Мамандықтың пәндер каталогыПән: Құрылыс
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 56 бет
Таңдаулыға:   
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті

______Заң______ факультеті
___Мемлекеттік-құқықтық пәндер ___кафедрасы

Мамандықтың пәндер каталогы

МАМАНДЫҚ (5В030100 – Құқықтану)
Пән коды Пән атауы, кредит саны, Модуль (курс) мақсаты, міндеті, Білім алу нәтижесі
Пререквизиттер, сабақ түрі қысқаша мазмұны (білімі, білігі, дағдылары,
бойынша бөлінуі құзыреттері)

1 2 3 4
1 КУРС
1 семестр
МЕМЛЕКЕТТІК KT1101 Қазақстан тарихы
МІНДЕТТІ 3 кредит 5 ECTS
МОДУЛЬ Пререквизиттер: жоқ
2+1+0
K(O)T1102 Қазақ (орыс) тілі
3 кредит 5 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
0+3+0
KBSh1103 Шетел тілі
3 кредит 5 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
0+2+1
ЖАРАТЫЛЫСТАНКАМТ1301 Кәсіби мақсаттарға арналған
У-ҒЫЛЫМИ ақпараттық технологиялар
(STEM) 3 кредит 5 ECTS
МОДУЛІ Пререквизиттер: жоқ
1+0+2Модуль 1 – Мемлекет және құқық тарихы
БАЗАЛЫҚ MKT 1401 Мемлекет және құқық теориясы Мемлекет және құқық туралы Мемлекет және құқық туралы
КӘСІБИ 3 кредит 5 ECTS негізгі ұғымдарды игеріп олардың ұғымдарды игере отып, олардың
МОДУЛЬДЕР Пререквизиттер: жоқ мақсатын, мәнін, құрылымын және мәні мен мақсатын, құрылымын
2+1+0 қоғамдары алатын орнын айқындау; және қоғамдағы орнын
Мемлекеттік-құқықтық құбылыстардыайқындайды;
тану, олардың өзара қатынасының мемлекеттік-құқықтық
ерекшеліктерін үйрену; құбылыстарды танып, олардың
Құқықтық сана-сезімін өзара қатынасының
қалыптастырып, мемлекеттің даму ерекшеліктерін үйренеді;
перспективаларын сараптау. құқықтық сана-сезімін
қалыптастырып, болашақта
мемлекеттің дамуының болжамды
мәселелерін сараптай алатын
болады.
ShMKT 1402 Шет елдердің мемлекет және Шетелдердің мемлекеті мен құқығы Шетелдердің мемлекеті мен
құқық тарихы тарихы пәні студенттерге пәннің құқығы тарихы пәнін оқығаннан
3 кредит 5 ECTS мәнін, мазмұнын, әдісін, соң студенттер – мемлекеттің
Пререквизиттер: Мемлекет және қағидаларын, шетелдердің ұғымын, ондағы қабылданған
құқық теориясы, Қазақстан мемлекеті мен құқығы пәнінің құқық жүйелерін игеріп,
мемлекеті мен құқығы тарихы, Ежелгі дүниесін, Орта ғасырлар құқықтық құбылыстарды
Шетелдердің конституциялық кезеңіндегі қоғамдық даму мен салыстырмалы түрде талдау
құқығы, ҚР Конституциялық құқығы, Жаңа дәуір және қазіргі қабілетін дамыта отырып,
құқығы, Саяси құқық оқу тарихы заманғы дәуірінің мемлекеттік Ежелгі дүниедегі құқықтың
2+1+0 құрылымы және конституциясын ерекшеліктері және қазіргі
оқытады. заманға дейінгі формациялық
Шетелдердің мемлекеті мен құқығы дамудағы мемлекеттік
тарихы пәні мемлекет пен құқықтыңқұрылымды, ондағы жүйені,
дүниеге келуін, даму жолдарын біртіндеп алғашқы әдет-ғұрып
және адамзат қоғамының бір-бірінеқұқықтан конституцияға
қарама-қайшы таптық қоғамға дейінгі даму жолдарын біліп
бөлінуінен бастап, формациялық шығады.
даму сатыларын көрсетеді. Заң
ғылымы салаларынан мемлекет пен
құқық тарихы пәнінің айырмашылығы
сонда, мемлекет пен құқықтың даму
заңдылықтарын зерттейді.
KRMKT 1403 ҚР Мемлекет және құқық тарихы Қазақстан Республикасының Пәнді меңгеру барысында
3 кредит 5 ECTS мемлекеті және құқық тарихы пәнінмемлекет және құқық тарихының
Пререквизиттер: Қазақстан оқытудың мақсаты – Қазақстанда көптеген сипаттарын меңгеру
тарихы, Мемлекет және құқық мемлекет пен құқықтың пайда қажет; Еліміздің аумағындағы
теориясы, Шетелдердің мемлекетіболуы, бекуі мен дамуы туралы алғашқы мемлекеттер мен құқық
және құқық тарихы студенттің бойында нысандары грек, рим, қытай,
2+1+0 тұтас-түсінік-түйсікті толық, парсы және тағы басқа да
айқын да нақты қалыптастыру болыпзерттеушілер тарапынан
табылады. жазбаша сипаттауға ие екенін
Қазақстан республикасының білу қажет. Протоқазақтардың
мемлекет және құқық тарихы ғылымыортағасырлық мемлекеті мен
еліміздің аумағында ежелгі құқықтық жүйелері шетелдік
дәуірлерден бүгінгі күнге дейінгісаяхатшылар мен ориенталистер
мемлекет пен құқықтың тууы, және династиялық тарихнаманы
қалыптасуы мен даму процестерін жасаушылар тарапынан да
зерттеуге бағытталған. Бұл зерттеліп отырды. Бұл
ғылымның нәтижелері мен тақырыпқа сонымен қатар
тұжырымдары Қазақстандағы белгілі ойшылдар мен ғалымдар
мемлекеттік-құқықтық өмірдің да өз еңбектерінде
шынайы оқиғалары мен нақты айтарлықтай көңіл бөлгенін,
фактілеріне негізделген. түпнұсқаларын оқуда тиісті
Қазақстан мемлекеті мен құқығы бағыт-бағдар жасауды білуі
ғылымның басқа ғылымдар қажет.
жүйесіндегі алатын орны мен ролін
мемлкеттік-құқықтық құбылыстарды
зерттеуді тарихы нақты тұрғыдан
қарауды жүзеге асыратындығымен
түсіндіруге болады.
Модуль 2 – Қазіргі заманғы конституциялық және әкімшілік құқық
KRKK 1404 ҚР Конституциялық құқығы Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы
3 кредит 5 ECTS Конституциясының мәнін, даму Конституциясының мәнін, даму
Пререквизиттер: Мемлекет және кезеңдерін, құрылымы мен маңызынкезеңдерін, құрылымы мен
құқық теориясы тану. маңызын тани отырып,
2+1+0 Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы
Конституциялық құқығының құқық Конституциялық құқығының
жүйесіндегі орнын айқындау. құқық жүйесіндегі орнын
Қазақстан республикасының айқындайды. Қазақстан
мемлекеттік нысанын, азаматтық республикасының мемлекеттік
мәселелері мен азаматтардың нысанын, азаматтық мәселелері
құқықтарының конституциялық мен азаматтардың құқықтарының
негіздерін, сондай-ақ сайлау конституциялық негіздерін,
жүйесінің негізгі ұғымдарын сондай-ақ сайлау жүйесінің
оқыту. негізгі ұғымдары мен
Қазақстандағы мемлекеттік билік Қазақстандағы мемлекеттік
органдарының және қоғамдық-саясибилік органдарының және
институттардың конституциялық қоғамдық-саяси институттардың
құқықтық мәртебесін оқып игеру. конституциялық құқықтық
мәртебесін оқып игере алады.
ПӘНАРАЛЫҚ Т(К)Т1(2)60Түрік (қазақ) тілі
МОДУЛЬ 1 9 кредит 15 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
0+9+0
ТА1(2)601 Түрік әдебиеті
9 кредит 15 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
0+9+0
ККТ1602 Кәсіби қазақ тілі
1 кредит 2 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
0+1+0
КА1602 Қазақ әдебиеті
1 кредит 2 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
0+1+0
2 семестр
ЖАРАТЫЛЫСТАН
У-ҒЫЛЫМИ
(STEM)
МОДУЛІ
KS 1302 Құқықтық статистика Мақсаты: Статистикалық -білімі: Құқық қорғау және
Кредит саны-3 (1+2+0) ЕСТS сауаттылыққа үйрету, шындыққа сот органдарының қызметін
бойынша кридит саны-5 сай әлуметтік-құқықтық жетілдіру болып
Пререквизиттері: Прокурорлық ақпаратпен жұмыс істеу кезінде табылатындықтан, қазіргі
қадағалау, Жедел іздестіру сатистикалық әдістерді қолдану талаптар деңгейінде
құқығы, Қылмыстық құқық. іскерлігін меңгеру, құқық қорғаустатистикалық мәліметтерді
Ппостреквизиттері: Сот және сот органдарының құқықтық дұрыс пайдаланып, оларды
әділеттігі, Қылымыстық іс статистикасын көрсеткіштер құқықтық тәртіп пен
жүргізу құқығы. жүйесімен, оларды есептеу заңдылықты күшейтуде тиімді
әдістерімен және макро-микро қолданылатын ішкі істер
деңгейлерді талқылаудың негізгі органдары үшін мамандарды
бағыттарын таныстыру. қалыптастыру.
Міндеті: Қазіргі талаптар -білігі: Қазақстан
деңгейінде статистикалық Республикасының мемлекеттік
мәліметтерді дұрыс пайдалану құқықтық статистика және
үшін мамандарды қалыптастыру. арнайы есепке алу туралы заң
Қысқаша мазмұны: Құқықтық нормаларының негізінде шеше
сатистика түсінігі және оның білу.
мазмұны, құқықтық статистика -дағдысы: Құқық қорғау
пәні ұғымы және оның негізгі орандарының құрлымы,
салалары, статистиканың деңгейімен және динамикасын,
әдіс-тәсілдері, іс жүргізу оларға себеп болған
қызметтегі құқықтық жағдайларды анықтау,
статистиканың мәні, статисиканыңқылмыстылықтың алдын алуды
тарихы, статистикалық оқып үйрену және оларды
жұмыстардың пайда болуы мен қолдануда практикалық
дамуы, қылмыстылықты талдауідың дағдалану; құқықтық
статистикалық әдістері. нормаларды қолдана білу, заң
шығарушылық базаны құқықтық
қатыныстарға дұрыс қолдана
білуге, саралай білу, оларды
іске асыру тәжірибесіне
дағдылану.
-құзыреттері: заң ғылымы
саласының маманы статистика
теориясының негізгі
мәселелері әдістері мен
тәсілдер жиынтығы болып
табылатын статистикалық
әдістемені, статистикалық
мәліметтердің нақты мазмұнын,
үлкен сандар заңын,
статистикалық бақылауларды,
топтауларды, қортынды
көрсеткіштер мен
статистикалық талдаулар
жөнінде білімді меңгеруі
керек.
AK3303 Ақпараттық құқық Кредит саны-2 Мақсаты:Пәннің мақсаты заңға Білімі: Ақпараттық құқықтың
(1+2+0) ЕСТS бойынша кридит сүйенген қағидалармен ақпараттықәдістерін қағидаларын білу.
саны-5 қоғамындағы зерттеу болып Білігі: Ақпараттық құқық
Пререквизиттері: жоқ табылады. Басқа елдердiң нормаларды теория жүзінде
Постреквизиттері: жоқ тәжiрибесiн ойдағыдай үлгi ғана емес, практикалық
үйрену үшiн ерекше iлтипат заң тұрғыдан да игеру
салыстыруының әдiсiнде назар Дағдысы: жүйелерін,
аударады. Сол, институттың қағидаларын, міндеттерін және
ғылыми қызметкерлерiнен тысқары онын қолданылу нормаларын
жаңалықтарға тұрақты үйренудi меңгеру.
процессiнде ақпараттық, Құзіреттері: нормативтік
телекоммуникациялық болады және құқықтық актілерін пайдалану
медиа құқық. әдістерін, құзіреттерін
Міндеті: ақпараттық құқықтың үйретеді.
сұрақтарының зерттеу, ақпараттық
сала пайда болатын тағы басқа
құқықтық қатынастарды меңгеру.
Қысқаша
мазмұны:Ақпараттық,(телекоммуник
ациялық және медиа ) құқық − бұл
қай заңға сүйенген реттеудi
ерекше сала тiптi жуық шамамен
өз қамтуын масштабқа және
реттелетiн құқықтық
қатынастардың сипаты бойынша, үш
классикалық заң пәндерi бiрмен −
азаматтық, қылмыстық және
әкiмшiлiк құқық
салыстырылмайтын. Сонымен бiрге,
сондықтан ITM дербес ғылыми
пәнмен бұл саласын болуы мүмкiн
деп жасауға ұмтылады ол
жетiлдiре барынша.Модуль 2 – Қазіргі заманғы конституциялық және әкімшілік құқық
БАЗАЛЫҚ KRAK 1405 ҚР әкімшілік құқығы Қазақстан Республикасының Пәнді меңгеру барысында
КӘСІБИ 3 кредит 5 ECTS Әкімшілік құқық негізгі мемлекет және құқық
МОДУЛЬДЕР Пререквизиттер: ҚР мақсаттары ретінде оның дамуы ментеориясының көптеген
Конституциялық құқығы қатар басқа да қаржылық, сипаттарын меңгеру қажет;
2+1+0 азаматтық құқықтар мен қатар әкімшілік құқықтың
өзінің құқықтық негізін таныту субъектілерінің құқықтық
болып табылады. жағдайын зерттеу кезінде, ең
Әкімшілік құқықтың ұғымдары мен алдымен, конституциялық
институттарын, атқару билігінің нормаларды зерттеу керек;
жүзеге асырылу механизмін оқыту; басқарудағы жауапкершілік
әкімшілік құқықтың туралы тақырыптарды қарастыру
субъектілерінің құқықтық барысында қылмыстық құқық
мәртебесін, әкімшілік қызметтің курсының тиісті ережелерін
нысандары мен әдістерін, анализдеу қажет; кеден ісі
мемлекеттік басқарудағы саласында басқаруды
жауапкершілікті қарастыру; ұйымдастыруды зерттеу кезінде
сонымен бірге әкімшілік іс, кеден құқығы курсының тиісті
мемлекеттік басқарудағы заңдылық ережелерін білу қажет. Осыған
пен тәртіпті қамтамасыз ету, сәйкес студенттер негізгі
мемлекеттік басқарудың салалары ұғымдар мен әкімшілік
мен аумақтарындағы әкімшілік құқықтың институты бойынша
құқықтық реттеудің сараптамасы. теориялық біліммен
Мемлекет ролінің, мемлекеттік жабдықталуға, оларды игеруге
басқарудың мәні, нысаны және тиіс және алынған білімдерді
әдістерінің өзгеруі әкімшілік дұрыс қолдануды, әкімшілік
құқықтық жалпы және ерекше құқықтық нормативтік
бөлімдерінің құрылымы мен түпнұсқаларын оқуда тиісті
мазмұнын сын көзбен қарауын қажетбағыт-бағдар жасауды білуі
етеді. Заңнаманың жаңаруы және қажет.
оның тұрақты түрде өзгеріп отыруы
әкімшілік құқықтық нормалар мен
институттардың мазмұнына әсер
ететін маңызды деректердің бірі
болып табылады.
ЖЕКЕ БІЛІМ ЖБТ1
БЕРУ
ТРАЕКТОРИЯЛА
РДЫҢ
МОДУЛЬДЕРІ
(ЖБТ)

ЖБТ 2 Азаматтық құқықтық
RK2307 Рим құқығы Мақсаты: Азаматтық (цивильді) Білімі: Құқықтық жүиенің
3 кредит 3 ECTS құқық. Латын тілінде “азаматтық” қағидаларын әзірлеген кезде
Пререквизиттер: жоқ деген сөзге civilis түсінігі рим юриспруденциясы азаматтық
2+1+0 сай келеді. Бірақ ius civilе рим айналымдағы субъектілерді
құқығының термині өзінің мазмұны өзара құрметтеу қағидасына,
бойынша бүгінгі күнгі азаматтық тұлғаның өз мүлкіне тікелей
құқыққа сай келмейді. ius civile бақылау жасауын болдырмау,
терминімен тек рим азаматтарына -тауар және қызмет көрсетудің
квириттерге қолданылған ежелгі алмасуы тең болу, қоғамда
ұлттық рим құқығын айтады, орнатылған тәртіптке сай
сондықтанда оны квириттік құқық еркін білдіру бостандығы
дейді. ius civile қағидаларынан бағыт алып
сөзінің басқа мағынасы халық отырды.
жиналысынан кейінрек сенаттан Білігі: Ғасырлар бойы заң ойы
шығатын норма деп танылды. қалыптасып тұғыр болған рим
Қысқаша мазмұны: Ежелгі Рим құқығы бүгінгі күні де
мемлекетінде қалыптасқан және құқықтық жүйе және азаматтық
жеке тұлғалардың арасындағы құқықтың теориясы ретінде
қатынасты реттейтін құқықтық оқылып зерттелу
жүйе, жеке құқық деп танылады. Дағдысы: Рим құқығын оқып
Рим жеке құқығының негізгі зерттеу құқық саласында кең
институты жеке меншік құқығы жәнетеоретикалық дайындық
басқа шектеулі құқықпен заттар бергеннен басқа ұғымдық
сондай ақ шарт міндеттеме, аппаратты еркін қолдануды
отбасылық пен мұрагерлік құқықтықмеңгеру.
қатынас болып табылады. Құзіреттері: Рим құқығының
көп түсініктері қазіргі
заманғы юриспруденцияда
белсенді қолданылуын білу. 
ЖБТ3 Мемлекеттік құқықтық
MK 2507 Мұсылман құқығы
2 кредит 3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
2 КУРС
3 семестр
МЕМЛЕКЕТТІК Fil2104 Философия
МІНДЕТТІІ 3 кредит 5 ECTS
МОДУЛЬ Пререквизиттер: жоқ
2+1+02.2 TKP2201 Тұлғааралық коммуникацияның
ӘЛЕУМЕТТІК-К психологиясы
ОММУНИКАТИВТ 2 кредит3 ECTS
І МОДУЛЬ Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
TKS2202 Теориялық және қолданбалы
саясаттану
2 кредит3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
ZhAOE2203 Жеке және әлеуметтік өрлеудің
этикасы
2 кредит3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
MD2204 Мәдениет және дін
2 кредит3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы
әлеуметтану
2 кредит3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
TKN2206 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
2 кредит3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
ETD2207 Экология және тұрақты даму
2 кредит3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
KK2208 Қазақстандық құқық
2 кредит3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
EN2209 Экономика негіздері
2 кредит3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
ATP2210 Ата-түрік принциптері
2 кредит 3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
2+0+0
Yat2211 Ясауитану
2 кредит 3 ECTS
Пререквизиттер: жоқ
1+1+0
Модуль 4 Азаматтық және қылмыстық құқық
БАЗАЛЫҚ KRAK2308 ҚР Азаматтық құқық (жалпы Азаматтық құқықты оқытудың міндетіАзаматтық құқықтың жалпы
КӘСІБИ бөлім) – студенттерге Қазақстан бөлімін оқу барысында
МОДУЛЬДЕР 3 кредит 3 ECTS Республикасынын Азаматтық құқық студенттер Азаматтық-құқықтық
Пререквизиттер: Рим құқығы, пәнінін жалпы бөлімінін мақсаты нормаларды теория жүзінде
Мемлекет және құқық теориясы. мен міндеттеріне байланысты ғана емес, практикалық
2+1+0 тиянақты білім беру, азаматтық тұрғыдан да игерулеріне
құқықтың жалпы ережелерін, онын мүмкіндік туады. Пәнді
негізгі ұғымдары мен институттарынметодикалық әдістерді қолдана
түсіндіру, азаматтық құқық отырып оқыту нәтижесінде
қатынастарын құқықтық реттеудің студенттер Азаматтық құқықтың
механизмі, азаматтық құқық жалпы бөлімінін құрылымын,
субъектілерінін құқықтық статусы жүйелерін, қағидаларын,
жайлы оқыту, азаматтық құқық міндеттерін және онын
объектілерін талғау, азаматтық қолданылу нормаларын жақсы
құқықтарды жүзеге асыру мен қорғаубілетін болады.
тәсілдерін, азаматтық құқықтық
мәмілелердін жалпы ерекшеліктерін
оқыту, меншік және өзге не заттық
құқық, міндеттемелік құқық жайлы
білім беріп оқыту, шарт және онын
түрлері, жасалу жолдары жайлы
білім беру болып табылады.
KRKK 2409 Қ.Р Қылмыстық құқық (жалпы Мақсаты: Қылмыстарды құқық пәнінің-білімі: нақты кылмыс
бөлім) мамандық үшін қажеттілігі және түрлерінің түсінігін және
Кредит саны-3 (2+1+0) ЕСТS маңыздылығын түсіну, студенттердіңоның белгілерін толық түсіну,
бойынша кридит саны-5 заңды дұрыс қолдану қабілетін қылмыс құрамының теориялық
Пререквизиттер. ҚР Құқыққорғаудамыту және жетілдіру. негіздерін білу.
органдары. Міндеті: Қылмыстық заң жағынан -білігі: Заң нормаларында
Постреквизиттер. тиянақты білім беру белгіленген әрекеттердін
Криминалистика, Криминология, Қысқаша мазмұны: Жалпы бөлімі обьективтік және субьективтік
Сот сараптамасы және т.б. курсын оқу барысында болашақ белгілерін анықтау және ол
заңгерлер жеке адамдардың қылмыстарға жазаның түрі мен
әрекетінде немесе әрекетсіздігіндекөлемін белгілеу, қылмыстың
қылмыстың нақты құрамының барын қоғамға қауіптілігін
анықтауды. ауырлататын немесе
жеңілдететін құрамдар ара
қатынасын қарастыру.
-дағдысы: заң нормаларын
сот-тергеу қызметінде дұрыс
қолдана білу үшін заң
нормаларын колдану барысында
кездесетін өзге де ережелерді
меңгеру, мысалы Жалпы бөлім
нормаларына сілтеме жасау.
-құзыреттері: жекелеген
қылмыс түрлері орын алғанда
оны жасаған адамдарға
жауаптылық колдану үшін
қылмыстық заң нормаларын
қолданудың тәртібі мен
ережелерін меңгеру.
ЖЕКЕ БІЛІМ ЖБТ 1 Қылмыстық құқық
БЕРУ
ТРАЕКТОРИЯЛА
РДЫҢ
МОДУЛЬДЕРІ
(ЖБТ)
KS 2505 Қылмыстарды саралау Мақсаты: Қылмыстарды саралау -білімі: нақты кылмыс
Кредит саны-3 (1+2+0) ЕСТS пәнінің мамандық үшін қажеттілігі түрлерінің түсінігін және
бойынша кридит саны-3 және маңыздылығын түсіну, оның белгілерін толық түсіну,
Пререквизиттер. ҚР құқыққорғаустуденттердің заңды дұрыс қолдану қылмыстарды саралаудың
органдары, Қазақстан қабілетін дамыту және жетілдіру, теориялық негіздерін білу
Республикасының Қылмыстық қылмысты саралау мәселелерінде оныжәне іс тәжірибеде қолдану.
құқығы (Жалпы, Ерекше дұрыс қолдануға үйрету. -білігі: Тәжірибеде қылмысты
бөлімдері), Қазақстан Міндеті: нақты кылмыс түрлерінің саралаудың теориялық
Республикасының Қылмыстық іс түсінігін және оның белгілерін негіздерін қолдана білу,
жүргізу құқығы, ҚР прокурорлықтолық түсіну, қылмыстарды қылмыс ретінде заң
қадағалау. саралаудың теориялық негіздерін нормаларында белгіленген
Постреквизиттер. білу және іс тәжірибеде қолдану. әрекеттердін обьективтік және
Криминалистика, Криминология, Қысқаша мазмұны: Пән қылмысты субьективтік белгілерін
Сот сараптамасы және т.б. саралаудың ұғымын, маңызын, анықтау және ол қылмыстарға
қылмысты саралаудың қылмыстық жазаның түрі мен көлемін
құқықтағы орнын, қылмысты саралау белгілеу, қылмыстың қоғамға
сатыларын, қылмыстың обьектісі қауіптілігін ауырлататын
және обьективтік жағы бойынша немесе жеңілдететін
саралау, қылмыстың субьективтік құрамдарын келтіре отырып,
жағы және субьектісі болйынша оларға құқықтық талдау беру
саралау, аяқталмаған қылмыстарды және белгілі бір қылмыс
саралау тәртібі, қылмысқа құрамының өзіне ұқсас
қатысушылықтың белгілері және оныңқылмыстармен ара қатынасын
қылмысты саралаудағы маңызы, қарастыру.
қылмыстардың көптілігі бойынша -дағдысы: заң нормаларын
саралау, нормалар бәсекелестігініңсот-тергеу қызметінде дұрыс
түсінігі және түрлерін қолдана білу үшін заң
қарастырады. нормаларын колдану барысында
кездесетін өзге де ережелерді
меңгеру, мысалы Жалпы бөлім
нормаларына сілтеме жасау,
нормалар бәсекелестігі,
қауіптілігі жеңілірек
белгілерді қауіптілігі одан
ауырырақ белгілердің қамтуы
сияқты т.б., қылмыстық іс
жүргізушілік сипаттағы
құжаттарды әзірлеу және
құрастыру, қылмыстық
заңнаманы толығымен меңгеру.
-құзыреттері: жекелеген
қылмыс түрлері орын алғанда
оны жасаған адамдарға
жауаптылық колдану үшін
қылмыстық заң нормаларын
қолданудың тәртібі мен
ережелерін меңгеру, іс
тәжірибеде қылмыстарды
саралуда қылмыстық заңнаманың
нормалары мен теорияларын
қолдануды, кәсіби бағыттағы
ақпараттық технологияларды
қолдануды, қылмыстарды
саралау бойынша нормативтік
актілерді дұрыс пайдалану,
ұйымдық-құқықтық мәселелер
бойынша қорытынды және
ұсыныстарды дайындау.
ЖБТ2 Азаматтық құқықтық
DK 2305 Денсаулық құқығы Мақсаты: Қазақстан Білімі: Денсаулық құқығын оқу
2 кредит3 ECTS Республикасының ата заңында барысында студенттер адамның
Пререквизиттер: Азаматтық аитылғандай, халық ең қымбат өмірі мен денсаулығына
құқық, Сақтандыру қазына. Олардың денсаулығын қатысты құқықтық нормаларды
құқығы,Әлеуметтік қамсыздандырусақтау - аурулардың алдын алуға теория жүзінде ғана емес,
құқығы. және оларды емдеуге, қоғамдық практикалық тұрғыдан да игеру
1+1+0 гигиена мен санитарияны қолдауға,
әрбiр адамның тәни және Білігі: методикалық әдістерді
психикалық саулығын сақтап, қолдана отырып оқыту
нығайтуға, оның ұзақ жыл белсендiнәтижесінде студенттер
өмiр сүруiн қолдауға, Денсаулық құқықғының
денсаулығынан айырылған жағдайда құрылымын, жүйелерін,
оған медициналық көмек ұсынуға қағидаларын, міндеттерін және
бағытталған саяси, экономикалық, онын қолданылу нормаларын
құқықтық, әлеуметтiк, мәдени, жақсы білетін болады
медициналық сипаттағы шаралар Дағдысы: әрбiр адамның тәни
жүйесi арқылы жүзеге тасады. және психикалық саулығын
Міндеті: Денсаулық құқығы пәнініңсақтап, нығайтуға, оның ұзақ
оқу курсының міндеті қарастырылыпжыл белсендi өмiр сүруiн
отырған құқық саласына қолдауды меңгеру
студенттердің мүдделерін Құзіреттері: денсаулығынан
ынталандыруға бағытталған. айырылған жағдайда оған
медициналық көмек ұсынуға
Қысқаша мазмұны: Пән жүйені бағытталған саяси,
реттеуде Халық денсаулығы және экономикалық, құқықтық,
денсаулық сақтау жүйесi туралы әлеуметтiк, мәдени,
Қазақстан Республикасының 2009 медициналық сипаттағы шаралар
жылғы 18 қыркүйектегi N 193-IV жүйесi арқылы жүзеге асыру
Кодексiнің қолданылуның теориялық
негізін оқытады.
ЖБТ3 Мемлекеттік құқықтық
SKIT 2505 Саяси құқықтық ілімдер тарихы Студенттерді саяси-құқықтық Саяси және құқықтық ілімдер
2 кредит 3 ECTS ілімдердің тарихымен таныстыру тарихы пәнің игеру
Пререквизиттер: Мемлекет және және даму кезендеріндегі мемлекеттік-құқықтық
құқық теориясы, Қазақстан кезеңдерімен таныстыру. Сонымен құбылыстардың экономикамен,
тарихы, Қазақстанның мемлекеті қатар, саяси-құқықтық ілімдердің идеологиямен, моральмен,
мен құқық тарихы, Шетелдер негізгі авторларымен таныстыру. дінмен өзара байланыстылықты
мемлекеті мен құқық тарихы, Әсіресе, мемлекеттік билік және оның негізінде
Мемлекет және құқық теориясы туралы, құқықтық мемлекеттің туындайтын мемлекет пен
мәселелері пайда болуы туралы Гроций, құқықтың мәселелерін
1+1+0 Спиноза, Гоббс, Д. Локк, түсінуге, студенттерге атақты
Монтескье, Аристотель т.б. ойшылдардың шығармалары мен
идеялармен таныстырып, меңгеруге олардың идеяларын қазіргі
бағытталады. заманға лайық талдау
Саяси және құқықтық ілімдер қабілеттігін артыруға
тарихы мемлекет және құқық көмектеседі.
теориясы және мемлекет және құқықПәнді игерген соң студент
тарихымен қатар, студенттің мыналарды білуге тиіс:
заңгерлік ілімдердің бүкіл бұрынғы және қазіргі кездегі
жүйесін табысты игеруі үшін жалпынеғұрлым маңызды және кең
теориялық және тарихи негізін таралған саяси және құқықтық
құрайды. Бұл пәнді игеру доктариналардың мазмұнын;
студенттерге атақты ойшылдардың құқықтық және саяси ойлардың
шығармалары мен олардың идеяларындаму кезеңдерін; құқықтық
қазіргі заманға лайық талдау және саяси ілімдер тарихы
қабілеттігін пайда болуына бойынша қажет болғанда арқау
көмектеседі. ете алатын негізгі әдебиеттер
Себебі, теориялық ғылыми ойлар, туралы түсінігі болуы керек
әсіресе мемлекет пен құқыққа (оның ішінде курстар,
арналған мәселелерді білуге антологиялар, сериялы және
мүмкіндік алады. Онда саяси және анықтамалы басылымдар
құқықтық ілімдер тарихындағы туралы).
заңдылықтар мен дәстүрлер
оқытылады.
ЖБТ 1 Қылмыстық құқық
KAK 2506 ҚР Қылмыстық атқару құқығы Мақсаты: Қылмыстық атқару құқығы-білімі: студент қылмыстық
Кредит саны-3 (2+1+0) ЕСТS пәнінің мақсаты – студенттің атқару құқығының теориялық
бойынша кридит саны-5 жазаны атқару барысында пайда және тәжірибелік негіздері
Пререквизиттер. ҚР Құқық болатын қоғамдық қатынастарды мен негізгі принциптерін,
қорғау органдары, ҚР Қылмыстықреттейтін құқықтық ноомаларды қылмыстық заңда белгіленген
құқығы (Жалпы, Ерекше меңгеруіне, қылмыстық атқару жазаларды орындау
бөлімдері), ҚР Қылмыстық іс құқығы ғылымы мен тәжірибесінің ерекшеліктерін білу қажет.
жүргізу құқығы, ҚР прокурорлықмәселелерін қарастыруына, аталған -білігі: тәжірибеде
қадағалау. салада тәжірибелік қызмет қылмыстық атқару құқығының
Постреквизиттер. дағдыларын қалыптастыруына көмек теориялық негіздерін қолдана
Криминалистика, Криминология, беру. білуі, жазаны орындаушы
Сот сараптамасы, Жедел Міндеті: студент қылмыстық атқару органдар мен мекемелердің
іздестіру қызметі және т.б. құқығының теориялық және функцияларын білуі, кәсіби
тәжірибелік негіздері мен негізгі қызметінде нормативті
принциптерін, қылмыстық заңда құқықтық актілерді
белгіленген жазаларды орындау қолдануды, қылмыстық атқару
ерекшеліктерін білу қажет. заңнамасы саласындағы
Қысқаша мазмұны: ҚР ҚАК сәйкес жаңалықтарды түсіне білуі,
пәннің жалпы бөлімінде жазаны қылмыстық атқару саласындағы
атқарудың теориялық мәселелерімен түрлі құжаттарды құруы.
байланысты тақырыптар -дағдысы: қылмыстық атқару
мазмұндалады. Көрсетілген құқығынан алған білімдерін
өзгерістерге байланысты, жазаны кәсіби қызметінде қолдану;
орындау саласындағы мемлекет қылмыстық атқарушылық
саясатының түсінігі, мазмұны және сипаттағы құжаттарды әзірлеу
жүзеге асыру механизмі, қылмыстық және құрастыру, жазаны
атқару құқығының мен пәні; атқаруды реттейтін заңнаманы
қылмыстық атқару қатынастарының толығымен меңгеру, жазаны
мазмұны; жазаны өтеушілердің өтейтін тұлғалармен
құқықтық жағдайы; сотталғандардың қарым-қатынас орнату.
режимінің құқықтық жағдайының, -құзыреттері: іс тәжірибеде
еңбектің және тәрбие жұмыстарының жазаны орындауда қылмыстық
механизмі қарастырылады. Пәннің атқару заңнамасының нормалары
Ерекше бөлімінде жазаның барлық мен теорияларын қолдануды,
түрлерін орындаудың тәртібі және қылмыстық атқарушылық
жағдайлары, жазадан босату саласындағы кәсіби бағыттағы
негіздері мен жазадан ақпараттық технологияларды
босатылғандарға көмек көрсету, қолдануды, жазаларды орындау
бақылау жасаумен байланысты бойынша нормативтік актілер
тақырыптар баяндалады. ұйымдық-құқықтық мәселелер
бойынша қорытынды және
ұсыныстарды дайындауды,
қажетті іс жүргізу құжаттарын
құруды, сотталғандармен
тәрбие жұмыстарын жүргізуді,
өз қызметінің нәтижелерін
бағалауды.
ЖБТ2 Азаматтық құқықтық
OK2306 Отбасы құқығы Мақсаты: Неке-отбасы қатынастарынБілімі: Отбасы құқығын оқып
3 кредит3 ECTS құқықтық реттеу саласындағы үйренудің нәтижесінде
Пререквизиттер: Азаматтық білімін студенттер толық және студенттер мынаны білу тиіс:
құқық, Азаматтық іс жүргізу терең меңгеру. занды некеге тұрудың
құқығы. Міндеті: ҚР отбасы құқық пәнінің тәртібін, некені тоқтатудың
2+1+0 оқу курсының міндеті қарастырылыпшарттары мен негіздерін,
отырған құқық саласына отбасы құқықтары мен
студенттердің мүдделерін міндеттерін ажырата білу,
ынталандыруға бағытталған. оларға қатысты заңнамаларды
Студенттер осы құқық саласының қолдануды сондай-ақ
иниституттарын отбасы құқық ерлі-зайыптылардың құқықтары
қатынастарында отбасы құқық мен міндеттері, ата-аналардың
нормаларының жүзеге асыру және балалардың, өзге де
тәртібін, құқықтық қайнар отбасы мүшесінің алименттік
көздерімен жұмыс істеудің міндеттері жайлы, баланы
түбегейлі тәжрибесін, неке және орналастырудың нысандарын,
отбасы нормаларын түсіндірудің ата-ананың қамқорлығынсыз
тәжрибелік білім алуын қалған балаларды асырап
міндеттейді. алудың нысандарын,
Қысқаша мазмұны: ҚР отбасы құқығықорғаншылық және қамқоршылық,
патронатқа қатысты отбасы
КР Ерлізайыптылық отбасы құқығының нормаларын қолдана
кодексінің негізінде занды некегебілу.
тіркелу, тоқтату және оны Іскерлігі: пәннен алған
жарамсыз деп тану жағдайлары білімін шығармашылық тұрғыда
қарастыратын отбасы мүшелері қолдануды; алған білімін
арасындағы мүліктік және мүліктікнақты ұсыныстармен
емес жеке қатынастар нормаларын ұштастыруды; өз кәсібін
реттеу. өзіндік жетілдіруді, білімін
толықтыруды және жаңа дағды
мен іскерлікті меңгеруді, заң
ұғымдары мен категорияларын
еркін пайдалануды; логикалық
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Ақпараттық жүйенің шығу тарихы, қазіргі даму деңгейі
Кредиттік оқыту жүйесі
Жаңа педагогикалық технологияларды дамыту
Бакалавриаттағы Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану мамандығының білім беру бағдарламасының мазмұнын жетілдіру мәселесінің ғылыми әдебиеттерде талдануы
Мұғалімнің дидактикалық іскерліктерінің зерттелуі
Кредиттік оқыту технологиясындағы білім берудің оқу бағдарламалары және оқу жоспарлары
Орыс тілі мен әдебиеті
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖЕТІЛДІРУ
«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы
Жалпы білім беру пәндер циклы
Пәндер