Сапамен жобаларды басқару пәнінен оқу бағдарламсыПән: Менеджмент
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 53 бет
Таңдаулыға:   
1. КІРІСПЕ

Пән туралы қысқаша сипаттама. Нарықтық экономика жағдайында Сапамен
жобаларды басқаруң курсы инвестициялық жобаларды іріктеумен және жүзеге
асыруға дайындаумен айнылысатын мамандар үшін қажет. Әртүрлі жобалардың
тиімділігін анықтағанда қолданылатын тәсілдер қаржылық басқару, маркетинг,
микроэкономика, тәуекел деңгейін бағалау, инвестициялық жобалардың
тиімділігін талдау сияқты экономика білімінің көптеген салаларын қамтиды.
Сапамен жобаларды басқаруң пәнін оқу барысында болашақ мамандар өз
білімдерін, инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажет, қаржылық және
экономикалық талдау тәсілдерімен толықтырады. Сонымен қатар, кезкелген
саладағы басқаруды ұйымдастыру нысандарының өзара байланысы мен өзара іс-
қимылын қоғамның әлеуметтік - экономикалық дамуының нақты жағдайларында
қолданудың әістерін түсінуге қол жеткізу болып табылады.

Пәннің мақсаты.
Бұл пәнді үйретудегі мақсат – студенттердің жобаларды талдаудың,
жобаларды сапамен басқарудың негізгі түсініктері мен тәсілдері туралы толық
білім алып, нақты жобаларды жүзеге асысу үшін теориялық зерттеулерді
қолдана білуге үйрету. Келешек мамандарға өнімдер, ресурстар, және ақша
ағынының қозғалысын анықтауға үйрету. Жобалардың қоршаған ортаға әсерін
анықтау, инфляцияның әсерін ескертіп, жобаны іске асырудағы байланысты
туындататын тәуекелділікк жол бермеу әдістерін үретіп, студенттерді алдын-
ала дайындайды.

Пәннің міндеттері.
Курс бағдарламасында лекция және семинар сабақтары қарастырылған.
Пәнді игеру барысында жобалар және олардың дамуының теориялық аспектілері,
Қазақстан Республикасы жобаларының жұмыс істеу ерекшеліктері, олардың
есептелінуі, жобалардың жалпы тиімділігін есептейтін көрсеткіштерді
анықтау. Үлкен көлемді жобалар үшін қоғамдық тиімділік және де қоғамдық
тиімділікті анықтау әдістерін үйрету.

Пререквизиттер.
Сапамен жобаларды басқару пәнін оқып меңгеру үшін студенттердің жалпы
нарық экомикасы, басқару есебі, қоғаммен жұмыс істеу туралы түсініктері
болу керек. Бұл курсты меңгеру үшін студенттердің Экономикалық теория
негіздері, Басқару есебі, Кәсіпкерлік негіздері, Басқаруды талдау,
Инвестициялық қызмет, Кәсіпорын қаржысы Бизнес жоспар және т.б пәндерден
алған білімдері өте қажет.

Постреквизиттер.
Сапамен жобаларды басқару пәнін толық менгерген студент тауар мен
қызмет өндірісін бақаруына тиісті пәндерді игереді, атап айтқанда ұйымды
басқару Қаржыны басқару және тағы басқа экономикалық пәндерді меңгере
алады.

Қысқартылған сөздерге түсініктеме.
СӨЖ- студенттің өзіндік жұмысы
ОБСӨЖ- оқытушы басшышылығымен орындайтын СӨЖ.

Оқытушы туралы қысқаша мәліметтер:
Оқытушы Сұлтанханова Г.Т. әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
Университетінің экономика және бизнесң факультетінің ұйым менеджменті
мамандығы бойынша бітірген. 6 ғылыми мақала жарыққа шығарған.

2.ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ

№ Семестр Аудиториялық сабақтар Аудиториядан тыс сабақтар
лекция практика семинар лаборатория ОБСӨЖ СӨЖ
1 3 30 15 45 45
Барлығы 135 30 15 45 45

3. ПӘН САҒАТЫНЫҢ БӨЛІНУІ

№ Тақырыптар атауы Аудиториялық ӨБСӨЖ СӨЖ
сабақтар
Лек Прак Лаб
1 1.Тақырып. Жобаның экономикалық 2 1 2 2
мазмұны.
2 2.Тақырып. Жобаларды басқару 1 1 2 2
тұжырымдамасы.
3 3.Тақырып.Жоба түрлерінің 2 1 2 2
жіктемесі.
4 4.Тақырып. Жобалардың мақсаты мен1 2 2
стратегиясы.
5 5.Тақырып. Жобаның қоршаған 2 1 2 2
ортасын анықтау.
6 6.Тақырып.Жобалардың өмірлік 1 2 2
циклы.
7.Тақырып. Жобаны жүзеге асырудың2 1
ұйымдастырушылық экономикалық
жүйесі.
8 8.Тақырып. Жобаларды басқару 2 1 4 4
көрсеткіштері.
9 9.Тақырып. Жобаларды басқару 1 1 4 4
әдістері.
10 10.Тақырып. Жобаларды талдауда 2 1 3 3
қолданылатын есептеу тәсілдері
Проценттерді есептеу тәсілдері.
11 11.Тақырып. Дисконтау, NPV, ARR, 2 1 2 2
ІRR.
12 12.Тақырып. Ұзақ мерзімдік 2 1 2 2
қарыздарды қайтару тәсілдері.
13 13.Тақырып. Инвестициялық 1 1 2 2
жобаларды қаржылық-экономикалық
бағалаудың негізгі ережелері.
14 14.Тақырып. Инвестициялық 1 1 2 2
жобаларды қаржылық-экономикалық
бағалау.
15 15.Тақырып. Ақша ағымын анықтау 2 1 2 2
тәсілдері.
16 16.Тақырып. Жобалардың 1 2 2
тиімділігін бағалаудың негізгі
тәсілдері.
17 17.Тақырып. Жобалардың 1 1 2 2
тәуекелдігін бағалау.
18 18Тақырып. Инфляция жағдайының 2 1 2 2
инвестициялық жобаларды бағалауға
тигізетін әсері.
19 19Тақырып.Жобаларды қаржыландыру 1 2 2
20 20.Тақырып. Жобаны басқарудың 1 2 2
нәтижесі.
Барлығы: 30 15 45 45

4. ЛЕКЦИЯНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ Күні Лекция тақырыптары және оның жоспары Сағат Әдебиет
саны
1 Тақырып. Жобаның экономикалық мазмұны 2 Ә.3,4,1,2
Жобаның экономикалық мазмұны
Жоба туралы ұғым
Нарығтық экономика жағдайындаы жобалардың
категорияларын талдау
2 Тақырып. Жобаларды басқару тұжырымдамасы 1 Ә.6,3,4,9
Жобаларды басқару түсінігі,
Жобалар түрлері, мақсаты мен мәні.
Жоба құрылымы, жобаға қатысушылар
3 3. Тақырып. Жоба түрлерінің жіктемесі 2 Ә.3,4,2,1
Шағын жобалар
Мегажобалар
Халықаралық
Халықшаруашылық жобалар
4 4. Тақырып. Жобалардың мақсаты мен стратегиясы 1 Ә.5,6,3,4
Жобалардың ішкі ортасы
Жобалардың сыртқы ортасы
Жобалардың мақсатын анықтау
Жобалардың стратегиясын қалыптастыру
5 5. Тақырып. Жобаның қоршаған ортасын анықтау 2 Ә.6,7,2,3
Жобалардың саяси ортамен байланысы
Жобалардың экологиямен байланысы
Жобалардың нарықпен байланысы

6 6. Тақырып. Жобалардың өмірлік циклы 1
Жобалардың инвестиция алдындағы циклы
Инвестиция циклы
Пайдаланым циклы
7 7. Тақырып. Жобаны жүзеге асырудың ұйымдастырушылық2 Ә. 4,8,9
экономикалық жүйесі
Жоба тәуекелділігін төмендету механизмі
Жоба шығындары
Жобаны анықтау бағалары
8 8. Тақырып. Жобаларды басқару көрсеткіштері 2 Ә. 1.2.3
Жобаның көлемі және құны.
Жобаның орындалу мерзімі және фазасы.
Жоба шешімдерінің сапасы.
9 9. Тақырып. Жобаларды басқару әдістері 1 Ә. 5,6,7
Жүйелік жоспарлау және басқару әдістері
Күнтізбелік жаспарлау әдістері
Құрылымдық жоспарлау әдістері
Жобаларды модельдеу әдістері
10 10. Тақырып. Жобаларды талдауда қолданылатын 2 Ә.8.9
есептеу тәсілдері
Жобаларды талдау тәсілдері,
проценттік есептеу
11 11. Тақырып. Дисконтау, NPV, ARR, ІRR. 2 Ә.1.5.8
Дисконт түсінгі.
NPV түсінігі
ARR түсінігі
РІ түсінігі
12 12. Тақырып. Ұзақ мерзімдік қарыздарды қайтару 2 Ә1.2.3
тәсілдері.
Қаржылық рента
Қаржылық рентаның қазіргі құны.
13 13. Тақырып. Инвестициялық жобаларды 1 Ә.7,8,9
қаржылық-экономикалық бағалаудың негізгі ережелері.

Жобаны қаржылық-экономикалық жағынан бағалау.
Жобаны коммерциялық жағынан бағалау.
Өнімді өткізу бойынша өндірістік шығындар
14 14. Тақырып. Инвестициялық жобаларды 1 Ә.5,6,7
қаржылық-экономикалық бағалау
Айналым қаражаттарының қажеттілігін анықтау.
Айналым капиталының түрлі тиімділіктерін анықтау.
15 15. Тақырып. Ақша ағымын анықтау тәсілдері 2 Ә.9,10
Инвестициялық қызметтегі ақша ағымы.
Оперциялық қызметтегі ақша ағымы
Өнімді өткізудегі өндірістік шығындар
Жобаның қаржылық профилі
16 16. Тақырып. Жобалардың тиімділігін бағалаудың 1 Ә.1,5,9
негізгі тәсілдері
Жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі
принциптері.
Жоба тиімділігін есептеудегі негізгі мәліметтер.
Жобалардың тиімділігін бағалау.
17 17. Тақырып. Жобалардың тәуекелдігін бағалау 1 Ә.8.9
Тәуекелділік және белгісіздік.
Жобаны талдаудағы тәуекелділік.
Тәуекелділіктің сандыңқ және сапалық талдауы.
Тәуекелділікті төмендету тәсілдері.
18 18. Тақырып. Инфляция жағдайының инвестициялық 2 Ә.5,6,3,4
жобаларды бағалауға тигізетін әсері
Инфляция көрсеткіштері.
Инфляция әсері.
Дефлирлеу.
Инфляцияны болжамдау шаралары
19 19. Тақырып. Жобаларды қаржыландыру 1 Ә.3,4,1,2
Жобаны қаржыландырудың кемшіліктері мен
артықшылықтары.
Жобаны қаржыландырудағы қолдану тәсілдері
20 20. Тақырып. Жобаны басқарудың нәтижесі 1 Ә.3,4,1,2
Ғылыми талдау нәтижесі.
Жаңа технологиялық прогресс.
Кәсіпорын құрылымын жаңғырту.
Барлығы 30

4.СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК – ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ Күні Сабақтың тақырыптары және оның жоспары Сағат Тапсырманы Әдебиет
саны тексеру
түрі
1 Тақырып. Жобаның экономикалық мазмұны Үй Ә.3,4,1,2
Жобаның экономикалық мазмұны 1 тапсырмасын
Жоба туралы ұғым талқылау
Нарығтық экономика жағдайындаы
жобалардың категорияларын талдау
2 Тақырып. Жобаларды басқару тұжырымдамасы Үй Ә.3,4,1,2
Жобаларды басқару түсінігі, 1 тапсырмасын
Жобалар түрлері, мақсаты мен мәні. талқылау
Жоба құрылымы, жобаға қатысушылар
3 3. Тақырып. Жоба түрлерінің жіктемесі Арнайы Ә.3,4,2,1
Шағын жобалар 1 тақырыпқа
Мегажобалар дөңгелек стол
Халықаралық ұйымдастыру
Халықшаруашылық жобалар
4 4. Тақырып. Жобалардың мақсаты мен Үй Ә.5,6,3,4
стратегиясы 1 тапсырмасын
Жобалардың ішкі ортасы талқылау
Жобалардың сыртқы ортасы
Жобалардың мақсатын анықтау
Жобалардың стратегиясын қалыптастыру
5 5. Тақырып. Жобаның қоршаған ортасын Қысқаша Ә.6,7,2,3
анықтау 1 конспект
Жобалардың саяси ортамен байланысы түрінде өз
Жобалардың экологиямен байланысы түсінігін
Жобалардың нарықпен байланысы айту.

6 6. Тақырып. Жобалардың өмірлік циклы Ситуациялық Ә.7,8,3,2
Жобалардың инвестиция алдындағы циклы 1 жағдайларды
Инвестиция циклы талдау
Пайдаланым циклы
7 7. Тақырып. Жобаны жүзеге асырудың Қысқаша Ә.6,2,3,1
ұйымдастырушылық экономикалық жүйесі 1 конспект
Жоба тәуекелділігін төмендету механизмі түрінде өз
Жоба шығындары түсінігін
Жобаны анықтау бағалары айту.
8 8. Тақырып. Жобаларды басқару Ә.4,9,7,6
көрсеткіштері 1 Үй
Жобаның көлемі және құны. тапсырмасын
Жобаның орындалу мерзімі және фазасы. талқылау
Жоба шешімдерінің сапасы.
9 9. Тақырып. Жобаларды басқару әдістері Тақырып Ә.10,12,3
Жүйелік жоспарлау және басқару әдістері 1 бойынша тест
Күнтізбелік жаспарлау әдістері тапсырмасын
Құрылымдық жоспарлау әдістері орындау
Жобаларды модельдеу әдістері
10 10. Тақырып. Жобаларды талдауда Үй Ә.3,6,9,2
қолданылатын есептеу тәсілдері 1 тапсырмасын
Жобаларды талдау тәсілдері талқылау
проценттік есептеу
11 11. Тақырып. Дисконтау, NPV, ARR, ІRR. Есептулер Ә. 5,8,12
Дисконт түсінгі. 1
NPV түсінігі
ARR түсінігі
РІ түсінігі
12 12. Тақырып. Ұзақ мерзімдік қарыздарды Өндірістік Ә.4,6,9,1
қайтару тәсілдері. 1 жағдайды 2
Қаржылық рента талдау
Қаржылық рентаның қазіргі құны.
13 13. Тақырып. Инвестициялық жобаларды Есептулер Ә.5,9,3,1
қаржылық-экономикалық бағалаудың негізгі1
ережелері.
Жобаны қаржылық-экономикалық жағынан
бағалау.
Жобаны коммерциялық жағынан бағалау.
Өнімді өткізу бойынша өндірістік
шығындар
14 14. Тақырып. Инвестициялық жобаларды 1 Өндірістік Ә.
қаржылық-экономикалық бағалау жағдайды 7,11,13
Айналым қаражаттарының қажеттілігін талдау
анықтау.
Айналым капиталының түрлі тиімділіктерін
анықтау.
15 15. Тақырып. Ақша ағымын анықтау Есептулер Ә.9,7,3,2
тәсілдері 1
Инвестициялық қызметтегі ақша ағымы.
Оперциялық қызметтегі ақша ағымы
Өнімді өткізудегі өндірістік шығындар
Жобаның қаржылық профилі
16 16. Тақырып. Жобалардың тиімділігін Өндірістік Ә.1,5,9
бағалаудың негізгі тәсілдері жағдайды
Жобалардың тиімділігін бағалаудың талдау
негізгі принциптері.
Жоба тиімділігін есептеудегі негізгі
мәліметтер.
Жобалардың тиімділігін бағалау
17 17. Тақырып. Жобалардың тәуекелдігін Өндірістік Ә.8.9
бағалау жағдайды
Тәуекелділік және белгісіздік. талдау
Жобаны талдаудағы тәуекелділік.
Тәуекелділіктің сандыңқ және сапалық
талдауы.
Тәуекелділікті төмендету тәсілдері.
18 18. Тақырып. Инфляция жағдайының Есептулер Ә.5,6,3,4
инвестициялық жобаларды бағалауға
тигізетін әсері
Инфляция көрсеткіштері.
Инфляция әсері.
Дефлирлеу.
Инфляцияны болжамдау шаралары
19 19. Тақырып. Жобаларды қаржыландыру Тақырып Ә.3,4,1,2
Жобаны қаржыландырудың кемшіліктері мен бойынша тест
артықшылықтары. тапсырмасын
Жобаны қаржыландырудағы қолдану орындау
тәсілдері
20 20. Тақырып. Жобаны басқарудың нәтижесі Парламенттік Ә.3,4,1,2
Ғылыми талдау нәтижесі. дебат өткізу
Жаңа технологиялық прогресс.
Кәсіпорын құрылымын жаңғырту.
Барлығы 15

5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС (СӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫ

№ СӨЖ тақырыптары Тапсырманы ТапсырмақТапсырманы
орындау абылдау қабылдау
формасы мерзімі орны
Жобаларды талдау туралы түсінік және Доклад Каб №102
оның кезеңдері 10-
18
Жобаны экономикалық талдау Реферат Каб №102
10-
18
Жобаны қаржылық талдау Реферат Каб №102
10-
18
Қазақстан кәсіпорындарында сыртқы Даклад Каб №102
экономикалық қызметті басқару 10-
18
Нарық жағдайында фирма стратегиясын Кейс Каб №102
жасау 10-
18
Басқару жүйесі және бизнес жүйесі Құрал жасау Каб №102
10-
18
Жобалық тәуекелдік және оны төмендету Реферат Каб №102
жолдары 10-
18
Басқарудың экономикалық әдістері Реферат Каб №102
10-
18
Бизнес жүйесіндегі нарық және Шағын баяндама Каб №102
бәсекелестік 10-
18
Белгісіздік және тәуекелді жағдайлардаКейс Каб №102
басқару шешімдерін дайындау және 10-
таңдау 18
Фирманы басқаруда қаржы-несие Құрал жасау Каб №102
механизмі 10-
18
Жобаны техникалық тұрғыдан басқару Доклад Каб №102
10-
18
Жобаны экологиялық тұрғыдан басқару Реферат Каб №102
10-
18
Жобаны құрылымдық тұрғыдан басқару Реферат Каб №102
10-
18
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын басқаруДаклад Каб №102
10-
18
Өндірістік шығындарды талдау Кейс Каб №102
10-
18
Жобаларды талдауда қолданылатын Құрал жасау Каб №102
көрсеткіштер 10-
18
Жоба тиімділігінің көрсеткіштерін Реферат Каб №102
талдау 10-
18
Ақша ағымын талдау Реферат Каб №102
10-
18
Инвестициялық жобаға байланысты Шағын баяндама Каб №102
табыстар мен шығындарды жорамалдау 10-
18
Жобаны қаржыландыруды ұйымдастыру Кейс Каб №102
10-
18
Жобаларды талдауда қолданылатын баға Құрал жасау Каб №102
белгілеу саясаты 10-
18
Инфляция жағдайының жобаларды талдауғаДоклад Каб №102
және бағалауға тигізетін әсері 10-
18
Инвестициялық жобалардың түрлері. Реферат Каб №102
10-
18
Жобаға қатысушылар. Реферат Каб №102
10-
18
Бизнес жоспар, оның түрлері Даклад Каб №102
10-
18
Жоба маркетингі, оның бағдарламасы, Кейс Каб №102
бюджеті, жүзеге асырылуы 10-
18
Жоба менеджерінің қызметі Құрал жасау Каб №102
10-
18
Жоба тиімділігінң негізі көрсеткіштеріРеферат Каб №102
10-
18
Жобаның сапа менеджменті Реферат Каб №102
10-
18

8. ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН СТУДЕНТТІҢ ОРЫНДАЙТЫН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
МАЗМҰНЫ (ОБСӨЖ)

№ 1. Жоба туралы түсінік. Жобаның экономикалық мәні және маңызы.
Дөнгелек стол.
Тақырыбы: “Инвестициялық жобаның қажеттілігі және маңызы”.

№ 2. Инвестиция, инвестиция түсінігі.
Дөнгелек стол.
Тақырыбы: “Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасына келіп жатқан шетелдік
инвестициялық жобалар ағымы”.

№ 3. Бизнес жоспар.
Шағын баяндама.
Тақырыбы: “Бизнес жоспар құру жолдары”.

№ 4. Бизнес жоспар құру.
Топқа бөліп өткізу.
Тақырыптар:
Альфаң кәсіпорының бизнес жоспарын құру.
Дельтаң кәсіпорының бизнес жоспарын құру.

№ 5. Дисконт туралы ұғым.
Реферат.

Тақырыптар:

Дисконт. Күрделі процент. Тиімді проценттік мөлшерлеме

№ 6. PV, NPV.
Есептеулер.
№ 7. Инфляция
Шағын баяндама.
Тақырыбы: “Инфляцияның жобаларға әсері”.
№ 8. Төлемдер ағымы. Қаржылық рента
Реферат.
Төлемдер ағыны. Аннуитет
Төлемдер ағымының жалпы көрсеткіштері
Төлемдер ағымы негізінде табыстылықты анықтау
№ 9. Инвестициялық жобаларды қаржылық-экономикалық бағалаудың негізгі
ережелері.
Баяандама.
Тақырыбы:
Инвестициялық жобаларды бағалаудың арнайы тәсілдерін жасау қажеттілігін
анықтайтын факторлар
№ 10. Ақша түсімін анықтау тәсілдері.
Есептеулер.
№ 11. Жобаларды қаржыландыру

Реферат.

Қаржыландуры қажеттілігін бағалау

Сыртқы қаржыландырудың көздері

№ 13. Инвестиция жасау тәуекелдігі
Дөнгелек стол.
Тақырыбы:
“ Инвестиция жасау тәуекелдігін бағалау”.

7.ОҚУЛЫҚТАР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер:
1. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Учебник для вузов – СПб.;
ДваТрИң, 1996.
2. Управление проектами. Толковый англо-русский словарь – справочник Под
ред. проф. В.Д. Шапиро. М.: Высшая школаң, 2000.
3. Управление инвестициями: В 2-х тт. В.В.Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д.
Шапиро и др. – М. Высшая школа, 1998.
4. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний.
Справочное пособие – Высшая школаң, М., 2000.
5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное пособие. М.:
Высшая школа, 2001.
6. Кулекеев Ж., Зиябеков Б. Введение в проектный анализ. – Алматы, 1996г..
7. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. – М.: Дело, 1994г.
8. Мазур И.И, Шапиро В.Д, Н.Г. Ольдерогге Управление проектами. Омега-Л, –
Москва, 2004г
9. Финансовое управление фирмой. Под ред. Проф. Терехина В.И, -М.:
Экономикаң, 1998г

Қосымша әдебиеттер:

Абрамов А.Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной
деятельности предприятия. – М.: АКДИ “Экономика и жизнь”, 1994г.
Газеев М.Х., Смирнов А.П., Хрычев А.Н. Показатели эффективности инвестиций
в условиях рынка. – М.: ВНИИОЭНГ, 1993г.
Идрисов А. Методика разработки и экспертизы инвестиционных проектов
Финансовая газета. 1993г. №41-42, 44

8.БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ

Емтихан формасы. Емтихан жазбаша немесе тест формасында кафедра шешімі
бойынша белгілінеді.
9.АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
І – аралық бақылау 1 – 7 апта
• Жобаның экономикалық мазмұны
• Жоба туралы ұғым
• Нарығтық экономика жағдайындаы жобалардың категорияларын талдау
• Жобаларды басқару түсінігі
• Жобалар түрлері, мақсаты мен мәні
• Жоба құрылымы, жобаға қатысушылар
• Шағын жобалар
• Мегажобалар
• Халықаралық
• Халықшаруашылық жобалар
• Жобалардың ішкі ортасы
• Жобалардың сыртқы ортасы
• Жобалардың мақсатын анықтау
• Жобалардың стратегиясын қалыптастыру
• Жобалардың саяси ортамен байланысы
• Жобалардың экологиямен байланысы
• Жобалардың нарықпен байланысы
• Жобалардың инвестиция алдындағы циклы
• Инвестиция циклы
• Пайдаланым циклы
• Жоба тәуекелділігін төмендету механизмі
• Жоба шығындары
• Жобаны анықтау бағалары
• Жобаның көлемі және құны.
• Жобаның орындалу мерзімі және фазасы.
• Жоба шешімдерінің сапасы.
• Жүйелік жоспарлау және басқару әдістері
• Күнтізбелік жаспарлау әдістері
• Құрылымдық жоспарлау әдістері
• Жобаларды модельдеу әдістері
• Жобаларды талдау тәсілдері
ІІ – аралық бақылау 8 – 15 апта
• проценттік есептеу
• Дисконт түсінгі.
• NPV түсінігі
• ARR түсінігі
• РІ түсінігі
• Қаржылық рента
• Қаржылық рентаның қазіргі құны.
• Жобаны қаржылық-экономикалық жағынан бағалау.
• Жобаны коммерциялық жағынан бағалау.
• Өнімді өткізу бойынша өндірістік шығындар
• Айналым қаражаттарының қажеттілігін анықтау.
• Айналым капиталының түрлі тиімділіктерін анықтау.
• Инвестициялық қызметтегі ақша ағымы.
• Оперциялық қызметтегі ақша ағымы
• Өнімді өткізудегі өндірістік шығындар
• Жобаның қаржылық профилі
• Жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі принциптері.
• Жоба тиімділігін есептеудегі негізгі мәліметтер.
• Жобалардың тиімділігін бағалау.
• Тәуекелділік және белгісіздік.
• Жобаны талдаудағы тәуекелділік.
• Тәуекелділіктің сандыңқ және сапалық талдауы.
• Тәуекелділікті төмендету тәсілдері.
• Инфляция көрсеткіштері.
• Инфляция әсері.
• Дефлирлеу.
• Инфляцияны болжамдау шаралары
• Жобаны қаржыландырудың кемшіліктері мен артықшылықтары.
• Жобаны қаржыландырудағы қолдану тәсілдері
• Ғылыми талдау нәтижесі.
• Жаңа технологиялық прогресс.
• Кәсіпорын құрылымын жаңғырту.
10. ЕМТИХАН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
1. Жобаның экономикалық мазмұны
2. Жоба туралы ұғым
3. Нарығтық экономика жағдайындаы жобалардың категорияларын талдау
4. Жобаларды басқару түсінігі
5. Жобалар түрлері, мақсаты мен мәні
6. Жоба құрылымы, жобаға қатысушылар
7. Шағын жобалар
8. Мегажобалар
9. Халықаралық
10. Халықшаруашылық жобалар
11. Жобалардың ішкі ортасы
12. Жобалардың сыртқы ортасы
13. Жобалардың мақсатын анықтау
14. Жобалардың стратегиясын қалыптастыру
15. Жобалардың саяси ортамен байланысы
16. Жобалардың экологиямен байланысы
17. Жобалардың нарықпен байланысы
18. Жобалардың инвестиция алдындағы циклы
19. Инвестиция циклы
20. Пайдаланым циклы
21. Жоба тәуекелділігін төмендету механизмі
22. Жоба шығындары
23. Жобаны анықтау бағалары
24. Жобаның көлемі және құны.
25. Жобаның орындалу мерзімі және фазасы.
26. Жоба шешімдерінің сапасы.
27. Жүйелік жоспарлау және басқару әдістері
28. Күнтізбелік жаспарлау әдістері
29. Құрылымдық жоспарлау әдістері
30. Жобаларды модельдеу әдістері
31. Жобаларды талдау тәсілдері,
32. проценттік есептеу
33. Дисконт түсінгі.
34. NPV түсінігі
35. ARR түсінігі
36. РІ түсінігі
37. Қаржылық рента
38. Қаржылық рентаның қазіргі құны.
39. Жобаны қаржылық-экономикалық жағынан бағалау.
40. Жобаны коммерциялық жағынан бағалау.
41. Өнімді өткізу бойынша өндірістік шығындар
42. Айналым қаражаттарының қажеттілігін анықтау.
43. Айналым капиталының түрлі тиімділіктерін анықтау.
44. Инвестициялық қызметтегі ақша ағымы.
45. Оперциялық қызметтегі ақша ағымы
46. Өнімді өткізудегі өндірістік шығындар
47. Жобаның қаржылық профилі
48. Жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі принциптері.
49. Жоба тиімділігін есептеудегі негізгі мәліметтер.
50. Жобалардың тиімділігін бағалау.
51. Тәуекелділік және белгісіздік.
52. Жобаны талдаудағы тәуекелділік.
53. Тәуекелділіктің сандыңқ және сапалық талдауы.
54. Тәуекелділікті төмендету тәсілдері.
55. Инфляция көрсеткіштері.
56. Инфляция әсері.
57. Дефлирлеу.
58. Инфляцияны болжамдау шаралары
59. Жобаны қаржыландырудың кемшіліктері мен артықшылықтары.
60. Жобаны қаржыландырудағы қолдану тәсілдері
61. Ғылыми талдау нәтижесі.
62. Жаңа технологиялық прогресс.
63. Кәсіпорын құрылымын жаңғырту.
11. СТУДЕНТ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ
Университетте кредиттік оқу жүйесіне өткен академиялық топтарда
студенттің білімі мен біліктілігін бақылау және бағалау рейтингтік жүйеде
іске асырылады. Рейтингтік балл екі бөліктен құралады: біріншісі –
рейтингтік балдың 40% үлесін құрайды, ол студенттің күнделікті, шептік
бақылау және СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін алатын балдарының
қосындысынан, екінші - 60%, ол емтихан балынан құралады.
Студент қажетті балды жинақтау арқылы, яғни:
күнделікті сабаққа қатысу белсенділігі (күнделікті үй, аудиториялық т.б.)
тапсырмаларды орындағаны үшін қойылатын бағалар – Б1;
шептік бақылау нәтижесінде жинаған балы – Б2;
студенттің оқытушы басшылығымен және жеке өзі орындайтын жұмыстарды
орындағаны үшін алатын балдарды – Б3;
қортынды бақылау – емтихан балдары – Бе арқылы жинақтайды;
Осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші болып
саналады, яғни
R=(Б1+Б2+Б3) * 0,4 + Бе * 0,6
Мұндағы R жалпы рейтингтік бал.
Рейтингтік балды құрайтын Б1, Б2, Б3, Бе шаманы есептеу тәртібін кафедра
тағындайды. Көп жағдайлара рейтингтік балдың максимал мәнін R=100 бал етіп
алады.
Рейтинг шкаласы
Бақылау КоэффициенМазмұны Балдар Бақылау Максималды
түрі т нормасысаны балдар
Ағымдық Б1 Сабақ үстіндегі белсенділігі0,4 15 6
бақылау
Рефератты презентациялау 3,0 2 6
Кіші топтардың арасында 4 2 8
пікір – таластарға қатысу
Шептік Б2 Бақылау жұмысы
бақылау
Коллоквиум тапсыру
Тест тапсыру 25 2 50
СӨЖ Б3 СӨЖ тапсырмаларын конспект 1,2 15 18
бақылау ретінде оқытушыға тапсыру
Реферат жазу және оны 6 2 12
оқытушыға тапсыру
Қортынды Бе Емтихан 100 1 100
бақылау

Сапамен жобаларды басқару пәні бойынша бағалау
РсБақылау түрі БаллКредит 1 Кредит 2 Кредит 3 барлығ
ы
1
А 4,0 95-100 өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2.27 83-75
С+ 2,33 70-74
С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49
Қанағаттанғысыз

Рейтингтік балдың 40 пайыздың бірінші бөлігі кафедра ержесесіне
сәйкес оқытушы анықтайды( 10 беттегі кесте)
Студент рейтингтік балын жақсарту мақсатымен күнделікті және аралық
рейтингтік бақылауды қайта тапсыруына болмайды.Тек ауыру не басқа да
себепті жағдайларда ғана рұқсат етілуі мүмкін.
Студент қортынды бақылау – емтиханға жіберліу үшін күнделікті, шептік
бақылау және СӨЖ тапсырмаларын орындаған үшін берілетін рейтингтің бірінші
бөлігінің ең кемі 60 пайызын жинауы тиіс.
Студент қортынды бақылауға (емтиханға) қатысуы міндетті.

Студент әр семестрде 12-18 кредит, 4 жылда ең кемі 128 кредит
жинақтауы тиіс.

Студенттің оқу жылы жинақтайтын кредит шамасын – СТ алдын-ала типтік
оқу және студенттің жеке оқу жоспарлары негізінде анықталып студентке
хабарланады.

Қортынды бақылау –емтихан нәтижесі қанағатсыз баға алған жағдайда
студенттің алдын ала жинаған рейтингтік балдары есепке алынбайды.

Студент таңдаған мамандығы бойынша оқу жылындағы академиялық үлгірімін
орташа СРА-мәнің есептеу арқылы анықтайды:

Мұңдағы n, n2 ,.. . . . .nm - әр пән бойынша студенттің қортынды
үлгірімінің сандық баламасы.

К1,К,2, ... Кm – студенттің оқыған пәндер кредиті.
GPA көрсеткіші мен жинақтаған кредит СТ белгіленген шамадан артқан не
тең студент келесі курсқа көшіріледі.
GPA көрсеткіші белгіленген шамаға жетпеген студент келесі курсқа
көшірілмейді. Келесі оқу жылында ол жеке жоспарына сәйкес жетпеген болды
жинауына немесе жаңадан жеке жоспар құруына болады.
GPA мәні көрсетілген шамадан не оған тең, бірақ жинақтаған кредит
шамасы СТ жеткіліксіз (қарызы бар) студент, қарызын алдынғы академиялық
мерзім ішінде, не жазғы семестр кезінде өтеуі тиіс.

12. КАФЕДРА ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫ ТАРАПЫНАН СТУДЕНТКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Сапамен жобаларды басқару - курсын меңгеру оңай іс емес. Ол
студенттерден барынша ынталылықты, тәртіплілікті және бар ақыл ойын салып,
ерінбей өз бетімен жұмыс етуді талап етеді. Сапамен жобаларды басқару -
курсын оқыту барысында студентттер сабақтың барлық түрлерінен берілетін
тапсырмаларды міндетті түрде уақтында орындаулары керек. Дәріске келіп қана
қоймай, оның барысында белсенді түрде оқытушымен бірге жұмыс істеу,
лекцияда қарастырылатын басқару проблемаларын көре білу және олардың мәнін
түсінуге тырысу әрбір студенттің міндеті.
Студенттер семинар барысында үйге берген тапсырмаларды толық орындап
қана қоймай, семинар сұрақтарын талдау барысында өз беттерімен ойлау, өз
ойын басқаларға дәлелді түрде жеткізе білу, басқаның ойын түсіну және оған
сын көзбен қарау арқылы қарсы дәлел келтіру сияқты қабілеттерін барынша
толық көрсетуге тырысуы керек.
Студенттер алған білімдерін баянды ету үшін аралық бақылау жұмыстарын
тапсыруға міндетті.
Сапамен жобаларды басқару пәнін түсінген студент үшін, басқару және
қол астындағы қызметкерлермен жұмыс істеу саласында ешқандай қиыншылық
болмайды. Өйткені басқару ақыл ойы мен сана - сезімнің қалыптасуы жалпы
басқару курстарынан басталады. Сапамен жобаларды басқару курсын оқуды
аяқтаған студенттерден келесі нәтижелерді күтеміз: студенттердің жобаларды
талдаудың, жобаларды сапамен басқарудың негізгі түсініктері мен тәсілдері
туралы толық білім алып, нақты жобаларды жүзеге асысу үшін теориялық
зерттеулерді қолдана білуге үйрету. Келешек мамандарға өнімдер, ресурстар,
және ақша ағынының қозғалысын анықтауға үйрету. Жобалардың қоршаған ортаға
әсерін анықтау, инфляцияның әсерін ескертіп, жобаны іске асырудағы
байланысты туындататын тәуекелділікк жол бермеу әдістерін үретіп,
студенттерді алдын-ала дайындайды.

13. ЛЕКЦИЯ ТЕЗИСТЕРІ
1. Тақырып. Жобаның экономикалық мазмұны
Жобаны басқару практикасы типтік жобаларды атап шығуға және жобаларды
өңдеу тәжірибесін жинақтап қорытуға жол береді. Шет ел практикасында
кездесетін инвестициялық жобалардың негізгі типтері мыналар:
1. Ескірген жабдықтардың ауыстырылуы, өзгертілмеген масштабтардағы
бизнестің жалғасуы. Мұндай түрдегі жобалар әдетте ұзақ және күрделі
шешімдерді қажет етпейді.
2. өндіріс шығындарын азайту мақсатындағы жабдықтардың алмастырылуы. Мұндай
жобалардың мақсаты- жұмыс істеп тұрған жабдықтардың орнына жетілгендерін
пайдалану, бірақ соңғы кезде ескірген, салыстырмалы түрде тиімділігі
аздау жабдықтар болу қажет.
3. өнім шығаруды ұлғайту немесе қызмет рыногын кеңейту.
Жобаның бұл түрі.
Әдетте кәсіпорын басқармасының жоғары деңгейімен қабылданатын өте жауапты
шешімді талап етеді.
Міндетті түрде жобаның коммерциялық орындалуына талдау жасау керек, сонымен
қатар жобаның қаржылық тиімділігін де бақылап отыру қажет.
4. Жаңа өнімді шығару мақсатымен кәсіпорынды кеңейту. Жобаның бұл
типі жаңа стратегиялық шешімдердің нәтижесі болып табылады. Ол
бизнестің шын мәнісінде өзгеруін жамап өтуі мүмкін. Бұл жоба үшін
анализдің барлығы бірдей деңгейде қажет. Мұндай жобаларда
жіберілген қателік кәсіпорын үшін үлкен қауіп-қатер тудырады.
5. Экологиялық жүктемесі бар жобалар.
Инвестициялық жобалаудың барысында экологиялық талдау қажетті элемент
болып табылады.
Бар жобалар әр уақытта қоршаған ортаны ластаумен байланысты болады,
сондықтан талдаудың бұл бөлігі сыншыл болып келеді. Қаржылық китерийлердің
көмегімен негіздеп, шешіп алатын негізгі – жобаның қайсы нұсқасын таңдау
(1) капиталдық шығындарды көбейту арқылы, қымбат және жетілген жабдықтарды
пайдалану, немесе (2) арзандау жабдықтар алып, күнделікті шығындарды
көбейту.
Бақылау сұрақтары:
• Жобаның экономикалық мазмұны қалай түсінесіздер?
• Жоба экономикадағы рөлі қандай?
• Жобадағы шығындар қалай бөлінеді?
2. Тақырып. Жобаларды басқару тұжырымдамасы

Жоба дегеніміз өнімді немесе қызметті жасайтын уақытша кәсіпорын.
Жобаларды сапамен басқару тұжырымдамасы өндіріс сипаттамасымен
салыстырмалы түрде қарастырылады. Төменде көрсетілген кестеге назар
аударсақ мекеме мен жоба арасындағы айырмашылықты айқын көруге болады.

МЕКЕМЕ ЖОБА
Пайдаланымдық процесстер және өнім. Жаңа процесстер немесе өнім.
Мекемеде бірнеше мақсат және міндет Жобада бір ғана мақсат көзделеді.
көрініс табады.
Тұрақты қызмет Бір жолғы шектелген өмір.
Бір тектілік қызмет Алуан түрлі қызмет
Жұмысшылардың жөнделген интеграциялықЖұмысшылардың интеграциялық жүйесін
жүйесі бар. жаңадан құру керек.
Сапа, мезгіл, құны жағынан сенімділікЖобаның сапа, мезгіл, құн жағынан
бар. сенімділік жоқ.
Мекеме қызметі жағдайдағы жұмыс. Тыс мекеме қызметі жағдайында жұмыс
істелінеді.

Жбаларды басқару дегеніміз жобаның мақсатына жету үшін жоба
процесстеріне (білімді, тәжірибені, тәсілдерді) қоса тіркеу.
Сондықтан да, жобаларды сапамен басқару циклдық қадам жолымен жүзеге
асады.
Бақылау сұрақтары:
• Жоба дегенімізді қалай түсінесіз?
• Жобаларды басқару қалай жүзеге асады?
• Мекеме мен жобаның айырмашылықтарын атаңыз?

3. Тақырып. Жоба түрлерінің жіктемесі

Жобалардың бірнеще түрлері бар және де жобалардың басқа типтері, олардың
шешім қабылдаудағы жауапкершілігі аса маңызды емес. Мысалы: жаңа офистің
құрылысы, автомобиль сатып алу т.б.

Жобаларды классификациялау

Масштабтылық жағынан жобалар кіші жобалар және мегажобалар болып екіге
бөлінеді.
Кіші жобалар жоба командасының түрлену, жүзеге асыру, жобалану
процедурасын жеңілдіктер жібереді. Сонымен қатар жіберілген қателерді
жөндеудің қиындығы жобаның көлемді сипаттамаларын өте мұқият анықтауды
талап етеді.
Мега жобалар- бұл ресурстар және оның орындалуына уақыты бөлінген,
ортақ мақсатымен бірлесіп бір-бірімен байланысқан бірнеше жобалары бар
мақсатты бағдарламалар.
Мұндай бағдарламалар халықаралық, мемлекеттік, ұлттық, аймақтық болуы
мүмкін.
Мегажобалар мыналармен ерекшеленеді:
-жоғары құнымен (1 млрд долл. және одан жоғары).
-капитал сиымдылығымен- мұндай жобалардағы қаржы- қаражаттардың
қажеттілігі қаржыландырудың дәстүрлі емес түрлерін (акционерлік, аралас)
талап етеді.
-еңбек сыйымдылығымен;
-орындалуының ұзақтығымен: 5-7 жыл және одан да көп.
-орындалу аймағының алыстығымен, соған қарағанда инфрақұрылымға
кететін қосымша ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Шағын қалалардың әлеуметтік-экономикалық даму жағдайлары (Арқалық қ. мысалында)
Есептеу техникасы және дербес компьютер
Тарихи өлкетану материалын тарих сабағында пайдалану әдістері
Жобаны басқару. Лекция тезистері
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда 12 жылдық білім беру мазмұнының кіріктірілуі мен сабақтастығы
Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің қазіргі жағдайы және дамуы
Жалпы менеджмент жүйесінде сапаны басқару
М.Х. Дулати атындағы ТарМУда өткен педагогикалық практика бойынша магистранттың есебі
Банктік ААЖ
Ауыл шаруашылығы өндірісінің қысқаша бағдарламасы
Пәндер