Сабақ жоспары :: Әртүрлі

Файл қосу

"Ағылшын тілінде сөйлеуді қалыптастырудың маңызы"


Ағылшын тілінде сөйлеуді қалыптастырудың маңызы

Тіл – қарым-қатынас құралы. Тіл сөйлеу арқылы жүзеге асады, сөйлеу
арқылы ғана дамып, өмір сүреді. Біз шет тілін оқыту туралы айтқанда, оны ең
алдымен қатынас құралы ретінде оқимыз.
Сөйлеудің негізгі мағынасы адамның әлеммен қарым-қатынасы адам
санасында көрініс табатын ой. Сөйлеудің негізгі объектісі адамның шыншыл
өмірмен байланысы. Биляев ойынша шет тілін игеру яғни басқа тәсілдермен
және жолдармен санадағы ойды шығару. Сөйлеудің құрылымына тоқталатын болсақ
оны психологтар былай көрсетеді. Сөйлеуді адамдар бірдеңені айту
қажеттілігі туған кезде қолданады. Ағылшын тілін оқытудың алғашқы
сатыларында оқушыларда ағылшын тілінде өз ойын жеткізу қажеттілігі туады.
Ол қарым-қатынас жасап отырған қимыл іс-әрекет негізінде көрінеді. Мысалы
бірдеңені жеткізу, сұраққа жауап беру, өтінішті орындау сондай-ақ қаламды
әперу, есікті ашу, тақтаны сүрту т.б. Бұл жағдайлардың негізгі мақсаты
күтілетін қорытынды. Бұл бөлімде сөйлеу мынадай қызметтерді ғана атқарады.
Атап айтсақ не үшін, неге және не айту керек. Сөйлеуді қалай жүзеге асыру
сөйлеудің 2-ші бөлімін де яғни аналитика-синтетикалық бөліміне қатысты. Бұл
бөлімінде тіл арқылы ойды жүзеге асыру процесі жүреді. Ағылшын тілінде ойды
жеткізу кезінде оқушы естегі сөздерді теріп (анализ) оны ойды жеткізу үшін
сөйлеу бүтініне қосу керек (синтез). Сөзді жадыда сақтау үшін оларды
белгілі бір нәрсемен қатысты жүйелеу керек. Олар парадигматикалық және
синтагматикалық бола алады. Сөйлеудің осы екі түрі көп болса оқушының
сөйлей алу қабілеті жоғары болады.
Парадигматикалық байланыс негізінде сөздерді әртүрлі белгісіне қарап
есте сақтай алады.
- жазу кезіндегі бірдей дыбысталу two-too
- one-won, see-sea
- мағына жақындығына байланысты Мысалы: small-little
- мағынасының қарама-қарсылығына байланысты answer-ask
Cөйлеу кезінде синтагматикалық байланыста үлкен роль атқарады. Яғни
басқа сөздермен сәйкес келу негізінде мысалы order деген сөз келесі сөз
тіркестерінде қолданылады.
- order-something (order dinner, order breakfast, a new coat etc )
- order to do something (order to stand up, to close the door, to stay
in bed)
- give an order to do something (to stand up, to stay after classes)
Осы сөздердің таңдалынып алынуына сөйлеушілер арасындағы қарым- қатынас
лексикалық сөздік қорлары қатысты құралдарды таңдап алу процесінде мынадай
жағдайлар іске асады.
- күнделікті қолданылатын ағылшын тіліндегі бірліктер
Good afternoon, thank you my name is, I am on duty, may I come in.
Сөздердің орнын ауыстыру және құрылымын өзгерту. Мысалы: My name is
деген дайын тіркестен name is бірлігі өзгеріссіз қалып my түрін his, her
немесе my sister’s деп ауыстыруға болады. Осы құрылымды өзгерту кезінде
біріншіден ойлау тікелей мен арқылы жүзеге асып 2-ші жағдайда грамматикалық
құрылымы іске асады. Шет тілін оқытудың қиындығы осында. Адам ойын жеткізер
кезінде оны бірінші ойлап алады ал ол ана тілінде іске асады. Сөйлеу
құрылымының 3-ші бөлігі ойды жүзеге асыру бөлімі:
Сөйлеу аудирование, оқу және жазумен тығыз байланыста. Аудирование мен
сөйлеу ойды ауызша жеткізу ретінде бір-бірімен тығыз байланысты. Сөйлеу бұл
тікелей оқумен байланысты. Яғни сөйлеу мен дауыстап оқудың қарым қатынасын
дәлелдеп жату артық. Сөйлеу жазумен де байланысты. Мысалы оқушы жазу
үстінде өз ойынан сыбырлап айтып отырады.
Сөйлеу монологтық және диалогтық түрде жүзеге асырылады. Ол методикалық
мақсат негізінде де жүзеге асады яғни әрбір сөйлеу формаларының
лингвистикалық ерекшелітерін көрсету негізінде. Монологтық ойлауға ойды
толық жеткізу және бір-бірімен байланысты болу деген мінездеме тән.
Диалогтық сөйлеу сөйлеу клишелерін және элиптикалық сөйлемдерді қолдану
негізінде жүзеге асады. Мысалы сөйлеу практикасында жалпы сұрақтарға иә,
жоқ деген қысқа жауап ала аламыз. Оқушылар көбінесе бұндай жауапқа
қанағаттанбай толық жауап сұрайды. Мысалы is it tuesday today деген сұраққа
yes,it is немесе yes it is already tuesday today деп жауап беруге болады.
Альтернативтік сұрақтарға жауап ретінде мынандай мысалдар келтіре аламыз.
Yes ,it is an English book or Russian one сұрағына it is a Russian one
немесе a Russian one деген жауап ала аламыз.
Арнайы сұрақтарға мынадай жауап ала аламыз what is red. The flower is
who will go to the cinema. My brother will. деген сияқты жауап алуға
болады.
Монологтық сөйлеуге «хабарлау» деген мінездеме бере аламыз. Оларға
мынандай мысалдар көрсете аламыз. Мысалы оқушылар қайда оқимыз немесе бүгін
қай күн деген сөздерді ағылшынша жеткізе алу қажет. Ағылшын тілің оқыту
кезінде оқушылар сөйлеуге ұмытылады. Тіпті оқушылардың лексикалық сөздік
қорлары минималды дәрежеде болса да олар тілдің коммуникатививтік қызметін
сезіне бастайды. Ағылшын тілін оқытудың алғашқы жылдарында оқушыға
сұрақтарды қою, оған жауап беру т.б сияқты ұсақ сөйлеу бірліктерін оқытушы
сұрайды. Сөйлеу кезінде оқушы кем дегенде үш сөйле монологтық сөйлеуге
сөйлеу дайындықсыз іске асады, яғни тілдің тіл материалының көлемі бес
сөйлемнен кем болмау керек. Оқытудың екінші жылында диалогтық сөйлеу
кезінде әңгімені жүргізе алу қабілеттілігі болу керек, ол сұрақ пен жауап,
ұсыныс, бұйыру негізінде жүзеге асады. Ол тікелей тілдік мәтіннің
бағдарламасына қатысты болу керек және ол 4 сөйлемнен кем болмауы қажет.
Кейбір монологтық сөйлеу күрделірек яғни оның көлемі 7 сөйлемнен жоғары
болу керек.Ауызша сөйлеу шет тілін үйретудің маңызды құралы. Сөйлеу –
сабақтың маңызды бөлігі.Ауызша сөйлеу-оқушылардың мәтінді тыңдау мен оқу
кезіндегі оқылған материалды тексеру құралы.
Сөйлеуді оқытудың мазмұны

Сөйлеудің оқытудың мазмұны кезінде 3 компонентті бөліп ала аламыз.
Олар: лингвистикалық, психологиялық және әдістемелік.
Лингвистикалық бөлімнен бастасақ бұл кезде сөйлеу оқу бағдарламасы
негізінде жүзеге асырылады. Бұл тілдік бірліктермен тікелей қатысты: сөз,
сөз құрылысы, грамматикалық мәтін, фонетикалық минимум т.б. Таңдалып
алынған тілдік мәтін сөйлеудің алғашқы сатыларында ақ жүзеге аса бастайды.
Оқушылар тілдік материалды сөйлеу бірліктері негізінде жүзеге асырады. Олар
мына түрде жүзеге асады. Олар here is the book немесе there is a lot of
books on the shelf немесе what is on happy birthday to you немесе диалогты
түрде келе алады.
- please give me that book.
- what for?
- to hour a look at it
- here you are
- thank you
- you are welcome немесе бір-бірімен қатысты сөйлеу түрінде кездеседі
Мыс:
- Mr.John White lives at sixteen, forest road, green town, England.
- his house is not very large but it is not small either
- it has a ground flower and the first flower.
Сөйлеудің лингвистикалық бөлшегін айту кезінде сөздің
экстралингвистикалық бөлімшесін ұмытпаумыз қажет дәлірек айтсақ ым, қол
сілтеу, бас шайқау т.б. құралдар. Мысалы ағылшын тілінде кейде бұндай ым
шараларды оқушылар көп қолданбайды. Бұл қате құбылыстар мысалы 1,2,3 деп
санау кезінде қазақтар саусақтарын бүксе ағылшындар саусақтарын жаяды.
Сөйлеуді оқытудың мазмұнының 2-ші компоненті пихологиялық компонент яғни
экспрессивті сөйлей алу қабілеттілігімен дағдылану. Ол мысалы белгілі бір
мәтінді оқытушыдан есту кезіндегі репродукция операциясы арқылы іске асады.
Психологияда неғұрлым оқушы кішкене болса соғұрлым бұл операция жеңіл
өтеді. Мыс: 2-ші сынып оқушылары жеке сөздер, сөз тіркестері тұрмақ белгілі
бір мәтінді қағып алу қабілеттіліктері жоғары. Репродукция толық және бола
алады. Мыс: толық репродукция
- we speak, read and write in the lesson.
Бөлшектік репродукция оқушы өз ойын жеткізу негізінде жүзеге асады.
Мыс: this is a blue pencil. / Оқытушы (көк қарындашты көрсетіп тұрып
айтылатын сөз тіркесі).
Сөйлеудің келесі бір маңызды құбылысы бұл сөздердің грамматикалық
құрылымын өзгерту. Мыс:
- I live in Astana.
- Arman lives in Astana деген сөзде I-to be етістегі Arman-ға өзгерді.
Ол
тікелей етістіктің өзгеруіне әкеліп соғады: live-lives
- Nick is reading a book
Nick leads a lot. Бұл сөйлемде Present Progressive - Present Simple-ға
айналады. Грамматикалық құрылымды өзгерту кезінде сөйлеу жеткізу, және
лексикалық дағдылар да қалыптасады. Сөзді жеткізе алу құбылысы сөздердің
мағыналарын кеңейтумен де байланысты.
I have got a book.
I have got an English book.
I have got an interesting English book.
I have got an interesting English book at home.
Бұл құбылыс грамматикалық құрылымды өзгертумен де байланысты. Ол сондай-
ақ жадыдағы лексикалық сөздік қорға сөзді айту дағдысына ритмға, мелодикаға
қатысты. Психологиялық бағдарламада экспрессивті сөйлеуге мынадай мінездеме
бере аламыз.
1) Сөйлеу әрқашан белгілі бір мақсатқа көзделген бұл мінездеме ағылшын
тіліндегі экспресcивті сөйлеуді жүзеге асыру, сөйлеудің алғашқы
сатыларына тән. Сөйлеуге оқыту оқушының «сөйлегісі келу» арманына
қатысты болу керек, ол мұғалімге тікелей қатысты мысалы бұл құбылысты
жүзеге асыру үшін оқытушы мен оқушының қайырымды қарым-қатынасы т.б.
Мысалы оқушы «my pet» деген тақырыпқа қызыға талқылама жасайды. Олар
өздерінің сүйікті үй жануарының суретін, ойыншығын алып келіп сыныпта
әңгіме жүргізе алады.
2) Сөйлеу аудитория үшін арналған және тыңдаушыға бағытталған түрде бола
алады. Яғни біз сөйлеу кезінде сөзімізді белгілі бір адамға бағыттап
ойды бөлісіп, дәлелдеп сұрай аламыз. Мысалы оқушы белгілі бір нәрсені
айту кезінде оны сыныпқа немесе өзі қарым-қатына жасап отырған адамға
қатыстыруы қажет.
3) Сөйлеу әрқашан эмоционалды боялған түрде бола алады. Яғни сөйлеуші
айтып тұрған объектіге өзінің сезімін, қатысын білдіре алады.
Сөйлеудің бұл мінездемелері алғашқылармен де тікелей қатысты. Мыс: «my
pet» деген тақырыпта I like my dog very much деген сөйлемде «like»
деген сөзді белгілі бір екпінмен айта алады.
4) Сөйлеу арқашан алдын ала келісу негізінде жүзеге асады. Мыс: оқытушы
оқушылардын белгілі бір нәрсені сұрау алдында оқушылардың бұл
тақырыпқа қатысы бар ма лексикалық қорлары жете ме оқушы санасына сай
ма деген сұрақтарға жауап беріп алу қажет. Сөйлеудің психологиялық
бағдарламасында да лингвистикалық мінездеме секілді 2 жүзеге асыру
бар.
- монологтық
- диалогтық
Монологтық сөйлеу логикалық құрылған сөйлемдері, бір-бірімен қатысты
белгілі бір мақсатқа бағытталған бір адамның сөзі монологты сөйлеуді
жүзеге асыру үшін оның мынаай жүзеге асыру сатылары бар.
1) не жайлы айту. Алғашқы сатысында заттың атын айту, оның түсін көрсету,
мөлшерін, орналасуын, қатысын, өзінің сол затқа қатысын көрсету т.б.
2) жаңағы сөйлеу бірліктерін жинақтап қатысын айту керегін таңдау.
3) Жадыдағы тілдік бірліктерді құрастырып оларға эмоционалды анық бояу
беру.
Диалог- бұл екі не одан да көп адамдардың сөйлеу кезіндегі қарым
қатынасы. Біреуі тыңдаушы, біреуі-сөйлеуші бола алады. Диалогтық
сөйлеуге бағдарлама жасау мүмкін емес. Монологтық сөйлеуден айырмашылығы
диалогтық сөйлеуде ым-шараларды қоса қолданамыз.
Мыс: - you going home?
- Does Pete live far from school?
- Yes
- Were are you going?
- I’m going home.
- You will stay after closes won’t you?
- I can’t.
- Can you play football or hockey?
- Let’s play
н/е k:- Hello, Mike?
m:- Hello ,Kate it’s nice to see you!
k:- Are you glad to be back to school again?
m:-I’ am but it was nice to have holidays. I was out-of-doors all day
long. I had a lot of fun and what about you?
k:-I had a very good time too. I often went to the stadium and played
with my friends.
Сөйлеудің 3-ші компоненті әдістемелік компонентіне келер болсақ сөйлеу
бұл қиын процесс. Ағылшын тілінде сөйлеуді оқытуда әртүрлі құбылыстарға
қатыстыра аламыз. Ол көру және есту, верболды немесе верболды емес
құбылыстар оқытушы осы құбылыстарды жақсы қабылдауды іске асыру қажет.
Қарапайым сөзбен айтқанда оқушы тапсырманың негізгі мағынасын түсінуі
қажет. Мыс; agree or disagree she жаттығуды көрсете аламыз. Оқытушы
белгілі бір сөйлемдерді айтып отырады. Оқушы оған келісіп немесе келіспеуі
керек.
Teacher: You usually have got a cup of tea for breakfast.
Егер оқушы келіссе «yes» деген карточканы алады да артқы сөйлемін өзі
жалғастырады.
Pupil: Yes, I usually have got a cup of tea for breakfast.
Тағы бір мысал келтірсек сөйлеудің алғашқы сатыларында суреттерді
қолдану кең жүзеге асады. Суретті көре тұрып оқушы ағылшын тілінде бұл
жайлы не айту керектігін ойланып алу қажет. Есіне түсіре алмай қалған
жағдайда көмекке мұғалім келеді.

Қолданылған әдебиеттер:

1. Рогова Г.В. Методика обучения англискому языку. – Москва, 1975.
2. Старков А.П. Диксон Р.Р. Остроковская О. Учебник для 7 класса средней
школы Книга для учителя к учебнику 7 класса.
3. Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін үйрету журналы. – Алматы:
4. Амандықова Г.Н,Мұхтарова Ш.Е, Баймұқанова Б.С «Шет тілін оқыту
әдістемесі»
5. Питер Клаттербак « Англиский язык шаг за шагом»

Ұқсас жұмыстар
Ағылшын тілі сабағында оқытудың тиімді жолдары
Ағылшын тілі пәні мұғалімі
Шетел тілі пәні мұғалімі
Шетел тілдерін оқытудың өзекті мәселелері
Сөздер ағылшын тілінде
Дене мүшелері жайлы ақпарат
Farm animals
Шетел тілін үйретуде тірек схемаларын пайдалана отырып, деңгейлеп оқыту әдістері. баяндама
Иллюстрациялар арқылы есту қабілетін арттыру дағдысы
Ағылшын тілінде сөйлейтін елдер
Пәндер