Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері

Сабақ жоспары:

1. Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері

2. Өлшеу процесінің элементтері

3. Өлшеулердің жіктелуі. Сынау және бақылау
туралы ұғым
Қоршаған ортаның барлық объектілері өз қасиеттерімен сипатталады. Қасиет – бұл объектінің (құбылыстың, ) бір жағы, ол оның айырмашылығын немесе басқа объектілермен ортақтығын анықтайды және оның оларға деген қатынастарында байқалады. Әр түрлі қасиеттерді сандық анықтау үшін «шама» ұғымы енгізіледі. Шама – бұл бірдеңенің қасиеті, ол басқа қасиеттердің арасынан сол немесе өзге тәсілмен ерекшеленуі, соның ішінде сандық бағалануы да мүмкін. Талдау шамаларды 2 түрге бөлуге мүмкіндік береді: нақты және идеал. Идеал шамалар математикаға жатады, нақты ұғымдардың жалпыламасы болып табылады, сол немесе өзге тәсілмен есептеледі. нақты шамалар физикалық және физикалық емес болып бөлінеді. Физикалық шама – бұл жаратылыстану және техникалық ғылымдарда зерделенетін, материалдық объектілерге тән шама. Физикалық емес шамаларға қоғамдық ғылымдарда: философияда, әлеуметтануда, экономикада және т.б. зерделенетін шамалар жатады.
Физикалық шама – бұл физикалық объект қасиеттерінің бірі екендігін МЕСТ 16263-70 анықтайды, сапалық қатынаста – көптеген физикалық шамаларға ортақ, сандық қатынаста олардың әрқайсысы үшін жеке. Сөйтіп, физикалық шама – бұл олардың көмегімен зерделенуі мүмкін, физикалық объектілердің немесе процестердің өлшенген қасиеттері.
Физикалық шамалар өлшенетін және бағаланатын болып бөлінеді. Өлшенетін шамалар белгіленген өлшем бірліктерінің белгілі саны түрінде сандық өрнектелуі мүмкін. Физикалық – бұл олар үшін өлшем бірліктері енгізіле алмайтын шамалар, олар тек бағалануы. Бағалау – бұл белгілі ережелер бойынша жүргізілетін, берілген шамаға белгілі санды тіркеп жазу операциясы. Бағалау шкалалардың көмегімен жүргізіледі. Шкала – бұл дәл өлшеулер нәтижелерінің негізінде қабылданған, физикалық шама мәндерінің реттелген тізбектілігі. Бұдан, физикалық емес шамалар тек бағалануы ғана мүмкін.
Физикалық шамаларды келесі түрде жіктеуге болады:
Құбылыстар түрлері бойынша олар топтарға бөлінеді:
- заттық, олар заттардың, материалдардың және олардан жасалған бұйымдардың физикалық, физика-химиялық қасиеттерін (масса, тығыздық, сыйымдылық және т.б.) сипаттайды;
- энергетикалық, олар энергияны (қуатты, кернеуді) түрлендіру, тарату және пайдалану процестерінің энергетикалық сипаттамаларын сипаттайды;
- процестердің уақытта өтуін сипаттайтындар. Оларға әр түрлі спектрлік сипаттамалар, корреляциялық функциялар және т.б. жатады
Физикалық процестердің әр түрлі топтарына тиесілігі бойынша шамалар механикалық, жылулық, акустикалық, электрлік және магниттік, жарықтық, кеңістікті-уақыттық, иондаушы сәуле шығару, атомдық және ядролық физика, физика-химиялық болып бөлінеді.
Берілген топтың басқа шамаларына шартты тәуелсіздігі дәрежесі бойынша физикалық шамалар негізгі, туынды, қосымша деп бөлінеді.
Өлшемділігінің бар болуы бойынша физикалық шамалар өлшемді және өлшемсіз болып бөлінеді.
Физикалық объектілер шексіз алуан түрлілікпен айқындалатын қасиет-тердің көпшілігін иеленеді, олардың кейбіреулерін оларды өлшеу кезіндегі сандардың жиынтығымен анықтау қиын. Қасиеттердің барлық айқындалулары-ның арасында, эквиваленттік қатынастарында, аддитивтік тәртібінде айқында-латын, ортақ қасиеттер бар. Бұл қатынастар математикалық логика постулат-тарымен сипатталады.
Эквиваленттік қатынасы – бұл онда берілген X қасиеті әр түрлі А, В объектілерінде бірдей немесе бірдей емес болатын қатынас. Эквиваленттік қатынасының постулаттары:
a) дихотомия (ұқсастық немесе айырмашылық): не Х(А)=Х(В), не Х(А)≠Х(В);
б) эквиваленттік қатынасының симметриялылығы: егер Х(А)=Х(В), онда Х(В)=Х(В);
в) сапа бойынша транзитивтік (эквиваленттік қатынасын өту): егер Х(А)=Х(В) және Х(В)=Х(С), онда Х(А)=Х(С).
Тәртіп қатынасы – бұл онда берілген Х қасиеті әр түрлі объектілерде артық немесе кем болатын қатынас. Тәртіп қатынасының постулаттары:
а) антисимметриялық: егер Х(А)>Х(В), онда Х(В)<Х(А);
б) қасиеттің қарқындылығы бойынша транзитивтік (тәртіп қатынасын өту): егер Х(А)>Х(В) және Х(В)>Х(С), онда Х(А)>Х(С).
Аддитивтік қатынасы – бұл әр түрлі объектілердің біртекті қасиеттері қосындылана алатын қатынас. Аддитивтік қатынас постулаттары:
а) бір сарындылық (бір бағыттылық, аддитивтік): егер Х(А)=Х(С) және Х(В)>0, онда Х(А)+Х(В)>Х(С);
б) коммутативтік (қосылғыштардың орын ауыстырғыштығы): егер Х(А)+Х(В) = Х(В)+Х(А);
в) дистрибутивтік (үлестірімділік): Х(А)+Х(В)=Х(А+В);
г) ассоциативтік (терімділік): [Х(А)+Х(В)]+Х(С)=Х(А)+[Х(В)+Х(С)].
Осыдан, эквиваленттік, тәртіп және аддитивтіктің аса ортақ қатынастары-ның айқындалуына байланысты, қасиеттер мен шамалардың үш түрін ажырату керек: - Хэкв – бұл қасиет өзін эквиваленттік қатынасында ғана айқындайды; - Хинт – бұл өздерін эквиваленттік пен тәртіп қатынасында айқындайтын, қарқынды шамалар; - Хэкст – бұл өздерін эквиваленттік, тәртіп және аддитивтік қатынасында айқындайтын, экстенсивті шамалар.

Өлшеу және негізгі операциялар
Өлшейтін физикалық шамаларды 2 топқа бөлуге болады:
- тікелей өлшенетін, олар берілген мөлшермен ұдайы өсірілуі және өіне ұқсастармен (ұзындық, масса) салыстырылуы мүмкін;
- өлшемдік түрлендіру операцияларының көмегімен, берілген дәлдікпен тікелей өлшенетін шамаларға (тығыздық, қуат) түрлендірілетін.
Тура өлшеудің мәні – бұл тікелей тәжірибелік деректерден, яғни өлшеу құралдарының көрсеткіштері бойынша шаманың ізделіп отырған мәнін табу.
Өлшемдік түрлендіру – ол кезде біртексіз түрлендірілетіндердің және физикалық шамамен түрлендірілгендердің өлшемдері арасындағы сәйкестік анықталатын операция. Q=F(x) теңдеуімен сипатталады. Бұл функция физика-лық заңдылықтар негізінде алынады. Жалпы жағдайда бұл кезде келесі операциялар болуы мүмкін:
- түрленетін шаманың физикалық тегінің өзгеруі;
- масштабты-сызықтық түрлендіру;
- масштабты-уақытша түрлендіру;
- сызықтық емес немесе функционалды түрлендіру;
- сигнал модуляциясы;
- сигналды кванттау және дискреттеу.
Қарапайым өлшеу физикалық шама мөлшерін көп мәнді өлшеммен рет-телетін, шығыстық шаманың мөлшерлерімен салыстырудан тұрады. Осыдан, біртекті шамалардың ара қатысын анықтау үшін физикалық құбылыстар мен процестерді пайдалану тәсілдерінің жиынтығы салыстыру әдісі деп аталады.
Бірақ барлық шамаларды салыстыруға болмайды, осыған сәйкес физикалық шамалар 3 топқа бөлінеді:
- алдын-ала түрлендірусіз салыстыруға болатын, физикалық шамалар (электрлік, магниттік);
- коммутациялар үшін ыңғайлы физикалық шамалар (жарық ағындары, сұйықтық және газ ағындары, иондаушы ағындар);
- объектілердің күйін немесе олардың қасиеттерін сипаттайтын, оларды тікелей салыстыру, яғни алу мүмкін болмайтын, физикалық шамалар (ылғалдылық, түс, иіс).

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары (1, 2-тақырыптар) [1, 2, 7]
1. Физикалық шамаларды қалай бөлуге болады?
2. Өлшеуге дейін белгілі, өлшеу объектісі туралы мәлімет қалай аталады?
3. Өлшенген физикалық шаманы және оның бірлігін салыстыру тәсілі немесе олардың жиынтығы қалай аталады?
1. Шишкин И.Ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества 1988 г.
2. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. М.: Изд-во стандартов, 1991.
3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. 2002 г.
4. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. М.: Наука, 1988г.
5. Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. М.: Изд-во стандартов, 1977г.
6. Рабинович С.Г. Погрешности измерений. Л.: Энергия, 1978
7. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. М.: Изд-во стандартов, 1984.
8. Маркин Н.С. Основы теории обработки результатов измерений. М.: Изд-во стандартов,1991
9. Учебное пособие по дисциплине «Общая теория измерений», Кузембаева Г.М, Ерахтина И.И.
        
        Сабақ жоспары:
1. Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері
2. ... ... ... ... ... ... және бақылау
туралы ұғым
Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері
Қоршаған ортаның барлық объектілері өз қасиеттерімен ... ... бұл ... (құбылыстың, ) бір жағы, ол оның айырмашылығын немесе
басқа объектілермен ортақтығын ... және оның ... ... ... Әр ... қасиеттерді сандық анықтау үшін «шама»
ұғымы енгізіледі. Шама – бұл бірдеңенің қасиеті, ол ... ... сол ... өзге ... ... ... ішінде сандық
бағалануы да мүмкін. ... ... 2 ... ... ... ... және идеал. Идеал шамалар математикаға жатады, нақты ұғымдардың
жалпыламасы ... ... сол ... өзге ... ... ... физикалық және физикалық емес болып бөлінеді. Физикалық шама – бұл
жаратылыстану және техникалық ... ... ... тән ... Физикалық емес шамаларға қоғамдық ... ... ... және т.б. ... ... шама – бұл ... ... қасиеттерінің бірі екендігін МЕСТ
16263-70 анықтайды, сапалық қатынаста – көптеген физикалық шамаларға ... ... ... ... үшін ... ... ... шама – бұл
олардың көмегімен зерделенуі ... ... ... ... ... ... ... өлшенетін және бағаланатын болып бөлінеді. Өлшенетін
шамалар белгіленген өлшем бірліктерінің белгілі саны ... ... ... Физикалық – бұл олар үшін өлшем бірліктері ... ... олар тек ... ... – бұл ... ... жүргізілетін, берілген шамаға белгілі санды тіркеп жазу операциясы.
Бағалау шкалалардың көмегімен жүргізіледі. ... – бұл дәл ... ... ... ... шама ... ... Бұдан, физикалық емес шамалар тек бағалануы ғана мүмкін.
Физикалық шамаларды келесі түрде жіктеуге болады:
Құбылыстар түрлері бойынша олар топтарға ... ... олар ... ... және олардан жасалған
бұйымдардың физикалық, физика-химиялық қасиеттерін (масса,
тығыздық, сыйымдылық және т.б.) сипаттайды;
- энергетикалық, олар ... ... ... ... және пайдалану процестерінің энергетикалық
сипаттамаларын сипаттайды;
- процестердің ... ... ... ... әр түрлі
спектрлік сипаттамалар, корреляциялық функциялар және т.б.
жатады
Физикалық процестердің әр ... ... ... ... шамалар
механикалық, жылулық, акустикалық, электрлік және ... ... ... ... ... ... және ... физика,
физика-химиялық болып бөлінеді.
Берілген топтың басқа шамаларына шартты тәуелсіздігі ... ... ... ... туынды, қосымша деп бөлінеді.
Өлшемділігінің бар болуы бойынша физикалық шамалар өлшемді және ... ... ... ... ... ... ... қасиет-тердің
көпшілігін иеленеді, олардың кейбіреулерін оларды өлшеу кезіндегі сандардың
жиынтығымен анықтау қиын. Қасиеттердің ... ... ... қатынастарында, аддитивтік тәртібінде айқында-латын, ортақ
қасиеттер бар. Бұл ... ... ... ... ... – бұл онда ... X ... әр түрлі А, В
объектілерінде бірдей немесе бірдей емес ... ... ... ... ... ... ... айырмашылық): не Х(А)=Х(В), не Х(А)≠Х(В);
б) эквиваленттік қатынасының симметриялылығы: егер Х(А)=Х(В), онда
Х(В)=Х(В);
в) сапа ... ... ... ... өту): ... және Х(В)=Х(С), онда Х(А)=Х(С).
Тәртіп қатынасы – бұл онда берілген Х қасиеті әр ... ... ... кем ... ... Тәртіп қатынасының постулаттары:
а) антисимметриялық: егер Х(А)>Х(В), онда Х(В)Х(В) және Х(В)>Х(С), онда Х(А)>Х(С).
Аддитивтік қатынасы – бұл әр ... ... ... ... ... ... ... қатынас постулаттары:
а) бір сарындылық (бір бағыттылық, аддитивтік): егер Х(А)=Х(С) ... онда ... ... ... орын ауыстырғыштығы): егер Х(А)+Х(В) =
Х(В)+Х(А);
в) дистрибутивтік (үлестірімділік): Х(А)+Х(В)=Х(А+В);
г) ассоциативтік (терімділік): [Х(А)+Х(В)]+Х(С)=Х(А)+[Х(В)+Х(С)].
Осыдан, эквиваленттік, тәртіп және аддитивтіктің аса ... ... ... байланысты, қасиеттер мен шамалардың үш ... ... - Хэкв – бұл ... өзін ... ... ғана ... Хинт – бұл ... эквиваленттік пен тәртіп қатынасында айқындайтын,
қарқынды ... - ... – бұл ... ... ... және
аддитивтік қатынасында айқындайтын, экстенсивті шамалар.
Өлшеу және ... ... ... ... 2 ... бөлуге болады:
- тікелей өлшенетін, олар берілген мөлшермен ұдайы өсірілуі және өіне
ұқсастармен (ұзындық, масса) салыстырылуы мүмкін;
- ... ... ... ... ... дәлдікпен
тікелей өлшенетін шамаларға (тығыздық, қуат) түрлендірілетін.
Тура өлшеудің мәні – бұл ... ... ... яғни өлшеу
құралдарының көрсеткіштері бойынша шаманың ізделіп отырған мәнін табу.
Өлшемдік түрлендіру – ол кезде ... ... ... ... ... өлшемдері арасындағы сәйкестік
анықталатын операция. Q=F(x) теңдеуімен сипатталады. Бұл функция физика-лық
заңдылықтар негізінде алынады. Жалпы ... бұл ... ... ... ... түрленетін шаманың физикалық тегінің өзгеруі;
- масштабты-сызықтық түрлендіру;
- масштабты-уақытша түрлендіру;
- сызықтық емес немесе функционалды түрлендіру;
- сигнал модуляциясы;
- сигналды ... және ... ... ... шама ... көп ... ... рет-телетін,
шығыстық шаманың мөлшерлерімен салыстырудан тұрады. Осыдан, біртекті
шамалардың ара қатысын ... үшін ... ... мен процестерді
пайдалану тәсілдерінің жиынтығы салыстыру әдісі деп аталады.
Бірақ барлық шамаларды салыстыруға ... ... ... ... 3 ... ... ... түрлендірусіз салыстыруға болатын, физикалық ... ... ... үшін ... ... ... ... ағындары, сұйықтық
және газ ағындары, иондаушы ағындар);
- объектілердің күйін немесе олардың қасиеттерін ... ... ... яғни алу мүмкін болмайтын, ... ... түс, ... арналған бақылау тапсырмалары (1, 2-тақырыптар) [1, 2, 7]
1. Физикалық шамаларды қалай бөлуге болады?
2. Өлшеуге дейін белгілі, ... ... ... ... ... аталады?
3. Өлшенген физикалық шаманы және оның бірлігін салыстыру тәсілі немесе
олардың жиынтығы қалай ... ... ... ... ... ... өлшеу міндетінің қойылымы: өлшеу шарттары және физикалық шама ... ... ... ... ... өлшеу теңдеулерін құру, олардың
көмегімен өлшенетін физикалық шаманың мәні табылатын, ... ... ... ... ... әдістерін және өлшеу құралының типтерін
таңдау, өлшеу құралының метрологиялық ... ... ... ... ... ... өлшеу қателіктерін априорлы бағаны
анықтау, өлшеу және бақылау шарттарын қамтамасыз ету;
- өлшеу ... ... ... мен объектісінің өзара
әрекеттесуі, берілген мөлшерді өлшеу ... ... және ... ... ... және ... ... эксперименттік деректерді өңдеу: алдыңғы ақпаратты талдау, қателікке
мүмкін болатын түзетулерді анықтау, математикалық есепті талдау, ... ... ... ... ... талдау және оларды
анықталған түрде ... ... ... теориясы олардың алғашқы аксиомаларын сипаттайтын, ... ... ... күні олар ... нақтыланып және
толықтырылып отырады.
Бірінші α постулаты: зерттеу объектісінің ... ... ... ... ... шама және оның ... мәні ... объектіге барабар болып танылғанша, өлшенетін шама мәнінің ... ... әр ... мақсаттары кезінде берілген объектімен әр түрлі
модельдер салыстырылуы мүмкін, онда α постулатынан α1 салдары шығады: өлшеу
объектісінің ... ... ... үшін ... ... жиыны бар
болады. Осыдан, объектінің өлшенетін қасиетіне оның моделінің қандай да бір
параметрі сәйкес келу керек. Бұл ... ... ... саналу керек,
әйтпесе өлшеу ... бола ... ... факт ... ... ... ... шаманың шынайы мәні тұрақты.
Айнымалы физикалық шаманы өлшеу үшін тұрақты параметрді таңдау ... және оны ... ... ... ... ... ... қандай да
бір функционалдың көмегімен ... ... ... параметр-лердің
мысалы орташа түзетілген немесе орташа квадраттық мәндер болып табылады.
Берілген аспект β1 ... ... ... ... шаманы өлшеу
үшін оның тұрақты параметрін, яғни өлшенетін шаманы ... ... ... математикалық моделі қасиеттердің толық сипаттамасын бермейді.
Ол берілген есепті шешу үшін мәні бар, ... ... ... дәрежесімен сипаттайды.
Өлшенетін шама қабылданған модельдің параметрі ретінде анықталады, ал
оның мәні ... ... ... мәні ... ... ... қасиеттерін идеалдандыру болады, ол модель параметрі мен объекті-
нің нақты қасиеті арасындағы сәйкессіздікті себептейді, бұл сәйкессіздік
табалдырықты деп ... ... ... ... ... үшінші
γ постулатымен анықталады: өлшенетін ... ... ... ... бар болады. Сәйкессіздік өлшеудің қол жеткізетін
дәлдігін шектейді. ... және ... ... ... ... ... үшін ... Модельдің енгізілген параметрі табалдырық-
ты сәйкессіздікпен анықталатын қателіктерге тең қателікпен ... ... ... ... ... моделін салу мүмкін емес ... ... ... болмайды. Осыдан γ1 салдары пайда болады:
өлшенетін ... ... ... ... табу ... емес.
Модельді априорлы ақпарат бар болған кезде салуға болады. Сонымен бірге
ол неғұрлым артық болса, модель ... аса ... ... оның ... ... болады, яғни априорлы ... ... ... өзгертеді. Бұл жағдай γ2 салдарында өрнектелген: өлшеудің
қол жеткізілетін ... ... ... ... ... ... ... және олардың салдары өлшеудің теориялық
іргетасын салу ұмтылыстарының бірі ... ... және де ... соңғы
инстанциядағы ақиқат деп санаудың керегі жоқ.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары ... [2, ... Қай ... ... ... белгілі функционалды тәуелділік бойынша
анықталады?
2. Қай өлшеу әдісінде ізделіп отырған және ... ... ... ... ... ... ... қандай негізгі сипаттамасы болып табылады?
Өлшеулердің жіктелуі. Сынау және бақылау ... ... ... ... ... және ... ... әзірлеу кезінде себептеледі.
Жіктелу мақсаты – өлшеу нәтижелерін ... ... ... ... ... қателіктерін ерекшелеу ыңғайлылығы.
Өлшеулер бірқатар белгілер бойынша ... ... ... ... ... өлшеулер: тура, жанама, ... және ... ... – ол кезде шаманың ізделіп отырған мәнін тікелей өлшеу құралдарының
көрсеткіштері бойынша табатын өлшеулер.
Жанама деп ол кезде өлшенетін шаманың ізделіп отырған ... сол мән ... ... ... тура ... ... шама арасындағы
белгілі тәуелділік бойынша табатын ... ... ... Y, Q өлшенетін
шамасын және тура ... ... x1, х2 … хn ... тәуелділік мына түрде болады:
Q=f(x1, х2 … хn)
Y=F(x1, х2…xn).
Жанама өлшеулер кезінде тәуелділіктер үш түрлі болуы мүмкін:
1) сызықтық
,
мұнда - ... ... ... ... ) – ... да бір функция;
3) тәуелділіктің аралас типі
.
Y және Xi ... ... түрі ... ... қателіктерін есептеу
әдістемесін анықтайды.
Бірнеше бір аттас шамаларды бір мезгілде өлшеу жүргізілетін өлшеулер
жиынтық деп ... олар ... ... ... ... ... ... шешу арқылы табады.
Олардың арасындағы тәуелділікті анықтау үшін екі ... ... ... емес шамаларды бір мезгілде өлшеу жүргізілетін өлшеулер бірлескен деп
аталады. Жанама, бірлескен және ... ... бір ... ... қасиетпен біріктіріледі. Олардың нәтижелері өлшенетін шамалар ... ... ... ... арасындағы белгілі функционалды
тәуелділіктер бойынша ... ... ... ... ... ғана ... сипаттамасы бойынша өлшеулер дәлдігі бірдей және дәлдігі бірдей
емес болып бөлінеді. Дәлдігі бірдей – бұл сол және бір ... ... ... ... ... орындалған, физикалық шамаларды өлшеу.
Дәлдігі бірдей емес – әр түрлі жағдайларда өлшеу құралдарымен ... әр ... ... ... ... ... Осы ... өңдеу әдістемесі әр түрлі.
Өлшеулер санына байланысты бір ... және көп ... ... Көп ... ... ... ... құраушысын азайту
мақсатымен жүргізеді.
Өлшенетін шаманы өзгертуге қатысы ... ... ... ... ... ... ... жіктеудің мақсаты нақты өлшеулер
кезінде өлшенетін шаманы өлшеу жылдамдығын есепке алу ... ... ... ... ... ... ... уақытының бойында өзгеріссіз қалатын,
физикалық шамаларды өлшеулер жатады.
Динамикалық өлшеулер – бұл уақытқа байланысты өзгеретін, ... ... ... байланысты өлшеулер техникалық ... ... ... ... ... жұмыстық өлшеу
құралдарымен жүргізеді. Метрологиялық – олардың мөлшерлерін жұмыстық өлшеу
құралдарына беру үшін физикалық шамалар ... ... ... ... көмегімен.
Өлшеулер нәтижелерінің өрнектеріне байланысты олар ... ... ... ... ... – бұл ... константалар
мәндерін пайдалану арқылы бір ... ... ... ... – бұл ... шаманың бір аттас шамаға қатынасының өзгеруі.
Сынау және бақылау туралы ұғым
Сынау деп объектінің сандық және сапалық сипаттамаларын экспери-менттік
анықтау аталады. Объект бір ... ... ... ... ... ... өнім және оның жұмыс істеу және өндіру процестері.
Сынаудың негізгі ... ... ... табылады:
- объект бойынша белгілі шешімді, яғни оның ... ... ... ... ... сынаудың талап етілетін нақты шарттарын беру.
Сынаулар шарттары – ... ... әсер ... ... ... объектінің жұмыс істеу режимдерінің жиынтығы. Нақты объектілерді
сынауға ... ... ... ... ... ... ... алуан түрлері болады, олар әр түрлі белгілер бойынша
жіктеледі:
- тағайындалуы ... олар ... ... ... ... ... бөлінеді;
- жүргізу деңгейі бойынша: ... ... ... және
ведомстволық;
- сыналатын өнімді әзірлеу кезеңдерінің түрі бойынша: ... ала ... ... ... сынау түрі бойынша: біліктілікті, қабылдау-тапсырушы,
периодтық, типтік.
Сынаудың мақсаты – ... ... ... ... ... ... ... – бұл объект қасиеттерінің сипаттамаларын анықтау,
объектінің оның берілген талаптарына сәйкестігін анықтау.
Өлшеу мен сынаудың арасында ... ... бар, ... ... ... ... ... саналады.
Бақылау – бұл бұйым параметрі мәнінің ... ... ... ... ... ... ... өлшеуді түрлендіруден,
бақыланатын ұдайы өсіру операциясынан және бақылау ... ... ... ... мен ... ... келесіден тұрады:
- өлшеу нәтижесі – сандық сипаттама, ал бақылау – сапалық;
- өлшеу өлшенетін шама ... кең ... ... ... – мүмкін
болатын жағдайлардың шағын санының шамасында;
- өлшеудің негізгі сипаттамасы – ... ал ... ... ... болып табылады.
Бақылау аспаптарын шаманың өлшенетін параметрлерінің күйін тексеру үшін
ғана қолданады. Бақылау бір параметрлі және көп ... ... ... әсер ету ... байланысты бақылау активті және пассивті болуы
мүмкін. Рауалы бақылау аса кең ... оның ... ... ... пайымдаулары болып табылады. Рауалы бақылау кезінде шекті
рауалы ... ... ... ... ... ...

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
: ЭЕМ даму этаптары. Ақпаратты өлшеу бірліктері Информатиканың алгоритмдік негізі. Санау жүйесі9 бет
C++ екі өлшемді массивтер20 бет
Matlab жүйесі. Үш өлшемді графика10 бет
Turbo Pascal тілінде екі өлшемді массивті орындау15 бет
«Кабельдің бірінші реттік параметрлерін өлшеу» атты зертханалық жұмыс3 бет
«Турбо паскаль жүйесінде бір өлшемді массивтерді ұйымдастыру технологиясы»25 бет
Ірі өлшемді керамикалық және декаративті бұйымдар7 бет
Атмосфералық ауаны ластайтын заттарды бақылау,өлшеу әдістері мен құралдары6 бет
Аяқ сүйектері және жамбас белдеу өлшемдері4 бет
Ақпарат және оны өрнектеу жолары. Ақпаратты өлшеу. Информатика ұғымы16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь