Қылмыстық құқықтағы жаза тағайындау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУ ... ... ... ... ... ... 5

1.1 Жаза тағайындаудың жалпы негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Жаза тағайындау түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
1.2.1 Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау ... ... ... ... ... ... .13
1.2.2 Бірнеше қылмыс бойынша жаза тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
1.2.3 Белгілі бір қылмыс үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңіл жаза тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
1.2.4 Аяқталмаған қылмыс үшін, қатысып жасалған қылмыс үшін және қылмыстардың қайталануы жағдайында жаза тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ...18

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
КІРІСПЕ

Заңдылық пен құқық тәртібіне байланысты практикалық міндеттерді шешуде мемлекетіміздің құқықтық жүйесінің бір тармағы болып табылатын қылмыстық заңның рөлі едәуір, ол – заң бұзушылықтың қылмыс сияқты аса қауіпті түрімен күресуге бағытталған. Бұл күресте қылмыс жасаған адамға, оның жасаған қылмысына сәйке жаза тағайындалады. Жаза дегеніміз – соттың үкімі бойынша дайындалған мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады және Қылмыстық Кодексте көзделгендей адамды құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе оларды шектеу болып табылады. Оны қылмыс жасаған адамға мемлекеттік ерекше орган – сот ғана үкім негізінде қолдана алады.
Қылмыс пен жаза - өзара тығыз байланысты құқықтық түсінік. Мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы ретінде жаза тек қылмыс үшін қолданылады.
Жазаға тән ерекшелік – міндетті түрде жазалаудың болуы. Жазалау дегеніміз – жазаның мәжбүрлеу, зорлау сипаты. Олар күш көрсету, моральдық, материалдық және басқадай ықпал ету арқылы жүзеге асырылады.
Тағайындалған жазаның ауыр-жеңілдігі жасалынған қылмыстың сипатына және қаншалықты ауыр екендігіне, айыпкердің жеке басына және басқа мән-жайларға байланысты.
Әрбір мемлекеттік мәжбүрлеу шарасының өз міндеті, өзіне тән мақсаты болады. Жазаның мақсаты - жаза тағайындау, оны қолдану және іске асыру арқылы мемлекет қол жеткізуге ұмтылатын әлеуметтік нәтиже.
Жазаның нақты мақсаты Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдарының алдында тұрған міндеттерден туындайды (ҚК-тің 2-бабы).
Жазаның мақсатын анықтаудың, бәрінен бұрын, соттың заң қолдану қызметінде маңызы зор. Нақты адамға қатысты жазаның түрін, мөлшерін анықтай отырып сот жазаның заңда белгіленген мақсаттарын басшылыққа алуға тиіс. Бұл талапты елемеу – заңсыз, дәлелсіз жаза тағайындауға, әділетті емес үкім шығаруға әкеп соғуы мүмкін.
Жазаның мақсаты ҚК-тің 38 бабында былай көрсетілген: «Жаза әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сондай-ақ сотталған адамды түзеу және сотталған адамның да, басқа адамдардың да жаңа қылмыстар жасауынан сақтандыру мақсатында қолданылады».
Яғни жазаның мақсаты:
а) әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру;
б) сотталғанды түзеу;
в) сотталған тарапынан жаңа қылмыстың жасалуын болдырмау (арнайы, жеке сақтандырудың мақсаты);
г) басқа адамдар тарапынан қылмысты болдырмау (жалпы сақтандырудың мақсаты).
Жаза тағайындалған әрбір жағдайда осы мақсаттар бірге қарастырылуы тиіс.
Айыпкерге жаза тағайындағанда сот тек жәбір шеккен адамға ғана емес, жалпы қоғамға қатысты әлеуметтік әділеттілікті біршама болса да қалпына келтіруге єрект жасауға тиіс.
Жалпы жазаның барлық түрлері үш топқа бөлінеді: негізгі, қосымша және балама, яғни олар негізгі болып та, қосымша болып та қолданыла алады. (ҚК-тің 39 бабы).
Жазаның негізгі түрлеріне тек өзінше бөлек тағайындалатын жазалар жатады, олармен басқаларды толықтыруға болмайды. ҚК-тің 39 бабына сәйкес, жазаның мұндай негізгі түрлеріне мыналар жатады: қоғамдық жұмыстарға тарту; әскери қызмет бойынша шектеу; бас бостандығын шектеу; қамау; тәртіптік әскери бөлімде ұстау; бас бостандығынан айыру; өлім жазасы.
Қосымша жаза – негізгі жазамен салыстырғанда қосалқы сипаттағы жаза, ол тек негізгі жазаны қолдану жазалаудағы мақсатты қамтамасыз ете алмайтын жағдайда қолданылады.
Жазаның екі түрі ғана қосымша жазаларға жатады: арнаулы, єскери немесе құрметті атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дєрежеден, біліктілік сыныбынан және мемлекттік наградалардан айыру және мүлікті тәркілеу.
Балама жазалар қатарына айппұл салу және белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру жатады, яғни бұл жазаларды тек өзінше ғана қолданбай, ҚР ҚК-нің 40,41-баптарында көрсетілген жағдайларда, оларды жазаның басқа түрлерімен де бірге қолдануға болады.
Жаза – мемлекет қолындағы маңызды құрал, ол арқылы мемлекет адамды, оның құқын, бостандығын, заңды мүддесін, меншікті ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, қоршаған ортаны, конституциялық құрылысты, еліміздің аумақтық бүтіндігін, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін, адамзаттың бейбіт өмірі мен қауіпсіздігін қылмыстық қастандықтан қорғайды. Ол қылмыстық жауаптылықтыжүзеге асырудың басты формасы және қылмыскерліктің алдын алу шараларының бірі болып табылады.
Еліміздің тәуелсіз, демократиялық, құқықтық мемлекет болып қалыптасу кезеңдерінде көптеген заңнамаларымыз жарық көрді. Осы курстық жұмыста заңдар негізінде қылымыстың қоғамға қауіптілігіне, қауіптілік сипаты мен дәрежесіне, қылмыскерге жаза тағайындау барысында қолданылатын заң нормаларына, жаза тағайындаудың түрлеріне, қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларға тоқталамын.
Қолданылған әдебиеттер

1. Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях/ Н.А. Беляев.- Л., 1963.- 25-26 б.
2. Карпец И.И. Наказани:Социальные, правовые и криминологические проблемы/ И.И. Карпец.- М.: Юрид. Лит, 1973.- 141 б.
3. Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности/ А.Н. Тарбагаев.- Красноярск, 1986.- 102 б.
4. Марцев А.И. Теоретические вопросы общего и специалъного предупреждения преступления: Заң ғылымдарының докторы диссерт. Автореф/ А.И. Марцев.- Свердловск, 1975.- 24-25 б.
5. Карпец И.И. Көрсетиген жүмыстың 156-157 беттері, жазадан босату. — М., 1973.- 6 б.
6. Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву/ М.Д. Шаргородский.- М., 1958.- 198 б.
7. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания/ С.В.Полубинская.- М., Наука.- 1990.-486 б.
8. Карпец И.И. Индивидуализация наказания/ И.И. Карпец.— М., 1962.- 27 б.
9. Ефимов Е.А. Условное осуждение и условно-досрочное освобождение от наказания/ Е.А. Ефимов. - М., 1963. — Б. 6.
10. Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву/ М.Д. Шаргородский. — М., 1958. — Б. 156-157
11. Ломако В.А. Применение угловного осуждения/ В.А. Ломако. -Харьков, 1976. – 27 б.
12. Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания/ Ю. М. Ткачевский. — М., 1970.- 20 б.
13. Анашкин Г.З. Условное осуждение и практика его примененш/ Г.З. Анашкин, З.А. Вышинская, В.С. Минская. — М., 1981, 116.
14. Г.З. Анашкин, З.А. Вышинская, В.С. Минская. Көрсетиген жұмыс.-Б.6 .
15. Кейбір мәліметтерге қарағанда шартты түрде соттаудың 1972 жылғы өзіндік үлесі 23—25% болған. Караңыз: Наказания, не связанные с лишением свободы. -М., 1972. - 21 б.
16. Эффективность применения уеоловного закона. - - М., 1973. -124 б.
17. Г.З. Анашкин, З.А. Вышинская. В.С. Минская. Көрсетілген жұмыс.-Б. 24.
18. Хламов П.И. О некоторых особенностях применения наказания военнослужащим/ П.И. Хламов. — Правоведение. 1964.- N4. –Б. 74-88.
19. Г.З. Анашкин, З.А. Вышинская, В.С. Минская. Көрсетііеен шығарма. —Б. 16.
20. В.А. Ломако. Көрсетшен жүмыс. –Б. 73.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік университеті.
мәдениет және ... ... ... ... дайндық мамандығы
Тақырыбы: Қылмыстық құқықтағы жаза тағайындау
Орындаған:
Тексерген:
Өскемен 2012 ... ... ... ЖАЗА ... Жаза ... ... Жаза ... Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза
тағайындау.........................13
1.2.2 Бірнеше қылмыс бойынша жаза
тағайындау...............................................16
1.2.3 Белгілі бір қылмыс үшін көзделген жазадан гөрі ... ... ... ... ... ... қатысып жасалған қылмыс үшін және
қылмыстардың қайталануы жағдайында жаза
тағайындау...............................18
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.................................28
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ.....................................................30
КІРІСПЕ
Заңдылық пен ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің бір тармағы болып табылатын қылмыстық
заңның рөлі едәуір, ол – заң бұзушылықтың қылмыс сияқты аса қауіпті ... ... Бұл ... ... ... адамға, оның жасаған
қылмысына сәйке жаза тағайындалады. Жаза дегеніміз – ... ... ... ... ... ... Жаза ... жасауға кінәлі деп
танылған адамға қолданылады және Қылмыстық Кодексте көзделгендей адамды
құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе оларды ... ... ... ... ... адамға мемлекеттік ерекше орган – сот ғана үкім
негізінде қолдана алады.
Қылмыс пен жаза - ... ... ... ... түсінік. Мемлекеттік
мәжбүрлеу шарасы ретінде жаза тек қылмыс үшін қолданылады.
Жазаға тән ерекшелік – міндетті түрде жазалаудың болуы. Жазалау дегеніміз –
жазаның ... ... ... Олар күш ... ... ... ... ықпал ету арқылы жүзеге асырылады.
Тағайындалған жазаның ауыр-жеңілдігі жасалынған қылмыстың сипатына және
қаншалықты ауыр екендігіне, айыпкердің жеке басына және ... ... ... мәжбүрлеу шарасының өз міндеті, өзіне тән мақсаты болады.
Жазаның мақсаты - жаза тағайындау, оны қолдану және іске асыру арқылы
мемлекет қол ... ... ... ... ... мақсаты Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдарының
алдында тұрған міндеттерден ... ... ... ... ... бәрінен бұрын, соттың заң қолдану қызметінде
маңызы зор. Нақты адамға қатысты ... ... ... ... ... сот
жазаның заңда белгіленген мақсаттарын басшылыққа алуға тиіс. Бұл талапты
елемеу – заңсыз, дәлелсіз жаза ... ... емес үкім ... ... ... ... ... 38 бабында былай көрсетілген: «Жаза әлеуметтік
әділеттілікті қалпына келтіру, ... ... ... ... ... адамның да, басқа адамдардың да жаңа қылмыстар жасауынан
сақтандыру мақсатында қолданылады».
Яғни жазаның мақсаты:
а) әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру;
б) сотталғанды ... ... ... жаңа ... жасалуын болдырмау (арнайы, жеке
сақтандырудың мақсаты);
г) басқа адамдар тарапынан қылмысты болдырмау (жалпы сақтандырудың
мақсаты).
Жаза тағайындалған әрбір жағдайда осы мақсаттар бірге қарастырылуы тиіс.
Айыпкерге жаза ... сот тек ... ... ... ғана ... жалпы
қоғамға қатысты әлеуметтік әділеттілікті біршама болса да қалпына келтіруге
єрект жасауға тиіс.
Жалпы жазаның барлық түрлері үш топқа бөлінеді: ... ... ... яғни олар ... ... та, қосымша болып та қолданыла алады. (ҚК-
тің 39 бабы).
Жазаның ... ... тек ... бөлек тағайындалатын жазалар жатады,
олармен басқаларды толықтыруға болмайды. ҚК-тің 39 бабына сәйкес, жазаның
мұндай негізгі түрлеріне мыналар жатады: қоғамдық жұмыстарға тарту; ... ... ... бас ... шектеу; қамау; тәртіптік әскери
бөлімде ұстау; бас бостандығынан айыру; өлім ... жаза – ... ... ... ... ... жаза, ол тек
негізгі жазаны қолдану жазалаудағы мақсатты қамтамасыз ете алмайтын
жағдайда ... екі түрі ғана ... ... ... ... ... ... атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дєрежеден, біліктілік
сыныбынан және мемлекттік наградалардан айыру және мүлікті тәркілеу.
Балама жазалар қатарына айппұл салу және ... бір ... ... ... бір ... айналысу құқығынан айыру жатады, яғни бұл
жазаларды тек ... ғана ... ҚР ... ... ... ... жазаның басқа түрлерімен де бірге қолдануға болады.
Жаза – мемлекет қолындағы маңызды құрал, ол арқылы мемлекет ... ... ... ... ... ... ... құқықтары мен заңды
мүдделерін, қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, қоршаған ортаны,
конституциялық құрылысты, еліміздің аумақтық бүтіндігін, қоғам мен
мемлекеттің заңмен ... ... ... ... ... ... қылмыстық қастандықтан қорғайды. Ол қылмыстық
жауаптылықтыжүзеге асырудың басты формасы және қылмыскерліктің алдын алу
шараларының бірі ... ... ... ... ... ... болып қалыптасу
кезеңдерінде көптеген заңнамаларымыз жарық көрді. Осы курстық жұмыста
заңдар негізінде қылымыстың қоғамға қауіптілігіне, ... ... ... ... жаза ... барысында қолданылатын заң
нормаларына, жаза тағайындаудың түрлеріне, қылмыстық жауаптылық пен жазаны
ауырлататын және ... ... ... ... ҚҰҚЫҚТАҒЫ ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУ
1.1 Жаза тағайындаудың жалпы негіздері
Жаза тағайындау — жасалған қылмыста айыпты деп ... ... ... ... қылмыстық ықпал жасаудың нақты шарасын соттың таңдауы.
Жаза тағайындау қылмыстық ... ... ... ең ... және ... ... ... Өйткені, жаза тағайындау, оны жүзеге асыру сотталған
адамды түзеуге, әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіруге, қылмыстың алдын
алуға ықпал етеді. Жазаның осы ... қол ... ... қылмыстық
жазаны әділ әрі негізді тағайындау арқылы мүмкін болады.
Қылмыстық құқық жаза тағайындағанда кінәлінің жеке-дара жауапкершілік
принципін негізгі басшылыққа алады. Осы ... ... ... ... Соты ... 1999 ... 30 сәуірдегі «Қылмыстық
жаза тағайындаған кезде соттардың заңдылықты сақтауы туралы» № 1 ... ... ... ... ... адам заң мен сот ... ... де сот үкімінсіз қылмыс жасауда кінәлі деп танылуға жатпайды
және қылмыстық жазаға тартыла алмайды деген қағидаларын басшылыққа ... ... ... түрі мен ауырлығына, айыптының қызметтегі және
коғамдағы орнына қарамастан, ... ... істі ... ... бұлжытпай
шешуі қажет екендігіне жете назар аударуға тиіс. Заңның бұзылуын ештеңе де
ақтай алмайды. ... жаза ... ... ... ҚК-тің 52-бабында
көрсетілген жаза тағайындаудың жалпы кағидаларын бұлжытпай сақтауы, сондай-
ақ сотталушы жасаған қылмыс ауырлығы бойынша қай санатқа жататындығын;
рецидивтің болуын және оның ... ... ... ... ... ... ... топ, ұйымдасқан топ немесе қылмыстық
қауымдастық жасаған жағдайда сотталушының қатысу дәрежесін; қылмыстық
мақсатқа жету үшін оның ... ... және ... ... ... зиянның сипаты мен көлеміне ықпалын; қылмыстар жиынтығын;
жазаны жеңілдететін немесе ауырлататын жағдайларды; сол қылмыс ... ... ... ... ... жаза ... немесе шартты
соттау негіздерін ескеруі тиіс. Сондай-ақ, қылмыстық заңда қылмыс жасаған
адамдардың жасы кәмелетке толмағандарына, жасы 65-тен асқан ер адамдарға,
сондай-ақ әйелдерге қылмыстық жаза ... ... ... отырып, соттар сотталушылардың жынысын және жасын ескеруі қажет.
Сотталушының нақты қылмыс істеудегі кінәсі анықталған ... сот ... ... ... үшін ... қаралған заңның тиісті баптарында
көрсетілген шектен шықпай тағайындайды. Мұндай ретте, сөз жоқ, ... ... және ... жеке ... жан-жақты еске алынады.
Тек қана осы мәселелерді есепке алған жаза ғана әділ әрі ... сай ... ... адамға белгілі бір жазаны жеке дара тағайындау «Жаза
тағайынаудың жалпы негіздері» деп ... ... ... сәйкес
жүргізіледі. Қылмыстық кодекстің 52-бабында жаза тағайындаудың жалпы
негіздері көрсетілген.
Жаза тағайындаудың жалпы негіздері дегеніміз — әрбір нақты іс бойынша жаза
тағайындау кезінде сот ... алуы тиіс ... ... ... ... жаза ... жалпы негіздері ретінде жазаның
әділеттілігі, мақсатқа лайықтылығы, тиімділігі айтылады. Қылмыстық
кодекстің 52-бабы 1-бөлігінде «Қылмыс жасауға айыпты деп танылған адамға ҚК-
нің Ерекше ... ... ... ... ... және ... Жалпы
бөлімінің ережелері ескеріле отырып, әділ жаза тағайындалады» ... егер ол ... ... ... ... ... сипаты мен
дәрежесіне, кінәлінің жеке тұлғасына және қылмысты жасау жағдайларына
сәйкес тағайындалатын болса әділетті деп ... ... ... ... ғана ... ... тепе-теңдік деген мағынада қолданылады, яғни жаза
қылмысқа сыртқы формальды жағынан емес, әлеуметтік жағынан және
арифметикалық жағынан емес, ... ... тең ... ... ... ... бірге, жаза және негізді болуы керек. Егер оны барлығы,
сотталғаннан бастап қоғамның барлық мүшелері заңды, негізді және көз
жетерлік жаза ... ... ғана ол ... деп ... ... заңға сәйкестік талаптары ерекше маңызды. Жасалған
қылмыстың қауіптілігін бағалай отырып, сот ең алдымен, аталған қылмыстың
түріне ... ... ... заң ... ... ... ескеруі
керек. Сондықтан, әділетті жаза тағайындаудың міндетті алғышарты ретінде
қылмыстың нақты заңдық саралануы саналады. Қылмысты саралаудағы қате
әділетсіз жаза тағайындауға әкеп ... ... ... дегеніміз - соттың тағайындаған мәжбүрлеу
шарасының сотталған адамға оң ықпал етуге сәйкес келу ... ... ... ... оның ... ... қол ... жеткілікті
құралы болуы керек. Осыған байланысты ҚК-нің 52-бабы 2-бөлігінде «Қылмыс
жасаған адамға оның ... және жаңа ... ... алу ... және жеткілікті жаза тағайындалуы тиіс...» деп көрсетілген.
Қылмыстық заң сотты жаза тағайындау ... жаза ... ... қол
жеткізу болып саналатын - жазаның сотталған адамның ... ... көре ... және ... ... пен ... сипаттайтын
барлық мән-жайларды ескере отырып, жазаның мүмкіндігінше ең қатаң емес
түрін дұрыс тағайындай білуді, оның мөлшерін анықтауды міндеттейді. Сот
жазаны ... ... ... ... ... отырып тағайындайды.
Жаза тағайындау кезінде сот мына жағдайларды міндетті түрде ... ... ... қылмыстың қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесі;
2). Кінәлінің жеке басы;
3). Кінәлінің ... ... ... және одан ... ... ... пен ... жеңілдететін мән-жайлар;
5). Жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар;
6). Тағайындалған жазаның сотталған ... ... және оның ... оның ... ... тіршілік жағдайына ықпалы.
Қылмыстың қоғамға қауіптілігі - бұл ҚК-нен қарастырылған іс-әрекеттің
қылмыстық заңмен қорғалатын объектілерге ... зиян ... ... ... ... қаупін тудыруының объективті қасиеті. Әрбір қылмыстың қоғамға
қауіптілігі қылмыстық қ±қық теориясында екі категория: қоғамға қауіптілік
сипаты (сапалық белгі) және қоғамға қауіптілік ... ... ... ... қоғамға қауіптілік сипаты — қылмыстың сапалық категориясы, ол ең
алдымен, қол сұғушылық объектісінің ... яғни ... ... ... үшін құндылығымен, қылмыс нәтижесінде келтірілген зиянның
мөлшерімен және т.б. жағдайлармен анықталады. Барлық қылмыстар бір-бірінен
осы ... ... ... ... ... қоғамға қауіптілік дәрежесі — қылмыстың сандық категориясы. Бұл
жасалған қылмыстың ауырлығына байланысты шешіледі. Ол ең ... ... ... объектіге келтірілген зардаптың мөлшері мен сипаты;
кінәнің нысаны, ... пен ... ... ... ... ... және т.б. ... анықталады. Қылмыстың қоғамға қауіптілік
дәрежесі көбінесе қылмыстың объективтік жағымен, ал қоғамға кауіптілік
сипаты — қылмыстың объектісімен және субъективтік жағымен сипатталады. ҚР
Жоғарғы соты ... 1999 ... 30 ... ... ... ... соттардың заңдылықты сақтауы туралы» қаулысының 2-
тармағына сәйкес «жасалған қылмыстың қоғамға қауіптілік дәрежесін
анықтағанда, соттар ... ... ... тәртібін реттейтін ҚК-нің
10-бабы талаптарын, сондай-ақ нақты қылмыстық әрекет (кінәнің түрі,
себебі, тәсілі, ... ... ... мен кезеңі, одан болған
ауыртпалық, сотталушылардың әрқайсысының қылмысқа қатыстылығының дәрежесі
мен ... т.б.) ... ... ескеруі тиіс». Жасалған қылмыстың
қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесін анықтау кезінде нақты іс бойынша
жинақталған ... ... және ... ... есепке алу
қажет.
Соттар жазаның түрі мен мөлшерін белгілеу үшін елеулі мәні бар сотталушының
жеке басының мәліметтерін ... ... және ... ... тексеруі
тиіс. Атап айтқанда, сотталушының денсаулығын, еңбекке қабілеттілігімен
қатыстылығын, білімін, ... ... ... ... ... ... анықталғаннан кейін тағайындалған жаза оның отбасы
немесе оның асырауындағы адамдардың жағдайына қандай әсер ететінін ескеруі
қажет.
Жаза тағайындау, яғни айыптау үкімін ... жаза ... сот ... ... сәт.
Жазаның тағайындалуы әлеуметтік әділеттіліктің қалпына келуіне, сотталған
адамның түзелуіне, сотталғанның да, басқа адамдардың да жаңа ... ... ... ... ... қол жету үшін жаза дәлелді де әділ болуға тиіс. Қылмыс жасаған
адамға, делінген ҚК-тің 52-бабында, оның түзелуі және жаңа қылмыстың алдын
алу үшін ... және ... жаза ... ... жаза ... осы ... ... ҚР ҚК-нің 52-бабында
келтірілген жаза тағайындаудың жалпы негіздерін (ережесін) қамтамасыз
етеді. Бұл бап сот үшін жаза тағайындаудың нақты емес, жалпы ережесін
белгілейді, ол бір ... ... ... ... ... ... ... жағынан жаза тағайындағанда оның өзінше ынта көрсетуіне мүмкіндік
береді.
Жаза тағайындау белгілі бір принциптерге негізделеді, олар қылмыстық ... ... және ... ... ... ... ... болып
табылады. Жаза тағайындаудың негізінде жатқан принциптер мыналар: заңдылық,
адамгершілік, жазаның әділеттілігі, жазаның дәлелділігі және үкімде оның
себебінің міндетті түрде көрсетілуі, жазаны жеке ... ... ... үнемдеу. Бұл принциптер ҚК нормаларында өз көрінісін табады.
Жаза тағайындаудың жалпы негіздері - заңда белгіленген критерийлер,
сүйенетін ережелер, әрбір ... іс ... жаза ... сот ... ... сөзбен айтқанда, қандай қылмыстық іс қаралмасын, айыпкерге кандай
жаза қолданылмасын, сот осы ... ... ... керек.
ҚК-тің 52-бабына сәйкес жаза тағайындаудың жалпы негіздері мынадай үш
критерийден тұрады. Сот жазаны:
1) ҚК-тің Ерекше ... сол ... үшін ... ... ... ... ... бөлімінде қарастырылған жағдайларды ескеріп;
3) қылмыстың сипаты мен ... ... ... ... ... ... дейінгі және оны жасағаннан кейінгі оның мінез-құлқын,
жауаптылық пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларды, сондай-ақ
тағайындалған жазаның ... ... ... және оның ... оның ... адамдардың тіршілік жағдайына ықпалын ескеріп
белгілейді.
Осы критерийлерді қарастырайық:
1. Сот жазаны ҚК-тің тиісті баптарында белгіленген шекте тағайындайды. Бұл
— сот ... ... ... ... айыпкер жасаған қылмыс сараланатын
баптың санкциясы шегінде ғана тағайындай алады деген ұғым. Мысалы, ҚК-тің
264-бабының 2 ... ... екі ... жеті ... ... мерзімге
бас бостандығынан айыруды көздейді. ҚК-тің осы нормасы бойынша соттағанда
сот бұл баптың санкциясы бойынша белгіленген ең көп және ең аз ... жаза ... ... ... ... жаза тағайындауда санкция түрінің маңыздылығы
бар. Өзінің түріне қарай қылмыстық ... ... ... яғни ... ... оның ... және төменгі
шектері көрсетілген. Мұндай санкциялар жазаны жеке даралау үшін үлкен
мүмкіндіктер береді.
Балама санкцияларда екі және одан көп негізгі жазалар көрсетіледі, сот ... ... ... ... ... ... ... Олар
жазаны жеке даралауға, оның мерзімі мен түрін анықтауға көп мүмкіндік
береді.
Қандай жағдай ... да, сот ... ... ... ... ... жоғарғыдан (жоғарғы шектен) жоғары жаза тағайындай алмайды (мысалы, ҚК-
тің 264-бабының 2 ... ... жеті ... сот оған жол ... онда жаза ... ... ... Бірақ,
ҚК-тің 55-бабында көзделген мән-жайлар болса, сот ҚК-тің Ерекше бөлімінің
бабындағы санкцияда көзделген ең төменгіден (төменгі шектен) төмен ... ... Бұл жаза ... адамгершілік принципінің өзінше
көрінісі.
2. Сот жазаны ҚК-тің ... ... ... ... тағайындайды. Бұл жазаның кейбір түрлерін қолданудың
мақсатына, түрлеріне, шарттарына, сондай-ақ жаза ... ... бар ... ... ... ... жағдайларды соттың
басшылыққа алуы тиіс екендігін көрсетеді. Мысалы, ҚК-тің 359-бабындағы
санкцияда екі жылға ... ... бас ... ... ... ... бап ... бас бостандығынан айырудың ең аз мерзімі, ҚК-тің 48-
бабындағы жағдайларды ескергенде, алты ай деп белгіленген. ҚК-тің осы
нормасы бойынша соттағанда сот алты ... екі ... ... ... ... ... ... сот қаралған іс бойынша толық тұжырым жасайды,
жазалаудағы мақсатқа жету үшін ... ... түрі және ... ... ... аяқталмаған қылмысты жасағаны үшін айыпталған адамға жаза
тағайындағанда сот қылмыстың ақырына дейін жетпеуіне себеп болған мән-
жайларды ... алу ... ... ... 1 ... ... ... қылмыс үшін жаза тағайындау кезінде, оны жасауға адамның
іс жүзінде қатысу сипаты мен дәрежесі, оның келтірген немесе ... ... ... мен ... ... 57-баптың 1 бөлігіндегі
жағдайды соттың ескеруі тиіс.
Егер адам бұлтартпау шарасы ретінде қамауда ұсталса, онда үкім ... ... ... ... ... бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның
мерзіміне жатқызу жөніндегі 62-баптың 3 бөлігінің талабын соттың ескеруі
қажет.
Жаза тағайындай отырып, сот ҚК-тің 38-бабында ... ... Егер ... ... немесе үкімдердің жиынтығы орын алса,
онда сот ҚК-тің 58, 60, 61-баптарында белгіленген тәртіп бойынша, ал
кайталанған қылмыс болса - ҚК-тің 59-бабында ... ... ... ... ... ... ... бөлімінде қарастырылған басқа
жағдайларды да ескеруі қажет. Атап айтқанда, шартты түрде соттау немесе
жаза өтеуді кейінге ... ... ... ... 63, ... ... кезінде қылмыстық заңның жалпы бөлімінде қарастырылған
жағдайларды соттың елемеуі әділқазылық жасағанда заңдылықтың өрескел
бұзылуы ... ... ол ... үкім ... әкеп соғады.
3. Жаза тағайындаған кезде қылмыстың сипаты мен қоғамға қауіптілік
дәрежесін, айыпкердің жеке басын, сондай-ақ жауаптылық пен ... және ... ... ... ... ... Жаңа
қылмыстық заң, осы аталғандардан басқа, айыпкердің қылмыс жасағанға дейінгі
және одан кейінгі мінез-құлқын, сондай-ақ тағайындалған жазаның сотталған
адамның түзелуіне және оның отбасының ... оның ... ... ... ... ескеруді міндеттейді.
Жаза тағайындаудың және қылмыстың қайталануының алдын алудың тиімділігі
қылмыстың жан-жақты, ... ... ... ... ... ... онша ... төндірмейтін адамдарға бас бостандығынан
айырумен байланысты емес жаза қолданған дұрыс, және ... ауыр ... ... сот ... жаза тағайындау керек, себебі ондай әрекет жасаған
адамның бойын қоғамға жат қылық жайлап алған, одан ... үшін оны ... ... таса ... ... ... ... қауіптілік сипаты, бәрінен бұрын, қастандық жасалған
нысан бойынша анықталады жасалған қылмыстан қандай қоғамдық қатынастар
бұзылады немесе бұзылу қаупі туады, яғни бұл ... ... ... (6, 407 б.). Осы тұрғыдан алғанда қандай да болсын адам
өлтірудің ар-ұждан мен қадір-қасиетке қастандық жасаудан айырмашылығы бар,
денсаулыққа ... ... ... ... ... бар.
Қоғамға қауіптілігі тұрғысынан қылмыс жасаудың себептері де, тәсілдері де,
басқа мән-жайлар да маңызды рөл атқарады. Мысалы, аса қатыгездікпен,
бұзақылық ... ... ... ... ... ... мақсатында қасақана адам өлтіру (ҚК-тің 96-бабының «д», «и», «м»
тармақтары) қажетті қорғаныс ... шығу ... ... кісі ... ... ... ауыр қылмыс болып табылады.
Қоғамға қауіптілік сипатына қарай қылмыс ... ... бар. ... ... ... ... қауіптірек, өзін-өзі
өлтіруге дейін жеткізуден адам өлтіру қауіптірек. Әрине, бұл қылмыстар үшін
жазалар да әртүрлі болуы керек. Қылмыс ауыр болған ... жаза да ... ... және ... кішігірім немесе орташа ауырлықтағы
қылмыстарды жасағаны үшін, басқа мән-жайларды да ... ... ... ... ... қатар соттар жасалған қылмыстың тек коғамға қауіптілік сипатын ғана
емес, оның қоғамға қауіптілік дәрежесін де ескеруге тиіс, егер қоғамға
қауіптілік ... - ... ... ... қоғамға қауіптілік дәрежесі —
сандық көрсеткіш.
Жаза тағайындаған кезде сот ескеруге тиісті қоғамдық қауіптілік дәрежесі
нақты қылмыстың ауырлығын анықтайды, ол сол қылмыстық әрекеттің ... ... ... ... 1 ... ... жауаптылық көзделген ұрлықтың
ірі мөлшердегі ұрлыққа қарағанда (ҚК-тің 175-бабының 3 бөлігі) қауіптілігі
аз. Қару қолданған теңіз қарақшылығы (КҚ-тің 240-бабының 2 ... ... 1 ... ... ... көзделген теңіз қарақшылығынан
қауіптірек.
Қылмыстың бір түрінің өзіндегі қоғамға қауіптілік дәреже келген зиянның
мөлшеріне, сондай-ақ қылмыс жасаудағы көптеген басқа мән-жайлардың
жиынтығына байланысты ... ... ... ... мен ... ... қылмыс жасау жағдайына және кезеңіне). Сондықтан да жаза
тағайындаған кезде, тек ... ... ... ғана ... оның қоғамға
қауіптілік дәрежесін де есепке алу жөніндегі заң талабы әділ жаза
тағайындаудың бірден бір алғы ... ... ... сот ... ... ... ... кімге қолданатынын дұрыс
анықтап білсе, жазалаудағы мақсатқа да қол жетеді. Нақты қылмыс ... ... ... ұғым ... ... тән қасиеттері бар белгілі бір
адам болады. Сол қасиеттер жаза ... ... оң не ... ықпал жасауы
мүмкін. Сондықтан да сот жаза тағайындау кезінде айыпкердің жеке ... ... ... ... ... ... ... жеке басы» деген ұғымға адамды әлеуметтік тұлға
ретінде көрсететін, оның өзіндік қасиеттері мен қайталанбас ерекшеліктерін
неғұрлым ... ... ... ... ... ... (8, 6-36 ... жеке басы деген ұғым - оның қоғамдық мәнін, адамның ... және дара ... ... ... алдын алу, қылмыскерді түзеу сияқты жазаның мақсаттарына қылмыстың
қоғамға қауіптілік сипаты мен ... ... ғана қол ... ... ... ... қаншалықты қауіпті екендігін,
оны түзеудің және қайта тәрбиелеудің қандай мүмкіндігі бар ... ... ... ... ... органдары, сот қылмыскердің мына жақтарын
мұқият зерттеп білуге ... ... ... ... ... ... оны қоршаған ортаны, әдептілік принциптерін, рухани байлығын,
идеалын, немен айналысатынын, психологиялық ерекшеліктерін, жауаптылық
қабілетінен айырмайтын психикалық өзгешеліктерін, жасаған ... ... ... ... ұжымындағы беделін, т.б.
Заң және қылмыстық заң теориясы қылмыс ... ... тән ... екі топқа бөледі: бірінші топты қылмыс субъектісінің белгілері
құрайды, екінші топ ... жеке ... ... белгілерді
біріктіреді.
Субъектінің есі дұрыстығы, ең төменгі жасы, арнаулы субъекті туралы
мәліметтер қылмыс құрамының міндетті түрдегі белгілері болып табылады, олар
әрекеттің қоғамдық қауіптілігін сипаттайтын ... ... ... ... заңның бұл талабына баса назар
аударылған. Сотталушының жеке басы туралы мәліметтерді жан-жақты есепке алу
қажеттігіне соттар әрқашан да мән береді. Атап ... ... ... ... оның ... қабілеттігін, еңбекке, оқуға
көзқарасын, соттылығы туралы деректерді анықтау керек (9, 3 б).
Жоғарыда ... ... жеке басы ... ұғым сипаты жағынан әртүрлі
белгілерді қамтиды. Олардың кейбірінде психологиялық, ал кейбірінде
әлеуметтік түбір бар.
Сыртқы жағдай айыпкердің мінез-құлқына ықпал жасай ... оның ... ... ... ... келбетіне мазмұн
береді. Әркімнің ой-түсінігі өзінше. Әрбір адамның өз көзқарасы, сенімі,
дағдысы, жұмысқа, отбасына, айналасындағы ... және ... ... ... өз ... ... Әр адам өмір ... өзінше
сатылап, бір жүйеге келтіреді, оны А.И.Чучаев «өмір құндылықтарының сатысы»
деп дұрыс атаған, ол сатыда әр құндылықтың өз орыны бар, ал ... ... — сол ... ... арқылы әрқайсын өзінің лайықты
орынына қою (10, 409 ... ... ... ... жасалатын қылмыстың түрін анықтайды,
ал оның қаншалықты бұзылғандығы - қылмыстық мінез-құлықтың ... Жаза ... ... сот сол ... өмір құндылықтарына
көзқарасын, оның ой-түсінігінің бұзылу сипатын және қаншалықты
бұзылғандығын қалайда ескеруі тиіс.
Сонымен қатар адамның әлеуметтік ... ... да ... Сот ... тек ... ... ... алатын жәй
субекті ретінде ғана емес, қоғамның, белгілі бір адамдар ұжымының мүшесі,
адам ретінде қарастыру керек. «Адам - ... ... ... ... ... қоғамдық өнім, ол адамға тән ерекшелік болып қала
береді», - ... К. ... (11, 3 ... ... ... ... дәрежесінің жоғары немесе төмен екендігін
көрсететін оның әлеуметтік қасиеттерін ашуға тиіс. Жаза тағайындаған кезде
сот сотталушының мынадай әлеуметтік ерекшеліктерін ескеруге ... ... ... ... ... міндеттеулер мен этикалық
ережелерді сақтауын, тұрмыстағы мінез-құлқын, т.б.
Айыпкердің жеке басын сипаттайтын мән-жайларды жаза ... ... ... ... ... жол ... тағайындаудың басты негіздеріне істің жауаптылық пен жазаны
ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларын есепке алу жөніндегі заң ... ... 53, ... көзделген бұл мән-жайларды айыпкер жасаған
қылмыстың сипаттамасына да, оның өз жеке басының сипаттамасына да ... олар сот ... ... түрі мен мөлшеріне ықпал жасай
алады.
Жеңілдететін мән-жайлардың болуы жасалған қылмыстың, не қылмыскердің жеке
басының қауіптілігін азайтады, басқадай барлық тең ... ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайларға қарағанда, ауырырақ
жаза тағайындауға себеп болады.
Заңда көрсетілген ... және ... ... ... алу
соттың құқығы емес, міндеті. Сондықтан да, жаза тағайындаған кезде істегі
ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларға назар ... ... ... ... ... Егер сот ауырлататын және
жеңілдететін мән-жайларды жаза тағайындаған кезде ескеріп, оны үкімде
көрсетсе, сотталған адам үшін де, сот ... ... үшін де ... болып көрінеді, үкімнің жаза тағайындауға қатысты бөлігі бойынша
заңдылықтың сақталғанын тексеруде ... ... сот ... ... тағайындағанда сот сотталған адамға, сол жазаның оны түзейтіндей
ықпалы болатынын, жазалаудағы мақсаттың орындалатынын болжауы керек,
сонан соң барлық мән-жайларды ескеріп, ... ... және оның ... ... ... ... ... принципін басшылыққа алып,
айыпкерге тағайындалған жазаның оның отбасына немесе асырауындағы
адамдардың тұрмыс жағдайына қандай әсер ететіндігін де сот ескеруге тиіс.
Жаза тағайындағанда сот бұл ... ... және ... жақтары
бар екендігін ескеруі қажет. Мысалы, айыппұл салу, ... ... ... яғни ... қандай да бір дүние-мүліктен айыруға байланысты жаза
тағайындалса, ал оның асырауында адамдар болып, оларды өзі ғана асырап
отырса, әрине жаза оның ... ... ... әсер етеді, бұл жағдай
да ескерілуге тиіс. Мұндай жағдайды сот жазаны жеңілдететін мән-жайға
жатқызса, ал ... ... ... ... ... байқалса
және оның қартайған, қаражатсыз ата-анасы, еңбекке жарамсыз көп ... ал ... ... ... ... өзі асырап, тәрбиелеп отырған
баласы қалса, мұның түзелуге ықпалы болады. Егер айыпкер өз отбасы
мүшелерін жәбірлеп ұрып-соғатын ... өз ... ... ... қатыгез мінез көрсететін болса, онда жоғарыда көрсетілген мән-
жайды сот ... ... ... ... ... отбасының немесе оның асырауындағы
адамдардың тұрмыс жағдайына тигізетін ықпалын ғана ... ... егер бұл ... ескеріліп, ауыр қылмыс жасаған немесе қоғамға
аса қауіпті адамға өте ... жаза ... ... сол ... ... ... ... алдында да, жалпы қоғам алдында да әділдік
үміті ақталмайды.
Кәмелетке толмаған адамға жаза тағайындағанда сот, осы қарастырылған ... ... оның өмір кешу және ... ... ... деңгейін, жеке басының өзге де ерекшеліктерін, сондай-ақ оған жасы
үлкен адамдардан ... ... ... ескереді. Бұл өте дұрыс, себебі
кәмелетке толмаған айыпкердің есейіп қалыптасуында маңызды рөл атқаратын
бұл мән-жайлар оған жаза тағайындағанда ескерілуі тиіс.
Жазаны жеке ... ... бір ... ... ... ... ... нақты жағдайда істің барлық мән-жайларының жиынтығы, қылмыстың сипаты
мен қауіптік дәрежесі, қылмыскердің жеке басын сипаттайтын мән-жайлар
ескерілсе ғана мүмкін болады.
1.2 ЖАЗА ... ... ... ... бойынша жаза тағайындау
Егер адам ҚК-тің әртүрлі баптарында ... бір ... ... ... екі ... одан көп қылмыстарды жасағаны үшін айыпты деп танылып,
олардың ешқайсысы бойынша сотталмаған болса, сот әр ... үшін ... ... ... ... жаза ... олардың жиынтығы бойынша түпкілікті
жазаны жеңілірек қатаң жазаны ауырырақ қатаң жазаға сіңіру жолымен немесе
тағайындалған жазаларды толық ... ... қосу ... ... ... ... 1 ... Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау
процесі екі кезеңнен тұрады:
1) жиынтыққа кіретін қылмыстардың әрқайсына бөлек жаза тағайындау;
2) сол ... ... ... ... жаза ... құрайтын қылмыстардың әрқайсына бөлек жаза тағайындау ҚК-тің 58-
бабының маңызды талабы, одан ауытқуға жол берілмейді. Жаза ... ... ... ... айыпкерге қылмыстың әрбір нақты түрі
бойынша рахымшылық немесе кешірім жасауды қолдануға мүмкіндік береді.
Қылмыстық істі ... ... ... ... ... ... ... қылмыс үшін тағайындалған жазаны, егер негіз болса, жеңілдетуге
немесе үкімнен тіптен алып тастауға мүмкіндік болады. ... ... ... үшін жаза тағайындай отырып заң оның құқыктық ... ... ... ... орын алғандығын анықтау (ҚК-тің 13-
бабы), бас бостандығынан айырғанда колонияның нысанын белгілеу (ҚК-тің 48-
бабы), т.б.
Қылмыстардың жиынтығы ... ... жаза ... ... ... тағайындалған жазаларды жеңілірек қатаң жазаны ауырырақ қатаң
жазаға сіңіру немесе тағайындалған жазаларды толық немесе ішінара қосу
принципі бойынша жүргізіледі.
ҚК-тің 58-бабының 2 ... ... ... ғана соттың сіңіру
немесе қосу принциптерін тандауға кұқы бар, яғни ауырлығы шамалы қылмысты
жасағаны үшін жаза тағайындағанда ғана. Басқа ... ... ... ... шағын ғана емес, басқа санаттағы да қылмыстар кірсе) сот тек
жазаларды қосу ... ғана ... ... ... ... сот ... Ерекше бөлімінің айыпкердің әрекеті
сараланатын бабын назарға алмайды, жасалған әрбір ... үшін ... ... ... нақты жазаларды назарға алады. Жеңілірек
қатаң жаза ауырырақ қатаң жазаға сіңіріледі. Егер сот сотталғанға ҚК-тің
221-бабының 2 ... ... үш жыл бас ... ... ... ... ... 1 бөлігі бойынша екі жыл бас бостандығынан айыруды
белгілесе, қатаңырақ жаза - үш жыл, жеңілірек жаза екі жылды өзіне
сіңіреді, ал ... ... ... жаза — үш жыл бас ... ... ... ... қылмыстар үшін әртүрлі жаза тағайындағанда
да осы принцип сақталады.
Мысалы, бірінші қылмыс үшін сот ... бір жыл ... ... ... 20%-ін ... ... ал екінші қылмыс үшін —
үш жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Қосу принципін
қолданып, сот, бұл жағдайда, айыпкердің түкпілікті жазасы ... үш ... ... айыруды тағайындайды. Жазалардың қатаңдығын салыстырғанда
сот ҚК-тің 39-бабындағы, яғни жазалар жүйесіндегі көрсетілген жазалардың
ретін басшылыққа ... ... үшін ... ... қосу ... ... ішінара
болуы мүмкін, бірак барлық жағдайда қосқаннан кейінгі түпкілікті жаза
жекелеген қылмысқа тағайындалған жазаның кез-келгенінен қатаң ... ... ... қосқанда олардың жиынтығы жеке жазалардың қосындысына тең
болуға тиіс. Жазаларды ішінара қосқанда басқа қылмыс үшін тағайындалған
жазаның бір бөлігі қатаңырақ жазаға қосылады.
Жазаларды ... ... бір ... ... (ҚК-тің 58-бабы). Егер
қылмыстардың жиынтығы тек ауырлығы шамалы қылмыстарды қамтитын болса, онда
қосқаннан кейінгі түпкілікті жаза жасалған қылмыстардың ең ... ... ... ... ... ... бабының санкциясында
көзделген жазаның ең көп мерзімінен немесе мөлшерінен асуға ... адам ... ... ... ... және ҚК-тің 253-бабы бойынша
сотталады. Бұл қылмыстың екі түрінің біріншісі ауырырақ болып ... ... ең ... жаза - екі жылға бас бостандығынан айыру. ҚК-тің осы
көрсетілген баптары бойынша бөлек тағайындалған жазаларды қосу ... сот тек 2 ... бас ... айыру жазасын тағайындай алады.
Егер қылмыстар жиынтығы орта ауырлықтағы қылмысты, ауыр және ... ... ... онда ... жаза тек ... косу принципін
қолдану жолымен тағайындалады. Бұл жағдайда бас бостандығынан айыру
түріндегі түпкілікті жаза қолданылған ... заң ... ... тіптен 20 жыл шегінде тағайындалуы мүмкін. Егер қылмыстар
жиынтығы жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру немесе өлім
жазасы не бас ... өмір бойы ... ... жаза ... бір ... ауыр ... ... бұл жағдайда да түпкілікті жаза
тек жазаларды қосу принципі жолымен ғана тағайындалады. Бұл ... ... ... ... жаза 25 ... ... ... тағайындалуы
мүмкін.
Сонымен соттың қылмыстар жиынтығы болғанда жаза тағайындау принциптерін,
сондай-ақ ... қосу ... ... бас ... ... көп шегін таңдау мүмкіндігін заң реттейді (ҚК-тің 58-бабы) және ол
жиынтық құрайтын қылмыстардың қай санатқа жататындығына және олардың
арасында 20 ... ... ... бас ... ... немесе өлім жазасы
не бас бостандығынан өмір бойы айыру түріндегі жаза карастырылған
қылмыстардың бар-жоғына ... ... егер сот ... ... 288-
бабының 1 бөлігі бойынша алты ай мерзімге қамауға алу, ал 101-баптың 1
бөлігі ... екі жыл ... бас ... айыру түрінде жаза
тағайындаса, ол толық қосу принципіне сәйкес 2 жыл 6 ай бас ... ... ... ... түпкілікті жаза тағайындауға құқылы. Егер сот
ҚК-тің 101-бабының 1 бөлігі бойынша 2 жыл 9 айға бас ... ... ... онда тек ішінара қосуды ғана қолдана алады, яғни 2 жыл
9 айға бас бостандығынан айыруға ... ... ... 6 ай ... 3 айын ғана қоса алады, себебі ҚК-тің 101-бабының 1 бөлігінде
көзделген мерзімнің ең көп ... 3 жыл, ... ... жаза ... ... Сонымен жазаларды қосқанда жазаның ең көп мөлшерін түпкілікті
анықтау, егер осы мысалға қатысты алсақ, жиынтыққа кіретін екі қылмыстың ... ... ... ... ... байланысты.
Осы келтірілген мысалда орын алып отырған әртекті жазаларды косу тәртібі ҚК-
тің 61-бабымен реттеледі, онда ... ... және ... бойынша жазаларды ішінара немесе толық қосу кезінде бас
бостандығынан айырудың бір ... ... ... ... ... ... бір ... бас бостандығын шектеудің екі күні, түзеу жұмыстарының
немесе әскери қызмет бойынша шектеудің үш ... ... ... ... ... сәйкес келеді делінген.
Кейде сот жиынтық құрайтын қылмыстар үшін әртүрлі, пара-пар емес жазалар
тағайындайды.
Мысалы, бір қылмыс үшін - айыппұл салу, ... үшін - бас ... ... үшін — ... бір ... ... ... белгілі бір
қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасын қолданады. Әрине, бұл жерде
жеңілдеу жазаның катаңдау жазаға — бас ... ... ... ... болады (егер негіз болса). Бірақ бұл жағдайда
жазалаудың ықпалы, әсіресе сіңірілген жазаның жеке ... ... ... да ... ... ... бір лауазымдарды атқару
немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру, арнаулы әскери
немесе құрметті атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден,
біліктілік сыныбынан және мемлекеттік ... ... ... тәркілеу сияқты жазаларды бас бостандығын шектеу, ... ... ... әскери бөлімде ұстау, бас бостандығынан айыру
түріндегі жазалармен қосқан кезде жазалардың бірінші тобы дербес
орындалады ... ... Егер ... ... ... үшін ... тағайындалса, онда олар да, негізгі жазалар сияқты, бірін бірі
сіңіре алады ... ... бірі ... ... ... ... ... күнде де (мысалы, айыппұл салу мен мүлікті тәркілеуді) олар дербес
орындалады. Қылмыстар ... ... ... жазаларды түпкілікті
тағайындау тәртібін ҚК-тің 58-бабының 5 бөлімі реттейді, онда қылмыстар
жиынтығы бойынша тағайындалған негізгі жазаға жиынтықты құрайтын қылмыстар
үшін тағайындалған қосымша жазалар ... ... ... ... ... ... жаза қылмыстың осы түрі үшін белгіленген ең көп
мерзімнен немесе мөлшерден асуға тиіс емес (ҚК-тің 40,41, 50, 51-баптары).
ҚК-тің 58-бабында белгіленген тәртіп іс ... сот ... ... ... сотталған адамның бірінші іс бойынша үкім шыққанша басқа қылмыс
жасағандығы анықталған жағдайға да таралады. Бұл жағдайда түпкілікті ... ... үкім ... ... ... ... өтелген мерзім кіреді.
Бұл норма жиынтық құрайтын қылмыстар әр бөлек уақытта ашылып, осы әр бөлек
қылмыстар үшін ... ... әр ... ... екі немесе одан көп
үкімдер бойынша жүзеге асырылған жағдайға да қатысты. Мысалы, адам екі
қылмыс ...... және ... ... үшін ол сотталғанда, оның
ұрлығы әлі ашылмаған. Бұзакылық үшін үкім шыққаннан кейін 6 ай өткен соң,
ол ұрлық үшін жауапқа тартылып сотталады. Бұл ... да ... ... ... сай ... себебі адам бір қылмыс бойынша сотталғанға дейін
екі қылмыс жасаған. Сондықтан да бұл ретте де жаза тағайындаудың ҚК-тің 58-
бабы белгілеген ... ... ... 6 ... ... ... қылмыстардың жиынтығы
бойынша жаза тағайындау мынадай үш кезеңнен өтеді:
1) сот жаңа үкім бойынша, яғни кейін ашылған қылмыс үшін жаза тағайындайды;
2) екі үкім ... ... ... ... ... ... немесе жазаларды толық немесе ішінара қосу жолымен, бұрынғы
шығарылған үкімдерді ... ... ... жаза тағайындайды.
3) ҚК-тің 62-бабының ережесіне сәйкес бірінші үкім ... ... ... ... ... ... Жаза ... есептеу дегеніміз - егер
адам үкім шыққанша бас бостандығынан айырудың алты айын ... ал сот ... ... 3 жыл бас ... ... жазасын түпкілікті тағайындаса,
онда қылмыстар жиынтығы бойынша екінші үкім шығарылған кезге дейін оған 2
жыл 6 ай бас бостандығынан айыру ... өтеу ... ... ... ... жаза тағайындау
ҚК-тің 60-бабына сәйкес, егер сотталған адам үкім шығарылғаннан кейін,
бірақ, ... ... ... ... ... ... ... бұл жағдайда
үкімдердің жиынтығы орын алады. Сонымен:
1) адамға жаза тағайындаған үкімнің болуы;
2) ол ... ... адам әлі ... ... жаңа ... үкім ... ... бірақ
жазаны толық өтегенге дейін жасалса, бұлар үкімдер жиынтығының белгісі
болып табылады.
Үкімдер жиынтығы бойынша жаза тағайындағанда жаңа қылмыс адамды бұрын
жасаған қылмысы үшін ... ... ... Бұл ... ... қауіпті адам екендігін, заңда оған қатаң жаза ... ... ... ... ... егер ... адам үкім шығарылғаннан кейін,
бірақ жазаны толық өтегенге дейін жаңа қылмыс жасаса, сот жаңа қылмыс
бойынша тағайындалған жазаға бұрынғы үкім бойынша ... ... ... ... ішінара қосады. Бас бостандығынан айыру түріндегі
түпкілікті жаза жиырма бес жылдан аспауға тиіс. Егер ... ... ... ... бас бостандығынан айыру немесе өлім жазасы не өмір бойы бас
бостандығынан айыру жазасы заңда ... тым ... бір ... үшін айыпты деп танылған үкім кірсе, онда бас бостандығынан айыру
түріндегі үкімдер жиынтығы бойынша түпкілікті жаза 30 жыл ... ... ... ... ... ... түпкілікті жаза
жаңа жасалған қылмыс үшін тағайындалған жазадан да, соттың ... ... ... ... ... ... бөлігінен де катаң болуға
тиіс.
Жазалардың бірдей, сондай-ақ әртекті түрлерін қосу (оның ішінде
қосымшаларын да) ҚК-тің 58 және 61-баптарында белгіленген тәртіп бойынша
жүргізіледі (бұл ... ... ... ... түсініктеме
берілген).
Сонымен сот үкімдер жиынтығы бойынша жаза тағайындағанда мына тәртіпті
сақтайды:
1) ... жаңа ... ... үшін ... ... сол ... сот ... үкім бойынша тағайындалған жазаның өтелмеген
бөлігін толықтай немесе ішінара қосады.
Үкімдер жиынтығы бойынша жаза тағайындау тәртібінің ҚК-тің 58-бабында
белгіленген тәртіптен айырмашылығы сол, бұл ... тек ... ... ғана ... ... (ал ... 58-бабында жазаларды сіңіру
принципі де көзделген). Екінші айырмашылығы — бас бостандығынан айыру
сияқты жазаның үкімдердін жиынтығында жиі ... ... ... ... ... қатысты.
Сотталған адамға жаңа қылмыс жасағаны үшін , қылмыстың осы түріне
белгіленген ең жоғарғы жазаны тағайындау сот практикасында кездесіп калады.
Мысалы, бостандығын ... ... ... өтеп ... адамға жаңа үкім
бойынша 5 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу немесе 30 жыл мерзімге бас
бостандығынан ... ... Бұл ... сот ... үкім ... өтелмеген бөлігін жаңа үкім бойынша тағайындалған жазаға сіңіру
принципін қолдануға мәжбүр болады (бұл принципті ... ... ... ... ... оның ішінде қосымша жазалар дербес орындалады (ҚК-
тің 61-бабы). Қылмыстың қайталануы ... ... сот ... ... бойынша тағайындай отырып, жаза тағайындаудың ҚК-тің 59-бабында
белгіленген ережесін сақтауға тиіс. Бұл ережелер жаңа үкім ... ... ... ... және ... ... ... егер бұзақылық үшін жаза өтеп жатқан адам ҚК-тің 181-бабының 1
бөлігі бойынша қорқытып алушылық жасаса, онда жасаған екінші қылмысы үшін
сот тек 1 жыл 6 ... 3 ... ... ... бас бостандығынан айыруды
ғана тағайындай алады.
1.2.3 Белгілі бір қылмыс үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңіл жаза
қолдану
ҚК-тің Ерекше бөліміндегі ... ... ... жеке даралауы үшін
сотқа көптеген мүмкіндіктер беруді көздейді. ... ... ... ... ... ... өзіндік ерекше мән-жайларын ескерсек, санкцияның ең
төмен шегіне тең жазаны немесе балама санкцияның ең жеңіл жазасын
тағайындағанның өзі жосықсыз катал боп ... ... ... ... ... қанағаттандырмайды. Сондай жағдайлар ескеріліп ҚК-тің 55-
бабында былай көрсетілген: ерекше ... және ... ... ... ... ... ... да мән-жайлар болған кезде,
сондай-ақ топтық қылмысқа қатысушы сол топ жасаған қылмыстарды ашуға
белсене жәрдемдескен кезде жаза осы кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті
бабында ... ең ... ... төмен тағайындалуы мүмкін, не сот
жазаның осы бапта көзделгенінен неғұрлым жеңіл ... ... ... жаза ... ... ... жаза түрін қолданбауы мүмкін.
Төменгі шектен төмен жаза тағайындағанда сот сотталған ... ... ... ... анықтайды, бірақ бұл жаза төменгі шектен төмен
мөлшерде тағайындалады. Мысалы, санкцияда 100-ден 200-ге дейін айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген, ал сот 50 ... ... ... ... тағайындайды. Басқа мысал. Санкцияда 3 жылдан
7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген. Сот ... ... ... ... сол бап ... 2 жыл ... бас ... жазасын тағайындайды. Бірақ, жазаның осы түрі үшін ҚК-тің Жалпы
бөлімінде көрсетілген ең аз ... ... жаза ... ... ... ... ... Мысалы, 25 айлық есептік көрсеткіштен аз
мөлшердегі айыппұл немесе 6 айдан аз мерзімге бас бостандығынан айыру.
ҚК-тің сотталған адамның ... ... ... санкциясында
көзделгеннен жеңілірек жаза тағайындағанда жазаның сол санкцияда
көрсетілмеген, бірақ одан жеңіл түрін ... ... ... ... түрін белгілегенде сот ҚК-тің 39-бабында
келтірілген жазалар жүйесін басшылыққа ... ... ... бұл ... ... бас ... айыру мен қамауға алуды балама
қарастырады. Сот бостандығын шектеуді тағайындайды.
Істің ерекше мән-жайы, сондай-ақ топтық қылмысқа қатысушының топ жасаған
қылмыстарды ашуға белсене ... ... ... ... ... ... негіз болады.
Істің ерекше жағдайы дегеніміз қылмыс жасау барысында оң мақсаттар мен игі
себептердің болуы, айыпкердің қосалқы рөлі, оның қылмыс жасау ... одан ... ... ... ... психикалық мәжбүрлеу
нәтижесінде қылмыс жасау, т.б. Бұл жерде ескеріліп отырғаны қылмыс зардабын
болдырмауға бағытталған мінез-құлық, залалдың орнын өз ... ... ... ... кінәсін мойындап келу, т.б.
Жекелеген жеңілдетуші мән-жайлар да, ондай мән-жайлардың жиынтығы да ерекше
мән-жайлар бола алады.
1.2.4 Аяқталмаған қылмыс, қатысып жасалған қылмыс және ... ... жаза ... кодекс аяқталмаған қылмыс, қатысып жасалған қылмыс және
қайталанған қылмыс үшін жаза тағайындаудың кейбір ерекшеліктерін
қарастырған.
ҚК-тің 56-бабына сәйкес аяқталмаған қылмыс үшін жаза ... ... ... ... ... ... оқталғанда) бұрын
көрсетілген мән-жайлардан басқа қылмыстың аяқталмай қалуына себеп болған
мән-жайды есепке алу ... ... ... ... жасауға калай оқталғандық
ескеріледі. Қылмыс жасау пиғылы жүзеге асса, ол жүзеге аспай қалғаннан
қауіптірек. Қылмыстың аяғына дейін жетуіне ... ... ... ... ... ... заңда орынды көрсетілген. Мысалы, әйел зорлауға
оқталған адам ... ... ... нәтижесінде өзінің қылмыстық
әрекетін аяғына дейін жеткізе алмайды. Екінші жағдайда қылмыскер өзінің
сондай пиғылын қылмыс жасау орнына ІІМ қызметкерлерінің тосыннан келіп
қалуы нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... қоғамға қауіптілік дәреже жоғары. Бұл жерде өзінің қылмыстық
пиғылын жүзеге асыру үшін қылмыскерде қаншалықты нақты ... ... ... ... ... ... ескеру кажет. Сонымен қатар егер
адам қылмысқа дайындалғанда немесе қылмыс жасауға оқталғанда сол ... ... ... ... шама ... да мүмкіндігін асыра
бағаласа, сот бұл мән-жайды есепке алып айыпкерге, осындай әрекеттерді
басқа мән-жайларда жасаған адамға қарағанда, жеңілдеу жаза ... ... ... ... ... ... ... қауіптірек
әрекет болғандықтан заң қылмысқа дайындық жасауға қарағанда сол қылмысты
жасауға оқталғандық үшін қатаңырақ жаза ... ... ... ҚК-
тің 56-бабының 2 бөлігінде қылмысқа дайындалғаны үшін тағайындалатын
жазаның мерзімі мен ... осы ... ... бөліміндегі аяқталған
қылмыс үшін көзделген жазаның неғүрлым қатаң түрінің ең жоғары мерзімінің
немесе мөлшерінің ... ... ... ... ... егер адамға ҚК-
тің 127-бабының 1 бөлігінде көзделген қылмысқа дайындалғаны үшін ... оған ... ең ... жаза 1 жыл 6 айға бас ... ... бола алады, егер ҚК-тің 231-бабының 1 бөлігі бойынша 1 жыл
көзделген болса.
Қылмысқа оқталғаны үшін жазаның мерзімі мен мөлшері ҚК-тің ... ... ... ... ... үшін ... ... неғұрлым
қатаң түрінің ең жоғарғы мерзімінің немесе мөлшерінің төрттен үшінен аспауы
керек (ҚК-тің 56-бабының 3 бөлігі). Қылмыстың ... ... ... ең ... жаза, тиісінше, 2 жыл 3 ай және 1 жыл 6 ай
бас бостандығынан айырудан аспауға тиіс.
Қылмысқа дайындалғаны және ... ... ... үшін өлім жазасы мен
өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы, ... бұл жаза ... ... ... ... ... ... болса да,
тағайындалмайды.
Қатысып жасалған қылмыс үшін әдетте жаза тағайындаудың ерекшелігі
сонда, заң соттың жоғарыда ... қоса мына ... ... ... қылмыс жасауға адамның іс жүзінде қатысу сипаты мен
дәрежесін, осы қатысудың қылмыс мақсатына жетудегі маңызын, ... ... ... ... ... ... мен мөлшеріне ықпалын
(ҚК-тің 57-бабы).
Бұл жағдайда қылмысқа қатысушылардың әрқайсысының қоғамға қаншалықты
қауіпті екендігі және оларға тиісінше жаза тағайындау ... ... ... егер ... ... қойған мақсатқа жетуіне,
сондай-ақ келтірілген немесе келуі мүмкін зиянның ... мен ... ... екі адамның әрқайсысының ықпалын өзара
салыстырсақ, айырмашылықты көру қиын емес.
Топтасқан қылмысқа қатысушыларға жаза тағайындау жөнінде ҚК-тің 57-
бабында мынадай тағы бір ... бар: ... ... ... қатысты жауаптылық пен жазаны жеңілдететін немесе ауырлататын мән-
жайлар тек сол қатысушыға жаза тағайындау ... ғана ... ... ... ... өз айыбын мойындап келуі сол
қылмысқа катысушы басқа адамдарға жаза тағайындау кезінде жеңілдететін мән-
жай ретінде ескерілуге тиіс ... ...... ... ... ... ... жасауы, оның
қоғамға аса қауіпті екендігінің белгісі, сондықтан да ... ... ... жаза ... ... ... белгіленген (ҚК-тің
59-бабы). Оның мәні мынада: қылмыстардың қайталануы бойынша жаза ... сот ... ... ... ... ... және қоғамдық
қауіптілік дәрежесін, оның алдындағы жазаның түзетушілік ықпалының
жеткіліксіздігіне себеп болған мән-жайларды, сондай-ақ жаңадан жасалған
қылмыстың ... мен ... ... дәрежесін ескеруге тиіс.
Қылмыстардың қайталануы жағдайында жасалған қылмыс үшін жазаның мерзімі мен
мөлшері, жасалған қылмыс үшін көзделген ең қатаң жаза ... ең ... мен ... ... ... ... ... қауіпті қайталануы жағдайында тағайындалатын жаза жасалған
қылмыс үшін көзделген ең қатаң жаза ... ең ... ... ... ... ... ал ... аса қауіпті қайталануы жағдайында -
төрттен үшінен төмен болмауға тиіс (ҚК-тің 59-бабының 2 бөлігі). Мысалы,
қасақана жасаған бұрынғы қылмысы үшін ... ... адам ... ... ... бойынша сотталады. ҚК-тің көрсетілген бөлігінің санкциясында
балама ретінде берілген бес түрлі жазаның сот ... ең ... ... ... ... айыруды тағайындай алады. Бұл жағдайда қылмыстың жәй
қайталануы орын алғандықтан, ҚК-тің 59-бабының 2 бөлігіне сәйкес сот
айыпкерге 1 жыл 6 ... 3 ... ... мер-зімге бас бостандығынан айыруды
тағайындай алады. Егер сотгалғанның әрекетінде қылмыстардың қауіпті
қайталану нышаны болса - 2 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімге, ... аса ... ... болса — 2 жыл 3 айдан 3 жылға
дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру ... ... ... ... ... ... қолданылып отырған нормасы
соттылықтың болуын саралаушы белгі ретінде қарастырса, мұндай қылмыстардың
қайталануында сот ... ... ... екінші бөлігінде көзделген
тәртіпті ескермей-ақ ... яғни сот жаза ... ... ең аз ... ... ... шектелмейді. Бұл, мұндай
жағдайларда қылмыстың қайталануы қылмыстық -заң нормаларында бұрыннан
ескерілгендігіне байланысты, сондықтан да жаза ... ... оны ... алудың қажеті жоқ. Сонымен катар қылмыстардың қайталануы болып және
ҚК-тің 55-бабында көзделген ерекше мән-жайлар орын алса, бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... тәртіпті есепке алмай
тағайындалады. ҚК-тің 59-бабының бұл ережелеріне түсініктеме беру үшін
мына мысалдарды қарастырайық. Мысалы, айыпкер ҚК-тің ... 3 ... ... ... бұрын екі немесе одан көп соттылығы бар адам ретінде
бұзақылық (кез-келген формасы) немесе корқытып алушылық үшін ... ... жаза ... ... ҚК-тің 2-бабында көрсетілген ережені
ескереді (қылмыстардың қайталану белгісі бола ... да), яғни ... 3 ... 10 ... ... ... бас бостандығынан айыру
жазасын тағайындай алады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар дегеніміз -
айыпкердің жеке басына және ол ... ... ... әртүрлі факторлар,
олар жасалған қылмыс пен оны жасаған қылмыскердің қоғамға қауіптілігін
тиісінше азайтады ... ... ... ... ... де
өзгереді, ол факторлар жаза белгілеуге де ықпалын тигізеді.
Жеңілдететін мән-жайларды есепке алу сотқа мынадай құқық береді:
а) балама ... ... ... ... түрін қолдануға;
б) ҚК-тің сол қылмыс сараланатын бабындағы санкция белгілеген ең аз немесе
соған жақын мерзім ... ... ... ... сол ... үшін ... жеңілдеу жаза
қолдануға;
г) шартты түрде соттауды немесе жаза ... ... ... қолдануға.
Ал, ауырлататын мән-жайлардың болуы, ... ... ... ... ... ... ... жазалардың ауырын тағайындауға;
б) ҚК-тің сол қылмыс ... ... ... ... ең ... соған жақын мерзім тағайындауға;
в) ҚК-тің 55-бабын қолдану мүмкіндігін болдырмауға;
г) шартты ... ... ... жаза өтеу ... ... қалдыру
мүмкіндігін болдырмауға. ҚК-тің 54-бабы 1 бөлігінің «а» тармағында
көзделген ауырлататын мән-жайлар болса, сот тағайындайтын жазаның ең аз
шегі ҚК-тің 59-бабының 2 ... ... ... және ... ... ... тек жаза ... ғана емес, айыпкерді қылмыстық жауаптылыққа тарту-тартпау немесе
жауапкершіліктен мүлде босату жөніндегі мәселені қарастырғанда да ескерілуі
тиіс. Мысалы, қылмыстық ... ... ... 375-379 және ... ... ... қолдану жауаптылық пен жазаны жеңілдететін
мән-жайлардың болуына байланысты.
Қолданылған әдебиеттер
1. Беляев Н.А. Цели ... и ... их ... в ... ... Н.А. Беляев.- Л., 1963.- 25-26 б.
2. Карпец И.И. Наказани:Социальные, правовые и криминологические
проблемы/ И.И. Карпец.- М.: Юрид. Лит, 1973.- 141 ... ... А.Н. ... и цели уголовной ответственности/ А.Н.
Тарбагаев.- Красноярск, 1986.- 102 б.
4. ... А.И. ... ... ... и специалъного предупреждения
преступления: Заң ғылымдарының докторы диссерт. Автореф/ А.И. Марцев.-
Свердловск, 1975.- 24-25 ... ... И.И. ... ... 156-157 ... жазадан босату. — М.,
1973.- 6 б.
6. Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву/ М.Д.
Шаргородский.- М., 1958.- 198 ... ... С.В. Цели ... наказания/ С.В.Полубинская.- М., Наука.-
1990.-486 б.
8. Карпец И.И. Индивидуализация наказания/ И.И. Карпец.— М., 1962.- 27 ... ... Е.А. ... ... и ... освобождение от
наказания/ Е.А. Ефимов. - М., 1963. — Б. 6.
10. Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному ... ... — М., 1958. — Б. ... ... В.А. ... угловного осуждения/ В.А. Ломако. -Харьков,
1976. – 27 б.
12. Ткачевский Ю. М. ... от ... ... Ю. М. Ткачевский.
— М., 1970.- 20 б.
13. Анашкин Г.З. Условное осуждение и ... его ... ... З.А. ... В.С. Минская. — М., 1981, 116.
14. Г.З. ... З.А. ... В.С. ... Көрсетиген жұмыс.-Б.6
.
15. Кейбір мәліметтерге қарағанда шартты түрде соттаудың 1972 жылғы
өзіндік ... 23—25% ... ... ... не ... с ... -М., 1972. - 21 б.
16. Эффективность применения уеоловного закона. - - М., 1973. -124 ... Г.З. ... З.А. ... В.С. ... Көрсетілген жұмыс.-Б.
24.
18. Хламов П.И. О некоторых особенностях применения наказания
военнослужащим/ П.И. Хламов. — Правоведение. 1964.- N4. –Б. 74-88.
19. Г.З. ... З.А. ... В.С. ... Көрсетііеен шығарма.
—Б. 16.
20. В.А. Ломако. Көрсетшен жүмыс. –Б. 73.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаза туралы тусінік оның белгілері және мақсаты. Қылмыстық құқықтағы жаза тағайындау28 бет
Қазіргі қылмыстық құқықтағы айыппұл87 бет
Қылмыстық құқықтағы айыппұл156 бет
Қылмыстық құқықтағы жаза64 бет
Қылмыстық құқықтағы жаза жайлы82 бет
Жаза тағайындау29 бет
Жаза тағайындаудың жалпы бастамасы66 бет
Жаза тағайындаудың жалпы негіздері52 бет
Жалпы ережелерде қылмыс түрлері, жауаптылық, жазалар және жаза тағайындаулар11 бет
Кәмелетке толмаған қылмыскер тұлғасы және жаза тағайындау ерекшелігі53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь