2. Экономикалық мәдениет түсінігі, №3, §26,
оның қызметтері мен сипаттамалары 25-36 бет
3. Экономикалық білімнің құрылымы №6 §2,3,
12-31 бет
12 Мәдениет әлеуметтану 1 №1, §8,9
1. Мәдениет түсінігі 223-251 бет
2. мәдениетті әлеуметтанулық талдау №2, §14,
3. Мәдениеттің әртүрлі элементтерінің 321-336 бет
қызметтері №8 §15,
4. Мәдениеттің түрлері 312-331 бет
5. Әлеуметтік дамуда мәдениеттің орны №9, §8,
246-275 бет
13 Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы 1 №3, §9,10,
1. Бұқаралық коммуникация 356-421 бет
әлеуметтануының объектісі, пәні және №4, §9,
категориялары 351-369 бет
2. Бұқаралық коммуникация құралдары №6 §12,
232-241
14 Нақты әлеуметтанулоық зерттеу 1 №6, §8,
жүргізудің әдісі мен техникасы 312-321 бет
1. Нақты (Эмпирикалық) әлеуметтанулық №7, §9,
зерттеу түсінігі 251-264 бет
2. Зерттеу бағдарламасы №8 §12,
3. Мәлімет жинау әдістері 305-331
15 Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың 1 №3, §9,10,
нәтижелерін талдау 356-421 бет
1. Ақпараттарды өңдеудің техникалық №4, §9,
құралдары 351-369 бет
2. Алынған мәліметтерді ғылыми №6 §12,
суреттеу. 232-241 бет
3. Ғылыми қортынды жасаудағы
ақпараттың орны
Барлыѓы 15

5. ПРАКТИКАЛЫЌ (СЕМНАРЛЫЌ) САБАЌТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАЌЫРЫПТЫЌ ЖОСПАРЫ

Күні Тобы Кредит,Тапсырма Әдебиеттер
№ Сабаќтыњ тақырыбы мен сағат ларды (әдебиет №,
жоспары саны тексеру реті, тарауы,
т‰рі беті)
1 3 3 4 5 6 7
1 Әлеуметтану пәні зертеу 1 Реферат №1, §4,5,
обектісі. 102-121 бет
1.Әлеуметтанудың пәнінің №3, §2, 25-36
мәні, әдістері. бет
2.Әлеуметтенудың құрылымы мен №6 §2,3, 12-31
білім деңгейлері. бет
3.Әлеуметтанудың атқаратын №5, §4, 64-75
қызметі. бет
2 Әлеуметтану ғылымының дамуы. Реферат №3, §6,7,
1.Әлеуметтанудың пайда 203-231 бет
болуының алғашқы кезеңі – ХІХ №6, §6, 75-86
ғасырдың 40-шы жылдары. 1 бет
2. Әлеуметтану дамуындағы №8 §4, 82-96
классикалық кезең. бет
3.ХІХ ғасырдың әлуметтануы. №7, §12,
264-275 бет
3 Қоғам мәні ерекшелігі, Реферат №4, §7,8,
жіктелуі. 302-341 бет
1.Қоғамдеген ұғымның мәні 1 №2, §13,
мен түсінігі, анықтамалары. 325-336 бет
2. Қоғамның әлеуметтік №3 §11,12,
құрылымы. 231-262 бет
3.Қоғамдардың жіктелуі.
4 Білім-әлеуметтік институт Реферат №1, §4,5,
ретінде. 1 102-121 бет
1. Білім түсінігі мен мәні. №3, §26, 25-36
2. Білімнің атқаратын бет
қызметтері. №6 §2,3, 12-31
3. Білім берудің құрылымы. бет
№5, §4, 64-75
бет
5 Тұлға-әлеуметтік Реферат №1, §8,9
қатынастардың объектісі мен 223-251 бет
субъектісі ретінде. 1 №2, §14,
1.Тұлға ұғымының мәні мен 321-336 бет
түсінігі. №8 §15,
2. Тұлға туралы теориялар. 312-331 бет
3. Тұлғаның әлеуметтік №9, §8,
процесі 246-275 бет
6 Қоғамның әлеуметтік құрылымы Реферат №6, §9,
Қоғамның әлеуметтік құрылымы 242-281 бет
түсінігі. №7, §2,3,
Қоғамның әлеуметтік 1 27-45 бет
құрылымының түрлері. №8 §9,10,
Әртүрлі елдердің әлеуметтік 212-265 бет
құрылымы. №4, §8,
164-175 бет
7 Қоғамның этникалық құрылымы. Реферат №1, §4,5,
Қоғамның этникалық бірлігі 102-121 бет
туралы ұғым. №3, §26, 25-36
Олардың түрлері. Адамдардың 1 бет
ұлтқа біріктірудің негізгі №6 §2,3, 12-31
факторылары. бет
Нарықтық қатынастар №5, §4, 64-75
жағдайындағы Қазақстандағы бет
ұлтаралық қатынастар.
8 Қоғамның әлеуметтік Реферат №1, §8,9
территориялық құрылымы 223-251 бет
Елді мекен адам бірліктерінің №2, §14,
тұрақты ортасы ретінде. 321-336 бет
Қала мен село- әлеуметтік- 1 №8 §15,
территориялық негізгі бірлік. 312-331 бет
Қазіргі Қазақстандағы қала №9, §8,
мен селоның әлеуметтік 246-275 бет
көкейкесті мәселелері.
9 Экономикалық әлеуметтануы. Реферат №3, §9,10,
Экономика әлеуметтанудың 356-421 бет
зерттеу объектісі. 1 №4, §9,
Экономикалық өмірдің 351-369 бет
көкейтестітәлеуметтік №6 §12,
мәселелері 232-241 бет
№9, §11,
261-372 бет
10 Мәдениет әлеуметтануы және Реферат №6, §8,
өркениет. 1 312-321 бет
Мәдениетті әлеуметтану №7, §9,
тұрғыдан түсіну және оның 251-264 бет
қоғамдағы маңызы мен мазмұны. №8 §12,
Білім әлеуметтік институт 305-331 бет
ретінде. №8, §14,
264-275 бет
11 Отбасы әлеуметтануы және неке Реферат №1, §4,5,
институты. 102-121 бет
Отбасы және отбасы 1 №3, §26, 25-36
қатынастары әлеуметтік бет
зерттеу объектісі ретінде. №6 §2,3, 12-31
Отбасының әлеуметтік мәні. бет
№5, §4, 64-75
бет
12 Құқық әлеуметтануы. Реферат №1, §8,9
Құқықты әлеуметтану 223-251 бет
тұрғысынан түсіну. 1 №2, §14,
Құқықтық әлеуметтанудың 321-336 бет
объектісі, пәні, әдісі, №8 §15,
құрылымы 312-331 бет
№9, §8,
246-275 бет
13 Әлеуметтік шиеленістер Реферат №3, §9,10,
Әлеуметтік шиеленістер туралы 356-421 бет
түсінік. Шиеленісті құрайтын 1 №4, §9,
элементтер. 351-369 бет
Әлеуметтік шиеленістердің №6 §12,
себептері, атқаратын 232-241
қызметтері және олардың
жіктелуі.
14 Әлеуметтанулық зерттеулердің Реферат №6, §8,
методикасы мен методологиясы. 312-321 бет
Ғылыми методология түсінігі. 1 №7, §9,
Мәліметтер жинаудың 251-264 бет
әдіс-тәсілдері. №8 §12,
Ғылыми қорытынды жасау. 305-331
15 Қоғамның демографиялық Реферат №3, §9,10,
құрылымы. 356-421 бет
Қоғамның демографиялық 1 №4, §9,
құрылымы. 351-369 бет
Қазақстандағы демографиялық №6 §12,
құбылыстардың кейбір даму 232-241 бет
жағдайлары. №9, §11,
261-372 бет
Барлыѓы 15

6. СТУДЕНТІЊ ӨЗІНДІК Ж¦МЫСЫ (СӨЖ) ТАЌЫРЫПТАРЫ

N СӨЖ таќырыптары Тапсырманы орындау Тапсырманы Тапсырманы
формасы (реферат, ќабылдау ќабылда
доклад, кейс,эссе, мерзімі орны
ѓылыми талдау, ќ±рал (каб№,
жасау, т.б.) уаќыты)
1 Әлеуметтанудың заңдары мен Реферат, пікірталас,Кесте Кесте
категориялары кейс, бойынша бойынша
Әлеуметтанудың құрылымы мен
қызметтері
Әлеуметтанудың басқа қоғамдық
ғылымдармен байланысы
2 Әлеуметтанудың қалыптасуындағы Реферат, баяндама, Кесте Кесте
негізгі кезеңдер. Дебат. бойынша бойынша
Ресейдегі әлеуметтанулық ойдың
дамуы
Қазақ ойшылдарының
әлеуметтанулық көзқарастары
3 Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде Баяндама, реферат, Кесте Кесте
Қоғамның әлеуметтік құрылымы Кейс, пікірталас. бойынша бойынша
Әлеуметтік стратификация
Әлеуметтік мобильділік
4 Әлеуметтік институттардың Реферат, баяндама, Кесте Кесте
белгілері мен функциялары дебат. бойынша бойынша
әлеуметтік инститтардың түрлері
Қоғам өміріндегі әлеуметтік
процестер
5 Қоғамның әлеуметтік құрылымы Баяндама, реферат, Кесте Кесте
ұғымы Кейс, пікірталас бойынша бойынша
П. Сорокин әлеуметтік құрылым
және әлеуметтік мобильділік
теориясы
М. Вебердің әлеуметтік құрылым
теориясы
Қазіргі заманға батыс
әлеуметтанушыларының
стратификацияның негізгі
критерийлері
6 Индивид, тұлға, адам Баяндама, пікірталасКесте Кесте
түсініктері бойынша бойынша
Тұлға құрылымы
Әлеуметтік статус және
әлеуметтік роль
Тұлғаның әлеуметтенуі
7 Девианттық мінез-құлық және Реферат Кесте Кесте
оның түрлері Аналитикалық талдау бойынша бойынша
Девиацияны биологиялық,
психологиялық, Әлеуметтанулық
тұрғыдан түсіндіруӨ
Әлеуметтік бақылау
Тұлғаны ресми қадағалау
орындары
8 Отбасының түрлері Аналитикалыќ талдау,Кесте Кесте
Отбасының құрылымы менг қызметідискуссия бойынша бойынша
Қазақстандағы нарықтық
жағдайындағы отбасы
9 Білім және ғылым түсініктері Реферат, пікір Кесте Кесте
Білім беру әлеуметтануының талас, топтыќ бойынша бойынша
объектісі мен пәні дискуция
Білім берудегі түрлі
концепциялар
Білім беру процесінің сатылары
10 Саяси әлеуметтанудың объектісі Баяндама, плакат Кесте Кесте
мен пәні сызу, пікір талас. бойынша бойынша
Саяси жүйе және
әлеуметтік-саяси процесс
Саяси мәдениет мәселесі
11 Экономикалық әлеуметтанудың Баяндама, реферат, Кесте Кесте
пәні Кейс, пікірталас бойынша бойынша
Экономикалық білімнің құрылымы
12 Мәдениет түсінігі Баяндама, пікірталасКесте Кесте
мәдениетті әлеуметтанулық бойынша бойынша
талдау
Мәдениеттің әртүрлі
элементтерінің қызметтері
Мәдениеттің түрлері
13 Бұқаралық коммуникация Реферат Кесте Кесте
әлеуметтануының объектісі, пәніАналитикалық талдау бойынша бойынша
және категориялары
Бұқаралық коммуникация
құралдары
14 Діни саланың әлеуметтік Аналитикалыќ талдау,Кесте Кесте
мәселелері дискуссия бойынша бойынша
Дін және қоғам
Дін әлеуметтануының құрлымы
15 Нақты (Эмпирикалық) Реферат, пікір Кесте Кесте
әлеуметтанулық зерттеу түсінігіталас, топтыќ бойынша бойынша
Зерттеу бағдарламасы дискуция
Мәлімет жинау әдістері

7. ОЌУЛЫЌТАР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ

Негізгі:
1. М.Тажин Әлеуметтану оқулық А. 2005ж.
2. Смелзер Н. Социология. М.:Феникс, 1994
3. Әлеуметтану. Оксфорд сөздігі. Алматы: Қазақстан, 2002
4. Нұсқабаев О. Н. Социология. Түркістан, 2000
5. Кравченко А. И. Ведение в социологию. М., 1995
6. Тощенко А.И. Социология. Москва, 1994
7. Радугин А., Радугин К. Социология. М., 1997
8. А.И. Икенов, А.Д Жүсіпова Әлеуметтану негіздері. Оқу құралы.
Алматы 2004ж.
9. Қ.Ж. Рахметов, А.Н.Болатова, З.Н.Исмағамбетова Социология. Алматы
2005ж
10. Ә.Х. Тұрғанбаев ред. алқа. Социология. Алматы 2001ж
11. О.Нұсқабаев Социология. Түркістан. 2001ж
12. М.С. Аженов, М.С. Садырова Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы.
2003ж

Қосымша:
1. Астафьев Я.У. , Шубкин В.Н. Социология образованияв СССР и России (в кн.
Социология в России). Под редакцией В.А. Ядова, Москва,1998.
2. Аженов М.С. Актуальные проблемы социологии образования. Саясат, №4,
Алматы,2003г.
3. Негаев В.Я. Социология образования. Москва, 1998.
Шереги Ф.Э., Хорчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования. Прикладной
аспект. Москва,1997.
4. Оданова Р. Әлеуметтану тарихы мен теориясы Ш. ХҚТУ 2004ж.
5. П.Д. Павленок Введение в профессию социольная работа курс
лекция Москва1998г.

8. ОЌУЛЫЌТАР, ОЌУ-ЄДІСТЕМЕЛІК Ќ¦РАЛДАРМЕН ЌАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫ

№ Оќулыќ, Оќулыќ Авторы, шыќќан Оќулыќ, ЭлектроЌамтылу
оќу-єдістемелтілі жылы, баспаханаоќу-єдістемелік ндыќ дєрежесі
ік ќ±рал ќ±рал саны т‰рі %
(дана)
кафедрадКітапха
а на да
1 Социология в Орыс т. Ю.Г.Волков, - 5 - 50
вопросах и И.В.Мостовая
ответах Москва 1999
2 Социология Орыс т. Н. Смелзер - 2 - 65
М.: Феникс,
1994
3 Социология Қазақ т.О. Нұсқабаев 2 10 - 87
Түркістан 2000
4 Әлеуметтану Қазақ т.Икенов - 10 - 56
негіздері Алматы, 2002
5 Социология Қазақ т.Ә.Х. Тұрғынбаев- 4 - 54
Алматы:
Білім,2001
6 Социология Орыс т. Ж.Т. Тощенко - 2 - 65
Москва,2001
7 Қоғамның Қазақ т.Аженов М.С., 1 1 62
әлеуметтік Садырова М.С.
құрылымы

9. БАЌЫЛАУ Т‡РЛЕРІ.

5 і семестрдіњ жетінші аптасынада 1-аралық бақылау, 15 аптасында 2-аралық
бақылау ќабылданады, семестр соњында емтихан ќабылданады.

10. ЕМТИХАН С¦РАЌТАРЫ

1. Әлеуметтанудың объектісі және пәні
2. Әлеуметтанудың заңдары мен категориялары
3. Әлеуметтанудың құрылымы мен қызметтері
4. Әлеуметтанудың басқа қоғамдық ғылымдармен байланысы
5. Әлеуметтанудың қалыптасуындағы негізгі кезеңдер.
6. О. Конт және Г. Спенсердің социологиялық концепциялары
7. К. Маркс социологиясы
8. Э. Дюркгейммен М. Вебердің социологиялық ілімі
9. Ресейдегі әлеуметтанулық ойдың дамуы
10. Қазақ ойшылдарының әлеуметтанулық көзқарастары
11. Қоғам ұғымы
12. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде
13. Қоғамның әлеуметтік құрылымы
14. Әлеуметтік стратификация
15. Әлеуметтік мобильділік
16. Әлеуметтік инститтар мен процестер түсінігі
17. Әлеуметтік институттардың белгілері мен функциялары
18. әлеуметтік инститтардың түрлері
19. Қоғам өміріндегі әлеуметтік процестер
20. Қоғамның әлеуметтік құрылымы ұғымы
21. П. Сорокин әлеуметтік құрылым және әлеуметтік мобильділік теориясы
22. М. Вебердің әлеуметтік құрылым теориясы
23. Қазіргі заманға батыс әлеуметтанушыларының стратификацияның негізгі
критерийлері туралы
24. Индивид, тұлға, адам түсініктері
25. Тұлға құрылымы
26. Әлеуметтік статус және әлеуметтік роль
27. Тұлғаның әлеуметтенуі
28. Девианттық мінез-құлық және оның түрлері
29. Девиацияны биологиялық, психологиялық, әлеуметтанулық тұрғыдан
түсіндіру
30. Әлеуметтік бақылау
31. Тұлғаны ресми қадағалау орындары
32. Отбасы әлеуметтік институт ретінде
33. Отбасының түрлері
34. Отбасының құрылымы менг қызметі
35. Қазақстандағы нарықтық жағдайындағы отбасы
36. Білім түсінігі
37. Білім беру әлеуметтануының объектісі мен пәні
38. Білім берудегі түрлі концепциялар
39. Білім беру процесінің сатылары
40. Саяси әлеуметтанудың объектісі мен пәні
41. Саяси жүйе және әлеуметтік-саяси процесс
42. Саяси мәдениет мәселесі
43. Экономикалық әлеуметтанудың пәні
44. Экономикалық мәдениет түсінігі, оның қызметтері мен сипаттамалары
45. Экономикалық білімнің құрылымы
46. Мәдениет түсінігі
47. мәдениетті әлеуметтанулық талдау
48. Мәдениеттің әртүрлі элементтерінің қызметтері
49. Мәдениеттің түрлері
50. Бұқаралық коммуникация әлеуметтануының объектісі, пәні және
категориялары
51. Бұқаралық коммуникация құралдары
52. . Нақты (Эмпирикалық) әлеуметтанулық зерттеу түсінігі
53. Зерттеу бағдарламасы
54. Мәлімет жинау әдістері
55. Ақпараттарды өңдеудің техникалық құралдары
56. Алынған мәліметтерді ғылыми суреттеу.

11. СТУДЕНТТІЊ БІЛІМІН БАЃАЛАУ ЕРЕЖЕСІ
Студенттердің білімі 100 баллдық жүйе бойынша бағаланады (Rmax =100)
және ол екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлік 60 баллдан тұрады ( R1=60). Бұл
60 баллдың 30 баллын оқу процесінің 1-7 апта аралығында, қалған 30 баллын 8-
14 апта аралығында жинайды. Студент 60 баллды оқу процесінің мына
көрсеткіштері бойынша жинақтайды:
• Аудиториялық сабаққа қатысуы 24 балл. (Б1= 24)
• ОБСӨЖ, СӨЖ тапсырмалары үшін 14 балл (Б2 =14)
• Қоғамдық , ғылыми, спорт, үйірме, т.б. жұмыстарға қатысқаны үшін,
ондағы табыстары, белсенділігі үшін 4 балл (Б3 =4)
• Аралық бақылауда алған бағасы 18 балл (Б4 =18)
Жоғарыда аталған көрсеткіштердің барлығы (Б1, Б2, Б3, Б4) екіге
бөлініп, 1 және 2 аралық бақылау (блок) қабылданғанда есепке алынады.
Мысалы,
І- аралық бақылау Б1=12+ Б2=7+ Б3=2+ Б4 =9 =30
ІІ –аралық бақылау Б1=12+ Б2=7+ Б3=2+ Б4 =9 =30 R1= І-АБ + ІІ-АБ
=60
Студентке берілетін Б1, Б2, Б3, Б4 балдарын теориялық оқу барысында
пәннің кредит санына және ерекшелігіне байланысты қалай бағалайтындығын
оқытушы пәннің силабусында ашып көрсетуі тиіс. Мысалы, Әлеуметтану пәні
бойынша студенттің І-аралық бақылауы келесі кесте негізінде бағалауға
болады. Пәннің жалпы сағаты 2 кредит, 15 сағат лекция, 15 сағат семинар, 30
сағат ОБСӨЖ, 30 сағат СӨЖ.

№ Студенттің Сабаққа Семинар ОБСӨЖ, І-аралықСтуденттің Барлығы
аты-жөні қатысуы сабағындаСӨЖ бақылаудқоғамдық 30 балл
(әрбір ғы (әрбір а алған жұмыстары
аудиториябелсенділтапсырма бағасы
лық ігі үшін 1
сабаққа 5 балл балл)
0,5 балл)
1 0,5 х 14=5 7 х 1= 7 9 2 30
7

- Аудиториялық сабақ аптасына 2 рет болады, 7 аптада 14 рет болады.
Әр сабаққа 0,5 балдан беріледі, студент мүлдем сабақ жібермеген жағдайда 7
балл жинай алады.
- Студенттің семинар сабақтарына дайындалып келуі, сұрақ қоюы,
белсенділік танытуы арқылы 5 балл жинай алады.
- СӨЖ тапсырмаларын орындағны үшін берілетін балл 7 баллды құрайды және
ол балл СӨЖ тапсырмаларының санына байланысты бөлініп беріледі.
- Аралық бақылау жазбаша, ауызша немесе жазбаша-ауызша формада
қабылданады. Студенттің берілген сұрақтарға жауап беруіне байланысты балл
қойылады. Үш сұрақ беріледі, әр сұраққа ең жоғары 3 балдан қойылады. Үш
сұраққада жауап берген студентке 9 балл беріледі.
- Студенттің тәртібі, қоғамдық жұмыстарға қатысуы, ғылыми, спорт,
тағыда басқа жұмыстардағы белсенділігі үшін 2 балл.
ІІ-аралық бақылау уақытында да тура осы көрсеткіштер бойынша студенттің
білімі бағаланады.
Екінші бөлік 40 баллдан тұрады (R2=40). Емтихан тест формасында болса
студентке 40 сұрақ беріледі және әр сұраққа бір балл қойылады. Егер емтихан
жазбаша, ауызша немесе жазбаша-ауызша нысандары бойынша қабылданса 3
сұрақтан тұратын емтихан билеттері жасалады.
Студенттің емтихан кезіндегі билет сұрақтарына берген жауабын бағалауда
әрбір екі сұраққа ең жоғары 13 балл, ал қалған күрделі сұрақтың жауабына ең
жоғары 14 балл беріледі.
Жалпы ескеретін жағдай әрбір студент емтиханнан емтихан қабылдау қандай
нысанда болсада өту үшін жалпы 20 баллдан төмен балл алмауы керек. Себебі
20 баллдан төмен балл алған студенттің жауабы қанағаттанарлықсыз - 2
деген баға болып табылады.
І және ІІ-аралық бақылаудан жинаған баллы және қорытынды емтиханда
алған баллы қосылып қорытынды баға шығарылады. Студенттің қорытынды бағасы
төмендегі кесте бойынша қойылып, студенттің сынақ кітапшсына түсіріледі.

Білім төмендегі баға жүйесі бойынша бағаланады:

Єріптік ж‰йедегі Баѓаныњ сандыќ Проценттік Дєст‰рлі баѓалау
баѓалау баламасы баламасы ж‰йесі бойынша
А 4,0 95-100 ¤те жаќсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жаќсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Ќанаѓаттанарлыќ
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49 Ќанаѓаттанѓысыз

12. КАФЕДРА ЖЄНЕ ОЌЫТУШЫЛАРД АН СТУДЕНТКЕ ЌОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1) сабаќќа кешікпей келу жєне ќатысу;
2) ‰й тапсырмасын уаќытылы орындау жєне оны тапсыру;
3) сабаќ барысында басќа таќырыптарды талќылауѓа немесе басќа істермен
айналысуѓа р±ќсат етілмейді;
4) сабақ үстінде сағыз шайнамау;
5) сабақ үстінде сотвый телефон,т.б. сабақты бөлетін заттары болса,
өшіріп қою.

13. ЛЕКЦИЯ ТЕЗИСТЕРІ

№1 лекция.
Әлеуметтану әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар жүйесінде

1. Әлеуметтану пәніне кіріспе
2. Әлеуметтанудың объектісі мен пәні
3. Әлеуметтанудың заңдары мен категориялары
4. Әлеуметтанудың құрылымы мен қызметтері
5. Әлеуметтанудың басқа қоғамдық ғылымдармен байланысы

Бұл ғылымның Социология деген атауы латын және грек сөздерінен
құралған: societas -латын тілінде қоғам, “logos” грек тілінде ілім, білім
дегенді білдіреді.
Демек социология қоғам туралы ғылым деген сөз. Қоғамды зерттейтін
ғылымдар көп бірақ олардың әрқайсысыөзінің ерекше зерттеу объектісін бөліп
алады. Мысалы, экономика ғылымының объектісі - өндіріс, өндірістік
қатынастар, тұтыну, сұраныс мәселелелері болса, саясаттану саяси билік,
саяси қатынастар, мемлекеттік құрылым мәселелерін қарастырады. Қоғамның
рухани өмірін рухани байлықты өндіру, тарату ісімен адамдардың рухани
қажеттерін өтеудің жолдарын, түрлері мен әдістерін зерттейтін мәдениеттану,
педагогика, психология сияқты бірқатар ғылымдар бар. Міне бұдан көптеген
қоғамдық ғылымдардың зерттейтін объектісі –тұтас қоғам емес, белгілі бір
саласы ғана екенін көреміз.
Социология қоғамның әлеуметтік өмірін зерттейді. Былайша айтқанда
социология адамдарды ғылыми зерттеудің бір тәсілі. Социологтар адамдар не
үшін белгілі бір кейіпте өздерін ұстайды, не үшін топ құрады, соғысқа
барады, бір нәрселерге сенеді, табынады, не үшін үйленеді, дауыс беруге
қатысады, т.с.с. адамдар бір-бірімен қарым-қатынасқа түскенде болатын
барлық құбылыстарды анықтауға тырысады. Яғни социология қоғамды және
әлеуметтік қатынастарды ғылыми тұрғыдан зерттейді.
Социологияның зерттеу объектісі мен пәні
Социология пәніне келесідей анықтама беруге болады: Социология қоғамның
құрылысы, өмір сүруі мен дамуының жалпы және ерекше заңдылықтары жайлы және
сол заңдылықтардың адамдар мен әлеуметтік топтардың және тұтас қоғамның
өмірі мен өзара қарым-қатынастарында іске асырудың жолдары, нысандары мен
әдістері жайлы ғылым.
А.А. Радугин, К.А. радугин берген анықтама бойынша социология әлеуметтік
біртұтас жүйе деп қаралатын қоғам туралы, осы жүйенің құрамдас бөлшектері:
жеке адам, бірлестіктер, институттар арқылы атқаратын қызметі мен дамуы
туралы ғылым.
Әлеуметтік өмірдің өзегі адамдар және олардың бірлестіктерінің іс-
әрекеттері өзара байланыстары. Осыған сәйкес социологя адамдардың өзара
қарым қатынасын білдіретін мінез-құлық жайлы ғылым деуге болады.
Социологияның заңдары мен категориялары.
Кез-келген ғылым сияқты социологияның да өзiнiң категориялары мен заңдары
бар. Категорилар әлеуметтiк болмыстың мәндi ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Педагогикадан дәрістер жайында
ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ САПАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ ПӘНІНІҢ ЛЕКЦИЯЛАР ЖИНАҒЫ
Әлеуметтік статус және әлеуметтік рольі
Бастауыш сыныптарда бейнелеу өнері сабағында оқушылардың көрнекілік арқылы қызығушылығын ояту және құзыреттіліктерін дамыту
Физиканы оқытуда физикалық құбылыстардың виртуальды нобайларын қолдану
Бейнелеу өнері сабақтарында оқушыларға эстетикалық тәрбие беру
ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ҰСТАЗ БЕЙНЕСІ
Болашақ бейнелеу өнері муғалімдерін мектепте графиканы оқытуға даярлау жайлы
ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРЫН ЗАМАНАУИ КӨРНЕКІЛІКТЕР МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Пәндер