Файл қосу

Орта мерзімді даму жоспары

Пән: Қазақ тілі
Орта мерзімді даму жоспары

Зерттеу сұрағы: Өзін-өзі бағалау білім сапасын көтеруге қалай ықпал етеді?
Мақсаты: Өзін-өзі бағалау арқылы мектептегі білім сапасын көтеруге жағдай
жасау.

|Мектептің даму жоспарының басымдықтары: |Нәтиже және табыс критерийлері |
|Алты апта ішінде өзін-өзі бағалау арқылы оқушылардың өз |Мектеп үшін: Білім сапасы көтеріледі. Заман талабына сай |
|қажеттіліктерін түсінуге, көруге мүмкіндік туғызу. |сапалы білім береді. Әдістемелік жұмыс дұрыс жолға |
|Мұғалімдердің педагогикалық тәжірибесі туралы ойландыру.|қойылады. Жоғары оқу орындарына түсетін түлектердің саны |
|Ынтымақтастық және сәттілік ортасын қалыптастыру. |артады. Мектеп- мұғалім-оқушы –ата-ана ынтымақтастық |
|Мектептің даму жоспары заманға сай жасалуы. Мұғалімдердің|үдерісі нығаяды. |
|әдістемелік шеберлігін арттыру. |Мұғалім: Нені? Қалай? Не үшін? Оқыту түсінеді және |
|Оқушы мен мұғалімде сыни көзқарас қалыптастырылады. |тәжірибеде қолданады. Оқушыға бағытталған сабақ беруге |
| |үйренеді. 7 модульді өте жақсы меңгереді. Соған сәйкес |
| |қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспар құруды үйренеді.|
| |Пәннің білім сапасы көтеріледі. Бағалаудың дәстүрлі емес|
| |түрлерін қажет жерінді сәтті пайдалана алады. Өзінің |
| |іс-әрекетіне сыни тұрғыда бағалай алады. Оқушы өзін-өзі |
| |бағалау арқылы жетістіктері мен кемшіліктерін саралап |
| |қажеттілігін анықтайды. Өзін-өзі бағалау түрлерімен |
| |танысады. Өз іс-әрекетін реттеу дағдысы қалыптасады. |
| |Топта жұмыс істеп адамдармен қарым-қатынас жасау |
| |қажеттілігі мен біліктілігі артады. |

|Іс-шаралар |Мақсат |Ресурс |Жауапты |Мониторинг |Орындау |Күтілетін |
| | | | | |уақыты |тәжірибелер, табыс |
| | | | | | |критерийлері |
| | | | | | |жуапкершілік |
|Мектептің |Мектептің |МДЖ, |Бірінші деңгей |Қорытынды шығару|1 апта |Оқушыларға білім |
|бастапқы |даму жоспарын |стандарттың |мұғалімі | |1 күн |берудегі мықты және|
|жағдайын анықтау |талдау, |орындалуы т.б | | | |әлсіз жақтарын |
| |қосымша диагнос |құжаттар | | | |анықтау, мектептің |
| |тика алып, саралау |сұхбат, | | | |кемшіліктері және |
| | |сауалнама | | | |мүмкіндіктері |
|2.МДЖ-ның пробле- |Оқыту мен білім |Анализ, |І деңгей |Сауалнама |1 |Проблемалық |
|малық сұрақтарын |беру |сауалнама |мұғалімі |қорытындысы |апта,3күн |сұрақтарды |
|алдын-ала талдау |үрдісінде өзгеріс |қорытындылар |Мектеп | | |айқындап, МДЖ –ға |
| |қажеттігін | |әкімшілігі | | |қосымша өзгерістер |
| |негіздеу. | |Мектеп | | |енгізу |
| |Диагностикалау | |психоло-гы | | | |
| |құралын таңдау | |.Үшінші деңгей | | | |
| | | |мұғалімдері | | | |
|3.Мектеп ұжымымен |Педагогикалық |Таныстырылым |І деңгей |Кері байланыс |2-апта,1кү|Мектептің даму |
|кездесу. |кеңес- те ұжымды |МАН, |мұғалімі | |н |үрдісіне |
|Шығармашылық топ |алғашқы зерттеу |АКТ, |Мектеп | | |мұғалімдерді тарту,|
|құру. |нәтижесімен |стикерлер, |әкімшілігі | | |мектеп |
| |таныстыру, мұғалім-|плакаттар |Мектеп психологы| | |басымдықтарын |
| |дермен талқылау |Портал | | | |анықтау, белгілеу, |
| |және проблемаларды |Мұғалімдер, |Үшінші деңгей | | |шығармашылық топ |
| |табу. Кері байланыс|оқушылар |мұғалімдері | | |құру |
| |негізін де | | | | | |
| |шығармашылық топқа | | | | | |
| |қызығушылық | | | | | |
| |танытқан | | | | | |
| |мұғалімдер- ді | | | | | |
| |айқындау. | | | | | |
|4.Кәсіби |Сабақ беруге |Сауалнама, |І деңгей |Коучинг және |2 апта |Атқаратын қызмет |
|қоғамдастық құру. |өзгеріс енгізуге |сұхбат |мұғалімі |менторинг туралы| |-терді |
|Коучинг, менторинг |дайын және | | |білім және | |бөлу,коучингті |
|өткізетін |қажеттілік танытқан| | |осыған қажет | |ұйымдастыру және |
|мұғалімдерді |мұғалімдерді | | |материалдарды | |дайындау. |
|таңдау. |белгілеу | | |жинақтауға | |Коучинг, менто-ринг|
| | | | |үйрету. | |жоспарын құру. |
| | | | | | |Мұғалімнің кәсіби |
| | | | | | |біліктілігін |
| | | | | | |арттыру мақсатында |
| | | | | | |өзара тиімді |
| | | | | | |қарым-қатынас құру |
|5.МДЖ-ның қысқа |Іс-шараларды жүйелі|МДЖ коучинг, |І деңгей |Мұғалімдердің |3 апта |МДЖ-ның қысқа |
|мерзімді жоспарын |түрде іске асыру |менторинг |мұғалімі |сұранысы мен |1 күн |мерзімді жоспа-ры, |
|құру.Менторинг |мақсаттары мен |жоспары. | |қызығушы | |коучті дайын дау. |
|тақырыбын |міндеттерінің | | |лықтары. | |Коучинг үрдісіне |
|ұйымдастыру |әзірлеу.Коучинг | | |Оқушылардың | |қажет дидактикалық |
| |өткізетін коучті | | |өзін-өзі | |материалдармен |
| |дайындау | | |бағалаудағы | |қамтамасыз ету. |
| | | | |диагностика | | |
| | | | |сының нәтиже-сі.| | |
| | | | |Коуч, | | |
| | | | |ментордың | | |
| | | | |қызметінің рөлін| | |
| | | | |түсінуі | | |
|6.Коучинг «Сын |«Сын тұрғысынан |Теориялық |Коуч |талқылау |3 апта |Мұғалімдерге оқу- |
|тұрғысынан ойлау» |ойлау» технологиясы|ресурстар, |Жаныгулова А.К. |Таныстыру |2 күн |шыларды оқыту |
|технологиясы |теориялық негізін |шығармашылық | |Кәсіби әңгіме | |барысында оқушы- |
| |терең игеру |тапсырмалар. | |Талдау | |лары қандай деңгей-|
| | |АКТ, стикеры, | | | |де екендігін |
| | |постеры, | | | |түсіну- |
| | |маркеры | | | |ге көмектеседі және|
| | | | | | |СТО технология |
| | | | | | |сының |
| | | | | | |стратегия-ларын |
| | | | | | |біледі. |
|7.Коучинг сессияның|Коучинг жоспа-рының|Коучингтің |І деңгей |Жұмыс тәсілдерін|3 апта |Коучинг жоспарының |
|өтілу барысын |жүзеге асуын |бейнетаспа-лары|мұғалімі |білу дағдысы |2 күн |іске асуына |
|бақылау |айқындау, |, сауалнамалар | | | |мұғалімдердің |
| |әріптестерінің | | | | |дайындығы, топ |
| |өзара | | | | |жұмысының |
| |қарым-қатынасын | | | | |өнімділігі |
| |ұйымдастыру | | | | | |
|8. Коуч Оқыту үшін |Формативті, |Теориялық |І деңгей |Бағалау |4 апта |Бағалау түрлерін |
|бағалау. Оқу үшін |суммативті бағалау |ресурстар, |мұғалімі |критерийлері |1 күн |біледі. Оқыту |
|бағалау |түрлерін үйрену |шығармашылық | | | |нәтижесі |
| | |тапсырмалар. | | | |көтеріледі. |
| | |АКТ, стикеры, | | | | |
| | |постеры, | | | | |
| | |маркеры | | | | |
|Коучинг «Өзін-өзі |Орта мерзімді | Теориялық |Көбасшы |Өзін-өзі |4 апта 3 |Бағалау түрлерін |
|бағалау түрлері» |жоспардың |ресурстар, | |бағалаудың |күн |біледі. Оқыту |
| |тиімділігін |шығармашылық | |тиімділігі. | |нәтижесі |
| |анықтау. Өзін-өзі |тапсырмалар. | | | |көтеріледі. |
| |бағалау түрлерін |АКТ, стикеры, | | | | |
| |қолданылатын |постеры, | | | | |
| |әдіс-тәсілдер. |маркеры | | | | |
|Мектеп ішінде және |Кәсіби даму |Мектеп ішіндегі|1 деңгейлік |Мұғалімнің |5 апта |Жоспарды орындау |
|тыс жерлерде |мақсатында |мұғалімдері |курстан өтіп |белсенділігін | |үшін |
|мұғалімдердің |мұғалімдер арасында|Басқа мектептер|жатқан мұғалім |арттыру | | |
|кәсіби желісін құру|тиімді жағдай | |мұғалімі | | | |
| |қалыптастыру | | | | | |
|Коучинг, менторинг |Коуч, ментор және |Коучинг |Көшбасшы, коуч, |Оқыту үшін |4-5 апта |Коучинг, менторинг |
|үрдісіндегі кәсіби |қолдаушы |жоспары, кері |ментор |бағалауоқыту-дың| |бағдарламасын |
|қарым-қатынас |әріптестерінің |байланыс | |әдіс-тәсілдерін | |орындау, мұғаілм |
| |өз-ара |стикерлері | |игеру | |мен оқушы |
| |қарым-қатынас | | | | |әрекетіндегі |
| |жиілігін және оның | | | | |өзгерісті бақылау |
| |тиімділігін | | | | | |
| |қарастыру | | | | | |
|Тізбектелген |Сабақ беруге |Сабақ |Менти, ментор |Сабақ бойынша |4-5 апта |Жоспардың орындалуы|
|сабақтар өткізу |көзқарастың |жоспарлары, | |мұғаліммен кері| | |
| |өзгеруі, 7 модульді|таратпа | |байланыс | | |
| |мектеп жүйесіне |материалдар | |сапалығын | | |
| |енгізу | | |талдау | | |
|Сабақтарды талдау. |Тізбектелген |Орта мерзімді |Ментор, |Талдау жинақтау |5-6 апта |Кәсіби әңгіме |
|Мұғалім, |сабақтардың |сабақ |көшбасшы, менти | | |жүргізу. Әлді |
|оқушылармен сұхбат.|жүрзгізілу деңгейін|жоспарлары, | | | |–әлсіз жақтарын, |
| |анықтау. |стикерлер | | | |шешу жолдарын |
| | | | | | |саралау. |
|МДЖ орындалу |Эксперименттік |Нәтижелерді | Көшбасшы, |Аналитикалық |6 апта |Оқушылар, |
|нәтижесін ашық |мәліметтерді |саралау |мектеп |талдау. | |мүғалімдер пікірі. |
|талқылау. |талдау, | |әкімшілігі | | | |Ұқсас жұмыстар
Желілік қоғамдастықтың мұғалім біліктілігін арттырудағы ролі
Коучинг жүргізуге арналған жұмыс жоспары
Тілдік норма ауызша баяндау, суретпен жеткізу
Мектептің нақты жағдайына сәйкес келетін өзгеріске негізделген рефлексивтік есеп
Тізбектелген сабақтар
Сабақ жоспарлары
Графикалық редакторлар. қысқа мерзімді сабақ жоспары. 7 класс
Орта мерзімді сабақ жоспарын жасаудың тиімділігі
Әлия өсірген гүлдер атымен топқа бөлу
Көшбасшы жоспары
Пәндер