ЭКОНОМИКАЛЫЌ ТИІМДІЛІКПән: Экономика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Таңдаулыға:   
4 ЭКОНОМИКАЛЫЌ ТИІМДІЛІК
Фосфорлы заводтыњ ќуатты µндіріс кешені болады, ол ‰лкен ќуатты
технологиялыќ агрегатты жєне бірнеше мыњдаѓан адамдар ж±мыс жасайтын санды,
‰лкен кµлемді µнімді шыѓарады. Б±л ‰лкен заводты басќару ‰шін ж‰йеніњ жиыны
ќ±рылады, автоматтандырылѓан µњдеу жєне экономика-математикалыќ єдісі
есептеу техника ќ±ралымен зерттеу аќпаратты беру базасында, яѓни АБЖ.
Шапшањ (тікелей) басќару ж‰йені енгізу экономикалыќ тиімділігін алуѓа
м‰мкіндік береді, -----------------
а) µндіріс кµлемініњ ±лѓаюымен шартты-т±раќты шыѓындарды тµмендету
(технологиялыќ ќондырѓыларды жаќсы ќолдану салдарынан (болѓандыќтан) жєне
кєсіпорын ж±мысыныњ бір ќалыптылыѓы артуы);
б) шыѓынныњ коэффициенттерін алынатын µнімніњ бірлігіне тµмендету
арќылы энергиялардыњ барлыќ т‰рін, жартылай фабрикаттарды, материалдарды,
шикізатты ‰немдеу;
в) µнімніњ сапасын жаќсарту салдарынан µнімніњ µзіндік ќ±ны тµмендету;
г) µндіріс кµлемі ±лѓаюынан пайда (кіріс) µсімніњ артуы;
д) артыќ (ќордаѓы) материалдардыњ ќ±ндылыѓы нормадан тыс азаю
салдарынан айналымдаѓы ќ±ралдардыњ босауы;
е) жалаќыныњ µсімін арттыратын, ж±мыс µнімділігініњ µсімі арќасында
ж±мысшылардыњ жалаќысын біршама ‰немдеу;
ж) ќызметкерлер бµлімі м‰мкін босатылу салдарынан жалаќыны абсолютті
(м‰лде) ‰немдеу;
з) кєсіпорынныњ шыѓын коэффициенттерін тµмендету жєне µндірістіњ
кµлемі артуы арќылы к‰рделі саласында жєне ±ќсас к‰рделі ќаржы бµлуге
ќатысты ‰немдеу.
АБЖ-ні Фосфорлы заводќа енгізу 2 кезењде ж‰зеге асыру ±йѓарылады:
Бірінші кезењде келесі есепті шешуді ќамтамасыздандыру керек:
-толыќ фосфорлы заводтыњ техника-экономикалыќ кµрсеткіштері ќорытынды
есебі бойынша;
-сан жєне сапа кµрсеткіштері бойынша кєсіпорын жоспарын орындауды баќылау;
----------------------------------- ------------------
-ќазіргі заманѓа сай µндірістіњ шикізат, электро жєне энергоресурстармен
ќамтамасыздандырылуын баќылау;
-ќ±рал-жабдыќтардыњ жаѓдайын баќылау;
-дайын µнімніњ уаќытында тиелуін баќылау;
-технологиялыќ режимді (ережені) оњтайландыру маќсатымен негізгі техникалыќ
агрегаттыњ статистикалыќ деректер жиналуынан апатты табу (білу).
Екінші кезењде ж‰йе технологиялыќ компоненттердіњ (ќ±рамдас бµлік)
режимін оњтайландыру, синтезделген анализді, ж‰ктелу ‰йлестігін
ќамтамасыздандыру керек.
Ж‰йеде ±йымды- экономикалыќ басќарудыњ келесі есептері шешіледі:

-ќазіргіні жєне болашаќтаѓыны жоспарлау;
-кєсіпорынныњ экономикалыќ єрекетін (ісін) талдау жєне есептеу;
-толыќ кєсіпорында жєне µндірістегі ж±мысы бойынша экономикалыќ
кµрсеткіштерді басќаруды ќызметкерге шапшањ т‰рде беру, сонымен бірге
анализ жоспарланѓан кµрсеткіштерден ауытќу жєне оларды жою ‰шін басќарушы
ыќпалды (єсерді) беру.
Б±л ‰шін бірінші кезекте мыналар болады:
-техпромфинсоциланды т‰зету жєне жасау;
-ќуаттылыќты ќолдану жєне басќару;
-µнімніњ шыѓуын басќару.
Б±л ж‰йеде негізгі аќпарат кµздері ±йымды-экономикалыќ басќару,
басќарудыњ єрт‰рлі сатысында жасалѓан, єрт‰рлі ќ±жаттар болады. Жасалѓан
ќ±жаттардыњ жалпы саны 6000 тєулікке жуыќ жасалады.
АБЖ ТП-њ негізгі экономикалыќ тиімділігініњ кµрсеткіштері келесі
т‰рде:
-жылдыќ экономикалыќ тиімділік;
-АБЖ ТП ќ±ру ‰шін тиімді шыѓынныњ коэффициенті;
-ж‰йеніњ µтелімділік мерзімі.
Б±л жоспарланѓан дипломдыќ ж±мыста шлакты жєне феррофосфорды
араластыру процессін басќару ж‰йесі АБЖ ТП-њ мањызды ќ±рамды бµлігі болып
табылады. Ж‰йеніњ маќсаты-технологиялыќ процесстіњ параметрлерін
оњтайландыру (температура, ќысым жєне т.б). Параметрлер неѓ±рлым
оњтайланса, соѓ±рлым б±л технологиялыќ процесс т±раќты болады. Процестіњ
т±раќтануы апат саныныњ азаюына (тµмендеуіне) єкеледі, яѓни электроэнергия
жєне ремонт шыѓындары тµмендейді.
АБЖ ТП-ѓа енгізілген жылдыќ экономикалыќ тиімділікті есептеу ‰шін АБЖ
ТП-ны енгізуден кейін жєне алдында алынѓан пайданы (кіріс) аныќтау ќажет.
Жылдыќ экономикалыќ тиімділік келесі формуламен аныќталады:
Э=[Q-(C+EHК)]-[Q-(C+Eн К)],
м±нда Q-АБЖ ТП-ны енгізу б±рын негізгі цехтардаѓы µнімді орындаудыњ
(ж‰зеге асыру) жылдыќ кµлемі;
Q-АБЖ ТП-ны енгізгеннен кейін µнімді орындаудыњ жылдыќ
кµлемі;
C-АБЖ ТП-ѓа енгізу б±рынѓы сары фосфордыњ жылдыќ
орындаудыњ жылдыќ µзіндік ќ±ны;
C- АБЖ ТП-ѓа енгізгеннен кейінгі сары фосфордыњ жылдыќ
орындаудыњ жылдыќ µзіндік ќ±ны;
Eн =0,3-к‰рделі ќаржы бµлудіњ экономикалыќ тиімділігініњ
жалпы салалы нормативті коэффициенті;
К- ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Экономикалық тиімділік есебі
Табиғатты қорғаудағы экономикалық тиімділік
Тиімділік инвестиция анализі
Экономикалық тиімділік және оның көрсеткіштері
Шағын бизнес экономикалы дамудың негiзгi факторы ретiнде
Өндіріс факторлары:біріктіру әдістері және тиімділік
Кәсіпорынның тиімділік міндетінің экономикалық пайдадағы ролі
Өндірістің тиімділік әдістемесінің негіздері. Ұсыныс пен сұраныс
Өндірістің тиімділік әдістемесінің негіздері. ұсыныстың теориясы
Өнімді жаңартудағы тиімділік және оны ынталандыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь