Абсорбциалык спектроскопия жалпы сипаттама беруПән: Химия
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
Абсорбциалык спектроскопия жалпы сипаттама беру. Әдісті көбінесе сұйықтықтардағы салыстырмалы ауыр қоспаларды анықтауда қолданылады. Сұйықтықтарды рентгендік сәулелерді төмен жұтылу коэффициентті материалдан жасалған ойларға орналастырады (мысалы, плегсигланнан). Ой арқылы өткен рентгендік сәулелер шоқтарын спектрге ыдыратады. Талдау кезінде зат арқылы сәулелер өткендегі спектрдегі интенсивтіліктің өзгерісі зерттеледі. Талдаудың екі түрі бар: үзіліссіз спектрді жұтылу және сипаттамалы спектрді жұтылу әдісі. Абсорбциялық әдіс салыстырмалы төмен сезімталдыққа - 0,5-0,15% ие. Сандық талдаудың қателігі 10-5% құрайды.
Электрохимиялык анализ әдістері. Потенциометрлік анализ әдісінің теориялык негіздері.Электрохимиялық анализ (ЭХА) - электродтар бетінде немесе электродтар арасында ерітіндіде байқалатын құбылыстар. ЭХА әдістерінде тоқ, потенциал немесе ерітінді концентрациясына тәуелділігін зерттейді немесе ерітіндіні қолайлы титрантпен титрлеп, эквивалентті нүктені анықтау үшін аталған параметрлерді өлшейді.Электрохимиялық анализдің негізгі әдістері:Потенциометрия, Вольтамперометрия,Кулонометрия, Кондуктометрия Электрогравиметрия
Потенциометрия - теңгерілген электродты потенциал мен электрохимиялық реакцияға қатысушы қоспалардың термодинамикалық активтілігі арасындағы тәуелділікті анықтауға негізделген электрохимиялық зерттеудің тәсілі. Потенциометрлік әдіс қайтымды немесе қайтымсыз гальваникалық элеменггердегі электродта пайда болатын электр потенциалдарының айырымын өлшеуге негізделген. Мұны ерітіндідегі заттың мөлшері мен физикалық-химиялық сипаттамасын анықтау үшін қолданады.
Физико-химиялык зертгеу әдісінің пәні.Физика-химиялық талдау әдісінің мазмұны зерттелетін жүйелердің құрамы мен қасиеттерінің арасындағы қатынасты зерттеуге негізделген. Физика-химиялық талдау әдісі зерттелетін жүйелердің физикалық қасиеттерінің, яғни түсінің, боялу қарқындылығының, мөлдірлігінің, флуоресценттілігінің, электро- және жылу өткізгіштігінің және басқа да электрлік, магнитті, оптикалық, радиоактивті қасиеттерінің өзгеруімен жүретін, аспаптардың көмегімен анықталатын реакцияларды өткізуге негізделген, сондықтан бұл әдістер аспаптық деп де аталады. Бірнеше оңдаған физика-химиялық талдау әдістері белгілі. Физика-химиялық талдау әдісі талданатын объектілердегі компоненттердің аз құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Физика-химиялық талдау әдістері талдауды тез өткізуге мүмкіндік береді. Көп жағдайда, физика-химиялық талдау әдісінің көмегімен талдауды жүргізу үшін бірнеше минут ғана жетеді.Физика-химиялық талдау әдісінің кемшіліктері - талдау қателігі 2-5 % құрайды, бұл классикалық химиялық әдістердің қателігінен жоғары. Физика-химиялық талдау әдістерін қолдану үшін қымбат аспаптар, эталондар мен стандартты ерітінділер қажет.
Ең маңызды физика-химиялық талдау әдістері болып табылады:1) спектралді және басқа да оптикалық әдістер;2) хроматографиялық әдістер;3) электрохимиялық әдістер.
Эмиссионды спектральды анализ жалпы сипаттамаАтомды-эмиссиялық спектроскопия немесе атомды-эмиссялық спектралды анализ - газдық фазада бос атомдар мен иондардың шығару спектрлерін зерттеуге негізделген элементтік анализ әдістерінің жиынтығы.Әдетте эмиссиялық спектрлерді толқын ұзындығының 200-1000 нм аралығында тіркеледі. Атомды-эмиссиялық талдау әдісінің негізгі артықшылығы - зерттелетін заттың табиғаты белгісіз болған жағдайдың өзінде, оның құрамын спектрлер арқылы анықтау мүмкіндігі. Атомды-эмиссиялық анализде-жарық көзі ретінде жалын және плазманың әр түрлі түрлері қолданылады. АЭС - бұл газ тәрізді, сұйық және қатты заттардағы қоспаларды құрайтын элементтердің сапалық және сандық анализін жүргізудің ең кең таралған экспрессті жоғары сезімталды әдіс. Бұл әдіс медициналық, биологиялық, экологиялық зерттеулерде, пайдалы қазбаларды іздеу мен талдауда, өнеркәсіптік өндірістерді бақылауда және ғылым мен техниканың басқа да салаларында кеңінен қолданылады.
Рентгендік спектроскопия. Рентгендік спектроскопия түрлері. Рентгендік-спектроскопия -- рентген сәулелерін шығару, жұтылу спектрлерін алу және оларды атомдардың, молекулалардың, сондай-ақ қатты денелердің электрондық энергетикалық құрылымын зерттеуге қолдану болып табылады. Рентгендік спектроскопияға рентген электрондық спектроскопия да жатады. Рентгендік шығару спектрлері нысана ретінде алынып, зерттелетін затты рентген түтігінде үдей қозғалған электрондармен (бірінші реттік спектрлер) соққылау арқылы алынады. Шығару спектрлері рентгендік спектрометрде тіркеледі. Олар сәуле шығару қарқындылығының рентген фотондарының энергиясына тәуелділігі бойынша зерттеледі. Зерттелетін заттың жұқа қабаты арқылы ені жіңішке тежеулік сәуле спектрінің өтуі кезінде рентгендік жұтылу спектрлері түзіледі. Рентгендік шығару спектрлерін зерттеу арқылы валенттік электрондар күйлері тығыздығының, ал рентгендік жұтылу спектрлерін зерттеу арқылы еркін электрондық күйлері тығыздығының энергет. таралуы жайлы деректер алынады. Рентген-электрон. спектроскопия хим. талдауда және атомдардың ішкі деңгейлерінің энергиясын, сондай-ақ хим. қосылыстардағы атомдардың валенттілік күйлерін анықтау үшін де қолданылады.Рентгенді спектрлік талдаудың сенімділігі басқа аналогты әдістер сенімділігінен аз емес. Сезгіштігі жеткілікті жоғары элементтің минимал құрамы берілген аналогты әдіспен анықталады; ол рентгенді спектрлік талдау әдісінен және ауыр элементтерден жеңіл элементтерге көшу кезінде азаяды. Әдетте талдаудың сезгіштігі 0,1 - 0,001% құрайды, бірақ кейбір қолайлы жағдайларда 10-5 - 10-6 % сезгіштік табалдырығын алу мүмкіндігі болады.
Хроматографиялык анализ әдістері. Артыкшылыктары мен кемшіліктеріХроматографиялық әдістің негізін салушы орыс ботанигі М.С.Цвет.Хроматография -- бұл біреуі қозғалыссыз, екіншісі ағын болатын екі фазаның арасындағы заттарды таратуға негізделген күрделі қоспаларды бөлу әдісі. Хроматография заттардың сорбция және десорбция актілерінің қозғалыссыз сорбенттің бойымен қозғалуы кезіндегі көпретті қайталануына негізделген. Заттардың қоспаларын хроматографиялық бөлу үшін кез келген сорбция мехнизмі қолданылуы мүмкін. Хроматография әдісі медициналық, биологиялық, фармацевтикалық зерттеулер мен клиникалық тәжірибелерде көп қоданылады. Хроматографиялық талдау әдістерінің тобына газ және газ-сұйықтықты хроматография, сұйықтықты реттегіш хроматография әдістері кіреді. Фармацевтика саласында дәрілік заттарға талдау жасауда қолданады. Хроматография әр түрлі объектілерді сандық және сапалық тұрғыдан талдауға, қосылыстың физикалық-химиялық қасиегтерін оқып-үйренуге кейбір реакциялардың кинетикасын зертеп білуге мүмкіндік береді. Хроматография -- газ, бу, сұйық немесе еріген заттар қоспасын сорбциялық әдістермен бөлу.
Вольтамперометрия әдісінің турлеріВолтьамперметрия әдісі электролиз кезінде, талданатын зат ерітіндісінің кернеуін жоғарылата отырып тогк күшін өлшеу нәтижесінде алынған вольтамперлік қисықтарды (ток күшінің кернеуге тәуелділігі) тіркеуге негізделген.Вольтамперметрия әдісі төмендегідей түрлерге бөлінеді:1.Қарапайым не тура2.Дифференциялды3.Айырымдық4.Ин версионды5.Осциллографиялық6.Айныма лы токты
Спектральды анализ әдістері. Жалпы оптикалык анализ әдістеріне сипаттама
- Спектрофотометриялық анализ - сіңіру спектрін анықтауға немесе берілген заттың сіңіруінің қисығының максимумына сәйкес келетін белгілі бір толқын ұзындығына жарық сіңіруді өлшеуге негізделген.
- Фотоколориметриялық анализ - зерттелетін боялған ерітінді мен концентрациясы белгілі стандартты боялған ерітіндінің түстерінің қарқындылығын салыстыруға негізделгененвка.Сандық анализдің фотометриялық әдісі ерітіндідегі жарық сіңіру қасиетіне ие компонентті анықтауға негізделген. Бұл әдіс бойынша, реакция өнімінің жарық сіңіру мөлшерін өлшеу арқылы анықтайды.Фотометриялық анализде реакцияның әр түрлі типтерін қолданады. Бейорганикалық заттарды анықтау үшін көбінесе көрінетін, ультракүлгін және инфрақызыл спектр аймақтарында сіңірумен сипатталатын боялған комплексті қосылыстарды қолданады.Органикалық компоненттердің фотометриялық анықталуы үшін боялған қосылыстардың синтез реакцияларын қолданады. Фотометриялық әдістердің қатары катализдік эффектіге негізделген.Эмиссиялық спектроскопия, абсорбциялық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Күкіртті ангидритың контакттық аппаратында күкіртті түрінде тотығу процессін автоматтау
Құрамында самарий бар полимерлі пленкаларды спектрофотометрлік жолмен зерттеу.
Атомдық - күштік микроскоп құрылғыларына сипаттама
Күкіртті ангидритың контакттық аппаратында күкіртті түрінде тотығу процессін автоматтау жайлы
Белок мөлшерін Брэдфорд әдісі арқылы анықтау
Оптикaлық – aкустикaлық спeктроскопия жәнe хромaтогрaфия
Наноқұрылымдардың ерекшеліктері
Атомдық физика
Шикізаттың және дайын өнімді бағалауда физико-химиялық анықтау амалдарды қолдану
Ғасырлар белесіндегі химия құрылымы
Пәндер