Абсорбент



Пән: Химия
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 14 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 АБСОРБЕНТ
2.2 АБСОБЕР
2.3 АБСОРБЦИЯЛЫҚ АППАРАТТАРДЫҢ (АБСОРБЕРЛЕРДІҢ) ТҮРЛЕРІ.

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Кіріспе
Абсорбция — газ және сұйық күйдегі заттардың барлық массасы бойынша басқа
затқа сорылуы.
Абсорбция – абсорбент деп аталатын сұйық сіңіргіштердің газды немесе булы
қоспалардан қандай да бір газды немесе буды өзіне сұрыптап сіңіру үдерісі.
Абсорбция үдерісінің өту мүмкіншілігі газдардың сұйықтарда қаншалықты
еритіндігіне байланысты. Абсорбция үдерісі кері жүре алатын үдеріс болып
табылады, кері үдерісті десорбция деп атайды. Абсорбция үдерісін газдардың
сұйықтардағы ерітінділерін алу үшін ғана емес, сонымен қатар, газды немесе
булы қоспаларды ажырату үшін қолданады. Абсорбция – физикалық абсорбция
жəне химиялық абсорбция деп бөлінеді. Негізінен физикалық абсорбцияны
қарастырамыз. Абсорбция үдерісі техникада мұндай өңдеу қондыр- ғыларында
көмірсутек газдарын айыру үшін, тұз қышқылын алуда, газдарды тазалағанда,
т.б. жерлерде қолданылады. Сұйық-газ жүйелеріндегі тепе-теңдік. Газ-сұйық
жүйелеріндегі тепе-теңдікті сипаттайтын негізгі заң – Генри заңы. Генри
заңы былай айтылады: белгілі бір температурада ерітіндідегі еріген газдың
мольдік үлесі, ерітінді үстіндегі осы газдың парциалдық қысымына тура
пропорционал болады. Математикалық түрде жазылады
х* = p E немесе p*= Ex ,
(3.46)
мұндағы Рп – газдың ерітінді үстіндегі парциалдық қысымы, Па; х –
ерітіндідегі газдың концентрациясы, молекулалық үлесі; Е – Генри
коэффициенті, Па; Е – еріген заттың табиғаты мен температураға байланысты
болады
lnE = - q (RT) +C
(3.47)
мұндағы q – газдың еру жылуы, кДжк моль; R=8,314 кДж (кмоль·град) –
универсалды газ тұрақтысы; Т – еру температурасы, К; С – газ сұйық
табиғаттарына тəуелді тұрақты шама. Тепе-теңдікке сəйкес келетін парциалдық
қысымды тепе- теңдік концентрациямен алмастырып жазсақ, Дальтон заңын алуға
болады. Дальтон заңы газ қоспасындағы компоненттің парциалдық қысымы (Рп),
газ қоспасындағы осы компоненттің мольдік үлесінің (у) жалпы қысымға (Р)
көбейтіндісіне тең. Математикалық түрде
Рn=P·у.
(3.48)
(3.48) теңдеуді (3.46) теңдеумен бірге қарастырып табамыз
у =Рn P = ExP немесе y= mx ,
(3.49)
мұндағы m – фазалық тепе-теңдік тұрақтысы.
m= f (P,T , x) функциясы болады жəне негізінен тəжірибе жүзінде
анықталады. (3.49) теңдеу газдық жəне сұйық фазаларда таралатын газдың тепе-
теңдік концентрацияларының арасын- дағы байланысты өрнектейді. Абсорбция
үдерісінде газ жəне сұйық фазалар ағындарының есептік сандық мəндері
тұрақты болатындықтан, есептеулерде таралатын газдың концентрациясын
салыстырмалы бірлікте алған қолайлы, яғни
Y=y(1-y) X=x(1-x) немесе y=Y(1+Y) x=X(1+X)
Үдеріс кезінде сұйық абсорбент буланып, оның буы газды фазаға қосылып оны
қанықтырады. Ол Рауль заңына алып келеді, яғни газ қоспасындағы
компоненттің парциалдық қысымы (Рп), осы компоненттің таза күйіндегі қысымы
(Pаб) мен оның ерітіндідегі мольдік үлесінің (1–x) көбейтіндісіне тең.
Математикалық түрде
Рп = Pаб(1–x).
(3.50)
Дальтон заңына сəйкес, абсорбенттің газдық фазадағы парциалдық қысымы Рп =
Р·у болады. Сонда тепе-теңдік жағдайында жаза аламыз
Р·у= Рп (1–x),
(3.51)
немесе
у = Рп (1–x)Р.
(3.52)

Материалдық баланс. Абсорбцияның материалдық балансы былай жазылады:
G(yb-yc) = L(xc-xb)
Осыдан
L = G(yb-yc) (xc-xb) мольсағ,
(3.53)
мұндағы L=C·Lmіn; C1;L min = Б G( x*c – xb ); G – газды қоспаның
инертті бөлігінің ағыны, кмольсағ инертті газ; L – абсорбенттің ағыны,
кмольсағ абсорбент. Абсорберлерді есептеу. Аппаратты есептеу газ (бу) жəне
сұйық жанасуы үшін ішкі жанасу құрылғысына сəйкес жүргізіледі. Абсорберді
есептеуде əдетте белгілі: газдың шығыны, оның бастапқы жəне соңғы
концентрациялары, абсорбенттің бастапқы концентрациясы. Негізгі анықталатын
шамалар: абсорбент шығыны, абсорбердің диаметрі мен биіктігі, оның
гидравликалық кедергісі. Асборбент шығыны L материалдық баланс теңдеуінен
табылады. Абсорбенттің соңғы концентрациясын абсорбенттің оптималды
(оңтайлы) меншікті шығынына қарай таңдайды. Аппараттың диаметрін шығын
теңдеуі негізінде анықтайды
Q= S w0
мұндағы Q – абсорбенттің көлемдік шығыны, м 3 с; S – аппараттың көлденең
қимасы, м 2 ; wо – колоннадағы газдың келтірілген (немесе бекітілген)
жылдамдығы, мс.
Аппараттың көлденең қимасы үшін S = πD24, осыдан
D=(4Qπw0)12
Аппарат биіктігін Н жалпы массаалмасу теңдеуі бойынша есептейді. Мысалы,
егер қозғаушы күш газ фазасының концентрациясымен өрнектелсе, онда
H = M K y ⋅ a ⋅ S ⋅ ∆ yоp , (3.54)
мұндағы М – сіңірілетін газ мөлшері, кгкг; Ку – массаөту коэффициенті,
Вт(м 2 К); а – фазалардың меншікті жанасу беті, м 2 м 3 . Абсорбция
үдерісінің негізгі жобалары. Абсорбциялық жəне ректификациялық аппараттар
негізінен колонналық түрде болады. Олар табақшалық жəне қондырмалық болып
бөлінеді.

Абсорбция үдерісі мынадай жобалармен қолданылады (3.3- сурет):

3.3-сурет. Тура ағынды жəне қарама-қарсы ағынды абсорбция үрдісі
ағынды;

а) бір сатылы айналмалы, бұл жоба тура ағынды немесе қарама-қарсы ағынды
болуы мүмкін. Мұндағы газ немесе сұйық фаза жүйеге қайта айналып келіп
отырады; б) көп сатылы айналмалы, бұл жоба тура ағынды, қарама-қарсы ағынды
болады жəне газ бен сұйық фазалар көп рет жүйеге айналып келеді.

Десорбция. Абсорбцияланған компоненттерді бөліп шығару жəне пайдаланған
абсорбентті келесіде пайдалану үшін регенерациялау (қайта жаңарту)
мақсатымен десорбция үдерісін жүргізеді. Бұл үдерісті əртүрлі тəсілдермен
жүргізуге болады: 1) инертті газ немесе су буы ағынында айдау; 2)
абсорбентті қыздыру жолымен; 3) абсорбент үстінде қысымды азайту жолымен.

Абсорбент

Газдар немесе сұйық ортадағы (ерітіндідегі) заттарды өзінің
барлық массасымен сіңіруге, соруға  қабілетті сұйық немесе қатты зат.
бойына судан, ауадан иондар мен молекулаларды сор ып алатын сұйық немесе
кеуекті қатты зат

Абсорбент (лат. absorbens— сіңіргіш зат) — абсорбент, көлемді сіңіргіш зат
— бойына cудан, ауадан иондар мен молекулаларды сорып алатын сұйық немесе
кеуекті қатты зат.

Адам мен жануарлардың дене құрылысындағы сіңіргіш құрылымдарға:
жасушалардың биологиялық жарғақтары (мембраналары), арнайы (жасушалар
микробүрлері) және жалпы органеллалар (лизосомалар т.б.);
Өсімдіктер организмдерінде — тамырдын, сабақтың, жапырақтың беткей жаткан
жасушаларының плазмолеммалары жатад ы
Әр абсорбент белгілі бір заттарды ғана (мысалы, су, сұйық зат,
қышқылдардың, сілтілердің сулы ерітінділері) белгілі мөлшерде сіңіре алады.
Мұндай қасиет газқоспаларын бөлуде және тазалауда немесе дайын өнім алуда
қолданылады. Абсорбент қаныққан буының қысымы төмен, қайнау температурасы
жоғары, ал өзі арзан болуы керек
Абсобент – жұту қабілеті бар зат, яғни, сіңіру, оның массасы бүкіл шешу
немесе газ кез келген басқа заттардың сіңіру, жұтып адсорбенттер
айырмашылығы, тек сіңіріп оның беті. Абсорбция - бұл сорбция арнайы жағдайы
болып табылады. Оның бар: Физикалық және хемосорбция. Физикалық абсорбция
- абсорбат пен абсорбент арасында химиялық әрекетсіз өтетін абсорбция.
Хемосорбция -оттек сорғыш материал кезінде сіңіргіш материал әрекеттеседі.
Абсорбенттер - дамыған беті, қылтамырлар немесе жақсы газдар мен
сұйықтықтарды (сіңеді) агенттер сіңеді өндірілген кристалды тор, табиғи
немесе жасанды орган. Абсорбенты сіңіру қасиеттері химиялық құрамы мен
бетінің физикалық жай-күйі, кеуектілік сипаты мен нақты бетінің (заттың 1 г
бір беті) байланысты.
Ауыр металдардан өндірістік және тұрмыстық ағынды суларды емдеу үшін
мұнайдың төгілуін, мұнай өнімдерін, агрессивті және емес агрессивті
химикаттарды әлеуетті қауіп бар, пестицидтер, көмірсутектер, - өнеркәсіп іс
жүзінде барлық салаларда пайдаланылатын тиімді ұзақ уақыт және әр түрлі
абсорбенттері және сіңіргіш материалдар мұнай және аңдар мен құстар үшін
энтеросорбент-ақ басқа да қауіпті және зиянды заттар - есірткі сіңеді және
дене улы және зиянды асқазан-ішек жолдары бастап шығару.
Мұнайдың төгілуін жою және суларды арналған сорбциялық әдісі, яғни, әлі
күнге дейін емдеу сапасын тұрғысынан қаржылық және еңбек және тиімді
тұрғысынан, ең қолайлы болып табылады. E. қоршаған ортаны экология зиянды
әсерлерін азайту үшін. адам процестердің және қоршаған ортаға экологиясы
өмір сүру үшін оның қабілетін ұзақ мерзімді зиянды әсер ескере отырып,
қоршаған ортаны қорғау мәселесі өте өзекті болып табылады. Ол сондай-ақ
мұнай төгінділерін, мұнай және өзге де қатты химиялық заттар құрлықта және
суда барлық өмір өлтіріп жатқаны белгілі. Біздің басты байлығымыз және
меншік - Қоғам Айналамыздағы деп сипатын біле тұра, осындай оқиғалардың жол
бермеуіміз керек. Алайда, төгілген себептері мен салдарын түрлі орын
төгілсе Дақсыз жойылуы тиіс.
Өнеркәсіптік өндіріс және құрылыс С белсенді өсуі барған сайын маңызды
өнеркәсіптік және тұрмыстық ағынды суларды емдеу проблема болып табылады.
Ең кәсіпорындар, сондай-ақ сорбциялық тазалау әдісін, яғни пайдаланылатын
қазіргі заманғы ластану бақылау жабдығы көмегімен осы проблеманы шешуге.
Мұндай кокос сорбент Shelltic W немесе белсендірілген көмір кокос Carbonut
WT ретінде Е. түрлі экологиялық таза сорбенттерді.

Абсорбер
Абсорбер (латын absorbeo бастап -. Сіңіреді) – Абсорбенттер (жұтқыштар) деп
аталатын сұйықтық қоспаның бір немесе бірнеше компоненттерін еритін арқылы
компоненттерге газ қоспасын бөлуге арналған газдардың сіңіру үшін аппарат,
булар,. абсорбер әдетте буып баған немесе науалары, газ жеткізіледі, ол
төменгі және жоғарғы болып табылады - сұйық; төменгі - газ жұтқыштар
жоғарғы және сұйық жойылады. химиялық, мұнай-химия және басқа да салаларда
қолданылатын амортизаторлар.

физика зерттеулерде шығаратын бөлшектердің энергиясын жұтып материал
амортизаторларды деп аталады. материалды таңдау қолдану байланысты, әдетте
қорғасын және сұйық сутегі пайдаланыңыз. Иондау салқындату - соңғы
өтініштер осындай жұтқыштар бірі.

Сонымен қатар, пневматикалық амортизаторлар тез жұмсақ тоқтату поршеньді
бөлшектер үшін, соққы энергиясын жұтып жобаланған, (амортизаторлар)
пайдаланылады.

Құрылғылардың әр түрлі Қазіргі уақытта ең көп тараған және буып-көпіршікті
қуыршақ абсорберлер болып табылады. жұтқыштар түрін таңдау кезінде назарға
техникалық және экономикалық факторларды ескере отырып, процесінің физика-
химиялық жағдайларына жалғастыру үшін әр жағдайда қажет.

Абсорбер негізгі өлшемдері (мысалы, диаметрі мен биіктігі) берілген
пайдалану жағдайларына (сыйымдылығы, компоненттерін, т.б. өндіру қалаған
дәрежесі) негізінде есептеу арқылы анықталады. процесінің статика және
кинетика бойынша қажетті ақпаратты есептеу үшін. Деректер статикалық
көрініс-дейін кестелерден алынған термодинамикалық параметрлерді пайдалана
отырып есептеледі немесе эмпирикалық анықталады. Кинетикалық деректер
аппаратының және оның жұмыс істеу түріне тәуелді болып табылады. ең сенімді
сол шарттармен жүзеге асырылады эксперименттердің нәтижелері болып
табылады. Кейбір жағдайларда, бұл деректер қол жетімді емес және есептеу
немесе эксперименттер жүгінуге болады.

Қазіргі уақытта ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Ақтөбе облысы «Мұнай өңдеу зауытындағы» мұнайды абсорбциялау процесінің автоматтандырылуын жобалау
Технологиялық процесстің сипаттамасы
Жара және жараны жазушы таңғыштар
Газды комбинирлеу
Газ құрамынан күкіртсутекті жою үрдісі
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы газды кептіру процесінің автоматтандырылуын жобалау
Күкіртсутекпен тазалау қондырғысы
Өңделетін шикізат пен дайын өнімдер ассортименті және сипаттамасы
Газдарды қышқыл компоненттерден тазалау
Көмірсутекті газдарды қышқыл қоспалардан тазалау жолдары, аминды тазалаудың физика – химиялық негіздері, аминді тазалау қондырғысының технологиялық есебі
Пәндер