Модификацияланѓан ДЖИМ структуралыќ моделін ќ±ру процедурасыПән: Физика
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Таңдаулыға:   
2. Автоматты басќаруда кешігу обьектілі динамикалыќ жиілікті-импульсті
ж‰йеніњ структуралыќ моделдері.

Осы бµлім автоматты басќарудыњ кешігу обьектілі динамикалыќ жиілікті-
импульсті ж‰йеніњ структуралыќ моделін ќ±ру с±раѓына арналѓан. Осы
класстаѓы басќару ж‰йесі сигналдардыњ бейсызыќты µзгерулерімен, сонымен
ќатар кері параметрлік байланыстармен сипатталады. Жоѓарыда келтірілген
ж‰йеніњ ерекшеліктері олардыњ єрт‰рлі тењдеу жазбасына єкеледі, яѓни
ж‰йеніњ математикалыќ моделдері єркелкі. Сондыќтан біркелкі болу ‰шін,
динамикалыќ жиілікті-импульсті басќару ж‰йеніњ кешігу обьектісініњ
математикалыќ моделініњ т‰рін µзгерту ќажет. Ж‰йеніњ біркелкі математикалыќ
моделді ќ±ру ‰шін басында модулятордыњ структуралыќ моделі эквивалентті
бейсызыќты ж‰йе т‰рінде ќ±рылады. Модулятордыњ структуралыќ моделін ќ±рудыњ
жалпы процедурасы келтірілген жєне ж‰йеніњ наќты класыныњ моделдері
алынѓан.
Одан арѓы зерттеуге алынѓан моделге Вольтеррдіњ функционалды ќатарыныњ
аппараты ќолданылады. Зерттелетін ж‰йеніњ кіріс пен шыѓыс байланысын
аныќтайтын, кешігу обьектімен динамикалыќ жиілікті-импульсті басќару
ж‰йесініњ Волтерр моделін алуѓа м‰мкіндік береді.
Б±л бµлімде ќарастырылатын кластыњ кешігу обьектімен басќару ж‰йесі
математикалыќ моделдіњ ќалыптасу алгоритмініњ жазбасымен аяќталады.

2.1. Кешігу обьектісін басќаруѓа ќолданатын динамикалыќ жиілікті-импульсті
модулятордыњ ќ±рылымды моделі.

2.1.1. Кешігу обьектісін басќаруѓа ќолданатын динамикалыќ жиілікті-
импульсті модулятор тењдеуі.

Динамикалыќ жиілікті-импульсті модулятордан (ДЧИМ-ДЖИМ) жєне
келтірілген ‰зіліссіз бµлімнен (ПНЧ-К‡Б) т±ратын, кешігу обьектілі
динамикалыќ жиілікті-импульсті ж‰йені автоматты т‰рде басќарудыњ (ДЧИСАУ-
ДЖИЖАБ) т±йыќталѓан ж‰йесін ±сынады (сур.2.1а).
Ж‰йеніњ кірісінде т±раќты (стационарлы) т±раќсыз процесс f(t) єсер етеді.
Тік тізбек келтірілген ‰зіліссіз бµлімнен жєне импульсті бµлімнен т±рады.
ДЖИМ импульсті бµлімде болатын, х(t) процессіндегі ќатені µзгертетін
жиілікті-модульді тізбек (- Дирактыњ у((t) импульсі болып табылады.
Келтірілген ‰зіліссіз бµлім К‡Б талап ететін форманы басќарушы импульске
ќойатын, ќалыптастырылатын элементтен (ФЭ-ЌЭ), жєне орындаушы механизмнен
ИЌ, басќарылатын обьектініњ кешігуімен тізбекті біріктіруден т±рады
(сур.2.1.б).
ДЖИМ сонымен ќатар фильтрдіњ тізбектелген ќосылуын жєне импульстік
ќондырѓыны ИЌ (сур.2.1.в) кµрсетеді. Ф фильтрінде кейбір динамикалыќ
µзгерістер х(t) ‰зіліссіз сигналында, y(t)-сигналы ж‰зеге асырылады, ал
импульстік ќондырѓы ИЌ , бастамалы (∆ маѓынаѓа y(t) жеткенде жеке (-
импульсті топтап ќорытады жєне Ф ќ±рамына кіретін барлыќ энергияны
жинаушыны нµлге айналдырады.
t біршама уаќыт кезінде импульстік ќондырѓы ИЌ жоѓарыдаѓы операцияныњ
жазбасы ж‰зеге ассын делік. Онда, t пайда болѓан кезінде кезекті импульс
келесі тењдеумен аныќталады.
Y(t-0)=W[x()t+0≤≤t-0]= , (2.1)
м±нда
=sign W[x()t+0≤≤t-0], (2.2)

