Философия мифологиялық дуниетанымПән: Философия
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 9 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар
І. КІРІСПЕ
ІІ. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. Мифология
2. Философия мифологиялық дуниетаным
3. Философияның міндеті ғылыми-танымдық мәселелсі
4. Философиялық дүниеге көзқарастың мәні.
ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Мифология
Мифология (гр. Myfos-аңыз, logos-ілім)- әлемді фантастикалық және
ақиқат жағдайда түсінетін қоғамдық сананың бір түрі.  Мифологиялық
туындыларда әлемнің қалыптасуы, жер, адам, тіршілік,  өмір және өлім
секілді мәселелер  көп кездеседі. Мифтің ерекшелігі: табиғат және табиғат
құбылыстарына жан бітіру,  фантастикалық құдайлардың болуы, олардың қарым-
қатынасы,  адамзат баласымен араласуы т.б.
Дін- бәрінен жоғары жаратушы күшке және оның  қоршаған орта мен адам
баласына әсері бар деп есептейтін сенім-нанымға негізделген  көзқарас
формасы. Діннің мифологияға ұқсастығы бар: Әлемнің пайда болуы, жер
бетіндегі тіршілік, адамның  іс-әрекеті туралы адамгершілік-этикалық
мәселелерді алға қояды. Қоғамды игі  істерге шақыруда:  мәдениеттің
қалыптасуына әсер етуімен қатар  адам
баласын  сыйласымдылыққа,  әділетті лікке, төзімділікке тәрбиелеп, өзіндік
парыз  мәселесін түсіндіруде діннің  атқарар маңызы ерекше.
Философия – дүниеге көзқарастың ғылыми-теориялық түрі.  Философиялық
көзқарас  мифологиялық және діни көзқарастан айырмашылығы- нақты ұғымдарға,
категорияларға сүйене  отырып  логикалық ой қорыту ерекшелігінің бар болуы.
Философия  даму барысында үш   кезеңнен өтті: Космоцентризм, теоцентризм,
антропоцентризм.
Космоцентризм-әлемді  түсіндіруде ғарыштың шексіз сыртқы күші қолдана
отырып, ой тұжырымдау (философияның бұл  кезеңі Ежелгі Үнді, Қытай және
Ежелгі Грек жерлерінде көп таралды ) . 
Теоцентризм- барлық тіршілік атаулыны жоғары жаратушы күш-Құдай арқылы
түсіндіру (Ортағасырлық европа философиясына тән ерекшелік).
Антропоцентризм- негізгі орталық мәселесі адам болып
табылатын  философиялық көзқарас (Қайта өрлеу дәуірімен жаңа заман, қазіргі
заман философиялық мектептерінде қарастырылады).
Философияның пайда болуы адамзат баласының білім деңгейі мен ой-
санасының едәуір дамуына байланысты әлемді ғылыми тұрғыда түсінуімен
орайлас дүниеге келді. 
Сан қырлы табиғат құбылыстарының мәнісін түсінуге тырысқан ойшылдардың
философиялық көзқарастары-философия ғылымының беташары іспеттес
болды.  Алғашқы  философиялық ойлардың формасы натурфилософиялық  бағытта
дамыды.
Философия пәні қоғамның дамуымен тығыз байланыста бола отырып, рухани
өмірдің барлық қырларын қамтыды.   Философияны алғаш рет ерекше теориялық
білім ретінде жинақтап дәлелдеген  ерте грек философы Аристотель (б.з.д.
384-322 ж.ж.).
Философияның өз алдына ғылым болып қалыптасу барысында қарастыратын
мәселелеріде айқындала түсті: Онтология-болмыс туралы ілім (немесе дүниенің
бастамасы жайында); гносеология-таным туралы ілім; Аксиология-рухани
құндылықтар туралы ілім; Праксиология –адам шығармашылығы туралы ілім;
Антропология-адам туралы ілім; Логика-дұрыс ой-қорыту  жөніндегі ілім.
Философия пәнінің зерттейтін сұрақтары: болмыстың өмір сүру жағдайы,
материя, оның формалары, сана және санасыздық, адам, оның өмірдегі мәні мен
әлемдегі алатын орыны, жан, адамның рухани өмірі, қоғам, табиғат, өркениет,
экология,  дүниені танып білу, қозғалыс, диалектика және оның заңдары.
Ф.Энгельстің тұжырымдауы бойынша философияның негізгі сұрағы- ойлаудың
(сананың) болмысқа, рухтың материяға (табиғатқа) қатынасы. Міне, осы
мәселеге байланысты қоршаған орта мен адамның әлемдегі алатын орыны
айқындала түспек. Философияның негізгі пәні мен обьектісі-адам және оның
әлемдегі орыны.
Философияның негізгі  мәселесін (ойлау мен болмыстың арақатынасы
туралы) сөз еткенде бұл сұрақтың  екі жағы бар екенін ажырата білу керек.
бірінші жағы: дүниенің негізі, бастамасы не -идея, рухпа әлде  материя
ма деген    онтологиялық (болмыс туралы ілім) сұрақ  қояды.
екінші жағы: адам баласы  дүниені танып-біле алама әлде танып-біле
алмайма деген гносеологиялық (таным туралы ілім) мәселе көтереді.
Философияның онтологиялық мәселесіне байланысты
философияда  негізгі   екі бағыт  пайда болды. Олар материализм және
идеализм.
Онтологиялық сұрақ- дүниенің бастамасы не, дүниенің негізі материя  не
сана, рухпа деген деген сұрақ төңірегінде мәселе қозғаса,  ал гносеология-
дүниені танып-білу мүмкінбе  әлде мүмкін емеспе деген сұрақ қояды. 
Дүниенің алғашқы бастамасы, түп негізі не деген сұраққа жауап беру
барысында философияда екі негізгі бағыт пайда болды, олар: материализм және
идеализм. 
Материалистік бағыт-дүниенің негізі кез-келген бір материядан тұрады,
материя-санаға тәуелсіз реалды өмір сүретін, өзіндік заңдылықтармен дамуға
қабілетті деп тұжырымдайтын пікір.
Материя—адамның санасынан тыс,  тәуелсіз  өмір сүретін  және санада
бейнеленетін (сана арқылы сипаттауға болады) обьективті шындық. Материя
әлемде нақты өмір сүретін шексіз көп обьектілер мен формалардың
субстанциялық негізі болып табылады.
Материалист-философтардың қатарына саналатындар: Демокрит, Фалес,
Анаксимандр, Анаксимен, Эпикур, Бэкон, Локк, Спиноза, Дидро, Герцен,
Чернышевский, Маркс, Энгельс, Ленин т.б.
Идеализм-философияның негізгі мәселесін шешудегі материализмге қарама-
қарсы бағыт, яғни материя мен сана қатынасында  дүниенің бастамасы ретінде
сананы (идеяны), рухты жақтайтын көзқарас.
Идеализм екі түрлі пікірге бөлінеді:
-Обьективті идеализм (Платон, Лейбниц, Гегель),
-Субьектвті идеализм (Беркли, Юм).
Обьективті идеализм өкілдерінің тұжырымдауы бойынша  тек қана реалды
идея ғана бар, идея-алғашқы, барлық қоршаған орта, шындық- идеялар әлемі
және  заттар әлемі  болып бөлінеді. Идеялар әлемі (эйдос)  әлемдік
зердеде өмір сүреді,  заттар әлемі -өзіндік тіршілігі жоқ, жекелеген заттар
Жаратушыға ғана тән құбылыс, идеялар әлемі санадан тәуелсіз өмір сүреді,
себебі,  адамның ойы, идея тіпті табиғаттың өзі абсолюттік идеяның,
дүниежүзілік, әлемдік рухтың бір бөлшегі ғана, яғни дүниенің негізі- о
дүниелік сана, абсолютті рух. Обьективті идеализм әдетте теологиямен
бірігіп кетеді де, діннің өзіндік бағыт алған  философиялық негізі болып
табылады.
Субьективті идеализм- бүкіл дүние-біздің санамызда, субьектінің сана-
сезімінің жасаған немесе біздің түйсіктеріміздің, алған әсеріміздің
жиынтығы. Бұл жағдайда алғашқы бастамаға адамның санасы алынады да, сонан
кейін барып одан табиғат шығарылады, соған орай заттар мен бүкіл дүниенің
обьективті өмір сүруі, олардың даму заңдылықтары теріске шығарылады,
өйткені  адам санасынан тыс материяда,  рухта жоқ,- деген пікірді ұстанды.
Уақыт өте келе дүниенің бастамасы мәселесіне байланысты философияда
бірнеше пікірлер қалыптаса бастады.  Олардың қатарына: монизм, дуализм
деизм саналады.
Монизм (гр. Monos - біреу, жалғыз) –дүниенің алғашқа негізі  ретінде
бір ғана бастаманы мойындайтын философиялық ілім.  Идеалистер үшін алғашқы
бастама-идея, сана. Материалистер үшін- материя алғашқы бастама болып
табылады.
Дуализм (лат. Duo-екеу) –монизмге қарсы, дүниенің негізі екі
бастамадан тұрады, екеуі бірін-бірі толықтырып отырады деп  тұжырымдайтын
пікір.  Негізін салған Р.Декарт.
Деизм-(лат. Dues- Құдай) дүниенің негізін Құдай жаратты, бірақ,
адамның іс-әрекетімен қоғам өміріне араласпайды деп  тұжырымдау. Негізін
салған   17 ғ. Ағылшын философы,  лорд  Чербери.
Философияның негізгі сұрағының екінші жағы дүниені танып-білу мәселесі
екендігі жоғарыда айтылған болатын. Бұл мәселені қарастыру
барысында   қарама-қарсы көзқарастар ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Философия мен дүниетаным
Философия және дүниетаным жайлы
Философия дүниетаным ретінде
Философия және дүниетаным
Философия тарихы.
Философия пәні. Дүниетану
Философиялық дүниетаным және дүниетанымның тарихи түрлері
Философияға кіріспе. философияның дамутарихы. философия пәні мен функциясы
Философия пәні, қызметтері, міндеттері
Дүниеге философиялық көзқарас. Дүниеге көзқарас
Пәндер