ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСИ ЖЕТІСТІКТЕРІ


Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСИ ЖЕТІСТІКТЕРІ

Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда Тәуелсіздік жариялап, дербес мемлекет атанып, өзінің ішкі және сыртқы саясатының негізгі басым бағыттарын анықтай бастағанына ширек ғасыр толып отыр.
Еліміз Тәуелсіздігінің 25 жылды - ғын - да халықаралық қауымдастықтың бел - ді мүшесіне айналды. Осы қысқа мер - зімде Қазақстан өзінің ерекше даму моделін таңдап, әлемдегі бейбіт - ші - лік пен бірліктің бірден-бір үлгісі бола білді.
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап көрсеткен - дей: Тәуелсіздік - тұрақты және қауіпсіз келешекке деген зор сенім. Осымен қа - тар еліміз халықаралық саясатта бір - қатар тың идеяларды ұсынып, әлем - нің дамуына зор үлесін қосып ке - леді. Беделді халықаралық ұйым - дар - дағы табысты төрағалығы мен жаһандық және аймақтық мә - селелерді шешудегі тың бастамалары халық - ара - лық қоғамдастықтың көңіл бөліп, же - текші мемлекеттердің онымен кеңе - сіп, санасуына әкелуде.
Тарихтан бабаларымыздың әр ке - зеңдерде алыс-жақын елдермен шебер жүр - гізген дипломатиясы мен ел мүд - десін қорғаудағы ерліктерін мақтан тұта - мыз. Алайда, жаңа жас Тәуелсіз мем - лекет жағдайында, сол мезетте, мем - лекетіміздің еуразиялық кеңіс - тік - тің қақ ортасында, әлемдік державалармен көршілес орналасуы, ХХ ға - сыр - - - дың соңғы онжылдығында Ор - - - - та - лық Азия аймағындағы геосаяси жағдайдың күрделене түсуі, ел ішіндегі орын алған дағдарыстық қиын жағ - дай - да, өзінің ішкі саяси-әлеуметтік жә - не экономикалық мәселелерінің күр - делілігі мен маңыздылығына қа - рай сыртқы саяси байланысы мен қа - рым-қатынасын қалыптастыру қа - ж - ет болды. Алғашқы мақсат - ше - тел - дер - де ұлттық мүдделерді қорғау, бітім - гер - лік бастамаларды ілгерілету, өңірлік жә - не жаһандық қауіпсіздікті қамта - ма - сыз ету, азаматтарымыздың құқық - тары мен мүдделерін қорғау, тікелей шет - елдік инвестицияларды тарту, ха - лық - аралық және екіжақты ынты - мақ - тас - тықты нығайту, шетелдік әріптес - тер - ге Қазақстан жөніндегі объективті ақ - паратты жеткізу Қазақ - станның бас - ты сыртқы саяси басым - дықтары бола - ды.
Еліміз тарихи өлшем бойынша өте қыс - қа мерзімде, халықаралық қа - ты - настардың жауапты субъек - тісі ретін - де - гі беделін бекітті. Бү - гін - де біз өзекті әлемдік мәселелерді шешу және жаңа әлемдік тәртіпті құру ісіне белсенді қа - тысып қана қоймай, сол бағыттарда бір - қатар бастамалар көтеріп, оның оң ше - - шілуі жолында нәтижелі шаруалар ат - қарудамыз. Осындай белсен - ді - лік - пен нәтижелі іс-әрекеттің арқасында Қа - зақстан халықа - ралық аренада тұрақ - тылықтың, мемлекет дамуының қар - қынды және өркендеген моделінің бас - тау - шысы ретінде лайықты бағасын алып отыр.
Қазақстан іргелес бес елмен 14 мың шақырымнан астам әлем - дегі ең ұзақ құрлық шекараларын ал - ғаш рет әлемдік тәжірибеге сай халықаралық шарттармен бекітіп, көршілес және әлемнің жетекші елдерімен достық және өзара пайдалы ынтымақтастық қатынас - тарын құрды. Бүгін еліміз 140-тан астам мемлекетпен дипломатия - лық қарым-қатынас орнатты. Қазақстанның шетелдерде 70-тен астам дипломатиялық миссиялары, кәсіби дипломаттарының жеткілікті саны бар. Шетелдермен белсенді ынтымақтастықтың нә - ти - жесінде мемлекетаралық, үкі - мета - ралық және ведомствоара - лық деңгейде 3 мыңнан астам әр түрлі салалардағы халықаралық шарттар жасалды.
Қазақстанның аймақтағы жә - не әлемдегі саяси, қауіпсіздік, өр - кениеттік, экономикалық, эко - л - о - гиялық мәселелерге қатысты бастама көтеріп, оны шешу жолында жүргізіп келе жатқан табыс - ты саясаты мен бастамалары әлем елдері тарапынан оң қабылданып, жаһанның жетекші елдерімен с - тра - тегиялық әріптестігі жарасып, Қазақстанның экономикалық қуатының қарқынды өсіміне, сырт - қы әлеммен сауда-эконо - ми - калық, сондай-ақ инвестициялық байланыстарының дамуына негіз болуда. Осы жылдар ішінде Елба - сы - ның жүздеген жұмыс және ре - с - ми сапарлары, сондай-ақ шетел - дердің мемлекеттер, үкімет - тер, халықаралық ұйымдар мен сырт - қы саясат ведомстволары басшы - ла - рының Қазақстанға сапарлары өткізілді.
1992 жылы ерікті түрде ядро - лық қарудан бас тартып және жа - һан - дық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы Елбасының халықаралық бастамаларының арқасында қарусыздану үдерісінің және жаппай қырып-жою қаруын таратпаудың белсенді жақтау - шысы бола отырып, Қазақстан әлемнің жетекші ядролық державаларынан халықаралық қауіп - сіздік ке - пілдіктерін алды.
Қазақстанның әлемдегі қуаты жағынан 4-ші ядролық арсеналынан өз еркімен бас тартқанына екпін түсіре келіп, өзге елдерді осы үдерістен үлгі-өнеге алуға ша - қыр - ды. Осындай жағдайда, яғни бүгінгідей дағдарысты кезеңде ядролық қарудың лаңкестердің қолына түспеуінің маңызы зор. Қазақстан ядролық терроризм ак - тілерімен күрес жөніндегі жа - һан - - дық бастамаға белсенді қа - тысу - шы болып табылады. Бұған елімізде соңғы жылдары өтіп келе жатқан Атом-антитеррор жат - тығу - лары мен ядролық материалдарды физикалық қорғау жөнін - дегі халықаралық конференция ұйым - дастырылғаны дәлел бола алады.
2010 жылғы сәуірде Вашин - гтонда өткен Ядролық қауіпсіздік жөніндегі жаһандық саммит бары - сында АҚШ президенті Б.Обама Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевты халықаралық ядролық қаруды таратпау үдерісінің көшбасшысы деп атады.
Атомды бейбіт мақсатта пайда - ла - нуға қатысты, Қазақстан әлем - дік қауымдастық алдында бір - қатар маңызды бастамалар кө - те - ріп, олардың орындалуы жолында нақ - ты іс-әрекеттер жасауда.
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық табыстары сыртқы экономикалық байланыстардың негіздерін - экономикалық дип - ломатияны бекітті, елдің индуст - рия - лық-инновациялық бағдар - ла - масын іске асыру мақсатында тікелей шетел инвестицияларын және жаңа технологияларын тартылып, жағымды сыртқы байла - ныс - тардың ауқымы артуда.
Алғашқы күннен басымдық беріліп, дұрыс таңдалған көпқыр - лы сыртқы саясатының арқасында тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақ - - с - тан экономикасына 130-дан астам млрд. доллар тартылды, жан басына шаққандағы табыс 10 мың доллардан асты. Қазақстан - Орталық Азияға келген барлық сыртқы инвестициялардың 80 %-дан астамының қабыл - дау - шысы. Әрбір іске асырылған ин - вес - ти - циялық жоба - ұлтымыздың және Қазақстанның әрбір жеке азама - тының әл-ауқатының кепілі. Инвес - - тициялар мен инновациялар жаңа мыңжылдықтағы жаңа Қазақстанның қозғалтқыш күш - тері болып табылады. Халқымыз - дың әл-ауқатының өсімі үшін, ел экономикасына инвестицияларды, инновацияларды және жаңа технологияларды тарту ісі бойынша отандық дипломатия айтулы нәтижелерге қол жеткізіп, табыс - ты жұмысты жалғастыруда.
Географиялық және геосаяси тұрғыда еуразия кеңістігінің қақ ортасында, әлемнің жетекші державаларымен көршілес орналасу, мемлекеттің сыртқы саясатына әсер етпей қоймауы мүмкін емес. Сол себепті тәуелсіздіктің алғаш - қы күнінен бастап, Қазақстан Ресей Федерациясымен және Қытай Халық Республикасымен екіжақты қарым-қытынастарға стратегиялық басымдық беріп, үнемі дамыту үстінде. Ресей Федерациясымен одақтастық қатынас - тар - ды дамыту - Қазақстан Прези-дентінің сыртқы саяси бағытының сөзсіз жетістігі. Бүгін РФ-мен өза - ра ынтымақтастықтың басты жетіс - тіктері өңірлік интеграцияда, сондай-ақ сауда-экономикалық әріптестікті кеңейту кеңістігінде жатыр. ҚР және РФ тандемі зор Еуразия кеңістігіндегі тұрақтылық пен дамудың берік факторына айналып, Еуразиялық Одақ шең - бе - рінде қарқынды дамуда. Екі мемлекеттің саяси-экономикалық және мәдени салаларда терең ын - тымақтастық жағдайында бай - ланыстар орнатып, түрлі қарама-қайшылықтарға ортақ көзқарас қалыптастырулары, ТМД елдері арасындағы көптеген күрмеуі қиын мәселелерді нәтижелі шешуге мүмкіндіктер беруде.
Шығыстағы ұлы көршіміз - Қытай Халық Республикасымен барлық бағытты қамтитын страте - гиялық ынтымақтастық қатынас - тарды нығайту Қазақстан сыртқы саясаты сындарлылығы - ның айға - ғы. Жаһандық ықпалы арта түсіп отырған осы елмен екіжақты сауда-экономикалық байланысты тереңдету арқылы еліміз әріптес - тік әлеуетін өз мүддесіне пайдалануда.
Стратегиялық әріптестік дәне - керлері Қазақстанды Америка Құрама Штаттарымен бай - ланыс - - тыруда. Бұл ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасындағы тәуелсіздік декларациясының қабылдану сипаты
Қазақстан-қытай сыртқы саяси қатынастары
Әлемдік саясатта мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары
Қазақстан тарихындағы Семей полигоны
Қазақстан жетістіктері
Біріккен Ұлттар Ұйымы туралы
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі
Назарбаев феномені
КСРО-ның тарап кету себептері
ХХ ғасырдың 90 жылдарындағы Польша мен Қазақстан қарым-қатынастарының тарихы
Пәндер