Құжаттардың электрондық архиві
АННОТАЦИЯ

Дипломдық жобаның тақырыбы Құжаттардың электрондық архиві БҚ. Құжаттардың электрондық архиві бағдарламалық қамтамасы архив меңгерушісінің бірнеше қызметтер түрлерін біріктіре отырып, автоматтандыруға негізделген. Бағдарламаның негізгі түйіні деректерді оперативті түрде көру және соның негізінде есептер құру.
Дипломдық жоба талаптарына сәйкес 6 бөлімнен тұрады: есептің қойылымы, бағдарламалық қамтаманы жобалау, бағдарламалық қамтаманы жүзеге асыру, тіршілік қауіпсіздігі, техника-экономикалық негіздеме және бизнес-жоспарлау. Сонымен қатар дипломдық жобада аннотация, мазмұны, кіріспе, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі және қосымшалар келтірілген.
Құрастырған:
Дипломдық жоба жетекшісі:

АННОТАЦИЯ

Тема дипломного проекта ПО Электронный архив документов. Программное обеспечение предназначена для автоматизации всех видов работ заведующего архивом. Цель программы в целом состоит в возможности оперативного просмотра данных, поэтому результирующей частью программы является ее отчетная часть.
Согласно принятым требованиям дипломный проект состоит из 6 глав: постановка задачи, проектирование программного обеспечения, реализация программного обеспечения, безопасность жизнедеятельности, технико-экономическое обоснование и бизнес-планирование. А также дипломный проект содержит: аннотация, содержание, введение, заключение, список использованной литературы, приложение.
Разработал: .
Руководитель дипломного проекта:

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1 ЕСЕПТІҢ ҚОЙЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7
1.1 Қолданылып жатқан бағдарламаларға талдау және шолу жасау ... ... ... .
7
1.2 Бағдарламалық қамтаманы құрастыруға негіздеме ... ... ... ... ... ... .. ... ... .
11
1.3 Техникалық тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12
2 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
15
2.1 Бағдарламалық қамтаманың негізгі принциптерін талдау ... ... ... ... ... ...
15
2.2 Бағдарламалық қамтаманың аппараттық және бағдарламалық құралдарын таңдау және негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

16
3 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ... ... ... ... ... ... ...
27
3.1 Алгоритм шешімінің өңделуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27
3.1.1 Мәліметтер құрылымы және модульдердің сипаты ... ... ... ... ... ... ... . ..
27
3.1.2 Файлдық жүйенің физикалық және логикалық құрылымы ... ... ... ... ...
28
3.1.3 Сұраныстар суреттелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32
3.2 Бағдарлама және ақпараттық модульдер отладкасы ... ... ... ... ... ... .. ... ...
33
3.2.1 Бағдарлама интерфейсінің өңделуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
33
3.2.2 Экрандық интерфейстің идеалогиясын таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ..
34
3.3 Құжаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
34
3.3.1 Қолданушы инструкциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
34
3.3.2 Бағдарламалаушы инструкциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
38
4 ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
39
4.1 Бағдарламаны қолдану арқылы еңбектің салауатты қауіпсіз шартын жасау OHSAS 18001 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

39
4.2 Компьютер сыныбындағы микроклимат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
40
4.3 Жұмыс орнын жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
41
4.4 Жұмыс орнының санитарлық-техникалық талаптары ... ... ... ... ... ... .. ...
43
4.5 Жұмыс ортасын жарықпен қамтамасыздандыру ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .
43
4.6 Әсер ететін шу. Шудан қорғану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
44
4.7 Компьютер сыныбындағы ауаны желдету және конденционерлеу ... ... .
44
4.8 Электроқауіпсіздік. Статикалық энергия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45
4.9 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
48
4.10 Өндірісте еңбек қорғау қызметкерлерінің тыныштық өмір салауатын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

49
4.11 Төтенше жағдайлардың анықтамасы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ...
50
5 ТЕХНИКА - ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...
52
5.1 Жүйеге қосылған барлық құрылымдардың шығынын есептеу ... ... ... ...
52
5.2 Жыл бойындағы эксплатациялық шығынды үнемдеу ... ... ... ... ... ... ... ..
54
5.3 Өтелу мерзімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
56
6 БИЗНЕС - ЖОСПАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
57
6.1 Аннотация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
57
6.2 Резюме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
57
6.3 Кәсіпорын сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
58

6.4 Өнімнің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
59
6.5 Маркетинг жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
59
6.6 Өндірістік жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
60
6.7 Ұйымдастырушылық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
61
6.8 Қаржылық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
63
6.9 Жұмыстардың орындалу тізбесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
63
6.10 Жобаның тәуекелдігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
64
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
65
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ...
66
ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
67
Қосымша А. Бағдарламаны қабылдау актісі

