Қаржы жұмсауға аудитПән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
Қаржы жұмсауға аудит
Бұл тарауды оқи отырып, Сіздер мынаны білесіздер:
- қаржы жұмсауға аудиттің мақсаттары мен міндеттерін;
- қаржы жұмсауға аудит жүргізу негізіндегі негізгі құжаттар тізімі;
- қаржы жұмсаудағы тексерудегі жүйелі жұмыстар;
- тәртіп бұзушылықтың негізгі түрлері, олар қаржы жұмсауға аудит жүргізу
нәтижесінде айқындала алады;
Қаржы жұмсауға аудиттің мақсаты тексерілетін мерзімде қолданылатын
нормативті құжаттар ұйымда қолданылатын әдіске сәйкес бухгалтерлік есеп пен
салық салуды белгілеу болып табылады.
Қаржы жұмсауға аудиттің міндеттері болып мыналар табылады:
- бастапқы құжаттар мен есептік регистрлердің мәліметтері бойынша қаржы
жұмсаудың құрамын зерттеу, оларға меншік құқығын растау;
- қаржы жұмсаудың синтетикалық және талдау есебінің жағдайын бағалау;
- қаржы жұмсаудың ішкі бақылау мен бухгалтерлік есеп жүйесін бастапқы
бағалауды растау;
- заңдылық талаптарын сақтауда қаржы жұмсау операцияларын бухгалтерлік
есепте дер кезінде жаңа толық бейнеленуін тексеру;
- қаржы жұмсау операциялары бойынша кірістер есебінде есептеудің,
түсімнің және бейнелеудің дұрыстығын растау, қаржы жұмсауға түгендеуді
дер кезінде жүргізу, оның нәтижесінде айқындау және бухгалтерлік есеп
шоттарында бейнелеу;
Негізгі нормативтік құжаттар:
- Бухгалтерлік есеп туралы заң;
- Қар.мин бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының бухгалтерлік
есеп пен бухгалтерлік есеп берушілікті жүргізу бойынша ережелер;
- Қар.мин бұйрығымен бекітілген Қаржы жұмсауға есеп бухгалтерлік есеп
бойынша ереже.
- Қар.мин бұйрығымен бекітілген ұйымның қаржы шаруашылық қызметіне
бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары және оны қолдану бойынша
нұсқаулық;
- Ұйымдағы есеп берушілік формалары туралы Қар.мин бұйрығы:
Айдиторға ұсынылатын құжаттар: бухгалтерлік баланс (№1 форма), пайда
және зиян туралы есеп (№2 форма), ақшалай қаржының қозғалысы туралы есеп
(№4 форма), бас кітап немесе айналым-сальдоның ведомость, ұйымның есептік
саясаты туралы бұйрығы, 58 Қаржы жұмсау, 59 Қаржы жұмсауды бағалаудың
резевтері, 50 касса, 51 Есеп айырысу шоты, 75 Құрылтайшылармен есеп
айырысу, 76 Түрлі дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу, 91
Басқа кірістер мен шығыстар, 90 Сату, 98 Болашақ мерзімнің кірістері.
Қаржы жұмсауға аудит жүргізуде жүзеге асырылатын жұмыстарды үш жүйелі
кезеңге бөлуге болады: танысу, негізгі, қорытынды.
Танысу кезеңі
Қаржы жұмсауға аудиттің негізгі міндеті қаржы жұмсау туралы ақпараттық
қаржылық есептілігін растау болып табылады. Аудиторға ұсынылған
бухгалтерлік есептіліктің барлық комплектін зерттеп, мыналарды белгілеу
қажет: 140 Ұзақ мерзімді қаржы жұмсау және 250 Қысқа мерзімді қаржы
жұмсау бухгалтерлік балансының (№1 форма) 140 жолы бойынша көрсетілген
мәліметтерге сәйкес айналым-сальдолық ведомостар немесе бас кітапта
көрсетілген есепті мерзімнің басы мен соңындағы қаржы жұмсау шоттарындағы
қалдықтар туралы мәліметтер. Процедураны толтыру мысалы 7.1. қосымшада (1
процедура) келтірілген.
- бағалы қағаздар сатып алу және басқа қаржы жұмсау туралы мәліметтер
ақшалай қаржы қозғалысы туралы есептің (№4 форма) 300 жолы бойынша
көрсетілген мәліметке сай келеді. Одан басқа ақшалай қаржының қозғалысы (№4
форма) туралы есептің 250 жол бойынша мәліметтер басқа ұйымдарға берілген
займдарды өтеу бойынша ақшалай қаржының түсуі туралы мәліметпен сай келуі
тиіс. Процедураны толтыру мысалы 7.1. қосымшада (2 процедурада)
келтірілген;
- бухгалтерлік баланста (№5 форма) қосымщада көрсетілген VI бөлімдегі
Қаржы жұмсау мәліметтері 58 Қаржы жұмсау шоттары бойынша талдау
есебінің мәліметтеріне сай келеді. Процедураны толтыру мысалы 7.1.
қосымшада (3 процедурада) келтіріледі;
- есепті мерзім ішінде алынған дивидентер сомасы пайда және зиян туралы
есеп (№2 форма) мәліметтеріне сай келеді. Процедураны толтыру мысалы 7.1.
қосымшада (4 процедура) келтірілген;
- есепті мерзім ішінде қаржы жұмсау шығып қалу нәтижесіндегі қаржы
нәтижесі пайда мен зиян туралы (№2 форма) есеп мәліметтері сай келеді.
Процедураны толтыру мысалы 7.1. қосымшада (5 процедурада) келтірілген.
Одан басқа осы қаржы жұмсау аудитінің мәліметтері бастап құжаттар және
есеп регистрлері негізінде қаржы жұмсау құрамы туралы ақпараттар талданады,
оларға меншік құқығы расталады, қаржы жұмсауды ішкі бақылау жүйесі мен
бағалы қағаздар сақтауды ұйымдастыру зерттеледі, қаржы жұмсаудың
экономикалық мақсатқа сайлығы бағаланады.
58 Қаржы жұмсау шоты және бастапқы құжат бойынша бухгалтерлік есеп
регистр негізінде қаржы жұмсауға активтердің белсенді түрлерін жатқызудың,
оларға меншік құқығы барлығының дұрыстығын тексереді.

Қаржы жұмсаудың барлығын растайтын бастапқы құжаттар
Қаржы жұмсау түрлері Құжаттар
Қаржы жұмсаудың барлығын растайтын бастапқы құжаттар
Мемлекеттік және Банканың Депо шотынан немесе дилер (ГКО)
муниципальды бағалы жазбалар, депозитарий және субдепозитарий
қағаздарға қаржы жұмсау (ОФЗ-ПК) шотынан жазбалар
Басқа ұйымдардың бағалы Бағалы қағаздарды сатып алу келісім шарттары,
қағаздарына қаржы бағалы қағазды қабылдау-беру актісі (бағалы қағаз
жұмсау, соның ішінде құжаттары үшін), бағалы қағаздар бланкісі, бағалы
борыштық бағалы қағаздар сертификаты, акционерлер реестрінен
қағаздарға, оларды жазбасы, банкі жазбасы және ақшалай салымдар
өтеудің датасы мен құны формасын аудару (нақты есеп айырысусыз) төлеу
(облигация, вексель) поручениесінің жазбалары немесе шығыс кассалық
ордері және кіріс кассалық ордеріне түбіртек
(нақты есеп айыру), бағалы қағаз үшін төлемге
мүлік (активтер) беру накладнойы
Тексеруге жататын құжаттар
Басқа ұйымдардың (соның Құрылтайшылық келісім-шарттар бірлескен қызмет
ішінде еншілес және туралы келісім-шарт, бірлескен қызметке салымның
тәуелді шаруашылық қабылдау беру актісі.
қоғамы) жарғылық
(қоймалық капиталына
салым)
Басқа ұйымдар ұсынған Заемдар келісім-шарты
заемдар
Кредиттік ұйымдардың Депозиттік келісім-шарт, депозиттік шоттан жазба,
депозиттік салымдар депозиттік (жинақ) сертификат
Дебиторлық қарыз, талап Талап ету құқығын кеміту келісім-шарт, акт, басқа
ету құқығын кеміту да құжаттар (бағалы қағаздар бойынша талап ету
негізінде сатып алынған құқығын сатып алу)
Жай серіктестіктің Жай серіктестіктің келісім-шарты, жалпы жұмысты
келісім-шарты бойынша жүргізетін серіктің мүлкін кіріс ету туралы
ұйым-серіктің салымдары авизо, банкінің жазбасы және ақшалай формадағы
салымдарды аудару туралы төлем поручениесі (нақты
ақшасыз есеп айырысу) немесе шығыс кассалық
ордері және кіріс кассалық ордерінің түбіртегі
(нақты есеп айырысу) бағалы қағаздарға төлеуге
мүлікті (активтерді) беру накладнойы

Аудиторға бағалы қағаздармен операцияларды реттейтін нормативтік
құқықтық актілер талаптарына сәйкес қаржы жұмсауды растайтын жоғарыда
көрсетілген келісім-шарттарға сәйкес тексеру жүргізу қажет.
Одан ары ПБУ 1902 талаптарына сәйкес қаржы жұмсау болып табылмайтын 58
Қаржы жұмсау активтер шотында ескерілмейтінін айқындау қажет, ал нақ:
- келесі қайта сату немесе жою үшін акционерлік қоғам акционерлерден
сатып алған меншікті акциялары;
- вексель беруші ұйым сатушы ұйымға сатылған тауарлар, өнімдер,
орындалған жұмыстар, жасалған қызметтері үшін берген векселі;
- кіріс алу мақсатында уақытша пайдалануға (уақытша иеленумен пайдалану)
төлем үшін ұйымға берілетін материалдық-заттай формаға ие жылжымайтын
және басқа мүліктерді ұйымның жұмсауы;
- қызметтің әдеттегі емес түрлерін жүзеге асыру үшін сатып алынған
қымбат бағалы металдалр, ювелир бұйымдар, өнер туындылары және басқа
да ұқсас құндылықтар;
- негізгі қаржы, материалдық-өндірістік қорлар сияқты материалдық-заттық
формасы бар активтер, ал сондай-ақ материалдық емес активтер, олар
қаржы жұмсау болып табылмайды.
Бухгалтерлік есеп қабылданытан қаржы жұмсаудағы бір мезгілде келесі үш
жағдайдың орындалуын да сондай-ақ тексеру қажет (ПБУ 1902)-бен бұл
талап бекітілген;
- ұйымның қаржы жұмсауға қолданылатын құқығын растайтын тиісінше
толтырылған құжаттарының барлығы және бұл құқықтан туындайтын ақшалай
қаржы немесе басқа да активтер алу;
- қаржы жұмсауға байланысты қаржы тәуекелін ұйымдастыруға өту;
- экономикалық пайда (кіріс) ұйымдастыру әкелетін қабілеттілік.
Қаржы жұмсау синтетикалық және талдау есебінің жағдайын тексеру
келесімен жүргізіледі:
- қаржы жұмсаудың бухгалтерлік есебінің бірлігі бойынша және бұл қаржы
жұмсауды жүзеге асырған ұйымдар қамтамасыз етілуін анықтау қажет
(бағалы қағаздар эмитенті, басқа ұйымдар, олардың қатысушылары ұйым,
ұйым-заемшылар, т.б. табылады).
Мысалы, қабылданған бухгалтерлік есеп бойынша мемлекеттік құнды
қағаздар және басқа да ұйымдардың құнды қағаздары талдау есебінде ең
кемінде келесі ақпарат түрінде құрамы тиіс: эмитенттің атауы және бағалы
қағаздың аты, нөмірі, сериясы т.б. нақты баға, сатып алу бағасы, бағалы
қағаздар сатып алуға байланысты шығыстар, жалпы саны, сатып алу датасы,
сату датасы немесе басқа шығуы, сақтау орны.
Ұйым талдау есебінде ұйымның қаржы жұмсауы, соның ішінде олардың
топтары (түрлері) кесіндісі туралы қосымша ақпарат қалыптастыра алады.
Ұйым ПБУ 1902 қабылданғанға дейін бағалы қағаздарды тіркеу кітабын
жүргізуге міндетті, онда талдау есебін қамтамасыз ететін ақпарат
мазмұндалады.
ПБУ 1902 қабылдаған соң бағалы қағаздарды тіркеу кітабын жүргізудің
қажеттілігі болмай қалады, бұл күндері оны жүргізу туралы ережелер тек
нұсқаулық сипат алады;
58 Қаржы жұмсау шотында бухгалтерлік есеп қалай ұйымдастырылғанын,
субшот қалай пайдаланатынын, шоттар жоспары немесе есептік саясат туралы
бұйрықта бекітілген ұйым шотының жұмысшы жоспары қолданылатын 58 Қаржы
жұмсау шотына ашылған субшот жүйесіне сәйкес келетінін анықтау қажет.
Негізгі кезең
Қаржы жұмсау аудитінің осы кезенде қаржы жұмсауды ішкі бақылау мен
бухгалтерлік есептің бастапқы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қолма -қолсыз есеп ашылуының нысандары және олардың сипаттамасы
Ақша қаражаттары мен оның баламалары
Шаруашылық субьектілердегі бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі
Қаржылық бақылау туралы
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшеліктері
Кассадағы нақты ақша есебі бойынша операцияларды аудиттеудің теориялық негіздері
Мемлекеттік жекешелендіру – нарықтық қатынасқа өтудің түбірлі мәселесі
Қаржы жүйесін құрайтын жеке элементтердің орны мен рөлі
Қаржылық бақылаудың негізгі міндеті
Пәндер