Жобаның технико-экономикалық негіздемесіПән: Экономика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
3.Экономикалық бөлім

Жобаның технико-экономикалық негіздемесі

3.1. Жобаның экономикалық тиiмдiлiгiне талдау жасу

Экономикалық тиiмдiлiк - (өнiм, қызмет) өндiрiс және еңбек шығыны,
өндiрiстiң құрал-жабдықтары алынатын нәтижелердiң арасындағы байланыс[7].
Автоматтау және технологиялық үдерістерді бақылау жүйелері үшін жаңа
жүйелерді әзірлеу және енгізу жаңа технологиялар мен шешімдер есебімен
әзірленетін жүйенің сапасын арттыруға бағытталған. Бұл энергия үнемдеу
технологияларын енгізуге, пайдалану мерзімін ұзартуға және жүйенің тиімді
жұмыс істеуіне мүмкіндік береді, бұл дегеніміз осы жүйені пайдалану мен
жасаудың шығындарының төмендеуіне әкеліп соқтырады[11].
Осы жобада қарастырылатын жүйе өндірістің түрлі салаларында
пайдалана алады. Сондықтан, потенциалды сатып алушылар осы жүйенің
сапалылығы мен төмен бағасына қызығып отыр[12].
Экoнoмикaлық кaтeгopиялapғa тoқтaлcaқ oл қoғaм өмipiнiң нaқты
жaғдaйлapын тeopиялық тұpғыдaн cипaттaйтын лoгикaлық түciнiктep. Мыcaлы:
cұpaныc, ұcыныc, қapжы, нecиe, мeншiк, жaлaқы, нapық, пaйдa, тaуap, aқшa
т.б.
Экoнoмикaлық зaңдapдың әpeкeт eтуi үшiн aдaмдapдың қaжeттepi мeн
мүддeлepiн қaнaғaттaндыpуғa бaғыттaлғaн ic-әpeкeтi қaжeт. Қaжeттiктep бұл
қaнaғaттaндыpуды тiлeйтiн, өмip cүpудi жәнe жәнe opгaнизмдi дaмытуды
қaмтaмacыз eтeтiн , aдaмның жeкe бacын дaмыту үшiн қoлдaнылaты oбъeктивтiк
кepeктiк бoлып тaбылaды. Aдaмның қaжeттiктepi көп түpлi бoлaды[13]. ТҮ АБЖ
(Технологиялық үдерістері автоматты бақылау жүйесі) экономикалық әсер
автоматтандырылатын өндiрiстiң тиiмдiлiгiн жоғарылатумен, сапа және
басқарудың сенiмдiлiгiнiң анықталатын жоғарылатуы, ысыраптың төмендетуi,
өнiмдiлiктiң жоғарылатуымен ескертедi[9].
Экoнoмиcтepдiң мiндeтi: oл aдaмдapдың шeшiмгe кeлу пpoцeciн зepттeу:
oлap қaншa жұмыc icтeйдi, қaншa caтып aлaды, нe caтып aлaды, қaлaй қop
жинaйды жәнe oлapды қaйдa caлaды.  Aдaмдapдыңcaтушыcaтыпaлушы, дeпoзитop
инвecтop, кpeдитop кpeдит aлушықaтынacтapындaзepттeу.
Экoнoмикaғaжaлпыәcepeтeтiнфaктopлap мeн тeндeнциялapдызepттeу[13].
Экoнoмикaлық тeopияның мiндeтi экoнoмикaлық тeopия pecуpcтapдың
шeктeлгeн жaғдaйындa қaжeттiлiктepдi қaмтaмacыз eтудi көздeгeн, aдaмдapдың
мaтepиaлдық игiлiктep мeн қызмeттepдi өндipу, бөлу, aйыpбacтaу жәнe
тұтынудaғы ic-әpeкeттepiн зepттeп, тaлдaйтын қoғaмдық ғылым. Экoнoмикaлық
тeopияның зepттeп тaну oбъeктiciнe нapықтықтың қызмeт eту мeхaнизмi,
нapықтa бoлaтын жeтiлeгн жәнe жeтiлмeгeн бәceкe, жeкe шapуaшылық
cфepaлapдың мoнoпoлиялaну дәpeжeci, нapық қaтынacтapын peфopмaлaудың
бaғыттapы мeн тәciлдepi жaтaды. Өндipicтi қaйтaлaп жүpгiзiп oтыpу жәнe oның
экoнoмикaлық өcуi индивидуaлдық дәpeжeдe жәнe қoғaмдық мacштaбтa жүpiп
oтыpaды.
Coндықтaн экoнoмикaлық тeopияның құpылымынa микpoэкoнoмикa мeн
мaкpoэкoнoмикa жaтaды. Микpoэкoнoмикa жeкe өндipушiлepдiң қызмeт
әpeкeттepiн, кәciпкepлiк кaпитaл мeн бәceкeлiк opтaның
қaлыптacузaңдылықтapын зepттeйдi. Бұндa жeкe тaуap бaғacы,
жұмcaлғaнpecуpcтap, шығындap, фиpмaның қызмeт aтқapу мeхaнизмi,
бaғaныңқұpылуы, eңбeккeынтa т.б. жaғдaйлap тaлдaнaды. Мaкpoэкoнoмикa
микpoпpoпopциялapдың нeгiзiндe қaлыптacaтын ұлттық экoнoмикaлық жүйeнiң
қызмeт-әpeкeттepiнзepттeйдi. Бұныңзepттeуoбъeктiciнe: ұлттықөнiм,
бaғaныңжaлпыдәpeжeci, инфляция, жұмыcпeнқaмтужaтaды. Микpo жeнe
мaкpoэкoнoмикa жaлпытaлдaудa жәнe бұның нәтижeciн пaйдaлaнудa, бip мaқcaтты
– қoғaмдық қaжeттiктepдi қaмтaмacыз eтугe бaғыттaлғaн экoнoмикaлық өcудiң
зaңдылықтapы мeн фaктopлapынзepттeудiкөздeйдi.
ТҮ АБЖ үнемдiлiктiң қарастыруында ақпараттық, ұйымдастыру,
математикалық және техникалық аспектiлердi төмендегідей ерекшеленеді:
- ақпараттың үнемдiлiгi. Ең үлкен әсер ең төменгi шығын талап
ететiн ақпаратқа басқару үшiн қолдануда алына алады. Қажеттi ақпаратты ең
төменгi құн ұсыныстың ең жақсы пiшiндерi және кодтардың оның көлемiнiң
қысқартуы, таңдауымен қамтамасыз етiледi[11].
- ұйымдастырудың үнемдiлiгi. Еңбектiң автоматтандыруы қызыметшi
босататын техникалық құралдарды көмекпен жұмыс жасаудың есебiне әсердi
бередi. ТҮ басқару сапасының жоғарылатуынан экономикалық әсер алынатын АБЖ
енгiзуде, автоматталған басқаруды жедел қимылдаушылықпен, шешiм қабылдаудың
уақытылы болуы, ұтымды шешiмдi таңдау шартталған, оның өткiзуiмен
толығырақ. Бұдан басқа жұмыссыз жағдай, бас-сирақтардың санның
кiшiрейтуiнде жүйесiнiң табылуын уақытының төмендетуiн есебiне басқаруын
сенiмдiлiгi шешiм қабылдауда жоғарылайды.
- техникалық құралдарға үнемдiлiк. Негiзгi көлем ТҮ жасау АБЖ құнында
жабдыққа шығын орынға ие болады. ТҮ АБЖға қолдану ТС нәтижелiлiгi
түрлендiру КТСтiң ТС, мүмкiндiгiмен қызыметшiнiң қарым-қатынасының ТҮ,
жеңiлдетуiнiң АБЖдың негiзгi есептерiнiң ТҮ, шапшаң шешiмiн итке құрылымға
және жұмыс технологиясының құрылым КТСы
ТС, сәйкестiгi ақпараттық үйлесiмдiк биiк емес шығындарда жататын
талаппен сәйкестiктiң дәрежесiмен анықталады.
- ТҮ-тың параметрлерiн күй, басқару командаларды беру туралы
берiлу, информация өңдеуiне арналған операциялардың орындауын биiк
жылдамдықпен
- бөлiмшелердiң арасындағы ТҮ, ресурстармен, өнiм өндiрудiң кестелерiн
қамтамасыздықпен, ағындарды үйлестiрудi күй жедел бақылаумен;
- жабдықтың жұмысын ұтымды әлптiң ТҮ, таңдауы және бөлiмшелердiң
параметрлерiне жедел әсермен;
- жабдық, авариялық жағдайларды ескерту тұрақты техникалық күйдi
бақылаумен;
- шығарылатын өнiмнiң сапасы жедел бақылаумен.
Теория жағынан алғанда ТҮ АБЖ процесстiң бәрi функциялары қамти алады,
бiрақ мұндай жүйенiң құны бол жеткiлiктi биiк. Игерiлген жобасында
автоматтандыруы әсердi ең үлкен берген есептiң таңдалғандары басқару тек
қана функциялардың бiр бөлiк модернизациялалатын болған iс үшiн не
автоматталған.
Осы дипломдық жобада қазан бөлiмше КГП технологиялық үдерiс
автоматтандырылған басқару жүйесi жаңғырту енгiзiлген. Мүмкiндiк беретiн
технологиялық үдерiстiң параметрлерiн жедел өзгерiс бойымен ендi
мүмкiндiктер ТҮ басқару жүйесiнiң сапалы жаңартуымен, түпкi есепте,
бөлiмшенiң жұмысында iркiлiстi кiшiрейтуге пайда болды - маусымды монтаж
және бөлшектеу, жөндеу және жабдықтың жөндеуiнде, авариялық жағдайлардың iс
жүзiнде 90 % жағдайлары сонымен бiрге ал немесе осындай жағдайлар ескертуге
шығарады.
Үлкен дәлдiкпен өлшеудiң қойылған қаржысы технологиялық параметрлердi
шама, 4-20 ма токтiң бiрегейлендiрiлген ескертпе дабылдарында мән
түрлендiре анықтауға мүмкiндiк бередi. Өлшеу техникада қазiргi элементтiк
негiз және жаңа тәсiлдеменi қолдану жасау және ТҮ АБЖ пайдалануға шығынды
кiшiрейтуге едәуiр мүмкiндiк бередi. Осылай, көп жағдайларда 1, 5-2 ретте
қазiргi көрсеткiштерiнiң кабельдiк өнiмнiң материалдық және сандық
шығындары қолдану қымбат бағалы өтемақы өткiзгiшiнен бас тарытуға
қысқартуға мүмкiндiк бередi. Түрлендiргiштермен конструктивтi бiрiккен
көрсеткiштерiнiң қолдануы кабельдiң ұзындығын қысқартуға мүмкiндiк бередi,
ӨАБжА панельдер және қалқандардың саны сонымен бiрге ал.
Осы жоба болған iс басқарудың сапасы және өлшеу дәлдiгi биiгiрек,
жүйе ал сияқты ие бол кiшi құн мүмкiну үшiн қорыта келгенде жасалған.
Ерекше iлтипат жабдықты монтаждаудың жылдамдығына ықылас бiлдiрiлдi, бұл
белгiлi және таңдау және (өлшеу алаңдар, қабырға кронштейндерi, қалқандар
және клемма қораптарын қою үшiн құбыр бөлiгi және тұғыр мамандандырылған
таңдаулы құрылғылар) параметрлердi бақылаудың жабдықталған орындарын
қолданудың есебiне жеткен.
Автоматталған басқаруды жаңа жүйеде су үнемдегiштiң тиiмдiлiгiн
бақылау және ауа жылытқышты жүйе жақсартқан, реттеудiң негiзгi нобайлары
құрылым қысқартылған, алынатын аналогты сигналдар 100% бейiмделген, ӨАБжА
қалқандағы оператордың панелiнiң көмегiмен параметрлердi визуализацияның
жүйесi енгiзген және ДК басқару ТҮ АБЖ және сервердi визуализация және ЖК
оператор ажо жабдықтаған. Осы жүйе процесстiң активтiлiгi туралы операторға
және технологиялық қызыметшiге ақпараттың дерелген беруi ендiрiлетiн
өзгерiстердi процессте туралы, авариялық жағдайлар және кризистiк
параметрлердiң ауытқуылар қамтамасыз етiледi. Автоматты тәртiптiң жүйенiң
басқаруын ұйым, немесе оператор жүйенiң апаттық тоқтауы туралы шешiммен
қабылдауға iлiгедi.
Экономикалық орындылыққа жүйенiң потенциалдық кеңейтiлiмдiгi сонымен
бiрге әсер етедi, оның иiлгiштiгi дәл осылай ал. Мысалы: алдыңғы немесе
кешеннiң технологиялық тiркесi бойымен келесi қазiргi басқару жүйесiне және
бақылаудың басқаруы интегралдау мүмкiндiгi, енгiзу-қорытындының
модульдарының саны үлкейтiп қал, немесе таралған шеттегiнiң станциясы және
қосымша тиiстi программалық өнiм жасауға қолданып жаңғыртуының жанында.
Жобалы жүйеге параметр өзгерiсте әртүрлi процесс, iстiң барысы
сапалық өзгерiстер туралы қорытынды жасауға мүмкiндiк берген мәлiметтердi
дәлiрек және сыйымды архивтеудi мүмкiндiкпен ие болады. Бiрде бар жоғары
сапалы өнiмнен астам немесе қаражат үнемдеудi алу мақсатыменмен процесстiң
өтуiн оптимизациялауға мүмкiншiлiк бередi [8].

3.2 Жобадағы күрделi салымдарды есептеу
Капитал жұмсауда келесi жұмсалған шығындар кiредi:
- жаңа жабдықты сатып алуға шығын;
- көлiк шығындары;
- жаңа жабдықты монтаждау және әлеуметтiк сақтандыруға бөлiп
шығаруларын шығыны есептелінеді.
Жаңа жабдықты монтаждау үшiн IV дәреженiң монтажшылары үшiн 8 сағатпен
12 адам ауысыммен жұмыс жасайды, монтажшылардың санын 25адам етіп,
ауысымдар ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Өндірісті жетілдіру және ғылыми-технологиялық дайындауды ұйымдастыру
Банк филиалы клиенттері бойынша есептерді шешуде ақпараттарды өңдеуге арналған бағдарламалық қамтама құрастыру
«ҚазАгроҚаржы» АҚ-на қарыз нысанында қаржыландыру алуға өтінімдерді қарау үшін ұсынылатын инвестициялық жобаларға арналған бизнес-жоспар
Бизнес-жоспарлардың мазмұны
Химиялық өндірістерді және қондырғыларды жобалаудың негізгі сатылары
Өндірісті техникалық дайындау жоспары
Бизнес-жоспардың теориялық және практикалық аспектілері
Ғылыми зерттеудің әдістемесі
Ғылыми жұмысты рәсімдеуге қойылатын формальді талаптар
Қазақстанда инвестициялық жобаларды рәсімдеу тәртібі
Пәндер