Муниципалдық тұрғын үй саясаты

Ж О С П А Р

КІРІСПЕ 3

1 ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС КЕШЕНІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 5
1.1 Тұрғын үй қатынасын реттеудегі мемлекеттің рөлі
1.2 Тұрғын үй құрылыс кешенін теориялық негіздері 13

2 ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ КЕШЕНІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 17
2.1 Тұрғын үй құрылыс кешенінің қазіргі жағдайы және даму барысын талдау 17
2.2 Тұрғын үй құрылысы кешенін қаржылық дағдарыс жағдайында қалыптастыру және дамыту жолдары 20

ҚОРЫТЫНДЫ 27
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 30
ҚОСЫМША
КІРІСПЕ


Зерттеу жұмысының өзектілігі. Экономиканың салалық құрылымы мен өндірістік кешендерді басқару тетіктерінің өзгеруі, тұрғын үй құрылыс өнімдерін пайдалану төңірегіндегі қоғамдық көзқарастың өзгеруі және тұрғын үй құрылысы кешеніне байланысты басқа да мәселелердің барлығы мемлекет тарапынан дұрыс реттеуді қажет етеді. Бұл мәселелердің қатарында тұрғын үй құрылысы нысандарын тұрғызуда тиімсіз сәулетті-құрылыс жүйесінің қолданылуын, өндірілген құрылыс материалдары мен қондырғылардың құрылымында тепе-теңдік және пропорциялық сәйкессіздіктің болуын және аймақтарда құрылыс индустриясының кәсіпорындарының тиімсіз орналасуын атап айтуға болады.
Тұрғын үй құрылыс кешеніндегі дағдарыстың шиеленісуіне нарықтық қатынасқа өту барысында, оған белсенді әлуеметтік-экономикалық жүйе ретінде тұжырымдамалық-әдістемелік дайындықтың болмауы да себеп болды. Сонымен қатар, оған объективті себептер де әсер етті. Олардың қатарында: негізгі инвестициялық ағымдардың мемлекеттік саладан, әр түрлі бөлшектелген кәсіпорындарға ауысып өтуіне байланысты, инвестициялық белсенділіктің төмендеуін; мемлекеттік қаржылық қолдаудың қысқаруын; құрылыс саласында әрекет етуші кәсіпорындардың санының өсуін; құрылыстық материал өндіру мен құрылыспен шұғылданатын алаңда жобалық-ізденіс жұмыстарын тиісті сапада қамтамасыз етуге қабілетсіз шағын кәсіпорындардың болуын және меншіктік түрлері бойынша кәсіпорындардың әр түрлілігін бөліп көрсеткен дұрыс.
Қазіргі таңда тұрғын үй құрылыстық кешенде тұрақтылық беталысы қалыптасты. Құрылыс материалдары мен құрылыс қондырғыларының өндірісі және тұрғын үй құрылысының көлемі өсті.
Тұрғын үйге деген қоғамның бүгінгі үміті - қолайлы, әрі ыңғайлы тұрғын үймен тұрғындардың барлық әлеуметтік топтары үшін қол жетімді тұрғын үй нарығын қалыптастыру. Ол үшін, тұрғын үй құрылысында бұрыннан қабылданған мемлекеттік мақсатты бағдарламаларда жасалынған шараларды дамыту үрдісі ойдағыдай және тиімді жалғасын табуы қажет.
Құрылыстық ұйымдардың қызмет етуінің болашаққа дамуына болжам жасау, оларға ұзақ мерзімге бәсекелестік үстемділікті қамтамасыз етеді. Ол, өз кезегінде, тұрғын үй құрылысы нарығындағы тұрақты жағдайдың қалыптасуына, өндірістік қуаттардың оңтайлы жұмыспен қамтылуы мен қажетті тиімділік деңгейіне жетуіне мүмкіндік береді.
Жоғарыда көрсетілген мәселелер таңдалып алынған тақырыптың өзектілігін айқындай түседі.
Тақырыптың зерттелу деңгейі. Құрылыс кешені мәселесін зерттеуге шетел және отандық ғалымдардың көптеген ғылыми және арнайы еңбектері арналған, соның ішінде тұрғын үй құрылысы кешенінің қалыптасуы мен дамуы төңірегіндегі мәселемен шетелдік Н.Баррос, Б.Рено, Р.Страйк және т.б. ғалымдар айналысқан.

Курстық жұмыстың мақсаты және міндеттері. Курстық жұмыстың мақсаты аймақтық тұрғын үй құрылысы кешенін қалыптастыру мен дамытудың теориялық-әдістемелік негіздерін құру және тәжірибелік тұрғыдан негізделген ұсыныстар беру. Мақсатқа сай оның негізгі шешуін табатын міндеттері төменде анықталған:
- құрылыс кешенін қалыптастыру мен дамытудың теориялық және әдістемелік негіздерін анықтау;
- тұрғын үй құрылыстық кешені қызметтерінің тиімділігін бағалаудың көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру;
- қаржылық дағдарыстың отандық үй құрылысы кешеніне әсерін анықтау және оның салдарын жою жолдарын ұсыну.
Курстық жұмыстың пәні: тұрғын үй құрылыс кешеніндегі ұйымдар мен түтынушылардың арасындағы экономикалық қатынастар мен жүйелер.
Курстық жұмыстың нысаны болып құрылыс кешені, оған қарасты мердігерлік және мамандандырылған құрылыстық ұйымдар, жобалау, іздену және ғылыми-зерттеу мекемелері және басқа құрылыс саласына мамандандырылған ұйымдар алынды.
Курстық жұмыстың теориялық және әдістемелік негіздері. Курстық жұмыстың теориялық және әдіснамалық базасы күрделі әлеуметтік-экономикалық жүйені дамыту параметрлерінің фундаменталдық тұжырымдамасын, теориялық заңдылықтарын және әдіснамалық үлгісін бейнелейтін отандық және шетел ғалымдардың еңбектерін зерттеу болып табылады.
Курстық жұмыс экономикалық талдау, басқару, экономикалық-математикалық үлгілеудің әдістері мен әдіснамасына сүйенеді. Қойылған зерттеу мәселелерін шешуде келесі әдістер қолданылды: монографиялық, абстрактілік-қисындық, жүйелілік, экономикалық-статистикалық, экономикалық-математикалық және т.б. әдістер.
Зерттеудің ақпараттық базасында статистикалық басқарманың материалдары (соның ішінде Алматы облысы), арнайы құқықтық және нормативтік құжаттар қолданылды.
Зерттеудің тәжірибелік мәні тұрғын үй құрылыстық кешенін қалыптастыру мен дамыту үшін құрылған теориялық-әдістемелік әзірлеме мен ғылыми-тәжірибелік ұсыныстарды пайдалану мүмкіншіліктерінен құралады. Курстық жұмыстағы ұсынылған тұрғын үй құрылыстық ұйымдардың қызметтерін жүйелік талдаудың нақты әдістемесі мен олардың бәсекелік қабілеттілік деңгейін бағалау қабылданатын шешімнің сапасын артыруға, басқару үрдісінің тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Адленов А.К. Қазіргі кездегі құрылыс саласын қызмет талаптарына сай дамыту жолдары // «Индустриалды-инновациялық даму - Қазақстанның тұрақты экономикасының негізі». Алматы, 2010. -103-105 б.
2. Аубакиров К.А. Құрылыс кешеніндегі даму ерекшеліктері//«Ізденіс-Поиск». -2009. -№4(2). -14-17 б.
3. Мажит И.С. Нарықтық қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік беретін іс-шаралар мен әдістер жиынтығы ретінде. Астана -2008. -111-113 б.
4. Кульбай Ә.Б. Нарықтағы қызмет жүйесі ретіндегі өзіндік қағидалары//АльПари. -2009. -№3-4. -253-254 б.
5. Ертаев Е.Ж. Құрылыс ұйымдары қызметінің маркетингтік ортасы//«Қазақстан жоғары мектебі». -2009. -№1. -262-264 б.
6. Ертаева Ф.С. Құрылыс саласындағы маркетингтің даму ерекшеліктері // «Қазақстан Республикасы экономикасының қаржы тетігін дамытуды жетілдіру - бәсекелестікке қабілеттіліктің айғағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 2-том. Алматы, 2007.54 б.
7. Ескараев М.М. Алматы облысының тұрғын үйлер жалпы құрылысының орташа нақты құнын маркетингтік зерттеу//«Ізденіс-Поиск».2010. -№4(2). -18-21 б.
8. Кузнецов А.В. Оценка эффективности производственной деятельности строительных организаций и рынка жилья в Алматинской области // Материалы республиканской научно-практической конференции «Новое качество экономического роста: инновации, конкурентоспособность, инвестиции». Том 1. -Ташкент: Молия. -2010. -С.308-313.
9. Серикбаева А.Т. Тұрғын үй құрылысы кешенін қалыптастыру және дамытудың теориялық негіздері//«Аймақтық экономиканы индустриалды-инновациялық дамыту мәселелері» атты ХҒТК материалдары. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. -2010.
10. Ақажанов А.А. Алматы облысындағы тұрғын үй құрылысының қазіргі жағдайы және оның даму барысы//Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-Алматы, 2010. -№1(64). -201-206 б.
11. Жумабай Д:Ж. Құрылыс кешені ұйымдарының қызмет көлемі мен даму деңгейін талдау // Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. «Хабаршы». -Түркістан, -2009. -№1(64).-344-349 б.
12. Ертаев Е.Ж. Қаржылық дағдарыстың тұрғын үй құрылысына әсері және оның салдарын жою жолдары//«Аймақтық экономиканы индустриалды-инновациялық дамыту мәселелері» атты ХҒТК материалдары. Академиялық инновациялық университет. Нұрлы бейне. 1-том. -Шымкент. -2009. -48-52 б.
13. Баженов К.Е. Тұрғын үй құрылыстық кешенін дамытудың теориялық аспектілері//«Аймақтық экономиканы индустриалды-инновациялық дамыту мәселелері» атты ХҒТК материалдары. Академиялық инновациялық университет. Нұрлы бейне, 2-том. -Ақтөбе. -2007. -3-8 б.
        
        Ж О С П А Р
КІРІСПЕ 3
1 ... ҮЙ ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ 5
1.1 Тұрғын үй қатынасын реттеудегі мемлекеттің рөлі
1.2 Тұрғын үй құрылыс кешенін теориялық негіздері 13
2 ... үй ... ... ... және ... ... ... Тұрғын үй құрылыс кешенінің қазіргі жағдайы және даму барысын талдау 17
2.2 Тұрғын үй құрылысы кешенін қаржылық дағдарыс ... ... ... жолдары 20
ҚОРЫТЫНДЫ 27
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... құрылымы мен
өндірістік кешендерді басқару тетіктерінің өзгеруі, ... үй ... ... ... ... көзқарастың өзгеруі және тұрғын
үй құрылысы ... ... ... да ... барлығы мемлекет
тарапынан дұрыс реттеуді қажет етеді. Бұл мәселелердің қатарында тұрғын үй
құрылысы нысандарын ... ... ... ... ... ... материалдары мен қондырғылардың құрылымында
тепе-теңдік және пропорциялық сәйкессіздіктің болуын және ... ... ... ... ... атап ... үй құрылыс кешеніндегі ... ... ... өту ... оған белсенді әлуеметтік-экономикалық жүйе ретінде
тұжырымдамалық-әдістемелік ... ... да ... болды. Сонымен
қатар, оған объективті себептер де әсер етті. Олардың қатарында: негізгі
инвестициялық ... ... ... әр ... ... ауысып өтуіне байланысты, ... ... ... ... ... қысқаруын; құрылыс саласында
әрекет етуші кәсіпорындардың санының өсуін; құрылыстық материал өндіру ... ... ... ... ... ... сапада
қамтамасыз етуге қабілетсіз шағын ... ... және ... ... ... әр ... бөліп көрсеткен дұрыс.
Қазіргі таңда тұрғын үй құрылыстық кешенде ... ... ... ... мен ... қондырғыларының өндірісі және
тұрғын үй құрылысының көлемі өсті.
Тұрғын үйге деген қоғамның бүгінгі үміті - қолайлы, әрі ыңғайлы ... ... ... ... ... үшін қол жетімді тұрғын үй
нарығын қалыптастыру. Ол үшін, тұрғын үй ... ... ... ... ... жасалынған шараларды дамыту үрдісі
ойдағыдай және ... ... ... ... ұйымдардың қызмет етуінің болашаққа дамуына болжам жасау,
оларға ұзақ мерзімге бәсекелестік үстемділікті ... ... Ол, ... ... үй ... нарығындағы тұрақты жағдайдың қалыптасуына,
өндірістік қуаттардың оңтайлы жұмыспен ... мен ... ... ... ... ... көрсетілген мәселелер таңдалып алынған тақырыптың өзектілігін
айқындай түседі.
Тақырыптың зерттелу деңгейі. Құрылыс кешені мәселесін зерттеуге ... ... ... көптеген ғылыми және арнайы еңбектері арналған,
соның ішінде тұрғын үй ... ... ... мен дамуы
төңірегіндегі мәселемен шетелдік Н.Баррос, Б.Рено, Р.Страйк және ... ... ... мақсаты және міндеттері. ... ... ... тұрғын үй құрылысы кешенін қалыптастыру мен дамытудың теориялық-
әдістемелік негіздерін құру және тәжірибелік тұрғыдан негізделген ... ... сай оның ... ... ... міндеттері төменде
анықталған:
- құрылыс кешенін қалыптастыру мен дамытудың теориялық және әдістемелік
негіздерін анықтау;
- тұрғын үй ... ... ... тиімділігін бағалаудың
көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру;
- қаржылық дағдарыстың отандық үй құрылысы кешеніне әсерін ... ... ... жою ... ... жұмыстың пәні: тұрғын үй құрылыс кешеніндегі ұйымдар мен
түтынушылардың арасындағы экономикалық ... мен ... ... ... ... құрылыс кешені, оған қарасты мердігерлік
және мамандандырылған құрылыстық ұйымдар, жобалау, ... және ... ... және ... ... ... ... ұйымдар
алынды.
Курстық жұмыстың теориялық және әдістемелік негіздері. Курстық жұмыстың
теориялық және әдіснамалық базасы күрделі әлеуметтік-экономикалық жүйені
дамыту ... ... ... теориялық
заңдылықтарын және әдіснамалық үлгісін бейнелейтін отандық және шетел
ғалымдардың еңбектерін ... ... ... ... ... ... ... экономикалық-математикалық
үлгілеудің әдістері мен әдіснамасына сүйенеді. Қойылған ... ... ... ... ... ... абстрактілік-
қисындық, жүйелілік, экономикалық-статистикалық, экономикалық-математикалық
және т.б. әдістер.
Зерттеудің ақпараттық базасында статистикалық басқарманың материалдары
(соның ішінде ... ... ... ... және ... ... ... мәні тұрғын үй құрылыстық кешенін қалыптастыру
мен ... үшін ... ... әзірлеме мен ғылыми-
тәжірибелік ұсыныстарды пайдалану мүмкіншіліктерінен құралады. ... ... ... үй құрылыстық ұйымдардың қызметтерін жүйелік
талдаудың нақты әдістемесі мен ... ... ... ... ... шешімнің сапасын артыруға, басқару ... ... ... ... ... ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС КЕШЕНІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1.1 Тұрғын үй ... ... ... рөлі
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй оған ... осы елдi ... ... ... мерзiмiне қарамастан) және халықтың әлеуметтiк
жағынан қорғалатын табысы аз ... ... ... ... ... берiледi.[1]
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті атқарушы орган жалдаған ... үй ... ... үйге ... қызметшiлерге, бюджеттiк ұйымдардың қызметкерлерiне, әскери
қызметшiлерге және сайланбалы мемлекеттiк ... ... ... ... ... тұрғын үй, жергілікті атқарушы орган ... үйді ... ... ... үйге ... тұрғын үй қорынан тұрғын үй өздерiнiң жалғыз тұрғын үйi
ипотекалық тұрғын үй заемы ... ... ... ... және ... ... тұрғын үй қатынастары туралы заңдарына сәйкес
жергiлiктi атқарушы орган ... ... ... ... берiледi.
Халықтың әлеуметтiк жағынан қорғалатын топтарына:
1) Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушылары, ... ... ... I және II ... ... (өздерi жасаған қылмыс салдарынан
мүгедек болған адамдарды қоспағанда);
3) мүгедек балалары бар немесе ... ... ... ... белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн аурулар тiзiмiнде аталған
кейбiр созылмалы аурулардың ауыр түрлерiмен ауыратын адамдар;
5) жасына қарай зейнет демалысына шыққан зейнеткерлер;
6) кәмелетке ... ... ... ... ... ... ... балалар жатады. Мұндай адамдардың жасы ... ... ... ... ... қызметтен өту мерзiмiне ұзартылады;
7) оралмандар;
8) экологиялық зiлзалалар, табиғи және ... ... ... ... ... үйiнен айырылған адамдар;
9) көп балалы отбасылар;
10) мемлекеттiк немесе қоғамдық мiндеттерiн, әскери қызметiн орындау
кезiнде, адам өмiрiн құтқару кезiнде, ... ... ... ... ... ... ... толық емес отбасылар жатады.
Азаматтарды тұрғын үйге мұқтаж деп тану ... ... ... ... ... ... ... өздерiнiң
тұрғын үйi болмаса;
2) осы елдi мекенде мемлекеттiк тұрғын үй қорынан, сондай-ақ меншiктiң
мемлекеттiк емес нысанына негiзделген ... ... ... ... iшiнде тұрғын үй (тұрғын үй-құрылыс) ... ... ... ... ... ... ... тұрып жатқан тұрғын үй ... ... ... ... сай ... ... шектес тұрғын үй-жайларда екi және одан да көп ... ... ... ... ... ... аурулардың ауыр түрлерiмен
ауыратын науқастар болып (заңдарда ... ... ... ... ... бiр ... (пәтерде) олармен бiрге тұру
мүмкiн болмаса, тұрғын үйге мұқтаж деп танылады.
Азаматтардың мемлекеттiк тұрғын үй ... ... үй ... жеке ... ... ... атқарушы орган жалдаған тұрғын үй алу құқығы
Ерлi-зайыптылардың әрқайсысында некеге тұрғанға дейiн осындай тұрғын
үйi болған жағдайларды ... ... ... және кәмелетке
толмаған балаларымен бiрге) осы елдi мекенде мемлекеттiк тұрғын үй ... ... үй ... жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган
жалдаған тұрғын үй алуға құқылы.
Мемлекеттiк ... үй ... ... үй ... жеке ... үй ... атқарушы орган жалдаған тұрғын үй беруге болатын азаматтарды
есепке алу
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үй ... жеке ... үй ... ... ... ... ... үй беруге болатын ... алу ... жерi ... ... ... маңызы бар қаланың),
республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... асырылады.
Есепке алу үшiн қажеттi құжаттардың тiзбесi мен ... ... ... ... ... ... да ... қосымша
құжаттар беруiн талап етуге тыйым салынады.
Азаматтардың өздерiн және өздерiнiң отбасы мүшелерiн мемлекеттiк тұрғын
үй қорынан тұрғын үй ... ... ... қою ... арыздары
тұрғылықты жерi бойынша тиiстi жергiлiктi ... ... бiр ай ... ... ... шешiм туралы аталған мерзiм аяқталғанға
дейiн жазбаша түрде хабарланады. [3
Егер азаматтың ... бес ... ... өз ... үй ... нашарлатуы салдарынан мынадай жолдармен мұқтажға айналғаны:
1) тұрғын үй-жайын ауыстырғаны;
2) оның Қазақстан Республикасының белгілі бір елді ... ... ... ... ... ... тұру үшін жарамды
тұрғын үйді, жергілікті атқарушы орган тұрғын үйді сәйкес ... ... ... ... ... тұрғын үйдің өз кінәсінен бұзылуы немесе бүлінуі;
4) тұрған ... оның ... ... үй ... ... үй ... тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын ... ... ... ... ... ... кетуі;
5) жұбайынан, кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз балаларынан,
сондай-ақ еңбекке жарамсыз ата-аналарынан басқа ... ... ... ... үй қорынан тұрғын үй беру үшін есепке қоюдан
бас тартылуы мүмкін.
Азамат мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке ... ... ... ... орган жалдаған тұрғын үй берілуге мұқтаждар
есебіне ол үшін ... ... да ... тәртіп бұзушылық байқалған,
бірақ кейіннен мұндай негіздер пайда ... ... ... ... ... ... ... кемуі және сол сияқтылар) жағдайларда
ол негіздер пайда болған күннен бастап мұқтаж деп танылады және оның кезегі
соған ... ... ... ... ... ... ... үй қорынан
тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған
тұрғын үй, ... ... ... ... ... берілген кезден бастап
тізімде белгіленген кезек ... ... ... ... бар ... ... ... бар
қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік тұрғын үй
қорынан тұрғын үй немесе жеке ... үй ... ... ... ... ... үй берілуге мұқтаждар есебінің тізімін былайша бөлек
жүргізеді:
1) әлеуметтік жағынан қорғалатын табысы аз ... ... ... өзге де ... ... ... әскери қызметшілер.
Бөлек тізім бойынша мемлекеттік тұрғын үй қорынан (жаңадан ... ... ... ... ... үй ... жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй ... егер ... да ... ... ... ... тізімдердің санына қарай ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың), республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... ... енгізілген азаматтардың құқықтары тең деп танылады.
Егер ... ... ... ... үй ... ... үй немесе жеке
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй ... ... ... ... ... ... де басымдық құқығы болмайды.
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй әр ... ... он бес ... және көп дегенде он сегіз шаршы метр пайдалы алаң, бірақ кемінде бір
бөлмелі ... ... ... ... үй ... ... үй ... немесе әскери
қызмет атқармайтын, сондай-ақ бюджеттік ұйымдарда ... ... ... ... қорғалатын табысы аз азаматтарға Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... бір ... ... нормадан кем емес тұрғын алаң және кемінде бір
бөлме мөлшерінде берілуі мүмкін.
Заңдарда белгіленген тәртіппен ... ... ... және ... ... аталған кейбір созылмалы аурулардың ауыр
түрлерімен ауыратын ... ... ... ... ... ... алаң ... деп есептелмейді.
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй ... ... ... ... ... жиырма аптадан асқан әйелдің болуы
ескеріледі.
Азаматтарға тұру үшін берілетін ... ... үй ... ... сол елді ... ... қарай тұрмысқа жайлы және мұқтаж адам
есепте тұрған елді мекеннің шегінде ... ... ... сай ... ... үй ... ... және оның
отбасының кәмелетке толған барлық мүшелерінің жазбаша ... ... ... ... ... үй беру ... адамдарды есептен шығаруға
әкеп соғады.
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй ... ... ... жалдаған тұрғын үй беру кезінде бір бөлмеге жеті
жастан асқан әр ... ... ... ... ... ... жол ... қарттарға, жүрек-қан тамырлары және басқа ... ... ... мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын ... жеке ... үй ... ... ... ... ... тұрғын үй
олардың тілегі ескеріліп, төменгі қабаттардан немесе лифтісі бар ... ... ... ... бағдарламаға сәйкес, мүгедектерге үйдің
үлгісін, қолайлылық деңгейін және тұруға қажетті басқа да ... ... ... үй-жайды таңдау құқығы беріледі.
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке ... үй ... ... ... жалдаған тұрғын үй, арыз берушiнiң тұрғылықты
жерi бойынша жергiлiктi атқарушы ... ... ... ... үй ... ... үй немесе жеке тұрғын үй ... ... ... ... ... үй алу есебiнде тұрған адамдардың
тiзiмi, сондай-ақ мемлекеттiк тұрғын үй қорынан соңғы жиырма төрт ай iшiнде
тұрғын үй алған ... ... осы ... ... ... ... ... танысу үшiн берiледi. Мұндай тiзiмдердiң нысанына отбасының
құрамы, есепке қойылған уақыты, мемлекеттiк ... үй ... ... ... жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған ... ... ... ... және оның көлемi, тұрғын үй берiлген ... ... ... ... енгiзiлуге тиiс.
Егер әлеуметтік жағынан қорғалатын табысы аз ... ... ... үй ... ... ... ... жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті атқарушы ... ... ... үйден бөлек тұрғын бөлме
(бөлмелер) босаса, ол мұқтаждар есебінде кезекте тұрғандарға ... ... ... тұрғын үйде тұратын және қолда бар тұрғын ... ... ... азаматтар босаған бөлменi (босаған бөлмелердi).
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді немесе жеке ... үй ... ... ... ... ... үйді ... (қосымша жалдау)
шарты тұрғын үй беру туралы шешімнің негізінде жергілікті атқарушы органның
немесе ... ... ... (жалға беруші) мен азаматтың (жалға
алушының) арасында жазбаша түрде жасалады. Мұндай ... ... ... ... ... үй ... ... атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді
қосымша жалдау шарты тұрғын үй беру ... ... ... жергілікті
атқарушы орган мен азаматтың арасында жазбаша нысанда жасалады.
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті атқарушы ... ... ... үйді жалдаудың үлгі шартын,
тұрғын үйді пайдалану, тұрғын үйді және үй ... ... ... ... ... ... ... бекітеді.
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті атқарушы орган жалдаған ... үйді ... ... ... тұрғын үй қорынан тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті атқарушы орган ... ... үйді ... ... жалдау)
шартының нысанасы бөлек тұрғын үй болып табылады. [4]
Басқа тұрғын бөлмеге (бөлмелерге) шығатын ... ... бар ... ... бір ... ... пәтердегі қосалқы үй-жайлар
мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді немесе жеке ... үй ... ... орган жалдаған тұрғын үйді жалдау (қосымша ... ... мәні бола ... ... үй қорынан тұрғын үйдi жалдау (қосымша жалдау)
шарты:
1) азаматтар ... ... үй ... ... туралы шындыққа сай
келмейтiн мәлiметтер берген;
2) ... ... ... үйге ... ... ... ... бұзған;
3) лауазымды адамдар тұрғын үй беру туралы мәселенi шешу кезiнде заңсыз
әрекеттер жасаған;
4) ... үйдi беру ... ... ... ... тұрғын үй берудiң тәртiбi мен шарттары бұзылған
өзге де жағдайларда жарамсыз деп танылуы мүмкiн.
Шартты жарамсыз деп тану ... ... шарт ... ... ... ... ... мәлiмделуi мүмкiн.
Жалға алушының (қосымша жалға алушының) отбасы мүшелерiнiң ауқымы.
Жалға алушының (қосымша жалға алушының) отбасы мүшелерi жалға ... ... ... және ... ... үй қорынан тұрғын үйдi
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган ... ... ... ... жалдау) шартынан туындайтын ... ... ... толған мүшелерi аталған шарттан туындайтын
мiндеттемелер ... ... ... (қосымша жалға алушымен) бiрге
мүлiктiк жағынан жауапты ... ... ... жалға алушының (қосымша жалға алушының) отбасы
мүшелерi болуын тоқтатса, бiрақ олар тұратын ... үйде ... олар да ... алушы (қосымша жалға алушы) мен оның отбасы
мүшелерi сияқты тұрғын үй ... мен ... ... ... ... (қосымша жалға алушы) мемлекеттік тұрғын үй қорындағы өзі
тұратын тұрғын үйге ... жеке ... үй ... ... ... ... ... үйге жұбайын, балаларын, ата-анасын өз отбасының
кәмелетке толған мүшелерінің жазбаша келісімін алып ... ... ... балаларын ата-аналарымен бірге тұрғызуға отбасының
басқа мүшелерінің келісімі талап етілмейді.
Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйге немесе жеке ... ... ... ... ... ... тұрғын үйге отбасының мүшелері
ретінде кіргізілген адамдар осы бапқа сәйкес, егер кіргізілген ... ... ... ... және ... ... тұратын
кәмелетке толған отбасы мүшелерінің арасында өзгеше бір жазбаша келісім
болмаса, бұл ... ... онда ... қалған адамдармен бірдей
пайдалануға құқық ... ... ... ... алушы) немесе оның отбасының мүшелері
уақытша болмаған кезде ... ... ... үй ... жеке ... ... жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй қорынан алынған тұрғын
үй алты ай бойы сақталады.
Егер жалға алушы (қосымша ... ... ... оның ... ... ... алты айдан артық уақыт болмаса, бұл ... ... ... ... тиісінше ұзартылады.
Мемлекеттік тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы
орган жалдаған тұрғын үй ... ... ... ... жеке ... ... жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйдің уақытша болмаған
азаматтарға неғұрлым ұзақ мерзімге ... ... мен ... тұрғын үй қорындағы тұрғын үй ... жеке ... ... ... ... орган жалдаған тұрғын үй азаматтар үшін мынадай
жағдайларда:
1) Қазақстан Республикасының ... ... не ... ... одан тыс жерлерде құрылған қарулы күштер
құрамында әскери қызметтен өткенде - қызмет мерзімі ... ... ... ... ... сайланбалы қызметке сайлануына байланысты
жұмысқа кеткенде - бүкіл жұмыс істеген уақыты ... заң ... ... ... ... шетелге кеткенде -
шетелде болған ... ... ... ... - оқу уақыты ішінде;
5) балаларды балалар мекемесіне тәрбиелеуге ... - ... ... ... ... ... ішінде, туысқандарының немесе
қорғаншысының ... ... - ... ... ... ... ... (қамқоршы) міндеттерін орындауға байланысты кеткенде - бұл
міндеттерді тоқтатқанға дейінгі барлық уақытта;
7) емделуге кеткенде - ... ... ... ... ... ... не бас ... айыруға сотталған немесе сол
жерде тұру мүмкіндігінен айыратын өзге де жазалау ... ... ... ... ... ... өтеген мерзімі ішінде сақталады. Мемлекеттік
тұрғын үй қорындағы тұрғын үйге ... жеке ... үй ... ... ... ... ... үйге құқығынан айыру бұл ... ... ... ... ... үй қорындағы тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй
қорынан жергілікті атқарушы орган ... ... үйді ... құқығы
онда болмаған адамдарға көрсетілген мерзімдер аяқталған күннен бастап алты
ай бойы сақталады.
 Жалға алушы (қосымша жалға алушы) ... ... ... ... ... ... үйде ... жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы
орган жалдаған тұрғын үйде тұратын отбасының мүшелері ... ... ... жеке ... үй ... ... атқарушы орган жалдаған тұрғын
үйді ... ... ... ... Бұл ... олар осы тұрғын үйді
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы ... ... ... ... алу ... бойынша құқықтарын жүзеге асырып, сол бойынша міндетті
болады.
Азамат уақытша ... ... ... ... үй ... жеке тұрғын
үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй ... ... ... ... үй ... ... деп ... алушының уақытша болмауы жағдайларды қоспағанда, оны мемлекеттiк
тұрғын үй қорынан тұрғын үйдi жалға алу ... ... ... ... ... ... уақытша болмауы оны жеке тұрғын үй қорынан
жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді ... ... алу ... міндеттерді атқарудан босатпайды.
Егер мемлекеттiк тұрғын үй қорындағы тұрғын үйде ... ... ... ... отбасы мүшелерi тұрмайтын болса, жалға алушы
сақталған ... үйге ... ... шарты бойынша тұрғындарды кiргiзуге не
тұрғын үйдiң сақталу мерзiмiнде уақытша тұрғындар ... ... ... ... ... тұрғын үй қорындағы өзiне сақталатын
тұрғын үйге өз қалауы бойынша үш ай мерзiм iшiнде ешкiмдi тұрғызбаса, ... бұл ... үйдi ... ... келiсiмiмен мемлекеттiк тұрғын үй
қорындағы тұрғын үй жалға алушыға сақталатын мерзiмнiң ... ... ... ... басқа азаматтарға беруге құқылы.
Қосымша жалдау мерзiмi (уақытша қоныстандыру) жалдаушы мен оның отбасы
мүшелерi мерзiмiнен бұрын қайтып келген кезде ... ... ... ... оның ... ... қайтып оралуына қарай
олар қосымша жалдаушыларды немесе ... ... ... ... берген
тұрғын үйден дереу шығаруды талап етуге құқылы.
Қосымша жалдаушылар (уақытша тұрғындар) ... үйдi ... ... ... жалға алушының немесе оның отбасы мүшелерiнiң талап етуi
бойынша мемлекеттiк ... үй ... ... тұрғын үй берiлместен
шығарылуға ... ... үй ... тұрғын үйге күрделi жөндеу жүргiзiлген
кезде жөндеудi ... ... ... ... ... ... ... берушi жөнделетiн үй-жайды жалдау шартын бұзбастан, күрделi
жөндеу жүргiзiлетiн уақытқа жалға алушыға және оның отбасы мүшелерiне басқа
тұрғын үй ... ... ... ... ... ... жалдау шартының бұзылуы,
ал жалға алушыға жаңа жалдау шарты бойынша тұрақты ... ... сай ... ... үй-жай берiлуi мүмкiн.
Жалға алушыға күрделi жөндеуге байланысты көшу кезiнде келтiрiлген
шығындарды жалға берушi өтеуге ... ... тек ... ... ... ... ... үйдi
пайдаланғаны үшiн, сондай-ақ бұл тұрғын үйде көрсетiлген коммуналдық
қызметтер үшiн ғана ақы ... ... және оның ... ... ... ... тұрғын үй
қорындағы тұрғын үй күрделi жөндеудiң нәтижесiнде сақталмайтын ... ... ... ... басталғанға дейiн басқа тұрғын үй берiлуге
тиiс.
Жалға алушының ... ... ... ... етуi ... ... тұрғын
үй күрделi жөндеудiң нәтижесiнде үй-жай едәуiр үлкейтiлiп және жалға
алушыда артық алаң ... ... ... да ... ... ... нәтижесiнде тұрғын үй тарылып ... ... оның ... етуi ... ... ... үй ... 2, 3, 4-
тармақтарында көзделген талаптарға сай келетiн басқа тұрғын үй берiледi.
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді ... жеке ... үй ... ... ... ... тұрғын үйдi жалдау (қосымша жалдау)
шарты жалдаушының, оның кәмелетке ... ... ... және ... ... ғана ... мүмкін.
Жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді
қосымша жалдау шарты, қосымша жалдаушының, оның ... ... ... және жергілікті атқарушы органның келісімімен ғана ... ... үй ... бiр ... үйде ... жеке ... ... жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйде тұратын және ондағы
тұрғын үй-жайларды жеке ... ... ... ... азаматтар бiр
отбасына бiрiгуi жағдайында өздерi тұратын бүкiл тұрғын үйге өздерiнiң
бiреуiмен жалдау ... ... ... жасауды жалға берушiден талап
етуге құқылы.
Мемлекеттiк тұрғын үй қорындағы тұрғын үйдi ... ... ... ... ... режимдерiмен айқындалады.
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үйдi жалға алушы айырбастауды
ресiмдеу үшiн ... ... қоса ... ... бiрге тұратын
отбасының кәмелетке толған мүшелерiнiң келiсiмiн алуға тиiс.
 
1.2 Тұрғын үй құрылыс кешенін теориялық негіздері
Қазақстан экономикасының жетекші ... ... ... үй ... жатады. Оның тұрақты қызмет жүргізуі көп жағдайда елдің әлеуметтік-
экономикалық жағдайын ... ... ... ... алып
келеді. Қазақстан Республикасы ... ... 2006 ... өз дамуындағы жаңа серпіліс ... ... ... ... ... ... 50 ... қатарына кіру стратегиясы»
атты кезекті Қазақстан халқына Жолдауында әлеуметтік ... ... ... ... « ... ... мүлік нарығын дамыту және
тұрғын үй құрылысы мәселелерін шешу; жалға беру ... ... жеке ... құрылысын дамытудың кең масштабын құру ...» бағыттарын атап өтті. Яғни,
тұрғын үй кешенін қалыптастыру мен ... ... ... ... ... ... бірі болып, тұрғындардың өмір
сүруі мен қызмет ... үшін ... ... ... [5]
Тұрғын үй құрылыс кешені макроэкономиканың ұлғаймалы ... ... мен ... ... ... ... ала ... жетімді тұрғын үймен қамтамасыз етудің негізгі тетік ... ... ... Ол ... ... ... уақыт мерзіміне қарай тұрғын
үй құрылысы өнімінің қажетті көлемімен, ... ... ... үшін ... ... ... өндірістің бір саласы ретінде, басқа
салаларға қарағанда көп ... ... ... ... ... ... заңдылықтары арқылы жүргізіледі, басқарудың түрлері
мен әдістерін ... ... оны ... ең қажетті шарттың бірі болып
табылады. Мұндай ... ... ... ... ... ... құрылыс өнімі қатаң белгілі бір аумаққа бекітіледі
(тұрғын үйдің мекен жайы болады) және ... ... яғни ... ... ... Құрылыс өнімдерінің басқа өнеркәсіп ... олар бір ... ... ... қозғалып, қосылмайды. Ол -
қозғалмайтын мүлік, тек сол ... ... ... ... ... ... ... дайын нысандар тұрғын үй құрылысы кешенінің
негізгі қорлары саласына өтеді және тапсырыс берушілердің балансында ... ... ... ... (тұрғын үй) жоғарғы деңгейдегі еңбек
сыйымдылығымен, материалдық ... ... ... ... тұрғын үйді сату, негізінен, белгілі сатып алушыға ... ... ... ... ... және оның ... ... өткізу болып табылады; дайын құрылыстық өнімді ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі бар
инвесторларды іздеу құрылысты жобалау сатысында жүзеге ... Бұл ... ... ұдайы өндіріс қызметінің, сұранысқа ... ... ... ... алып келеді; құрылыс өнімдері нарығы
тұрғын үй құрылысы кешенінің барлық салаларын қамтиды.
Үшіншіден, құрылыс ұйымы сатылатын тұрғын үй мен ... ... ... өнімнің сапасымен өзара байланыста қамтамасыз ету арқылы
өндірістік және құрылыс өнімін сату мәселелерін келіскен түрде шешуі ... ... құру ... ... және құруға көптеген маманданған
тауарөндірушілерді тарту қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... және әдістерін
қолдануды талап етеді. Жұмыста, зерттеу мәліметтері негізінде, үй құрылыс
кешенінің ... ... ... ... ... ... негізгі
шарттары мен ондағы құрылымдық ... ... ... ... ... қызметі мен өзара байланыстарының негізгі
қатысушыларын бейнелейтін оның ... ... ... ... ... ... нарықтың негізгі қатысушылары инвесторлар (тапсырыс
берушілер) болып табылатын құрылыс ... ... ... мен ... ... құрылыстық ұйымдардың құрылыс өнімдерін сатушылар
қатысады.
Құрылыс саласының ... ету ... ... бас ... ... мердігерлік құрылыс ұйымдары, құрылыс индустриясының кәсіпорындары
және көлік ұйымдары ... ... ... ... ... қатысады. Ақпараттық жарнама қызметін атқарушы ... ... ... ... ... мен сатып алушылар
(мердігерлер) арасындағы мердігерлік қатынасқа, яғни ... ... және ... ... ... ... ... беру т.б. жолымен қызмет көрсетеді.
Құрылыс кешенінің қызмет етуінің ерекшелігі құрылыс өнімдеріне тапсырыс
берушілердің (инвесторлар) өздері ол өнімді ... ... ... ... беруі немесе басқа тұлғаларға ... ... ... құрылыс
өнімдерінің соңғы тұтынушылары болып мемлекеттік және ... ... ... сонымен бірге елдің тұрындары бола алады.
Ұсынылған құрылымдық ... ... ... ... ... ... ... бөлініп көрсетілген, ол инвестициялық-
құрылыстық бизнестің шаруашылық заңдылықтары мен ... ... ... ... және ... жарналары нормаларын,
монополияға қарсы іс-шараларды, бюджеттік ... ... ... анықтау негізінде жүзеге асады.
Біздің көзқарасымыз бойынша қазіргі дағдарыс жағдайында құрылыс
кешенінің ... ... ... кемшілігі оның құрылымында қажетті
байланыс сатысының, яғни ... ... ... ... ... жүзеге асыратын сатының болмауында болып тұр.
Дамыған шетелдердiң тәжiрибелері көрсеткендей ... ... үй ... үш ... бөлік негiзiнде жүреді. Олар - жеке ... ... ... ... ... ... ... жалдық тұрғын
үйлер және мемлекеттiк, яғни муниципалды үйлер.
Кесте 1- ... ... ... ... ... мен ... | ... кешенін |Тұрғын үй құрылыс кешенін дамыту үлгілерінің ... ... ... |
| ... ... |
|1 |2 |3 ... | ... ... ... ... ... Швеция, |дамуы, тиiмдi тұрғын үй ... ... ... ... қалыптасуы: жеке |түрiндегi кipicкe ие болады; |
|Дания, Испания, ... ... ... ... ... жеңiлдетуге|
|АҚШ, Австралия, |коммер-циялық немесе |ықпал етедi және азаматтар ... ... ... ... |үшiн баспанaға ие болудың |
|Финляндия, ... ... ... және |қолайлы жолы; пәтердi ... ... яғни ... ... ... және ... ... тұрғын |қызметтер көрсету, мүлiктi |
|т.б. |үй ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... тұрғын |
| ... ... ... |
| ... ... |шаруашылығын-дағы мәселелердi|
| ... ... және ... |
| ... ... ... | |
| ... ... | ... ... |салық салу арқылы |тұрғын үй ... ... және ... ... ... ... жүзеге асыру; |келісім-шарттық жинақ, |
| ... ... ... |ипотекалық несиелендіру, |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... пайызбен несие |мекен-жайлық субсидия жүйесі |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... (коммуналдық) |
| ... ... ... коммерциялық типтерiн |
| ... ... ... ... |
| | ... |
| ... ... ... ... ... үлестік |
|Қазақстан үлгісі |тетіктері, жеңілдетілген |құрылыс және ... үй |
| ... ... ... ... бөліп төлеу; |
| ... ... ... ... үйлік құрылыс жинақты |
| ... ... үй құру үшін ... ... қайтарым ретінде|
| ... ... ... әр жылдың соңында |
| ... ... ... ағымдағы салған |
| ... ... ... көлемінде сыйақы төлеу;|
| ... ... ... ... тендерлік |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |жалдық тұрғын үйдің |
| ... мен ... және ... ... несие-лер беру; |типтерiн салу; үлескерлік |
| ... жол ... ... ... |
| ... үлескерлер үшін | |
| ... ... ... | |
| ... | ... - ... ... зерттеуі бойынша құрастырылған. ... ... ... орта және ... ... ... ... баспаналары бар, төмен дамыған мемлекеттердiң өзiнде жеке меншiк
баспананың үлесi - 50% құрaca, Германияда бұл көрсеткiш - 40%, ... ... ... - 45% құрайды, ал қалған 50% ... ... ... оның 40% ... иелерi бар жалға берiлетiн ... ... 10% ... ... үйлер (муниципалды жалдық үйлер).
Жалдық тұрғын үйді қалыптастыру мен ... ... ... ... оған ... және iшкi факторлар ықпал етедi. Егер коммерциялық
мақсатқа ... ... ... ... онда пәтердiң ерекшелiктерiне
байланысты оны жалдау ақысы да ... Егер ... аз ... үшiн ... ... ... коммуналдық үйлер жалға
берiлсе, сәйкесiнше бұл сегменттiң жалдық төлемi де төмен. Жалдық ... ... ... ... үйдің ерекшелiгімен анықталады.
Шетелдердің тәжірибесінде тұрғын үйге ипотекалық несиелендірудің дамуы
мемлекетке айтарлықтай оң ... ... ... ... ... қалыптасуы мен дамуына алып ... ... ... үй ... ... үшін ішкі инвестициялар, халықтың
жинақтары, институциялық инвесторлардың ... ... ... ... үй саласын инвестициялау технологиясы негізгі үш қағидадан
құралады: келісім-шарттық жинақ немесе «Баушпаркассен» жүйесі, ипотекалық
несиелендіру, ... ... ... ... ... яғни,
мақсаттық мекен-жайлық субсидия жүйесі.
Қазақстанда қаржылық дағдарыс жағдайында тұрғын үй ... ... ... бірі бюджеттік қаржыландыру болуда.
Мемлекеттік бюджет қаржысы мерзімділік, ақылық, қайтарымдылық ... ... (10-20 жыл) ... Жол карталары негізінде құрылып бітпеген үй
құрылысын сатып алу және тұрғызу, жалдық тұрғын үй ... ... ету, ... бітпеген құрылысын қолдап, қолға алу қажет.
Ел ... жас және көп ... ... ... ... ... құру мақсатында ипотекалық несиелеу бойынша пайыздық жарналарды
субсидиялау қарастырылған. ... 15 жыл ... ... ... емес ... дамыды: қаржылық ұйымдар тарапынан несиелендіру;
үлестік құрылыс және ... үй ... ... ... және ... ... құрылыстық өндіріс базасының кәсіпорындары үшін
оларды қайта құрастыру, техникалық қайта жабдықтау және кеңейту ... ... ... ... ... ... ... енген үш
өзінше еркін нысандар ретінде қабылданады:
- қазіргі әрекеттегі;
- қайта құрылған;
- техникалық ... ... ... көрсеткендей, Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық
жағдайы үшін, ипотекалық несие жүйесіндегі әлеуетті қатысушыларының тұрғын
үйге аймақтық баға ... ... ... ... жалпы санының
6%-дан 15%-ға дейінгі нұсқалық шартына байланысты ... ... ... үй құрылысы кешенін қалыптастыру және дамыту жолдары
2.1 Тұрғын үй құрылыс ... ... ... және даму ... облысының халықтың тұрғын үй қорымен қамтамасыз ету көлемі ... ... ... ... бойынша халық санының жылдан-жылға өсуі
байқалады. 2010 жылды 2008 ... ... адам саны 147,9 ... ... ... іске қосылуы керісінше 2,1 мың бірлікке қысқарды. Әр
пәтерге шаққанда халық саны 5,05 ... 5,07 ... ... және 1 ... ... ... көлемі 2010 жылы 16,2 шаршы метрге жетті, яғни
0,2 шаршы ... ... ... үй құрылыс кешенін ... ... оның ... ... ... өте ... роль ... Тұрғын үй құрылыс кешенінің
қызметтеріне аналитикалық зерттеу үрдісін ... ... ... қойылды:
1) тұрғын үй құрылысы саласының шаруашылық ісін жүргізуде қызмет
атқаратын құрылыстық кешеннің ... ... ... ... ... тұрғын үй құрылысы кәсіпорындарының өндірістік-
шаруашылық қызметтерін талдау;
3) тұрғын үй ... ... ... ... ... ... мен іс-әрекеттерді бағалау.
Ескерту - Сызба Алматы облысының статистика ... ... ... 1 ... облысында тұрғын үйлерді іске қосу серпіні, мың шаршы
метр
Тұрғын үй ... ... ... қызметтері тұрғын үй
құрылысы кешендерінде жаңа негізгі қорларды құру мен қолданыстағы ... ... ... ... ... ... ... Алматы облысының инвестиция және құрылыс қызметінің негізгі
көрсеткіштері бойынша үлесі мен серпінін ... ... ... ... ... облыстың үлес салмағы соңғы
салыстырылып жатқан бес жыл ... ... ... ... ... ... ... үлес салмағы 3,3%-дан 4,3%-ға жетті.
Алматы облысындағы негізгі капиталға бағытталған ... ... ... ... ... ... ... жж.
аралығында негізгі капиталға бағытталған инвестиция ... ... ... ... ... кемігенін, ал жабдық, құрал, мүккемал
28,3%-дан 43,1%-ға артқанын және өзге де күрделі жұмыстар және шығындардың
2,5%-ға төмендегенін байқаймыз, яғни ... ... ... ... ... ... ... соңғы бес жылдың
ішінде 2,5 есеге өскен.
Осыған орай, ... ... ... ... ... құйылған көлемінің өзгеру тенденциялары бір-бірімен салыстырмалы
түрде қандай болғаны және болашаққа даму ... ... ... ... ... ... бойынша компьютерде статистикалық-
математикалық ... ... ... ... ... үлгілері және
2010 жылға дейінгі өзгеру тенденциясы ... ... ... ... - ... ... бойынша компьютерде есептелінген
Сурет 2 - Құрылыс кешеніне қаржыландыру көздерінен ... ... ... ... ... өзгеруінің тренд үлгілері
Мәселен, Алматы облысының соңғы алты жылғы тұрғын үй ... ... ... ... ... ... тренд үлгісінің
математикалық бейнеленуі , оның ... ... ... ... жағдайда, жалпы өнім ауытқуының 93,7% зерттелетін фактормен
болып отырғандығын көрсетеді. Ал ... (6,3%) ... ... Тұрғын үйге жұмсалған инвестиция көлемі мен саладағы еңбек етіп
жатқан жұмысшылардың айлық жалақысы әр жылы ... 2012 ... ... ... өсуі ... ... жүргізілген мерзім басында ірі және орта кәсіпорындардағы қызмет
атқарып жатқан қызметкерлердің саны 86 адамға қысқарды. ... ... және кіші ... ... ... ... оларда орта есеппен
50-ге дейін адам жұмыс ... ... үлес ... ... ... шаққанда
2007 жылғы 85,2%-дан 2010 жылы 86,1%-ға өсті, қызметкерлер ... ... одан көп адам саны бар ... ұйымдары 62-ден 69 бірлікке жетті. Оның
ішінде жеке меншік нысандары 94,2%-ды құрады, шетел меншік нысандары облыс
бойынша 1 бірлік ... ... ... саладағы қаржылық дағдарыс облыстағы тұрғындар
мен кейбір қызметкерлерге негізгі тапсырыс ... ... ... ... ... және үй ... ... мемлекет
тараптан қолдау әлі де төмен екендігімен түсіндіріледі.
Кесте 1 - ... ... ... және ... жерлерде тұрғын
үйлерді іске қосу алаңы және серпіні
| | | | | | ... |2007 |2008 |2009 |2010 |2010 ж. |
| |ж. |ж. |ж. |ж. |2007 ж. |
| | | | | |(%) |
| ... ... ... алаңы, мың шаршы метр ... ... ... | | | | | ... мен ... |765,5 |929,3 |812,5 |609,3 |79,5 ... ішінде ауылдық жерлерде |221,8 |337,6 |268,9 |299,9 |135,2 |
| ... ... | | | | | ... өз ... және | | | | | ... ... |597,6 |884,4 |723,6 |374,7 |62,7 ... ішінде ауылдық жерлерде |206,1 |335,3 |264,7 |167,6 |81,3 |
| ... ... ... ... іске қосу, ... ... ... метр |
| |342,8 |407,2 |348,5 |255,8 |74,6 ... ... | | | | | |
| |126,1 |165,3 |187,3 |218,9 |173,5 ... ... | | | | | |
| ... - ... ... ... ... мәліметтері негізінде |
|құрастырылған. ... ... ... ... іске қосу ауданының үлкен үлесі
халықтың өз есебінен және ... алу ... ... ... Егер 1000 адамға есептегендегі тұрғын үйлерді іске қосу ауданы
2007 жылғы 342,8 шаршы метрден 2010 ... келе 255,8 ... ... ал ... ... бұл ... 73,5 пайызға өскенін көреміз.
Біздің пікірімізше, құрылыс ұйымдарының ... ... және оны ... ... ескерген жөн:
- құрылыс ұйымдары мен тұтынушылар арасында қарыздарды қайтарып алудың
дұрыс қалыптасқан ... ... ... үй ... ... ... ... қабілетсіздікке алып келді, өзара қарыз пайда болды.
- ел ішінде дағдарыс әсерінен экономиканың тұрақты дамымауы ... ... ... ... ... экономикалық-қаржылық тетіктерді
дұрыс қолдануға кедергі жасайды.
Құрылыс кешеніне қарасты ұйымдардың қызметтерін тұрақты ... ... ... ... ... басқару
технологиясы қолданылуы қажет.
2.2 Тұрғын үй ... ... ... ... ... және ... ... үй құрылысы кешені инвестициялық-құрылыс саласы үшін ... орта ... ... ... ... және ... үлкен тәжірибелік мән беріледі. Бас мердігер ырғақты түрде
қаржыландырылатын құрылыс бөлімшелеріндегі өз ... ... ... ... бос ... және орта ... ... өтініш
білдіреді, яғни лизингтік кооперациялық бірлесу жүзеге асады. [10]
Біздің пікірімізше, ... ... ... орта ... ... ... кооперациялық бірлесу түрін қолдану ... ... ... кәсіпорындар бірігіп жұмыс атқарады - кәсіпорындарара
бірлесу негізінде тұрғын үй ... ... ... ... және рәсімдеу жедел жүзеге асады. Олар ... ... ... ... ... көшумен қатар, бірінші ... ... ... ... ... және материалдық шығындарды
қысқарту негізінде экономикалық тұрақтылыққа жетеді. Облыстағы ... ... үш ... ... ... ... ... «Отау-Құрылыс» АҚ-ның «Батсу» АҚ-на қарағанда өндірілген құрылыс
көлемі екі есе төмен екендігіне қарамастан, нақты атқарылған жұмыс ... есе, ... ... ... 2 есе және ... ... ... жоғары екендігі анықталды (Кесте 2).
Кесте 2 - Алматы облысы тұрғын үй құрылыстық ... ... ... ... (2008-2010 жж. орташа жылдық шамада)
|Көрсеткіштер ... ... | |
| |АҚ |АҚ |% ... өнім және ... |985519 |505128 |51,2 ... мың тг. | | | ... ... ... саны,|100 |206 |206,0 ... | | | ... ... ... мың адам |123 |478 |388,6 ... | | | ... өнім мен қызметтің |927471 |488696 |52,6 ... ... ... мың тг. | | | ... шығындар, мың тг. |743861 |296190 |39,8 ... ... ... |9837 |10875 |110,5 ... мың тг. | | | ... ... мың тг. |16884 |65020 |385,0 ... да ... мың тг. |74606 |116609 |156,2 ... мың тг. |27150 |16432 |60,5 ... ... %. |2,9 |3,3 | |
| ... - ... АҚ мен ... АҚ статистикалық мәліметтері |
|негізінде автор есептеген. ... үйге қол ... ... ... және несиелік қаржылары
есебінен пәтер алу қабілеттілігі қоғамның даму деңгейін ... ... ... ... ... ... пәтер
бағасынан нақты табыс деңгейінің қалып қоюы, табыстың тұрақсыздығы ... ... ... алуы мүмкіндігіне кері әсерін тигізуде. Сол
себептен тұрғын үй ипотекалық несиелендіру жүйесінің ұзақ ... ... ... ... бірі ... жалақылы тұрғындарды
ғана емес, орташа табысты тұрғындарға да ипотекалық несиелендірудің қол
жетімділігін қамтамасыз ету ... ... ... несиелендіру жүйесі
дотациялық емес, нарықтық сипатта болуы қажет. ... ... ... ипотекалық несиелендіру қатысушылардың ... ... ... анық және ... ... ... [11]
Тұрғын үйді сатып алу немесе құруға ипотекалық несиелендіру жүйесі, ең
бірінші ... ... ... ... - несие берушілерден
тартылған қаржылық ресурстарды тиімді пайдалануына негізделеді. Аумақтарда
ипотекалық ... үйді ... ... ... түрі мен көлемі
аумақтағы нақты ... ... ... үйге ... ... пен ұсынысқа толық жауап беруімен, сондай-ақ аумақтық қажетті
нормативтік-құқықтық базамен ... ... ... ... ... ... дағдарыс жағдайында ел ішінде ... үй ... ... оны ... алуға ипотекалық несиелеуде мемлекеттік
қолдаудың ... ... ... ... ... жанұя өзінің жеке
тұрғын үйі болуын ... ... ... ... ... ... ... үй құрылысы ... алға ... ... ... деп атап өтуі де ел ... ... ... қамтамасыз етілуінің бір дәлелі.
Қазіргі дағдарыс жағдайында бұл мәселені шешудің бір жолы, кеңейтілген
ашық үлгі бойынша банктердегі ипотекалық ... ... үшін ... ... ... ... жылжымайтын мүліктермен
қамтамасыз етілген екінші реттегі бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... Үкіметінің ипотекалық дағдарысқа қарсы
қабылдаған бағдарлама аясында республикалық бюджет есебiнен арендалық және
несиелiк тұpғын үй ... ... ... ... алынды. Артық шығын жұмсап
жаңадан тұрғын үй салғанша, салынып ... жаңа үйдi ... алу ... ... екендігі анықталды. Сол себептен, аймақтарда арендалық
және несиелiк тұрғын үй құрылысын ... ... ... ... ... ... беру ... бiр жолы үлескерлiк қатысу ... ... үй ... ... ... елеулi өзгерiстер енгiзу, үлескерлердiң
мүддесiне орай ... ... ... заң ... ... Мәселен, бұрын үлескерлiк қатысу туралы келiсiм-шарт құрылыс салушы
мен үлескер арасында ғана жасалынатын болса, eндi оған ... ... да ... ... төрт ... ... ... керек.
Құрылыс салушыға лицензия беру тәртiбiне де ... ... ол ... және ... үй үшiн ... берiлуі тиіс. Үшiншiден, үлескердiң
құрылысқа қосатын қаржысының бiр бөлiгi eндi банктiң ... ... ... ... ... үй ... ... аяқталып пайдалaнyғa
берiлгеннен кейiн ғана ... ... ... ... қаржылық дағдарыстың тұрғын үй ... ... ... және бір жолы - тұрғын үй құрылыс жинақ банкісін
қалыптастыру және ... ... ... ... үйге қол ... беру ... ... Соңғы yaқытта тұрғын үй құрылыс жинақ ақша
жүйесiне қазақстандықтардың ... арта ... ... ... өзi ... ... ... қолдауынан кейін қарқынды
дамып келе жатқандығын байқатады. Банк ... ... ... ... ... ... тұрғын үйге қол жеткiзуi үшiн ұзақ
мерзiмге жоспарлап, тиянақты ... ... ... қолайлы жағдай жасап, бұл
бағытта бiрқатар iргелi ic-шаралар қазірдің өзінде жүзеге асуда.
Қазақстандағы тұрғын үй ... ... ... ... ... ... ... әрi тиiмдi мәселелердiң бiрi - мемлекеттiк
сыйлықақы болып ... ... үй ... ақша жүйесiндегi мемлекет сыйлықақысы
есебiнен клиенттiң салымдары жинақтау кезеңiндегi ... ... ай ... салынатын салымдар арқылы жүзеге асырылатын
жинақтарына жинақтау мерзiмiнiң өне ... ... ... ... Тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» АҚ-ың ... ... ... ... ... ... салымның көлемi одан әpi көбейедi.
Сөйтiп, өзге қаржы институттарына қарағанда бұл ... ... ... ... болады.
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақша жүйесi - бұл ... ... ... ... тұрғыда ынталандыру барысындағы болашағы мол шара
екендiгiн дәлелдейді. Егер ... ... ... болса, банктiң
сыйлықақысы да соғұрлым көп болып, бағалау көрсеткiшiнiң мәні де ... үй ... ... ... ... үй займын алуға шарт жасасқан ел
тұрғындары - яғни салымшылар ... ... ... ... ... Сала мамандарының айтуынша, осы салымдарға 0% мөлшерiндегi
мемлекеттiк сыйлықақы ... ... ... үй ... ... ұйғарған
азаматтар мұндай мүмкiндiктi толықтай пайдалануына болады. Қазiрден бастап
банкпен шарт ... ... ... ... депозиттегi ақшаның
жыл басынан жиналғанына қарамастан, жыл аяғында оған eкi жүз айлық есептiк
көрсеткiштiң 20%-ы мөлшерiндегi мемлекет ... ... ... үй ... саласында дағдарыстан шығу үшін қабылдаған іс-шаралар
жоғарыдағы ... және ... ... ... қамтиды.
Алматы облысында тұрғын үй құрылысына әсер етуші негізгі факторлардың
әсерін корреляциялық-регрессиялық талдау нәтижесінде компьютерде ... ... ... ... ... ... - облыс деңгейінде тұрғын үйлерді іске қосу, мың ш.м.; -
тұрғын үйге жұмсалған инвестиция, млн. тг.; - бір ... ... ... мың. тг.; - ... ... ... жалақы, тг.; -
құрылыс жұмыстары көлемі, млн. тг.
Көптік корреляцияның детерминация ... мәні ... ... ... бірге болған әсері жоғары деңгейде екендігі, ... ... ... өте ... ... анықталды.
Тұрғын үйге инвестицияның бір бірлікке артуы - әр жылға 0,0661 мың ш.м.
тұрғын үйлердің іске ... алып ... ал бір ... метрдің
орташа құны, құрылыста орташа айлық жалақы мен құрылыс жұмыстары көлемінің
бір бірлікке өсуі ... ... іске ... кері ... ... ... теңдеуден байқаймыз.
Сонымен қатар облыс деңгейінде тұрғын үйлерді іске қосуға әсер ететін
фактордың жеке және ... ... ... ...
жоғары екендігі және олардың оң әсер етуі ... ... - ... ... ... ... есептелінген
Сурет 3 - Алматы облысы тұрғын үй құрылысының негізгі көрсеткіштері
серпінінің тренд үлгілері
Тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... үй құрылысы үшін бюджеттік ... ... ... ... ... үй салу және пәтерлерді кезекте тұрған
тұрғындар арасында тегін беру қолға алынған ... ... ... ауылдық
елді мекендер мен қалаларда тұрғындар өз қаржысымен де тұрғын үй ... ... ... ... ... ... ... отбасы тұрғын үй мәселесін екінші
деңгейдегі банк ... ... ... ... ... ... ... облыста тұрғын үйге инвестицияның тартылуы жыл сайын
0,1422 дәреже ... ... ... 2009 жылы ... ... ... тұрғын үйлерді іске қосу және соның ішінде халықтың
өз күшімен және несие көмегімен тұрғын үйлерді іске қосу ... ... ... ... ... детерминациялық коэффициенттері,
сәйкесінше 0,6620, 0,4404 және 0,5266 құрады.
Экстраполяциялық ... ... ... тұрғын үй құрылысын
болашаққа дамыту нұсқасы құрылып, ұсынылды (Кесте 3). [13]
Кесте 3 - Облыстағы тұрғын үй ... ... ... тренд үлгілері
мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы, экстраполяциялық сценариі ... | | | | ... ... ... мен |2012 |2014 |
| |10 ... |ж. |ж. |
| |жж. ... | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | | | | ... ... қорға бағытталған|120,0 | |173,1 |237,4 |
| | | | | ... ... тг. | | | | ... ... ... үйге | | | | ... ... млн. |17,9 | |20,4 |23,2 ... | | | | ... ... ... ... | | | ... тг. ... ... | | | |5 ... ... ... іске ... | | | ... м2 ... ... |779,2 | |858,4 |1002,9 |
| | | | | |
|- ... өз ... және | | | | ... көмегімен, мың м2. |644,9 | |668,5 |775,3 |
| | | | | ... ... | | |258,6 |299,3 |
|- ... ... мың м2. |243,3 | | | |
| | | | | ... Пәтердің орташа көлемі, | | | | ... метр |109,4 | |95,7 |122,8 ... ... ... айлық | | | | ... ... ... |38194 | ... | | | | ... - ... ... және ... ... ... есептеген ... ... ... үй ... ... стратегиялық дамыту
мақсатында автордың әзірлеген экономикалық-математикалық, корреляциялық-
ререссиялық және тренд үлгілері арқылы көп жылдық нақты ... ... ... ... есептеу нәтижесіне, болашаққа болжау
жасалынды.
2014 жылға анықталған оңтайлы негізгі көрсеткіштер ... ... жж. ... ... ... ... үйге жұмсалған
инвестиция көлемі 29,6%-ға артатыны, құрылыс жұмыстары көлемі ... ... іске қосу - ... ... үй құрылыс саласындағы
жұмысшының ... ... ... ... - ... ... анықталды.
Тұрғын үй құрылысы кешені қызметтерін оңтайландыру мақсатында, құрылыс
кәсіпорындарының табыстылығын ... ... ие, үй ... бәсекелі құрылыстық өнім өндiрiсiн дамыту арқылы автор ұсынған іс-
шараларды ... ... ... ... дайын пәтерлерді тұтынушының
сұраныс талабына сай сату арқылы ... үй ... ... ... және ... ... ... Әлеуметтік-экономикалық жүйені дамытудың заңдылықтарын туындататын,
тұрғын үй ... ... ... ... ... ... мен ерекшеліктерін есепке ала отырып, отандық тұрғын үй құрылыс
кешенін дамытудың келесі құрамдас ... ... ... ... табиғи-географиялық, өндірістік-технологиялық,
экологиялық және ұйымдастыру-басқарушылық. Әрбір құрамдас ... ... ... ... Үй ... ... қызмет етуінің ішкі «реттеушісі» болып ондағы
барлық ортақ мүдделі қатысушылар, ... ... ... мен ... ... ... тұрғын үй құрылыстық жүйе
алынады. ... үй ... ... қолданатын құрылыстық материалдардың,
бұйымдар және құрастырылған құрылыстық заттардың, құрылыстық технология мен
материалды өндіру технологияларының ... ... ... ... ыңғайлылығын, экологиялық ... ... ... ... әрекет ету барысындағы пайдалану шығындарын,
құрылыстық өнімдердің нарықтық бағасын негіздейді.
3. Тұрғын үй құрылыстық кешенін ... кең ... қол ... ... факторлары әсер етеді. Қол жетімді тұрғын үй, сол ... ... ... екендігімен, белгілі табыс деңгейдегі тұрғындардың әрбір
әлеуметтік топ ішіндегі тұрғындардың тұрғын үйді алу ... ... ... Қол ... тұрғын үйді есептеу үшін белгілі ... ... үй ... қолдану қажет, алайда бұл кезде аймақтағы
тұрғындардың ең аз күн ... ... ... үй ... ... ... ... ету барысындағы өндірістік шығындардың нақты
көлемін есепке алу ... Үй ... ... ... ... ... тұрғын үй
мәселесінің басымдылығын бейнелейтін жалпы ... ... ... ... ... ... үймен тұрғындарды қамтамасыз ету
көрсеткішін қолдану ... сай ... ... ... қолданылатын
халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету ұғымы, жыл ... ... ... ... көлемін сол мерзімдегі аймақтағы тұрақты тұрғындардың санына ... мәні ... ... ... ... болып табылады.
Себебі жүргізілген орташа есептемеде аймақтағы тұрғындардың ... ... ... ... ... нақты бейнесі «жойылады».
Тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз етуді дұрыс сипаттау үшін ... ... ... ... ... көлеміне сәйкес тұрғындарды бөліп,
талдау қажет.
5. Ақпараттық жүйенің құрылымы өзара байланысты алты ішкі ... ... ... ... ... болжау; тұрғын үйді
тұтынушылардың әлеуметтік тобы бойынша тұрғындарға бөлу; тұрғын үй құрылысы
үшін аймақтағы инвестициялық ... ... және ... ... ... құрылыстық жүйесінің тиімділігін кешенді түрде бағалау;
тұрғын үй ... ... мен ... ... құрылыстың өндірістік
базасының жүйе құрушы кәсіпорындары бойынша ... ... ... ... ... құрастыру, жаңа құрылыс) анықтау арқылы,
құрылыстық материалдар, бұйымдар және құрастырылған құрылыстық ... ... ... кешенін стратегиялық басқару келесі қағидаларға негізделуі
қажет: ұйымдардың негізделген, саналы ... ... даму ... ... ... ... үшін ... түрлері мен жаңа
формаларын әрдайым іздеу; шаруашылық қызметін ... мен ... ең ... ... ... ішкі ... мен оның ... және басқарылатын, тұрғын үй құрылыс ұйымдары мен сыртқы орта
арасындағы оңтайлы қатынасты қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... талдау
негізінде анықталды:
- мемлекеттік меншіктікті жекелендіру нәтижесінде тұрғын үй құрылыстық
өнімдерін еркін сатушылар ... ... мен ... алушылардың
(инвесторлар, тапсырыс берушілер, тұрғындар) ... ... ... ... ... ... ... таңдау, бұл тұрғын үй құрылыс кешені құрған
құрылыс өнімдеріне экономикалық негізделген бағаны қоюға мүмкіндік ... ... ... ... мен ... жағдайда, мердігерлік келісімімен тұрғын үй ... ... мен ... ... арасындағы өзара қатынасты реттеу қажеттілігі;
- басқа да салалармен салыстырғанда тұрғын үй ... ... ... қаржыландырудың мемлекеттік көздерін пайдалану мүмкіншілігі;
- ұсыныстың сұраныстан үстемділігі, бұл бәсекелестіктің болуын қажет
етеді, ... ... ... ... сапамен қамтамасыз етудің аса
маңызды ... ... ... ... ... тұрғын үйлерді іске қосу көлеміне әсер ететін төрт
фактордың әсер мөлшері компьютер арқылы анықталды және факторлық ... оның ... ... ... ... ... ... Көптік корреляциялық-регрессиялық үлгінің
түріндегі көрінісі, тұрғын үйлерді іске қосу көлеміне осы төрт ... ... ... ... ... деңгейде екендігі, детерминация
коэффициенті болып, факторлардың топтық әсері 91,09%-ды ... ... ... ... үй ... ... ... сценарий
бойынша дамытудың тренд үлгілері нәтижесінде 2014 жылға ... ... жж. ... ... ... ... үйге ... көлемі 29,6%-ға артатыны, құрылыс жұмыстары көлемі 92,5%-ға,
тұрғын ... іске қосу - ... ... үй ... ... орташа айлық атаулы жалақысы - 63,3%-ға өсетіні анықталды.
Сөйтіп, тұрғын үй құрылысы ... ... ... ... қызметтерін талдау мен зерттеу арқылы құрылыстық материалдар
және бұйымдарға қажеттілікті болжауда, облыстағы ... үй ... және оның ішкі ... үшін ... ... ... көп ... үлгілерді қолдану арқылы жоғары деңгейде
экономикалық тиімділікке қол жетіп, облыста тұрғын үй құрылысы кешенінің
қалыптасып, ... ... ... жасалады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Адленов А.К. Қазіргі кездегі ... ... ... ... сай
дамыту жолдары // «Индустриалды-инновациялық даму - Қазақстанның тұрақты
экономикасының негізі». Алматы, 2010. -103-105 б.
2. Аубакиров К.А. Құрылыс кешеніндегі даму ... ... -14-17 ... ... И.С. ... ... ... мүмкіндік беретін
іс-шаралар мен әдістер жиынтығы ретінде. Астана -2008. -111-113 б.
4. Кульбай Ә.Б. ... ... ... ... өзіндік
қағидалары//АльПари. -2009. -№3-4. -253-254 б.
5. Ертаев Е.Ж. Құрылыс ұйымдары қызметінің маркетингтік ортасы//«Қазақстан
жоғары мектебі». -2009. -№1. -262-264 ... ... Ф.С. ... ... ... даму ерекшеліктері //
«Қазақстан Республикасы экономикасының қаржы тетігін дамытуды жетілдіру -
бәсекелестікке ... ... атты ... ... ... ... 2-том. Алматы, 2007.54 б.
7. Ескараев М.М. Алматы облысының тұрғын үйлер ... ... ... ... ... ... ... -18-21 б.
8. Кузнецов А.В. Оценка эффективности производственной ... ... и ... ... в ... ... //
Материалы республиканской научно-практической конференции «Новое качество
экономического роста: инновации, конкурентоспособность, инвестиции». ... ... ... -2010. ... Серикбаева А.Т. Тұрғын үй құрылысы кешенін қалыптастыру және дамытудың
теориялық негіздері//«Аймақтық экономиканы ... ... атты ХҒТК ... Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
-2010.
10. Ақажанов А.А. Алматы облысындағы тұрғын үй құрылысының қазіргі жағдайы
және оның даму ... ... ... 2010. ... б.
11. Жумабай Д:Ж. Құрылыс кешені ұйымдарының қызмет ... мен даму ... // ... атындағы ХҚТУ. «Хабаршы». -Түркістан, -2009. -№1(64).-
344-349 б.
12. Ертаев Е.Ж. Қаржылық дағдарыстың ... үй ... ... және ... жою жолдары//«Аймақтық экономиканы индустриалды-инновациялық
дамыту мәселелері» атты ХҒТК ... ... ... ... ... 1-том. -Шымкент. -2009. -48-52 б.
13. Баженов К.Е. Тұрғын үй ... ... ... ... экономиканы индустриалды-инновациялық ... атты ХҒТК ... ... ... университет.
Нұрлы бейне, 2-том. -Ақтөбе. -2007. -3-8 б.
ҚОСЫМША 1
Құрылысқа тартылған инвестиция мен құрылыс қызметінің негізгі
көрсеткіштерінің серпіні, млрд. тг.
| |2007 ж.|2008 ... |2010 ж.|2010 ж. ... | | | | |2007 ж. |
| | | | | |(%) |
| |ҚР |2420,9 |2810,3 |3428,6 |3836,1 |158,4 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| |АО |64,9 |84,5 |127,2 |203,2 |3,1 есе |
| ... - ... ... ... басқармасы мәліметтері негізінде|
|құрастырылған. ... ... 1 – ... үй ... ... ... қызметтік құрылымы
ҚОСЫМША 3
Сызба Алматы облысының статистика басқармасының мәліметтерінен негізінде
құрастырылған
-----------------------
Тұрғын үй ... ... ... инвестициялық саясат, салық саясаты,
заңдар
Инвестициялық жобаны жүзеге асыру
БАС МЕРДІГЕРЛІК ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ҰЙЫМДАР
Несиелеу
Жарнама ... ... Банк ... ... ... ... қызметтері ... ... ... ... ... ... құру ... ... ... ... ... ... өнімін тікелей пайдалану
ТҮҚК кәсіпорындары, ұйымдары, тұрғындар
Қажетті іс шараларды өткізу туралы шешім қабылдау
ИНВЕСТОРЛАР ... ... ... ... САТУШЫЛАР
ЖАРНАМА СТАТИСТИКА САҚТАНДЫРУ БАНКТЕР ... ... ... ... АГЕНТТІГІ ҰЙЫМДАРЫ
БИРЖАСЫ ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫС ӨНІМІНІҢ ТҰТЫНУШЫЛАРЫ
ТҮҚК - не ҚҰРЫЛЫС ӨНІМДЕРІН ... ...

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АҚШ жергілікті басқаруының экономикасының ерекшеліктері12 бет
АҚШ территориалды басқару және АҚШ-ғы муниципалды менеджментті ұйымдастырудың негізгі типтері29 бет
Білім беру мен денсаулық сақтау салаларына талдау жасау23 бет
Банктің мемлекеттік бағалы қағаздармен операциялары: рәсімделуі, есебі және даму келешегі63 бет
Бағалы қағаз деген не?10 бет
Бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік4 бет
Бизнес жоспардың тұрпаттамасы8 бет
Бюджетаралық қатынас- бюджет процесін дамытудың бірден-бір қайнар көзі7 бет
Дамыған елдердегі жергілікті өзін өзі басқаруды тәжірібиесі30 бет
Жергілікті жердегі муниципалдық әлеуметтік саясат31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь