Гиперсілтемелер жасауПән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
Гиперсілтемелер жасау

Жоспар:

Гиперсілтеме бойынша ауысу.

Гиперсілтемеге мысал.
Форматтау тәсілдерін меңгеру үшін Блокнот және Іnternet Explorer программаларынан өзге Интернеттен немесе кітаптардан сканер арқы - лы көшіріліп алынған суреттік файлдар: жан-жануарлар (мысық, ит) су - рет - тері - cat01.jpg, cat02.jpg, dog01.jpg, dog02.jpg, dog03.jpg, Қазақстан елтаңбасы (гербі ) - gerbRK.gif мен туы - znamjaRK.gif бо - луы тиіс. Уақытты үнемдеу мақсатында суреттерге, басқа файлдарға гиперсілтемелер арқылы көшуді ұйымдас - тыру арқылы алдын ала дайындалған программалық мәтіндер де форматтау тәсілдерін меңге - руді жеңілдетеді.
Web-парақтардың басқа Web-парақтарға қатысты сілтеме - лері - нің болуы - World Wіde Web жүйесінің ең тартымды ерек - шеліктерінің бірі. HTML құжаттарында ги - пермәтіндік сілтемелерді құру өте жеңіл. Ол үшін атрибуты, яғни параметрі бар A ... және A тәгтері пайдаланылады. Жалпы сілтемелер жасаған кезде мынадай ережелерді есте сақтаған жөн.
1. Гиперсілтемелерді құрған кезде HREF="..." атрибуты міндетті түр - - де қажет. Оның мәні сол сілтеме көрсетіп тұрған файл атынан немесе оның Интернеттегі URL-адресінен тұрады. Сілтеме мәтін A мен A тәгтерінің арасына орналасады. Сілтеме сөз броузерде бейнеленген кезде көбінесе оның асты сызылып, көк түспен бейнеленеді. Сол сілте - ме сөздің үстіне курсорды қойып тышқанды шерту көрсетіл - ген файлға немесе желі бойындағы URL-адреске көшуді қамтамасыз етеді. Гипермәтіндік сілтем - елер адрестен өзге кез келген файлды немесе адреске сәйкес Web-парақты (немесе Web-тораптағы кез келген файл - ды) көрсетуі мүмкін. Мысалы, мына жол:
A HREF="C:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\CEPІK.HTM" файл A
экранға көк түспен боялған файл сөзін бейнелейді, сол сөзді тышқан - мен шерту Менің құжаттарым (оны көрсетпесек, ағымдағы) бумасы ішіндегі CEPІK.HTM файлына көшу әрекетін орындайды. Одан қай - тып оралу үшін броузер аспаптар тақтасының КЕРІ ҚАРАЙ (НАЗАД) батырмасын шерту керек немесе тағы гиперсілтеме құру керек. Төмен - дегі жол:
A HREF="dog.jpg" ит A
экранға ит сөзін шығарады, оны шерту ағымдағы бумадағы сурет салынған dog.jpg файлына көшу ісін атқарады.
Егер сілтеме көрсетіп тұрған Web-парақ басқа бір Web-торапта орналасқан болса, онда HREF= ... атрибуты мәні ретінде сол құжаттың толық URL-адресі пайдаланылады, оның ішіне хаттаманың атауы мен Web-тораптың адресі де кіреді. Осындай сілтемелер сыртқы сілтеме деп аталады. Мысалы, мынадай жол:
A HREF="http:www.mіcrosoft.com Mіcrosoft A
экранға Mіcrosoft сөзін шығарып, оны шерту Интернет желісіндегі Mіcrosoft ком - паниясының web-парағының алғашқы бетіне көшуді қам - та - - масыз етеді. Егер сілтеме сол Web-тораптың басқа парағын көр - се - тетін болса, онда құжаттың тек салыстырмалы жолын беруге бо - лады. Мұндайда ішкі сілтеме құрылады. Ішкі сілтемелерді пайда - лан - ған қо - лай - лырақ, себебі Web-торапты басқа серверге ауы - стырған кез - де, жеке құжаттар адресіне өзгеріс енгізу талап етілмейді.
2. Гиперсілтеме ретінде сөз тіркесін ғана емес, суреттерді де пай - да - лануға болады. Суреттер мәтін сияқты сілтеме бола алады. Бұл үшін ІMG ... тәгі сілтемелерді анықтайтын A және A тәгтерінің ортасында тұруы тиіс. Суреттік сілтеме көк түсті қоршаудың ішіне орналастырылады. Осындай суретке курсорды алып барсақ, ол курсор - ды сілтеме мәтінге бағыттаған кездегідей түрге келеді. Осы тәсіл арқылы Web-парақтарда олардың бірінен біріне ауысудың графикалық батырмалары жасалады. Мысалы:
A HREF="dog.htm"ІMG SRC="dog.gіf"A
жолында ІMG SRC="dog.gіf" тіркесі гиперсілтеме ретінде кішке - не ит суретін береді де, оны шерту иттер туралы мәлімет беретін dog.htm файлына ауыстырады (ІMG туралы кейінірек айтылған).
3. Егер файл басы емес, оның мәтінінің ішіндегі басқа бір қажетті орынға көшу керек болса, онда сол орынға алдын ала анкер (белгі - лен - ген сөз) орнатамыз. Сонда ги - пермәтіндік сілтемелер сол парақ ішіндегі анкері бар белгілі бір орынды көрсетуі мүмкін. Анкер құруда да A және A тәгтері қолданылады, бірақ мұн - дай - да HREF= "# ... " атри - бутына қосымша NAME= "..." атрибутын пайдалану керек. Ол тек латын әріптері мен сандардан тұрады да, олардың ішінде бос орын таңбасы болмауы керек, бірақ соңғы броузерлер орыс (қазақ) әріптерін де ала береді. Мысалы:
A HREF="2.htm#AAA"ААА анкеріне көшуA
A NAME="AAA"Көшу орындалдыA
жолдары 2.htm файлындағы ААА сөзіне көшіреді. Ал егер көріп отырған мәтін ішіндегі басқа бір 1.1 тіркесіне көшу үшін:
A HREF="#1.1"1.1 анкеріне көшуA
A NAME="1.1" A
Ескерту. Орнатылған анкерге сілтеме жасау үшін, URL адресінен кейін # таңбасымен бөлінген анкер атауы көрсетілуі керек. Бір құжат ішіндегі анкер алдына адрес жазылмайды. Мысалы (1-мысал):
...
H23-1 мысалH2
HR A HREF="#3.1"3.1-ге көшу A
A Name="3.1" A
br H3 1.1. Бірінші абзацH3
Егер файл басы емес, оның мәтінінің ішіндегі басқа бір қажетті орынға көшу керек болса, онда сол орынға алдын ала анкер орнатамыз. Сонда ги - пермәтіндік сілтемелер сол парақ ішіндегі анкері бар белгілі бір орынды көрсетуі мүмкін.
HR H3 2.1. Екінші абзац H3
Егер сілтеме сол Web-тораптың басқа парағын көрсететін болса, онда құжаттың тек салыстырмалы жолын беруге болады. Мұндайда ішкі сілтеме құрылады.
HR H3 3.1. Үшінші абзацH3
Мұндайда HREF= "# ... " атрибутына қосымша NAME= "..." атрибутын пайдалану керек. Ол тек латын әріптері мен сандардан тұрады да, олардың ішінде бос орын таңбасы болмауы керек, бірақ соңғы броузерлер орыс, қазақ әріптерін де ала береді. HR ...
қатарларын жазу қажет.Начало формы
Конец формы
Начало формы
Конец формы
Сонымен, гипермәтіндерді осылай байланыстыра отырып белгілейтін мүмкіндікті беретін HTML тілі. Оның дұрыс нәтиже алуды қамтамасыз ететін өз заңдылықтары мен ережелері бар.align=center - ортасы бойынша HTML негіздері
HTML (HyperTextMarkupLanguage) - бұл құжаттарды кодтау үшін қолданылатын гипертекстік белгілеу тілі. HTML ді көбі программалау тілі деп ойласа да, бұл программалау тілі емес. HTML - мәтінді белгілеу тілі.
HTML құжаттарды көру үшін браузерларды қолданамыз. Браузер-программалардың саны өте көп, мысалы көп таралғандар Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, Opera.
HTML тiлiнде колданылатын командаларды "тег" деп айтамыз. HTML тiліндегi тегтер екi топқа бөлiнедi: жұпты, жұпсыз.
Жұпты тегтер дегенiмiз, бiр тег ашылса, келесi тег оны жабады. Мысалы,
html тегтiң жұмысын ашады да келесi html тегi оны жабады. title ашылуы, title жабылуы.
Жұпсыз тегтер дегенiмiз, тег ашылады да қолданыла бередi. Мысалы, IMG т.с.с.
Көрсетілген мысалдарды компьютерде көрү үшін мәтінді Блокнот программасына теріп, оны htm түрінде сақтаңыз. Файлды браузерде ашыңыз.
Құжаттың структурасы
HTML құжаттың негізгі структурасы төмендегідей:
HTML
HEAD
TITLE
...
title
head
BODY
...
body
html
HTML-тег атрибуттар тізімінен тұрады. Тег тексті үшбұрышты жақша ішінде жазылады. Мысалы:
FONT face=аrialМенің бірінші бетімfont - бұл жерде FONT - тег, face - атрибут, arial - атрибуттың мәні.
Кез келген HTML құжат HTML тегімен басталып, html тегімен аяқталу керек. Бұл тегтер браузерға HTML құжатын көрсетеді. Құжат болса қарапайым ASCII кодындағы мәтіндік файл. HTML, html тегтер болмаса браузер программалары құжатты танымай қалуы мүмкін.
HTML, html тегтерінің ортасына құжат денесі келеді. Құжат екі бөлімнен тұрады: тақырып бөлімі HEAD тегімен басталынатын және BODY тегімен басталынатын негізгі бөлімнен.
Тақырып бөлімі міндетті емес, бірақ ол жерде браузерге қажетті көп ақпарат болуы мүмкін.
TITLE, title тегтерінің арасында құжаттың аты жазылады, сол сөз терезенің тақырып жолына шығады.
Мысалы:
TITLEМоя первая страницаtitle
HEAD бөліміне тағы META тегтерді қолдануға болады, олар сайтты интернет желісінде тез табылу үшін пайдалынады.
meta name="Language" content=" kz" - сайт тілі
meta name="Autor" content="Molutjan Arziev" - сайт авторы
meta name="Keywords" content="информатика, школа, учитель, компьютер, уйгур, поурочный план, математика" - іздеу қызметіне арналған сөздер
meta name="Generator" content="блокнот" - қай программада жасалынды
BODY тегімен Web-беттің негізгі бөлімі басталады. Бұл бөлімге мәтін, графика, кесте, аудио және видео ақпараттар енгізіледі.

Мәтінді форматтау тегтері
Құжатта тақырыптар Hi, hi тегтерімен жасалынады, бұл жерде і=1 болғанда ең үлкен тақырып жазылады, і=6 болғанда - ең кіші.
Мысалы,
Көрінетін мәтін
HTML де жазылуы
Заголовок1
H1 Заголовок1 H1
Заголовок2
H2 Заголовок2 H2
Заголовок3
H3 Заголовок3 H3
Заголовок4
H4 Заголовок4 H4
Заголовок5
H5 Заголовок5 H5
Заголовок6
H6 Заголовок6 H6
Абзац енгізу үшін P, p тегтерін қолданады, мәтіннің сол жақ, ортада, оң жақта орнату үшін align атрибуты пайдалынады.
Мысалы:
P align=centerМенің бірінші бетімp
Менің бірінші бетім сөйлемі беттің ортасына орналасады.
Align дің мәні тағыда left (сол жақ), right (оң жақ) болуы мүмкін.
FONT тегінің көмегімен біз мәтіннің шрифтің, көлемін, түсін белгілейміз. Ол үшін атрибуттарды пайдаланамыз.
Мысалы:
P align=center
font face=Arial size=5 color=blueМенің бірінші бетімfont
Осындай жол жазғанда Web бетімізде arial шрифтімен, 5-көлемде, көк түсті Менің бірінші бетім деген сөйлем шығады.
Жолды бөлү үшін BR тегін қолданса болады, мысалы:
P Ана тілін - арың бұл,
Ұятын боп тұр беттеBR
p HTML негіздері
HTML (HyperTextMarkupLanguage) - бұл құжаттарды кодтау үшін қолданылатын гипертекстік белгілеу тілі. HTML ді көбі программалау тілі деп ойласа да, бұл программалау тілі емес. HTML - мәтінді белгілеу тілі.
HTML құжаттарды көру үшін браузерларды қолданамыз. Браузер-программалардың саны өте көп, мысалы көп таралғандар Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, Opera.
HTML тiлiнде колданылатын командаларды "тег" деп айтамыз. HTML тiліндегi тегтер екi топқа бөлiнедi: жұпты, жұпсыз.
Жұпты тегтер дегенiмiз, бiр тег ашылса, келесi тег оны жабады. Мысалы,
html тегтiң жұмысын ашады да келесi html тегi оны жабады. title ашылуы, title жабылуы.
Жұпсыз тегтер дегенiмiз, тег ашылады да қолданыла бередi. Мысалы, IMG т.с.с.
Көрсетілген мысалдарды компьютерде көрү үшін мәтінді Блокнот программасына теріп, оны htm түрінде сақтаңыз. Файлды браузерде ашыңыз.
Құжаттың структурасы
HTML құжаттың негізгі структурасы төмендегідей:
HTML
HEAD
TITLE
...
title
head
BODY
...
body
html
HTML-тег атрибуттар тізімінен тұрады. Тег тексті үшбұрышты жақша ішінде жазылады. Мысалы:
FONT face=аrialМенің бірінші бетімfont - бұл жерде FONT - тег, face - атрибут, arial - атрибуттың мәні.
Кез келген HTML құжат HTML тегімен басталып, html тегімен аяқталу керек. Бұл тегтер браузерға ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
HTML тілі туралы
Іnternet және World Wіde Web (WWW)
Визуалды бағдарламалау ортасының оқыту-тексеру программасын құру технологиясы
Frontpage редакторы
Жүйелік бағдарламалау курсын оқытуда ком-пьютерді пайдаланудың алғышарттары
Ms access-ті үйренуде компьютерді пайдаланудың алғышарттары
Гипербайланыс пен гипермедиа
FRONT PAGE ТІЛІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
Информатика курсының компьютерлiк оқыту құралын оқу процесiнде пайдалану
Сайт жасаудың негізгі әдістері
Пәндер