Технологиялық сызбаның есебіПән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 15 бет
Таңдаулыға:   
1 Технологиялық сызбаның есебі
Ұсақтау сызбасын таңдау және есептеу. Ұсақтау үшін негізгі жабдықты таңдау
Бастапқы деректер:
1 Жылдық өнімділік - 3 млн.тонна, кенді ашық әдіспен өндіру;
2 Өнімдегі ең ірі бөлшек, Dmax = 900 мм;
3 Ұсақталған өнімнің номинальді ірілігі, dн = 15 мм;
4 М. Протодьяконов бойынша кеннің қаттылық коэффициенті, f = 12;
5 Кеннің ылғалдылығы, w = 2,8 %;
6 Кеннің елеуіштік құрамы - түзу сызықты;
7 Кеннің тығыздығы, δк = 2,65 тм[3];
8 Шашыраңды тығыздық, δш = 1,06 тм[3];
9 Елеу тиімділігінің көрсеткіштері:
а) колосникті елеуішлер үшін, Е = 60%;
б) инерционды елеуіштер үшін, Е1= 80%;
10 Ұсақтау бөлімінің жұмыс сменасының саны, n = 3;
11 Бір сменаның ұзақтылығы, m = 8;
12 Кенді біркелкі беру коэффициенті, ή = 0,95;
13 [1] мәні бойынша кеннің қаттылық категориясы анықталады кен орташа қаттылықты;
14 [2] мәні бойынша ірі ұсақтау кезеңі үшін ең жоғарғы ірілік анықталады:
а) жақты ұсақтағыш үшін, Z1 = 1,5;
б) конусты ұсақтағыш үшін, Z2 = 1,3.
Бастапқы кеннің ірілік сипаттамасы 1.1 - суретте көрсетілген, ал ББГ вариантының сызбасы 1.2 - суретте көрсетілген.
Өнімнің шығымы, γ, %
100

80100

60

40

20

1000
0
200
400
600
800
0
Өнімнің ірілігі,d, мм

1.1 сурет - Бастапқы кеннің ірілік сипаттамасы

0

1
2

3

4

5
6

7

8
8c

10

9


11

1.2 сурет - Ұсақтаудың ББГ сызбасы

Ұсақтау цехының тәуліктік өнімділігі Qтәул, ттәул осы формула бойынша есептеледі:
Qтәул=Qжыл340 , (1.1)

мұндағы Qжыл - жылдық өнімділік, тжыл.

Qтәул= 3000000340=8824 ттәул.

Ұсақтау цехының сағаттық өнімділігі Qсағ, тсағ осы формула бойынша есептеледі:

Qсағ=Qтәулn∙m∙ή , (1.2)

мұндағы Qтәул - тәуліктік өнімділік, ттәул;
n - cменаның саны;
m - жұмыс уақыты.

Qсағ=88243∙8∙0,95=387,01 тсағ.

[1] бойынша салыстыру үшін сызбалар варианттары анықталады. Салыстыруға ұсактаудың ББГ жатады.
Ірі ұсақтау үшін А типті кезеңнің қолданылуының тиімділігі есептеу арқылы шешіледі. Түсініктеме жазбасында сызбалардың екі варианты да келтіріледі.
Ұсақтаудың жалпы дәрежесі Sжалпы, келесідей формуламен анықталады анықталады,

Sжалпы = Dmaxdн , (1.3)

мұндағы Dmax - өнімдегі ең ірі бөлшек;
dн - ұсақталған өнімнің номинальді ірілігі.

Sжалпы= 90015=60.

Ұсақтаудың орташа дәрежесі

Sорт=3Sжалпы, ,

Sорт= 360=3,91.

Өнімдегі Dmax=900 мм бойынша салыстыру үшін (К.1 кесте) бірінші кезеңнің ұсақтағыштары алынады.
1.1-кесте
Салыстыруға алынған ұсақтаудың түрөлшемдері

Yenсақтағыштардың түр өлшемдері
Жіберіле- тін Dmax , мм
Номинальды шығару саңылауы, мм
Шығару саңылауының езгеру шегі, мм
Өнімділіктің өзгеру шегі, м3сағ
ЩДП-1200x1500 ЩДП-1500x2100
ККД-1200150-ГРЩ
1000
1200
1200
150
180
150
110-190
135-255
130-180
225-335
360-540
550-800
ЩДП- 1200x1500 ұсақтағышын тексеру
а) алдын-ала елеусіз сызбасы бойынша (1.3 сурет)
0

4
1.3 сурет -- Алдын-ала елеусіз ұсақтаудың бірінші кезеңінің сызбасы
ке=0,85 енгізу коэффициенті кезінде ұсақтаудың өнімділігі, тсағ осы формуламен есептеледі:
Qe=Q10,85 , Qe=387,010,85=455,31 тсағ .

Шығару саңылауы iе , мм келесі формула бойынша анықталады:
(1.4)

мұндағы - шығару саңылауының кіші және үлкен шегі, мм;
Qсағ - сағаттық өнім, тәулсағ;
kf- түзету коэффициенті, %;
кі - ірілікті сипаттайтын коэффициент, %;
кw - ылғалдылық коэффициенті, %;
δн- қанығу тығыздығы, тм3;
,- өнімділіктің кіші және үлкен өзгеру шегі, мм.

Коэффициенттердің мәні [2] бойынша анықталады:
1) f = 12 kf=1,0;
2), ;

кі=1,03-1,03-1,040-30 ·34-30=1,02;

3) ω=2,8%, кω=1,0.

230,8180 болғандыктан, бұл вариант алынбайды.
б) алдын-ала елеумен сызбасы бойынша (1.4 сурет)
0

1 - + 2


3
4
1.4 сурет - Алдын-ала елеумен ұсақтаудың бірінші кезеңінің сызбасы
Елеу саңылауының өлшемі есептеуден алынады аі = ін = 150 мм. Еленген кластың құрамы бастапқы өнімнің ірілік сипаттамасы бойынша аныкталады.
Еленген класстың массасы

(1.5)

мұндағы - тордан өткен өнімнің өнімділігі;
- ұсақтау цехының сағаттық өнімділігі;
- бастапқы кендегі өнімнің өнімділігі;
- елеу тиімділігінің көрсеткіші, колосникті елеуіштер үшін.
тсағ;
тсағ;
ке=0,85 болғанда,

бұл жағдайда да іе імах болғандықтан, ұсактағышты орнату варианты тиімсіз.

ЩДП-1500x2100 ұсақтағышын тексеру
а) алдын-ала елеусіз сызбасы бойынша (1.5-сурет)
0


4

1.5 сурет - Алдын-ала елеусіз ұсақтаудың бірінші кезеңі
Бұл түрөлшемді ұсақтағыш үшін коэффициент кі
0,5· В=0,5·1500 = 750 мм, β0+750= 17 %;

кі=1,08-1,08-1,0320-10 ·17-10=1,06.

Шығару саңылауының есептік шамасы 1.4 формуласымен анықталады:

iе=135+387,010,85 -1,0∙1,06∙1,0∙1,06∙360540-360∙1,0∙1 ,06∙1,0∙1,06∙255-135=165,15 мм,

ін ie imin болғандықтан ie = iн = 180 мм.
Ұсақталған өнімнің ірілігі бірінші кезеңде d1 = z1·ie = 1,5·180 = 270 мм құрады.
Ұсақтағыштың өнімділігі Qе, тсағ келесі формула бойынша есептеледі:

Qе=kf·kі·kω·qmin+qmax-qminimax-imin ·ie-imin·δn, (1.6)

мұндағы kf- қаттылық коэффициенті, %;
kі-ірілікті сипаттайтын коэффицент, %;
kω-ылғалдылық коэффиценті, %;
δn-қанығу тығыздығы, тм3.

Qе=1,0·1,06·1,0·360+540-360255-135· 180-135·1,06=480,34 тсағ.

Енгізу коэффициенті ke=387,01480,34=0,81.

Бұл вариант үшін sI=Дmaxd1; sI=900270=3,33;

SII = Sорта, SII = 3,91 тең деп алып,

sIII=SжалпыSI·SII; sIII=603,33·3,91=4,61 табылады.
б) алдын-ала елеумен сызбасы бойынша (1.6 сурет)

0

1 - + 2


3
4

1.6 сурет - Алдын-ала елеумен ұсақтаудың бірінші кезеңі
Елеуіштің саңылауының өлшемі a1 = ia = 180 мм. Еленген класстың құрамы β0-180 = 19%. Тор үстіңдегі өнімнің өнімділігі 1.5 формуласын қолданамыз:
Q1 = 387,01٠0,19٠0,6 = 44,12 тсағ,
Q2 = 387,01-44,12 = 342,89 тсағ,
ke=0,85 болғанда,

іе = 135+342,890,85 -1,0·1,06·1,0·1,06·360540-360·1,0·1 ,06·1,0·1,06·255-135=134,35 мм,
iн imin ie болғандықтан ie = iн = 180 мм.
Бұл вариант үшін d1 = z1·ie = 1,5·180 = 270 мм.

Бірінші кезеңдегі ұсақтау дәрежесі sI=Дmaxd1;sI=900270=3,33;

SII = Sорта, SII = 3,91 тең деп алып,

sIII=SжалпыSI·SII; sIII=603,33·3,91=4,61.
.
ie = 180 мм болғандықтан, ұсақтағыштың өнімділігі құрады

Qе=1,0·1,06·1,0·360+540-360255-135· 180-135·1,06=480,34 тсағ.

Енгізу коэффициенті ke=342,89480,34=0,71.

ККД-1200150-ГРЩ ұсақтағышын тексеру
а) алдын-ала елеусіз сызбасы бойынша (1.7 сурет)

0

4

1.7 сурет - Алдын-ала елеусіз ұсақтаудың бірінші кезеңінің сызбасы

0,5·В=0,5·1200 = 600 мм үшін, β0[+600] = 34 % және kі=1,02; kf=1,0; kω=1,0;

ie = 130+387,010,85 -1,0·1,02·1,0·1,06·550800-550·1,0·1 ,02·1,0·1,06·180-130=104,2 мм,

ін ie болғандықтан ie = iн = 150 мм.
Бұл вариант үшін d1 = z1·ie = 1,3·150 =195 мм.

Ұсақтау дәрежесі sI=Дmaxd1;sI=900195=4,62;
SII = Sорта, SII = 3,91 тең деп алып,

sIII=SжалпыSI·SII;sIII=604,62·3,91= 3,32.
Ұсақтағыштың өнімділігі
Qe=1,0·1,02·1,0·550+800-550180-130· 150-130·1,06=702,78 тсағ.

Енгізу коэффициенті ke=387,01702,78=0,55.
1.2-кесте
Бірінші кезеңнің ұсақтағыштары таңдалатын есептік мәндер

Ұсақтағыштардың түрөлшемі
Ұсақтау кезеңінің сызбасының түрі
Ұсақтағышты толтыру, тсағ
Есептік өнімділігі, тсағ
1
2
3
4
ЩДП- 1200x1500
А
387,01
-

Б
346,80
-
ЩДП-1500x2100
А
387,01
480,34

Б
342,89
480,34
ККД-1200150-ГРЩ
А
387,01
702,78

1.2-кестенің жалғасы

Есептік шығару саңылауы, мм
Ұсақталған өнімнің номинальды ірілігі
Кезеңдер бойынша ұсақтау дәрежесі
Енгізу коэффициенті,
Ұсыныс

-
-
-
-
-
-
Ұсынылмайды
-
-
-
-
-
-
Ұсынылмайды
180
270
3,33
3,91
4,61
0,81
Ұсынылады
180
270
3,33
3,91
4,61
0,71
Ұсынылмайды
150
195
4,62
3,91
3,32
0,56
Ұсынылмайды
Сонымен, кейінгі есептеулерге кезеңдер бойынша келесі ұсақтау дәрежелері алынады: SI=3,33; SII=3,91; SIII=4,61.
Кезеңдер бойынша ұсақталған өнімдердің ірілігі:
dI=ДmaxSІ ; dI = 9003,33 =270,27 мм;
dІI=dISІІ; dІI = 270,273,91 =69,12 мм;
dІІІ=dІІSІІІ;dІІІ = 69,124,61 =14,98 мм.
Екінші кезеңнің ұсақтағыштарының шығару саңылауының шамасын есептеу үшін dI=270 мм мәні бойынша [2] арқылы КСД-2200-Т конусты ұсақтағышының түрөлшемі анықталады. dІІ=69 мм мәні бойынша [2] арқылы КСД-2200-Т ұсақтағышы үшін және жұмсақ кен үшін ZІІ мәні анықталады: ZІІ = 2,1.
Ұсақтағыштың шығару саңылауы іІІ = dIIZII; іІІ =692,1 =33 мм.
Сәйкесінше, ашық циклде жұмыс істейтін КМД ұсақтағышы үшін шығару саңылауының шамасы анықталады.
Екінші кезеңге aII = dII =69 мм, ЕІІ = 80 % қабылданады dII =69 мм және [2] бойынша ІІІ кезеңде салыстыруға КМД-1750-Т және КМД-2200-Т типті ұсақтағыштары алынады.
Іріліктің типтік (сурет 6а [2]) және есептік (кесте 1.3, 1.4, 1.5) сипаттамалары құрылады.
1.3 кестенің мәндері бойынша 3 өнімнің ірілік сипаттамасы құрылады (1.8-сурет).

1.3-кесте
3-өнімнің ірілігінің типтік сипаттамасының кестесі (ie = 180 мм)

Белгілі класс, бірлік шамада
Кластың ірілігі, мм
Оң таңбалы класстың шығымы, %
Кері таңбалы класстың шығымы, %
0,2 ∙ ie
36
90
10
0,4 ∙ ie
72
75
25
0,8 ∙ ie
144
45
55
1,2 ∙ ie
216
20
80
Z1 ∙ ie
270
2
98

1.4-кесте
4-өнімнің ірілігінің есептік сипаттамасының кестесі

Класстың ірілігі, мм
Оң таңбалы класстың есептік шығымы, %
Кері таңбалы класстың шығымы, %
36

89,9
72

72,75
144

39,64
216

15,4
270

1,42

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Білік бөлшегінің тағайындалымына технологиялық үдерістің базалық вариантына талдау
Векторлы графика форматтары
Бухгалтерлік есептің мәні мен мазмұны оны ұйымдастыру принциптері
Бухгалтерлік есептің мәні мен есептің әдістері және қағидалары
Талғар АЭЖ электр желілерінің сызбасы
Жабын плитаны есептеу
Спорттық аяқ киімдер
Ұңғылардан өндірудің ұңғы
Цементтік диірменде цемент өндірудегі қоспалардың тұтқырлығы мен жүктеме деңгейін реттеу барысы технологиясын автоматтандыру.
Киім туралы жалпы түсінік
Пәндер