Құқықтану мамандығы бойынша элективті пәндер тізіміПән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 30 бет
Таңдаулыға:   
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

МОДУЛЬДЕР
(ПӘНДЕР)
К А Т А Л О Г І

Түркістан 2013
Модульдер (пәндер) каталогі Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университетінің Сенат Мәжілісі (хаттама № , . .201 жыл)
мен оқу-әдістемелік Кеңесі шешімімен мақұлданған (хаттама № , .
.201 жыл).

Каталогқа
факультетінде мамандық бойынша негізгі оқу жоспарлары негізінде
пәндердің қысқаша сипаттамасы енгізілді.

Баспадан шығаруға жауапты:
Оқу-әдістеме ісі жөніндегі вице-президент, техн.ғ.к. Б.Б.Ахметов

Құрастырушылар: Н.К.Орманов, Б.Т.Ортаев
(Академиялық сұрақтар бойынша департамент директоры, әдістемелік бөлім
бастығы, факультет деканы, мамандыққа жауапты кафедралар)

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2013

МАЗМҰНЫ

1. 5В050300
–ҚұқықтануБакалавриат ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... .4
2. 6М050300 –Құқықтану
Магистратура ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

2013-2014 оқу жылына арналған 5В050300 – Құқықтану мамандығы бойынша
элективті пәндер тізімі

№ РсПән коды Пән атауы Кредиті
ҚРECTS
1 2 3 4 5
БП Базалық кәсіптендіру модулі
1 1 KRAK2406 ҚР азаматтық құқық (жалпы бөлім) 35
2 2 KRAK2408 ҚР азаматтық құқық (ерекше бөлім) 35
3 3 KREK3412 ҚР Еңбек құқығы 35
4 4 KRZhK3413 ҚР жер құқығы 35
5 5 KREK3417 ҚР экология құқығы 35
6 6 KRAIZhK3410 ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы 35
KRSZhK3414 35
ЖБТ Жеке білім траекториясының модулдері
7 7 OK2503 Отбасы құқығы 35
8 8 NNK4509 Нотариат және нотариаттық қызмет 35
9 9 AKK2501 Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы 23
10 10 DK2502 Денсаулық құқығы 35
11 11 ТК2504 Тұтынушылар құқығы 35
12 12 КК3506 Кеден құқығы 35
13 13 KK3505 Кәсіпкерлік құқық 35
14 14 AАК3504 Адвокатура және адвокаттық қызмет 47
15 15 HZhK4508 Халықаралық жеке құқық 35
STEM Жаратылыстану
ғылыми модулі
16 16 AK1303 Aқпараттық құқық 23
АК3304 23

20132014 оқу жылына арналған 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша
МОДУЛЬДЕР (ПӘНДЕР) КАТАЛОГІ

Модульдің атауы және AK1303 Aқпараттық құқық
шифр АК3304
Модульге жауапты Аға оқытушы Қ.А.Тұрлыбеков
Модуль түрі Жаратылыстану ғылыми модулі
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 1+1+0
КредитECTS саны 23
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны181
Модульдің -
пререквизиттері
Модуль мазмұны Пән ақпараттық құқықтың түсінігін, міндеті мен
принциптерін, Бұл ақпараттық үрдістерді, ақпаратты алу,
түрлендіру, жеткізіп беру, сақтау және пайдалану
әдістері мен құралдарын құқықтық зерттейтін ғылыми
білімнің іргелі облыстарының бірі.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: Ақпараттық құқықты талдау
нәтижелері болашақ мамандығының және оларды шешу мақсатында
әлеуметтік тиімді әдістерді табуға үйрету,
маңыздылығын сезінеді оларға құқықтық принциптерін
2. ЖҚ-4 ауызша және қолдану,
жазбаша сөз сөйлеуді Білігі: Ақпараттық қауіпсіздік
логикалық түрде дұрыс,және мәліметтер базасының
негізді және анық құқықтық қауіпсіздігін қолдана
құруға қабілетті білу; ақпараттық құқықтық жұмыс
3. ЖҚ-8 -әлеуметтік істеу саласында біліктілікті
және кәсіби меңгерту;
міндеттерді шешуде Құндылық құраушылары: Ақпараттық
әлеуметтік, құқықтық заңдылықтарға ғылыми
гуманитарлық және талдау, өзіндік кәсіби біліктілік
экономикалық деңгейін көтеру мақсатында
ғылымдардың негізгі ақпараттық байланыс түрлерімен,
ережелері мен кәсіптік мақсаттағы ғаламторды
әдістерін пайдалануға қолдана білу және заңдылығын
қабілетті қадағалай білуі.
Қорытынды бақылау Емтихан
үлгісі
Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау
Модульдің ұзақтығы 1 семестр
Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995
жылғы Конституциясы
2.Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (1994 ж. 27 желтоқсан)
(2011.02.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. 3.Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Алматы
2001ж.
Жаңартылған мерзімі 29.08.2013ж

Модульдің атауы және HZhK4508 Халықаралық жеке құқық
шифр
Модульге жауапты Аға оқытушы Қ.А.Тұрлыбеков
Модуль түрі Жеке білім траекториясының модулдері
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 2+1+0
КредитECTS саны 35
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны18
Модульдің Азаматтық құқық (жалпы бөлім) , ҚР Азаматтық құқығы
пререквизиттері (ерекше бөлім), ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы
Модуль мазмұны Халықаралық сипаттағы жеке қатынастарды зерттеу болып
табылады. Бұл пәнді оқыту барысында алынған білім
базалық заң білімін алу үшін қажетті. Әрбір
тәжірибеленуші заңгер халықаралық жеке құқық бойынша
негізгі білімді қажет етеді. Халықаралық жеке құқықтың
басты мазмұны болып-әр түрлі мемлекеттердің бір
мәселеге байланысты құқық нормаларының арасындағы
коллизиялық проблемаларды жою болып танылады. Курсты
оқыту барысында студенттер халықаралық сипаттағы жеке
құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің нысандары мен
әдістерімен таныстырылады. Оқыту барысында халықаралық
сот және арбитраждық тәжірибесі де қарастырылмақ.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: Халықаралық сипаттағы
нәтижелері болашақ мамандығының жеке қатынастарды зерттеуді,
әлеуметтік халықаралық жеке құқық бойынша
маңыздылығын сезінеді негізгі білімді білуі тиіс.
2. ЖҚ-4 ауызша және Білігі: Халықаралық жеке құқығы
жазбаша сөз сөйлеуді пәні бойынша алған білімін
логикалық түрде дұрыс,шығармашылық тұрғыда қолдануды,
негізді және анық халықаралық қатынастардың
құруға қабілетті реттелуін еркін меңгеруі тиіс.
3. ЖҚ-8 -әлеуметтік Құндылық құраушылары: Халықаралық
және кәсіби сот және арбитраждық тәжірибесін,
міндеттерді шешуде нормативтік актілер
әлеуметтік, ұйымдық-құқықтық мәселелер
гуманитарлық және бойынша қорытынды және
экономикалық ұсыныстарды дайындауды, қажетті
ғылымдардың негізгі іс жүргізу құжаттарды құруды
ережелері мен оқытып үйретеді.
әдістерін пайдалануға
қабілетті
Қорытынды бақылау Емтихан
үлгісі
Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау
Модульдің ұзақтығы 1 семестр
Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995
жылғы Конституциясы
2.Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (1994 ж. 27 желтоқсан)
(2011.02.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. 3.Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Алматы
2001ж.
Жаңартылған мерзімі 29.08.2013ж

Модульдің атауы және AАК3504 Адвокатура және адвокаттық қызмет
шифр
Модульге жауапты Аға оқытушы К.Р.Хасанова
Модуль түрі Жеке білім траекториясының модулдері
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 2+2+0
КредитECTS саны 47
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны1819
Модульдің Азаматтық құқық (жалпы бөлім) , ҚР Азаматтық құқығы
пререквизиттері (ерекше бөлім), ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы
Модуль мазмұны Адвокатура – сотқа өз тарапынан кәсіби көмек көрсету
үшін құрылған мекеме. Адвокатура азаматтар мен заңды
тұлғаларға заңды көмек беретін қоғамдық ұйым.
Адвокаттың қызметінің құқықтық негізі Адвокаттық
қызмет туралы заңның 2 бабымен, адвокаттық қызметтің
реттелуі тәртібі осы Заңмен және басқа да адвокаттық
қызметті реттейтін заңдармен бекітіледі деп айтылған.
Адвокатура пәнін оқытуда адвокатура және адвокат
қызметін толығымен оқытып үйретеді.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: адвокаттардың құқықтары
нәтижелері болашақ мамандығының мен міндеттері туралы білімді
әлеуметтік қалыптастыруды, адвокат қызметін
маңыздылығын сезінеді білуі тиіс.
2. ЖҚ-4 ауызша және Білігі: ҚР адвокатурсының мәнін,
жазбаша сөз сөйлеуді міндеттерін, жұмыс істеу мен
логикалық түрде дұрыс,қалыптасу тәртіптерін меңгеруі
негізді және анық тиіс.
құруға қабілетті Құндылық құраушылары:
3. ЖҚ-8 -әлеуметтік білімгерлерді болашақ кәсіби
және кәсіби қызметке бейімдеуді, адвокатура
міндеттерді шешуде және адвокат қызметін толығымен
әлеуметтік, оқытып үйретеді.
гуманитарлық және
экономикалық
ғылымдардың негізгі
ережелері мен
әдістерін пайдалануға
қабілетті
Қорытынды бақылау Емтихан
үлгісі
Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау
Модульдің ұзақтығы 1 семестр
Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995
жылғы Конституциясы
2.Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (1994 ж. 27 желтоқсан)
(2011.02.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. 3.Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Алматы
2001ж.
Жаңартылған мерзімі 29.08.2013ж

Модульдің атауы және KK3505 Кәсіпкерлік құқық
шифр
Модульге жауапты Аға оқытушы К.Р.Хасанова
Модуль түрі Жеке білім траекториясының модулдері
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 1+2+0
КредитECTS саны 35
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны1819
Модульдің Азаматтық құқық (жалпы бөлім) , ҚР Азаматтық құқығы
пререквизиттері (ерекше бөлім)
Модуль мазмұны Кәсіпкерлік құқық – кәсіпкерлік қатынастармен тығыз
байланысты коммерциялық емес, кәсіпкерлік реттеуге және
тағы да басқа қатынастарды реттейтін құқықтық
нормалардың жиынтығы деп танылады. Бұл курс қазіргі
кезеңде Қазақстанда нарықтық экономиканың даму
дәрежесі мен құқықтық негіздерін анықтап
білуге үйретеді.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: Қазақстан кәсіпкерлік
нәтижелері болашақ мамандығының құқығының негізгі белгілері мен
әлеуметтік құрлысын, даму жолдарының
маңыздылығын сезінеді бағыттарын анықтау және мәнін
ашуды, қазіргі кезеңдегі
нарықтық экономиканың даму
2. ЖҚ-4 ауызша және бағыттырын анықтау және мәнін
жазбаша сөз сөйлеуді , мақсатын обьективті түрде ашуды
логикалық түрде дұрыс,білуі тиіс.
негізді және анық Білігі: кәсіпкерлік қатынас
құруға қабілетті мазмұны туралы білуді,
кәсіпкерлік қызмет түсінігін,
шаруашылық қызметтің басқа
түрлерінен айыра білуге ие
3. ЖҚ-8 -әлеуметтік болуды, кәсіпкердің негізгі
және кәсіби құқықтары мен міндеттерін,
міндеттерді шешуде кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік
әлеуметтік, реттеу механизмін меңгеруі тиіс.
гуманитарлық және Құндылық құраушылары: кәсіпкерлік
экономикалық құқығының түсінігі, әдісі,
ғылымдардың негізгі қағидалары мен жүйесін білу,
ережелері мен Қазақстанда нарықтық
әдістерін пайдалануға қатынастардың даму
қабілетті бағыттарнын анықтап ажырату,
кәсіпкерлік құқықтың нырықтық
экономикада алатын орнын
ашып көрсету, кәсіпкерлік
қатынастағы субьектілердің
құқықтар мен міндеттерін ашып
көрсетуді үйретеді.
Қорытынды бақылау Емтихан
үлгісі
Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау
Модульдің ұзақтығы 1 семестр
Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995
жылғы Конституциясы
2.Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (1994 ж. 27 желтоқсан)
(2011.02.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. 3.Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Алматы
2001ж.
Жаңартылған мерзімі 29.08.2013ж

Модульдің атауы және КК3506 Кеден құқығы
шифр
Модульге жауапты Оқытушы А.Абилқайров
Модуль түрі Жеке білім траекториясының модулдері
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 2+1+0
КредитECTS саны 35
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны18
Модульдің Азаматтық құқық (жалпы бөлім) , ҚР Азаматтық құқығы
пререквизиттері (ерекше бөлім)

Модуль мазмұны Қазіргі кездегі халықаралық, әкімшілік, азаматтық,
сауда құқықтарында қолданылатын кеден құқығының
негіздері мен институттарын меңгеру. Кеден құқығының
пәні және жүйесі; кеден құқығының қайнар көздері; кеден
құқығының құқықтың басқа салаларымен арақатынасы;
кеден құқығының субъектілері; кеден органдарының
қызметінің нысандары; кедендік ресімдеуді, бақылауді
құқықтық реттеу; кеден құқығы бойынша жауаптылық; кеден
органдары жүйесі. Кеден органдарындағы басқару
құрылымдары және процестері; кедендік одақта кедендік
реттеу; ҚР кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік
құралдарын өткізуді құқықтық және нормативтік реттеу;
кедендік бақылау технологиясы және тауарлар мен көлік
құралдарын кедендік ресімдеу ретін оқып үйрену.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: Кеден заңдылықтарына
нәтижелері болашақ мамандығының сәйкес тауарлар категориясы мен
әлеуметтік оларды тасымалдаушы тұлғаларға
маңыздылығын сезінеді байланысты тауарларға декларация
беру процесін оқып үйренумен
қатар қолдана білуі тиіс.
2. ЖҚ-4 ауызша және Білігі: Кеден шекарасы арқылы
жазбаша сөз сөйлеуді тауарларды өткізу ережесін және
логикалық түрде дұрыс,кеден заңын бұзғаны үшін
негізді және анық жауапкершілікті және оның
құруға қабілетті шараларын меңгеруі тиіс.
Құндылық құраушылары: ҚР кеден
органдарының жүйелері мен негізгі
қызметін, кеден органдарының
3. ЖҚ-8 -әлеуметтік бақылау функцияларын, кедендік
және кәсіби одақтың кедендік заңнамасынның
міндеттерді шешуде негіздерін игеру, кеден
әлеуметтік, органдарындағы құқық қорғау
гуманитарлық және қызметінің теориялық және
экономикалық практикалық негізін меңгеріп
ғылымдардың негізгі алуды үйретеді.
ережелері мен
әдістерін пайдалануға
қабілетті
Қорытынды бақылау Емтихан
үлгісі
Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау
Модульдің ұзақтығы 1 семестр
Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995
жылғы Конституциясы
2.Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (1994 ж. 27 желтоқсан)
(2011.02.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. 3.Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Алматы
2001ж.
Жаңартылған мерзімі 29.08.2013ж

Модульдің атауы және ТК2504 Тұтынушылар құқығы
шифр
Модульге жауапты Магистр оқытушы Б.Омар
Модуль түрі Жеке білім траекториясының модулдері
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 2+1+0
КредитECTS саны 35
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны18
Модульдің Азаматтық құқық (жалпы бөлім)
пререквизиттері
Модуль мазмұны Тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын нормалар құқықтың
әртүрлі салаларын қамтиды. Тұтынушы құқықтарын қорғау
саласындағы мемлекеттік реттеу, жұмысты орындау (Қызмет
көрсету), тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері,
тұтынушылардың құқықтары және оларды қорғау сатушының
(дайындаушының, орындаушының) құқықтары мен міндеттері
оқытып үйретеді.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: Тұтынушы құқықтарын
нәтижелері болашақ мамандығының қорғау саласында мемлекеттік
әлеуметтік реттеуді, жұмысты орындауда
маңыздылығын сезінеді (қызмет көрсетуде),
тұтынушылардың қоғамдық
бірлестіктері туралы,
2. ЖҚ-4 ауызша және тұтынушылардың құқықтары және
жазбаша сөз сөйлеуді оларды қорғау сатушының
логикалық түрде дұрыс,(дайындаушының, орындаушының)
негізді және анық құқықтары мен міндеттерін білуге
құруға қабілетті тиіс.
Білігі: Тұтынушылардың қаржылық,
әлеуметтік, медициналық, туристік
және өзге де көрсетілетін
3. ЖҚ-8 -әлеуметтік қызметтер саласындағы құқықтары,
және кәсіби сондай-ақ оларды қорғау
міндеттерді шешуде саласындағы құқықтық жағдайларын
әлеуметтік, меңгеруі тиіс.
гуманитарлық және Құндылық құраушыларыі: тұтынушы
экономикалық құқығын қорғау саласындағы заң
ғылымдардың негізгі нормаларын реттеуде, өндірісте
ережелері мен пайдалануды оқытып үйретеді
әдістерін пайдалануға
қабілеттіҚорытынды бақылау Емтихан
үлгісі
Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау
Модульдің ұзақтығы 1 семестр
Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995
жылғы Конституциясы
2.Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (1994 ж. 27 желтоқсан)
(2011.02.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. 3.Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Алматы
2001ж.
Жаңартылған мерзімі 29.08.2013ж

Модульдің атауы және DK2502 Денсаулық құқығы
шифр
Модульге жауапты Магистр оқытушы Б.Омар
Модуль түрі Жеке білім траекториясының модулдері
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 1+2+0
КредитECTS саны 35
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны1819
Модульдің -
пререквизиттері
Модуль мазмұны Пән жүйені реттеуде Халық денсаулығы және денсаулық
сақтау жүйесi туралы Қазақстан Республикасының 2009
жылғы 18 қыркүйектегi N 193-IV Кодексiнің қолданылуның
теориялық негізін оқытады.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: Денсаулық құқығын оқу
нәтижелері болашақ мамандығының барысында студенттер адамның
әлеуметтік өмірі мен денсаулығына қатысты
маңыздылығын сезінеді құқықтық нормаларды теория
жүзінде ғана емес, практикалық
тұрғыдан да игеру
2. ЖҚ-4 ауызша және Білігі: методикалық әдістерді
жазбаша сөз сөйлеуді қолдана отырып оқыту нәтижесінде
логикалық түрде дұрыс,студенттер Денсаулық құқықғының
негізді және анық құрылымын, жүйелерін,
құруға қабілетті қағидаларын, міндеттерін және
онын қолданылу нормаларын жақсы
білетін болады
Құндылық құраушылары:
3. ЖҚ-8 -әлеуметтік денсаулығынан айырылған жағдайда
және кәсіби оған медициналық көмек ұсынуға
міндеттерді шешуде бағытталған саяси, экономикалық,
әлеуметтік, құқықтық, әлеуметтiк, мәдени,
гуманитарлық және медициналық сипаттағы шаралар
экономикалық жүйесi арқылы жүзеге асыру
ғылымдардың негізгі
ережелері мен
әдістерін пайдалануға
қабілеттіҚорытынды бақылау Емтихан
үлгісі
Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау
Модульдің ұзақтығы 1 семестр
Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995
жылғы Конституциясы
2.Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (1994 ж. 27 желтоқсан)
(2011.02.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. 3.Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Алматы
2001ж.
Жаңартылған мерзімі 29.08.2013ж

Модульдің атауы және KRAIZhK3410 ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
шифр KRSZhK3414
Модульге жауапты Аға оқытушы Қ.Тұрлыбеков
Модуль түрі Базалық кәсіптендіру модулі
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 2+1+0
КредитECTS саны 35
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны3711
Модульдің Азаматтық құқығы (жалпы бөлім), Азаматтық құқығы
пререквизиттері (ерекше бөлім)
Модуль мазмұны Азаматтық іс жүргізу құығы туралы заңдардың орындалуы,
орындалмауы, бұзылуы, жауаптылықтың пайда болуы сияқты
іс жүргізу құқық қатынастарға тікелей қатысы бар
мәселелерге талдау жасау, заңдардың қағидаттарын
туындатады. Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастың
қатысушылары іске қатысушы және басқа субъектілердің
заңды мүдделері мен құқықтарының бұзылуы негізіңде
туындайтын қақтығыстардың бірі.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: адамзат құндылығы,
нәтижелері болашақ мамандығының құқықтық және демократиялық
әлеуметтік құндылық, қазіргі замандағы
маңыздылығын сезінеді экономикалық және саяси
қатынастар жағдайы; нарықтық
қатынастар ондағы заңгердің
2. ЖҚ-4 ауызша және білімділігінің кәсіби
жазбаша сөз сөйлеуді міндеттерінің функциялары, осы
логикалық түрде дұрыс,пәннің нормативті құқылығы
негізді және анық салауатты өмір салтының сақталуы
құруға қабілетті туралы.
Білігі: Азаматтық іс жүргізу
құқығы пәні бойынша алған білімін
шығармашылық тұрғыда қолдануды;
3. ЖҚ-8 -әлеуметтік алған білімін нақты ұсыныстармен
және кәсіби ұштастыруды; өзінің кәсіби
міндеттерді шешуде мамандығын жетілдіріп, сол
әлеуметтік, бойынша жаңа ұсыныстар жасауды
гуманитарлық және оны ақпарат арқылы жариялай
экономикалық отырып қорытындылауды, кәсіби
ғылымдардың негізгі қызметі бойынша сұрақтарды
ережелері мен оңтайлы шеше білуді және
әдістерін пайдалануға қорытынды шығара білуді, заң
қабілетті ұғымдары мен категорияларды еркін
пайдалана білуді және оны өзінің
аналитикалық ойлау қабілетін
арттыра білуді, жауапкершілік
және ұйымдастыру қасиеттерінің
еркін меңгеруі.
Құндылық құраушылары: Қазақстан
Республикасының ата заңының
негізін толық біле отырып ҚР
заңдары негізінде (азаматтық
құқық т.б) жеке тұлғалардың және
басқа азаматтық қатынасқа түсетін
субьектілердің құқықтары мен
міндеттерін, жауапкершіліктерін
олардың құқықтарын заңды қорғау
түрлері мен механизмдерін, жалпы
білім жүйесіндегі басқа пәндермен
байланыса отырып пәннәң
әлеуметтік ролін арттыруда, нақты
тәжірибелі жағдайларда шарттық
құқық нормалары мен теорияларын
қолдануды; заңды техниканы,
анықталмаған болжамдарды көрсете
білуді.
Қорытынды бақылау Емтихан
үлгісі
Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау
Модульдің ұзақтығы 1 семестр
Әдебиет 1. Қазақстан Республикасының 30.08.1995
жылғы Конституциясы
2.Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім) (1994 ж. 27 желтоқсан)
(2011.02.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. 3.Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Алматы
2001ж.
Жаңартылған мерзімі 29.08.2013ж

Модульдің атауы және AKK2501 Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
шифр
Модульге жауапты Магистр оқытушы А.Есенжолова
Модуль түрі Жеке білім траекториясының модулдері
Модуль дәрежесі Бакалавриат
Аптадағы сағат саны 1+1+0
КредитECTS саны 23
Оқу түрі Күндізгі
Семестр 1
Білім алушылардың саны18
Модульдің ҚР Мемлекет және құқық тарихы, ҚР Конституциялық
пререквизиттері құқығы
Модуль мазмұны Экономикалық өсу жағдайында және Қазақстан
Республикасының халқының Әлеуметтік жағдайы, әлеуметтік
мәселелерді реттейтін нормативтік құқықтық базасының
құрылуын, еңбекке қабілетсіз азаматтарды әлеуметтік
қорғау мемлекеттің әлеуметтік саясатының басымды
бағыттарының екендігін, Қазақстан Республикасының
Конституциясы Республика азаматтарына ең төменгі зейнет
ақы мөлшеріне, жасына, науқастануына, мүгедектігіне
байланысты, асыраушысынан айрылған жағдайда және
басқада заңды негіздер бойынша әлеуметтік
қамсыздандыруға кепілдік беретіндігін оқытады.
Құзыреттер және оқыту 1. ЖҚ-1 өзінің Білімі: Қоғамдық қатынастарда
нәтижелері болашақ ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Бейінді оқытуды ұйымдастыру жолдары
Бейінді оқыту - оқушының жеке тұлғасын дамыту құралы
Студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша әдістемелік нұсқаулар
12 жылдық мектепте бейіндік оқытуды ұйымдастыру (эксперимент) Әдістемелік құрал
Жоғары сынып оқушыларының құқықтық мәдениетін қалыптастыру
Оқу - тәрбие жұмыстары және педагогикалық жүктеме
Бейіндік оқытудың жүйесі
Стоматология мамандығы бойынша интернатураның элективті пәндері
Салыстырмалы педагогика ғылым ретінде
Мектептерде химияның жаратылыстану ғылымдарымен байланысын инновациялық оқыту
Пәндер