Файл қосу

Тригонометрия

Пән: Математика

Тлеулесова Ж. Б.
Ә.Марғұлан атындағы №40 орта мектеп
Астана қаласы

Тест тапсырмалары
Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

I нұска
Дұрыс жауабын тап:
1. ctg 180° мәнін табындар.
А)[pic][pic]; В) 0; С) аныкталмаған; Д) -1.
2. Егер sin [pic] < 0. cos[pic] > 0 болса, [pic]кай ширектін бұрышы?
А) I; В) II; С) III; Д) IV.
3. sin (-30°) мәнін табындар.
А) -1; В) 0; С) -1/2 Д) 1.
4. 3 tg 45° - 2 cos 60° өрнегінің мәнің табындар.
А) 1; В) 2; С) 4; Д) -2.
5. 150°, 210° бұрыштарының радиандық өлшемдерін табындар.
A)5/6[pic], 7/6[pic] В) 3/2[pic], 5/6[pic]; С) [pic]/2, 7/6[pic];
Д)3/4[pic], 2/3[pic]. 6. 1) sin 70°, 2) cos 370°,
3) sin 110°, 4) cos 110°сандарынын қайсысы нөлден төмен?
А) 1,2: В) 2, 4; С) 3,4; Д) 4.
7. Өрнектердің кайсысының мағынасы жок?
A) sin 90°; В) cos 180°; С) tg 90°; Д) ctg 90°.
8. Танбасы он болатын өрнекті анықтаңдар:
1) sin 70° cos 120°, 2) cos 36° sin 150°, 3) tgl40° cos 50°, 4) ctg 185°
sin 35°.
A) 1,4: B)2, 4; С) 1, 3; Д) 2, 3.
9. [pic]<[pic]<[pic] белгілі. cos a = -0,6 деп алып, sin [pic] -ны
табындар.
A) 0.8: В) 1; С) 0,6; Д) -1.
10. sin[pic] cos[pic] ctg[pic] - 1 өрнегін ықшамдаңдар.
A) sin2 [pic]; B) cos2 [pic]; C) - sin2 [pic]; Д) -
cos2[pic].

Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

II нұска
Дұрыс жауабын тап:
1. tg 180° мәнін табыңдар.
A) 1; В) [pic]; С) аныкталмаған; Д) 0.
2. Егер sin [pic] > 0. cos [pic] > 0 болса, [pic] қай ширектің бұрышы?
A) I; В) II; С) III; Д) IV.
3. cos (-45°) мәнін табыңдар.

А) -1: В) -[pic]/2 С) -1/2; Д) [pic]/2
4. 2 ctg 45° - 6 sin 30° өрнегінің мәнін табыңдар.
A) 1; В) -1; С) 3; Д) 2.

5. 240°. 300° бұрыштарының радиандық өлшемдерін табыңдар.
А)5/6[pic], 4/3[pic]; В) 3/2[pic], 5/6[pic]; С)4/3[pic], 5/3[pic];
Д)3/4[pic], 2/3[pic].
6. 1) sin 98°. 2) cos 198°, 3) sin 280°, 4) cos 240°сандарынын кайсысы
нөлден төмен?
А) 1,2: В) 2, 3,4; С) 2, 3, 4; Д) 1,4.
7. Өрнектердің кайсысының мағынасы жоқ?
A) sin 180°; В) cos 180°; С) tg 180°; Д) ctg 180°.
8. Танбасы теріс болатын өрнекті аныктаңдар:
1) sin 110° cos 120°. 2) cos 65° cos 150°, 3) tg 140° cos 150°, 4) ctg210°
sin
A) 1,2; B)2, 4; С) 1, 4; Д) 2, 3.
9[pic]/2<[pic] <[pic]екені белгілі. sin [pic] = 1/3 деп алып, cos a -ны
табыңдар.
A) -1; B) -2[pic]/3 C) -0,8; Д) [pic]/2
10. sin2 [pic] - tg [pic] ctg [pic] өрнегін ыкшамдаңдар.
A) sin2 [pic]; B) cos2 [pic]; C) - sin2 [pic]; Д) - cos2[pic].

Тригонометриялык формулалар және оларды түрлендіру
1 .Бір радиандык бұрыш деп . . . тен болатын доғамен керілген центрлік
бұрышты атайды.
A) шенбер ұзындығы: Б) диаметр ұзындығы
B) радиусынын ұзындығы; Г) хорданың ұзындығы
2. [pic] бұрышынын синусы деп . . . катынасын айтамыз.
А) абциссанын радиусқа; Б) ординатаның радиуска
В) ординатанын абциссаға; Г) абциссаның ординатаға
3. Сүйір бұрыштын косинусы деп . . . катынасын атайды.
A) абциссанын радиусқа; Б) ординатанын радиусқа
B) ординатанын абциссаға; Г) абциссанын ординатаға
4. [pic] бүрышынын тангенсі деп . . . катынасын айтамыз.
A) абциссанын радиуска; Б) ординатанын радиуска
B) ординатанын абциссаға; Г) абциссанын ординатаға
5. [pic]бұрышынын котангенсі деп . . . катынасын айтамыз.
A) абциссанын радиуска; Б) ординатанын радиуска
B) ординатанын абциссаға; Г) абциссанын ординатаға
6. tg 45° мәні
А) [pic]/2; Б)1; В)-1; Г) -[pic]/2
7. 525° кай ширектің бұрышы
A) I ширек: Б) II ширек; В) III ширек : Г) IV ширек
8. Синустын ширектердегі таңбасы
А) I, II -"-"; III, IV-"+"; Б) I, III-"+"; II, IV-"-"
B) I, II-"+": III, IV-"-"; Г) II, III - "-" I,IV-"+"
9. sin және cos
A) жұп және тақ: Б) жұп және жұп
B) тақ және жұп; Г) тақ және тақ
10. 1°тең
A) 60 секунд: Б) 360 минут
B) 1 радиан; Г) 60 минут
11. 1°тең
А) 60 секунд; Б) 0,017 радиан;
В) 0,17 радиан; Г) [pic] радиан
12. sin2 [pic] + cos2 [pic] =
А)1; Б) 2; В)0; Г)-1
13.tg[pic] =
A) sin a *cos: Б) [pic]; В) ctga ; Г) [pic]
14. l+ctg2 a =
А) [pic] Б) [pic]; В) [pic]; Г)tg a
15. cos(a + [pic])
A) cos a cos[pic] +sin a sin[pic]; Б) sin a cos[pic] + cos a
sin[pic]
B) cos a cos[pic] -sin a sin[pic] Г); sin a cos. [pic] -
cos a sin[pic]
16. sin(a + [pic])
A) cos a cos[pic] +sin a sin[pic]; Б) sin a cos[pic] + cos a
sin[pic]
B) cos a cos[pic] -sin a sin[pic] Г); sin a cos. [pic] -
cos a sin[pic]
17.tg(a + [pic])
A)[pic] ; Б) [pic] ;
B) [pic]

Келтіру формулалары
1. Келтіру формулаларын пайдаланып есептеңдер:
sin 240°; tg 300°; cos (-405°)
A) -[pic]/2; 1; [pic]/2; Б) -[pic]/2; -[pic]; [pic]/2;
B) -[pic]/2; -[pic]; -1/2 Г) -1/2; -[pic];-[pic]/2;
2.I ширек бүрышының тригонометриялық функциясына келтіріңдер:
tg([pic]-[pic]); cos([pic]); sin([pic]);
A) -tg[pic]; sin[pic]; cos[pic] ; Б)ctg[pic]; sin [pic]; sin
[pic]
B) tg[pic]; cos[pic]; cos[pic] ; Г) -tg[pic]; -sin[pic];
-cos[pic] ;
3. tg2 ([pic]) табыңдар
A) tg2[pic]; Б)-ctg2[pic]; B)ctg2[pic]; Г) tg[pic];
4. Есептеңдер: cos(-120°)+sinl50°
A)l; Б)1/2; B)0; Г) -1
5. Ықшамдаңдар: sin2([pic])+sin2([pic])
A)0; Б)1; В) -1; Г)2sin2[pic]
6. Есептеңдер: tg(90°+450)+sin900+ cos(l80+60°)
А) 0.5; Б)-1; В)-0.5; Г) 2
7. Өрнекті түрлендіріңдер: [pic]
A) tg[pic]; B)- tg[pic]; В) 1; Г)-1
8. (0.[pic]); cos 0.8[pic]; sin5/6[pic] аралығындағы тригонометриялық
функция түріне
келтіріңдер:
A) cos0, 2[pic]; sin[pic]/2; Б) sin 0,3; 3[pic]; sin[pic]/6;
B) –cos0, 2[pic]; sin[pic]/6 ; Г)-sin 0,3; 3[pic];
-sin[pic]/6;
9. Салыстырыңдар: tg 135° және cos 120°
A) аныктау мүмкін емес; Б) кіші; В) тең ; Г) үлкен
10. Өрнектің мәнін табыңдар: 2cos21500-3sin(-90°)-5ctgl350 A)-3,5; Б)
9,5; В)-0,5; Г) 6,5
Ұқсас жұмыстар
Тригонометрияның өмірде қолданылуы
Тригонометрия формулалары
Тест жұмысы. Ашық сабақ
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерін табу
САБАҚТЫҢ ЖҮРУІ
Өрнектерді түрлендіруде негізгі тригонометриялық тепе – теңдіктерді қолдану
Функцияның жұп тақтылығы
Үшбұрыштың қабырғалары
Келтіру формуласы
Тригонометриялық теңдеулерді шешу әдістері
Пәндер