‡ЗДІКСІЗ АВТОМАТИЗАЦИЯЛЫ КЕШІГУ ОБЬЕКТІЛІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫЌ ПРОЦЕССТЕРДІЊ ЌАЗІРГІ ЗАМАНЃА САЙ ЖАЃДАЙЫПән: Химия
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Таңдаулыға:   
1 ‡ЗДІКСІЗ АВТОМАТИЗАЦИЯЛЫ КЕШІГУ ОБЬЕКТІЛІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫЌ ПРОЦЕССТЕРДІЊ
ЌАЗІРГІ ЗАМАНЃА САЙ ЖАЃДАЙЫ

Б±л бµлімде кешігу обьектіні басќару сияќты, ќорѓасын, сары фосфор
жєне цемент технологиялыќ процесстер µндірісініњ ерекшеліктері,
ќарастырылѓан. Кешігулі технологиялыќ процесстерді автоматты басќарудыњ
ќазіргі замандаѓы жаѓдайыныњ ќысќаша анализі берілген. Кешігу обьектіні
автоматты басќару ж‰йесінде зерттеу жєне ќ±ру с±раќтары ќарастырылѓан. Б±л
бµлім мањызды есеп ќойылымыныњ зерттелуімен аяќталады.

1.1 ‡здіксіз технологиялыќ процесстерді кешігу обьекті ретінде
сипаттау
Кµптеген технологиялыќ процесстерде химия µнеркєсібінде,
металлургияда, м±найхимияда жєне басќаларда технологиялыќ процесстер
ретінде, жеке мањызды кешігу болып табылатын баѓытты ерекшеліктері жиі
кездеседі. М±ндай кешігу технологиялыќ процесстер ретінде, жеке мањызды
кешігу болып табылатын баѓытты ерекшеліктері жиі кездеседі. М±ндай кешігу
технологиялыќ процессте аныќталѓан жылдамдыќпен бір н‰ктеден басќаѓа
ешќандай µзгерусіз оныњ ќасиеті жєне ерекшелігі ауысќанда, зат, энергия
жєне т.с.с жасалынады.
Технологиялыќ процессте кешігу болуы кіріс сигналыныњ µзгеруі бірер
уаќыт µткеннен кейін обьектініњ шыѓысында сигнал µзгерусіз ќалатынына
єкеледі.
Єрт‰рлі физикалыќ жаратылыстыњ негізгі ќасиеттерініњ обьектісінде
кешігу тиімділігі кездеседі. Олар техникада ѓана зерттелінбейді, сонымен
ќатар биологияда, экономикада, жєне басќарылатын процесстіњ сапасына
мањызды єсер етеді.
Тµменде т‰сті металлургияда, фосфор жєне цемент µнеркєсібі ‰шін ењ
ерекше, кешігумен технологиялыќ процесстердіњ мысалы ќысќаша ќарастырылѓан.
Сары фосфорлы электровозгонкалы технологиялыќ процессі.
Фосфор жєне фосфорлы µнімдер шыѓаратын, ќазіргі заманѓы заводтардыњ
к‰рделі µндіріс кешендері болады. ¤ндірістіњ т‰рі, (айырмашылыѓы) оларѓа
фосфор ќышќылын алу тєсілімен аныќталады. Фосфор ќышќылын алѓанда басты
ќайта балќыту болып сары фосфор µндірісі табылады. Сары фосфор µндірісі
болып к‰рделі аймаќты-таралѓан µндіріс кешені табылады жєне µзініњ келесі
негізгі операциялары болады: негізгі шикізатты дайындау (фосфорит, кокс,
кварцит), шихталарды дайындау, рудалытермикалыќ пештерде фосфорды
электровозгонкалау, электрліфильтрде пешті газдардан тазарту, пештіњ газын
фосфорлы конденсациялау, т±ну жєне складќа алынѓан фосфорды тасымалдау.
Шихта ‰шін сары фосфорды электровозгонкалау фосфорлы шикізат (кесек,
фосфорит), кремнилі шикізат (флюс) жєне кокс (ќалпына келтіру) шихтавалды
бµлімде жасалады.
Шихтавалды бµлімде єрбір фосфорлы пештер ‰шін µзініњ салмаќты
станциясы болады, µзіне шихта компоненттері ‰шін бункер енгізеді (ќосады)
(фосфоритті шикізат ‰шін 3 бункер жєне бір бункерге кремнилі шикізат ‰шін
жєне кокс); тас електе ±саќ-т‰йектерді елеу ‰шін жєне автоматты ленталы
дозаторлар ‰шін шихталардыњ компоненттерін дозировкалау. Шихталардыњ
компоненттерін араластыру ленталы конвейерге оларды бір уаќытта беру
жолымен µндіріледі.
Кремнилі шикізат (фосфорит) флюстіњ ролін ойнайды жєне оныњ саны
шихтада 0,72-0,85 ќышќылды модулімен шлакті алу есебімен аныќталады.
Шихтаныњ ќ±рамындаѓы кокстіњ саны P2O5, Fe2O3, CO2, H2O кµміртегілерін
ќалпына келтіру шыѓындарымен аныќталады жєне артыќтату маќсатымен ќалпына
келтіру процесстері 4% артыќпен дозаланады. Жылжымалы реверсивті
конвейерлерге берілетін, цехаралы конвейерлердіњ дайын шихтасы реверсивті
конвейерлерге берліеді. Осы конвейерлердіњ єрќайсысы шихтаны бір пешті
бункерлерден екі фосфорлы пештер жылжытады. Фосфорлы пештердіњ ж±мысыныњ
жалпы схемасы сурет 1.1 келтірілген.
Єрбір фосфорлы пештіњ екі ќатарѓа орналасќан, он екі пешті бункерлері
болады. Пешті бункерлердіњ ж‰ктелуі, пешті бункерлерде ќондырылѓан, жоѓарѓы
дењгейлі датчиктері импульстері бойынша автоматты т‰рде орындалады.
Шихтаныњ пешті бункерлер пешке он екі тесік бойынша ‰здіксіз келіп т‰седі
(пештіњ ортасында ‰ш тесік, электродќа тоѓыз тесік шихтаны жылжытады).
Фосфорлы шикізаттан фосфорды электровозгонкалау жабыќ ‰ш фазалы РК3-48
рудалытермикалыќ пеште µндіріледі.
Пеш єрбір номиналды ќуаттылыќпен 16,7 мВа, ‰ш фазалы 30НН330035
трансформаторлармен жабдыќталѓан. 48 мВа фосфорлы электропештіњ жалпы
номиналды ќуаттылыѓы. Пешті трансформаторлардыњ жоѓарѓы жаѓыныњ кернеуі 35
кВ.
Конструкциялы фосфорлы пештіњ дµњгелек болатты ваннасы, шет
ќабырѓасыныњ тµменгі бµлімі футерованды б±рышты блоктардан, ал шет
ќабырѓасыныњ жоѓарѓы бµлімініњ шамотты кірпіші болады. Пештіњ ќабырѓасында
феррофосфорит жєне шлакты шыѓару ‰шін екі µњеш орналасќан.
Электродтар электроэнергияны реакция аймаѓына жеткізу ‰шін ќызмет етеді.
Электродтарѓа ток ќысќа тораптар бойынша трансформаторлардыњ тµменгі
жаѓыныњ ќорытындыларынан т‰седі.
Фосфоритті ќалпына келтіру ‰шін электропештерде 350-1500С
температура арќылы
Ca3(PO4)+5C+3SiO2=3CaSiO3+P2+5CO.

Суммарлы тењдеумен шыѓады.
Фосфорлы пештерде электровозгонкалау процессініњ µнімдері болып
феррофосфор жєне шлак, пешті фосфорлы газ табылады.

Феррофосфордыњ жєне шлактыњ араластырылуы пештіњ ќуаттылыѓына
байланысты оларды жиналу µлшемі бойынша пештіњ тµменгі бµлімініњ тесіктері
арќылы араластырылу жолымен µндіріледі.
Пешті фосфорлы газ ФП-7М т‰ріндегі электрофильтрлі екі параллелді
ќосылѓан пештіњ тµбесіндегі екі тесік арќылы т‰седі.
Єрбір электрофильтр газдыњ кіре берісімен байланысќан, жєне жалпы
ќамдама жасалѓан, жылытатын матадан ќамдалѓан, екі µрістен т±рады.
Шањдарды ±стау ќоршап ќамау ж‰йесімен жєне электродтарды ќаптау арќылы
орындалады.
Шањнан тазартылѓан фосфорлы газ электрофильтрден суландырылатын газдыњ
кіре берісіне пешті газдан шыѓатын жєне фосфор шикізаты с±йыќ т‰рге
айналатын (конденсацияланатын) екі сатылы конденсацияѓа т‰седі.
Фосфор жинаќќа жылжытылады, содан кейін фосфордыњ ќабылдаѓышы ќоймаѓа
жылжытылады.
Шахталы ќорѓасын балќытудыњ технологиялыќ процессі.
Ќазіргі уаќытта ќорѓасынды алу негізгі бір тєсілдері шахталы пештерде
ќорѓасынды жиынды (агломерат) балќытуды ќалпына келтіру болып табылады.
Ќорѓасынды алу ‰шін шахталы пеш балќытудыњ материалдарын ж‰ктеулері
шет ж‰йесімен тік наќтыѓа ќарсы жылу айырбастауына жєне пештіњ тµменгі
бµліміне екі тесік арќылы балќыту µнімдерін шыѓаруѓа ќатысты болады.
Кокстерден жєне флюстерден, рудалардан т±ратын шихтаны, балќытудыњ
барлыќ материалдары аныќталѓан жиынтыќтыњ бас тартуымен–шахталы пешке жеке
мµлшермен мезгіл-мезгіл ж‰ктейді.
Шихта пешке тік баѓан т‰рде орналасады, ваннаѓа тіреліп ќойылѓан
балќытылѓан µнімдерді жєне жеке шет ќабырѓада орналасады. Шихталы баѓанныњ
бірталай салмаѓыныњ ‰лесі шихтаѓа динамикалыќ ќысым кµрсететін, кездескен
газдыњ аѓынымен тењеседі.
Шлакты жєне штейнді ќорытќанда жєне отынныњ жанып кетуінен шихтаныњ
тµменгі ќатарында ќуыс пайда болѓандыќтан біртіндеп т±нып шихтаныњ баѓаны
ќозѓалады.
Фурменді тесік арќылы шахталы пешке т‰сетін ауа, єбден ќатты
балќытылѓан компоненттері жєне кокс кесектерінен т±ратын, шихталы-ќоспамен
шахталы пештіњ фурменді аймаѓында кездеседі. Фурмнан аќќанды ауа аѓынымен
соѓу нєтижесінде, кокстыњ ќызѓан ќатпары жєне шихтаныњ шахталы пешініњ
фурменді аймаѓында кесек отынныњ активті жану процессі артады, сонымен
ќатар балќыту жаѓдайында сульфидтерді тотыќтандыру болады. Фурменді
аймаѓыныњ шектелген кµлемінде болатын, едєуір жылу шыѓудыњ салдарынан м±нда
(1400-1600С) максималды температура шахталы пеш ‰шін максималды
маѓынаѓа жетеді. Шахталы пештіњ максималды температуралы фурменді аймаѓы,
пештіњ фокусы деп аталады. Фокустыњ температурасы шлактыњ балќыту
температурасына байланысты белгілі болып табылады жєне єдеттегідей оны
кµпте емес 100-200 градусќа дейін арттырады.
Ќалыпты ж±мыс жасайтын пештердіњ фурменді аймаѓында пайда болѓан
газдар, 1300-1500С температуралы жєне ‰здіксіз аѓынмен шихтадан тµмен
т‰скенге ќарсы шыѓу ‰шін шая оны жанай µтіп жоѓары кµтеріледі.
Газдармен жєне шихталарды ќ±растырушылар арасында жылу айырбастау жєне
химиялыќ µзара єсерлесу процессі шыѓады, тµмендеу µлшемі бойынша шихтаныњ
температурасы біртіндеп кµтеріледі, ал ќарсы келген газ аѓыныныњ
температурасы тµмендейді.
Шихтаныњ тµмендеу µлшемі бойынша онда физика-химиялыќ айналдыру
(екінші ќалыпќа т‰сіру) процесстері µтеді: кептіру, дегидратация,
диссоциация, штейн жасау, шлак жасау жєне т.б. Пештіњ фокусіне жаќындау
µлшемі бойынша шихтада балќыту жєне жібіту процесстері басталады, жєне
балќытудыњ с±йыќ µнімдері, коксты ќабат арќылы фильтрленіп, пештіњ ішкі
ошаѓына аѓып келіп ќосылады. Пештіњ ішкі жаѓындаѓы балќытудыњ с±йыќ
µнімдері пештіњ тµменгі бµлігінен т‰сірілетін пештен екі тесік арќылы
пештіњ тµменгі бµлігінен т‰сірілетін, шлак жєне алѓашќы ќорѓасынѓа олардыњ
шектелген µзара ерітінділері болѓандыќтан жекеленген µлшеммен бµлінеді.
Шахталы пештіњ жоѓарѓы бµлігінен шыќќан колошникті газдар, газдыњ кірісіне
шањнан тазартылѓан ќолѓапты фильтрлер арќылы кіреді. Шањнан тазартылѓан
колошникті газдар к‰кірт ќышќылыныњ µндірісіне ќолданылады. Осымен шахталы
ќорѓасын балќытудыњ технологиялыќ процессі аяќталады. Ќорѓасынды руда
балќытудыњ схемасы сурет 1.2 келтірілген.

Ќарастырылѓан технологиялыќ процесстердіњ ењ µзгеше айырмашылыѓы. Оѓан
келесі факторларды жатќызуѓа болады:

1. Жоѓарыда келтірілген агрегаттарда болѓан технологиялыќ процесстер
к‰рделі болып табылады. Мысалы, пештіњ температурасын (реттеу) басќару,
отынныњ жануынан болады жєне кењістікте жаѓылѓанѓа байланысты жєне
аэродинамиканыњ ж‰йелі уаќытында (жіберу жєне ауаны жєне отынды
араластыру), жанудыњ химиялыќ реакциясына жєне жылуалмасуына (сєулеленуде,
конвекцияда, жылу µткізгіштікте) байланысты болады.
2. Технологиялыќ агрегаттарда болып жатќан физикалыќ к‰рделілік,
процесстердіњ кµп ыќпалдылыѓы, µзара єсерленген кіріс жєне шыѓыс
айнымалыларыныњ ќатарымен аныќталады. Мысалы, пешке жіберілген ауаныњ
шыѓыныныњ µзгеруі, пештіњ ќысымына жєне газдыњ ќ±рамына, пештіњ
температурасы бір уаќытта µзгеруіне єкеледі.
3. Технологиялыќ агрегаттарда материалдар ±заќ µњдеуде болѓанѓа
байланысты, обьектініњ инерциондыѓы жєне транспортты кешігудіњ біраз болуы.
4. Басќарылатын обьектініњ µзгеруін тудыратын ауытќу болады. Б±л
ауытќу детерминді (технологиялыќ процесстердіњ жоспарланѓан режимніњ
µзгеруі, бµгелу жєне іске ќосу) жєне кездейсоќ (ауытќу ќуаты,
гидродинамиканыњ єлдеќалай болѓан жаѓдайда, жылу алмасу жєне масса алмасу)
болып бµлінеді.
5. Шыѓыс айнымалылары жєне басќарушы єсерге шектеудіњ бар болуы.
6. Сєйкес датчиктерге аяќталмай байланысќан, технологиялыќ процесстіњ
кейбір айнымалыларын µзгерту арќылы жоѓарѓы дењгейлі бµгет.
7. Сєйкес датчиктердіњ болмауынан технологиялыќ процесстіњ шыѓыс
айнымалылар ќатарыныњ баќылаулыѓыныњ болмауы.

окСурет 1.2 - Шахталы пеште ќорѓасынды руданы балќытудыњ
схемасы
Осылайша, басќару обьектісі ретінде ќарастырылѓан технологиялыќ
процесстер сипатталады:
- кµп ќалыптылыќ, яѓни басќарушы айнымалылардыњ ‰лкен саныныњ бар
болуымен;
- процесске ауытќу єсерлері агрегаттардыњ тозуымен, салќындаудыњ
‰деюімен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кешігу обьектілі жиілікті-импульсті
Кешігу буындары
С++(объектілі-бағытталған программалау)
Кездейсоқ процесстерді модельдеу
Процесстерді жоспарлау және диспетцерлеу
Обьектілі - бағытталған программалау негіздері
Замана желімен жарысқан жаңа дәстүр
Объектілі бағдарланған программалау
Маусымды процесстерді болжамдау
Бизнес-процесстерді модельдейтін ақпараттық жүйе құру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь