ТОКАРЬ СТАНОКТАРЫНДА ЖОНУ КЕЗІНДЕГІ КЕСУ РЕЖИМДЕРІН ЕСЕПТЕУ


Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 15 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ТОКАРЬ СТАНОКТАРЫНДА ЖОНУ КЕЗІНДЕГІ КЕСУ РЕЖИМДЕРІН ЕСЕПТЕУ

Жұмыстың мақсаты: аналитикалық әдіспен кесу режиміндерін есептеу
методикасын оқып-үйрену. Анықтамалық әдебиетпен танысу және жұмыс істеуге
машықтану.

Тапсырма. 16К20 токарь-винт кесу станогында дайындаманы өңдеуге
арналған кесу режимдерін аналитикалық әдіспен (эмпирикалық формула бойынша)
есептеу.

Жұмысты орындау тәртібі:
1. Инструкция мен қосымша әдебиетті қолдана отырып кесу режимін анықтау
әдістемесін оқып-үйрену. Анықтама әдибиеттермен [1] және тапсырманың
шартымен танысу.
2. Өңдеудің технологиялық схемасын сызу.
3. Кесу аспабын таңдау.
4. Кесу аспабының жұмыс жүрісін ұзындығыны анықтау.
5. Кесу тереңдігін белгілеу.
6. Берілісті анықтау және оны станок паспорты бойынша түзету.
7. Кесу жылдамдығын есептеу.
8. Шпиндельдің айналу жиілігін анықтау және оны станок паспорты бойынша
түзету.
9. Нақты кесу жылдамдығын анықтау.
10. Кесу күшін анықтау.
11. Кесу қуатын анықтау.
12. Негізгі (технологиялық) уақытты есептеу.

Б е р і л г е н і :
Дайындама түрі мен өлшемдері: Болат 38ХА, прокат, беріктік шегі –
σв=932МПа; дайындама диаметрі – D = 120 мм, өңделгеннен кейінгі диаметрі –
d = 124h9, өңделген беттің ұзындығы –l =100 мм.
Дайындама станокқа поводокты патрон, хомутик және артқы центр арқылы
орнатылған. Өңделген беттің кедір-бұдырлық параметрі Rа=6.3 мкм.
Кесу аспабын таңдап, кесу режимдерін тағайындау және негізгі уақытты
есептеу керек.
Ш е ш у і
1. К е с у с х е м а с ы н ы ң э с к и з і н о р ы н д а у

Сурет.1 – Кесу схемасының эскизі

2. К е с у а с п а б ы н т а ң д а у
Болат 45 материалынан жасалған тесік өту арқылы жону үшін Т5К6 [3-
кесте, 117-бет] маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинкасы бар өтетін
(проходной) түзу токарь кескішін ГОСТ 18882-73 қабылдаймыз [3-кесте, 117-
бет].
Алдыңғы бет пішіні – фаскасы бар жазық [2];
Кескіштің кесу бөлігінің геометриялық параметрлері: γ = 10°; α = 6°; λ
= 4°; φ = 60°;
φ1 = 30°; r = 1мм; f = 0,5мм [2].
3. К е с у р е ж и м д е р і н б е л г і л е у
3.1. К е с у т е р е ң д і г і . Алдын-ала өңдеудегі жалпы әдіп:

мм,

біздің жағдайымызда, жалпы әдіп бір жүрісте кесіліп алынады, сонда:

t = h = 2 мм

3.2. К е с у а с п а б ы н ы ң ж ұ м ы с ж ү р і с і н і ң ұ з ы н д ы
ғ ы, мм

L = 1+ y + Δ =100+ 3+ 3 = 106,

мұнда 1 – өңделетін беттің ұзындығы, мм;
у – кескіштің кесіп кіруі, мм. y = t·ctgφ = 3 · ctg45° = 3 ·
1,0 =3 мм;
Δ – кескіштің кесіп шығуы, мм. Δ = 1...3 мм.
3.3. Б е р і л і с т і т а ғ а й ы н д а й м ы з . Конструкциялық
болаттан жасалған диаметрі 100 мм дейінгі дайындаманы, қимасы 16×25
кескішпен (16К20 станогы үшін), 3 мм-ге дейінгі кесу тереңдігімен алдын ала
өңдеу кезінде[11-кесте, 266-бет]:
S=0.5 минайн

осыдан, станоктың паспорты бойынша қабылдаймыз: s = 0,6 ммайн.
3.4. Е с е п т і к к е с у ж ы л д а м д ы ғ ы , ммин:

мұнда Сv = 340; x = 0,15; y = 0,35; m = 0,2; T = 60 мин
[17-кесте, 267-бет].
Қатты қорытпадан жасалған пластинкасы бар кескішпен өңдеу кезіндегі түзету
коэффициенті:

мұнда – кесу аспабы материалы сапасының кесу жылдамдығына
әсерін есепке алатын түзету коэффициенті [6-кесте, 263-бет];
– дайындаманың бет сапасының кесу жылдамдығына әсерін көрсететін
түзету коэффициенті, [5-кесте, 263-бет];
– кесу аспабы параметрлерінің кесу жылдамдығына әсерін есепке
алатын түзету коэффициенті (тез кескіш болаттардан жасалған кескіштер үшін)
[18-кесте, 271-бет];
– өңделетін материалдың физика-механикалық қасиеттеріннің кесу
жылдамдығына әсерін есепке алатын түзету коэффициенті [1-кесте, 261-бет]

мұнда – өңделетін материалдың механикалық қасиеті;
Kг – өңделгіштігі бойынша болат топтарын сипаттайтын
коэффициент, Kг =1;
nv – дәреже көрсеткіші, nv=1 [2-кесте, 262-бет].
Осыдан
.

3.5. Ш п и н д е л ь д і ң а й н а л у ж и і л і г і , айнмин:

мұнда V – есептік кесу жылдамдығы, ммин;
D – өңделетін беттің диаметрі, мм;
π – 3,14;
станоктың паспорттық сипаттамасы бойынша шпиндельдің айналу жиілігін
қабылдаймыз n = 630 айнмин.

3.6. Н а қ т ы к е с у ж ы л д а м д ы ғ ы, ммин:

мұнда n – шпиндельдің қабылданған айналу жиілігі, айнмин;
D – өңделетін беттің диаметрі, мм;
π – 3,14.
4. Кесу режимдерін стонок жетегінің қуаты бойынша тексеру
4.1. К е с у к ү ш і н а н ы қ т а й м ы з , Н :

,

мұнда Cz=300 – кесу күші құраушыларының нақты өңдеу жағдайларына
байланысты коэффициенті мен дәреже көрсеткіштері: x =1,0; y = 0,75; n
= -0,15 [22-кесте, 273-бет];
V – нақты кесу жылдамдығы, ммин;
D – өңделетін беттің диаметрі, мм;
Kp – кесу күшінің жалпы түзету коэффициенті,
Kp=KмpKφpKγpKλpKrp;
Kмp– өңделетін материал сапасының кесу күшіне әсерін есепке
алатын түзету коэффициенті [9-кесте, 264-бет].;
Kφp; Kλp; Krp; K γp – кесу аспабының геометриялық
параметрлеріннің кесу күшіне әсерін есепке алатын түзету
коэффициенттері [23-кесте, 275-бет]

осыдан

4.2. К е с у қ у а т ы , Квт

мұнда η – станоктың басты жетегінің пайдалы әсер коэффициенті.
5. Н е г і з г і у а қ ы т т ы а н ы қ т а й м ы з, мин

,
2.ТОКАРЬ СТАНОКТАРЫНДА ЖОНУ КЕЗІНДЕГІ КЕСУ РЕЖИМДЕРІН ЕСЕПТЕУ

Жұмыстың мақсаты: аналитикалық әдіспен кесу режиміндерін есептеу
методикасын оқып-үйрену. Анықтамалық әдебиетпен танысу және жұмыс істеуге
машықтану.

Тапсырма. 16К20 токарь-винт кесу станогында дайындаманы өңдеуге
арналған кесу режимдерін аналитикалық әдіспен (эмпирикалық формула бойынша)
есептеу.

Жұмысты орындау тәртібі:
13. Инструкция мен қосымша әдебиетті қолдана отырып кесу режимін анықтау
әдістемесін оқып-үйрену. Анықтама әдибиеттермен [1] және тапсырманың
шартымен танысу.
14. Өңдеудің технологиялық схемасын сызу.
15. Кесу аспабын таңдау.
16. Кесу аспабының жұмыс жүрісін ұзындығыны анықтау.
17. Кесу тереңдігін белгілеу.
18. Берілісті анықтау және оны станок паспорты бойынша түзету.
19. Кесу жылдамдығын есептеу.
20. Шпиндельдің айналу жиілігін анықтау және оны станок паспорты бойынша
түзету.
21. Нақты кесу жылдамдығын анықтау.
22. Кесу күшін анықтау.
23. Кесу қуатын анықтау.
24. Негізгі (технологиялық) уақытты есептеу.

Б е р і л г е н і :
Дайындама түрі мен өлшемдері: Болат 38ХА, прокат, беріктік шегі –
σв=932 МПа; дайындама диаметрі – D = 120 мм, өңделгеннен кейінгі диаметрі –
d = 124h9, өңделген беттің ұзындығы –l =100 мм.
Дайындама станокқа поводокты патрон, хомутик және артқы центр арқылы
орнатылған. Өңделген беттің кедір-бұдырлық параметрі Rа=6.3 мкм.
Кесу аспабын таңдап, кесу режимдерін тағайындау және негізгі уақытты
есептеу керек.
Ш е ш у і
3. К е с у с х е м а с ы н ы ң э с к и з і н о р ы н д а у

Сурет.1 – Кесу схемасының эскизі

4. К е с у а с п а б ы н т а ң д а у
Болат 38 материалынан жасалған білікті өту арқылы жону үшін Т5К6 [3-
кесте, 117-бет] маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинкасы бар өтетін
(проходной) түзу токарь кескішін ГОСТ 18882-73 қабылдаймыз [3-кесте, 117-
бет].
Алдыңғы бет пішіні – фаскасы бар жазық [2];
Кескіштің кесу бөлігінің геометриялық параметрлері: γ = 10°; α = 6°; λ
= 4°; φ = 60°;
φ1 = 30°; r = 1мм; f = 0,5мм [2].
3. К е с у р е ж и м д е р і н б е л г і л е у
3.1. К е с у т е р е ң д і г і . Алдын-ала өңдеудегі жалпы әдіп:

мм,

біздің жағдайымызда, жалпы әдіп бір жүрісте кесіліп алынады, сонда:

t = 0,5h = 0,5· 2=1 мм

3.2. К е с у а с п а б ы н ы ң ж ұ м ы с ж ү р і с і н і ң ұ з ы н д ы
ғ ы, мм

L = 1+ y + Δ =100+ 3+ 3 = 106,

мұнда 1 – өңделетін беттің ұзындығы, мм;
у – кескіштің кесіп кіруі, мм. y = t·ctgφ = 3 · ctg45° = 3 ·
1,0 =3 мм;
Δ – кескіштің кесіп шығуы, мм. Δ = 1...3 мм.
3.3. Б е р і л і с т і т а ғ а й ы н д а й м ы з . Конструкциялық
болаттан жасалған диаметрі 100 мм дейінгі дайындаманы, қимасы 16×25
кескішпен (16К20 станогы үшін), 3 мм-ге дейінгі кесу тереңдігімен алдын ала
өңдеу кезінде[11-кесте, 266-бет]:

осыдан, станоктың паспорты бойынша қабылдаймыз: s = 0,6 ммайн.
3.4. Е с е п т і к к е с у ж ы л д а м д ы ғ ы , ммин:

мұнда Сv = 340; x = 0,15; y = 0,35; m = 0,2; T = 60 мин
[17-кесте, 267-бет].
Қатты қорытпадан жасалған пластинкасы бар кескішпен өңдеу кезіндегі түзету
коэффициенті:

мұнда – кесу аспабы материалы сапасының кесу жылдамдығына
әсерін есепке алатын түзету коэффициенті [6-кесте, 263-бет];
– дайындаманың бет сапасының кесу жылдамдығына әсерін көрсететін
түзету коэффициенті, [5-кесте, 263-бет];
– кесу аспабы параметрлерінің кесу жылдамдығына әсерін есепке
алатын түзету коэффициенті (тез кескіш болаттардан жасалған кескіштер үшін)
[18-кесте, 271-бет];
– өңделетін материалдың физика-механикалық қасиеттеріннің кесу
жылдамдығына әсерін есепке алатын түзету коэффициенті [1-кесте, 261-бет]

мұнда – өңделетін материалдың механикалық қасиеті;
Kг – өңделгіштігі бойынша болат топтарын сипаттайтын
коэффициент, Kг =1;
nv – дәреже көрсеткіші, nv=1 [2-кесте, 262-бет].
Осыдан
.

3.5. Ш п и н д е л ь д і ң а й н а л у ж и і л і г і , айнмин:

мұнда V – есептік кесу жылдамдығы, ммин;
D – өңделетін беттің диаметрі, мм;
π – ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жұмыстың және жұмысшы мамандардың бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы
Токарь кескіштер
Машина жасау технологиясы
Мыстың касиеттері мен қолданылуы
Дискілі тырманың Мойынтірек қорабы
ЗИЛ – 130 автомобилінің су сорғысын жөндеу
Мектеп оқушыларының ептіліктері мен іскерлік қабілеттерін қалыптастырудың ерекшеліктері
Автокөліктің күрделі жөндеу әдісін таңдау және негіздеу
Жылдамдық қорабын майлау
Ағаш өңдеу токарь станогын оқытудың әдістері мен формалары
Пәндер