Оңтүстік Қазақыстаның физикалық географиясы пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІПән: География
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 52 бет
Таңдаулыға:   
Ф.0Б-001026

Қ. А. ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ
ГЕОГРАФИЯ КАФЕДРАСЫ

“Бекітемін”
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-
нің
оқу- әдістемелік ісі
жөніндегі вице-президенті
т.ғ.д.,профессор
___________ С.Тұртабаев
____
____________________ 2008ж

Оңтүстік Қазақыстаның физикалық географиясы
пәні бойынша
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Мамандықтың аты,шифры: :ЖГА-615 050116
Оқу формасы:–––––––––––күндізгі–––––––– ––––––––––––––––––––––––––––
Курс:–––––––––––––––4–––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––

7сем
8сем Барлығы
Кредит саны: 2 ––
2
Лекция 15 ––
15
Практикалық: 15 ––
15
Семинар: –– ––
––
Лабораториялық: –– ––
––
СӨЖ: –– ––
––
ОБСӨЖ: 45 ––
45
Аралық бақылау:(АБ): 2рет –– 2рет
Қорытынды бақылау: емтихан
емтихан

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ құрастырған : г.ғ.к., А.Курбаниязов
Бас ғимарат, 415 аудитория
Жұмыс уақыты 8.30-18.00
СОӨЖ қабылдау: дуйсенбі, сейсенбі

Түркістан-2008ж

Оқұ-әдістемелік кешен Қ.Р нің Білім және ғылым минстрлігі сервис мамандығы
үшін бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты Абай атындағы
Қазақтың Ұлттық педагогикалық университетінің әдістемелік бірлестігі
ұсынған 07.03.2005 жылғы типтік бағдарлама негізінде дайындалған.

Оқұ-әдістемелік кешен География кафедрасының мәжілісінде қаралды.
Хаттама №_____ _______ _______2008ж

Кафедра меңгерушісі : т.ғ.к.,доцент
Ә.Мейірбеков.

Факультеттің оқу әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қаралды.
Хаттама № _____ ______ ______2008ж

Оқу әдістемелік кеңестің төрағасы: ф.м.ғ.к.,доцент Бекбаев
С.

1. КІРІСПЕ

1.1. Пән туралы қысқаша сипаттама. Болашақ мамандарға география тарихын
терең білу үшін қажетті әдебиеттер мен қосымша әдебиеттерді пайдалануы, оқу
құралдарын, оқытудың жаңа технологияларын қолдануды меңгеру керек.
Студенттерді дербес пәнді оқып үйренуде ондағы білімдер, географиялық
барлық ғылымдардың өзара байланысына негізделген. Пәнді оқыту барысында
алынған және меңгерілген білім, іскерлік пен дағдыны студент келесі
пәндерді меңгеруде пайдалана алады; жалпы жер тану, халықтар географиясы,
Әлеуметтік – экономикалық география және т.б.
Оңтүстік Қазақстанның физикалық географиясы курсының қарастыратын
тақырыптары Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан облыстардың географиялық
орны, пайдалы қазбалары, өнеркәсібі, халқы, көлік кешені және экономикалық
даму деңгейі, сыртқы экономикалық байланысы т.б. салалары.
1.2. Пәннің мақсаты. Оңтүстік Қазақстанның физикалық географиясы курсының
негізгі мақсаты болашақ мұғалімдерді бүгінгі география ғылымына теориялық-
әдіснамалық білімдерінің негіздерімен қаруландыру болып табылады. Сондай-
ақ, қоғамдық экономикалық жағдайларының динамикалық өзгеру жағдайындағы
білімгердің жеке басын қалыптастыруды тұтас педагогикалық процесті тиімді
ұйымдастыра білу икемдігін қалыптастыру болып табылады.
1.3. Пәннің міндеттері. 1. Болашақ мамандардың Қазақстанның оңтүстігінде
орналасқан облыстардың жер бедері, табиғат жағдайлары, қазба байлықтарының
жайласуы жағдайына көзқарастарын қалыптастыру.
2. Курсты оқу барысында студенттерді оңтүстік Қазақстанның географиялық
орны мен табиғат ресурстарының қорлары мен түрлері туралы бағдарлама беру.
3. Оңтүстік Қазақстанның ірі өнеркәсіп орындарымен танысу.
4. Халық саны мен табиғи өсу қарқынын зерттей білу.
5. Оңтүстік Қазақстанның сыртқы экономикалық байланысын танып білу.
1.4. Пререквизиті: 4-курс студенттері Жалпы жертану, Қурлықтар мен
мухиттар физикалық географиясын, Қазақстанның Физикалық географиясын
пәндерінде меңгерген білімдерін пайдаланады.
1.5. Постреквизиті: ТМД-ның физикалық географиясы пәнін толық меңгеру
арқылы мемлекеттердің орналасқан орнын, шаруашылық түрін, халқын,
мемлекеттер арасындағы әлеуметтік жағдайды біле отырып, келешекте
Тұрғындар географиясы, Дүние жүзінің саяси, экономикалық және әлеуметтік
географиясы пәндерін игеруге қажет.
1.6. Қысқартылған сөздер
СӨЖ – студенттердің орындайтын өзіндік жұмысы.
ОБСӨЖ – оқытушы басшылығымен орындалатын студенттердің өзіндік жұмысы.

2. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ

№ Семестрлер Аудиториялыќ сабаќтар Аудиториядан тыс
сабаќтар
Лекция Прак. СеминарЛабор. ОБС¤Ж С¤Ж
1 VII семестр 15 15 30 30
Барлыѓы 15 15 30 30

3. ПӘН САҒАТЫНЫҢ БӨЛІНІУІ.

№ Тараулар атауы, реті Аудиториялық сабақ Аудиториядан тыс
(сағат) сабақ (сағат)
лекция ЛабораториялОБСӨЖ СӨЖ
ық
1 2 3 4 5 6
1 Оңтустік Қазақстанның 1 1 2 2
физикалық географиясы
пәніне кіріспе және
көлемі, географиялық
орны мен шекарасы
2 Орография. Геологиялық 1 1 2 2
құрылысы.
3 Жер беті рельефі 1 1 2 2
4 Климаты 1 1 2 2
5 Қазба байлықтары 1 1 2 2
6 Өсімдіктері 1 1 2 2
7 Оңтүстік Қазақстанның
жануарлары
8 Оңтүстік Қазақстанның 1 1 2 2
қазба байлықтары
9 Оңтүстік Қазақстанның 1 1 2 2
жер беті және жерасты
сулары,өзендері, көлдері
10 Алматы облысынына жалпы 1 1 2 2
физгеографиялық шолу
11 Жамбыл обл-на жалпы 1 1 2 2
физгеографиялық шолу
12 Оңтүстік Қазақстан обл. 1 1 2 2
жалпы физгеографиялық
шолу
13 Қызылорда обл-на. жалпы 1 1 2 2
физгеографиялық шолу
14 Оңтүстік Қазақстанның 1 1 2 2
экологиялық проблемалары
15 Қоршаган ортаны қоргау. 1 1 2 2
Қорықтар
Барлығы 15 15 30 30

4. ЛЕКЦИЯНЫҢ КУНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ.

№ Күні Лекция тақырыбы және оның КредитсӘдебиеттер (әдебиет N,
жоспары ағат реті, тарауы, беті)
саны
1 2 3 4 6
1 3-8. 09Оңтүстік Қазақстанның физикалық1 №1, 11-16 бет.
географиясы пәніне кіріспе. №2, 15-37 бет.
1.Оңтңстік Қазақстанның №3 48-56 бет
физикалық географиясы пәнінің
мақсаты мен міндеті.
2. Пән ретінде қалыптасуы мен
даму тарихы.
2 3-8.09 Қазақстанның оңтүстігінде 1 №1, 21-32 бет.
орналасқан облыстардың №2, 62-74 бет.
табиғаты. №3 36-45 бет
1. Географиялық жайласу орны №8, 39-52 бет.
2. Табиғат комплекстарына
сипаттама
3. Климат жағдайлары
3 10-15.0Оңтүстік Қазақстанның 1 №2, 22-30 бет.
9 орографиясы мен геологиялық №4 25-36 бет
құрылымы №5 14-19 бет
1.Орография №6 36-42 бет
2. Геологиясы
4 10-15.0Оңтүстік Қазақстанның қазба 1 №2, 21-33 бет.
9 байлықтары. №3 40-51 бет
№5 67-91 бет
№6 44-52 бет.
5 17-22.0Оңтүстік Қазақстанның климатық 1 №1, 9-19 бет.
9 жағдайы №4, 14-2 бет.
Күн радияциясы №5 81-96 бет .
2 Жауын шашын №7 52-61 бет
3 Жел
6 17-22.0Оңтүстік Қазақстанның шөлейт 1 №3 44-50 бет
9 дала зонасының өсімдіктері №5 69-74 бет
№7 71-84 бет.
7 24-29.0Оңтүстік Қазақстанның шөлейт 1 №3, 16-21 бет.
9 дала зонасының жануарлары №5 80-84 бет
№7 61-72 бет
8 24-29.0Оңтүстік Қазақстанның сулары 1 №3, 12-17 бет.
9 Көлдері №4, 18-30 бет.
Өзендері №6 41-52 бет.
Жер беті сулары
жер асты сулары
9 1-6.10 Алматы облысынына жалпы 1 №3, 15-24 бет.
физикалық-географиялық шолу. №4, 52-61 бет.
1. Географиялық орны №5 41-52 бет
2. Жер бедері №6 41-52 бет
3. Климаты №7 86-91 бет.
4. Өзендерімен көлдері
10 1-6.10 Жамбыл облысына жалпы 1 №5, 19-25 бет.
физикалык-географиялық шолу №6, 25-34 бет.
1. Географиялық орны №7 25-54 бет,
2. Жер бедері
3. Климаты
4. Өзендерімен көлдері
11 8-13.10Оңтүстік Қазақстан облысының 1 №3, 21-34 бет.
физикалық-географиялық №4, 55-66 бет.
сипаттама. №5 65-74 бет ,
1. Географиялық орны №7 52-64 бет.
2. Жер бедері
3. Климаты
4. Өзендерімен көлдері
12 8-13.10Қызылорда облысына. 1 №4, 51-55 бет.
физикалық-географиялық №5, 81-99 бет.
сипаттама. №6 54-65 бет,
1. Географиялық орны
2. Жер бедері
3. Климаты
4. Өзендерімен көлдері
13 15-20.1Оңтүстік Қазақстанның табиѓат 1 №5, 24-64 бет.
0 ресурстар №6, 55-64 бет.
1.Жер-су ресурыстары №7 25-34 бет .
2.Рекратцион ресурыстар
14 15-20.1физикалық-географиялық 1 №4, 61-68 бет.
0 сипаттама. №5, 75-88 бет.
1. Географиялық орны №6 45-53 бет .
2. Жер бедері №7 55-69 бет
3. Климаты
4. Өзендерімен көлдері
15 22-27.1Оңтүстік Қазақстанның 1 №4, 51-66 бет.
0 экологиялық жағдайы. Табиѓат №5, 55-68 бет.
ресурстар №6 57-59 бет.
1.Табиѓат ресурстарыныњ ќоры
мен потенциалы.
2.Табиѓат ресурстарыныњ
классифи
кациясы
3.Табиѓат ресурстарын тиімді
пайдалану жолдары.
Барлығы 15

5. ПРАКТИКАЛЫҚ ЛАБОРОТОРИЯ САБАҚТЫҢ К‡НТІЗБЕЛІК-ТАЌЫРЫПТЫЌ ЖОСПАРЫ
№ Күні Сабақтың тақырыбы мен Кредит Тапсырмаларды Әдебиеттер
жоспары сағат тексеру (әдебиет N,
саны түрі. реті, тарауы,
беті)
1 2 3 4 5 6
1 22-27.1Оңтүстік Қазақстанның 1 1. Лекцияны оқып№1, 11-16
0 физикалық географиясы шығу. бет.
пәніне кіріспе. 2.Тақырып №2, 15-37
1.Оңтңстік Қазақстанның бойынша бет.
физикалық географиясы глоса-рий №3 48-56 бет
пәнінің мақсаты мен дайындау.
міндеті. 3.Реферат
2. Пән ретінде дайындау.
қалыптасуы мен даму
тарихы.
2 2910.-3Қазақстанның 1 1. Лекцияны оқып№1, 21-32
.11.07 оңтүстігінде орналасқан шығу. бет.
облыстардың табиғаты. 2.Номенклатура №2, 62-74
1. Географиялық жайласу дайындау. бет.
орны 3.Әрбір №3 36-45 бет
2. Табиғат аймақтағы
комплекстарына сипаттама мемлекеттерді №8, 39-52
3. Климат жағдайлары кар бет.
таға түсіріп,
тап-
сыру.
3 2910.-3Оңтүстік Қазақстанның 1 1.Лекцияны оқып №2, 22-30
.11.07 орографиясы мен шығу. бет.
геологиялық құрылымы 2.Реферат №4 25-36 бет
1.Орография дайындау
2. Геологиясы №5 14-19 бет
№6 36-42 бет
4 5-10.11Оңтүстік Қазақстанның 1 1. Лекцияны оқып№2, 21-33
қазба байлықтары шығу. бет.
2.Орналасу №3 40-51 бет
карта-схемасын
жасау. №5 67-91 бет
№6 44-52 бет.
5 5-10.11Оңтүстік Қазақстанның 1 1. Лекцияны оқып№1, 9-19 бет.
климатық жағдайы шығу. №4, 14-2 бет.
Күн радияциясы 2. Контур №5 81-96 бет
2 Жауын шашын картаға тусіру .
3 Жел №7 52-61 бет
6 12-17.1Оңтүстік Қазақстанның 1 1.Лекцияны оқып №3 44-50 бет
1 шөлейт дала зонасының шығу.
өсімдіктері 2.Мемлекетінің №5 69-74 бет
номенклатурасын №7 71-84 бет.
дайындау.
3.Кортур картаға
тусіру
7 12-17.1Оңтүстік Қазақстанның 1 1. Лекцияны оқып№3, 16-21
1 шөлейт дала зонасының шығу. бет.
жануарлары 2. Кортур №5 80-84 бет
картаға тусіру
№7 61-72 бет
8 19-24.1Оңтүстік Қазақстанның 1 1.Лекцияны оқып №3, 12-17
1 сулары шығу. бет.
Көлдері 2.Баяндама жазу №4, 18-30
Өзендері 3.Кортур картағабет.
Жер беті сулары тусіру №6 41-52
жер асты сулары бет.
9 19-24.1Алматы облысынына жалпы 1. Лекцияны оқып№3, 15-24
1 физикалық-географиялық шығу. бет.
шолу. 2. Кортур №4, 52-61
1. Географиялық орны картаға тусіру бет.
2. Жер бедері №5 41-52 бет
3. Климаты №6 41-52 бет
4. Өзендерімен көлдері №7 86-91 бет.
10 26.11-1Жамбыл облысына жалпы 1 1. Лекцияны оқып№5, 19-25
.12.07 физикалык-географиялық шығу. бет.
шолу 2.Баяндама жазу №6, 25-34
1. Географиялық орны 3.Кортур картағабет.
2. Жер бедері тусіру №7 25-54
3. Климаты бет,
4. Өзендерімен көлдері
11 26.11-1Оңтүстік Қазақстан 1 1. Лекцияны оқып№3, 21-34
.12.07 облысының шығу. бет.
физикалық-географиялық 2.Реферат №4, 55-66
сипаттама. дайындау. бет.
1. Географиялық орны 3.Кортур картаға№5 65-74 бет
2. Жер бедері тусіру ,
3. Климаты №7 52-64 бет.
4. Өзендерімен көлдері
12 3-8.12 Қызылорда облысына. 1 1. Лекцияны оқып№4, 51-55
физикалық-географиялық шығу. бет.
сипаттама. 2.Мемлекет №5, 81-99
1. Географиялық орны ресурспен бет.
2. Жер бедері қамтамасыз №6 54-65
3. Климаты етілуіне талдау бет,
4. Өзендерімен көлдері жасау.
13 3-8.12 Оңтүстік Қазақстанның 1 1. Лекцияны оқып№5, 24-64
табиѓат ресурстар шығу. бет.
1.Жер-су ресурыстары 2. Кортур №6, 55-64
2.Рекратцион ресурыстар картаға тусіру бет.
№7 25-34 бет
.

14 10-15.1физикалық-географиялық 1 1. Лекцияны оқып№4, 61-68
2 сипаттама. шығу. бет.
1. Географиялық орны 2.Баяндама жазу №5, 75-88
2. Жер бедері 3.Кортур картағабет.
3. Климаты тусіру №6 45-53 бет
4. Өзендерімен көлдері .
№7 55-69 бет
15 10-15.1Оңтүстік Қазақстанның 1 1. Лекцияны оқып№4, 51-66
2 экологиялық жағдайы. шығу. бет.
Табиѓат ресурстар 2.Баяндама жазу №5, 55-68
1.Табиѓат ресурстарыныњ 3.Кортур картағабет.
ќоры мен потенциалы. тусіру №6 57-59
2.Табиѓат ресурстарыныњ бет.
классификациясы
3.Табиѓат ресурстарын
тиімді пайдалану
жолдары.
Барлығы 15

6. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС (СӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫ.
№ СӨЖ тақырыбы. Орындау және тапсыруТапсыру мерзімі.
рс түрі.
1 Оңтүстік Қазақстанның таулары. Баяндама түрінде. 2008ж. 420
ауд.
2 Іле Алатауына физ.географиялық Реферат және плакат.2008ж. 420
сипаттама. ауд.
3 Қызылорда облысының жер беті Талдау жасау. 2008ж. 420
рельефі және қазба байлықтары Дискуссия. ауд.
4 Оңтүстік Қазақстанның Дискуссия. 2008ж. 420
жазықтықтары. ауд.
5 Арал бойының геоэкологиялық Талдау жасау. 2008ж. 420
қазіргі жағдайына ауд.
физ.географиялық сипаттама
6 Жамбыл облысының жер беті Баяндама. 2008ж. 420
рельефі және қазба байлықтары ауд.
7 Оңтүстік Қазақстанның қорықтары.Реферат. 2008ж. 420
ауд.
8 Арал бойы Қарақұмына Дискуссия. 2008ж. 420
физ.географиялық сипаттама ауд.
9 Таолықорған облысының ауыл Талдау жасау. 2008ж. 420
шаруашылығының дамуы Реферат. ауд.
10 Оңтүстік Қазақстанның өзендері. Баяндама. 2008ж. 420
ауд.
11 Қапшағай суқоймасына Реферат. Дискуссия. 2007ж. 420
физ.географиялық сипаттама ауд.
12 Қаратауға геологиялық және Талдау жасау. 2008ж. 420
геоморфологиялық сипаттама Дискуссия. ауд..
13 Оңтүстік Қазақстанның көлдері Реферат. 2008ж. 420
мен су қоймалары ауд.
14 Алакөл көліне физ.географиялық Баяндама. 2008ж. 420
сипаттама ауд.
15 Оңтүстік Қазақстанның қазіргі Баяндама 2008ж. 420
геоэкологиялық жағдайы. ауд.
16 Оңтүстік Қазақстанның жануарлар Талдау жасау. 2008ж. 420
дүниесі. Дискуссия. ауд.
17 Сырдаря өзеніне физ.географиялықРеферат және плакат.2008ж. 420
сипаттама ауд.
18 Оңтүстік Қазақстан жер су Талдау жасау. 2008ж. 420
ресурстары Дискуссия. ауд.
19 Оңтүстік Қазақстанның жануарлар Дискуссия. 2008ж. 420
дүниесі. ауд.
20 Сырдаря өзеніне физ.географиялықТалдау жасау. 2008ж. 420
сипаттама ауд.
21 Оңтүстік Қазақстан жер су Баяндама. 2008ж. 420
ресурстары ауд.
22 Оңтүстік Қазақстанның топырақ Реферат. 2008ж. 420
географиясы. ауд.
23 Балқаш көліне физ.географиялық Дискуссия. 2008ж. 420
сипаттама ауд.
24 Оңтүстік Қазақстан жер су Талдау жасау. 2008ж. 420
ресурстары Реферат. ауд.
25 Оңтүстік Қазақстанның климаты. Баяндама. 2008ж. 420
ауд.
26 Батыс Тянь-Шань тау системасына Реферат. Дискуссия. 2008ж. 420
физ.географиялық сипаттама ауд.
27 Қылылорданың жер су ресурстары. Талдау жасау. 2008ж. 420
Дискуссия. ауд..
28 Оңтүстік Қазақстанның жер асты Реферат. 2008ж. 420
сулары. ауд.
29 Мойынқұм шөліне физ.географиялық Баяндама. 2008ж. 420
сипаттама ауд.
30 Қырғыз тау қырларының орналасқан Баяндама 2008ж. 420
орны. ауд.

7. ОҚУЛЫҚТАР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер:
1. Атласы Мирового океана ГУНИО МО СССР 1974-1980
2. Арманд Д.Л. Зарубежная Азия. М., 1956
3. Богданов Д.В. География мирового океана . М., Наука, 1975
4. Богданов Д.В. Тропический океан. М., Наука, 1975
5. Биология океана. Под ред. М.Е. Виноградова. М., Наука, 1977
6. Власова Т.В. Физическая геграфия материков. М., Просвещение, 1986
.,т.1-2
7. Вальтер Г. Растительность земного шара. М., 1968-75
8. Ерамов Р.А. Физическая география Зарубежной Европы. М., 1973.
9. Географический атлас. М., ГУГК. 1983 .

Қосымша әдебиеттер:
1. Конюхов А.И. Геология океана: загадки, гипотезы, открытия. М., 1989.
2. Рельеф земли(морфоструктура и морфоскульптура) М., 1976
3. Рябчиков А.М. и др. Физическая география материков и океанов. М., Высшая
школа. 1988
4.Физико — географический атлас мира. М., ГУГК. 1964 . 18. Серия "Страны и
народы", 5.Зарубежная Европа и Зарубежная Азия. М., Мысль, 1979 -82.
7. Жекулин Н.С.Введение в геграфию.Л.,1991.270 с.
6. Ващенко И.М. Практикум по основам сельского хозяйства. М., 1982.
7. Матрешко И:В: Жизненные ресурсы Земли. Минск,1989.
8. Недры России: Энциклопедия. М., 1994.
9. Сельское хозяйство Республики Казахстан. А., 1996.

WEB сайттар тізімі.
1. www.rambler.ru
2. www.yandex.ru
3. www.referat.ru
4. www.histori.ru

8. ОЌУЛЫЌТАР, ОЌУ- ЄДІСТЕМЛІК Ќ¦РАЛДАРМЕН ЌАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫ
1.09.2007 ж. 21 студент саны
№ Оќулыќ, Оқулық Авторы, Оќулыќ, ЭлектроЌамтылу
оќу-єдістемеліктілі шыќќан жылы, оќу-єдістемелік ндыќ дєре
ќ±рал баспахана ќ±рал саны (дана) т‰рі жесі
%
Кафедра Кітапха
да нада
1 Физическая Орыс Власова 1 1
геграфия тіліндеТ.В..М.:
материков. Мысль,1986.
2 Физическая Орыс Ерамов Р.А. М. 1 1
география тіліндеМысль 1973
Зарубежной
Европы.
3 Методика орыс Қазақстанның 1 1
преподованния тіліндедемографиялық
физической күнделігі
географии Алматы, 2002 ж.
4 Введение в Орыс Жекулин Н.С.. 1 1
геграфию тіліндеЛ.,1991.270 с.

9. БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ:

1. 1-ши блок 7 апта
2. 2-ши блок 14 апта
3. 3-ши блок У-семестр соңында- емтихан

10. АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ (МОДУЛЬ) СҰРАҚТАРЫ

1-аралық бақылау 1-7 апта
1. Оңтүстік Қазақстанның шегаралары және орналасқан орны.
2.Оңтүстік Қазақстанның шөлдерінің фаунасына физ.географиялық сипаттама.
3.Талдықорған облысының климаттық-рекреациялық ресурстары
4. Оңтүстік Қазақстанның су ресурстары.
5. Оңтүстік Қазақстанның таулы облыстарының биіктік табиғи белдеулеріне
физ.географиялық сипаттама
6. Оңтүстік Қазақстанның физ.географиялық зерттелу тарихы
7. Оңтүстік Қазақстанның жер ресурстары
8.Сарыарқаға физ.географиялық сипаттама
9. Жамбыл облысының жер беті рельефі және қазба байлықтары
10. Оңтүстік Қазақстанның таулары.
11.Іле Алатауына физ.географиялық сипаттама.
12. Қызылорда облысының жер беті рельефі және қазба байлықтары
13. Оңтүстік Қазақстанның жазықтықтары.
14.Арал бойының геоэкологиялық қазіргі жағдайына физ.географиялық сипаттама
15. Жамбыл облысының жер беті рельефі және қазба байлықтары
16. Оңтүстік Қазақстанның қорықтары.
17.Арал бойы Қарақұмына физ.географиялық сипаттама
18.Таолықорған облысының ауыл шаруашылығының дамуы
19. Оңтүстік Қазақстанның өзендері.
20.Қапшағай суқоймасына физ.географиялық сипаттама
21. Қаратауға геологиялық және геоморфологиялық сипаттама
22. Оңтүстік Қазақстанның көлдері мен су қоймалары
23.Алакөл көліне физ.географиялық сипаттама
24. Оңтүстік Қазақстанның қазіргі геоэкологиялық жағдайы..
25. Оңтүстік Қазақстанның жануарлар дүниесі.
26.Сырдаря өзеніне физ.географиялық сипаттама
27. Оңтүстік Қазақстан жер су ресурстары
28. Оңтүстік Қазақстанның жануарлар дүниесі.
29.Сырдаря өзеніне физ.географиялық сипаттама
30. Оңтүстік Қазақстан жер су ресурстары
31. Оңтүстік Қазақстанның топырақ географиясы.
32. Балқаш көліне физ.географиялық сипаттама
33. Оңтүстік Қазақстан жер су ресурстары
34. Оңтүстік Қазақстанның климаты.
35.Батыс Тянь-Шань тау системасына физ.географиялық сипаттама
36. Қылылорданың жер су ресурстары.
37. Оңтүстік Қазақстанның жер асты сулары.
38. Мойынқұм шөліне физ.географиялық сипаттама
39. Қырғыз тау қырларының орналасқан орны.
40. Оңтүстік Қазақстанның таулы облысындағы мұздықтар.
11-аралық бақылау 8 – 15 апта
41.Қызылқұм шөліне физ.географиялық сипаттама
42. Оңтүстік Қазақстанның саябақтары.
43. Шу -Іле тауларына физ.географиялық сипаттама
44. Талдықорған облысының орналасқан орны
45. Талдықорған облысының жер су ресурстарына сипаттама.
46. Оңтүстік Қазақстанның суқоймалары.
47. Қырғыз Алатауына физ.географиялық сипаттама
48. Жамбыл облысының жер ресурстары.
49. Оңтүстік Қазақстанның шөл зонасының табиғатына сипаттама.
50. Сырдаряның орталық бөлімінефиз.географиялық сипаттама.
51.Жамбыл облысының орналасқан орны
52. Оңтүстік Қазақстанның жер беті рельефі.
53.Арал теңізіне физ.географиялық сипаттама.
54. Қызылорда облысының орналасқан орнына сипаттама.
55. Оңтүстік Қазақстанның жер асты қазба байлықтары.
56. Қаратау физ.географиялық сипаттама
57. Оңтүстік
Қазақстан облысының орналасқан орны
58. Оңтүстік Қазақстанның экологиялық қауіпті аймақтары.
59. Бетбақдалаға физ.географиялық сипаттама.
60. Талдықорған облысына табиғи орналасқан орны.
61 ЌР- ныњ географиялыќ ерекшеліктері
62.ЌР –ныњ территория кµлемі, шекара ±зындыѓы
63.ЌР –ныњ табиѓи ескерткіштері
64.ЌР –ныњ ќорыќтары, ќорыќшалары,±лттыќ парктері
65 ЌР-ныњ ењ ќызыќты экскурсиялыќ объектілері
66 ЌР –ныњ ќорыќтары, ќорыќшалары,±лттыќ парктері
67ЌР-ныњ ењ ќызыќты экскурсиялыќ объектілері
68.Қарақұм шөлінің табиғатына сипаттама
69.Каспий теңізінің физ. географиясы
70.Копетдак тауы физ. географиясы
71.Сырдария өзеніне физ. географиялық сипаттама
72. Жамбыл облысының су ресурстары
73.Талдықорған облысының су ресурстарына сипаттама

74.Оңтүстік Қазақстанның табиғи ескерткіштері
75. Қызылорда облысының су ресурыстары

11. ЕМТИХАНТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
1. Оңтүстік Қазақстанның шегаралары және орналасқан орны.
2.Оңтүстік Қазақстанның шөлдерінің фаунасына физ.географиялық сипаттама.
3.Талдықорған облысының климаттық-рекреациялық ресурстары
4. Оңтүстік Қазақстанның су ресурстары.
5. Оңтүстік Қазақстанның таулы облыстарының биіктік табиғи белдеулеріне
физ.географиялық сипаттама
6. Оңтүстік Қазақстанның физ.географиялық зерттелу тарихы
7. Оңтүстік Қазақстанның жер ресурстары
8.Сарыарқаға физ.географиялық сипаттама
9. Жамбыл облысының жер беті рельефі және қазба байлықтары
10. Оңтүстік Қазақстанның таулары.
11.Іле Алатауына физ.географиялық сипаттама.
12. Қызылорда облысының жер беті рельефі және қазба байлықтары
13. Оңтүстік Қазақстанның жазықтықтары.
14.Арал бойының геоэкологиялық қазіргі жағдайына физ.географиялық сипаттама
15. Жамбыл облысының жер беті рельефі және қазба байлықтары
16. Оңтүстік Қазақстанның қорықтары.
17.Арал бойы Қарақұмына физ.географиялық сипаттама
18.Таолықорған облысының ауыл шаруашылығының дамуы
19. Оңтүстік Қазақстанның өзендері.
20.Қапшағай суқоймасына физ.географиялық сипаттама
21. Қаратауға геологиялық және геоморфологиялық сипаттама
22. Оңтүстік Қазақстанның көлдері мен су қоймалары
23.Алакөл көліне физ.географиялық сипаттама
24. Оңтүстік Қазақстанның қазіргі геоэкологиялық жағдайы..
25. Оңтүстік Қазақстанның жануарлар дүниесі.
26.Сырдаря өзеніне физ.географиялық сипаттама
27. Оңтүстік Қазақстан жер су ресурстары
28. Оңтүстік Қазақстанның жануарлар дүниесі.
29.Сырдаря өзеніне физ.географиялық сипаттама
30. Оңтүстік Қазақстан жер су ресурстары
31. Оңтүстік Қазақстанның топырақ географиясы.
32. Балқаш көліне физ.географиялық сипаттама
33. Оңтүстік Қазақстан жер су ресурстары
34. Оңтүстік Қазақстанның климаты.
35.Батыс Тянь-Шань тау системасына физ.географиялық сипаттама
36. Қылылорданың жер су ресурстары.
37. Оңтүстік Қазақстанның жер асты сулары.
38. Мойынқұм шөліне физ.географиялық сипаттама
39. Қырғыз тау қырларының орналасқан орны.
40. Оңтүстік Қазақстанның таулы облысындағы мұздықтар.
41.Қызылқұм шөліне физ.географиялық сипаттама
42. Оңтүстік Қазақстанның саябақтары.
43. Шу -Іле тауларына физ.географиялық сипаттама
44. Талдықорған облысының орналасқан орны
45. Талдықорған облысының жер су ресурстарына сипаттама.
46. Оңтүстік Қазақстанның суқоймалары.
47. Қырғыз Алатауына физ.географиялық сипаттама

48. Жамбыл облысының жер ресурстары.
49. Оңтүстік Қазақстанның шөл зонасының табиғатына сипаттама.
50. Сырдаряның орталық бөлімінефиз.географиялық сипаттама.
51.Жамбыл облысының орналасқан орны
52. Оңтүстік Қазақстанның жер беті рельефі.
53.Арал теңізіне физ.географиялық сипаттама.
54. Қызылорда облысының орналасқан орнына сипаттама.
55. Оңтүстік Қазақстанның жер асты қазба байлықтары.
56. Қаратау физ.географиялық сипаттама
57. Оңтүстік
Қазақстан облысының орналасқан орны
58. Оңтүстік Қазақстанның экологиялық қауіпті аймақтары.
59. Бетбақдалаға физ.географиялық сипаттама.
60. Талдықорған облысына табиғи орналасқан орны.
61 ЌР- ныњ географиялыќ ерекшеліктері
62.ЌР –ныњ территория кµлемі, шекара ±зындыѓы
63.ЌР –ныњ табиѓи ескерткіштері
64.ЌР –ныњ ќорыќтары, ќорыќшалары,±лттыќ парктері
65 ЌР-ныњ ењ ќызыќты экскурсиялыќ объектілері
66 ЌР –ныњ ќорыќтары, ќорыќшалары,±лттыќ парктері
67ЌР-ныњ ењ ќызыќты экскурсиялыќ объектілері
68.Қарақұм шөлінің табиғатына сипаттама
69.Каспий теңізінің физ. географиясы
70.Копетдак тауы физ. географиясы
71.Сырдария өзеніне физ. географиялық сипаттама
72. Жамбыл облысының су ресурстары
73.Талдықорған облысының су ресурстарына сипаттама

74.Оңтүстік Қазақстанның табиғи ескерткіштері
75. Қызылорда облысының су ресурыстары

12. СТУДЕНТ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ.

Студенттің білімі мен біліктілігін баќылау және бағалау рейтингтік жүйеде
іске асырылады. Рейтингтік балл екі бөліктен ќұралады: рейтингтік балдың
бірінші бөлігі - студенттің күнделікті, аралыќ баќылау және СӨЖ
тапсырмаларын орындағаны үшін алатын балдары ќосындысының 60% үлесі, яғни
60 балл, екінші бөлігі - емтихан балының 40%, яғни 40 балл үлесінен
ќұралады. Студент ќажетті балды жинаќтау арќылы, яғни: күнделікті сабаќќа
ќатысу белсенділігі (күнделікті аудиториялыќ, үй, т.б.) тапсырмаларды
орындағаны үшін ќойылатын бағалар – Б1, аралыќ баќылау нәтижесінде жинаған
балы – Б2, студенттің оќытушы басшылығымен және жеке өзі орындайтын
жұмыстарды орындағаны үшін алатын балдары – Б3, ќорытынды баќылау емтихан
балдары – Бе арќылы жинаќтайды. Осы балдардың ќосындысы студент білімінің
рейтингтік көрсеткіші болып саналады, яәни R=(Б1+ Б2+ Б3)*0,6 + Бе*0,4 ,
мұндағы R=100 балл жалпы рейтингтік балл.

Ќорытынды баѓаныњ балы 100 және олар төмендегіше бөлінеді

Баќылау Коэффициент Мазмұны Балл Баќылау Максимальды
түрі нормасы саны балл
Ағымдыќ Б1 Сабаќ 0,4 15 6
баќылау үстіндегі
белсенділігі
Семинар 0,75 4 3
сабақтардағы
жауабы
Қарта 0,5 14 7
схемалар сызу
Аралыќ Б2 Баќылау 2 2 4
баќылау жұмысы
Коллоквиум 2 2 4
тапсыру
Тест тапсыру 2 3 6
СӨЖ баќылауБ3 СӨЖ 1,2 15 18
тапсырмаларын
конспект
ретінде
оќытушыға
тапсыру
ОБСӨЖ ді 6 2 12
қорғау
Ќорытынды Бе Емтихан 40 1 40
баќылау
Ќорытынды 100
бағаның
балы:

Білім төмендегі жүйе бойынша баѓаланады:

Әріптік жүйедегі Бағаның % - дыќ Дәстүрлі бағалау жүйесі
бағалау сандыќ баламасы бойынша
баламасы
А 4,0 95-100 өте жаќсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 жаќсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 ќанағаттанарлыќ
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
Д+ 1,33 55-59
Д 1,0 50-54
Ғ 0 0-49 ќанағаттанғысыз

13. КАФЕДРА ЖЄНЕ ОЌЫТУШЫ ТАРАПЫНАН СТУДЕНТКЕ ЌОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Сізге курста өтілетін материалдар ќысќаша түрде алдын ала таратылып
берілетіндіктен, ары ќарай өз бетіңізше әдебиеттер арќылы немесе аптасына 3
рет өтетін сабаќ кезінде толыќтыруыңызға мүмкіндігіңіз бар. Алған
біліміңізді тексеру үшін сізден курс барысында баќылау жұмысы, аралыќ
тесттер, коллоквиумдер, реферат, студенттің өзіндік жұмысы және емтихан
алынады.
Сабаќ баллдыќ жүйемен бағаланатындыќтан таќырыптыќ тесттер, үй
тапсырмалары, семинар сабақтары, өзіндік жұмыстарды қорғау түрлері бойынша
балл жинауға болады.
Курс бойынша 2 аралыќ баќылау, тесттер өткізіледі. Әр бір тапсырма өз
уаќытысында тапсырылуы ќажет. Егер тапсырмалар дер кезінде тапсырылмаса
балл төмендетіледі. Ќорытындылау негізінде емтихан алынады.
Сонымен бірге сабаќтан себепсіз ќалу, кешігу, сабаќта тыныштыќтық
саќтамау, телефонмен сөйлесу, сабаќта басќа нәрсемен айналысу сіздің
баллдыќ ќорыңызға кері әсерін тудырады, яғни айып балдары алынып
тасталынады (әрќайсысы үшін, әр жолы 1 баллдан).
Оңтүстік Қазақстанның физикалық географиясы – курсын оќуды аяќтаған
студенттерден келесі нәтижелерді күтеміз: 1. Болашақ маман физикалық
география саласындағы, өзінің қызметі үшін қажетті квалификация алуды, оның
құрылымын жетік білу, оның тарихын, дайындық кезеңін, саяхаттарды
ұйымдастыру, тұған өлкенің физикалық географиясы туралы қажетті білімді
алу, экологиялық білімді меңгеруі қажет. Географиялық елдердегі қоршаған
ортаны сақтауы, табиғи,тарихи және мәдени ескерткіштерге ұқыпты қарауы
керек.Географиялық саяхат кезінде келу және кету ережелерін және
транзиттік жүріп өтетін елдердегі ережелерді сақтауға,жеке өзінің
қауіпсіздігі ережелерін сақтауға міндетті.

14. Лекция тезистері
№1лекция
Тақырыбы: Оңтүстік Қазақстанның физикалық географиясы пәніне кіріспе.
Жоспары:
1.Оңтңстік Қазақстанның физикалық географиясы пәнінің мақсаты мен
міндеті.
2. Пән ретінде қалыптасуы мен даму тарихы.
Қысқаша лекция мәтіні
Оңтүстік Қазақыстаның физикалық географиясы жалпы білім беретін
мектептерінде реформалар жүйелі жүргізіліп келеді. "Қолданбалы экономика",
"Азаматтану" курстары, көркем-өнер түрлеріне және саз салаларына байланысты
игілікті істер жарасымды жалғасын табуда. Түрлі салаларға бағытталған
мектеп-гимназиялардың, мектеп-лицейлердің т.б. тәжірибелері, "Дарын" мектеп-
интернаттарының ізденістері жақсы мәлім. "Жас лидер" халықаралық
бағдарламасы, қазақ тіліндегі тапқырлар клубтары жанданып, кеңінен өpic ала
бастады.
Облыстың білім беру жүйесінде 52879 педагог еңбек етеді. Олардың 39596-
сы жоғары білімді, 10054-і арнаулы орта білімді. Әрбір екінші ұстаздың
жоғары немесе бірінші санаттары бар. Қазір қашықтықтан оқытылатын базалық
мектептер саны 65, телефон желісі қосылған мектептер 713, интернетке
қосылған мектептер 672-ге жетті. Олардың саны барған сайын арта түсуде.
Облыстағы 227 мұғалім ордендермен және медальдармен марапатталған. Екі
мыңдай ұстаз - ҚР білім беру ісінің үздігі.
Облыстағы жоғары оку орындарында білім алып жатқан студенттер 78,6
мыңнан асады, олардың 38,3 мыңы немесе 48,7%-ы күндізгі бөлімдерде окиды.
Облыс аумағындағы аса ірі жоғары оқу орны - М.Әуезов атындағы ОҚМУ.
Түркістан қаласында Қ.А.Иасауи атындағы ХҚТУ, оның Шымкент бөлімі, ОҚМА.
Мемлекеттік емес жоғары оқу орындары да нығайып келеді.
Кәсіптік білім саласы. Облыста 22 кәсіптік мектеп бар, онда 11342
оқушы білім алуда. Оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар саны-6475, орыс
тілінде-3893, өзбек тілінде-974 оқушы оқиды. 52 мамандық бойынша мамандар
даярланады, олардың бір-біріне жақын мамандық топтары бойынша үлес салмағы:
ауыл шаруашылығы-30%, құрылыс-23,8%, тұрмыстық қызмет көрсету-14,3% және
басқа салаларда-21,9%-ды құрайды. Оқу бітірген оқушының барлығы дерлік
мемлекеттік, мемлекеттік емес кәсіпорындарға, құрылыс мекемелеріне және
шаруашылықтарға жұмысқа жіберілді. Бітірген оқушылардың 412-сі жоғары
разряд алды, 189-ы үздік дипломмен бітірді, 1248-і бірнеше қосалқы
мамандықтар алып шықты.
Республика Үкіметінің 2000 жылғы 15 мамырдағы "ҚР-да бастауыш және
орта кәсіптік білім беруді одан әрі дамыту жөніндегі шаралар туралы"
қаулысын жүзеге асыру мақсатында облыста бірқатар жұмыстар атқарылды.
Шымкент, Арыс, Кентау, Шардара қалаларында, Төле би, Түлкібас
аудандарында әр түрлі салада кәсіптік мектептер жұмыс істейді. Облыста 16
мемлекеттік емес колледж бар. 30 мемлекеттік емес колледж облыстық бюджет
есебінен қаржыландырылады. Облыстық білім департаментінің құзырындағы 12
мемлекеттік колледжде 10992 окушы білім алуда, оның ішінде күндізгі бөлімде-
8171, сырттай оқыту бөлімінде-2821 бала оқиды. Колледждерде күндізгі және
сырттай оқу нысанында қазақ және орыс тілдерінде 70 мамандық бойынша
мамандар даярланады. Шымкент экономика және құқық колледждерінде,
Түркістан гуман.-тех. колледжінде қосымша өзбек тілінде оқитын топтар
ашылған.
Ғылымы. Бүгінгі таңда бұл аймақтың әлеуметтік-экономикалық, мәдени
және рухани дамуына елеулі үлес қосып отырған, елімізге және шет елдерге
танымал ғалымдар мен ғылыми ұжымдар химия және химия технологиясы,
металлургия, құрылыс материалдары мен конструкцияларын құрастыру,
көмірсутек шикізаттары мен полимерлерді қайта өңдеу, өнеркәсіпке және ауыл
шаруашылығына қажет машиналар, аппараттар мен механизмдер құрастыру,
өнеркәсіптік және тұрмыстық салалардың экологиялық проблемаларын шешу,
аймақ экономикасының мәселелері, биотехнология, медицина салаларының
мәселелері, ауыл шаруашылығы және тамақ өнімдерін өндіру, өсімдік және мал
өсіру салаларындағы селекция мен генетика, түркітану, этнопедагогика,
археология, тарих және саясаттану салаларында зерттеу жұмыстарын жүргізуде.
Облыста Ұлттық Ғылым академиясының, ҚР инженерлік академиясының бөлімдері
жұмыс істейді.
Бұл күнде ғылыми зерттеулер мен ізденістердің басым Бөлігі М.Әуезов
атындағы ОҚМУ, Қ.А.Иасауи атындағы ХҚТУ, ОҚМА секілді жоғары оқу
орындарында жүргізіледі. Ғалымдар қазіргі кезде ғылыми ізденістер негізінде
құрастырылатын әлемдік рынокта бәсекелесе алатын импорт алмастырушы
өнімдер, материалдар шығаруға, жаңа үлгідегі техника мен жабдықтар
құрастыруға, жаңа түрдегі әлеуметтік және медициналық қызмет көрсетуге,
білім беру жүйесіне инновациялық технологиялар енгізуге бет бұрған.
20-ғасырдың орта кезінде бой көтерген химия өнеркәсібі алыптарының
жұмысын ғылыми тұрғыдан жетілдіріп отыру мақсатында құрылған фосфор
өнеркәсібінің жобалау ғылыми-зерттеу институты (қазіргі кезде "'Каз
НИИХимпроект" АҚ) осы саладағы кәсіпорындарда минералды қышқылдар, тұздар,
тыңайтқыштар, тұрмысқа қажетті өнімдер алуға арналған көптеген жаңа техника
мен технологиялық енгізді.
Тағы бір ірі ғылыми мекеме "Ауыл шаруашылығының Оңтүстік-Батыс ғылыми-
өндірістік орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорын. Бұл мекеме
кезінде оңтүстік және батыс облыстарында ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы,
су шаруашылығы, өсімдік өсіру салаларында жұмыс істеген 8 ғылыми-зерттеу
мекемесінің негізінде құрылған. Мекеме ұжымы аталған салаларда мал түрлері
мен өсімдіктер геноқорын сақтап, жаңартып отыруда, сумен қамтамасыз етуді
жетілдіруде көптеген елеулі ғылыми нәтижелерге жетті. Мекемеде қазіргі
кезде 3 ҚР ҰҒА академигі, 13 ғылым докторы мен 80 ғылым кандидаты қызмет
істейді.
Тапсырмалар:
1. Оңтүстік Қазақстанның шегаралары және орналасқан орны.
2.Оңтүстік Қазақстанның шөлдерінің фаунасына физ.географиялық сипаттама.
3.Талдықорған облысының климаттық-рекреациялық ресурстары
4. Оңтүстік Қазақстанның су ресурстары.
5. Оңтүстік Қазақстанның таулы облыстарының биіктік табиғи белдеулеріне

№2лекция
Тақырыбы: Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан облыстардың табиғаты.
Жоспары:
1. Географиялық жайласу орны
2. Табиғат комплекстарына сипаттама
3. Климат жағдайлары
Қысқаша лекция мәтіні
Облыста Оңтүстік аймақтық жоғары оқу орындарының ректорлар кеңесі
қауымдастығы аясында шығатын "Оңтүстік Қазақстанның ғылымы мен білімі",
сондай-ақ "Қ.А.Иасауи атындағы ХҚТУ-нің жаршысы", "ОҚМА-ның жаршысы",
М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің ғылыми еңбектері" секілді республикаға танымал
ғылыми басылымдар жарық көреді.
Денсаулық сақтау ісі Облыста 931 мемлекеттік медицина ұйымдары, оның
ішінде 542 фельдшерлік және фельд.-акушерлік пунктттері, 131 отбасы
дәрігерлік амбулаториялары, 60 ауылдық учаскелік ауруханалары, 12 орталық
аудандық және 5 аудандық ауруханалары жұмыс істейді.
Облыс емдеу-профилактикалық ұйымдардың қажетті мөлшерімен қамтамасыз
етілген. Бұл жүйе 925 мемлекеттік және 240 мемлекеттік емес құрылымдардан,
медицина академиясынан және үш медициналық колледжден тұрады. Шымкент
қаласында республикадағы бірден-бір бароорталық жұмыс істейді. Денсаулық
сақтау ісін бүкіл әлемдік деңгейге көтеру мақсатында бағытталған арнайы
кешенді бағдарламалар қабылданып, кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда. Олардың
ішінде аймақтық бағдарламалар да бар. Соңғы үш жылда ауылдағы медициналық
қызмет үшін ондаған арнайы машиналар сатып алынды. Бірқатар аудандарда жаңа
ауруханалар мен диспансерлер құрылысы жүргізілуде. Шымкент қаласындағы
онкология диспансері жанынан радиологиялық орталық ашылды. Шымкент қалалық
ауруханасының негізінде осы заманғы құралдарман жабдықталған ғылыми-
тәжірибелік, оқу-әдістемелік гепатогастроэнтерологиялық орталық ашылды.
Қазір облыс бойынша 5667 дәрігер жұмыс істейді. Бұл әрбір 10 мың
адамға 26,4-тен келеді деген сөз. Ауылдық жерлерде 1607 дәрігер еңбек
етуде, яғни әрбір 10 мың адамға 12,2-ден келеді. Облыстық наркология
диспансерінің құрылысы, кардиоорталықтың емдеу корпусы, біраз жаңа нысандар
салына бастады. Алдағы уақытта ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Құрлықтар мен мұхиттар географиясын оқытудың әдістемесі
Географиядан проблемалық оқытудың белгілері
Оқушылардың білімін бағалау
Тышқантектес кеміргіштердің биалогиялық зиянды фазасы таралуы есептеу әдістері
Оқушыларға сабақ беру үрдісінде электрондық оқулықтарды пайдалану арқылы география, экология, экономика білім берудің теориялық тұрғыдан негіздеу
Мұхиттар мен құрлықтар географиясы сабақтарында жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану арқылы шығармашылық әрекетінің тәжірбиесін қалыптастырып, құрлықтар мен мұхиттар географиясын оқытудың нәтижелігін көтеру
География курсын оқыту барысында оқушылардың iзденiс iс-әрекетiн ұйымдастыру
Географияның оқыту әдістері
География пәнінде сарамандық жұмыстардың орындалуы
Географияны оқыту құралдарының міндеті
Пәндер