Аурухана ішілік жұқпа туралы


Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында ауруханаішілік, оның ішінде медицина қызметкерлері арасындағы аурулардың алдын алу мәселесіне аса назар аударылуда.
2009 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дәрігерлер арасында Конго.Қырым геморрагиялық қызбасының 3 өлім.жітім жағдайы тіркелді. Олар науқастарға хирургиялық медициналық көмек көрсету кезінде жұқтырған.
Денсаулық сақтау ұйымдарында В және С вирустық гепатиттерін жұқтырудың алдын алу жөніндегі шараларды күшейту үшін ағымдағы жылы Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің «В және С вирустық гепатиттерінің алдын алу жөніндегі қосымша шаралар туралы» 2010 жылғы 27 мамырдағы № 11 және «Денсаулық сақтау ұйымдарында В және С вирустық гепатиттерінің алдын алу жөніндегі шараларды күшейту туралы» 2010 жылғы 1 шілдедегі № 12 екі қаулысы қабылданған болатын, олардың мақсаты:
• хирургиялық араласуға қатысатын медицина қызметкерлері арасында В және С вирустық гепатиттері ауруларының алдын алу және оларды ерте анықтау;
• пациенттер арасында В және С вирустық гепатиттері ауруларының алдын алу;
• ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу жөніндегі шараларды күшейту болып табылады.
Ағымдағы жылғы 1 шілдеден бастап меншік нысанына қарамастан (мемлекеттік, жекеменшік) Қазақстан Республикасының барлық медициналық ұйымдарында В және С вирустық гепатиттерінің алдын алу жөніндегі шараларды сақтауға, оның ішінде бейініне қарамастан хирургиялық араласуға қатысатын (хирургтар, гинекологтар, офтальмологтар, педиатрлар және т.б.) медицина қызметкерлерінің, операциялық және таңу бөлімшелерінің орта және кіші медицина персоналдарының В және С гепатиттерінің маркеріне тексерілулерінің болуына тексеру жүргізілуде.
15 шілдедегі жағдай бойынша 1467 медициналық ұйым тексерілген, вирустық гепатиттердің маркеріне хирургиялық араласуға қатысатын 34787 медицина қызметкері тексерілген. В және С вирустық гепатиттерінің 626 (1,8%) таратушылары анықталған, оның ішінде В вирустық гепатиті . 329 (0,9%), С вирустық гепатиті . 280 (0,8%), В және С вирустық гепатиттері . 17 (0,04%).
В және С вирустық гепатиттері маркерлерінің таратушылығы анықталған барлық медицина қызметкерлері хирургиялық араласумен байланысты жұмыстан уақытша шеттетілді және толық тексерілуге және тегін емделуге жіберілді.
ҚазіргікездеҚазақстанРеспубликасындаауруханаішілік, оныңішінде медицина қызметкерлеріарасындағыаурулардыңалдыналу мәселесіне аса назараударылуда.
2009 жылыОңтүстікҚазақстаноблысындадәрігерлерарасында Конго-Қырымгеморрагиялыққызбасының 3 өлім-жітімжағдайытіркелді. Оларнауқастарғахирургиялықмедициналықкөмек көрсету кезіндежұқтырған.
Денсаулықсақтауұйымдарында В және С вирустықгепатиттерінжұқтырудыңалдыналу жөніндегішаралардыкүшейтуүшінағымдағыжылыҚазақстанРеспубликасының Бас мемлекеттіксанитарлықдәрігерінің «В және С вирустықгепатиттерініңалдыналу жөніндегіқосымшашаралартуралы» 2010 жылғы 27 мамырдағы № 11 және «Денсаулықсақтауұйымдарында В және С вирустықгепатиттерініңалдыналу жөніндегішаралардыкүшейтутуралы» 2010 жылғы 1 шілдедегі № 12 екі қаулысықабылданғанболатын, олардыңмақсаты:
• хирургиялықараласуғақатысатын медицина қызметкерлеріарасында В және С вирустықгепатиттеріауруларыныңалдыналу жәнеолардыертеанықтау;
• пациенттерарасында В және С вирустықгепатиттеріауруларыныңалдыналу;
• ауруханаішілікинфекциялардыңалдыналу жөніндегішаралардыкүшейту болып табылады.
Ағымдағыжылғы 1 шілдеденбастапменшікнысанынақарамастан (мемлекеттік, жекеменшік) ҚазақстанРеспубликасыныңбарлықмедициналықұйымдарында В және С вирустықгепатиттерініңалдыналу жөніндегішаралардысақтауға, оныңішіндебейінінеқарамастанхирургиялықараласуғақатысатын (хирургтар, гинекологтар, офтальмологтар, педиатрларжәнет.б.) медицина қызметкерлерінің, операциялықжәнетаңубөлімшелерінің орта жәнекіші медицина персоналдарының В және С гепатиттерініңмаркерінетексерілулерініңболуынатексеружүргізілуде.
15 шілдедегі жағдай бойынша 1467 медициналықұйымтексерілген, вирустықгепатиттердіңмаркерінехирургиялықараласуғақатысатын 34787 медицина қызметкерітексерілген. В және С вирустықгепатиттерінің 626 (1,8%) таратушыларыанықталған, оныңішінде В вирустықгепатиті – 329 (0,9%), С вирустықгепатиті – 280 (0,8%), В және С вирустықгепатиттері – 17 (0,04%).
В және

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында ауруханаішілік, оның ішінде медицина қызметкерлері арасындағы аурулардың алдын алу мәселесіне аса назар аударылуда.
2009 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дәрігерлер арасында Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының 3 өлім-жітім жағдайы тіркелді. Олар науқастарға хирургиялық медициналық көмек көрсету кезінде жұқтырған.
Денсаулық сақтау ұйымдарында В және С вирустық гепатиттерін жұқтырудың алдын алу жөніндегі шараларды күшейту үшін ағымдағы жылы Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің В және С вирустық гепатиттерінің алдын алу жөніндегі қосымша шаралар туралы 2010 жылғы 27 мамырдағы № 11 және Денсаулық сақтау ұйымдарында В және С вирустық гепатиттерінің алдын алу жөніндегі шараларды күшейту туралы 2010 жылғы 1 шілдедегі № 12 екі қаулысы қабылданған болатын, олардың мақсаты:
* хирургиялық араласуға қатысатын медицина қызметкерлері арасында В және С вирустық гепатиттері ауруларының алдын алу және оларды ерте анықтау;
* пациенттер арасында В және С вирустық гепатиттері ауруларының алдын алу;
* ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу жөніндегі шараларды күшейту болып табылады.
Ағымдағы жылғы 1 шілдеден бастап меншік нысанына қарамастан (мемлекеттік, жекеменшік) Қазақстан Республикасының барлық медициналық ұйымдарында В және С вирустық гепатиттерінің алдын алу жөніндегі шараларды сақтауға, оның ішінде бейініне қарамастан хирургиялық араласуға қатысатын (хирургтар, гинекологтар, офтальмологтар, педиатрлар және т.б.) медицина қызметкерлерінің, операциялық және таңу бөлімшелерінің орта және кіші медицина персоналдарының В және С гепатиттерінің маркеріне тексерілулерінің болуына тексеру жүргізілуде.
15 шілдедегі жағдай бойынша 1467 медициналық ұйым тексерілген, вирустық гепатиттердің маркеріне хирургиялық араласуға қатысатын 34787 медицина қызметкері тексерілген. В және С вирустық гепатиттерінің 626 (1,8%) таратушылары анықталған, оның ішінде В вирустық гепатиті - 329 (0,9%), С вирустық гепатиті - 280 (0,8%), В және С вирустық гепатиттері - 17 (0,04%).
В және С вирустық гепатиттері маркерлерінің таратушылығы анықталған барлық медицина қызметкерлері хирургиялық араласумен байланысты жұмыстан уақытша шеттетілді және толық тексерілуге және тегін емделуге жіберілді.
34725 медицина қызметкері В вирустық гепатитіне қарсы егулер қабылдады.
Медицина ұйымдарының басшыларына ауруханаішілік аурулардың алдын алу жөніндегі шаралардың сақталуына және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинациясы және В және С вирустық гепатиттерінің маркеріне тексерілуі болған кезде ғана медицина қызметкерлерін жұмысқа қабылдауға тұрақты бақылауды қамтамасыз ету тапсырылды.

Аурухана ішілік жұқпа туралы түсінік
Зарарсыздандыру аурухана ішілік жұқпаны (ВБИ) алдын алудағы ең негізгі бағыттардың бірі. Медицина қызметкерлерінің осы қызметінің мақсаты қоршаған ортадағы патогенді микроорганизмдерді жою болып табылады.
Аурухана ішілік жұқпаның пайда болуын үшке бөлуге болады:
- пациенттер, емханалық көмек алу барысында жұқтырады;
- пациенттер, стационарлық көмек алу барысында жұқтырады;
- медицина қызметкерлері, медициналық көмек беру барысында жұқтырады.
Жұқпаны жұқтыру орнының үш түрін біріктіретін жер - емдеу мекемесі.
Бүкілдүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Европалық аймақтық бюросы аурухана ішілік жұқпаға мынадай анықтама берді: "Аурухана ішілік жұқпа -- бұл кез келген клиникалық белгілері анықталған жұқпалы ауру, ауруханада пациент медициналық көмек алу барысында жұқтырып алады немесе осы емдеу сауықтыру мекемесіндегі медицина қызметкерлері медициналық көмек беру барысында жұқтырып алады".
Аурухана ішілік жұқпаның пайда болу себептерін объективті және субъективті деп екіге бөлуге болады.
Объективті себептер бұл ЕСМ-нің жетекшісіне байланысты емес себептер:
- қазіргі заман талабына жауап бермейтін ауруханалар қатарының болуы;
- көптеген микроорганизмдердің антибиотиктерге төзімділігі;
- антибиотиктердің медицинада, ауыл шаруашылығывда, мал шаруашылығында кең қолданылуының сенімді ақтамауы.
Субъективті себептер -- бұл жоюға болатын себептер:
- медицина қызметкерлерінің жеткіліксіз дайындалуы (сапасыздығы);
- санитарлық-эпидемиялық станция қызметкерлері тарапынан тиісті бақылаудың болмауы;
- кейбір аппарат түрлеріндегі залалсыздандыру сенімділігінің болмауы;
- пациенттердің өзара қарым-қатынасы және пациенттің медициналық қызметкерлерімен қарым-қатынасының өсуі;
- медицина қызметкерлерінің арасында анықталмаған бактериотасымалдаушылардың кездесуі;
- медициналық құрал-жабдықтарды залалсыздандыру және зарарсыздандыру сапасының төмен болуы.
Аурухана ішілік жұқпаның көзі болуы мүмкін:
- жұқпалы аурумен ауыратын медицина қызметкерлерінің өз қызметін жалғастыруы;
- аурудың жасырын түрімен ауыратын пациенттер;
- ауруханаға келетін келушілер -- пациенттің туысқандары. Аурухана ішілік жұқпаның таралу жолдары:
- экзогенді (ағзаға жұқпаның қоршаған ортадан түсуі);
- эндогенді (жұқпаның ағза ішінде таралуы). Жұқпаның экзогенді түріне жатады:
- ауалы-тамшылы (жұқпаның ағзаға зақымдалған ауа арқылы енуі);
- қарым-қатынасты (залалсыздандырылмаған медициналық құрал-жабдықтармен емдік манипуляцияларды орындау кезінде);
- имплантациялық (залалсыздандырылмаған протездерді, тігіс материалдарын қолданғанда);
- трансмиссивті (жәндіктердің тістеуі арқылы);
- алиментарлы (сапасыз тағамды қолданған кезде). Жұқпаның эндогенді таралу жолы гематогенді және лимфагенді болып екіге бөлінеді.
Гематогенді -- бұл қан ағысы арқылы, лимфагенді -- лимфа ағысы арқылы таралады.
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Аурухана ішілік жұқпа туралы түсінік
Протей. Аурухана ішілік инфекциядағы ролі
Аурухана жұмысын автоматтандыру
Кеуде ішілік лимфа түйіндерінің туберкулезі
Ми ішілік отогенді асқынулар
Алматы қаласындағы аудандық орталық аурухана
Талғар қаласы «Орталық аудандық аурухана» РҚКК
Аурухана мен емханалардағы бөлімшелерде жүргізілетін санитарлық эпидемияға қарсы іс-шаралар тәртібі
Құрсақ ішілік инфекциялар. инфекциялық процестердің жасына байланысты негіздері. әр түрлі жастағы балалар инфекциясының патогенді негіздері
«Медбикелік ісі негіздері» пәнінен тәжірибиелік сабаққа арналған әдістемелік өңдеу 2 бөлім Дәрілік терапия тәсілдері және әдістері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь