Кешігу обьектілі жиілікті-импульстіПән: Физика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Таңдаулыға:   
3 КЕШІГУ ОБЬЕКТІЛІ ЖИІЛІКТІ-ИМПУЛЬСТІ Ж‡ЙЕНІ БАСЌАРУДЫЊ МАТЕМАТИКАЛЫЌ
МОДЕЛДЕРІ

Кешігу обьектіні басќару арќылы ЖИМ структуралыќ моделдері параметрлік
кері байланыстар болмайтын эквивалентті моделдерге негізгі ж‰йені µзгертуге
м‰мкіндік береді.
Алынѓан моделдердіњ кейінгі анализіне Вольтеррдіњ функционалды ќатарлы
аппараты ќолданылады. Б±л ж‰йеніњ кіріс пен шыѓыс байланыстарын аныќ
орнататын, Вольтерр моделіне ауысуына м‰мкіндік береді. Алынѓан моделдердіњ
кейінгі анализіне Вольтеррдіњ функционалды ќатарлы аппараты ќолданылады.
Б±л ж‰йеніњ кіріс пен шыѓыс байланыстарын аныќ орнататын, Вольтерр моделіне
ауысуына м‰мкіндік береді.
Б±л бµлімде кешігу обьектілі ЖИЖАБ Вольтерр моделін ќ±рудыњ жалпы
процедурасы ќарастырылады жєне ж‰йеніњ дєл класстары ‰шін оныњ ќасиетіне
талдау жасалынады.

3.1 Кешігу обьектілі жиілікті-импульсті ж‰йені басќарудыњ

Вольтерр моделі

Т‰рлендірілген ЖИМ оныњ эквивалентті ж‰йесін ауыстыра отырып,

сурет 3.1 кµрсетілгендей, ж‰йеніњ есепті моделініњ структуралыќ схемасын
аламыз.

Онда, сурет 3.1 сєйкес, т‰рлендірілген ЖИМ ж‰йесі, келесі тењдеумен
жазылады:
x(t)=f(t)-z(t),
(3.1)
,
(3.2)
,
(3.3)
v(t)=((u(t)),
(3.4)
,
(3.5)

(3.6)
. (3.7)
м±нда символымен белгіленген r-µлшемді орам импульсті сипаттама кешігу
обьектілі жєне,, функциясымен белгіленген, яѓни
,
-кешігу обьектісініњ уаќыты; q(t)=L[G(P)] , G(p)- т‰рлендірілген
ЖИМ-њ Ф фильтрініњ µткізгіш функциясы;(u(t))- релелді-гистеризисті
бейсызыќты элемент (сурет 3.4);
, ;
- кешігу обьектіні есепке алатын, ЖИМ параметрі.
Ж‰йеніњ баѓытын сипаттайтын, (3.1-3.7) алынѓан тењдеулер,
мањызды бейсызыќты болып табылады жєне оларды ќолдану ж‰йені зерттеуге
сандыќ єдістерді жаќындатудыњ ќажеттігіне єкеледі.
Жоѓарыда айтылѓан ќиыншылыќтарды жењу ‰шін Вольтеррдіњ [5,40,44]
функционалды ќатарларыныњ аппаратын ќолданады жєне дамиды.
Оныњ негізінде ж‰йеніњ математикалыќ моделі келесі т‰рде ќалыптасады:
,
(3.8)
м±нда -(3.8) ќатарыныњ импульсті сипаттамасы.
Вольтеррдіњ ќатары x(t) ќатесініњ жєне т±йыќталѓан бейсызыќты ж‰йеніњ
негізгі f(t) кірісініњ арасында аныќ байланыс орнатады.
Вольтерр моделініњ ж‰йесін (3.44) ќ±ру процедурасы ‰ш кезењге
бµлінеді[5,11,14].
Бірінші кезењде ЖИМ-њ кешігу обьектісін басќару ‰шін ќолданатын
Вольтерр моделін келесі т‰рде алу ќажет:
,
(3.9)
м±нда - (3.9) ќатарыныњ импульсті сипаттамасы.
Оны ќ±руда т‰рлендірілген т‰сіру блок ж‰йесініњ жєне импульсті
ќалыптастыру блогініњ математикалыќ моделін ќ±ру ќажет..

Келесі кезењде ажыраѓан ж‰йеніњ математикалыќ моделін келесі т‰рде алуѓа
болады:
,
(3.10)
м±нда - (2.10) моделдіњ импульсті сипаттамасы.
Соњѓы кезењде т±йыќталѓан ж‰йеден эквивалентті ажыраѓан ж‰йеден
шыѓуѓа сєйкес келетін, т‰рлендірілген ЖИМ (3.8) т‰ріндегі т±йыќталѓан
ж‰йесініњ математикалыќ моделі ќалыптасады. Енді кешігу обьектіні ЖИЖАБ
наќты т‰рініњ Вольтерр моделін ќ±руды ќарастырамыз.

3.1.1 Интегралды жиілікті-импульсті модуляторлы Вольтерр моделі
Сурет 2.7 кескінделген, бейсызыќты ж‰йені ќарастырамыз. Оныњ негізгі
элементтері болып, т‰рлендірілген т‰сіру блогі (ТТБ) жєне импульсті
ќалыптастыру блогі табылады. Т‰рлендірілген ИЖИМ-њ математикалыќ моделін
ќ±ру ‰шін осы элементтерді жеке ќарастырамыз.
Сурет 3.6 кескінделген ТТБ структуралыќ схемасын ќарастырамыз[3,13].
Б±л блоктіњ баѓыты (3.7) тењдеуімен жазылады.
(3.7) тењдеуініњ шешімін келесі т‰рден ќарастырамыз:
(3.11)
(3.11) тењдеуін (3.43) тењдеуіне ауыстырѓаннан кейін келесі тењдеуді
аламыз:

(3.12)
(3.12) тењдеуініњ єрбір ќосылѓышына Лапластыњ кµпµлшемді µзгертулерін
ќолдансаќ, онда, [XS] бірдей дєрежеде коэффициенттерді тењестіруден кейін,
(3.11) ќатарыныњ т‰йінін бейнелеу ‰шін келесі т‰рдегі ќатынасты
аламыз[40,44,46]:

, (3.13)

r=2,3,. . .
Енді сурет 2.5 кµрсетілген, импульсті ќалыптастыру блогініњ
структуралыќ схемасын ќарастырамыз. Осы блоктіњ структурасына релелді-
гистеризисті элемент сипаттамасы кіреді, сурет 2.4 кескінделген.
Математикалыќ моделді ќ±ру ‰шін, ортогональді жіктеуге м‰мкіншілік беретін,
осы релелді-гистеризисті функцияныњ т‰рін µзгерту талап етіледі.
Нєтижесінде [39] бірмаѓыналы бейсызыќты т±йыќталѓан ж‰йеніњ эквивалентті
релелді-гистеризисті элементі алынѓан, сурет 3.2 келтірілген.

Т±йыќталѓан ж‰йеніњ есебімен (сурет 3.2) импульсті ќалыптасу блогініњ
эквивалентті схемасы алынѓан, 3.5 б.суретте кµрсетілген.
Бір маѓыналы ((((t)) (сурет 3.3) бейсызыќты жіктеу арќылы ортогоналді
ж‰йе ретінде Эрмит полиномын аламыз. Б±л, ((t) процесстіњ таралуын
бейсызыќты кірісте ќалыпты деп ±йѓарылады:
.
(3.14)
Салмаќты функцияныњ есебімен v(t) шыѓыс сигналы келесі т‰рде
аныќталады:
,
(3.15)
м±нда
, (3.16)
N-‰лкен, аќырѓы сан.
, ,

(3.16) формуласынан есептелген коэффициенттері ((t)
(m,((2) кездейсоќ процесстіњ бірінші екі кезењде дєлдікпен аныќталады.
Кейінгі есептеуде ыњѓайлы болу ‰шін (t) дєрежесі бойынша (2.16)
ќатарын ±сынамыз
.
(3.17)

м±нда d коэффициенті келесі ќатынастан аныќталады

3

2

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1

-1 1 2 3
4 5 6

-2

-3

Сурет 3.3- Бірмаѓыналы бейсызыќты релелді элемент.

(t) біркелкі дєрежесі арќылы коэффициенттерді тењестіреміз.
(() бейсызыќты элементтіњ кіріс процессі (сурет 3.3) келесі
т‰рде аныќталады:
.
(3.18)
(t) ‰шін (3.18) тењдеуін (3.17) тењдеуіне ќойып келесіні аламыз:
.
(3.19)
(3.19) тењдеуініњ шешуін келесі ќатар т‰рінде аламыз:
.
(3.20)
м±нда ek коэффициенттері келесі тењдеуден аныќталады:
.
(3.42) ќатынасынан аныќталѓан s(t) сигналы ‰шін (3.6) формуласы
бойынша аламыз

,
(3.21)
м±нда
.
(3.20) жєне (3.21) тењдеулері ИЌБ блогініњ баѓытын сипаттайды. (3.7),
(3.20), (3.21) шыѓарылѓан тењдеулері толыќ ТИЖИМ-њ баѓытын
сипаттайды[3,5,13].
(3.21) формуласынан (3.7) формуласына s(t) ќойып, келесі формуланы
аламыз:
. (3.22)
(3.22) тењдеуініњ шешуі келесі т‰рде ќ±рылады:
.
(3.23)
м±нда, мысалы, бірінші ‰ш ќатар т‰йінініњ (3.23) бейнеленуі келесі т‰рде
болады:
, ,
. (3.26)
(3.20) жєне (3.23) біріктіріп, келесіні аламыз
.
(3.27)
Онда, ТИЖИМ-њ Вольтерр моделін соњѓы рет келесі т‰рде аламыз:
.
(3.28)
(3.28) ќатарыныњ бірінші ‰ш ќатар т‰йіні келесі формуладан
аныќталады[5,13]:
;
;
; (3.29)
.

3.1.2 Кешігу обьектілі ажыраѓан интегралды жиілікті-импульсті
ж‰йені басќарудыњ Вольтерр моделі
Басќарылатын обьектініњ ‰здіксіз динамикалыќ ж‰йесі v(t) ( v(t)( v
сигналыныњ маѓыналы облысын ±сынады жєне келесі оператормен жазылады:
. (3.30)
(3.2) жєне (3.30) операторларын біріктіріп келесіні аламыз:

. (3.31)
(3.28) тењдеуін (3.31) тењдеуіне ќойып жєне алынѓан ќатарды x(t)
дєрежесі бойынша ќойып келесіні аламыз:
. (3.32)
(3.32) ќатарыныњ шешуін келесі т‰рде аламыз:
.
(3.33)
Кµпµлшемді µзгертудіњ терминінде (атауында) бейнеленген бірінші ‰ш
т‰йін (3.33) формуласынан аныќталады:
;
;

;

. (3.34)

3.1.3 Кешігу обьектілі т±йыќталѓан интегралды жиілікті-импульсті
ж‰йеніњ Вольтерр моделі
(3.31) ќатарымен (3.1) тењдеуімен бірге т±йыќталуды баяндайды (сурет
3.1).
Кешігу обьектіні т±йыќталѓан интегралды жиілікті-импульсті ж‰йені
басќарудыњ (3.31) формуласын ж‰йеніњ т±йыќталѓан (3.1) формуласына ќойып,
келесі т‰рде аламыз:
.
(3.35)
(3.35) тењдеуініњ шешуін (3.8) т‰рінде іздейміз. Онда, (3.8) тењдеуін
(3.35) тењдеуіне ќойѓаннан кейін келесі т‰рде аламыз:
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
‡ЗДІКСІЗ АВТОМАТИЗАЦИЯЛЫ КЕШІГУ ОБЬЕКТІЛІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫЌ ПРОЦЕССТЕРДІЊ ЌАЗІРГІ ЗАМАНЃА САЙ ЖАЃДАЙЫ
Импульсті гидрожетек
Жиілікті түрлендіру
Кең импульсті модуляция
Кешігу буындары
“Аса жоғары жиілікті және жоғары жиілікті токтардың медицинада пайдаланылуы”
Обьектілі - бағытталған программалау негіздері
С++(объектілі-бағытталған программалау)
Объектілі бағдарланған программалау
Жоғары жиілікті токтармен шынықтыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь