Тұлғаны қалыптастыруда дене тәрбиесінің маңызыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
№2-модуль. Біртұтас педагогикалық процестің теориясы мен практикасы.
Тәрбие теориясы.
1-тақырып. Тәрбие процесінің мәні мен адам өміріндегі қызметі. Тәрбиенің
заңдылықтары мен принциптері.

Дәріс мазмұны.
Тәрбие процесі, оның мәні мен өзіндік ерекшеліктері. Көрнекті
ағартушылар мен педагогтардың адам өміріндегі тәрбиенің қызметі жайында
пікірлері. Тәрбиенің өзіндік ерекшеліктері.
Тәрбие және жеке тұлғаны әлеуметтендіру процесінің маңыздылығы мен
ерекшеліктері. Адамдардың мінез-құлқы әлеуметтендірудің объектісі ретінде.
Әлеуметтендіру – мәдени элементтерді түсіндіру, әлеуметтік мұраттар мен
құндылықтарды игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру.
Жеке тұлғаны қалыптастырып дамытуда өзін-өзі тәрбиелеу мен қайта
тәрбиелеудің маңызы. Өзін-өзі тәрбиелеудің жолдары. Қазіргі кезде білім
беретін оқу орындарындағы тәрбиенің ерекшеліктері. Бүгінгі таңда тәрбие
жұмысын ұйымдастыруда жаңа көзқарастар жүйесін басшылыққа алу маңыздылығы.
Тәрбие заңдылықтары мен принциптері, олардың өзара байланысы.
Негізгі ұғымдар: тәрбие процесі, мәні, ерекшеліктері, қызметі, өзін-өзі
тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу, тәрбие жұмысына жаңа көзқарастар, тәрбие
заңдылықтары, принциптері.

2-тақырып. Тәрбие түрлері мен мазмұны.

Дәріс мазмұны.
• Ақыл-ой тәрбиесі.
Оқушылардың ақыл-ой тәрбиесі мен дамуы. Көрнекті ағартушылар мен
педагогтардың еңбектерінде ақыл-ой тәрбиесі туралы көзқарастар. Ақыл-ой
тәрбиесі және білім беру. Жеке тұлғаның парасат (интеллект) мәдениетін
қалыптастыру.
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері мен мазмұны. Балалардың ақыл-ой күші мен
қабілеттерінің дамуы. Зейін, түйсік, ойлау, сөйлеуді қалыптастыру және
дамыту. Ақыл-ой әрекетінің амалдары мен біліктерін қолдануды үйрету. Ақыл-
ой еңбегінің гигиенасы. Балалардың ақыл-ой тәрбиесінде халық дәстүрлері мен
құралдарын қолдану. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттерін жүзеге асыруда жаңашыл
педагогтардың тәжірибесі.
Негізгі ұғымдар: ақыл-ой, ақыл-ой күші мен қабілет, зейін, түйсік,
ойлау, сөйлеуді қалыптастыру, ақыл-ой әрекеті, ақыл-ой еңбегінің гигиенасы,
ақыл-ой мәдениеті, рухани даму.

• Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.
Дүниетаным жеке тұлғаны қалыптастырудың өзегі. Дүниетанымның
философиялық негіздері. Дүниетаным және діни тәрбие мәселесі. Діннің
имандылық-тәрбиелік қызметі.
Ғылыми дүниетаным туралы ұғым. Ғылыми дүниетанымның мәні мен негізгі
құрамды бөліктері. Азаматтардың діни сенім бостандығы. Жеке тұлғаның
құндылық бағыттары. Оқушылардың дүниетанымын оқу және сыныптан тыс жұмыстар
жүйесінде қалыптастыру. Оқушыларда ғылыми дүниетанымды қалыптастырудың
педагогикалық шарттары.
Негізгі ұғымдар: дүниетаным, ғылыми дүниетаным, имандылық тәрбиесі,
діни сенім бостандығы, тұлғның құндылық бағыты.

• Азаматтық тәрбие.
Азаматтық тәрбие туралы ұғым. Қоғамдық өмірде жастардың азаматтық
тәрбиесінің мәні. Азаматтық тәрбиеде оқушылардың қоғамдық-саяси сенімдерін
қалыптастырудың маңыздылығы. Саяси тәрбие жеке тұлғаның жалпы мәдениетінің
идеялық негізі. Егемен Қазақстанда жас өспірімдерді елжандылыққа,
бейбітшілікті сүюге, ұлтаралық келісімге, барлық ұлттар мен ұлыстардың
мәдениетін танып білу және оны силауға тәрбиелеуде азаматтық тәрбиенің
атқаратын қызметі. Жалпыадамзаттық құндылықтарын қалыптастыру.
Азаматтық тәрбиенің міндеттері, мазмұны, формалары мен құралдары. Оқушы
жастардың азаматтық тәрбиесінде олардың саяси тәрбиесін жетілдірудің
маңыздылығы. Мектепте оқушылардың саяси сенімдерін қалыптастыру жолдары.
Оқушылардың қоғамдық-саяси және азаматтық сенімдері мен мұраттарын
қалыптастыруда адамгершілік және құқықтық тәрбиенің ерекшеліктері.
Мемлекеттік рәміздердің азаматтық тәрбиедегі рөлі.
Негізгі ұғымдар: қоғамдық-саяси, азаматтық тәрбие, азаматтық сенім,
мұрат, ұлтаралық келісім, ұлттар мен ұлыстар, жалпы адамзаттық құндылықтар,
мемлекеттік рәміздер.

• Адамгершілік тәрбиесі.
Адамгершілік тәрбиесі туралы ұғым. Жеке тұлғаны жан-жақты дамытуда
адамгершілік тәрбиесінің жетекші рөлі. Адамгершілікке тәрбиелеу -
адамгершілік сана, сезім және мінез-құлықты қалыптастыру процесі. Тұлғаның
адамгершілік ұстанымы – азаматтық борышы мен жауапкершілігінің және
қоғамдық белсенділігінің көрінісі. Адамгершілік және қоғамдық мораль
мәселесі. М.Жұмабаев адамның құлық сезімдерін тәрбиелеу жайында пікірі.
Қазіргі кезде жас өспірімдердің адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеуде
адамгершілік мұраттар мен құндылықтарын сақтауды қалыптастырудың
маңыздылығы (ізгілік, елжандылық, достық, ұлтаралық қарым-қатынас).
Жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесінің ерекшеліктері.
Мектепте адамгершілік тәрбиесін ұйымдастыру. Этикалық әңгімелер.
Адамгершілік тәрбиесі және халықтық тәлім-тәрбие. Адамгершілік тәрбиесі мен
өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі.
Жыныстық тәрбие. Оқушылардың қаталдыққа, озбырлыққа, жыныстық және
басқада адамгершілік қасиеттерге қайшы келетін әрекеттерге және түрлі
насихат жұмыстарына (кино, баспасөз құралдары, көгілдір экран т.б.) қарсы
сезімдерін тәрбиелеу.
Негізгі ұғымдар: адамгершілік, адамгершілік тәрбиесі, адамгершілік
сана, сезім, мінез-құлық; адмгершілік ұстаным, азаматтық борыш, қоғамдық
белсенділік, қоғамдық мораль, адамгершілік мұрат, құндылық; этикалық
әңгіме, жыныстық тәрбие, салауатты өмір салты.

• Эстетикалық тәрбие.
Эстетикалық тәрбие туралы ұғым. Тұлғаны жан-жақты дамытуда эстетикалық
тәрбиенің мәні мен міндеттері. Н.К.Крупская, А.В.Луначарский,
А.С.Макаренко және аль-Фараби, Сайф Сараи, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин,
А.Байтұрсынов, М.Жұмабаевтың, А.Жұбановтың эстетикалық тәрбие жайында
айтқан пікірлері. Оқушылардың көркемөнер-эстетикалық мәдениетін
қалыптастыру. Өскелең жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беру жүйесі.
Эстетикалық тәрбиенің мазмұны мен құралдары. Оқушылардың эстетикалық
санасы мен сезімін, мұраты мен талғамын, көркемөнер шығармашылық
қабілеттерін тәрбиелеу және дамытудың маңыздылығы. Оқу және оқудан тыс
жұмыстардағы эстетикалық тәрбиенің құралдары. Сабақта оқушылардың
эстетикалық мәдениетін қалыптастыру мүмкіншіліктері.

Қазіргі кезде адамдарда ізгілік пен адамгершілік қасиеттерінің тапшылық
жағдайында эстетикалық тәрбиені жетілдірудің маңыздылығы. Жастардың
эстетикалық тәрбиесінде Қазақстан Республикасындағы көпұлтты мәдени
ортаның жетістігін пайдалану. Тұлғаның ақиқат өмірді эстетикалық тұрғыдан
қабылдауында табиғат пен заттық құндылықтарды пайдалану.

Эстетикалық тәрбие және халықтық тәрбиенің өзара бірлікте болуы.
Отбасында балаға эстетикалық тәрбие беру қажеттілігі. Өнерде және өмірде
сұлулықты жасай білу, оған қажетсіну сезімін қалыптастыру. Оқушылардың
эстетикалық жағынан өзін-өзі тәрбиелеуі, оларды ынталандыру жолдары.

Негізгі ұғымдар: эстетика, эстетикалық тәрбие, эстетикалық сана, сезім,
қабілетті тәрбиелеу; эстетика құралдары, тұлғаның эстетикалық дамуы,
эстетикалық жүйе, көпұлтты мәдени орта, заттық құндылықтар.

• Дене тәрбиесі
Тұлғаны қалыптастыруда дене тәрбиесінің маңызы. Өскелең жас ұрпақтың
денсаулығын жақсарту - педагогикалық-әлеуметтік маңызды мәселе.
М.И.Калинин, Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, А.С.Макаренко, П.Ф.Лесгафт
балалардың дене тәрбиесі жайында. Жеке тұлғаны дамытуда дене тәрбиесінің
жүйесі.

Орта мектепте оқушыларға дене тәрбиесін берудегі мақсат пен міндеттер.
Оқу және оқудан тыс дене тәрбиесі. Дене шынықтыру сабағы. Спорттық
үйірмелердің жұмыстары. Жарыс. Туризм. Шынығу. Дене тәрбиесінің ақыл-ой
тәрбиесімен тығыз байланысы.

Қазіргі кездегі дене тәрбиесінің міндеттері. Валеологиялық тәрбиенің адам
ағзасын шынықтырудағы рөлі. Ұлттық ойындар – тәрбие құралы. Мектептен тыс
мекемелерде дене тәрбиесіне сай атқарылатын жұмыстардың мазмұны. Спорт
мектептері жұмыстарының ерекшеліктері.

Баланың отбасындағы дене тәрбиесі. Оқушылардың өздігінен дене тәрбиесімен
өздігінен шұғылдануын ынталандыру. Салауатты өмір сүру салтына тәрбиелеу.

Негізгі ұғымдар: дене тәрбиесі, дене шынықтыру сабағы, дене тәрбиесінің
жүйесі, спорттық үйірмелер, жарыс, туризм, шынығу, ұлттық ойындар,
мектептен тыс мекеме, спорт мектебі, валеологиялық тәрбие, ұлттық
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Оқушы тұлғасын қалыптастыруда, тәрбие үрдісі
Оқушылардың дене тәрбиесін қозғалыс-қимыл жаттығулары арқылы ұйымдастыру ерекшеліктері
Бастауыш сыныптарда қолданылатын тәрбие технологиялары
Оқушылардың дене тәрбиесі жүйесі
Мектеп, жанұя, қоғамдық ұйымдардың тәрбие жағдайындағы интеграциясы
Патриоттық қасиеттерді қалыптастыруды дене шынықтыруда пайдаланудың педагогикалық жолдары
Жанұя тәрбиесі
Эстетикалық тәрбие мен халықтық педагогика
Қазіргі мектепке дейінгі мекемелерде балаларды дене тәрбиесіне тәрбиелеудің теориялық негіздері
Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру тәжірибесінен
Пәндер