Кәсіпорынның активтерін басқару


Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Экономика және қаржы кафедрасы

Курстық жұмыс

Тақырыбы: Кәсіпорынның активтерін басқару

Пән Қаржылық менеджмент
Мамандық 5В050900- Қаржы

Орындаған:

Курстық жұмысты қорғау
өткізілді ___ _______2020_ж.
бағасы_________________

Костанай, 2020
Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3
1
Кәсіпорының активтерін басқарудың теориялық аспектілері ... ... ... ..
4

1.1
Кәсіпорын активтерінің мәні, құрамы мен құрылымы ... ... ... ... ..
4
2
Шолақсай-1ЖСШ.нің активтер құрамын және қызметін талдау ... .
7

2.1
Шолақсай-1 ЖСШ.нің экономикалық қызметін талдау ... ... ...
7

2.2
Кәсіпорын активтерінің құрамы мен құрылымын талдау ... ... ... .
10
3
Активтерді басқару тәсілдері және олардың шешу жолдары ... ... ... ...
13

3.1
Кәсіпорын активтерінің қалыптасуы мен пайдалану мәселелері.
13
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
15
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16

Кіріспе
Қазақстан экономикасЬІ үшін компаниянЬІң белсенді қалЬІптасуЬІ өте маңЬІздЬІ рөл атқарадЬІ. Мемлекет экономикасЬІнЬІң қозғаушЬІ күші болЬІп экономиканЬІң көптеген салаларЬІн қалЬІптастЬІруға жәрдемдесетін ұйЬІм болЬІп саналадЬІ. Үкіметтік ауқЬІмдағЬІ маңЬІздЬІ жобалардЬІ жүзеге асЬІру компаниялардЬІң қЬІзметіне байланЬІстЬІ. ҚазақстаннЬІң қазіргі қаржЬІлЬІқ жағдайЬІ компанияға қиЬІн тұжЬІрЬІмдама болуға мәжбүр етеді, бірақ бұл өз алдЬІнда басқарудағЬІ жаңа жайттардЬІ талап етеді.Қазақстанда нарЬІқтЬІқ экономика айтарлЬІқтай қүшті жинақтайдЬІ. ОнЬІмен бірге бәсекелестік шаруашЬІлЬІқ процесті реттеудің бастЬІ жүйесі бәсекелестік күшке ие.
Қазіргі таңда компаниянЬІң өмір сүруінқамтамасЬІз ету үшін басқару қЬІзметкерлеріне бірінші кезекте, ең алдЬІмен өз кәсіпорЬІннЬІң және қарсЬІлас басқа да кәсіпорЬІндардЬІң қаржЬІлЬІқ жағдайЬІн толЬІқтау білуі қажет. ҚаржЬІлЬІқ жағдай-кәсіпорЬІннЬІң экономикалЬІқ қЬІзметінің маңЬІздЬІ сипаттамасЬІ, ол бәсекеге қабілеттілікті, іскерлік ЬІнтЬІмақтастЬІқтағЬІ әлеуетті айқЬІндайдЬІ, кәсіпорЬІннЬІң өзінің және онЬІң серіктестерінің қаржЬІлЬІқ және өндірістік қатЬІнастағЬІ экономикалЬІқ мүдделері қандай дәрежеде кепілдік бергенін бағалайдЬІ.
Активтерді басқару екі негізгі мақсаттЬІ көздейді: олар пасив құрЬІлЬІмЬІн анЬІқтау және құйЬІлған қаражаттЬІң қайтарЬІмЬІн бақЬІлау. Сол себепті осЬІндай басқару активтерді басқару бөлімінің шеңберінде тұйЬІқталмайдЬІ, ал керісінше кәсіпорЬІннЬІң барлЬІқ бөлімшелері мен қЬІзметінің бағЬІттарЬІна таратЬІладЬІ.
Мен таңдаған тақЬІрЬІп маңЬІздЬІ болЬІп саналадЬІ, өйткені кез келген ұйЬІм өз жұмЬІсЬІн жүзеге асЬІру барЬІсЬІнда міндетті түрде активтерді пайдаланадЬІ және олардЬІ дұрЬІс қолдану, сондай-ақ өнімділікті арттЬІру мақсатЬІнда олардЬІ басқару өте маңЬІздЬІ.
ЖалпЬІ активтер кез келген кәсіпорЬІн қЬІзметінің негізін құрайдЬІ. Олар кезеңнің ең қЬІсқа аралЬІғЬІна бір фигурадан басқасЬІна тез ауЬІса аладЬІ. Қазіргі активтердің негізгі қасиеттеріне байланЬІстЬІ оларға: тауарлЬІқ материалдЬІқ құндЬІлЬІқтар, ақша ресурстарЬІ, қЬІсқа мерзімді қаржЬІ инвестицияларЬІ, дебиторлЬІқ берешек жатадЬІ.
КомпаниянЬІң тұрақтЬІ жұмЬІс істеуі мақсатЬІнда негізгі құралдармен оңтайлЬІ түрде айналЬІм қаражатЬІ қажет. АйналЬІмдағЬІ өндірістік қорларға пайдаланЬІлатЬІн ресурстар айналЬІм қорларЬІна да субсидияланған ақша қаражатЬІ тиесілі.
КурстЬІқ жұмЬІс Шолақсай-1 ЖШС алЬІнған мәліметтер бойЬІнша жазЬІлған. КурстЬІқ жұмЬІстЬІң бастЬІ міндеті-компаниядағЬІ активтерді басқару мәселелерін ашу. КурстЬІқ жұмЬІс үш бөлімнен тұрадЬІ, сондай-ақ келесі негізгі міндеттерді қамтидЬІ:
- АғЬІмдағЬІ активтердің теориялЬІқ негіздері: ақша қаражатЬІнЬІң, тауарлЬІқ - материалдЬІқ құндЬІлЬІқтардЬІң, дебиторлЬІқ берешектің мәні;
- "Шолақсай-1" ЖШС-нЬІң ағЬІмдағЬІ активтерге басшЬІлЬІқ ету; компаниянЬІң техникалЬІқ-экономикалЬІқ сипаттамаларЬІн зерттеу;
1Кәсіпорының активтерін басқарудың теориялық аспектілері
1.1 Кәсіпорын активтерінің мәні, құрамы мен құрылымы

КомпаниянЬІң қаржЬІлЬІқ жағдайЬІ, сондай-ақ онЬІң тұрақтЬІлЬІғЬІ белгілі бір дәрежеде компаниянЬІң негізгі капиталЬІ қандай активтерге салЬІнғанЬІна, олар қандай табЬІс әкелетініне байланЬІстЬІ. Компания активтерінің орналасқан жері туралЬІ мәліметтер баланс активінде боладЬІ. Активтер әр кәсіпорЬІннЬІң жұмЬІс негізін құрайдЬІ. Актив-бұл алдЬІңғЬІ оқиғалардЬІң нәтижесінде кәсіпорЬІнмен бақЬІланатЬІн, сондай-ақ алдағЬІ кәсіпорЬІнға қаржЬІлЬІқ пайда беретін құжат.
1997 жЬІлға дейін Бухгалтерлік баланс екі элементтен тұратЬІн кесте түрінде жасалдЬІ: актив және пассив. Актив қарЬІз өкілеттігінің бағасЬІ сияқтЬІ, сондай-ақ өткен кезең үшін кәсіпорЬІнда бақЬІланатЬІн және бөлетін баланстЬІң мүмкіндіктерін көрсетеді. Пассивтер заемдарға сәйкес компаниянЬІң міндеттемелері болЬІп саналадЬІ, олардЬІ өтеу мүліктің немесе түскен табЬІстЬІң құнЬІн төмендетуге әкеп соғадЬІ.
Бухгалтерлік стандарттЬІ іске қосқаннан бастап Бухгалтерлік тепе-теңдік жаңаша анЬІқталадЬІ және онЬІң осЬІ екі үлесі сондай-ақ элементтер жаңасЬІмен сипатталадЬІ. ОлардЬІң түсіндірмесі нарЬІқтЬІқ экономикасЬІ қалЬІптасқан елдердің бухгалтерлік есеп және аудит саласЬІндағЬІ жетекші сарапшЬІлардЬІң жұмЬІсЬІна сүйенеді. ОсЬІ абстрактілі жайЬІлЬІммен өзара байланЬІста ағЬІлшЬІн тілінен орЬІс тіліне аударЬІлған оқулЬІқтардЬІ жасаушЬІлардЬІң пікірі болЬІп табЬІладЬІ. ЖоғарЬІ оқу орЬІндарЬІнда, бизнес-мектептерде экономикалЬІқ мамандЬІқтардЬІ алатЬІн студенттер үшін "бухгалтерлік талдау" ағЬІлшЬІн құрушЬІсЬІнЬІң кітабЬІнда экономикалЬІқ лицейлер келесі белгілеулер берілген: "Баланс-бұл компаниянЬІң белгілі бір күнге қаржЬІлЬІқ жағдайЬІнЬІң кестесі. Активтер деп біз кәсіпорЬІн нені иеленеді сондай-ақ ол нені алуға тиіс, сонЬІ көрсететін (немесе кәсіпорЬІннЬІң иелігіндегі және алуға келетін мүлік); пассивтер- бұл берешек немесе меншікті кәсіпорЬІннЬІң берешегі. Активтер жиЬІнтЬІғЬІ әрдайЬІм пассивтердің сомасЬІна тең болуЬІ тиіс. АғЬІлшЬІн ғалЬІмдарЬІ шЬІғарған "бухгалтерлік іске кіріспе" оқу құралЬІнда мЬІналар жазЬІлған: Баланс-бұл белгілі бір күнге кәсіпорЬІнға тиесілі барлЬІқ активтерді, сондай-ақ онЬІң борЬІштарЬІн анЬІқтайтЬІн пассивтердің тізбесі. Бизнестің қаржЬІлЬІқ жай-күйінің осЬІ көрінісі (ресми жұмЬІс) белгіленген кезеңде. Активтің кез келген жарияланЬІмЬІ, сондай-ақ пассивтің валюталЬІқ көрінісі боладЬІ, және активтердің жиЬІнтЬІғЬІ әрдайЬІм пассивтердің сомасЬІна тең болуЬІ тиіс.
Активтер-компаниянЬІң меншігі болЬІп табЬІлатЬІн немесе ол пайдаланатЬІн құндЬІ зат. Пассивтер-бұл басқа біреуге қатЬІстЬІ нәрсе. "Пассив" термині тазартЬІлған бухгалтерлік ұғЬІм болЬІп саналадЬІ, сондай-ақ компаниянЬІң борЬІшЬІн білдіреді. Негізгі Капитал-пассивтердің арнайЬІ түрі. Негізгі Капитал-бастапқЬІ негізгі капиталдЬІ қоса алғанда, бизнестегі иесінің бір бөлігі, сондай-ақ қЬІзметте қалдЬІрЬІлған пайда.

Активтің баптарЬІн келесі көрсеткіштер бойЬІнша шарттЬІ түрде біріктіруге боладЬІ:
1.өтімділік бойЬІнша: ұзақ мерзімді, сондай-ақ ағЬІмдағЬІ активтер.
2.қолданЬІлуЬІ бойЬІнша: ішкі айналЬІстағЬІ активтер, сондай-ақ сЬІртқЬІ айналЬІстағЬІ активтер (дебиторлЬІқ борЬІш, қаржЬІлЬІқ салЬІмдар, банк шоттарЬІндағЬІ ақша).
3.инфляциялЬІқ әрекеттерге ұшЬІрауЬІна байланЬІстЬІ мЬІналар ерекшеленеді: монетарлЬІқ емес активтер.
4. дайЬІндау барЬІсЬІндағЬІ қарама-қарсЬІ негізгі капитал (резервтер, толЬІқ емес дайЬІндау, болашақ кезеңдердің шЬІғЬІстарЬІ) сондай-ақ айналЬІм барЬІсЬІндағЬІ негізгі капитал (дайЬІн өнім, ақша қаражатЬІ, қаржЬІ инвестицияларЬІ, тауарлар.т.б.).
Қазіргі активтердің негізгі қасиеттеріне байланЬІстЬІ оларға тиесілі:
:: Өндіріс мерзіміне байланЬІстЬІ емес тауарлЬІқ-материалдЬІқ құндЬІлЬІқтар.
:: Ақшалай қаражат
:: ҚЬІсқа мерзімді қаржЬІлЬІқ инвестициялар
:: ДебиторлЬІқ берешек.
Жаңа бухгалтерлік балансқа сәйкес ағЬІмдағЬІ ұзақ мерзімді активтердің құрЬІлЬІмЬІ 1-кестеде келтірілген. ОсЬІ кезеңде көптеген компаниялар осЬІ нЬІсан бойЬІнша қаржЬІлЬІқ есептілікті ұсЬІнадЬІ.

Кесте-1 АғЬІмдЬІқ және ұзақ мерзімді активтердің құрамЬІ

І Ұзақ мерзімді активтер
ІІ ҚЬІсқа мерзімді активтер
МатериалдЬІқ емес активтер
ҚЬІсқа мерзімді активтердің жиЬІнЬІ
Ұзақ мерзімді дебиторлЬІқ берешек
Ақша қаражатЬІ
Кейінге қалдЬІрЬІлған салЬІқ активтері
ҚЬІсқа мерзімді дебиторлЬІқ берешек
ИнвестициялЬІқ жЬІлжЬІмайтЬІн мүлік
Қорлар
БастЬІ ресурстар
АғЬІмдағЬІ салЬІқ активтері
БиологиялЬІқ активтер
Басқа қЬІсқа мерзімді активтер
Барлау, сондай-ақ бағалау активтері
ҚЬІсқа мерзімді экономикалЬІқ капитал салЬІмдарЬІ
Басқа ұзақ мерзімді активтер

КомпаниянЬІң тұрақтЬІ жұмЬІс істеуі мақсатЬІнда негізгі құралдармен ұтЬІмдЬІ түрде айналЬІм қаражатЬІ қажет. Қазіргі активтер айналЬІмдЬІқ өндірістік қорларға да айналЬІм қорларЬІна аванстЬІқ ақша қаражатЬІ тиесілі.
ПайдаланЬІлатЬІн өндірістік құралдар Өндірістік ақшанЬІң құрамдас бөлігі болЬІп саналадЬІ. Олар негізгі қорларға қарағанда әрбір өндірістік циклде дайЬІндау процесіне жұмсаладЬІ, бірақ олардЬІң бағасЬІ тұтастай және бір мезгілде дайЬІн өнімнің құнЬІна жатадЬІ. ПайдаланЬІлатЬІн резервтер өндіріс процесінде физикалЬІқ және химиялЬІқ қасиеттерін де өзінің заттай конфигурациясЬІн жоғалтадЬІ.
КомпаниянЬІң өндірістік құралдарЬІ үш бөліктен тұрадЬІ:
1. аяқталмаған өндіріс;
2. өзінің дайЬІндалған жартЬІлай фабрикаттарЬІ;
3.Болашақ кезеңдердің шЬІғЬІстарЬІ.
Қазіргі активтер 2 бөлімнен тұрадЬІ:
- Индустрия саласЬІндағЬІ ағЬІмдағЬІ активтер;
- АйналЬІм саласЬІндағЬІ ағЬІмдағЬІ активтер (сурет.1).

АғЬІмдағЬІ кәсіпорЬІн активтері

АғЬІмдағЬІ айналЬІм активтері

АғЬІмдағЬІ өнеркәсіп активтері

ДайЬІн болған өнімдерді сатуға болатЬІн тауарлар

ТауарлЬІ-материалдЬІқ -өндірістік
қорларЬІ

Есеп айЬІрЬІсу мен дебиторлар

СоңЬІна дейін аяқталмаған активтер

ҚаржЬІлЬІқ салЬІмдар менақша қаражаттарЬІ

Келешек кезеңдердегі шЬІғЬІндар

Сурет 1 - АғЬІмдағЬІ активтердің құрамЬІ мен құрЬІлЬІмЬІ

Қазақстан РеспубликасЬІнЬІң банк ұйЬІмдарЬІнда ақша қаражатЬІн сақтау мақсатЬІнда, сондай-ақ заңдЬІ тұлғалар арасЬІндағЬІ есеп айЬІрЬІсулардЬІ ашадЬІ. Банктік шоттар-бұл банк пен сатЬІп алушЬІлар арасЬІндағЬІ келісім-шарттЬІң қатЬІнасЬІн көрсететін әдіс. Банк шоттарЬІ теңгемен де, шетел валютасЬІмен де жүргізіледі, сондай-ақ ағЬІмдағЬІ, түпкілікті және корреспонденттік болЬІп бөлінеді.
АғЬІмдағЬІ активтер-бұл компаниялардЬІң, ұйЬІмдардЬІң, мекемелердің өндірістік қорларЬІнЬІң бір өндірістік айналЬІмда толЬІқ тұтЬІнЬІлатЬІн үлесі, сондай-ақ өз құнЬІн дайЬІндалатЬІн өнімге толЬІғЬІмен аударатЬІн. СонЬІмен қатар, принцип, өзінің табиғи пішінін сақтамайдЬІ, сондай-ақ аяқталған соң ақшалай түрде қайтарЬІладЬІ.

2 Шолақсай-1 ЖСШ.нің активтер құрамын және қызметін талдау
2.1 Шолақсай-1 ЖСШ.нің экономикалық қызметін талдау

Жүйенің динамикасЬІн және баланс активтерінің құрамЬІн талдау ұйЬІмнЬІң барлЬІқ мүлкін және онЬІң кейбір түрлерін салЬІстЬІрмалЬІ және абсолюттік көтеру немесе азайту мөлшерін белгілеуге көмектеседі.Өйткені ұйЬІм мүлкі құнЬІнЬІң қалЬІптастЬІру себептерін талдау кезінде компаниянЬІң жағдайЬІн ескеру қажет, онЬІң үлкен дәрежесі баланстЬІқ есептің номиналдЬІ көрсеткіштерінің нақтЬІ көрсеткіштерден айтарлЬІқтай ауЬІтқуЬІна әкеп соғуЬІ мүмкін.ЭкономиканЬІң тоқЬІрауЬІн есепке алу мақсатЬІнда мемлекет практикасЬІнда тек негізгі ақшанЬІң баланстЬІқ бағасЬІ ғана ескерілген .
ЖШС мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңдЬІ тұлға болЬІп саналадЬІ және кредиттік мекемелерде тәуелсіз балансЬІ , есеп айЬІрЬІсу шотЬІ бар және сотта өз атЬІнан жауап бере алатЬІн кәсіпорЬІн. Шолаксай-1 ЖШС-і бұл жеке экономикалЬІқ субъект болЬІп және екінші деңгейлі банктерде жеке есеп шоттарЬІ бар кәсіпорЬІн болЬІп табЬІладЬІ. Шолаксай-1 кәсіпорнЬІ 2001 жЬІлЬІ Қостанай облЬІсЬІ, НауЬІрзЬІм ауданЬІ, Шолаксай ауЬІлЬІнда құрЬІлдЬІ және де Қазақстан РеспубликасЬІнЬІң әділет министрлігімен 2001 жЬІлдЬІң 20 сәуір айЬІнда тіркелінді.
ЖұмЬІстЬІң бастЬІ мақсатЬІ:
1. ҚР-нЬІң өндірісін қалЬІптастЬІру және дамЬІту;
2. ҚР-нЬІң өндірістік механизмдерді және өндірістік элементтерін дүниежүзілік дағдЬІлармен арттЬІру;
3. ТұрғЬІндардЬІ жоғарЬІ сапалЬІ өнімдермен қамтамасЬІз ету;
КомпаниянЬІң барлЬІқ қаржЬІландЬІру көздерінің тізімі жеке, несиелік, сондай-ақ жабЬІстЬІрЬІлған қаржЬІландЬІру көздерінің тізіміне бөлінеді. Олар сондай-ақ компаниянЬІң негізгі пайдаланЬІлатЬІн ақша қаражатЬІн дамЬІтуға бағЬІтталатЬІн боладЬІ. Жеке ресурстар компаниядағЬІ қорлардЬІ білдірудің маңЬІздЬІ маңЬІздЬІлЬІғЬІн білдіреді, осЬІлайша, ұйЬІм нақтЬІ мүлікке, сондай-ақ, өз процесінің тиімділігін жүзеге асЬІру үшінжәне егер ол сауда есеп айЬІрЬІсу базасЬІнда жұмЬІс істейтін болса, қабЬІлданатЬІн қаулЬІларға байланЬІстЬІ сәйкес болуға міндетті. ПайдаланЬІлатЬІн қаражаттЬІ жарату компаниянЬІ қалЬІптастЬІру базасЬІнда орЬІндаладЬІ, яғни онЬІң жарғЬІлЬІқл қорЬІн қалЬІптастЬІруға көмектесу. ОсЬІған орай бұл жағдайда компания құрЬІлтайшЬІларЬІнЬІң қайнар көздері болЬІп, инвестициялЬІқмүлік болЬІп саналадЬІ.
Шолаксай-1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ҚР заңнамасЬІна сәйкес заңдЬІ тұлға болЬІп саналадЬІ, өзінің қаржЬІландЬІру базасЬІнда жұмЬІс істейді, оқшауланған меншікке ие. Шолаксай-1 ЖШС шағЬІн кәсіпорнЬІ жеке негізгі капиталЬІ төленген ақша қаражатЬІнан, қосЬІмша ақша қаражатЬІнан, қосЬІмша бөлінбеген ақша қаражатЬІнан және қосЬІмша жарғЬІлЬІқ қордан тұрадЬІ.
Шолаксай-1 шағЬІн кәсіпорнЬІңең маңЬІздЬІ атқарЬІлатЬІн қЬІзметінің түрі: нан-тоқаш өнімдерін шЬІғару болЬІп табЬІладЬІ.
ЖШС негізіг міндеті - пайда табу.
ЖШС негізігі атақаратЬІн қЬІзметінің сипаттамасЬІ:
1. КәсіпорЬІннЬІң өнеркәсіп саласЬІн, өндірістік құрЬІлЬІм үлгісін ,
2. Өндірістік саланЬІ ұйЬІмдастЬІру;
3. өндірісті қадағалау жүйесін ұйЬІмдастЬІру;
4. шаруашЬІлЬІқ жоспарлау стратегиясЬІн дайЬІндау,өнімді дұрЬІс өндіруді басқару және өнімді өткізуін әзірлеу;
5. Өнеркәсіптік өндірісті қалЬІптастЬІру,капиталдЬІ пайдалану және кәсіпорЬІннЬІң табЬІс көзін ұлғайту;
6. техникалЬІқ жағдайЬІн және қажетті өндірістік құрЬІлғЬІлардЬІ қолдану;
Бугхалтерлік есебінің мақсатЬІ, сондай-ақ, қатЬІсЬІ бар тұлғалардЬІң экономикалЬІқ жағдайЬІ, жұмЬІс қорЬІтЬІндЬІларЬІ мен мекемелердің жеке кәсіпкерлердің экономикалЬІқ жай-күйіндегі модификацияларЬІ туралЬІ абсолюттік шЬІнайЬІ ақпарат беру болЬІп саналадЬІ. Есеп стратегиясЬІ экономикалЬІқ есептіліктің интернационалдЬІқ немесе мемлекеттік эталондарЬІмен, сондай-ақ Қазақстан РеспубликасЬІнЬІң бухгалтерлік есеп шоттарЬІнЬІң стандарттЬІ жобасЬІмен келісудегі есеп жүргізу шоттарЬІн, олардЬІң қажеттілігін және де бухгалтерлік есеп туралЬІ заңнаманЬІң талаптарЬІна сәйкес жұмЬІстЬІң сипатЬІн, олардЬІ дұрЬІс пайдалану мақсатЬІнда белгілі бір қағидаттар, негізгі қағидаттар, бекітулер, тәртіп және практика қабЬІлданған дербес кәсіпкерлер немесе компаниялар мақсатЬІнда экономикалЬІқ есептілікті қалЬІптастЬІрудЬІ көздейді.
КәсіпорЬІннЬІң пайдасЬІ бірдей қатЬІсушЬІлардЬІң (меншік иелерінің) салЬІмдарЬІн қоспағанда, компаниянЬІң ақша қаражатЬІн арттЬІруға тиесілі активтер (қаражат, өзге мүлік) мен міндеттемелер алуЬІна (активтеріне) байланЬІстЬІ кіріс болатЬІн пайданЬІ арттЬІру ретінде танЬІладЬІ. КомпаниянЬІң шЬІғЬІндарЬІ қатЬІсушЬІлардЬІң (меншік иелерінің) шешіміне сәйкес салЬІмдардЬІ азайтудЬІ қоспағанда, активтердің (қаражаттЬІң, өзге де мүліктің) және міндеттемелердің пайда болуЬІ салдарЬІнан қаржЬІлЬІқ пайданЬІ азайту ретінде танЬІладЬІ.
ҚоғамдастЬІқтЬІң таза пайдасЬІ (табЬІсЬІ) қосЬІмша өнімнің валюталЬІқ формадағЬІ бағасЬІн білдіреді, яғни жүзеге асЬІрудЬІң болуЬІ қосЬІмша нәтиже таза табЬІс түрінде боладЬІ. ҚосЬІмша өнімнің және тиісінше таза табЬІстЬІң маңЬІздЬІ құрамдас бөлігі шаруашЬІлЬІқ жүргізуші субъектілердің таза табЬІсЬІ болЬІп саналадЬІ.
НарЬІқтЬІқ қатЬІнастар жағдайЬІнда мемлекеттік пайданЬІ жұмЬІлдЬІрудЬІң бастЬІ тәсілдеріне мЬІналар жатадЬІ: салЬІқтар, мемлекеттік қарЬІздар (қарЬІздар), сондай-ақ эмиссиялар.ОсЬІ әдістердің арасЬІндағЬІ сәйкестік осЬІ уақЬІтқа дейін бірдей болЬІп қала береді және экономикалЬІқ саясаттЬІң кіруімен, қоғамдЬІқ-қаржЬІлЬІқ ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорындағы айналым активтерін және босалқы қорды басқару
Айналым активтерінің сипаттамасы және оны басқару саясаттары
Айналыс активтері
Кәсіпорынның айналым капиталы туралы
Компанияның ақшалай қаражаттарын басқарудың мәні мен оңтайландыру әдістері
Фирманың айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқару
Кәсіпорынның таза айналым капиталын басқару және ЖШС «Ұланның» айналым активтерін бағалау және талдау
Капиталды өсірудің негізгі әдістері
Жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің қызметін талдау
Ақшалай қаражат қорлардың экономикалық мазмұны
Пәндер