С++ программалау тілінің алфавитіЛатын алфавитінің әріптері.
1.А,В…Z,a,b,c…z;
2.0…9;
3.”, , {}, (), [], +,-,/,%,\,,’,.,:,<=,>=,>,<,=,-,!,&,*,#,
4. Өрнектеуге болмайтын символдар: бос орын: табуляция, жаңа жолға көшу.
5. Коментария жазу үшін орыс альфавиті қолданылады.

Идентификаторлар. Тілдің ең негізгі түсіністерінің бірі- идентификатор. Ол объектінің атауы ретінде қолданылады. (функцияның, айнымалының, константалардың)
Идентифатор төмендегі ережеге сай таңдалуы қажет:
1. Олар латын әріптерінің х немесе астын сызу басталуы қажет .
2. Оның ішінде латын әрпі және астын сызу белгілері қолданылуы мүмкін. Бөтен таңбаларды қолдануға болмайды.
3. Си тілінде кіші және үлкен латын әріптері өзгеше деп саналады.
4. Идентификатордың ұзындығы әр программаның жүйесінде әр түрлі ANSI стандарты бойынша 32 таңбадан аспауы керек . Си ++ те шектеуі жоқ.
5. Объектілердің идентификаторы тілдің, түйінді сөздерінің стандартты функциядан және библиотека аттарынан өзгеше болуы қажет.
Си программалау тілінде түсініктемеге көп көңіл қойылады. Ол программаны теруді жеңілдетеді. Каментарий мына /* және / таңбалармен шектеледі. / *Бұл түсініктеме */ Си++те мынадай тәсілі бар // мына таңбадан кейін тұрған символдың бәрін сол қатер аяғына дейін түсініктеме деп түсінеді.

Программалау ортасы – IDE–біріктірілген программалау ортасы – құралдар жиынтығынан тұрады. Ол құралдар: программаны жазуға, өңдеуге
Қолданылған әдебиеттер
1. Информатика и образование 2’99 Графика в Turbo C Paintbrush.
2. Самоучитель программирование в Turbo C 7,0 и BCB Н.Культин.
3. Turbo C 7.0 начальный курс учебное пособие. Фаронов В.В.
4. Turbo C учебник Немнюгин С.Д.

С++ программалау тілінің алфавиті
Латын алфавитінің әріптері.
1.А,В...Z,a,b,c...z;
2.0...9;
3.”, , {}, (), [], +,-,,%,\,,’,.,:,=,=,,,=,-,!,&, *,#,((,
4. Өрнектеуге болмайтын символдар: бос орын: табуляция, жаңа жолға көшу.
5. Коментария жазу үшін орыс альфавиті қолданылады.

Идентификаторлар. Тілдің ең негізгі түсіністерінің бірі-
идентификатор. Ол объектінің атауы ретінде қолданылады. (функцияның,
айнымалының, константалардың)
Идентифатор төмендегі ережеге сай таңдалуы қажет:
1. Олар латын әріптерінің х немесе астын сызу басталуы қажет .
2. Оның ішінде латын әрпі және астын сызу белгілері қолданылуы
мүмкін. Бөтен таңбаларды қолдануға болмайды.
3. Си тілінде кіші және үлкен латын әріптері өзгеше деп саналады.
4. Идентификатордың ұзындығы әр программаның жүйесінде әр түрлі ANSI
стандарты бойынша 32 таңбадан аспауы керек . Си ++ те шектеуі жоқ.
5. Объектілердің идентификаторы тілдің, түйінді сөздерінің стандартты
функциядан және библиотека аттарынан өзгеше болуы қажет.
Си программалау тілінде түсініктемеге көп көңіл қойылады. Ол программаны
теруді жеңілдетеді. Каментарий мына * және таңбалармен шектеледі. *Бұл
түсініктеме * Си++те мынадай тәсілі бар мына таңбадан кейін тұрған
символдың бәрін сол қатер аяғына дейін түсініктеме деп түсінеді.

Программалау ортасы – IDE–біріктірілген программалау ортасы – құралдар
жиынтығынан тұрады. Ол құралдар: программаны жазуға, өңдеуге,
компиляциялауға, құрастыруға (компановка) және жөндеуге (отладка) арналған.

Сонымен қатар, ортада мынадай қосымша мүмкіндіктері арастырылған:
– Монитор экранында бірнеше терезені бейнелеп және оның өлшемін қажетінше
өзгертіп, орнынан жылжытып қарауға болады;
– Мышь манипуляторын қолдану;
– Диалогтар блогы бар;
– Текст фрагментін өшіру және орналастыру мүмкіндігі бар;
– Басқа программаларды шақырып қолдану мүмкіндігі;
– Редакторда макротіл қолданылады.
IDE ортасының негізгі 3 компоненті бар: СС ++тілдерінің кең тарағаны turbo
C++ (Borland фирмасынан шыққан) ортасына қатысты сипаттау беріледі:
- Экранның жоғарғы бөліміндегі менюлер жолы;
- Экранның ортасындағы жұмысшы алаңы;
- Экранның төменгі бөлігінде қалыпты-күй жолы.
Менюлер жолы:
Менюден кейбір элементті таңдағанда диалогты блоктар экранға
шығарылады. Менюлер жолы менюдегі барлық командаларды қолдану жолын алады.
Ондағы қажетті менюді мышпен шерту немесе F10 тетігін басып қажетіне жылжып
бару арқылы екпінді етуге болады. Екпінді менюден басқару тетіктері мен
Enter пернесін басу арқылы команда таңдалады.
Команда таңдалғанда ішкі меню (команда қасында үшбұрышты символ болса)
немесе диалогты блок (команда қасында көп нүкте тұрса) ашылуы мүмкін, ал
команда қасында ештеңе болмаса ол тікелей орындала бастайды.
Диалогты блокта параметрлерді анықтау мынадай негізгі басқару
құралдарының: таңдау көрсеткіштері, күйін ауыстырғыштар, әрекеттер түймесі,
енгізу блогы, тізімдер блогы арқылы жүзеге асырылады.
Жүйеде меню екі түрде қатысуы мүмкін: толық немесе азайтылған. Мұның
қажетін орындау үшін:
Options\Full Menus командасы қолданылады, сәйкесінше OFF немесе ON
күйлері орнатылады.
Жүйеде кез-келген әрекет нақты бір терезеде орындалады. Бір уақытта бір
терезе екпінді бола алады, бірақ бірнеше терезе ашық болуы мүмкін.
Терезенің бірнеше түрі бар, оның әрқайсысының мынадай элементтері болады:
- тақырыптар жолы;
- терезені жабу маркері;
- айналдырғыш сызғыш;
- терезе өлшемін өзгерту бұрышы;
- экранға терезені толығымен ашу маркері;
- терезе мөлшері (1-ден 9-ға дейін).
Қалыпты күй жолы:
Экранның төменгі бөлігінде орналасқан. Төмендегідей функцияларды атқарады:
– Екпінді терезедегі орындалып отырған әрекетке байланысты қолдануға
болатын негізгі пернелер туралы мәлімет беріп отырады;
– Нақты көрсетіліп тұрған әрекетті орындау үшін менюден команданы
таңдаудың орнына перне белгісіне тышқан сілтеуішін қойып, сосын шерту
арқылы жеңілдету мүмкіндігі бар.
– Программада қандай әрекет орындалып отырғандын хабарлайды.
– Менюден таңдалған команда немесе диалогты блок элементтері туралы
қосымша бір жолдық кеңестер мен ұсыныстар береді.
Терезенің жүйелік менюі:
ALT – пробел пернелер комбинациясын басу арқылы терезенің сол жақ
жоғарғы бұрышында орналасқан жүйелік меню ашылады. Мұнда төмендегідей
командалар орналасқан:
About - бұл команда таңдалғанда диалогты блок ашылады, мұнда TURBO
C++ версиясы туралы және авторлық құқығы жайында информация беріледі. Бұл
терезе ESC немесе ENTER пернелерін басу арқылы жабылады.
Clear Desktop - командасы арқылы ашық терезелердің бәрі жабылып,
тізімдегі барлық анықтама өшіріледі. Жаңа проект құру барысында қолданған
тиімді.
Repaint Desktop - экрандағы бейнені регенерациялауды жүзеге асырады.
Transfer ішкі менюінің элементтері:
OptionsTransfer командасының көмегімен шақырылып ашылған диалогты
терезеден анықталып, орнатылған барлық прграммалардың аттары көрсетіледі.
Қажет программаның атын жүйелік менюден таңдап жүктеу керек.

File(ALT F) менюі терезелерге программаларды ашуға, енгізуге және
өңдеп сақтауға, сонымен қатар файлдарға әрекет қолдануға және DOS
операциялық жүйесі ортасына уақытша көшіп жұмыс жасауға, TURBO C++
ортасының жұмысын аяқтауға мүмкіндік береді.
FILE\OPEN командасын таңдағанда диалогта блок ашылады да, мұнда ашылатын
файл көрсетіледі.
Ашу үшін мынадай әрекеттің бірі орындалады:
1) Файлдың толық атын көрсетіп, REPLACE немесе OPEN түймесінің бірін
басу керек.
Open түймесі басылса, онда файл Edit редакторының жаңа терезесінде
ашылады, ал Replace түймесін басу үшін екпінді терезе болуы тиіс және
нәтижесінде таңдалған файл сол терезедегі программа орынына ашылады.
2) Файл аттарын метасимволдармен беру. Бұл жағдайда файлдар тізімін
спецификациясына байланысты елеп алуға болады.
Бұған дейін енгізілген файлдар спецификациясы тізімінен таңдау үшін ?
таңбасын қолдану керек.
3) Басқа файлдар мазмұнын қарауға болады, ол үшін файлдар тізімінен
басқа каталог атын таңдау қажет.
Енгізу блогында файл атын нақты немесе шаблондар арқылы енгізуге болады,
нәтижесінде файл бар болса ашады, әйтпесе сол ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Turbo Pascal программалау тілі
Паскаль тілінің алғашқы түсініктері
Турбо Паскальда тест дайындау
Бағдарламалау тілдері
С++ тілінде диаграмма тұрғызу
Turbo Pascal тілінде циклдармен жұмыс
Turbo Pasсal – программалау тілі
Турбо Паскаль бағдарламысының тарихы
Turbo Pascal программалау тілі туралы жалпы түсінік
Алгоритмдік тілдің негізгі мінездемелері. Алфавиті, ережелері және мәліметтер типтері
Пәндер