Қосымша Б. Бағдарлама листингісі

КІРІСПЕ

Жаңа ақпараттық технологиялар облысындағы жаңа жетістіктер ақпараттық базаларды ұйымдастырудың жаңа концепцияларына алып келді. Көп өнімділікті және тиімді микропроцессорлар арқасында ақпараттық-есептеуіш ресурстары менеджерлердің, есепшілердің, жоспарлаушылардың, администраторлардың инженерлер мен басқа деңгейлі жұмысшылардың жұмыс орындарына айнала бастады. Дербес компьютерлердің негізінде автоматтандырылған жұмыс орындары мен деректерді өңдеу жүйелерінің дамуы жүруде.
Ақпараттық технологиялардың қарқынды алға басуына байланысты Қазақстанда адамдардың ісін немесе еңбегін жеңілдету үшін арналған барлық практикалық қызмет облыстарында қазіргі заманға сай ЭЕМ-лары іске қосылған. Қазіргі таңдағы есептеу жүйелерінің қуаттылығын 80-ші жылдардагы орташа және үлкен қуатты есептеу жүйелерімен салыстыруға болады. Өндірістерде, офистерде, білім беру мекемелерінде әбден жетілдірілген математикалық және бағдарламалық қамтулармен қамтамасыздандырылған ЭЕМ-лары адамдардың күнделікті жұмысына үлкен көмек көрсетуде. Іс-тәжірибеде көрсетілгендей өндіріске ЭЕМ-ң сауатты, ойланып және жан-жақты енгізуі өзінің тиімді әсерін тигізуде, әсіресе біркелкі жұмыста үлкен үлесі бар. Мұндай жұмыс тез, тура және аз шығындармен орындалады. Компьютер тез-арада еңбек ұйымын сапалы жаңа деңгейге көтереді, және адамдар аз уақыттың ішінде өздерінің жұмысын ЭЕМ-сыз істей алмайтынына көздері жетеді.
Кез-келген қағаздармен айналысатын үлкен немесе кіші кәсіпорындар мен мекемелер қызметінде құжаттардың сақталу және таратылу жұмыстарының жүргізілу процесін талдау мен бақылау өте қажет. Оған кіретіндер тұрақты сақталынатын құжаттарды белгілеу, бөлімдік есеп, айналым құжаттарын жүргізу. Бұл жұмыстың көп бөлігі, ақпараттың өңделуі және оның ары қарай талдауы қолмен жасау керек болады.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, құжаттардың сақталуымен айналысатын архивтер қызметінің барлық компоненттерін бүгінгі күні құрастырылған бағдарламалық қамтаманы біріңғай автоматтандырылған жүйеге біріктірген жөн болады. Бұл автоматтандырылған жүйенің міндетті құрама бөліктерінің бірі құжаттар айналымын біріктіру.
Дипломдық жоба анықтамалық жазба мен графикалық мәліметтерден тұрады. Анықтамалық жазба 6 бөлімнен тұрады.
Дипломдық жобаның бірінші Есептің қойылымы бөлімінде осы уақытқа дейін болған ақпараттық жүйелер мен автоматтандырылған жұмыс орындарына талдау жасау, құрастырылатын бағдарламалық қамтамаға негіздеме, және сонымен қатар техникалық тапсырма жазылған.
Екінші Бағдарламалық қамтаманы жобалау бөлімінде құастырылатын ақпараттық жүйенің мақсаты сипатталған, жүйенің құрылымдық схемасы берілген. Сонымен қатар, бағдарламалық қамтаманың бағдарламалық және аппараттық құралдарына негіздемелер жасалған.
Үшінші Бағдарламалық қамтаманы жүзеге асыру бөлімінде программа модулі, кнопкалық формалар берілген: процедуралар мен модульдер байланыс схемасы, файлдық жүйенің құрылымдық сипаты, деректер қорымен кестелердің байланыс схемасы, интерфейстік класстар сипаты. Бақылау мысалында бағдарламаның орындалу барысы көрсетілген. Қолданушы нұсқамасында программаның қадамдық жұмыс реті берілген. Программист нұсқамасында бағдарламаны орнату мен жұмыс істеудегі ережелер келтірілген.
Қорытындыда негізгі нәтижелер мен тұжырымдар, құрастырылған бағдарламалық өнімнің ерекшеліктері келтірілген.
Пайдаланылған әдебиеттер тізізімінде барлық дипломдық жобаның орындалу барысындағы қолданылған әдебиеттер берілген.
Қосымшаларда бағдарлама листингісі көрсетілген.

1. Есептің қойылымы

1.1 Қолданылып жатқан бағдарламаларға талдау және шолу жасау

Қазіргі таңдағы коммерциялық қызметтің барлығы ірі фирмалардың дамуының және жұмыс жасаудың өте маңызды факторларының бірі болып табылады. Бұл коммерциялық қызмет өндірістің талаптарымен және тауарлардың орындауларымен, шаруашылық байланыстардың күрделендіруімен, технико-экономикалық және өнімнің басқа параметрлерінің құруындағы тұтынушылар рольдерінің жоғарлауымен байланысты әрдайым өзгеру үстінде. Сонымен қатар, бұл жерде, фирмалар қызметінің мінезі және ұйымдасқан түрлерінде, халықаралық шаруашылық және саудалар байланысындағы трансұлттық бірлестіктердің мағынасының жоғарлауының өзгерулері де үлкен роль ойнайды.
Бұлардың барлығы фирмалардан осы жаңа шарттарға бейімделуін талап етеді, сонымен қатар экономикалық және ғылыми-техникалық процестерінде шыққан қайшылықтарды жеңуіне көмек береді.
Ақпараттық технологиялар облысындағы жаңа жетістіктерге байланысты, сауда және коммерция процестерін ұстап тұратын ақпараттық қызмет ұйымдарын жаңа концепцияларға жеткізді. Ақпараттық - есептеу техникалардың дамуымен және әр түрлі қолдануға арналған есептеуіш желілердің құрылуына байланысты сауда және кәсіпкерліктің жаңа ұйымдастыру формалары құрылды. Бұған кіретіндер: электрондық кәсіпкерлік, электрондық сауда. Бұның ішіндегі ең көп тараған сауда-саттықа арналған локальді есептеу жүйесі.
Рыноктык экономикада ақпарат негізгі тауарлардың бірі болып табылады. Коммерциялық және кәсіпкерлік қызметтің көркемдеп дамуы муниципальдық, банктік, биржалық ақпараттық жүйелермен, көтерме және бөлшек сауда ақпараттандырылуы, сауда үйлерімен, еңбекті және жұмысты басқару қызметімен, саудадағы тауарлардың және қызметтердің деректер қорының құруымен, анықталамалық және аналитика-болжамдық ақпарат орталығының дамуымен, электрондық поштамен, мәліметті электронды айырбастауымен байланысты. Ережеге сәйкес, бұл жүйенің жұмысы әр түрлі архитектурадағы локальді есептеу жүйесінде немесе корпоративті желі атқа ие болған біріктірулерде негізделеді.
Осы есептердің барлығын табысты дұрыс шешу үшін іс жүргізу жұмысында және еңбектің басқару рационализацияларында сайман түрінде қолданылатын компьютерлер және басқа электронды құрылғылар ерекше орын алады.
Кейінгі кезде ақпараттық машиналардың қолдануы кез-келген істің негізгі түрі болып табылады. Мысалы, нақты маркетингтік және өндірістік жобалардың дайындауына керекті уақыттың қысқаруы, реализация кезіндегі өнімге жатпайтын шығындарды азайту, бухгалтерлік, технологиялық және басқа түрдегі құжаттамаларда қателердің болмауы. Бұлардың барлығы коммерциялық компанияларға экономикалық күшті әсер береді.
Әрине, жұмыста қолданылатын компьютерлердің барлық потенциалды мүмкіншіліктерін көрсету және қойылған мақсаттарға барынша дұрыс жету үшін осы жұмысқа лайықты бағдарламалық және аппараттық құралдар қолданылады. Сондықтан, қазіргі таңда, компания жұмысына комек көрсететін компьютерлік бағдарламалар сонымен қатар айқын тауарлар және олардың сандар көлемі туралы ақпарат - коммерциялық компаниялар үшін өте қажет. Коммерциялық және кәсіпкерлік қызметтің табысты көркемдеп дамуы муниципальдық, банктік, биржалық ақпараттық жүйелермен, көтерме және бөлшек сауда ақпараттандырылуымен, тауар және қызмет көрсету рыногының мәліметтер банкісінің құрылуымен, анықтамалардың және аналитика-болжамдық ақпарат орталығының дамуымен, электрондық поштамен, мәліметті электронды айырбастауымен және басқалармен байланысты. Ережеге сәйкес бұл жүйелердің барлық жұмыстары ақпаратты деректер қорына негізделеді. Деректер қорының басқару жүйесі (ДҚБЖ) автоматизациядағы бірқатар жұмыстарға айтарлықтай көмек көрсетеді.

Бүгінгі күнгі коммерциялық кәсіпорындар басқарудың ақпараттық қамтамасыздандырылуы
Қазіргі уақытқа сай экономиканың негізгі ойы ресурстардың тапшылық кезінде де, шаруашылықты рационалды басқарумен қамтамасыз ету, аз шығынмен биік ақырғы нәтижелерге жету қажеттілігі, административті әдістермен өндірістің кіші эффективті басқаруын жеңу, ғылыми-техникалық прогрестің даму негізінде өндірістің интенсивті дамуына тез өту және тағы басқалары. Логика және әлеуметті-экономикалық процес заңдылықтары сияқты талаптарға тиісті шаруашылықтың басқару жүйесі иілгіш және тиімді болуға тиіс.
Қазіргі таңдағы экономика басқаруының, әсіресе кәсіпорындардың, біріктірудің, концерндердің және басқа шаруашылық ұйымдар деңгейіндегі қайта құрудың басты бағытының бірі болып, тәжірибедегі менеджменттің қолдануымен негізгі теориялық және методологиялық позицияларының өңделуі болады. Бұл Батыс өнеркәсіпті фирмалардың тәжрибесін апарудың механикалық процесі емес, жаңа шешімдердің шығармашылық ізденісі. Осыған қарап айтатын болсақ, тауарлық-ақшалы, рыногтык қарым-қатынастың қажетті кең қолдану туралы декларацияның орнына, белсенді және нақты жолдардың, түрлердің және әдістердің - бірыңғай, біртұтас шаруашылық жүйесіне үйлестіру жұмысы жүріп жатыр. Менеджментті Қазақстанның кәсіпорындарында практика түрінде қолдануына, радикалды және нақты қадам мен батылдық қажет.
Барлығына мәлім болғандай, кәсіпорындардың салалық бағытына, олардың сыртқы экономикалық қызметіне қатысу дәрежесіне, заманға сай электронды-есептеу техникамен қамтамасыздануына, халық тұтынатын заттардың немесе өндіріс құралдардың шығарылу мінезіне байланысты кәсіпорын басқаруында көп спецификалық ерекшеліктер болады.
Қазіргі заманның шарттарына сай ақпараттық қамтамасыз ету ақпараттарды өңдеуге және жинауға, басқаратын шешімдердің қабыл алуына арналған қажетті, маңызды облыстарының бірі болып табылады. Кәсіпорынның қызметі және жайы туралы ақпараттың жоғары деңгейдегі басқаруға жіберілуі және фирмалардың өзара бөлімшелерінің арасында ақпараттың өзара алмасуы заманға сай электрондық-есептеуіш техника және басқада да техникалық байланыс құралдары арқылы жүзеге асады.
Бірлесіп әрекет қылған және күнделікті байланыста болатын кәсіпорындардың сауда құрылымдардың қызметінде, ақпараттардың берілуі, сол құрылымдардың аса маңызды және міндетті факторлардың бірі болып табылады. Осылардың ішінде ерекше мағына ақпараттардың оперативтігі және анықтығы болып табылады. Көптеген фирмалардағы фирма ішіндегі ақпарат жүйесі ұйымдардың технологиялық процеске байланысты есептерін шешеді. Бұл біріншіден, мамандандырылған кәсіпорындардың ішкі фирмалық каналдан түсетін кәсіпорынның кооперативті өніммен қамтамасыз ету процесіне қатысты. Бұл жерде ақпарат, басқаратын шешімдердің қабыл алуына арналған мәлімдемелердің берілуінде үлкен роль атқарады және өндірістің тиімділігін жоғарлату және өндірістің шығындарын төмендеуін қамтамасыз ететін факторларының бірі болып табылады.
Ақпараттың ең маңызды мәні, бұл өндіріс кезінде жоспарлы көрсеткіштен ауытқуы туралы хабарды дер кезінде жеткізу және сол ауытқуына байланысты тез арада оперативті шешім қабылдау.
Шешімдердің қабыл алуына байланысты жаңа ғылыми білімдер туралы мәлімдемелерден, жаңа құрылғылар туралы хабардан және өз фирмаларының, сонымен қатар фирма бәсекешілерінің жаңа құрылғылары туралы мәлімелерден тұратын ғылыми-техникалық ақпарат басты рольді алады. Бұл, үзілмей толтырылатын жалпы қоры, білімдер потенциалы, техникалық шешімдер фирмаға бәсекешілер арасында жоғары деңгейді қамтамасыз етеді.
Әрбір нақты ақпараттың мәні басқаратын білімдердің қажеттіліктерімен және басқаратын шешімдердің шығуымен анықталады. Ақпараттарға арнайы талаптар көрсетіледі:
* Объектімен және сапамен, қалыптастырудың ықшамдылығы және анықтығы, дер кезінде жетуі;
* Нақты қажеттіліктердің мақсаттық қанағаттандырылуы;
* Алғашқы мәлімдемелердің тура дәлдікпен және анықтап дұрыс сұрапталуы, оптимальді жүйеге келтірілуі және мәлімдемелердің өңделуі және үзілмей жиналуы.

Ақпараттық-іздеуші жүйелерінің мағынасы
Қазіргі заманның шарттарына байланысты цифрлық және мәтіндік ақпараттарды автоматты түрде өңдейтін жаңа техникалық құрылғыларды қолдануына негізделген Intel 486 процессорымен жабдықталған компьютерлер базасында және біріңғай ішкі фирмалық локальді есептеу желісіне біріктірілген, аса тиімді ішкі фирмалық ақпараттық жүйесін қолданған жөн.
Басқарылатын ішкі фирмалық ақпараттық жүйесі дегеніміз - ол әр түрлі деңгейдегі шешімдерді қабыл алуына ақпараттардағы қажеттіліктерін қанағаттандыратын ақпараттар процессінің жиынтығы.
Ақпараттық жүйе ақпаратты өңдеу компонентінен, ішкі және сыртқы жіберу каналдарынан тұрады.
Басқарылатын ақпараттық жүйелер, бірліктік ақпараттық процесс, ақпараттар және ұйымдар принципін өңдеулердің және ақпарат жіберілудің, жинаудың техникалық құралдарының қолдану жолымен математикалық статистикалардағы аналитикалық әдістерді және болжамдық-аналитикалық есептердің үлгілерін қолдануымен іске асырады.
Ақпараттық жүйедегі ғылыми-техникалық, жоспарлық, бақылаулық, есептік және аналитикалық ақпаратты алуына бағытталған ақпараттық процесс бірыңғайлы және электронды-есептеу техникасында негіздейді.
Ақпараттық жүйелердің қолдану тиімділігінің жоғарлануына ақпараттық жүйелердің сәйкестендіру жолымен жетеміз, бұл бізге ақпараттың қайталануын жоюға және ақпараттың қайта-қайта қолдануын қамтамасыз етеді, айқын интеграциялық байланыстарды орнатуға көмек береді, көрсеткіштердің санына шек қоюын, ақпараттық ағындардың көлемін азайтуын, ақпараттың қолдану дәрежесін жоғарлатуын қамтамасыз етеді.
Ақпараттық қамтамасыздандыру келесілерді болжайды:
* ақпараттың таралуы, яғни ғылыми-өндірістік есептердің шешіміне арналған ақпаратты пайдаланушыға жеткізу;
* ақпараттың таралуына қолайлы жағдай жасау, яғни ақпараттың тиімді таралуын қамтамасыз ететін административті-ұйымдық, ғылыми-зерттеулерді және өндірістік шараларды өткізу.
Ақпарат әсіресе оның автоматтандырылған өңделуі, өндірістің тиімділігін жоғарлататын маңызды факторларының бірі болып саналады.
Тіркеу тәсілдері, өңдеулері, жинақталуы және оның тапсырылуы; бір жүйеге келтірілген ақпараттың сақталуы және оның керекті формада берілуі; жаңа сандық, графикалық және басқа ақпараттың өңделуі ақпараттың жұмыс істеуінде маңызды рольді ойнайды.
80-ші жылдары, бөлек, жеке басқарылатын ақпараттық жүйе бірыңғай ішкі фирмалық жинау, өңдеу, сақтау және ақпараттың ұсынылу жүйесіне өту шаралары болды. Ақырғы мақсатты қамтамасыз ету үшін ақпаратты өңдеу саласындағы барлық қызметінде қайта бағдарлау жүргізілді: ол барлық ішкі фирмалық басқару деңгейлердегі басқарушылардың ақпаратқа деген қажеттілігін қанағаттандыру дегенді білдіреді. Осыған байланысты оперативті басқару саласында шығатын сұрақтардың тура мәлімет беруіне басты назар аударды. Керекті ақпараттың характері мен және ақпараттың мазмұнына байланысты өзіне лайықты техникалық құралдар және ақпараттың өңдеу әдістері бойынша анықталады.
Қазіргі таңдағы ірі ұйымдарда дайындаулар процесіне кызмет ететін және басқару шешімдерді қабылдайтын ақпаратты жүйелер құрылып және олар эффективті жұмыс істеуде, олар келесі есептерді шешеді: мәліметтерді өңдеу, ақпаратты өңдеу, интеллектуалды қызметті орындау.
Көптеген кәсіпорындарда ішкі фирмалық жүйенің есепте және есептілікте басқару эффективтілігін анықтау үшін келесі көрсеткіштерді қолданылады - алынған пайданы техникалық құралдар шығынына қатынасы және ішкі фирмалық жүйенің ақпаратпен жұмыс жасауын қамтамасыз ету.

1.2 Бағдарламалық қамтаманы құрастыруға негіздеме

Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы, жоғары жылдам істейтін және үлкен еске сақтау қабілеті бар күшті компьютерлердің пайда болуы басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңа сатыға көтеру міндеттерін қойды. Қазіргі уақытта түрлі салалардағы адам еңбегіне Pentium 4 компьютері белгілі жиілігі 2,2 GHz, 512 Mb шұғыл еске сақтау қабілетімен, 80 Gb қатты дискілер - винчестерлермен енгізілді. Тізбектік технологияның пайда болуы мен басқарудың автоматтандырылған жүйесінің мүмкіндіктері кеңейді әрі жетілдірілді. Осы жүйенің жаңа жаңартырылған нұсқалары пайда болды.
Құжаттардың электрондық архиві бағдарламалық қамтамасы кез-келген құжаттармен айналысатын архив жұмысының тиімділігі оның негізгі қызметтерін нақты орындауымен анықталады. Бағдарламалық қамтама келесі қызметтерді атқарады:
а) басқару объектісінің жай-күйі жайындағы ақпаратты сараптау, жинау,
өңдеу;
б) басқаратын ықпалды тудыру, мысалы бағдарлама түрінде;
в) басқаратын ықпалды орындауға өткізу және оның орындалуын
қадағалау;
г) басқару ықпалдарын іске асыру;
д) ақпарат алмасу.
Мысалы үшін бағдарламалық қамтамаға, ол локальды есептеу тізбегі негізіне негізделгендіктен және электромагниттік алаң әсерінен жұмыс істейтіндіктен бірканалды талшықты сызықты тұтастай пайдалануға болады, себебі олар мұндай кедергіден қорғалған. Бағдарламалық қамтама есептеу технологиясының жағдайлары пайдаланылуы тиіс, олар жалпы техникалық талаптарды қанағаттандырады.
Құжаттардың электрондық архиві бағдарламалық қамтамасы үшін, оның құрамына кіретін және нақты міндеттерді шешуге бағытталған бағдарламалық қамтамасы ету үлкен роль ойнайды. Құжаттар архивінің бағдарламалық қамтамасыз етуі барлық қызметтерді орындауға жетерлік болу керек, ол қызметтер есептегіш техника жағдайларын қолданумен жүзеге асады және қызметтік тәртібін өз уақытында автоматтандырылған күйінде орындауға мүмкіндік беретін талап етілген мәліметтерді өңдеу процесі ұйымдастырылады.
Ол келесі қасиеттерге ие болуы керек толықтай тұтастық, сенімділік, икемделушілік, модификациялық пен құрылыс модульділігі, пайдалану тиімділігі. Жобаның бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына қолданбалы бағдарламалар қалтасы, мәліметтер негізін басқаратын жүйелер, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. т.с.с. кіруі тиіс. Бағдарламалық қамтаманың ішінде техникалық құрылғыларының диагностикасы және енуші ақпараттың сенімділгін тексеру болуы қажет. Архивтің бағдарламалық қамтуында ақпаратты енгізгенде және өңдегенде қателіктерден сақтайтын шаралар жүзеге асуы керек, олар архив қызметінің орындалу сапасын қамтамасыз етеді. Жобаның жалпы бағдарламалық қамтуы арнайы бағдарламамен қамту бөліктерін ретке келтіруді жүзеге жүзеге асыруға мүмкіндік туғызу керек, және қызмет ету процесін тоқтатпастан бағдарламалық қамтуды әрі қарай дамыту қажет. Жалпы алғанда архивтің бағдарламалық қамтуы бірін-бірі өзара жоятын және қайшы келетін элементтерді өз ішіне енгізбеуге тиіс.

1. Техникалық тапсырма

Бағдарламаның құруына қойылатын талаптар
Жобалау кезінде келесі талаптар назарға алынды:
* жүйе офистегі локальді есептеу желісіне қосылған стандартты Pentium IV персональді компьютерде жұмыс істеу керек;
* ақпараттарды жабдықтау бір офисінде ғана орналастырылуы керек;
* жүйе ақпараттық деректі рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды қамтамасыз ету керек;
* қолданушылар кейбір әрекеттерді дұрыс жасамауына байланысты бағдарламаның істен шығуына әкеледі (жүйенің бұзылуы, ақпаратты деректер қорының бұзылуы, ақпараттың жоғалуы немесе бұрмалануы), мұндай жағдайды болдырмау үшін жүйенің архитектурасы бұзылу ықтималдылығын төмендететіндей таңдалуы керек;
* жүйенің негізгі бағдарламалық құрылымы архив меңгерушісінің жұмыс орынына, офистік локальді есептеу желісіне қосылған белгілі бір арнайы бекітілген компьютерден орнатылуы керек;
* жүйенің негізгі бағдарламалық құрылымы интуитивті анық болу керек және пайдаланушылар үшін олардың профессионалды міндеттеріне қарамай, арнайы дайындығын талап етпеу керек.

Беріктікке қойылатын талаптар
1. Бағдарламалық кешен қамтамасыз ету керек:
* Берілген мәліметтерді дұрыс енгіздіру;
* Сұранысты дұрыс жіберу;
* Берілген мәліметтерді Архивке сақтау немесе Архивтен жою;
* Толық құрылған тіркеу есеп беру қызметін толықтыру;
* Берілгендерге іздеу жүйесін құру;
* Құрылған мәліметтерді баспаға шығару.
2. Бағдарлама кешені келесіні атқару керек:
* Берілгендерді жаңадан енгіздірту қызметін атқару керек;
* Берілгендерді редактірлеу және жою қызметі орнатылу керек;
* Жаңадан құрылған берілгендерді оқуға, есеп беруге және баспаға шығару қызметі орындалу керек;
* Қауіп төнген жағдайда парольді ауыстыру қызметі б.к.

Бағдарламаны орнату және эксплутациялау үшін жүйелік администрациялаудың бастапқы білімдерін білу қажет. Бірінші этапта Database Desktop бағдарламасын орнату керек. Берілген бағдарлама Delphi-дің 7.0 версиясында құрылған және тестіленген. Ең алдымен, BDE-Administrator бағдарламасында алиасы атты - берілгендер қорының бүркеніш аттарын құру керек. Бағдарламаны орнату туралы мәлімет төмендегі қолданушыға арналған қосымшада айтылады.

Аппараттық құрылғыларға қойылатын талап
Диплом жобаның алдына қойылған есебін жоғары дәреже орындау үшін келесі компьютерді қолдану керек: Intel Pentium IV 700 - (RAM 512 Mb, HDD 80 Gb, CD-ROM 52X);
-баспа құрылғысы принтер- HDD HPackard 610 (A4, 8ppm,600*600 dp1,2 Mb, 10 pages мин шығарады);
-STIK 600 UPS тоқпен қамтамасыздандыру блок.
Бұндай берілген ЭЕМ моделін таңдау себебім, өйткені АЖО-да есепті шығару процессінде ақпарттарды өңдеу ресурстары және бағдарламаны қолдану барысында базаның үкеюіне байланысты. Сонымен қатар есептеуіш жүйенің жылдам атқаратын қимылын ескергенде ақпартты өңдеу жылдамдығын қажет етеді, сол себептен осы моделді таңдадым.

Бағдарламаны қамтамасыздандырудың талабы
Дипломдық жобаның тақырыбы Құжаттардың электрондық архиві БҚ өңделу барысында Delphi 7.0 бағдарлама тілі таңдалынды.
Осы бағдарламаны қолдану барысында кейбір қателіктердің тумауына байланысты объектілі жан-жақты бағдарламалауда қатты жүйе контекстік көмекші сыбырлама қолданылды. Ал бұл құрылып жатқан бағдарламалардың күнін қысқартуға әкеледі. Бұл бағдарламадағы БҚ және файлмен жұмыс жасауының өңдеу жылдамдығын ескергенде өте ыңғайлы.
Delphi-бұл тіл және CASE- технология құрылғысынан құрылған RAD классы (Rapid Application Development Қосымшаны тез құруға арналған орта) бар бағдарламалау ортасы.
Delphi тілі Windows қосымшасын құру үшін бірнеше мысалға С++ - та жұмыс істейтін адамдар қажет еді, ал қазір Delphi-нің көмегімен Windows қосымшасын құру үшін бір адам ғана қажет.
Windows интерфейсі CASE- технологиясын толығымен интегралды ортадағы барлық өмір цикл фазасында құрылған қолданбалы жүйе мен жобалау жүйесін қамтамасыздандырады.
Delphi өте көп мүмкіндіктерден тұрады,мысалға форманы жобалаудан бастап, барлық белгілі форматтағы БҚ-мен жұмыс жүргізеді. Delphi ортасының көмегімен Windows жалпы мақсатында қолданылып жатқан компонентерді бағдарламалау қажеті жоқ. Мысалға оларға таңба, пиктограммалар және диалогты панелдер жатады. Windows ортада жұмыс істеу барысында кейде бірдей объектілердің қолданылып жатқанын байқаймыз. Диалогты панелдер (мысалы, Choose File және Save File ) көп қолданылатын компонентерге жатады. әрине осылардың барлығы Delphi-нің арқасында. Тағыда бір айтып кетер Delphi визуалды және визуалды емес объектілер, түймелер, объектілер ішіндегі берілгендерімен, меню және құрылып қойған диалогты панелдерден тұрады. Осы объектілердің көмегімен мысалы, бағдарламаны қолданбай тышқанның түймесін екі шертіп берілгендерге қол жеткізуге болады. Осының барлығы CASE- технологиясының қазіргі заманғы бағдарламалық қосымшаның қолдану себебінен.

2 Бағдарламалық қамтаманы жобалау

2.1 Бағдарламалық қамтаманың негізгі принциптерін талдау

Бағдарламалық қамтама жүйесінің негізгі принциптеріне және мақсаттарына келесілер жатады:
1. Мақсаттылығына байланысты ақпараттың мазмұнына және оның характеріне талаптарын анықтау;
2. Орталықтандырылған және қайта орталықтандырылған басқарудағы ақпараттың сақталу, қолданылу және ұсыну жүйесін өңдеу;
3. Бүкіл кәсіпорынның және әрбір жұмыс бөлімшелерінде техникалық құралдарға деген қажеттіліктерін анықтау (соның ішінде компьютерлік техникалар);
4. Бағдарламалық қамтамасын құру, мәліметтер қорын жасау және оны қолдану;
5. Цифрлық ақпаратты жинау және өңдеу, маркетинг, жоспарлау, бақылау бағдарламаларының құру процесінде көп варианттық есептер жүргізу;
6. Автоматтандырылған өңдеу және мәтіндік ақпаратты беру;
7. Кәсіпорындардың және оның бөлек бөлімшелеріне көшіргіш құрылғылармен, телекстермен, барлық байланыс құралдармен және коммуникациялармен қамтамасыздандыру;
8. Административті-басқару жұмысын компьтерлік техникаларын қолдану негізінде автоматтандыру.
Ақпараттық-іздеу жүйелерінің маңызды мақсаттарының бірі келесілер:
* Басқарудың және өндірістік бөлімшелердің жоғары деңгейде қаражаттық есеп беру мәліметін жинау және өңдеу қызметін белгілеу, ол сапаны жоғарлату және кәсіпорын бойынша финанстік ақпараттың дер кезінде түсуі мақсаттарында жүргізіледі;
* Алғашкы мәліметтің жинау, өңдеу және сақтау жүйелерінің негізгі бағыттарын анықтау;
* Ақпаратты өңдеу технологиясының дамуының негізгі бағытын анықтау;
Әрбір басқарушының өзіне керекті нақты ақпараттың қажеттілігін анықтау - өте қиын жағдай және оның шешімі, басқарушының тәжрибесінен және функциясынан тәуелді болады, және де оның басқару шешімін қабылдаудағы өкілеттілігіне байланысты.
Автоматтандырылған басқарылатын ақпараттар жүйесі, ақпаратты тез өңдеу негізінде қолданылады, олар жоспарланған көрсеткіштер, ауытқулар туралы ақпаратты беру қызметін атқарады.
Электронды есептеу машинасын тиімді қоданылуы келесі шарттардан тәуелді болады:
* есептеуіш машинасының өзінің шығарылуы;
* олар үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру;
* қолдану ортасын дайындау.
Электрондық техникамен жабдықтануы басқаруға, қағаздарға кететін шығындарды азайтуға, жобалы-конструкторлық жұмыстардың тиімділігін жоғарлатуға көмек береді және де тиімді ішкі фирмалық жобалауды қамтамасыздандырады.
Қазіргі таңдағы шарттарға байланысты электронды техниканы екі негізгі бағытта қолданған жөн:
* Кеңселік істе - секретарь-машинисткаларды және іс жүргізушілерді ауыстыру үшін;
* Бухгалтерлік істе - жазбаша қаражаттық құжаттарды дайындау үшін, банктермен және қаражаттық мекемелермен кассасыз байланысты жүзеге асыру үшін.

2.2 Бағдараламалық қамтаманың аппараттық және бағдарламалық құралдарын таңдау және негіздеу

Жалпы бағдарламалық қамтаманы таңдау
Автоматтандырылған жүйелерге және ЭЕМ-ға арналған бағдарламалық қамтамасыздандыруды бірыңғай кешенге ұйымдасқан бағдарламалық құралдардың жиынтығы деп атайды және олар күнделікті қолдануға арналған ЭЕМ-мен жабдықталған жұмыс орында арнайы функциялардың, есептердің орындауын қамтамасыз етеді.
Қазіргі таңдағы бағдарламалық құралдар, автоматтандырылған жүйені қамтамасыздандыратын бағдарламалық құрам ең алдымен екі категорияға бөлінеді:
1. Жүйелік бағдарламалық құралдар;
2. Пайдаланушылық бағдарламалық құралдар.
Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандырудың сипатталуы, бағдарламалық құралдардың қолданылуы жүйелік тағайындаумен байланысты. Жүйелік бағдарламалар, қолданушыларға сол есептеуіш жүйе жағынан қызмет көрсету процесінде есептеу жүйесі ретінде қызмет көрсетеді.
Пайдаланушы бағдарламалық құралдардың сипатталуы, қолданушының есептерін қамтамасыз ету және ұйымдастыру жолымен, қызмет етуімен байланысты. Осы категорияның бағдарламалық құралдарының өзі: арнайы және қолданбалы болып бөлінеді, сәйкесінше ол бағдарламалық қамтамасыздандырудың арнайы және қолданбалы компоненттерін құрастырады.
Арнайы бағдарламалық құралдар, автоматтандырылған жүйенің арнайы есептерін шешуіне бағытталған, яғни басқа жүйеде емес сол жүйеде шығатын есептерін шешеді және де осы жүйеде сәйкесінше қолданады.
Ал қолданбалы бағдарламаның сипатталуы, олар пайдаланушы ретінде қолданылып әр түрлі жұмыс облыстарында кездесетін арнайы есептер бөлімін шешуге бағытталады, бұл жерде қолданушы осы бағдарламаның құрастырушысы емес, ол қандайда бір өзгертусіз бағдарламаны дайын түрде қолданады.
Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру жалпы және арнайы тағайындалған бағдарламалық құралдарына және кәсіпшілік деңгейге бөлінеді. Бағдарламалық құралдардың жалпы тағайындауына мыналар жатады: мәтіндік редакторлар, баспа жүйесі, графикалық жүйе, деректер қорының басқару жүйесі, интеграцияланған жүйе. Бағдарламалық құралдардың арнайы тағайындауына мыналар жатады: авторлық жүйелер, эксперттік жүйелер, мультимедиа жүйелері, гипермәтіндік жүйелер. Бағдарламалық құралдардың кәсіпшілік деңгейі мамандардың автоматтандырылған жұмыс орнынан, ғылыми зерттеулердің автоматтандырылған жүйесінен, автоматтандырылған жобалау жүйелерінен, техникалық процестің автоматтандырылған басқару жүйесінен тұрады.
Бағдарламалық қамтамасыздандырудың құрамына кіретіндер: стандартты, типтік және арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету.
Стандартты категориясына жататын бағдарламалық құралдардың сипатталуы, бұл бағдарлама бір бағдарламалық жүйеден басқа жүйелерге кедергісіз тасымалдана алады және қосымша өзгертусіз қолдана алады. Олар дербес компьютер жағынан пайдаланушыға стандартты қызмет көрсетуге арналған арнайы бағдарламалық комплекстен тұрады. Әдетте мұндай бағдарламалық құралдарға жүйелік тағайындау құралдары жатады, ал ең алдымен - ол операциялық жүйелер.
Стандартты бағдарламалық қамтамасыздандыруға операциялық жүйе жатады. Операциялық жүйе есептеу жүйесінде есептеу процесін ұйымдастыратын бағдарламалық комплекс болып табылады.
Дипломдық жобада құрастырылған бағдарлама Windows XP операциялық жүйесін қолдануымен алдын ала ескерілген, өйткені бұл жүйені қолдануға ыңғайлы, қазіргі дербес компьютерлерде тиімді жұмыс істейді, әр түрлі болатын жылжымалы және кеңейтілген жүйені оңай құруға мүмкіндік беретін стандартты технологиямен жұмыс істей алады, аппаратты құрылғыларды автоматты түрде анықтау және қалпына келтіруге болады, мұндай жүйе қолданушыға құрылғыларды оңай құруын және қалпына келтіруін қамтамасыз етеді.
Типтік бағдарламалық құрылғылары стандартты бағдарламалық құрылғы сияқты, тек айырмашылығы қолдануға қойылған кезде нақты жүйенің құрамында нақты бір қолданушының күйіне келтірілуі керек. Бұл қолданушыға арналған және ақпаратты өңдеудегі типтік есептерді шешуге арналған бағдарлама комплексі. Олар компьютердің функционалдық мүмкіншіліктерін кеңейтуге, мәліметтердің өңдеу процесін басқаруға және бақылауға арналған.
Арнайы бағдарламалық құрылғылар автоматтандырылған жүйенің арнайы есептерімен өңделеді. Олар нақты бір ақпаратты жүйені жасау кезінде құрылған бағдарламалық жиыннан құралады. Мұндай бағдарламалық құралдар мамандандырылған автоматтандырылған жұмыс орындарының жұмысын толық қамтамасыздандырады.

Ақпараттық деректер қоры
Деректер қоры тауарлар, қызметкерлер, жабдықтаушылар, тауардың түрлері туралы, тауарлардың тапсырысы туралы, тауарлардың құны, тауарлардың жеткізілуі және пайда туралы есептеу нәтижелері, жабдықтаушылармен байланысы және тағы басқа мәліметтерді сақтау үшін қолданылады.
Ақпараттық деректер қоры коммерциялық кәсіпорынның шаруашылық қызметінің барлығын және олардың сауда бөлімшелерінің статистикалық көрсеткіштердің барлық комплексін қамтиды. Әдетте, деректер қорын құру кезінде, біріншіден оның сақтау және деректерінің жаңартуы туралы сұрақтар шешіледі, сонымен қоса, деректердің бір-бірімен байланысы, олардың өзара келісушілігі, деректер қорында сақталатын мәліметтердің салыстыру және бағалауды өткізу мүмкіншілігі. Бұл біріктірілген топтардағы (файлдар) алғашқы мәліметтердің сол реквизиттерімен біріктіру кезінде маңызды мағына береді. Деректер қоры айқын жүйелік негізінде басқарушылардың деректер қорының негізгі пайдаланушыларының талаптарын ескере отырып әрдайым жаңартылып отырады.
Көптеген ұйымдармен кәсіпорындарда қызметкерлердің кадрлық құрамы туралы ақпарат сақталатын, күнделікті жаңартылатын және максимальді толық деректер қоры құрылған. Ақпараттың таңдалуы оның басушы құрылғысына жіберуімен басталады, ол штаттардың жинақылығы туралы, кәсіпорын ішінде кадрлардың жұмыс істеуін, жұмысшыларды жинау және шығарып тастау, олардың квалификацияларының жоғарлауын бақылауға мүмкіндік береді.
Компьютерге енгізілген деректер қорының пайдалана білуі ақпаратты алу процесін жылдамдатады және қазіргі таңдағы ғылыми және техникалық мәселелер шешімдеріне арналған зерттеулер әдістердің дұрыс және дәл таңдалуына мүмкіндік береді.
Барлық ішкі фирмалық ақпарат жүйесін ереже сәйкес мамандандырылған басқару аппараты басқарады. Жалпы алғанда ол мыналарды қамтиды:
1. Бүкіл фирмаға қызмет көрсететін есептеуіш орталығы;
2. Ақпараттың орталық қызметі;
3. Ақпараттық жүйе, өндірістік бөлімшелерде мына бөлімдерден тұрады: ақпаратты өңдеу және анализ жасау бөлімі, кіріс және шығыс құжаттаманы өңдеу бөлімі, есептеу техника, ақпараттық материалдардың берілу және сақтау бөлімі.
Сонымен қоса, ақпараттың оптикалық сақтаушыларда сақталатын жазбаларды сақтайтын орталық құрылады және локальді есептеу желісі арқылы біреудің сұранысы бойынша дер кезінде жеткізіледі.
Қазіргі таңдағы ірі кәсіпорындарда деректер қорының және жазулардың басқару орталығы құрылған, оның қызметіне барлық жазуларды ішкі фирмалық ақпарат жүйелерін тиімді құру негізінде бірыңғай ету болып табылады.
Бұл қызмет, жазулардың толық жетілдіру жүйесін біріңғай ішкі фирмалық бағдарламасын өңдейді және өндіріс бөлімшелерінің бәріне көмек көрсетеді.
Сауда процесіне және фирманың ақпаратты-басқару қызметіне компьютерлердің енуі жаңа профессионалды қызмет түрлерінің шығуына және дамуына әкелді, соның ішінде программисттерге, операторларға, ақпарат өңдеушілерге қызмет көрсету.
Деректер қорының қолдану қажеттіліктерінің жылдам дамуы, ДҚБЖ-не жаңа талаптарды ұсынды:
1. Ұсынылатын мәліметтердің кең спектрдегі түрлерін қолдау және олармен жұмыс жасау (оларға кіретіндер фактографиялық, деректі, суретті-графикалық мәліметтер);
2. Пәндік облыстардағы объектілер арасындағы әр түрлі қарым қатынастағы деректер қорының тиімді және нақты ұсынылуы (мысалы, визуалді деректердің қамтамасыз етуінің кеңдік-уақытшалары);
3. Дедуктивті деректер қорының орындалуы және мәліметтердің қайшылық еместігін қолдау,
4. Операциялық жағдайдағы және әр түрлі пәндік облыстың кең диапазондағы деректер қорының бүтіндігін қамтамасыздандыру;
5. Таратылған деректер қорын басқару, бірдей емес деректер қорын интеграциялау.

Деректер қорын құру принциптері
Деректер қоры - бұл бір бірімен жалпы тақырыппен немесе тағайындалуымен маңызды байланысқан мәліметтердің жиынтығы.
Деректер қорын жобалау кезінде комек көрсететін бірнеше кеңестерді айта кетуге болады.
Бастапқы жобалау мәселесіне көп көңіл бөліп байсалды келу қажет: қолданбалы облыстың ерекшеліктерін және барлық бөлшектерін анықтап алу керек, деректер қоры қандай ақпараттан тұратынын толық білу керек, сонымен қоса, қанша кесте болу керек екендігін анықтау керек. Деректер қорының функционалді талаптарын ескере отырып, деректер қорындағы негізгі есеп беру, форма және сұраныстарының шығаруын анықтап алу керек. Бастапқы деректер қорының жобалауына кеткен уақыт, Access-те құрған кезде өзін өтейді.
Деректер қорының жобалау процесіндегі ең бірінші қиын этаптарының бірі, ол кесте құру болып табылады, өйткені деректер қорын беретін (есеп беру, шығу формалары және т.б.) оның нәтижелері, кесте құрылымы туралы толық мәлімет әрқашанда бермеуі мүмкін. Кестелер проектісін жасаған кезде келесі негізгі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Архив - тарих сақтаушысы
1998-2006 жылдардағы мұрағат ісін дамыту проблемалары
Мұрағат ісін ұйымдастыруда іс –шараларды жүргізу
ЖШС «НҰР» жеке кәсiпорынының автоматтандырылған құжат алмасу жүйесiн жасау
Қазақстан мұрағаттары
Мекемедегі құжат айналым
ҚАЗАҚСТАНДА АРХИВ ҚҰЖАТТАРЫН САНДЫҚ ЖҮЙЕГЕ КӨШІРУ ПРОБЛЕМАСЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Тауарларды қажетті орнына жеткізіп беруші шағын фирма үшін автоматтандырылған есептік жүйе құру
Шағын кәсіпорынның шығыны мен кірісін есептейтін ажо жасау атты дипломдық жұмысқа патенттік ізденіс
Қазақстан Республикасының мұрағат ісінің даму тарихын талдау
Пәндер