Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау және аралық аттестаттау өткізудің тәртібі


Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 44 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы
18 наурыздағы № 125 Жоғары оқу орындарында
білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі бұйрығына 2010 жылында бірнеше
өзгерістер енгізілді (ҚР БжҒМ 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 168, Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 17 мамырда 2010 г. №
6236 тіркелген; ҚР БжҒМ 2010 жылғы 1 қарашада № 506, Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 18 қарашада 2010 г.
№ 6640 тіркелген, ҚР БжҒМ 2011 жылғы 16 наурызда № 94,
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылғы 25 сәуірде №
6900 тіркелген).

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау,
аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жоғары оқу орындарында студенттердің үлгерімін ағымдық бақылау,
аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі (бұдан әрі –
Ереже) Білім туралы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 19-
тармақшасына сәйкес әзірленген және меншік нысаны мен ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан жоғары оқу орындарында студенттердің үлгеріміне
ағымдақ бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізу тәртібін
анықтайды.
2. Үлгерімді ағымдақ бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жоғары
білім алушылардың кәсіптік оқу бағдарламаларын және жалпыға міндетті
мемлекеттік стандартын игеру дәрежесін анықтау мақсатында өткізіледі.
3. Осы Ережеде мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі -
халықаралық практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім
алушылардың рейтінгін белгілеуге мүмкіндік беретін балл түріндегі білім
деңгейін бағалау жүйесі;
2) білім алушыларды қорытынды аттестаттау – студенттердің білім
деңгейіне сәйкес мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында
көзделген пәннің оқу бағдарламасын игеру дәрежесін айқындау мақсатында
жүргізілетін рәсім;
3) оқудың кредиттік технологиясы – дербестікке, білім алудың
таңдаулылығы мен кредит түріндегі оқу материалдарын игеру көлемі есебіне
негізделген өз бетімен білім алу және білімді шығармашылықпен игеру
деңгейін арттыруға бағытталған білім беру технологиясы;
4) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу
пәнін оны зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің
мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;
5) білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау – академиялық кезең
ішінде, кестеге сәйкес оқытушылар өткізетін аудиториялық және
аудиториялардан тыс сабақтарда студенттердің білімін кәсіптік оқу
бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру;
6) транскрипт (Transcript) – білімді бағалаудың балдық-рейтингтік
әріптік жүйесі бойынша кредиттері мен бағалары көрсетілген тиісті кезеңде
өтілген пәндердің тізбесі бар белгіленген нысандағы құжат;
7) пререквизиттер (Рrereguisite) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті
білім, икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер тізбесі;
8) Офис регистратор – білім алушылардың барлық оқу жетістіктерін
тіркеумен шұғылданатын және білім сапасын бақылаудың барлық түрлерін
ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз ететін
тұлға;
9) межелік бақылау – бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін)
аяқтағанда білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;
10) оқу үлгерімінің орташа балы (Grade Point Average - GРА) – аралық
аттестаттау пәндері бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық
аттестаттау пәндерінің балдық бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер
сомасының қатынасы ретінде білім алушының таңдаған бағдарлама бойынша бір
оқу жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің таразыланған орташа бағасы;
11) емтихан сессиясы - ЖОО-да студенттерді аралық аттестаттау кезеңі.

2. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау
және аралық аттестаттау өткізудің тәртібі

4. Студенттердің оқу жетістіктерін тексеруді жоғары оқу орны (бұдан
әрі – ЖОО) өзі дербес анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың түрлі
нысандары арқылы жүзеге асырады.
5. Студенттердің (білім алушылардың) оқудағы жетістіктері әріптік
балдық-рейтингтік жүйе бойынша жоғары оқу орындарында білімді бақылау және
бағалау бойынша мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарына сәйкес
бағаланады, оны дәстүрлі бағалау шкаласына аудару осы Ереженің 1-
қосымшасына сәйкес жүргізіледі
6. Студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау оқу пәнінің әр тақырыбы
бойынша өткізіліп, аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтардағы
бақылауды қамтиды. Ағымдық бақылау бағасы (жіберілу рейтингінің бағасы)
аудиториялық сабақтардағы ағымдық бақылау мен межелік бақылау
(аудиториялардан тыс сабақтар) бағаларынан жинақталады.
7. Үлгеріміне ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері,
әрбір орындаған тапсырмалары (күнделікті сабақтардағы жауап, үй
тапсырмаларын тапсыру, студенттің дербес жұмысы (бұдан әрі - СДЖ), межелік
бақылау) 100 балдық шкала бойынша бағаланып, үлгерімнің ағымдық бақылаудың
соңғы қорытындысы академиялық кезеңде алынған барлық бағалардың орта
арифметикалық қосындысы ескеріле отырып есептеледі.
Осындай әдіс аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде білім
алушылардың оқу жетістіктерін бағалау кезінде де қолданылады.
8. Кешкі бөлімде оқитын студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау
осы Ереженің 6-тармағына ұқсас жүргізіледі.
9. Сырттай бөлімде оқитын студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау оқу-
емтихан сессиялары басталғанға дейін де, сол кезеңде де жүзеге асырылады,
ол академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізіледі.
Бұл ретте сырттай бөлімде оқитын студент оқу-емтихан сессиялары
басталғанға дейін барлық түрдегі бақылау және есептеу-графикалық
жұмыстарды, курстық жұмыстарды (жобаларды), сондай-ақ үй тапсырмаларының
жекелеген түрлерін, СДЖ, пәндерді оқыту бағдарламасына сәйкес межелік
бақылауды тапсырады.
10. Күндізгі, кешкі және сырттай бөлімдерде оқитын студенттер бірыңғай
кәсіптік оқу бағдарламасы бойынша пәндерді бірдей көлемде оқиды. Пәндерді
оқытудың тақырыптық жоспарларында өзгешеліктер болады, ол оқудың түрлі
нысандары үшін оқытушылардың студенттермен байланысты жұмыстарының түрлі
көлемінде көрініс табады. Бұл ретте сырттай оқитын студенттерге оқу
материалдарының 80 пайызға дейінгі көлемін өз бетінше игеруіне рұқсат
етіледі.
11. Межелік бақылау бір академиялық кезең аралығында, бір оқу пәні
шеңберінде кемінде екі рет өткізіледі. Көлемі бір кредитті құрайтын оқу
пәндері ерекшелік ретінде алынады, олар бойынша межелік бақылау санын ЖОО
дербес айқындайды.
12. ЖОО-да студенттерді аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына,
академиялық күнтізбеге және мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру
стандарттары негізінде әзірленген кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес жүзеге
асырылады.
13. Студенттерді аралық аттестаттау емтихан тапсыру және сараланған
сынақ түрінде өткізіледі.
14. Студенттердің аралық аттестаттауын ұйымдастыру мен өткізу офис
регистраторға жүктеледі.
15. Аралық аттестаттау нәтижесі бойынша офис регистратор студенттердің
академиялық рейтингілерін құрастырады.
16. Емтихандар кестеге сәйкес тапсырылады және пәннің барлық кәсіптік
оқу бағдарламасы бойынша студенттердің оқу жетістіктерін тексеру түрі болып
табылады және академиялық кезеңдегі оқу жетістіктерін бағалауды көздейді.
17. Сараланған сынақтар студенттердің зертханалық және есептеу-
графикалық тапсырмаларды, курстық жұмыстарды (жобаларды) ойдағыдай
орындағандығын, сондай-ақ олардың бекітілген кәсіби оқу бағдарламасына
сәйкес кәсіби практикадан өткендігін тексеру нысаны болып табылады.
Сараланған сынақтар балдық-рейтингтік бағалау жүйесіне сәйкес қойылады
және сол жұмыстарға тиісінше кредиттер саны берілген жағдайда көшіру балына
есептеуде ескеріледі.
18. Емтихан сессиялары қысқы және жазғы болып бөлінеді.
ЖОО-да қабылданған академиялық кезеңге (триместр, тоқсан) байланысты
аралық емтихан сессиялар да болуы мүмкін.
19. Оқудың күндізгі нысаны үшін емтихан сессияларының кезеңділігі мен
ұзақтылығы мамандықтың оқу жұмыс жоспары және ЖОО-ның ғылыми кеңесінде
бекітілген академиялық күнтізбе бойынша анықталады.
Оқудың сырттай нысаны бойынша емтихан сессиясы және олардың кезеңдері
мен саны ЖОО-ның кеңесінде белгіленеді.
20. Офис регистратор оқудың барлық нысандары үшін емтихандар кестесін
тиісті факультеттің деканатымен бірлесе отырып жасайды, оқу ісі жөніндегі
проректор бекітеді және ол студенттер мен оқытушылардың назарына емтихан
басталмастан екі апта бұрын жеткізілуі тиіс.
21. Емтиханды өткізу үшін біліктіліктері сол пәннің бейініне сәйкес
келетін және әдеттегідей сол академиялық топта (толқында) оқыту сабақтарын
өткізбеген алдыңғы қатарлы профессорлар мен доценттер арасынан емтихан
қабылдаушылар тағайындалады.
22. Офис регистраторының жазбаша рұқсатынсыз емтихан өткізу рәсіміне
қатыспайтын тұлғалар жіберілмейді.
23. Факультет деканының (институт директорының) емтихан сессиясына
жіберу туралы өкімінде студенттің аты-жөні, курсы, мамандығы және
академиялық тобы көрсетіледі.
24. Емтихандық сессияға жіберуі екі кезеңнен тұрады:
1) бірінші кезеңде факультет деканының (институт директоры) жалпы
шешімімен оқу ақысын толық төлеген, пререквизиттер бойынша академиялық
қарызы жоқ, академиялық демалыста немесе ұзақ мерзімді емделуде жоқ
студенттердің сессияға жіберілуі жүзеге асырылады;
2) екінші кезеңде тиісті пән бойынша үлгерімнің ағымдық және межелік
бақылау қорытындысымен анықталатын рейтинг бағасы негізінде емтиханға
автоматты түрде жіберілу жүзеге асырылады. Аталған рұқсат беру әрбір
студенттің тегінің қарсы тұсына қойылған офис регистраторының тиісті
белгісімен емтихан ведомосы бойынша жүзеге асырылады.
25. Аталған пән бойынша рұқсатнама рейтингісінде жағымды бағасы жоқ
студенттер қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.
Курстық жұмыстарын (жобаларын) тапсырмаған студенттер тиісті пән
бойынша емтиханға жіберілмейді.
26. Факультет деканы (институт директоры) кейбір жағдайларда
(денсаулығына, отбасы жағдайына, қызметтік себептерге байланысты)
студентке емтиханды жеке кесте бойынша тапсыруға рұқсат бере алады.
Факультет деканына (институт директоры) аурулығы, сәбидің дүниеге
келуі, жақын туыстарының қайтыс болуы, қызметтік немесе оқу іссапарында
болуына байланысты жағдайларды растайтын анықтамалар тапсырылған жағдайда
емтиханды жеке кесте бойынша тапсыруға рұқсат беріледі.
27. Сырттай бөлім студенттерінің пән бойынша емтиханға жіберілуі
күндізгі бөлім студенттерінің емтиханға жіберілу тәртібі секілді жүзеге
асырылады.
28. Емтихандар ауызша, жазбаша, тест немесе аралас түрде өткізіледі.
Ауызша түрде бір күнде екі немесе одан көп емтихан тапсыруға рұқсат
етілмейді. Тест нысаны кезінде екі немесе одан да көп пәндердің бейіндік
және жақындық принципін сақтай отырып, емтихан кешенді түрде өтуі де
мүмкін.
29. Әрбір оқу пәні бойынша емтиханды өткізудің нысандары мен тәртібі
ЖОО-ның (факультет) Ғылыми кеңесімен академиялық кезең басталғаннан бастап
бір ай мерзімнен кешіктірілмей белгіленеді.
30. Емтиханға келген студенттің (білім алушылардың) қолында сынақ
кітапшасы болуы тиіс.
31. Емтихан кезінде студенттер пәннің оқу бағдарламасын және емтихан
қабылдаушының рұқсатымен анықтамалық әдебиетті пайдалана алады.
32. Қорытынды бақылау өткізу үшін офис регистратор тарапынан емтихан
қабылдаушыға студенттердің академиялық кезеңде жинаған балдары мен жіберілу
рейтингі көрсетілген бағалары қойылған емтихан ведомосын береді.
33. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау өткізу кезінде емтиханда алған
бағасы мен академиялық кезең ішіндегі үлгерімнің ағымдық бақылаудағы
бағалануының орташа балы есептеледі.
34. Емтиханда студенттің білім алушының үлгерімі білімді бағалаудың
балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады.
Оңды баға (А-, А өте жақсы, В-, В, В+ жақсы, Д- , Д+, С-, С, С+
қанағаттанарлық) оқу пәні бойынша емтихан ведомосы мен студенттің сынақ
кітапшасына алынған кредиттер саны көрсетіліп жазылады.
Қанағаттанарлықсыз F бағасы тек емтихан ведомосына ғана жазылады.
35. Әр пән бойынша емтихан аяқталған соң студентке оның оқу
жетістіктерінің бағасы болып табылатын қорытынды баға қойылады.
36. Пәннің қорытынды бағасының құрамына жіберу рейтингінің бағасы мен
қорытынды бақылау бағалары кіреді.
Үлгерімді ағымдық бақылаудың бағасы (жіберілу рейтингі) пән бойынша
қорытынды бағаның кемінде 60 %-ын құрайды және емтихан бағасы пән бойынша
қорытынды бағаның кемінде 30 %-ын құрайды.
37. Оң қорытынды баға тиісті пән бойынша белгіленген кредит санымен
игерілген кредиттерді толықтыруға негіз болып, студенттің транскрипіне
жазылады.
38. Студент қорытынды бақылаудан (емтиханнан) қанағаттанарлық-сыз
деген баға алған жағдайда пән бойынша қорытынды баға есептелмейді.
39. Қорытынды бақылауда қанағаттанарлық бағаны көтеру мақсатында оны
аралық аттестаттау кезеңінде қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
Қорытынды аттестаттаудың оң бағасын қайта тапсыру осы Ереженің 43-
тармағымен белгіленеді.
40. Емтихан ведомосы офис регистраторға тапсырылады, ол бүкіл оқу
кезеңінде барлық білім алушылардың кредиттер санын есептеумен және
жинақтаумен айналысады.
Ары қарай емтихан ведомосын офис регистратор тиісті факультет
деканатына (институт директоратына) жібереді. Деканатта әрбір оқу пәнінің
емтихан ведомосы негізінде аралық аттестаттау бойынша жинақ ведомосы
толтырылады.
41. Оқудың барлық нысандарына бірдей пәндердің оқу бағдарламасында
бекітілген жұмыс және жеке оқу жоспарына сәйкес студенттер барлық
емтихандарын тапсырады.
42. Студенттер пәндердің қосымша оқу түрлері бойынша емтихан тапсыра
алады, олардың тапсыру нәтижелері емтихан ведомосына, сынақ кітапшасына
және транскриптке жазылады (әскери дайындықтан басқасы).
43. Қанағаттанарлықсыз бағасын оң бағаға қайта тапсыру үшін студент
келесі академиялық кезеңдерінің бірінде немесе жазғы семестрде сол пән
бойынша оқу жұмыс жоспарында қарастылған барлық сабақ түрлеріне қайта
қатысып, рұқсат алады және қорытынды бақылау тапсырады.
Мұндай жағдайда студент белгіленген тәртіп бойынша оқу пәніне жазылу
рәсімінен қайта өтеді.
44. Егер студент оқу бағдарламасын толық көлемде орындай отырып,
емтиханға келмесе, емтихан ведомосындағы оның фамилиясының тұсына келген
жоқ деген жазу жазылады. Студенттің дәлелді себептері болған жағдайда
факультет деканының өкімімен оған емтихан тапсырудың жеке кестесі
бекітіледі. Емтиханға келмеуінің дәлелді себептері болмаған жағдайда
қанағаттанарлықсыз деген бағаға теңестіріліп, қайта тапсырылуы осы
Ереженің 43-тармағы бойынша жүзеге асырылады.
45. Қорытынды бақылаудың бағасымен келіспейтін студент (докторант,
магистрант) емтихан өткізілген күннен кейінгі күннен кешіктірмей апелляция
береді.
46. ЖОО басшысының бұйрығымен емтихан сессиясы кезеңіне (аралық
аттестаттау) апелляцияланатын пәндерге мамандығы сәйкес келетін
оқытушылардан апелляциялық комиссия құрылады.
47. Апелляция нәтижелері хаттамамен ресімделеді және оның шешімі
негізінде студенттің (докторант, магистрант) жеке емтихан ведомосы
жасалады, ол негізгі емтихан ведомосына тіркеледі.
48. Офис регистратор емтихан сессияларының қорытындысы бойынша жаздық
семестр нәтижелерін есепке ала отырып, студенттің оқу жетістіктері
деңгейінің ортасалмақ бағасы болатын өту балын есептейді.
49. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихандық сессиялар қорытындысының
негізінде студенттерді курстан курсқа көшіру жүзеге асырылады.
50. Курстан курсқа көшіру үшін өту балының төменгі деңгейінің көлемін
ЖОО-ның өзі белгілейді.
51. Ең төменгі өту балын алған студенттер факультет деканының
(институт директоры, жоғары оқу орнынан кейінгі бөлім) ұсынысы негізінде
ЖОО басшысының бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі.
52. Ең төменгі өту балын ала алмаған студент оқу курсын қайта оқуға
қалдырылады.
53. Курс бағдарламасын толығымен өтіп, белгіленген өту балының ең
төменгі деңгейіне жете алмаған студентке өзінің орташа үлгерім балын (GPA)
жоғарылатуы үшін жазғы семестрде белгілі бір пәндерді (мемлекеттік емтихан
тапсырылатын Қазақстан тарихы пәнінен басқа) белгіленген тәртіп бойынша,
ақылы түрде қайта оқуына және сол пәндерден қайта емтихан тапсыруына
мүмкіндік беріледі.
54. Қайта тапсырылған емтиханнан қанағаттанарлық нәтиже алған
жағдайда қорытынды баға қайта есептеліп, ол емтихандық ведомосы мен сынақ
кітапшасына және транскриптке жазылады.
Орташа үлгерім балын есептеуде әр пән бойынша соңғы бағалар есепке
алынады.
55. Транскрипке студенттің қайта тапсырған емтихандарының оң
нәтижелерімен қоса барлық қорытынды бағалары жазылады.
56. Оқу курсына қайта қалдырылған студент бұрын қабылданған жеке оқу
жоспары немесе жаңа жеке оқу жоспары бойынша білім ала алады.
57. Өту балы жетіп, келесі курсқа ауыстырылған академиялық берешегі
бар студент сол пәнді ақылы негізде қайта оқып, академиялық қарыздарын
жоюы тиіс.
58. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан
Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Әділет
министрлігінің Қылмыстық-атқарушы жүйесі комитетінің, Қазақстан
Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі
агенттіктің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі
министрліктің ведомстволық бағынысты жоғары оқу орындарының білім
алушылары үшін осы Ереженің 39, 43, 52, 53, 54, 56 және 57-
тармақтарының нормалары тиісті мемлекеттік органдармен келісіледі.
59. Академиялық қарызы бар пәндер келесі семестрде өтілетін пәндер
үшін пререквизит болып саналмайды.
60. Емтихандар сессиясының қорытындысы және оқу үрдісін жақсарту
бойынша ұсыныстар емтихандық сессия (аралық аттестаттау) аяқталғаннан кейін
кафедра, деканат (директорат) мәжілістерінде, ЖОО кеңесінде талқылануға
ұсынылады.
61. Жоғарғы оқу орны емтихандық сессиялардың (қысқы және жазғы)
қорытындысы бойынша білім саласындағы өкілетті органға осы Ереженің 2-
қосымшасына сәйкес нысанда электронды және қағаз түрінде емтихандық сессия
қорытындысын береді.
62. ЖОО-дан шығарылған тұлғаға білімі аяқталмағандығы туралы Анықтама
беріледі.
63. Емтихан сессиясын ойдағыдай аяқтаған сырттай оқу бөлімі
студенттеріне келесі емтихан сессиясына шақыру-анықтамасы беріледі.
Шақыру-анықтамаларын беру мен сырттай оқу бөлімі студенттерінің
емтихан сессиясына қатысуы ЖОО-да қатаң есепке алынады.
64. Қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан академиялық
күнтізбеге сәйкес аралық аттестаттау кезеңінде өткізіледі.
65. Барлық бакалавр мамандығындағы ЖОО студенттері Қазақстан тарихы
пәні бойынша оны оқып аяқтағаннан кейін сол академиялық кезеңде мемлекеттік
емтихан тапсырады.
66. Қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша техникалық және кәсіптік
(орта кәсіптік) білім базасында жеделдете оқыту мерзімінде білім алатын
студенттер Қазақстан тарихы пәнін оқуға және осы пән бойынша мемлекеттік
емтихан тапсыруға міндетті.
67. Қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша жоғары кәсіптік білім
базасында жеделдете оқыту мерзімінде білім алатын студенттер Қазақстан
тарихы пәнін оқымайды және мемлекеттік емтихан тапсырмайды.
68. Мемлекеттік емтиханға дайындықты факультет деканатымен (институт
директоратымен) және оқу бөлімімен (оқу-әдістемелік басқармасымен) бірлесе
отырып, Қазақстан тарихы пәнін оқытатын кафедра (бұдан әрі – кафедра)
өткізеді.
69. Қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу үшін
кафедра оқудың барлық нысаны мен мамандықтары үшін бірыңғай оқу жұмыс
бағдарламасын аталған пән бойынша үлгі оқу бағдарламасы негізінде
әзірлейді.
70. Қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру оқу
жұмыс бағдарламасына сәйкес ауызша, жазбаша және тест түрінде жүзеге
асырылады.
71. Мемлекеттік емтиханды өткізу түрі ЖОО-ның ғылыми кеңесінің
шешімімен анықталады.
72. Қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтиханды қабылдау
үшін факультет деканының (институт директоры) ұсынысы бойынша құрамында
төрағасы мен мүшелері бар Мемлекеттік емтихан комиссиясы (бұдан әрі – МЕК)
күнтізбелік жылға құрылады.
73. МЕК төрағасының кандидатурасы ағымдағы оқу жылының 1-
қарашасынан кешіктірілмей білім беру саласындағы уәкілетті органға
жіберіледі.
74. Қазақстан тарихы пәні бойынша МЕК төрағасы ағымдағы оқу жылының
1-желтоқсанынан кешіктірілмей Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен бекітіледі.
75. МЕК құрамы жоғары білікті оқытушылардан ЖОО басшысының бұйрығымен
бекітіледі.
76. МЕК отырыстарының кестесін офис регистратор құрады және оны ЖОО
басшысы мемлекеттік емтиханның басталуына дейін екі аптадан кешіктірмей
бекітеді.
77. МЕК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс.
78. МЕК отырыстары әр студент бойынша жеке хаттамамен осы Ереженің
3-қосымшасындағы нысанға сәйкес ресімделеді және оған комиссия төрағасы
мен отырысқа қатысқан мүшелер қол қояды.
79. МЕК отырысының хаттамасын аталған пән бойынша сабақ беретін
кафедраның оқу-көмекші қызметкерлерінің өкілі арасынан тағайындалған хатшы
жүргізеді.
80. МЕК отырысының хаттамалары мемлекеттік емтихан басталмастан бұрын
А4 форматында түптеліп, нөмірленіп, бумаланады және оқу бөлімінің (оқу-
әдістемелік басқарманың) мөрімен бекітіледі.
81. Егер студент МЕК отырысына келмесе, хаттамасында оның
фамилиясының тұсына келген жоқ деген жазу жазылады.
82. Апелляция қанағаттанарлық болған жағдайда МЕК мәжілісінің
хаттамасы қайтадан ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы
қорытынды Баға ________№__________хаттамамен кайта қаралды ____бет деген
жазумен өзгертіледі және оған қатысқан МЕК мүшелерінің бәрі қол қояды.
83. Мемлекеттік емтихан нәтижелері студенттердің білімін балдық-
рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша бағаланады
84. Қазақстан тарихы пәнінен тапсырылған мемлекеттік емтихан
нәтижелері бойынша білім алушыларға жіберілу рейтингі бағасы мен
мемлекеттік емтихан бағасы ескеріле отырып, қорытынды баға қойылады. Бұл
ретте жіберілу рейтингісінің бағасы пән бойынша білімнің қорытынды
бағасының кемінде 60 %-ын құрайды және мемлекеттік емтихан бағасы кемінде
30%-ын құрайды.
85. Студент Қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан
қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда, ол ақылы түрде келесі
академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пәнге жазылып оның барлық
оқу сабақтарына қайта қатысып, ағымдық бақылау талаптарын орындап,
мемлекеттік емтиханға жолдама алады және оны тапсырады.
86. Қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан алған оң
бағаны көтеру үшін қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
87. Студент мемлекеттік емтихан қорытындысымен келіспесе, емтихан
өткізілген күннен кейінгі күннен кешіктірмей мемлекеттік емтихан
комиссиясына (МЕК) апелляция беруіне болады.
88. Апелляция өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен аталған пән
бойынша тәжірибелі оқытушылардан Қазақстан тарихы пәні бойынша
апелляциялық комиссия құрылады.
89. Қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтиханды тапсырудың
нәтижелері оны тапсыру қаралған сол емтихандық сессияның қорытындысын
шығару кезінде есепке алынады.
90. МЕК-ның жұмысы аяқталғаннан соң Комиссия төрағасы есеп жазады, ол
ЖОО ғылыми кеңесінің мәжілісінде талқыланып, бекітілгеннен кейін білім
саласындағы өкілетті органға тапсырылады.
Қазақстан тарихы пәні бойынша Мемлекеттік емтихан төрағасының
есептері қысқы емтихан тапсыру бойынша 1 наурыздан, ал жазғы емтихан
тапсыру бойынша 1 тамыздан кешіктірілмей тапсырылуы тиіс.

3. Жоғары оқу орындарында білім алушыларды қорытынды
аттестаттаудан өткізудің тәртібі

91. ЖОО-да студентерді қорытынды аттестаттау жоғары білім беру
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында белгілеген нысандарда
өткізіледі, оның ұзақтығы мен мерзімі академиялық күнтізбемен және
мамандықтардың жұмыс оқу жоспарымен қарастырылған.
92. Студентттер оқу жоспары мен барлық оқу нысандарына арналған
бірыңғай оқу бағдарламаларына сәйкес барлық мемлекеттік емтихандарды
тапсырады және дипломдық жұмыстарды (жобаларды) қорғайды.
93. Алынып тасталды.
94. Алынып тасталды.
95. Студентке мынадай жағдайда дипломдық жұмыстың (жобаның) орнына екі
мемлекеттік емтихан тапсыруға рұқсат етіледі:
1) денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтаманың негізінде
стационарда ұзақ емделуде (бір айдан артық);
2) бала тууы туралы куәлігінің негізінде 3 жасқа дейінгі балалары
бар;
3) ата-аналарының денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтамасының
негізінде ауру ата-анасын күтуші;
4) мүгедек туралы медициналық анықтаманың негізінде мүмкіндігі
шектеулі мүгедек.
Осы ретте, білім алушы жоғары оқу орны басшысының атына өтініш жазады
және тиісті құжаттарды ұсынады. Басқа жағдайда дипломдық жұмысты қосымша
мемлекеттік емтихандар тапсыруға ауыстыруға рұқсат етілмейді.
96. Екі мемлекеттік емтихан пәндерінің тізбесі бітіртуші кафедра
шығарған қодау хатынның негізінде факультет (институт) кеңесінің шешімімен
бекітіледі.
97. Қорытынды аттестаттауға жұмыс және жеке оқу жоспары мен жұмыс оқу
бағдарламасына сәйкес білім алу процесін толық аяқтаған студенттер
жіберіледі.
98. Білім алу процесі аяқталуының негізгі өлшемі болып студенттердің
жоғары білім мамандықтарына арналған МЖМБС талаптарына сәйкес келетін
оқытудың теориялық курсы мен кәсіби практикалардың қажетті көлемін меңгеруі
саналады.
99. Бітіруші курстың студенті жұмыс және жеке оқу жоспары талаптарын
және оқу жұмыс бағдарламасын орындамаса жазғы семестрден өткізілместен оқу
курсына қайта оқуға қалдырылады.
100. ЖОО басшысы білім алу саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік
үлгідегі білім туралы құжаттарға (диплом және қосымша) ағымдағы жылғы 1-
қазанға дейін күтілетін бітірушілер саны бойынша өтінім ұсынады.
101. Студенттерді қорытынды аттестаттау үшін барлық оқу нысандары үшін
әр мамандық бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссиясы (бұдан әрі – МАК)
құрылады.
102. Студенттерді қорытынды аттестаттауға жіберу студенттердің тізімі
бойынша қорытынды аттестаттауға дейін 2 аптадан кешіктірілмей факультет
деканының (институт директорының) өкімімен ресімделіп осы Ереженің 97-
тармағының негізінде, МАК-қа ұсынылады.
103. Студенттерді қорытынды аттестаттау басталғанға дейін МАК-қа
факультет деканының (институт директорының) студенттің жеке оқу жоспарын
орындағаны туралы, оның барлық пәндер бойынша алған бағалары, олардың
көлемі, тапсырған курстық жұмыстары (жобалары), кәсіби практикалардың
түрлері мен GPA оқыту кезеңіндегі орта салмақ баға өлшемдері көрсетілген
анықтамасы ұсынылады.
104. ЖОО басшысы ағымдағы оқу жылының 1 қарашасына дейін білім беру
саласындағы уәкілетті органға осы жоғары оқу орындарында жұмыс істемейтін,
ғылыми және академиялық дәрежелері бар профессорлар, доценттер мен
оқытушылар арасынан, орта мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен, бітіретін
мамандықтар бейініне сәйкес келетін өндірістегі жоғары білікті мамандардан
МАК төрағаларының кандидатураларын ұсынады.
105. МАК жұмысына қатысушы мамандар бейіні ғылыми немесе академиялық
дәрежелерінің немесе базалық білімінің (диплом бойынша) сәйкестілігімен
анықталады.
Ұсынысқа ғылыми немесе академиялық дәрежелері туралы немесе базалық
білімі туралы тиісті құжаттардың көшірмелері қоса берілуі тиіс.
106. МАК төрағасы ағымдағы оқу жылының 20-желтоқсанынан кешіктірмей
уәкілетті орган бұйрығымен бір күнтізбелік жылға бекітіледі.
107. МАК құрамына оның мүшелері құқығымен: факультет деканы (институт
директоры) немесе бітіртуші кафедраның меңгерушісі кіреді.
МАК-тың басқа мүшелері бітіруші мамандардың тиісті бейініне сәйкес
келетін профессорлардан, доценттерден, жоғары білікті мамандардан құрылады.
108. МАК сандық құрамын мамандық бойынша бітіріп шығатын студенттердің
контингентіне сәйкес жоғары оқу орны өз бетінше белгілейді және ЖОО
басшысының (ғылыми ұйымның) бұйрығымен жыл сайын 31-
желтоқсанан кешіктірмей бекітеді және ол күнтізбелік жыл бойына әрекет
етеді.
109. МАК-тың құзырына төмендегілер кіреді:
1) жоғары білім мамандықтары үшін МЖМБС белгілеген талаптарға сай
бітіруші мамандардың теориялық және практикалық даярлығы сәйкестігінің
деңгейін тексеру;
2) тиісті мамандықтары бойынша бакалавр академиялық дәрежесін
тағайындау;
3) бітірушіге мамандығы бойынша тиісті біліктілік беру;
4) жоғары білім туралы диплом беруге шешім қабылдау;
5) мамандар даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған ұсыныстар
әзірлеу.
110. МАК жұмысының кестесін офис регистратор құрады, жұмыс кестесін
ЖОО басшысы бекітеді және мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысы
басталуына дейін екі аптадан кешіктірмей көпшіліктің назарына жеткізіледі.

111. МАК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы
тиіс. Осыған байланысты, күніне мемлекеттік емтиханды тапсыруға 12-15
адам, ал дипломдық жұмысты қорғауға 7-10 адам жіберіледі.
111-1. Мамандықтар бойынша тестілеу нысанында мемлекеттік
емтиханды тапсыру кезінде академиялық лекке (немесе топқа)
өткізіледі.
112. Диплом жұмысы (жобасы) қорғалуына дейін бес күннен кешіктірілмей
МАК-қа мынадай құжаттар ұсынылады:
1) диплом жұмысы (жобасы) ғылыми жетекшісінің қорғауға жіберіледі
немесе қорғауға жіберілмейді деген дәлелденген қорытындысы бар пікірі;
2) диплом жұмысын (жобасын) қорғауға берілген жан-жақты мінездемесі
және бағалар көрсетілген дәлелденген қорытындысы және тиісті мамандығы
бойынша бакалавр академиялық дәрежесін немесе біліктілігін беру туралы
рецензия.
113. Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) плагиаттық мәніне қатысты
тексеру тиісті деканаттармен жүргізіледі.
114. МАК-қа, сондай-ақ орындалған дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми
және практикалық құндылықтарын сипаттайтын басқа да материалдар, ресми емес
пікірлер, диплом жұмысының (жобаның) бейіні бойынша практикалық қызметті
жүзеге асыратын ұйымның жазбаша қорытындысы, ғылыми-зерттеу нәтижелерін
енгізу анықтамалары немесе актілері, макеттер, минералдар үлгісі, гербарий
және тағы басқа сол сияқты материалдарда ұсынылады.
115. Ғылыми жетекшісінің оң пікірі және қорғауға ұсынылатын жұмыс
бейініне сай келетін маман тарапынан бір рецензиясы болғанда студент диплом
жұмысын (жобасын) қорғауға шыға алады.
Егер ғылыми жетекші қорғауға жіберілмейді деген жағымсыз қорытынды
берген жағдайда, білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны) қорғай алмайды.
Білім алушы, рецензенттің оң қорытындысы сияқты, жағымсыз қорытындысы
болған жағдайда да дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға жіберіледі.
116. Дипломдық жұмысты (жобаны) рецензиялау біліктілігі қорғалатын
жұмыс бейініне сәйкес келетін басқа ұйымдардың мамандары тарапынан жүзеге
асырылады.
117. Дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісі ЖОО басшысының
бұйрығымен тақырыптың атауы көрсетіле отырып, әр студентке дербес
бекітіледі.
Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) рецензенттері ЖОО басшысының
бұйрығымен жұмыс орны, лауазымы және білімі, мамандығы бойынша ғылыми
немесе академиялық дәрежесі, жоғары білім туралы дипломы бойынша базалық
білімі көрсетіліп бітіртуші кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша жалпы
тізіммен бекітіледі.
118. Мемлекеттік емтихандар (бейінді пәндер немесе мамандықтар
бойынша) ауызша, жазбаша, олардың кәсіптік оқу бағдарламаларының көлемі
бойынша тестілеу (кешенді тестілеу) нысандарында өткізіледі.
119. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан аталған кешенді емтиханға
енгізілген пәндердің оқу бағдарламалары негізінде ЖОО-ның әзірлеген
бағдарламалары бойынша өткізіледі.
Мамандық бойынша мемлекетттік емтихан бағдарламасы ЖОО (факультеттің)
ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі.
120. Бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік емтихандар үлгілік оқу
бағдарламалары мен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына сәйкес әзірленген оқу жұмыс бағдарламалары бойынша өткізіледі.

121. ЖОО мемлекеттік емтиханның бағдарламасын, тест тапсырмаларын және
олардың (ашық, жабық, біріктірілген) тест түрлерін, тестілеуді өткізу
технологиясын өзі дербес әзірлейді және бекітеді.
122. Диплом жұмысын қорғау МАК-тың ашық отырысында оның мүшелерінің
жартысынан көбі қатысқан жағдайда қорғалады.
123. Бір дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау ұзақтығы ереже бойынша бір
студентке 50 минуттан аспауы керек. Білім алушыға МАК алдында дипломдық
жұмысы туралы баяндама жасау үшін 15 минут уақыт беріледі.
124. Мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын (жобасын) қорғаудың
нәтижелері бойынша студенттердің білімін бағалаудың балдық-рейтингтік
жүйесі бойынша баға қойылады. Бұл ретте білім алушының теориялық, ғылыми
және практикалық дайындықтары, сондай-ақ ғылыми жетекшісі мен рецензенттің
пікірлері назарға алынады.
125. Мемлекеттік емтихан тапсыру және диплом жұмысын (жобасын)
қорғаудың нәтижелері олар өткізілген күні МАК отырысының хаттамасына қол
қойылған соң жарияланады.
126. МАК-тың барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді.
127. МАК отырысының хаттамалары осы Ереженің
4-6-қосымшаларына сәйкес МАК жұмысы басталға дейін А4
форматында жеке кітапшада нөмірленіп, бумаланады және оқу бөлімінің (оқу-
әдістемелік басқарманың) мөрімен бекітіледі.
128. МАК отырысының хаттамалары әр білім алушыға жеке толтырылады.
Мемлекеттік емтихан тест түрінде өткізілген жағдайда хаттама толтыруға
емтихан ведомосы негіз болады.
129. Хаттаманы бітіртуші кафедра оқытушылары арасынан комиссия
құрамына бекітілген МАК хатшысы толтырады
130. Хаттамаға мемлекеттік емтихандарда және диплом жұмысын (жобасын)
қорғауда анықталған білімдердің бағалары енгізіледі, сондай-ақ берілген
сұрақтар мен МАК мүшелерінің пікірлері жазылады. Егер МАК-тың бір мүшесінің
пікірі комиссияның қалған мүшелерінің пікірлерімен сәйкес келмеген
жағдайда, ол өз пікірін хаттамаға жазады және өзі қол қояды.
Хаттамада бакалавр академиялық дәрежесін және немесе біліктілік
беру, сондай-ақ студентке қандай диплом (үздік немесе үздік емес)
берілетіні көрсетіледі.
131. Диплом жұмысын (жобасын) қорғау мемлекеттік емтихан бағалары
туралы, сондай-ақ, академиялық дәреже тағайындау және біліктілік беру
немесе және мемлекеттік үлгідегі (үздік емес, үздік) диплом беру туралы
шешім МАК мүшелерінің отырысына қатысушылардың көпшілік дауысымен жабық
отырыста ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар саны тең болған
жағдайда МАК төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
132. Хаттамаға МАК-тың төрағасы мен отырысқа қатысушы мүшелері қол
қояды.
133. Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар
туралы заңына сәйкес МАК-тың хаттамалары ЖОО-ның мұрағатында сақталады.
134. Қорытынды аттестаттауға бекітілген кестеге сәйкес дәлелді
себеппен келмеген студент МАК төрағасының атына өтініш жазады, дәлелді
себепті растайтын құжатты ұсынады және оның рұқсатымен емтихан тапсырады
немесе дипломдық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі
Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесінің қызметін жетілдіру ұйымдастырушы экономикалық аспектілері
Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІ
Қазақстан Республикасының заңы
Жұмысқа керек материалдар
Студенттердің білімін бағалаудағы портфолио әдісі
Республикадағы балаларға қосымша білім беруші ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық құжаттардың жинағы
НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
Білім беруді ақпараттандыруда педагогикалық технология
Пәндер