W- Ф фильтрініњ операторы, -импульстік ќондырѓыныњ ИЌ
бастамасы.
Онда ДЖИМ шыѓу сигналы y(t)* аныќталады:
Y(t)*= (t-t).
(2.3)
Сызыќты жаѓдайда (2.1),(2.2) тењдеуі келесі т‰рде болады:
y(t-0)= w(t-)x()d= , (2.4)
=signw(t-)x()d ,
(2.5)
w(t)=L{W(p)}.
(2.6)
Жеке жаѓдайда, келесі т‰рде болѓанда
W(p)=kp
(2.7)
интегралды жиілікті-импульсті модулятор (ИЧИМ-ИЖИМ) 22 тењдеуін аламыз,
ал келесі т‰рде болса
W(p)=cp-p ,
(2.8)
м±нда c, p-затты (материалды,айѓаќты) сан жєне p0, (-ЖИМ аламыз.
Жалпы жаѓдайда Ф фильтрініњ µткізгіш функциясы келесі т‰рде болады:
W(p)=G(p)D(p) ,
(2.9)
м±нда
G(p)=bp , D(p)=ap 11 ,
(2.10)
a,b-затты сан.
Бейсызыќты жаѓдайда Вольтеррдіњ [116,119] ќатарында жазылѓан операторлар
ќарастырылады:
W[x()tt]=[wx(t)]
м±нда wx(t) символымен r-µлшемді орам w(t,...,t) фильтрініњ салмаќты
функциясы жєне ќате процессі x(t-t), i=1,r , яѓни
[wx(t)]=. . .r . . . w(. . . , ) x (t-)d (2.11)
w(. . . , )-‰зіліссіз, t0 (j=1,r) арќылы нµлге айналатын, шектелген
салмаќты функция.
Жеке жаѓдайда олар келесі т‰рде болуы м‰мкін:

w(. . . , ) w() ,
(2.12)
м±нда
w(t)=L{W(p)} .

W(p) µткізгіш функциясы келесі т‰рде аныќталады, (2.8) тењдеуіне
±ќсас:
W(p) =G(p)D(p)
(2.14)
G(p)=ap D(p) = ap 1m
Формаланушы фильтр, К‡Б ќ±рамына кіретін, s(t) берілген форманы u(t),
импульстіњ тізбегі, y*(t) Дирак импульсі -тізбегініњ т‰рін µзгертеді.
Жеке жаѓдайда, u(t) импульсініњ тікб±рыш формасыныњ А амплитудасы жєне
( ±зындыѓы болады, формаланушы фильтрдіњ µткізгіш функциясы келесі т‰рде
болады:
W(p)=A(1-exp(-p() p
(2.15)
Жалпы жаѓдайда, формаланатын фильтрдіњ ‰здіксіздігін еске ала отырып,
келтірілген ‰здіксіз бµлім H[h, y*(t) ( tt] кейбір функцоналымен жазылады
жєне Вольтерр ќатарымен ±сынылады:
Z(t)= [hy*(t)] .
(2.16)
м±нда h- кешігу обьектісін басќару уаќыты.
[50, 111, 125, 143] белгілі болѓандай, кешігу обьектісінде басќарушы
ыќпал, кешігу обьектісін басќарудыњ уаќытына тењ, шыѓыста уаќытша
кідіріспен кµрсетіледі. Осыныњ нєтижесінде, осындай обьектілерді
басќарѓанда бірер уаќытта кешігу обьектісін басќарушы ыќпалды ќолайсыз
ќалыптастыру. Осылайша, жоѓарыда жазылѓан ерекшеліктер кешігу обьектісі
ДЖИМ (2,1) жєне (2,2) тењдеу т‰рініњ ќажеттігіне єкеледі.----
t кейбір уаќыт моментінде (кезінде) шыѓыста импульстік ќондырѓы n-ді
импульс болсын делік. Онда, пайда болу моменті t(n+1)-ді импульс кешігу
обьектісініњ ќоспасын есепке ала отырып аныќталатын болады:
y( t-0)=W[x() t+h t-0]= , (2.17)
м±нда
=sign W[x() t+h t-0] .
(2.18)
(2.17) жєне (2.18) тењдеулерімен жазылѓан динамикалыќ жиілікті-
импульсті модуляторды м±нан былай т‰рлендірілген ДЖИМ деп атаймыз.

2.1.2. Модификацияланѓан ДЖИМ структуралыќ моделін ќ±ру процедурасы.

2.1. суретте кескінделген, кешігу обьектімен жиілікті-импульсті басќару
ж‰йені ќарастырамыз.
0 обьектісі осы ж‰йеде бірнеше оператормен жазылсын
H[y*(t),y*(t-h)tt] ( tt),
м±нда h-басќарылатын обьектініњ кешігу уаќыты.
Б±л ж‰йеде модулятор, (2.17), (2.18) бойынша (сєйкес), W[h,x() tt]
стационарлы (т±раќты) оператормен жєне импульсті ќондырѓыныњ ИЌ
бастамасымен сипатталады. Ф фильтрі, модуляторда ќолданатын жалпы жаѓдайда
бейсызыќты динамикалыќ ж‰йені ±сынады жєне оныњ жаѓдайы єрбір уаќыт кезінде
вектормен жазылады
={y(t),y(t),...,y(t)}.
Структураныњ жєне моделдіњ ерекше ќоспасы кешігу обьектілі динамикалыќ
жиілікті-импульсті басќару ж‰йесі модулятордыњ моделді т‰рімен аныќталады.
30,114 µкшелей ж‰ріп жєне ескере отырып, оныњ структуралыќ моделі
т±йыќталѓан бейсызыќты ж‰йелер т‰рінде ќалыптастыруѓа болады, структуралыќ
схема 2.2. суретте кескінделген.
Ол А[h,x(t), y*(t) t,,t,,t] кейбір операторымен, бейсызыќты фильтрден
т±рады, релелі-гистеризисті бейсызыќты ((u) элементі (сур.2.3) бастамасымен
жєне (єрт‰рлі) дифференциалдайтын элемент W
(p)=p µткізгіш функциясымен сипатталады.

A[x,y*]
((t)
P

X(t) y*(t)

Сур. 2.2. Модификацияланѓан ДЖИМ структуралыќ моделі.

((u)

3
2
1
u

-1
-2
-3

Сурет 2.3. Релелді-гистеризисті элементтіњ сипаттамасы.

Есеп А т‰рдегі аныќтамамен аяќталады, т±йыќталѓан ж‰йе 2.2. суретте
кµрсетілгендей осындай импульстіњ тізбегін жєне (2.17), (2.18) тењдеуінде
жазылѓандай модификацияланѓан ДЖИМ-ді топтайды.
Модификацияланѓан ДЖИМ-ніњ моделін ќ±руды ењ бірінші ќарапайым
жаѓдайларды ќарастырамыз.
ДЖИМ Ф фильтрі ретінде интегралды буын W(p)=kp µткізгіш функциясы
ќолданылады. Онда, осындай кешігу обьектілі ДЖИЖАУ-ды (ДЧИСАУ) м±нан былай
кешігу обьектілі интегралды жиілікті-импульсті ж‰йені автоматты басќару
(ИЧИСАУ-ИЖИЖАБ) деп атаймыз.
(2.17), (2.18) тењдеулеріне сєйкес ИЖИМ-ге (ИЧИМ), кешігу обьектісін
басќаруѓа ќолданатын, t(n+1) –лі пайда болу моменті келесі тењдеуден
аныќталады
y(t-0)=kx()d= ,
(2.19)
м±нда
=sign y(t-0) ,
(2.20)

k-интегралдыњ к‰шейту (к‰шею) коэффициенті, -импульстік ќондырѓыныњ ИЌ
бастамасы, h-кешігу обьектісініњ нєтижесін есептейтін, модулятордыњ
параметрі.

~ ~
y(t -0)= y(t+0)+kx()d . (2.21)
(2.21) тењдеуін келесі т‰рде жазамыз

~ ~
y(t -0)= y(t+0)+k[ x()d+ x()d] . (2.22)

~
(2.19) жєне (2.22) салыстырудан кейін y(t-0)=y(t-0), болу керек (ќажет)
егер

~
y(t-0)= y(t+0)+k[x ()-(()]d+kx()d-k(()d]

(2.23)
м±нда

~
(()=(1k)y (t+0)s(t) ,
(2.24)

x(t) , егер t+0t t+h ,
(()=
(2.25)
0 , егер t+ ht t+1 ,

s(t)=(t- t+0)
(2.26)
(2.26) жєне (2.3) тењдеуініњ анализін, y*(t) модуляторыныњ шыѓыс
сигналымен аныќ s(t) байланысќаны кµрініп т±р.
Онда, [30,114] µкшелей ж‰ріп (ЧИМ) ЖИМ интегралды т‰рлендірілген
структуралыќ моделдерді т±йыќталѓан бейсызыќты ж‰йе т‰рінде ќалыптастырады
(сур.2.2).
ИЖИМ т‰рлендірілген структуралыќ моделін ќ±ру ‰шін u(t) сигналыныњ
µзгеруін, v=((u) релелді-гистеризисті элементініњ (РГЭ) пайда болуын
ќарастырамыз (сур.2.3).
Егер t-0 кейбір уаќыт моментінде u(t) сигналы u(t-0) маѓынасында болса,
онда t -0 келесі тењдеумен аныќталады:
U(t-0)-u(t-0)= ,
(2.27)
м±нда
=sign[u(t-0)-u(t-0)] .
(2.28)
(2,27), (2,28) шарттары орындалѓанда, v(t) сигналыныњ бір дењгейден
басќа дењгейге ауысу болады жєне v(t) туынды сигналы келесі формуламен
аныќталады
dvdt=( ( t- t+0) .
(2.29)
(2.18) жєне (2.26) салыстыра отырып импульстік ќондырѓыныњ ИЌ шыѓыс
сигналы келесі т‰рде:
y*(t)=dv(t)dt=(( t- t+0).
(2.30)
(2.30) жєне (2.26) есептей отырып s(t) сигналын келесі т‰рде
ќалыптастыруѓа болады:
s(t)=y(t)y*(t)=y(t-0)y*(t) .
(2.31)
(2.19), (2.20) жєне (2.27), (2.28) салыстырудан кейін келесі т‰рде
болады
y(t)=u(t)-u(t-0) , t+0t t-0
(2.32)
Отсюда
u(t-0)=y(t-0)+ u(t-0)
(2.33)
(2.33) тењдеуі дискретті интегратор ауыспалы интервалды интегралдауды
баяндайды. v=((u) релелді-гистеризисті элементінен т±ратын блок жєне (2.30)-
(2.33) тењдеуімен жазылѓанды, импульстіњ ќалыптастыру блогі ИЌБ деп
атаймыз. ИЌБ-њ структуралыќ схемасы сур.2.4.а. кескінделген.
А операторыныњ ќалѓан бµлімі, (2.22)-(2.24) тењдеулерінде жазылѓан
баѓытты модификацияланѓан т‰сіру блогі деп атаймыз. (2.22)-(2.24)
формулаларынан модификацияланѓан т‰сіру блогініњ аныќтау есебі, ((t) жєне
((t) сигналдарыныњ ќалыптастыруына саяды.
(2.31) формуласы бойынша аныќталѓан ((t) сигналы s(t) сигналын
ќолданумен (2.24) ќатынасы бойынша оњай ќалыптасады.
((t) сигналын ќалыптастыру ‰шін оны келесі т‰рде ±сынамыз
((t)=x(t)((t)
(2.34)
м±нда
((t)=q(t-)s()d
(2.35)
q(t)=L[(1-e)p] бірінші ретті ќалыптастыратын буын импульсті ауыспалы
функция. (2.22), (2.23), (2.24), (2.34), (2.35) тењдеулері
модификацияланѓан т‰сіру блогініњ (МБС-МТБ) баѓытын баяндайды.
Модификацияланѓан т‰сіру блогініњ структуралыќ схемасы 2.5 суретте
кескінделген.
Модификацияланѓан т‰сіру блогініњ структуралыќ схемасын (сур.2.5) жєне
импульсті ќалыптастыру блогін (сур.2.4) байланыстыра отырып, эквивалентті
модификацияланѓан ИЖИМ-ді (ИЧИМ), ж‰йеніњ структуралыќ схемасын аламыз
(сур.2.6), біраќ параметрлік кері байланыс болмайды. М±нан былай оны (МИЧИМ-
МИЖИМ) МИЖИМ-њ структуралыќ моделі деп атаймыз.
Модификацияланѓан т‰сіру блогініњ МТБ-њ y(t) шыѓыс сигналы (-
импульсінде тез импульсті ќалыптастыру блогімен т‰рлендіріледі. y*(t)
импульстерініњ белгісі жєне ќайталау периоды, y(t) сигналыныњ ‰здікісіз
интервалы жєне белгісінен аныќталатын, модулятордыњ шыѓыс импульстары болып
табылады, ал басќа s(t) єрќашанда осы кезде МТБ-ѓа ќайтадан т‰седі.
Жењіл т‰рлендіру жолмен [30]-да ИЌБ эквивалентті схемасы алынѓан
(сур.2.4.б.).
МИЖИМ-њ структуралыќ моделінен алынѓандай (сур.2.6), жєне ДЖИМ-њ
структуралыќ моделі, (БФИ-ИЌБ) ИЌБ-і екі блоктан жєне модификацияланѓан
т‰сіру блогінен т±рады.
Импульсті ќалыптастыру блогі ИЌБ МИЖИМ-њ структуралыќ моделінен ДЖИМ-њ
[39] структуралыќ моделініњ сєйкес блогіне сєйкес келеді, яѓни ол ДЖИМ-њ
барлыќ т‰ріне тиімді болып табылады.
Модификацияланѓан т‰сіру блогін (сур.2.5.) жєне ИЖИМ-њ [31,115]
стуктуралыќ моделініњ сєйкес блогін ќарастырамыз. Сур.2.5-те кµрсетілгендей
модификацияланѓан т‰сіру блогініњ структурасында, (2.34)-(2.35) ќатынасында
жазылѓандай, ((t) сигналыныњ ќосымша ќалыптасу блогі ќатысады. y(t)
интеграторыныњ еріксіз ±стап т±ратын шыѓысы нµл жаѓдайында кешігу обьектісі
бірер уаќыттан кейін басќару импульсін бергеннен кейін, осы ќосымша блоктіњ
белгілеуі сигналдыњ ќалыптасуымен аяќталады. Жоѓарыда кµрсетілген
ерекшеліктер модификацияланаѓан т‰сіру блогі МТБ ж‰йесініњ ќасиетініњ
µзгеруіне єкеледі.

X(t)

((t)

((t)

S(t)

Сурет 2.5. Модификацияланѓан МИЖИМ
т‰сіру блогініњ структурасы.

x(t) y(t) y(t)
((t) y*(t)
(u)
P

МТБ
ИЌБ

Сурет2.6. МИЖИМ моделініњ толыќ структуралыќ схемасы.

Сонымен ќатар, ИЖИМ-њ структуралыќ моделдеріне тек т‰сіру блогі ТБ
[31,114] модулятордаѓы фильтрдіњ ќасиетіне тєуелді (байланысты). Осыѓан
байланысты ДЖИМ-њ модификациялыќ структуралыќ моделдерін ќ±ру процедурасы
басќа типтерге ќараѓанада келтірілген модификацияланѓан ИЖИМ процедуралары
тек модификацияланѓан т‰сіру блогініњ структурасын ќ±ру прцедурасынан
ерекшеленеді. Сондыќтан, кешігу обьектілерін басќаруѓа ќолданатын, м±нан
былай ДЖИМ-њ басќа типтеріне тек т‰сіру блогін ќ±руды ќарастырамыз.

Кешігу обьектісін басќаруѓа ќолданатын, (-ЖИМ т‰сіру блогі

ДЖИМ ретінде кешігу обьектісін басќаруѓа (-ЖИМ ќолданады, Ф фильтрініњ
µткізгіш функциясы сипатталады
W(p)=c(p+p)
(2.17),(2.15) сєйкес модификацияланѓан (-ЖИМ t пайда болу моменті келесі
тењдеуден аныќталады
y(t-0)=cex()d= , (2.36)
м±нда
=sign y(t-0) .
(2.37)
t еркін уаќыт моментін ќарастырамыз. Шыѓыс сигналы осы уаќыт моментінде
y(t-0) тењ болсын.
Онда tt ‰шін
~
y(t)=e y(t+0)+cex()d , (2.38)
~
м±нда y(t)-бастапќы y(t+0) жаѓдайындаѓы фильтрдіњ шыѓысы.
(2.38) тењдеуін келесі т‰рде жазамыз
~
y(t)=e y(t+0)+c[ x()d+x()d] . (2.39)
(2.36) жєне(2.40) салыстырудан, егер y(t)= y(t) болса,онда
y(t)=e y(t+0)+ce[-((t)] d+ (2.40)
+cex()d- ce(()d .

(2.36) жєне (2.40) формулаларын салыстыра отырып, ((t) сигналы (2,34) жєне
(2,35) формулаларына сєйкес аныќталуы керек деп ќортындылаймыз.
(()= y(t)s(t) c .
(2.41)
(-ЖИМ модификацияланѓан т‰сіру блогініњ структуралыќ схемасы 2.7суретте
келтірілген.

Сызыќты фильтрдіњ жалпы т‰рдегі т‰сіру блогі

Жалпы т‰рдегі сызыќты фильтр, (2.9) µткізгіш функциясымен сипатталады.
Сондыќтан да, µткізгіш функциясыныњ полюсі ќарапайым немесе еселі болуы
м‰мкін.
W(p) (2.9) µткізгіш функциясыныњ, p(j=1,m) полюстері, r(r=1) еселі
болсын. Онда, оны келесі т‰рде ±сынуѓа болады:
W(p)= (p-p) ,
(2.42)
м±нда c=(1(r-)!)lim [G(p) ( p-p)D(p)] . (2.43)
p- айѓаќты жєне p0 деп ±йѓарамыз. Онда µткізгіш функцияларыныњ, (2.42)
тењдеуіне кіретін кµбейтінді белгісі, (-ЖИМ-ге (2.8) фильтрді бейнелейтін,
µткізгіш функциясына наќты белгіленгенге сєйкес келеді. Сондыќтан да т‰сіру
блогі єрбір ќарапайым буын т‰сіру блогімен
W-(p-p) ,
(2.43)
(2.39) сєйкес, келесі тењдеумен жазылады:
~ ~ ~
y(t)= ce[x() +(1c)y (t-0)((t-t+0) - (() –
~
-(1c)y()s() ]d ,
(2.44)
~
c= .

Б±л жаѓдайда ((t) сигналы келесі т‰рде болады:
~
((t)=(1c)y()s()d .
(2.45)
ал, ((t) сигналы (2.35) ќатынасынан аныќталады.
(2.43)-тен кµрініп т±рѓандай, W(p) µткізгіш функциясыныњ ж‰йесі,
тізбекті-параллелді ќосылумен ќарапайым буындарыныњ W(p) µткізгіш
функциялары пайда болады, структуралары аныќталѓан (сур.2.7).
Сондыќтан осы жаѓдайда т‰сіру блогініњ ќ±рылымдыќ схемасын ќ±ру ќиын емес.
Ол 2.8.суретте келтірілген. Егер µткізгіш функциясыныњ (2.9) полюстері
ќарапайым болса, онда т‰сіру блогініњ схемасы жењілдетіледі (сур.2.9.).

Кешігу обьектісін басќаруѓа ќолданатын, ДЖИМ бейсызыќты
фильтрі ‰шін т‰сіру блогі
(2.11) операторы ретінде жазылатын фильтрлі, ДЖИМ-ді ќарастырамыз. Егер
(2.13) байланысы орындалса, онда фильтрді ќ±рылымды схема т‰рінде ±сынуѓа
болады, 2.10.суретте бейнеленген. Осы суреттен кµрініп т±рѓандай,
бейсызыќты статистикалыќ элементтерден, w(t) импульсті сипаттамалардан,
фильтрде сызыќты динамикалыќ элементтерден бµлінген. Сондыќтан, бірер
уаќыттан кейін кешігуін нµл жаѓдайында ыќтиярсыз ±стау жєне бастапќы шартты
т‰сіру t= t+0-моментіне єрбір динамикалыќ элементтерді ж‰зеге асыру
жеткілікті.
Ал олар сызыќты болѓандыќтан, олардыњ сызыќты фильтрге жоѓарыда
келтірілген µткізгіш функциясыныњ т‰ріне байланысты, сол немесе басќа
элементті сипаттайтын, т‰сіру блогі олардыњ єрќайсысыныњ бір ќ±рылымы
болады. Осы жаѓдайда т‰сіру блогініњ тењдеуі, 2.1.суреттен кµрсетілгендей,
келесі т‰рде болады:

y(t)=y(t) .
(2.46)
м±нда y(t)- (2.42) т‰рдегі µткізгіш функциясыныњ сызыќты динамикалыќ
элементтердіњ шыѓысындаѓы сигнал.
Онда, 2.9суретке сєйкес, модификацияланѓан ДЖИМ ж‰йесі, келесі
тењдеумен жазылады:
x(t)=f(t)-z(t),
(2.47)
z(t)=[wy*(t)]
(2.48)
y*(t)=(u(t),
(2.49)
v(t)=((u(t)),
(2.50)
u(t)=(y(t)) +{1[(y(t))s(t)]},
(2.51)
s(t)=(y(t)) [(((t)]
(2.52)
y(t)=[q x(t)]-{q x(t) [qs(t)]}-q (1k) [y(t)s(t)]}. (2.53)
м±нда [wy*(t)] символымен белгіленген r-µлшемді орам импульсті сипаттама
кешігу обьектісімен w(h, ,..., ) жєне y*(t-), i=1, , функциясымен
белгіленген, яѓни
[wy*(t)]=rw(h, ,..., ) y ()d ,
h-кешігу обьектісініњ уаќыты;
q(t)=L[G(P)] , G(p)- модификацияланѓан ДЖИМ-њ Ф фильтрініњ µткізгіш
функциясы.

(u(t))- релелді-гистеризисті бейсызыќты элемент (сур.2.3).
q(t)= L[G(p)], G(p)=(1-e)p
h- кешігу обьектісін есепке алатын, ДИЖИМ параметрі.

(2.47-2.53) тењдеуінен алынѓан, модификацияланѓан ДЖИМ ж‰йесініњ
баѓытын сипаттайтын, мањызды бейсызыќты болып табылады жєне олар ж‰йені
зерттеуге ќолдануѓа сандыќ єдістерді жаќындатудыњ ќажеттігіне єкеледі.
Жоѓарыда айтылѓан ќиыншылыќтарды жењу ‰шін Вольтеррдіњ 5.56,52
функционалды ќатарларыныњ аппараты дамиды жєне ќолданады.
Оныњ негізінде ж‰йеніњ математикалыќ моделі келесі т‰рде ќалыптасады:
x(t)=n + [nf(t)] ,
(2.54)
м±нда n(h,,..., )-(2.54) тењдеуініњ математикалыќ моделініњ импульсті
сипаттамасы.
Вольтеррдіњ ќатары x(t) ќатесініњ жєне т±йыќталѓан бейсызыќты ж‰йеніњ
негізгі f(t) кірісініњ арасында аныќ байланыс орнатады.
Вольтерр моделініњ ж‰йесін (2.54) ќ±ру процедурасы ‰ш кезењге бµлінеді.
Бірінші кезењде модификацияланѓан ДЖИМ-њ Вольтерр моделін келесі т‰рде
алу ќажет:
z(t)=m+[mx(t)]
(2.55)
м±нда m (h,,..., )- (2.55) ќатарыныњ импульсті сипаттамасы.
Оны ќ±руда модификацияланѓан ДЖИМ-њ т‰сіру блок ж‰йесініњ математикалыќ
моделін ќ±ру ќажет жєне импульсті блокке ќалыптастыру.
Келесі кезењде ажыраѓан ж‰йеніњ математикалыќ моделін келесі т‰рде
алуѓа болады:
z(t)=+ [ x(t)]
(2.56)
м±нда (h,,..., )- (2.56) моделдіњ импульсті сипаттамасы.
Соњѓы кезењде т±йыќталѓан ж‰йеден эквивалентті ажыраѓан ж‰йеден шыѓуѓа
сєйкес келетін, модификацияланѓан ДЖИМ (2.54) т‰ріндегі т±йыќталѓан ж‰йеніњ
математикалыќ ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Психологиялық эксперименттің процедурасы
Бағдарламаларды (қосымшаларды) жылдам өңдеуде моделін жобалау
Мәселе есептерді шешудің моделін жасау
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ РУ-ТАЙПАЛАР
Видео прокат жүйесінің автоматтандырылған моделін құру
Өмірді сақтандыруда компанияның стохастикалық моделін құрудың ерекшеліктері
Деректер базасын жобалау және моделін құру
Гетерогенді биокомпозиттер негізінде эффективті таңғыш моделін жасау
Өткір ішек инфекциясының таралу динамикасының математикалық моделін құру
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында Қазақстанның инновациялық дамуының теориялық моделін
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь