ТҚК станциясының жұмысының жылдық көлемін есептеу


Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 38 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ТҚК станциясының жұмысының жылдық көлемін есептеу

Қызмет көрсету станциясының жылдық жұмыс көлеміне техникалық қызмет көрсету (ТҚК), ағымдағы жөндеу (АЖ) және жуу-тазалау жұмыстары кіреді.
Техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың жылдық көлемі келесі теңдеумен анықталады1:
(3)
мұндағы NCTO - жобаланатын станциядағы бір жылдағы қызмет көрсетілетін автомобильдер саны;
LГ - автомобильдің жылдық орташа жүрісі, км;
t - ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстардың меншікті еңбек көлемі, ад-сағ1000км.
ОНТП-АТП-СТО-80 сәйкес ТҚК станцияларындағы орындалатын ТҚК мен АЖ жұмыстарының меншікті еңбек көлемі автомобильдер класы мен станциядағы жұмысшы бекеттер санына байланысты бекітілген [1,7.1 кесте].
Бірнеше маркалы автомобильдерге қызмет көрсетуге арналған әмбебап ТҚК станциялары жобалау кезінде қосынды жылдық еңбек көлемі анықталады1:

(4)

мұндағы, NCTO.1, NCTO.2, ... , NCTO.i - жобаланатын ТҚК станциясында қызмет көрсетілетін сәйкес автомобильдер саны;
Lг.1, Lг.2,, ..., Lг.і - сәйкес автомобильдердің жылдық орташа жүрісі, км;
t1, t2, ... , ti - ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстардың меншікті еңбек көлемі, ад-сағ1000км.

(5)

3.2 Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемін анықтау

Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемі көмекші жұмыстардың жылдық көлемінен пайыздық қатынаспен анықталады1:
(6)
мұндағы Твсп - көмекші жұмыстардың еңбек көлемі, ад-сағ;
Ксам - өзіндік қызмет көрсетудің үлесі, %.

ТҚК станциясының көмекші жұмыстарының көлемі ТҚК мен АЖ бойынша жалпы жылдық еңбек көлемінен 15-20 пайыз алынады1:
(7)
мұндағы Квсп - көмекші жұмыстардың үлесі, %.
Сонда:

Көмекші жұмыстарды түрлері бойынша үлестіруді 2-кесте түрінде орындаймыз.

2-кесте
Көмекші жұмыстардың үлестірілуі
Жұмыстар
Үлесі
%
Еңбек көлемі
Өзіндік қызмет көрсету бойынша жұмыстар
Тасымалдау жұмыстары
Автомобильдерді жеткізу
Материалдық құндылықтарды қабылдау, сақтау және беру
Ғимараттар мен алаңды тазалау
40
10
20
10
20
3570
892,5
1785
892,5
1785
Барлығы:
100
8925

Өндірістік жұмысшылар санын есептеу

Өндірістік жұмысшылар саны станция өзіндік қызмет көрсететін болғандықтан шартты түрде ғана анықталады.
Технологиялық қажет жұмысшының жылдық уақыт қоры келесі теңдеумен анықталады1:

(8)
мұндағы ДКГ - бір жылдағы күнтізбектік күндер саны;
ДВ - бір жылдағы демалыс күндер саны;
ДП - бір жылдағы мерекелік күндер саны;
7 - смена ұзақтылығы, сағат;
ДП.П - бір жылдағы сенбі және мереке алдындағы күндер саны;
1 - демалыс күндері алдындағы жұмыс күнінің қысқаруы.
Сонда:

ФТ = (365 - 52 - 8)*7 - 60*1 = 2075 сағат
Штаттық жұмысшының жылдық уақыт қоры2:

(9)
мұндағы ДОТ - жұмысшының мерзімді демалысы күндері саны;
ДУ.П. - белгілі себептерге байланысты жұмысқа шықпау күндері саны.

ДУ.П. = 0,02ФТ = 0,02 * 2075 = 41,5 сағат

Сонда:
ФШ = 2075 - 19*7 - 41,5 = 1900 сағат

Технологиялық қажет жұмысшылар саны:

(10)
мұндағы ТГ - ТҚК мен АЖ жалпы жылдық еңбек көлемі, ад-сағ.

Жұмысшылардың штаттық саны2:

(11)
Сонда:

Көмекші жұмысшылардың саны өндірістік жұмысшылар санынан 15-20 пайыз алынады:
Рвсп = (0,15-0,2)*РТ = 0,15*29 = 4 адам

Инженерлік-техникалық қызметкерлер саны саны өндірістік жұмысшылар санынан 20-25 пайыз алынады:
РИТР = (0,2-0,25)*РТ = 0,2*29 = 6 адам

3.3. Диагностикалау, ТЖ, ТК аумақтары үшін, орындар санын есептеу.
Әмбебап күтім көрсету орындарының санын есептеу
П1РТ.1(РСРС); П2 РТ.2(РСРСηп);
Рт.1, Рт.2 - ТК - 1, ТК - 2 аумағы үшін технологиялық қажетті жұмысшылар саны; Рср - бір орында белгіленген орташа жұмысшылар саны; С кезек саны; ηп - 0,9 орынның жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті.
ТК -- 1 үшін:
П1 =17(4 * 1) =4,25≈4
ТК -- 2 үшін:
П2 = 23 (4* 1*0,9)= 6,3≈6
ТЖ аумағының орындар санын есептеу.
ПТЖ = Ттж.п φ (Ф3 Рср С ηп) =219587,1 * 1,4(2070*4* 1 * 0,9) =41,2
Ттж.п - ТЖ орын жұмыстарының бір жылдық еңбексиымдылығы, адамсағ; φ = 1,2 1,5 - ТЖ аумақ орындарына автокөліктің келмеуін ескеруші коэффициент Ф3 - есептелінген, аумақтың бір ауысымды жұмыс
істеуіне есептелінген бір жылдық қоры, сағ.
Автокөліктерді диагностикалауға арналған орындар санын есептеу.
Қарастырылатын (ПД-1 , мен Пд-2) бір түрлі мамандандырылған
диагностикалау орындарының санын мына жалпы формула бойынша есептеуге болады:
ПДіДр.Г.Д Тп Рд ηп)
ТДі - диагностика жасаудың қарастырылатын түрінің бір жылдық
жұмыс еңбек сиымдылығы, адам сағ;
Д р.Г.Д - диагностикалау орнының бір жылдағы жұмыс күні;
Т п-диагностикалау орнының тәуліктегі жұмыс уақытының ұзақтылығы;
Р д= 2 адам бір мезгілде істетін диагностар саны;
Тереңдетілген диагностика орны (Д-2) үшін:
П д-2 = 5904(262*8*2*0,9)= 1,5
Ағымды жолдарды есептеу.
Қарастырылған күтім түрі жолынан, бірінен соң бірі шыққан екі автокөліктің арасындағы уақыт интервалы (мин), жол тактісі:
τп.і = 60 t1 P ті +tпм
P ті- бір кезекке берілген ТК жұмысына ең көп керекті жұмысшы саны;
tпм- автокөлікті орыннан орынға жылжытқанға кететін уақыт, мин.;
tпм= (La+ a) υк,
La- автокөліктің ұзындығы, м;
а= 1,2 2,0- ағымды бірінен соң бірі тұрған автокөліктер арасындағы қаншықтық, м; υк- конвейермен автокөліктерді жылжыту жылдамдылығы, ммин.
tпм= (7,435+1,565)9,25= 1 мин.
ТК-1 үшін:
τп.1= 60*3,49+1 =20,4 мин.
ТК-2 үшін:
τп.і= 60*14,59+1=87 мин.
Күтімнің қарастырылған түріне негізделген уақыт немесе өндіріс ритімі (мин.)
Ri =60 Тсм СN ic
Ri= 60*8*141 =11,7 мин.
R2= 60*8*113= 36,9 мин.
Rкк= 60*8*1439= 1,09 мин.
Берілген ТК аумағындағы күтім көрсету жолының саны.
m i = τп.і Ri
m 1= 20,411,7 =1,7;
m 2 = 87 36,9 =2,3;
КК жолының тактісі (мин.)
τл.кк =60Ny
Ny- жуу құрылғысының өнімділігі, автсағ.
τл.кк= 6030 =2 мин.
Осы кезде қажет конвейнер жылдамдылығы (ммин.)
υк =Ny (La+a) 60;
υк= 30 (7,435+1,565) 160 = 4.5 ммин.
КК аумағы үшін жол саны:
m кк = τл.кк Rкк = 21,09=1,8
берілген бір диагностика түрі үшін келетін диагностика жасау ритмі.
Rд-2= 60 Тп N д-2с
Тп- диагностикалау орнының бір тәліктік жұмыс өнімділігі, сағ.
Тереңдетілген диагностика (Д- 2) жасау жолы үшін тәуліктік диагностикалау бағдарламасы.
Nд-2с=1,2* N 2с= 1,2*13=15,6
Rд-2= 60*615,6= 23,07 мин.
Диагностикалық жолының тактісі (мин.)
τл.дг= 60 tд-2Рд+ tпм=60*1,459+1=8,7 мин.
Берілген диагностика жасау түрі жолының саны.
mд-2= τл.д-2 Rд-2= 8,723,07=0,37 ≈0,4

3.4 Технологиялық құрылғыны таңдау.
Диагностика жасау құрылғылар автокөліктің түгелдей техникалық жағдайын тексеру үшін, оган қоса негізгі бөлімдер мен жүйелердің ақауларын анықтау үшін қажет. Түгелдей техникалық жағдай, жүріс қауіпсіздік мөлшері, қоршаған ортаға тигізетін әсер, тарту үнемділік мінездемелеріне қарап, бағаланады.
Техникалық диагностика жасау аспаптарын бөлудің ең негізгі принціпі, оның функционалды орны (керекті жұмыс түріне әкелінуі).
Тежеу жүйесін
Тежеу студентері

Басқару жүйесінің, алдыңғы арқалықтың, доңғалақты орналастыру бұрыштарының.

Стендеттер, жабдықтар.

Эл.жабдықтары және жарықтандыру жүйесі.

Фотометрлер, жабдықтар.

Диагностика жасау құрылғылары (техникалық диагностикалау аспаптары).

Қозғалтқыш және оның жүйелерін.

Трансмиссияны.

Жабдықтар,құралсаймандар.

Жанған газдар токсикалық ұы.

Газоанализатор, түтінөлшегіштер.
Дизельді.
Автотестерлер, компрессометр.
Карбюраторлы.

Мототестерлер.

Жанармай аппаратурасы.
Цилиндр поршен тобы.
Оталу жүйесі.
Қоректендіру жүйесі.

Сурет-1
Диагностика жасау құрылғыларының классификациясы.

Әсер ету принціпіне қарай диагностикалық құрылғы, өлшеу әдісіне, неге негізделгеніне байланысты метрлік, оптикалык, дірілакустикалық және т.б. бола алады.
Технологиялық орнына қарай, диагностикалық құрылғы сыртқы, орнатылған және аралас бола алады. Олар агрегаттарды периодты күту мен бақылауға арналған. Орнатылған құрылғы автокөлік ішіне қойылады. Ол автаматты немесе басқару тәртіптерінде тоқтаусыз және периодты бақылау жүргізе алады. Аралас құрылғы деп, жарты бір бөлігі автокежікте тұратын (ақпарат жинайтын), ал ендігі бір бөлігі автокөліктен тыс тұратын (ақпаратты қабылдау және сараптау) құрылғыны айтамыз.
Сыртқы құрылғылар өзара ілмелі, полдылық және ойықтық болып, үшке бөлінеді.
Жұмыс мүшелерін іске келтіру түріне қарай диагностикалык құрылғылар, механикалық, электрлік, гидравликалық, пневматикалық және аралас іске келтіру жүйесінен тұрады.
Мамандандырылу деңгейіне қарай барлық құрылғылар жай мамандандырылған, мамандандырылған және кез келген жүріс құрамына қолдануға жарай беретін құрылғылар болып бөлінеді. Жай мамандандырылған құрылғы, тек қана жүріс құрамының бір түріне гана арналған.
Жылжымалылғына қарай диагностикалық құрылғылар жылжымалы, орын ауыстырмалы және стационарлы болып үшке бөлінеді.
Автоматтандырылу деңгейіне байланысты қолмен істеу, механизацияланған және автоматтандырылған болып бөлінеді.
АТП-да автокөліктерге диагностика жасау үшін әртүрлі заманауи шетелдік құрылғыларды қолданады. Жұмыс тәжірбесінде тек кана СЭВ елдерінен құрылғылары ғана қолданылмайды, көптеген шетелдік (Франция, Англия, Германия және т.б.) құрылғылар да қолданыс тапқан.
Тәжірбие жүзінде АТП - да мына шетелдік стендтерді кездестіре аласыз: НРУҒО - 150 (ПНР), Аурас (ВНР), Лейкок, Клайтон, Текалемит (Англия), Бош, Хофман (Германия), Мюллер Бем (Франция), Банзай Иточу (Жапония).
Осындай стендтер басқа да диагностикалық құрылғылармен қосылыс тапқанда, мысалы, мотор тестермен, автокөліктерді жүргізіп тексермей-ақ, олардың көптеген ақауларын анықтайды. Автокөлік қозғалтқышының диагностикасы бөлек құрылғылармен (тестерлермен) немесе сынақ стендтерінде(матор-тестерлерде) жасалады. Олар көбінесе негізінен оталу жүйесін диагностикалай келе, басқада автокөліктің техникалық параметрлерін тексереді.
Заманауи стендтерден диагностика жасау үшін көптеген АТГІ-да жиі қолданылатын құрылғы Элкон Ш-100 (ВНР). Бұл мотортестер оталу жүйесін, көректендіру жүйесін, газ бөлу жүйесін, цилиндр поршен тобын, қозғалтқышты оталдыру электр жүйесін бақылап, өлшеуге арналған.
Оталу жүйесінің техникалық жағдайын тексеру осцилографтың, вольтметрдің және оталу бұрышын анықтайтын приборлардың көмегімен іске асады. Көректендіру жүйесіне газоанализатор көмегімен диагностика жасалынады. Газоанализатор жанған газдар құрамына қарай және моноваккумметр мен жанармай сорғысының беретін қысымын өлшей келе тұжырымдар жасайды. Стенд автокөліктерге датчиктер арқылы қосылады.
Қозгалтқыштың тарту -- үнемділік көрсеткіштерін тексеретін стенд пен тежеуді тексеретін стендтің комбинациясы арқылы жетекші доңғалақтардағы күшті, жанармай шығынын, жылдамдылық алу уақыты мен жолын, жанған газдардағы, токсиндерді, тежеу кушінің мөлшерін, тежелудің барлық доңғалақтарда бір уақытта және әр - түрлі куште жұмыс істеуін тексеруге болады. Бұл негізінен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет болып саналады. Ең біріншіден АТП үшін тежеу стенді қажет. Тексерулер көрсеткендей, автокөліктердің 50% - ы доңгалақтарында бірдей тежелу күшінен айырылған. Бұл ақаулардың мыңнан бірі болып табылады. Тежеудің стендте тексергенде ол пайдалану жағдайы кезіндегідей жағдай жасайды. бұл жағдайларға автокөліктің жүрісі кезіндегі тежеуші колодка, барабан, дисктердің қызуын айтуға болады, осының арқасында көптеген ақаулар: накладкалардың тозуы, олардың кірлеуі, төменгі сапасы. Тежеу барабандарының тозып, дұрыс өзінің пішінін жоғалтуы 50 -- 100км сағ. Жылдамдығында айқын байқалады. Мұнанда басқа, тежеудің тегіс іске аспауы арқасында, жүріс жылдамдығы жоғарылаған сайын автокөлікті шетке тарту күші де жоғарылайды.
Шапшаң жүрісті аунақша стендтің принципиалды нобайы 1- суретте көрсетілген.
Стендтің артқы аунақшалары 5 -- бағыттаушы немесе тіректі. Айнымалы тоқты жұмыс істейтін элетрқозғалтқыштар 2 апналу моментін аунақшаларға 1 беріп, оларды іске келтіреді. Аунақшалар 5 еркін айнала алады немесе аунақшалардан 1 шынжырлы беріліс арқылы іске келтіріледі. Электрқозғалтқыш статорының тіреуіш иінтірегі бар маятникті арқалығы автокөлік доңгалақтары тежелген кездегі, электрқозғалтқыш 2 айналу моменті өлшеу үшін қажет. Осы өлшем арқасында тежеу күшін анықтайды.Автокөлік доңғалақтары тежелген кезде, тежеу күшінің рекативті моменті иінтірек 3 және детанационды беріліс арқылы өлшеуші құрылғыға 4 беріледі.

2 -- сурет. Шапшаң жүрісті аунақшалы стендтің принципиалды нобайы.
Диагностика жасау орталықтары мен АТП- ң тәжірибе жұмыстары көрсеткендей тексерілетін автокөліктердің 50 -- 70 % доңгалактарынын орналасу бұрышын реттеуге тура келеді. Заманауи автокөліктердің арқалығының жұмсақтығын жоғарылатқан соң, олардың ұрылу жүктемесіне орнықтылығы төмендейді. Автокөліктердің жүріс жылдамдығының өсуі де, доңгалақтардың дұрыс тұрмауына себепкер. Доңгалақтарды дұрыс орнықтармаса, автокөлік жоғары жылдамдықта жүргенде, шиналардың шет бүйірлерін жеп, олардың тозуы жоғарылайды. Жоғары жылдамдықта өсетін арқалық бөлшектері мен басқару жүйесінің тозуы және де шиналардың тозуы доңғалақтардың орналасу геометриясын өзгертеді. Доңғалақтардың бағыттастығын, бағыттаушы тяганың ұзындығын өзгерту арқылы реттеуге болады. Сонда да басқа доңгалақты орналастыру параметрлері (развал бұрышы және т.б.) арнайы құрылғы көмегімен реттеледі.
Автокөлікті пайдалану кезінде оның бәсеңдеткіштері көптеген ауыртпалықтарды өзіне қабылдайды. 50км сағ. Жылдамдығымен автокөлік 15 мың км. жүргенде, бәсеңдеткіш қақпақшасы 15 млн. рет ашылып жабылады және ондағы температура 120° С га дейін көтеріледі. Бәсеңдеткіштердің ориентүрлі жұмыс істеу мерзімі 30-60 мың км. Жүретін жол жағдайына қарай, бәсеңдеткіштері істемейтін автокөліктердің доңгалақтары периодты түрде жермен байланыспай да өтеді. Бұл автокөліктерді басқаруды қиындатады және қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ете алмайды.
Осыны ескере келе, бәсеңдеткіштер жағдайын периодты түрде бақылап отыру керек. Бәсеңдеткіштердің тиімді жұмыс істеуі, оның соташығының жүруге қарсы кедергісімен анықталады. Егер де ол 50% төмендесе, бәсеңдеткіш қажетсіз болып есептеледі.
Тексеру жұмыстары идиентивті болу үшін, бәсеңдеткішті орташа жылу жағдайында тексеру керек. Нақтырақ техникалық жағдайын тексеруге бәсеңдеткіштерді шешіп алып, стационарлы стендтерде сынайды. Бірақ диагностика төлімінде бәсеңдеткіштер автокөліктердің өзінде тексереді, ол үшін әр - түрлі құрылмалы арнайы стендтер қолданылады. Жұмыс істеу принціпіне қарай олар екіге бөлінеді: подрессоренді массаның шащатылуын өлшеу арцылы; подрессоренді емес салмақтың шайқатылуын өлшей арқылы.
Бәсеңдеткіштердің техникалық жағдайы шайқатылу амплитудасына байланысты анықталады. Стенд шайқатылу диаграммасын жазуға арналған басқару пулъті мен рамада орналасқан екі платформа дірілдеткіштен тұрады. Бәсеңдеткіштерді бірінен соң бірін тексереді. Платформа дірілдеткіштің серіппелі құрылымы басқада сырттай шашатылуларға жол бермейді. Көліктердің әр маркасына қарай немесе бәсеңдеткіштер түріне карай, резонансты шайқатылудың максималды амплитудасының бақылау мәні беріледі. Сонан соң, осы мәнімен жазылған диаграмманы салыстырып, бәсеңдеткіштер тексеріледі.
Жарық күші мен фараның дұрыс орналасуын арнайы жабдықтармен тексереді. Бұл жабдықтар әсер ету принціпі бойынша оптикалық және оптико -- электрондық болып- бөлінеді. Жарық ағымы жабдық шкаласына бағытталып өлшеніп, тексеріледі.
Диагностикага арналған технологиялық құрылғы.
Тереңдетілген диагностика жасау (Д - 2) нысаны

Құрылғы, арнайы құрал-жабдықтар
Модель (түрі)
Қысқаша техникалық мінездеме
Құрылғы саны
Жалпы алатын ауданы, м2
Орын №
1
2
3
4
5
6
Гидравликалық домкрат
444 м
Жылжымалы, жүк көтергіштігі 2,5 т. Габаритті өлшемі 2260х360х600 мм
1
0,8
1
Оталдыру жабдықтары мен электр жабдықтарын тексеру стенді
Э205
Электронды, габаритті өлшемі 650х725х1400 мм
1
0,5
1
Қозғалтқышты бұздай цилиндр - поршень тобы мен клапандардың техникалық жағдайдын анықтаушы құрылғы.
К-69м
Жылжымалы, әмбебап габаритті өлшемі 305х260х180мм
1
0,1
1
Бақылап-өлшеуіш жабдықтарды, өлшеуші, тексеру жабдық.
Э204
Жылжымалы,
Габаритті өлшемі 390х240*1506 салмағы, 7,2 кг.
1
0,1
1
шкаф
51297000
Габаритті өлшемі 800х430х1900 мм
1
0,4
1
Құрал-жабдықтар шиті қабырғаға орналастырылады.
НЭ-6999000
28 нәрседен тұрады, салмағы, 3,35 кг.
1
0
1
Слесарьдің құрал-сайман жиынтығы.
2443

Барлығы:

7
3,1
1

3.5. Өндіріс ауданын есептеу
Кез келген ТК аумағы, диагностика жасау телімі немесе ТЖ үшін өриентирлі өндіріс ауданы.
Ғ3 Кпл (Ға П + ∑ ҒОБ ) (12)
Ға - автокөліктің жоспарда алып жататын ауданы, м.2;
ҒОБ - жоспардағы түгелдей барлық құрылғылардың алатын ауданы, м2;
П -- берілген аумақтағы есептелінген орындар саны;
Кпл- орындар мен құрылғылардың орналасу тығыздығының коэффициенті.
Ғ3= 4(18,6*1+3,1)=86,8 м2 (13)
Диагностика телімінің ағымды өндіріс ауданы.
Ғ3= L3B3 (14)
L3- аумақ (телім) ұзындығы, м;
B3- аумақ (телім) ені, м;
L3= Lл+ 2а (15)
Lл- жолдың (линияның ) жұмыс ұзындығы, м;
а1= 1,5 2,0- автокөліктен сыртқы дорбазаға дейінгі қашықтық, м;
Lл= LаП+ а (П-1) (16)
Lл =7,435*1+2(1-0,5)= 8,435
L3= 8,435+2*2=12,435
F3= 12,435*7,5=93.3 м2;

4. Экономикалық бөлім

4.1 ТҚС техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Келесі көрсеткіштерді есептеп шығарамыз: негізгі өндірістік қорлардың бағасы; шығарылатын өнімнің көп еңбекті қажет етуі бойынша көлемі (немесе ақшалай түрде); ТҚК жұмысшыларының саны; электр қозғалтқыштарының белгіленген қуаттылығы, кВт; электр энергиясының жылдық шығыны, кВт-с.
Үлестік техникалық-экономикалық көрсеткіштерден өнімнің шығарылуын есептеймін:
негізгі қорлар қүнының 1 теңгесіне;
бір өндірістік жүмысшыға;
өндірістік ауданның 1 м[2]-на

Негізгі өндірістік қорлардың бағасы

Негізгі өндірістік қорлардың бағасын мына мәннен табамын:
С0= Сғим+Сжаб+ С қ.с. (17)
мұндағы, Сғим - ғимараттың бағасы, теңге;
Сжаб - орнатылған жабдықтың бағасы, теңге;
Сқ.с. - құралдардың, саймандардың, керек-жарақтардың бағасы, теңге.
Жаңа кәсіпорындарды, сондай-ақ бар ғимараттарға жалғастыра салынған жайларды жобалау кезінде олардың үлестік салмағы, яғни ТҚС-ң өндірістік ауданының 1 м2 жатқызылған бағасы бойынша ірілетіп анықталуы мүмкін.
Ғимараттың бағасы
Ғимараттың бағасын мына формула бойынша анықтаймын:
Сғим= Сғим * Fөнд (18)
мұндағы, С'ғим- ғимараттың үлестік бағасы, теңге;
Ғөнд - өндірістік ауданы, м2
С'ғим= 1000 м2 деп аламын.
Сонда,
С'ғим= 1000 х 350 = 350000 теңге

Орнатылған жабдықтардың бағасы
Орнатылған жабдықтардың бағасын мына формула бойынша анықтаймын:
Сжаб.= С,жаб * Fөнд (20)
мұндағы, С'Жаб - жабдықтардың үлестік бағасы, теңге;
Ғөнд - өндірістік ауданы, м2
С'жаб= 3000 тгм2 деп аламын.
Сонда, С'жаб= 3000 х 350 = 1050000 теңге.

Құралдардың, саймандардың, керек-жарақтардың бағасы

Құралдардың, саймандардың, керек-жарақтардың бағасын формула бойынша анықтаймын:
Ск.с.= С,к.с. * Fөнд (21)
мұндағы, С'қ.с-құралдарының, саймандардың, керек-жарақтардың үлестік бағасы, теңге;
Ғөнд - өндірістік ауданы, м2
С'қ.с= 1000 тгм деп аламын.
Сонда, С'қ.с= 1000 х 350 = 350000 теңге.
Сонымен, Сжаб = 350000 + 1050000 + 350000 = 1750000 теңге
Егер өндірістік аудандарды кеңейту немесе кәсіпорын аумағының (бөлім-шелерінің) ішін қайта жобалау жоспарланып жатса, жалғастыра салынған жайлардың бағасын жалғанып жатқан жайдың ауданы бойынша, ал қайта қалпына келтіруінің бағасын ғимараттьщ жеке элементтер бағасының шамаланған мәліметтері бойынша табадьі. Соңғысын ғимараттың жалпы бағасының пайыздық қатынасы арқылы анықтайды.
Кесте-3

Жабдықтың атауы
Са-ны
Бір жабдық құны, тенге
Жалпы құны,
тенге
Сдм,
тенге
Стр,
тенге
1. Жылжымалы домкрат
1
7500
7500
750
375
2. Көтергіш
1
150000
150000
15000
7500
3. Гайкабұрауыш
1
70000
70000
7000
3500
4. Агрегаттарды ажыратуға және орнатуға арналған көтергіш механизм
1

54000

54000

5400

2700
5.Май төгуге арналған воронка
1
3000
3000
300
150
6. Слесарлық қысқыш
1
3000
3000
300
150
7. Динамометрлік кілт
1
1000
1000
100
50
8. Рульдік басқаруды тексеруге арналған аспап
1
2000
2000
200
100
9. Автомехник құрал-сайман жинағы
1
3000
3000
300
150
10. Агрегаттарды тасымалдауға арналған арба
1
7800
7800
780
390
Барлығы:

301300
301300
30130
15065

Кесте-4
Өндірістік ғимарат элементтері
Жалпы бағасының пайызының құны
Іргетастар
Қабырғалар, бөлме ішіндегі қоршаулар Жабындар
Үйлердің төбелері
Едендер
Терезелер, есіктер
Аспаптар
Әрлеу жұмыстары
15 25 8 15 12 12 10 3
Барлығы:
100

4.2. Өндірістік жұмысшылардың жалақысын есептеу.
Бұл жалақы қорына негізгі және қосымша жалақы қорлары енгізіледі. Негізгі жалақы қорына нақты жүмыс істелген уақыт ішіндегі еңбек ақының барлық түрлері жатады. Тарифтік мөлшерлер бойынша жалақының жылдық қорын келесі формула бойынша есептеймін:
Жнег= С'сағ. :: Т :: Кс. қа (22)
мұндағы, С - орташа жылдық тарифтік мөлшері;
Т - жылдық жұмыстар көлемі, адсағ.;
Кс. Қа - есептелетін сыйақы мен қосымша ақының коэффициенті.
Т = 11968 адсағ
Кс.қа= 1,6
Ссағ. = 235 теңге деп аламын.
Сонда, Жнег= 235 х 11968 х 1,6 = 4 500 000 теңге.

Кесте-5
Жұмыстардың орындалу орны бойынша еңбек көлемін үлестіру

Жұмыстар
Жұмыс бекеттерінде
Өндірістік учаскелерде

%
ад-сағ
%
ад-сағ
1
2
3
4
5

Диагностикалық
Толық көлемдегі ТҚК
Майлау
Алдыңғы доңғалақтарды орнату бойынша реттеу жұмыстары
Тежеу жүйесін реттеу жұмыстары
Электротехникалық және қоректендіру жүйесі приборларын жөндеу және қызмет көрсету
Шина ажырату жұмыстары
Тораптар мен агрегаттарды АЖ
Кузовтық жұмыстар (қаңылтырлық, пісіру, мыспен дәнекерлеу)
Бояу жұмыстары
Тыс қаптау және арматуралық жұмыстар

100
100
100
100

100
75

30
45
75

100
50

2380
8925
1785
2380

1785
2231

357
4016
11156

11900
1190

-
-
-
-

-
25

70
55
25

-
50

-
-
-
-

-
744

833
4909
3719

-
1190

Қосымша жалақы қоры
Қосымша жалақы қорын негізгі жалақы қорынан пайызбен мына формула арқылы анықтаймын:

П қос. = (23)
мұндағы, Жнег. - негізгі жалақы, теңге;
Пқос - қосымша жалақы пайызы.
Кесте-6
Көмекші жұмыстардың үлестірілуі
Жұмыстар
Үлесі
%
Еңбек көлемі
Өзіндік қызмет көрсету бойынша жұмыстар
Тасымалдау жұмыстары
Автомобильдерді жеткізу
Материалдық құндылықтарды қабылдау, сақтау және беру
Ғимараттар мен алаңды тазалау
40
10
20
10
20
3570
892,5
1785
892,5
1785

Қосымша жалақы пайызы
Қосымша жалақы пайызын мына формула арқылы анықтаймын:
Пқос.= 100 -Кд (24)
(365-Кд-Кдем-Кд)
мұндағы, Кд - бір жыл ішіндегі демалыс күндердің саны;
[1] - ден Кд= 52 күн деп аламын.
Км - бір жыл ішіндегі мейрам күндерінің саны;
[1] - ден Кдм = 8 күн деп аламын.
Сонда, Пқос= 100 х 18(365-52-8-18) = 6,27%
Жқос. = 4500000х 6,27100= 282150 теңге

Өндірістік жұмысшылар еңбек ақысының жалпы жылдық қоры
Өндірістік жұмысшылар еңбек ақысының жалпы жылдық қорын мына формула бойынша анықтаймын:
Жжалпы= Жнег.+ Жқос
мұндағы, Жнег. - негізгі еңбек ақының жылдық қоры, теңге; Жқос- қосымша еңбек ақының жылдық қоры, теңге.
Сонда, Жжалпы= 4 500 000 + 282150 = 4 782 150 теңге.

4.3 Жалақыға қосылатын ақшаны есептеу

Жалақыға қосылатын ақшаны мына формула бойынша табамын:
Жжал= Жжалпы :: Пқос100 (25)
мұндағы, Жжалпы - еңбек ақының жалпы жылдық қоры, теңге;
Пқос- жалақыға қосылатын ақшаның пайыздық мөлшері.
Пкос = 20% деп аламын.
Сонда, Қжал = 4782150 х 20100 = 956430теңге.
Күш электр энергиясының құны
Күш электр энергиясының құнын мына формула арқылы табамын:
с = W . Б (26)
ЭЭ ЭЭ ЭК
мұндағы, W ээ - күш электр энергиясы қажеттілігі, кВт;
Бэк - 1 кВтсағ бағасы.
Бэк = 4,12 теңге деп аламын.

Күш электр энергиясы қажеттілігі
Күш электр энергиясына қажеттілігін мына формула бойынша,анықтаймын:

Wээ =PҚYenР* Қ н.ж.*К сұр (27)
мұндағы, Рқұр - барлық электр құрылғыларының жиынтық қуаттылығы, кВт;
Қн.ж. - жабдықтау уақытының нақты жылдық қоры;
nт - жабдықтарды тиеу коэффициенті;
nт = 0,7 деп аламын.
КСYenР - сұраныс коэффициенті.
КСYenР- 0,85.ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ

5.1. Диагностикалау учаскесінің жұмысын ұйымдастыру

Авосервисте қызмет көрсетілетін автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеу тиімділігін арттыру үшін оларға қызмет көрсеткенге дейін және көрсеткеннен кейін техникалық жағдайлары туралы жеке ақпараттар алу қажет. Бұл кезде талап етілетін ақпараттарды алу үшін агрегаттар мен механизмдерді бөлшектемей және көп еңбек шығындарынсыз орындалуы қажет. Техникалық қызмет көрсету кезінде жабық және жаңадан басталып келе жатқан тоқтап қалулар туралы ақпараттар алу алдын-ала немесе кеш жөндеулерді болдырмау үшін маңызы зор.
Автомобильдерді диагностикалау ТҚК мен жөндеу жүйесінің бір элементі болып табылады. Автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау эәрбір жеке алынған автомобыильдің техникалық жағдайы туралы бірыңғай, дұрыс ақпараттармен теқникалық қызмет көрсету мен жөндеу процесін қаматамасыз етеді. Осыған сәйкес АТК-да диагностикалауды ұйымдастыру ТҚК мен АЖ процестерін ұйымдастырумен бірге орындалады. Автмобильдердің техникалық жағдайын жолда бақылау орнатылған диагностикалау приборларымен орындалады; күнделікті қызмет көрсету кезінде бақылаулар тексеруі арқылы қамтамасыз етіледі; 1-ТҚК кезінде негізінен автомобиль қозғалыс қауіпсіздігін қаматамасыз ететін механизмдеріне Д-1 жалпы диагностикалау кешенімен қаматамасыз етіледі; 2-ТҚК және АЖ алдында агрегаттар мен механизмдерге тереңдетілген диагностикалау Д-2 орындалса, аынықталған ақауларды жойғаннан кейін диагностикалау кешенін қолданады. Бұл жағдайда реттеу және жөндеу жұмыстарының сапасын аралық және қорытынды тексеруді қамтамасыз ету үшін, автомобильді қосымша орын ауыстырып жүрмес үшін, оны ТҚК мен жөндеу операцияларымен бірге орындайды.
Жалпы автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау автомобильдің техникалық жағдайы мен ТҚК мен АЖ технологиялық процесстерін басқару үшін қажетті жеке ақпараттарды алу мен өңдеудің адам-машина жүйесі болып табылады.
Автомобильге ТҚК қажеттілігі кезінде диагностикалау кешені арқылы анықталған техникалық жағдай туралы бастапқы ақпараттармен ТҚК бригадасы слесарларын қаматамасыз етеді. Сонымен бірге бұл ақпараттар бір мезгілде автотранспорт кәсіпорнының өндіріті басқару орталығына ТҚК мен жөндеу, өндірісті дайындау туралы шешім қабылдау үшін, сондай-ақ орындалған жұмысты бақылау және тіркеу үшін беріледі .
Автомобиль
ТҚК бригада-лары
Диагностикалау кешені: жүргізуші, бақылау-тексе-ру пункті, Д-1, Д-2, кешенді диагностика
АЖ бригада-лары
Өндірісті басқару және техникалық бақылау бөлімі
Өндірісті дайындау кешені
Автомобиль
ТҚК бригада-лары
Диагностикалау кешені: жүргізуші, бақылау-тексе-ру пункті, Д-1, Д-2, кешенді диагностика
АЖ бригада-лары
Өндірісті басқару және техникалық бақылау бөлімі
Өндірісті дайындау кешені
3-сурет. АТК-да ТҚК мен АЖ басқару үшін диагностикалауды қолдану схемасы
ТҚК кезіндегі диагностикалау жұмыстары автомобильдің, оның агрегаттары мен мен тораптарының бөлшектемей техникалық жағдайын анықтаға арналады. ТҚК кезінде диагностикалау жұмыстары автобустар үшін жалпы жұмыс көлеменің 5-9 процентін құрайды.
Д-1 жалпы автомобильдің қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеін агрегаттар мен механизмдерінің (тежегіштерді, басқару механизмін, басқару доңғалақтарының орантылуын, жарықтандыру приборларын) техникалық дағдайын, қалдық газдардың улылық деңгейін және отын үнемділікті диагностикалаға арналған. Бұл кезде тек автомобильді пайдалануға жарамдылығын анықтаумен (шұғыл-диагностика), немесе негізгі ақауларды анықтау және реттеу жұмыстарын орындаумен шетелуі мүмкін. Шұғыл диагностика бақылау-тексеру пунктінде автомобиль желіге шығу алдында немесе кейі орындалады, ал Д-1 1-ТҚК алдында орындалады.
Д-2 автомобильдің тарту-экономикалық көрсеткіштері бойынша диагностикалау үшін және оның негізгі агрегаттары, жүйелері мен механизмдерінің ақауларын анықтау үшін қолданылады. Д-2 негізінен 2-ТҚК алдында жөндеу жұмыстарын дайындау және оның ТҚК кезінде бос тұру уақытын азайту үшін орындалады. 2-ТҚК кезінде Д-2 бірге бір мезгілде технологиялық қажет реттеу жұмыстары да орындалады.

7-кесте Диагностикалық параметрлер және оларды өлшеу құралдары

Автомобильдің эксплуа-тациялық қасиеттері
Диагностикалық параметрлер
Диагностикалау құралдары

Мамандандырылған
Әмбебап
Тарту- экономика-лық
Тежелуі
Жүріс қасиеттері
Nk, Pk, va, Ff, sB, sp, tp, jp, CO, A, Q
PT, sT, j3, t3, s3

Тарту сапасы стендтері
Тежеу стенді
Жүріс сапасының стенді
Кешенді стенд
--
--

5.2. Автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын басқару

Жылжымалы құрамның жұмысқа қабілеттілік деңгейін және АТК техникалық қызметінің жұмысының тиімділігін жоғарылату резервтерінің бірі автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын жоғарылату болып табылады.
Нарықтық экономика жағдайында орындалған жұмыс және еңбекақы арасындағы тәуелділік көп жағдайда АТК-да қолданылатын жылжымалы құрамның ТҚК мен жөндеуінің сапасын басқару жүйесінен байланысты болады.
Жобамен АТК-да автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын қолма-қол болжау жүйесін қолдану ұсынады. Бұл жүйе келесі принциптерге сүйенеді. Персоналдың еңбегінің сапасы шапшаңдылық принципі бойынша бағаланады. Жұмысты орындағаннан соң жеткілікті қысқа мерзім ішінде кәсіпорынның жөндеуші жұмысшысының еңбек сапасының деңгейі болжанады.
Персонал жұмысының сапасы комплекстік бригада немесе жұмысшылар тобы қызмет көрсететін нақты агрегаттар бойынша жүргізіледі.
Еңбек бригадалық әдіспен ұйымдастырылған кезде сапаны басқару жүйесі персонал жұмысының ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жұмыстардың жылдық көлемін есептеу
Жұмыстардың жылдық көлемін анықтау
Шығару көлемін және бөлшектердің партиялық өлшемін есептеу
Мектеп жұмысының жылдық жоспарының мазмұны
АКМ бойынша жылдық өндірістік бағдарламаны есептеу
ТҚК санын анықтау
ТҚҚ тобының жылулық есебі
ТҚК және автомобиль жөндеу
Тұрмыстық қатты қалдықтарды (ТҚҚ)
Көлік техникасына ТҚК және жөндеуді басқару
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть