Электрлік станция мен қосалқы станция жайлы жалпы сипаттамаЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 9 бет
Таңдаулыға:   
КІРІСПЕ

Қосалқы станция электр энергиясын қабылдауға, түрлендіруге және таратуға қолданылады. Ол трансформаторлардан немесе басқа да энергия түрлендіргіштерінен, коммутациялық аппараттар мен құрама шиналардан тұратын таратушы құрылғылардан, қорғанысты басқару, автоматтандыру, өлшеу құрылғыларынан және көмекші жабдықтардан тұрады. Пайдалануына байланысты қосалқы станциялар: түйіндік, бас, терең кірісті қосалқы станция, таратушы қосалқы станция, цехтық қосалқы станция болып бөлінеді. Басты төмендетуші қосалқы станцияда (БТҚС) трансформторлар саны негізінен екіден аспайды. Бұл БТҚС-да қарапайым конструкциялық және схемалық шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Екі трансформаторлы қосалқы станциялар әрқашан өндіріс орындарының электр желілерінің талаптарына дерліктей жауап береді және көп жағдайда барлық категорияның тұтынушыларының сенімді қоректенуін қамтамасыз етеді.
БТҚС-ның трансформаторлары жұмысы дерліктей бір-біріне тәуелсіз, бұл кернеудің 1000 В дейінгі жағына коммутациялық мүмкіндіктері мен динамикалық төзімділігі бойынша коммутациялық аппараттар таңдағанда, ерекше маңызды. БТҚС трансформаторлары негізінен трансформаторлардың біреуі істен шыққанда қалғаны уақытша мүмкін болатын жүктеменің шегін ескере отырып, өндірістің негізгі жұмысының шығынысыз, екінші реттік кернеуді көрші қосалқы станция және басқа да мүмкін болатын резервтелінген қорек көздеріне қосу арқылы өндірістегі жұмысты электр энергиясымен қамтамасыз етілетіндей болып таңдалады. Резервтеу деңгейі өндіріс түріне, өндіріс орынының жұмысының селективтілігіне, жүктеме графигінің сипаттамасына және басқа да факторларға байланысты.
Бұл дипломдық жұмыста кернеуі 1103510 кВ ҚұмкөлТрансСервис ЖШС-нің қосалқы станциясының электр бөлігі есептелген. Қаралып отырған осы қосалқы стансаны модернизациялап, яғни жаңа, қазіргі заман талаптарына сай жабдықтар таңдалған. Сонымен қатар, еңбек қорғау бөлімінде диспетчерлік бөлмені жасанды жарық көзімен қамтамасыз ету, қосалқы стансаның қызмет ету кезіндегі қорғану шаралары және қосалқы стансасындағы қоректендіру көздерінің электр қауіпсіздігін қамтамсыз ету мәселесі қарастырылған. Сонымен бірге экономика бөлімінде қосалқы стансаның нарық жағдайындағы энергетикалық кәсіпорындардың қызметінің технико-экономикалық негіздемесі келтірілген.

1 Электрлік станция мен қосалқы станция жайлы жалпы сипаттама
Электростанцияларда және қосалқы станцияларда электр жабдықтарының негізгі элементтерін электрлік байланыстыру үшін тарату құрылғылары қолданылады. Тарату құрылғысы деп электр энергиясын қабылдау және тарату қызметін атқаратын және коммутациялық аппараттардан, жинау және жалғау шиналарынан, токөткізгіштерден, көмекші құрылғылардан (компрессорлық, аккумуляторлық және басқа құрылғылар), сонымен қатар релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларынан, өлшеу есептеу кешендерінен тұратын құрылғыны айтамыз. Тарату құрылғыларында ажыратқышқа және айырғышқа қатысты барлық жалғанулар ток жүргізуші шиналардың (құрама шиналардың) ортақ бөлігіне қосылады. Жалпы жағдайда электростанция бір бірімен трансформатор (автотрансформатор) арқылы жалғанған кернеулері әртүрлі тарату құрылғыларымен генераторлық, жоғары және төменгі кернеулік, сонымен қатар меншікті қажеттілік тарату құрылғылары болып бөлінеді.Орындау тәсілі бойынша тарату құрылғылары ашық және жабық тарату құрылғылары болып бөлінеді. Ашық орындалатын тарату құрылғысының барлық немесе негізгі жабдықтары ашық жағдайда (ғимаратта емес), ал жабық орындалатын тарату құрылғылары арнайы ғимаратта орналасады. Генераторлық тарату құрылғылары электр станцияларына электр энергиясының белгілі бір бөлігі тұтынушыларға генераторлық кернеуде жіберілген жағдайда қолданылады. Сәйкесінше бұл жылу электр орталықтарында (ЖЭО) және орташа және кіші қуатты ГЭС-терде. Қазіргі заманғы ЖЭО-ы бірлік қуаты 100МВт және одан жоғары агрегаттармен жабдықталады. Бұл станцияларда қуат берілісі конденсациялық (КЭС) және атом электр станцияларындағыдай (АЭС) жоғары кернеуде (1 кВ жоғары) іске асырылады.Бұл жағдайда генераторлық тарату құрылғылары қажет болмайды. Электростанциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жалғану сұлбаларын екі негізгі топқа бөлуге болады. Олар негізгі электрлік жалғану сұлбалары және өзіндік қажеттілік жалғану сұлбалары. Электростанциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жалғану сұлбаларын екі негізгі топқа бөлуге болады. Олар негізгі электрлік жалғану сұлбалары және өзіндік қажеттілік жалғану сұлбалары. Негізгі электрлік жалғану сұлбалары негізгі электр жабдықтарды (генераторлар, трансформаторлар, электр беріліс желілері), құрама шина, коммутациялық және тағы басқа біріншілік аппараттарды және олардың араларында орындалған барлық байланыстарды білдіреді. Сұлбалар жоғарыда көрсетілген сұлбалардан басқа да принципиалдық, оперативті және монтаждық электрлік байланыс сұлбалары, сонымен қатар екінші реттік жалғану сұлбалары болып бөлінеді. Екінші реттік жалғану сұлбаларына басқару тізбегінің, релелік қорғаныс және автоматика, жабдықтардың жағдайын бақылау, автоматтандырылған басқару жүйесінің сұлбалары жатады. Принципиалдық электрлік сұлбалар жобалау кезінде орындалады, оқып үйрену және анализдеуде (сараптауда) қолданылады. Оперативті сұлбалар сұлба элементтерінің белгілі бір уақыт моментіндегі күйін (жағдайын) көрсетуге арналған және күнделікті жұмыста оперативті персонал ретінде қолданылады. Монтаждық сұлбалар электр жабдықтарын монтаждау және жөндеу кезінде қолданылады. Негізгі, принципиалдық және оперативті сұлбалар бірсызықты орындалу кезінде бейнеленеді. Бұл кезде электрлік қондырғының барлық элементтері өшірулі жағдайда болады. Сұлбаның барлық элементтері және олардың арасындағы байланыстар конструкторлық документацияның бірыңғай жүйесі (КДБЖ) стандарттары бойынша шартты графикалық белгілермен бейнеленеді.
Қосалқы станцияларда трансформатор болады, олар кернеуді түрлендіру үшін қолданылады. Электр қондырғыларға мыналар жатады : бір немесе бірнеше трансформаторлар мен автотрансформаторлар, жоғарғы кернеулі тартылу құрылғылары, қосымша қондырғылар және т.б. Қосалқы станцияларда синхронды компесаторлар, статикалық конденсаторлар, реакторлар орнатылуы мүмкін.
Қосалқы станцияны топтастырғанда, мына мәліметтерді алуымызға болады :
1) желінің номинал кернеуін таңдаймыз
2) электр желінің конфигурациясын таңдау
3) қосалқы станциядағы трансформатордың типін және қуатын таңдау және сым қимасын таңдау
4) тұтынушылар саны және т.б.
Қосалқы станцияда көбінесе 2 трансформатор орнатылады. Мұндай қосалқы станцияда резервтік байланыс болмағандықтан орташа және төменгі кернеуде қуаты бірдей трансформаторлар алынады. Егер де бір трансформатор істен шығатын болса, онда екінші трансформатордың жүктемесін көтерсе, онда осыған қосуымызға болады.
Қосалқы станцияларда жоғарғы кернеумен 110-220 кВ және екі төмендеткіш кернеумен 35 кВ және 6-10 кВ үш орамды трансформатор қолданылады.
Қосалқы станцияны жобалағанда мынадай талаптар қойылады :
а) нормалды және авариялық режимде электрмен жабдықтау
б) жоғарғы кернеулі таратылу қондырғыларында сенімді транзиттің болуы
в) техникалық-экономикалық жағынан салыстыру.
2 ҚұмкөлТрансСервис ЖШС-нің 1103510кВ қосалқы станциясының электр бөлігін есептеу

Дипломдық жұмыстың мақсаты ҚұмкөлТрансСервис ЖШС-нің 1103510кВ қосалқы станциясының электр бөлігін есептеу және резервті автоматты қосу құрылғысын қарастыру болып табылады.
Қосалқы станциясын есептеу Қызылорда қаласындағы ҚұмкөлТрансСервис ЖШС жүктемелерін электрмен жабдықтаудың техникалық шарттарымен 10МВА мөлшерде ІІ категория бойынша орындалады. Болашақта аймақтың дамуына байланысты тұтынушылар санының көбеюі күтіледі. ҚұмкөлТрансСервис ЖШС қосалқы станциясының қосылуы №1-№2 110кВ ауалық желінің І және ІІ тізбектерінен тармақталуы арқылы орындалады.
ҚұмкөлТрансСервис ЖШС-нің 1103510кВ қосалқы станциясын есептеуге бастапқы берілгендер келесі құжаттарға негізделген:
oo Қызылорда қаласындағы 10МВА шамасында ІІ категориясы бойынша ҚұмкөлТрансСервис ЖШС-нің жүктемелерін электрмен жабдықтауға техникалық шарттар;
oo жұмысты орындауға тапсырма - ҚұмкөлТрансСервис ЖШС-нің 1103510кВ қосалқы станциясының құрылысына жұмыс жобасы (2.1-сурет).

2.1-сурет - ҚұмкөлТрансСервис ЖШС 1103510 кВ
қосалқы станциясының электр жабдықтары
2.1 Трансформаторлар саны мен қуатын таңдау

Қосалқы станцияда ТДТН 40000110 маркалы екі параллель жұмыс істейтін трансформатор орнатылған, және де орнату барысында жүктемелерінің перспективтілігі қарастырылған. Орнатуға ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қосалқы станция электр жабдықтарына сипаттама
Байланыс жүйелері
Электр энергияны қабылдағыш өнеркәсіптік тұтынушылардың сипаттамалары
Қосалқы станцияның электр жабдықтарын таңдау
Трансформатордың қорғаныс түрлері
Электр энергиясын түрлендіру және тарату
Электрмен жабдықтаудың сенімділігі және электр энергиясының сапасы
Тұтынушылар жүктемелерінің өсуімен байланысты Қараой 35 10 кВ қосалқы станциясын қайта құру
Тораптық қосалқы станцияның параметрлерін есептеп таңдау
МРЭК АҚ 110кВ Старый город қосалқы станциясын қайта құрылымдау
Пәндер