Файл қосу

Химиялық элементтердің атомдарының валенттілігі

Пән: Әртүрлі
Бекітемін: Мектеп директоры Келісемін: ОІМ
Ә/Б отырысында қаралды:

_________ ________
Хаттама №__
«___ » _________________ «__ »____________
«__»____________

Ә/Б жетекшісі:
__________

8-11 сыныптарға арналған тақырыптық күнтізбелік жоспар
Химия пәні

Құрастырушы: химия пәні

мұғалімі

2013-2014 оқу жылы

9-сынып
|Саб |Тақ №|Тараулар.Тақырыптар. |Сағат |Мерзімі |Демонстрация |Үй |
|№ | | |саны |сынып | |жұмы|
| | | | | | |сы |
| | | | |А |Б | | |
| | |8 сыныптың негізгі мəселелерін қайталау | | | | | |
| | |(4сағат): | | | | | |
|1 |1 |Қауіпсіздік ережелері бойынша алғашқы |1 | | | | |
| | |инструктаж. Химияның негізгі түсініктері мен | | | | | |
| | |заңдары. Бейорганикалық заттардың кластары | | | | | |
| | |жəне олардың арасындағы генетикалық байланыс | | | | | |
|2-3 |2-3 |Сан есептері: масса, зат мөлшері, |2 | | | | |
| | |ерітіндінің тығыздығы, ерітіндінің массасы | | | | | |
| | |жəне көлемі, газдың көлемі, мольдік масса, | | | | | |
| | |газдың мольдік көлемі, Авогадро тұрақтысы, | | | | | |
| | |пайыздық концентрация (еріген заттың массалық| | | | | |
| | |үлесі), күрделі қосылыс құрамындағы химиялық | | | | | |
| | |элементтің массалық үлесі; | | | | | |
|4 |4 |Диагностикалық тест жұмысы |1 | | | | |
| | |Электролиттік диссоциациялану теориясы (14 | | | | | |
| | |сағат): | | | | | |
|5 |1 |Электролиттер жəне бейэлектролиттер, |1 | | |№ 1 көрсетілім | |
| | |С.Аррениустың электролиттік диссоциациялану | | | |(мультимедиа): | |
| | |теориясының негізгі қағидалары, электролиттік| | | |заттардың жəне олардың | |
| | |диссоциациялану механизмі; | | | |ерітінділерінің | |
| | | | | | |электрөткізгіштігін сынау;| |
| | | | | | |катиондар мен аниондарға | |
| | | | | | |сапалық реакциялар; | |
| | | | | | |тұздардың суда еруі | |
| | | | | | |жəне рН шкаласын | |
| | | | | | |қолданып, тұз | |
| | | | | | |ерітінділерінің сутектік | |
| | | | | | |көрсеткішін рН əмбебап | |
| | | | | | |индикаторымен анықтау; | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|6-7 |2-3 |Күшті жəне əлсіз электролиттер, |2 | | | | |
| | |диссоциациялану дəрежесі. Диссоциациялану | | | | | |
| | |дəрежесін есептеу; | | | | | |
|8 |4 |№1 практикалық жұмыс «Электролиттік |1 | | | | |
| | |диссоциация теориясы жəне электролиттердің | | | | | |
| | |қасиеттері» | | | | | |
|9-10|5-6 |Қышқыл, сілті жəне тұздардың судағы |2 | | | | |
| | |ерітінділерінде электролиттік диссоциациялануы, | | | | | |
| | |көпнегізді қышқылдардың, қышқылдық жəне | | | | | |
| | |негіздік тұздардың диссоциациялануы | | | | | |
|11 |7 |Ион алмасу реакциялары жəне олардың жүру |1 | | | | |
| | |жағдайлары; | | | | | |
|12 |8 |№ 1 лабораториялық тəжірибе «Электролит |1 | | | | |
| | |ерітінділерінің арасындағы ион алмасу | | | | | |
| | |реакциялары»; | | | | | |
|13-1|9-10 |Электролиттік диссоциациялану теориясы |2 | | | | |
|4 | |тұрғысынан қышқыл, негіз жəне тұз | | | | | |
| | |ерітінділерінің химиялық қасиеттері; Катиондар | | | | | |
| | |мен аниондарға сапалық реакциялар; Реакцияласушы| | | | | |
| | |заттардың біреуі артық болған жағдайда | | | | | |
| | |химиялық реакция теңдеуі бойынша зат мөлшерін, | | | | | |
| | |массасын, өнімнің көлемін есептеу; | | | | | |
|15-1|11-12|Тұздар гидролизі, биосферадағы тұздар |2 | | | | |
|6 | |гидролизінің маңызы | | | | | |
|17 |13 |№ 2 лабораториялық тəжірибе «Тұздар гидролизі»; |1 | | | | |
|18 |14 |№ 1 бақылау жұмысы. |1 | | | | |
| | |Бейметалдар жəне олардың маңызды қосылыстары (14| | | | | |
| | |сағат) | | | | | |
|19 |1 |Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің |1 | | |№2 көрсетілім | |
| | |IV-VII топ элементтеріне сипаттама, | | | |(мультимедиа): | |
| | |бейметалдардың электртерістігі, бейметалдардың| | | |алмаз, графит, фуллереннің| |
| | |тотығу-тотықсыздану қасиеттері, қоршаған | | | |кристалдық торларының | |
| | |ортадағы бейметалдар жəне олардың | | | |модельдері; бейметалдардың| |
| | |қосылыстары, Қазақстандағы бейметалдардың табиғи| | | |жəне олардың | |
| | |ресурстары; | | | |қосылыстарының үлгілері; | |
| | | | | | |нитраттардың ыдырауы; | |
| | | | | | |минералды тыңайтқыштардың | |
| | | | | | |жиынтығы; адсорбция; адам | |
| | | | | | |организміндегі | |
| | | | | | |бейметалдардың мөлшері | |
| | | | | | |жəне рөлі; Қазақстандағы | |
| | | | | | |бейметалдар мен олардың | |
| | | | | | |қосылыстарының кен | |
| | | | | | |орындарының картасы; | |
|20-2|2-3 |Күкірт жəне оның қосылыстары, күкірттің |2 | | | | |
|1 | |аллотропиялық түрөзгерістері, күкіртсутек, | | | | | |
| | |күкірт (IV,VI) оксидтері, күкірт қышқылы жəне | | | | | |
| | |оның тұздары; | | | | | |
|22-2|4-5 |Азот және оның қосылыстары, аммиак, аммоний |2 | | | | |
|3 | |тұздары, азот(IІ, IV) оксидтері, азот қышқылы| | | | | |
| | |жəне оның тұздары; | | | | | |
|24 |6 |Фосфор жəне оның маңызды қосылыстары, |1 | | | | |
| | |фосфордың аллотропиялық түрөзгерістері; | | | | | |
| | |минералды тыңайтқыштар, олардың Қазақстанда | | | | | |
| | |өндірілуі жəне оларды тиімді қолдану; | | | | | |
|25 |7 |Көміртек жəне оның маңызды қосылыстары, |1 | | | | |
| | |көміртектің аллотропиялық түрөзгерістері, | | | | | |
| | |адсорбция, көміртек (ІІ, ІV) оксидтері, | | | | | |
| | |көмір қышқылы жəне оның тұздары, көміртек | | | | | |
| | |қосылыстарының тірі жəне өлі табиғатта кездесуі | | | | | |
| | |жəне олардың маңызы, нанохимия туралы түсінік; | | | | | |
|26 |8 |№3 лабораториялық тəжірибе «Көмірқышқыл газы |1 | | | | |
| | |жəне аммиакты алу, оларды анықтау» | | | | | |
|27 |9 |Кремний жəне оның қосылыстары, силикаттар, |1 | | | | |
| | |сұйық кристалдар, кремний негізінде жасалған | | | | | |
| | |жартылай өткізгіш материалдар, Қазақстандағы | | | | | |
| | |силикат өнеркəсібі, бейметалдар жəне олардың| | | | | |
| | |қосылыстарының негізінде жасалған замануи | | | | | |
| | |материалдар, | | | | | |
|28 |10 |№4 лабораториялық тəжірибе (мультимедиа) |1 | | | | |
| | |«Хлоридтерді, карбонаттарды, сульфидтерді, | | | | | |
| | |сульфаттарды, силикаттарды, аммоний тұздарын | | | | | |
| | |танып білу»; | | | | | |
|29 |11 |Күкірт,азот жəне фосфор мысалдарында химиялық|1 | | | | |
| | |элементтердің табиғаттағы бихимиялық | | | | | |
| | |айналысы,қоршаған ортаға бейметелдардың | | | | | |
| | |оксидтерінің зиянды əсерінен туындайтын | | | | | |
| | |экологиялық проблемаларды шешу жолдары; | | | | | |
| | |көміртек, оттек, азот жəне фосфордың | | | | | |
| | |табиғаттағы айналымы; | | | | | |
|30 |12 |Сан есептері (экологиялық мазмұндағы): |1 | | | | |
| | |химиялық реакция теңдеуі бойынша əрекеттесуші | | | | | |
| | |заттардың біреуі артық мөлшерде берілгендегі | | | | | |
| | |өнімнің массасын (көлемін, зат мөлшерін) | | | | | |
| | |есептеу; | | | | | |
| | |химиялық реакция теңдеуі бойынша реакция | | | | | |
| | |өнімінің практикалық шығымы бойынша заттың | | | | | |
| | |(реагенттің немесе өнімнің) массасын есептеу; | | | | | |
| | |құрамындағы қоспаның массалық үлесі берілген| | | | | |
| | |реагенттің массасы бойынша реакция өнімінің | | | | | |
| | |массасын (көлемін, зат мөлшерін) есептеу; | | | | | |
|31 |13 |№2 практикалық жұмыс «Бейметалдар» тақырыбына|1 | | | | |
| | |эксперименттік есептер шығару | | | | | |
|32 |14 |№ 2 бақылау жұмысы. |1 | | | | |
| | |Металдар жəне олардың қосылыстары, «Металлургия»| | | | | |
| | |(20 сағат) | | | | | |
|33 |1 |Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі |1 | | |№ 3 көрсетілім | |
| | |металдардың орны, олардың атомдық жəне | | | |(мультимедиа): | |
| | |кристалдық құрылыстарының ерекшеліктері | | | |металдар жəне олардың | |
| | | | | | |қосылыстарының | |
| | | | | | |Қазақстандағы маңызды | |
| | | | | | |кен орындары; кальций жəне| |
| | | | | | |алюминийдің табиғи | |
| | | | | | |қосылыстарының үлгілері; | |
| | | | | | |металдардың кристалл | |
| | | | | | |торларының модельдері; | |
| | | | | | |кермек судың қасиеттерімен| |
| | | | | | |танысу; алюминий | |
| | | | | | |құймаларының үлгілері; | |
| | | | | | |«Темірдің табиғи | |
| | | | | | |қосылыстары» жиынтығы; | |
| | | | | | |шойын жəне болат үлгілері;| |
| | | | | | | | |
|34 |2 |Металл (І-ІІІ периодтар) атомдарының құрылысына |1 | | | | |
| | |салыстырмалы сипаттама; металдардың | | | | | |
| | |электрохимиялық кернеу қатары, металдар жəне| | | | | |
| | |олардың қосылыстарының тірі организмдердегі | | | | | |
| | |(биогендер жəне ластаушылар) рөлі; | | | | | |
|35-3|3-4 |Кальций жəне оның қосылыстары (оксиді, |2 | | | | |
|6 | |гидроксиді жəне тұздары), судың кермектігі | | | | | |
| | |жəне оны жою жолдары, кальций | | | | | |
| | |қосылыстарының генетикалық байланысы, | | | | | |
| | |Қазақстандағы кальций қосылыстарының маңызды | | | | | |
| | |кен орындары, кальцийдің биологиялық рөлі; | | | | | |
|37-3|5-6-7|Алюминий жəне оның қосылыстары, алюминийдің |3 | | | | |
|8-39| |екідайлы қасиеттері, оксиді жəне алюминий | | | | | |
| | |гидроксиді, алюминийдің маңызды табиғи | | | | | |
| | |қосылыстары жəне олардың Қазақстандағы кен | | | | | |
| | |орындары, алюминий құймасы жəне оның | | | | | |
| | |қолданылуы, алюминий жəне оның құймаларының | | | | | |
| | |Қазақстандағы өндірісі; | | | | | |
|40 |8 |№5 лабораториялық тəжірибе «Алюминий |1 | | | | |
| | |гидроксидін алу жəне оның екідайлық | | | | | |
| | |қасиеттерін зерттеу»; | | | | | |
|41-4|9-10-|Темір жəне оның қосылыстары (оксидтері жəне |3 | | | | |
|2-43|11 |темір (ІІ, ІІІ) гидроксидтері), темір | | | | | |
| | |қосылыстарының генетикалық байланысы, | | | | | |
| | |Қазақстандағы темір кен орындары, темір | | | | | |
| | |жəне оның маңызды қосылыстарының биологиялық | | | | | |
| | |маңызы; металдар жəне олардың құймаларының | | | | | |
| | |жемірілуі – қоршаған ортаның ластануының | | | | | |
| | |нəтижесі, жемірілуге қарсы күрес; темір | | | | | |
| | |құймалары жəне олардың қолданылуы, шойын жəне | | | | | |
| | |болат өндіру, | | | | | |
|44 |12 |№6 лабораториялық тəжірибе «Темірдің (ІІ) жəне | | | | | |
| | |(ІІІ) гидроксидтерін алу жəне қасиеттерін | | | | | |
| | |зерттеу»; | | | | | |
|45 |13 |Қазақстандағы қара жəне түсті металлургияның |1 | | | | |
| | |дамуы, металдар жəне олардың құймаларын алу | | | | | |
| | |əдістері; | | | | | |
|46-4|14-15|Сандық есептер (экологиялық мазмұндағы): |3 | | | | |
|7-48|-16 |реакция теңдеуі бойынша қоспаның құрамындағы | | | | | |
| | |заттың массалық үлесі белгілі болған жағдайда | | | | | |
| | |заттың (реагенттің немесе өнімнің) массасын | | | | | |
| | |анықтау; | | | | | |
| | |өндірістік жəне экологиялық мазмұндағы | | | | | |
| | |теориялық мүмкіндікпен саластырғандағы өнімнің | | | | | |
| | |шығымын есептеу; | | | | | |
| | |тұрмыста қолданылатын (бейметалдардың, | | | | | |
| | |металдардың жəне олардың қосылыстарының) | | | | | |
| | |молекулалық формулаларын анықтау; | | | | | |
|49 |17 |№3 практикалық жұмыс «Металдар» тақырыбына |1 | | | | |
| | |эксперименттік есептер шығару» | | | | | |
|50-5|18-19|Бейметалдар, металдар жəне олардың |2 | | | | |
|1 | |қосылыстарының генетикалық байланысы, | | | | | |
| | |бейметалдар жəне металдар туралы білімді | | | | | |
| | |қорытындылау; | | | | | |
|52 |20 |№ 3 бақылау жұмыс. |1 | | | | |
| | |Көміртектің органикалық қосылыстары (14 сағат) | | | | | |
|53 |1 |Органикалық химия – көміртек қосылыстарының |1 | | |№ 4 көрсетілім ( | |
| | |химиясы, А.М.Бутлеровтың органикалық | | | |мультимедиа): | |
| | |қосылыстардың құрылыс теориясының негізгі | | | |метан, этан, этилен, | |
| | |қағидалары; | | | |ацетилен, бензол, этанол| |
| | | | | | |жəне сірке қышқылы | |
| | | | | | |молекулаларының моделі; | |
| | | | | | |органикалық заттардағы | |
| | | | | | |көміртекті, сутекті | |
| | | | | | |сапалық жолмен анықтау; | |
| | | | | | |органикалық заттардың | |
| | | | | | |жануы; | |
| | | | | | |полиэтеленнен жасалған | |
| | | | | | |бұйымдардың үлгілерімен | |
| | | | | | |танысу; йодтың крахмалға | |
| | | | | | |əсері; белоктардың | |
| | | | | | |денатурациясы; | |
|54 |2 |Көмірсутектердің жіктелуі, номенклатурасы жəне |1 | | | | |
| | |изомериясы Қаныққан көмірсутектер, метан | | | | | |
|55-5|3-4 |Қанықпаған көмірсутектер: этилен, ацетилен, |2 | | | | |
|6 | |аромат көмірсутектер, бензол; көмірсутектер | | | | | |
| | |арасындағы генетикалық байланыс | | | | | |
|57 |5 |№7 лабораториялық тəжірибе «Көмірсутек |1 | | | | |
| | |молекулаларының модельдерін құрастыру»; | | | | | |
|58 |6 |Көмірсутектердің табиғи көздері, табиғи |1 | | | | |
| | |газдың, мұнайдың, көмірдің Қазақстандағы кен| | | | | |
| | |орындары, оларды өндіру жəне өңдеу; | | | | | |
| | |көмірсутектерді өндіру, өңдеу жəне қолданудағы | | | | | |
| | |экологиялық мəселелер, көмірсутектерді | | | | | |
| | |экономиканың түрлі салаларында жəне тұрмыста | | | | | |
| | |пайдалану; | | | | | |
| | |№8 лабораториялық тəжірибе «Мұнай өнімдерімен | | | | | |
| | |танысу»; | | | | | |
|59 |7 |Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі |1 | | | | |
| | |жəне номенклатурасы, метанол, этанол, | | | | | |
| | |спирттердің улылығы жəне этил спиртінің адам | | | | | |
| | |организміне зиянды əсері, көпатомды спирттер | | | | | |
| | |(глицерин мысалында) туралы түсінік, | | | | | |
|60-6|8-9 |Альдегидтер, (метаналь, этаналь) карбон |2 | | | | |
|1 | |қышқылдары, күрделі эфирлер,майлар | | | | | |
| | |№9 лабораториялық тəжірибе «Сірке қышқылының | | | | | |
| | |индикаторларға əсері, металдармен жəне тұздармен| | | | | |
| | |əрекеттесуі; | | | | | |
|62 |10 |Сабын – жоғары карбон қышқылдарының тұздары, |1 | | | | |
| | |синтетикалық жуғыш заттар туралы түсінік, | | | | | |
| | |синтетикалық жуғыш заттардың табиғатқа тигізетін| | | | | |
| | |зиянды əсерлері; | | | | | |
| | |№10 «Сабынның жəне синтетикалық жуғыш заттардың | | | | | |
| | |қасиеттерін салыстыру»; | | | | | |
|63 |11 |Көмірсулар, белоктар, аминқышқылдары, |1 | | | | |
| | |бейорганикалық жəне органикалық əлемнің бірлігі| | | | | |
| | |(көмірсулар мысалында (фотосинтез, организмдегі | | | | | |
| | |өзгерістері)), Қазақстанның тамақ өнеркəсібі; | | | | | |
|64-6|12-13|Сандық есептер: |2 | | | | |
|5 | |элементтердің массалық үлесі жəне салыстырмалы | | | | | |
| | |тығыздығы бойынша газтəрізді заттардың | | | | | |
| | |молекулалық формулаларын табу; | | | | | |
| | |реакция өнімінің массасы немесе көлемі жəне| | | | | |
| | |белгілі заттың салыстырмалы тығыздығы бойынша | | | | | |
| | |органикалық заттың формуласын анықтау; | | | | | |
| | |реакция теңдеуі бойынша қоспадағы заттың | | | | | |
| | |белгілі массалық үлесі мен массасы бойынша | | | | | |
| | |екінші заттың (реагенттің немесе өнімнің) | | | | | |
| | |массасын есептеу; | | | | | |
| | |өндірістік жəне экологиялық мазмұнды | | | | | |
| | |есептердегі теориялық мүмкіндікпен | | | | | |
| | |салыстырғандағы органикалық заттың | | | | | |
| | |практикалық шығымын есептеу; | | | | | |
| | |метан, бутан, этанолдың жану реакция теңдеуі | | | | | |
| | |бойынша оттектің, ауаның көлемдерін есептеу; | | | | | |
|66 |14 |№ 4 тақырыптық білім тексеру, бақылау жұмысы. |1 | | | | |
| | |Қайталау (2 сағат) | | | | | |
|67-6| |Жоба дайындау, экскурсия: органикалық жəне |2 | | | | |
|8 | |бейорганикалық заттардың байланысы; адамзаттың | | | | | |
| | |шаруашылық іс-əрекетінің қоршаған ортаға | | | | | |
| | |тигізетін əсері; химиялық ластанудың көздері | | | | | |
| | |жəне себептері; қоршаған ортаны ластанудан | | | | | |
| | |қорғаудағы химияның рөлі. | | | | | |

8-сынып
|Саб № |Тақ №|Тараулар.Тақырыптар. |Сағат |Мерзімі |Демонстрация |Үй |
| | | |саны |Сынып | |жұмы|
| | | | | | |сы |
| | | | |А |Б | | |
| | |Алғашқы химиялық ұғымдар (18 сағат) | | | | | |
|1 |1 |Қауіпсіздік техникасына кіріспе инструктаж. |1 | | |№1 көрсетілім: | |
| | |Химия – заттар туралы жаратылыстану | | | |«Заттарды тазарту | |
| | |ғылымдарының бір саласы, химия ғылымының | | | |əдістері», «Жай жəне | |
| | |пайда болуы, дамуы жəне маңызы туралы | | | |күрделі заттардың | |
| | |қысқаша тарихи мəліметтер, | | | |үлгілері», «Қоршаған | |
| | | | | | |ортадағы құбылыстарға | |
| | | | | | |мысалдар» (мультимедиа);| |
|2 |2 |Заттар жəне олардың физикалық қасиеттері, |1 | | | | |
| | |таза заттар жəне қоспалар, заттарды | | | | | |
| | |тазарту əдістері | | | | | |
|3 |3 |№1 практикалық жұмыс «Химия кабинетінде |1 | | | | |
| | |жұмыс жасаудың техникалық қауіпсіздік | | | | | |
| | |ережелерімен танысу; лабораториялық | | | | | |
| | |құрылғылармен, химиялық ыдыстармен шыны | | | | | |
| | |түтікшелермен, қыздыру құрылғыларымен жұмыс | | | | | |
| | |істеу ережелері; сұйықтықты қыздыру ережесі»; | | | | | |
|4 |4 |№2 практикалық жұмыс «Лас тұзды қоспалардан |1 | | | | |
| | |тазарту»; | | | | | |
|5 |5 |Атомдар жəне молекулалар, атом-молекулалық |1 | | | | |
| | |ілім жəне оның маңызы; | | | | | |
|6 |6 |Химиялық элементтер, олардың атаулары, |1 | | | | |
| | |таңбалары; металдар жəне бейметалдар туралы| | | | | |
| | |түсінік (химиялық элементер жəне жай | | | | | |
| | |заттар), | | | | | |
|7 |7 |Салыстырмалы атомдық масса, жай жəне күрделі|1 | | | | |
| | |заттар, химиялық формула, салыстырмалы | | | | | |
| | |молекулалық масса | | | | | |
|8 |8 |Зат мөлшері, мольдік масса |1 | | | | |
|9-10 |9-10 |Сандық есептер: |2 | | | | |
| | |жай жəне күрделі заттардың салыстырмалы | | | | | |
| | |молекулалық массасын жəне мольдік массасын | | | | | |
| | |есептеу; | | | | | |
| | |химиялық формула бойынша заттың мольдік | | | | | |
| | |массасын , массасын жəне зат мөлшерін есептеу;| | | | | |
| | | | | | | | |
| | |берілген масса немесе зат мөлшері бойынша| | | | | |
| | |атомдардың жəне молекулалардың сандарын | | | | | |
| | |есептеу; | | | | | |
| | |белгілі зат мөлшері бойынша атомдардың | | | | | |
| | |(молекулалардың) сандарын есептеу; | | | | | |
|11 |11 |Химиялық элементтердің атомдарының |1 | | | | |
| | |валенттілігі | | | | | |
|12 |12 |Зат құрамының тұрақтылық заңы, физикалық жəне|1 | | | | |
| | |химиялық құбылыстар; химиялық реакциялар, | | | | | |
| | |олардың жүру белгілері жəне жағдайлары; | | | | | |
|13 |13 |№ 1 зертханалық тəжірибе: | | | | | |
| | |«Заттардың (металдар жəне бейметалдар) | | | | | |
| | |физикалық қасиеттерін танып білу. Физикалық| | | | | |
| | |құбылыстар (судың қайнауы, парафиннің жəне | | | | | |
| | |қанттың балқуы). Химиялық құбылыстар (тұнбаның| | | | | |
| | |түзілуі, газдың бөлінуі, иістің пайда болуы, | | | | | |
| | |заттың түсінің өзгеруі, жылудың бөлінуі немесе| | | | | |
| | |сіңірілуі)»; | | | | | |
|14 |14 |Химиялық реакциялардың теңдеулері, зат |1 | | | | |
| | |массасының сақталу заңы | | | | | |
|15 |15 |Химиялық реакциялардың типтері:қосылу, |1 | | | | |
| | |айырылу, орынбасу, алмасу; химиялық реакция | | | | | |
| | |теңдеуі бойынша реакция өнімінің массасын, | | | | | |
| | |көлемін (газдың) жəне зат мөлшерін есептеу; | | | | | |
|16 |16 |№ 2 зертханалық тəжірибе «Химиялық |1 | | | | |
| | |реакциялардың белгілеріне жəне типтеріне | | | | | |
| | |тəжірибелер жүргізу; мыс сымын қыздыру; | | | | | |
| | |малахиттің ыдырауы. ағаш жаңқасының жəне | | | | | |
| | |парафиннің жануы.» | | | | | |
|17 |17 |Табиғаттағы, химиялық реакциялар тірі |1 | | | | |
| | |организмдер мен адам тіршілігіндегі химиялық| | | | | |
| | |реакциялар; | | | | | |
|18 |18 |№1 бақылау жұмысы. |1 | | | | |
| | |Атомның құрылысы. Д.И Менделеев жасаған | | | | | |
| | |химиялық элементтердің периодтық заңы жəне | | | | | |
| | |периодтық жүйесі. | | | | | |
| | |Химиялық байланыс (14 сағат) | | | | | |
|19 |1 |Атомның құрамы жəне құрылысы |1 | | |№ 2 көрсетілім | |
| | | | | | |(мультимедиа): | |
| | | | | | |Д.И.Менделеев жасаған | |
| | | | | | |химиялық элементтердің | |
| | | | | | |периодтық жүйесінің | |
| | | | | | |кестесі; адам | |
| | | | | | |организміндегі химиялық | |
| | | | | | |элементтердің | |
| | | | | | |топографиясы» кестесі; | |
| | | | | | |əр түрлі химиялық | |
| | | | | | |байланысы бар заттардың | |
| | | | | | |табиғи үлгілері; натрий | |
| | | | | | |хлоридінің, алмаздың, | |
| | | | | | |көміртек (ІV) | |
| | | | | | |оксидінің, металдардың | |
| | | | | | |кристалдық торларының | |
| | | | | | |модельдері; | |
|20-21 |2-3 |Химиялық элементтердің жіктелуі, Д.И. |2 | | | | |
| | |Менделеевтің периодтық заңы | | | | | |
|22-23 |4-5 |Атомдық құрылыс теориясы тұрғысынан |2 | | | | |
| | |Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің | | | | | |
| | |периодтық жүйесі; периодтық жүйедегі орны | | | | | |
| | |жəне атомдық құрылыс теориясы бойынша | | | | | |
| | |химиялық элементерге жəне олардың қасиеттеріне| | | | | |
| | |сипаттама; | | | | | |
|24 |6 |Жаңа химиялық элементтердің ашылуы туралы |1 | | | | |
| | |мəліметтер, химиялық элементтердің тірі жəне | | | | | |
| | |өлі табиғатта таралуы, адам организміндегі | | | | | |
| | |химиялық элементтердің биологиялық рөлі | | | | | |
|25 |7 |Химиялық элементтердің электртерістілігі, |1 | | | | |
| | |атомдар арасындағы химиялық байланыстар | | | | | |
| | |табиғатының бірлігі | | | | | |
|26-27 |8-9 |Коваленттік байланыс, полюсті жəне полюссіз|2 | | | | |
| | |байланыстар, иондық байланыс,металдық | | | | | |
| | |байланыс, | | | | | |
|28 |10 |№3 зертханалық тəжірибе «Түрлі химиялық |1 | | | | |
| | |байланысы бар заттардың табиғи үлгілерін | | | | | |
| | |зерттеу»; | | | | | |
|29 |11 |Заттың аморфты жəне кристалдық күйлері, |1 | | | | |
| | |кристалл торларының түрлері, заттардың | | | | | |
| | |қасиеттерінің құрылысына тəуелділігі | | | | | |
|30-31 |12-13|Сандық есептер: |2 | | | | |
| | |химиялық формула бойынша қосылыстағы | | | | | |
| | |элементтің массалық үлесін есептеу; | | | | | |
| | |элементтердің массалық үлестері бойынша | | | | | |
| | |заттың қарапайым формуласын анықтау; | | | | | |
|32 |14 |№ 2 бақылау жұмысы. |1 | | | | |
| | |Ауа. Оттегі. Жану. (8 сағат) | | | | | |
|33 |1 |Оттегі: химиялық элемент жəне жай зат. |1 | | |№3 көрсетілім | |
| | |Оттектің қасиеттері, алынуы жəне | | | |(мультимедиа): | |
| | |қолданылуы; | | | |оттекті түрлі əдістермен| |
| | | | | | |алу; оттекте жай | |
| | | | | | |заттардың: темірдің, | |
| | | | | | |күкірттің, фосфордың, | |
| | | | | | |көмірдің жануы; | |
| | | | | | |жылу бөлінетін жəне | |
| | | | | | |сіңірілетін | |
| | | | | | |реакциялардың мысалдары;| |
|34 |2 |№ 4 зертханалық тəжірибе «Сутек асқын тотығын |1 | | | | |
| | |катализатор қатысында айыру арқылы оттек алу»;| | | | | |
|35 |3 |Жану жəне баяу тотығу,оксидтер; |1 | | | | |
|36 |4 |Оттектің аллотропиясы, озон жəне озон |1 | | | | |
| | |қабатының Жердегі тіршілік үшін маңызы; | | | | | |
|37 |5 |Атмосфералық ауа – газдар қоспасы, ауаны |1 | | | | |
| | |ластанудан қорғау, заттардың ауада жануы; | | | | | |
|38 |6 |Экзотермиялық жəне эндотермиялық |1 | | | | |
| | |реакциялар, реакциялардың жылу эффектісі, | | | | | |
| | |термохимиялық теңдеулер; | | | | | |
|39 |7 |Газдардың мольдік көлемі, Авогадро заңы, |1 | | | | |
| | |газдардың салыстырмалы тығыздығы, химиялық | | | | | |
| | |реакциялар барысындағы газдардың көлемдік | | | | | |
| | |қатынастары; | | | | | |
|40 |8 |№3 бақылау жұмысы. |1 | | | | |
| | |Сутегі «Тотығу-тотықсыздану реакциялары» | | | | | |
| | |(6 сағат) | | | | | |
|41 |1 |Сутек – химиялық элемент жəне жай зат, |1 | | |№ 4 көрсетілім | |
| | |сутектің изотоптары; сутектің қасиеттері, | | | |(мультимедиа): | |
| | |қолданылуы жəне алынуы; | | | |сутекті түрлі əдістермен| |
| | | | | | |алу; сутектің химиялық | |
| | | | | | |қасиеттері; | |
|42 |2 |№ 5 зертханалық тəжірибе «Зертханада сутек алу|1 | | | | |
| | |жəне оның қасиеттерін зерттеу»; | | | | | |
|43 |3 |Химиялық элементтердің тотығу дəрежелері, |1 | | | | |
| | |формулалары бойынша қосылыстардағы химиялық | | | | | |
| | |элементтердің тотығу дəрежелерін анықтау, | | | | | |
|44 |4 |Сутектің бинарлы қосылыстары, тотықтырғыш |1 | | | | |
| | |жəне тотықсыздандырғыш туралы түсінік, | | | | | |
| | |тотығу-тотықсыздану реакциялары; | | | | | |
|45 |5 |Сандық есептер: |1 | | | | |
| | |реакцияға қатысушы немесе реакция нəтижесінде | | | | | |
| | |түзілген өнімнің белгілі массасы, зат мөлшері | | | | | |
| | |немесе көлемі бойынша заттың массасын, зат | | | | | |
| | |мөлшерін, көлемін (газдың) есептеу. | | | | | |
|46 |6 |№ 4 бақылау жұмысы. |1 | | | | |
| | | Су. Ерітінділер (8 сағат) | | | | | |
|47 |1 |Судың құрамы, қасиеттері жəне қолданылуы, |1 | | |№ 5 көрсетілім | |
| | |табиғаттағы су | | | |(мультимедиа): | |
| | | | | | |суды тазарту əдістері, | |
| | | | | | |суды айдау (дистильдеу);| |
| | | | | | |мыс тұздарының суда | |
| | | | | | |еруі; қатты заттарды | |
| | | | | | |бөліп алу (ас тұзы, | |
| | | | | | |темір жоңқалары); | |
| | | | | | |бір-бірінде ерімейтін | |
| | | | | | |сұйықтықтарды бөлу | |
| | | | | | |(күнбағыс майы, су); | |
| | | | | | |еріген заттың қатты | |
| | | | | | |бөлшектерін сұйықтықтан| |
| | | | | | |бөлу (қанттың сулы | |
| | | | | | |ерітіндісі); | |
|48 |2 |№6 зертханалық тəжірибе (мультимедиа): |1 | | | | |
| | |судың металдармен (натрий, алюминий, мыс) | | | | | |
| | |əрекеттесуі; судың кальций жəне фосфор (V) | | | | | |
| | |оксидтерімен əрекеттесуі, индикаторлар | | | | | |
| | |көмегімен алынған ерітінділердің ортасын | | | | | |
| | |анықтау; | | | | | |
|49 |3 |Су – табиғи əмбебап еріткіш, сулы ерітінділер |1 | | | | |
| | |жəне жүзгіндер, қоспаларды бөлу жолдары; | | | | | |
|50 |4 |Ерітінділер концентрацияларының түрлері, |1 | | | | |
| | |еріген заттың массалық үлесі жəне мольдік | | | | | |
| | |концентрация Сандық есептер: | | | | | |
| | |еріген заттың массалық үлесін, еріткіштің,| | | | | |
| | |еріген заттың массасын, ерітіндінің массасын| | | | | |
| | |тығыздығы бойынша анықтау | | | | | |
|51 |5 |Қатты заттардың, сұйықтардың жəне |1 | | | | |
| | |газдардың суда ерігіштігі, кристаллогидраттар;| | | | | |
| | |судың тірі организмдер үшін маңызы, су жəне | | | | | |
| | |ерітінділердің табиғаттағы, өндірістің түрлі | | | | | |
| | |салаларындағы жəне ауыл шаруашылығындағы | | | | | |
| | |маңызы | | | | | |
|52 |6 |Ауыз суын тазарту, Қазақстан |1 | | | | |
| | |Республикасындағы ауыз су мəселесі, су | | | | | |
| | |басейнін ластанудан қорғау, Қазақстандағы | | | | | |
| | |су ресурстарының экологиялық мəселелері; | | | | | |
| | |№ 3 практикалық жұмыс «Суды лас қоспалардан | | | | | |
| | |тазарту»; | | | | | |
|53 |7 |№ 4 практикалық жұмыс «Берілген мольдік |1 | | | | |
| | |үлесі бойынша қант ерітіндісін дайындау» | | | | | |
|54 |8 |№5 бақылау жұмысы. |1 | | | | |
| | |Бейорганикалық заттардың негізгі кластары | | | | | |
| | |(14 сағат) | | | | | |
|55 |1 |Жай жəне күрделі бейорганикалық заттардың |1 | | |№ 6 көрсетілім | |
| | |жіктелуі, металдар жəне бейметалдар, | | | |(мультимедиа): | |
| | |сілтілік металдар жəне галогендер, | | | |оксидтердің, | |
| | |химиялық элементтер жəне жай заттар; | | | |қышқылдардың, тұздардың | |
| | | | | | |жəне негіздердің | |
| | | | | | |үлгілері; кальций | |
| | | | | | |оксидінің сумен | |
| | | | | | |əрекеттесуі (əкті | |
| | | | | | |сөндіру); натрий | |
| | | | | | |гидроксидінің | |
| | | | | | |ерітіндісін индикатормен| |
| | | | | | |сынау; лимон шырынын | |
| | | | | | |лимоннан бөліп алу | |
| | | | | | |жəне оны суда еріту; | |
| | | | | | |лимон шырынын | |
| | | | | | |индикатормен сынау; | |
|56 |2 |Натрий жəне оның маңызды қосылыстары, |1 | | | | |
| | |қасиеттері, алынуы жəне қолданылуы; сілтілік| | | | | |
| | |металдар | | | | | |
|57 |3 |Хлор жəне оның маңызды қосылыстары, |1 | | | | |
| | |қасиеттері, алынуы жəне | | | | | |
| | |қолданылуы;Галогендер жəне олардың | | | | | |
| | |қосылыстарының биологиялық рөлдері; | | | | | |
|58 |4 |Оксидтер: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, |1 | | | | |
| | |қасиеттері, алынуы; | | | | | |
|59 |5 |Қышқылдар: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, |1 | | | | |
| | |қасиеттері, алынуы; индикаторлар, | | | | | |
| | |бейтараптану реакциялары, қышқыл жаңбыр | | | | | |
| | |туралы түсінік; | | | | | |
|60 |6 |Негіздер: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, |1 | | | | |
| | |қасиеттері, алынуы; тұздар: құрамы, | | | | | |
| | |номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы; | | | | | |
|61 |7 |№7 зертханалық тəжірибе: |1 | | | | |
| | |«Қышқылдардың химиялық қасиеттерімен | | | | | |
| | |(ортофосфор қышқылының мысалында) танысу; | | | | | |
| | |негіздердің химиялық қасиеттерімен натрий | | | | | |
| | |гидроксидінің мысалында) танысу; тұздардың | | | | | |
| | |химиялық қасиеттерімен (мыс (ІІ) сульфатының | | | | | |
| | |жəне кальций карбонатының мысалында) танысу»; | | | | | |
|62-63 |8-9 |Жай заттар мен оксидтер, негіздер, қышқылдар |2 | | | | |
| | |жəне тұздар арасындағы генетикалық байланыс; | | | | | |
|64-65 |10-11|Сандық есептер: |2 | | | | |
| | |химиялық реакция теңдеуі бойынша реакцияға | | | | | |
| | |қатысушы немесе реакция нəтижесінде түзілген | | | | | |
| | |бір заттың белгілі массасы, мөлшері | | | | | |
| | |немесе көлемі бойынша табиғатта жүретін | | | | | |
| | |процестер мен химиялық реакция нəтижесінде| | | | | |
| | |түзілген өнімнің немесе реагенттің массасын, | | | | | |
| | |зат мөлшерін, көлемін есептеу; ерітіндінің | | | | | |
| | |массасы жəне еріген заттың массалық үлесі | | | | | |
| | |бойынша реакция өнімінің массасын, көлемін | | | | | |
| | |жəне зат мөлшерін есептеу; | | | | | |
|66 |12 |Кейбір бейорганикалық заттардың табиғатта |1 | | | | |
| | |кездесуі жəне айналымы; Қазақстан | | | | | |
| | |Республикасындағы тұзды көлдер жəне олардың | | | | | |
| | |маңызы; | | | | | |
|67 |13 |№5 практикалық жұмыс «Бейорганикалық |1 | | | | |
| | |заттардың кластары арасындағы генетикалық | | | | | |
| | |байланыс» | | | | | |
|68 |14 |№6 бақылау жұмысы |1 | | | | |

10-сынып Қоғамдық-гуманитарлық бағыт
|Саб |Тақ №|Тараулар.Тақырыптар. |Сағат |Мерзімі |Демонстрация |Үй жұмысы|
|№ | | |саны |Сынып | | |
| | | | |А | | |
| | |Атом құрылысы теориясы тұрғысынан периодтық заң, | | |№1 көрсетілімдер:| |
| | |химиялық байланыс жəне зат құрылысы | | | | |
| | |(8 сағат) | | |химиялық | |
| | | | | |элементтердің | |
| | | | | |заманауи | |
| | | | | |периодтық жүйесі;| |
| | | | | | | |
| | | | | |атомдар | |
| | | | | |құрылысының | |
| | | | | |моделі; | |
| | | | | |кейбір металдар | |
| | | | | |мен бейметалдар, | |
| | | | | |олардың | |
| | | | | |қосылыстарының | |
| | | | | |үлгілері; | |
| | | | | |натрий хлориді, | |
| | | | | |графит, алмаз, | |
| | | | | |көміртек (ІV) | |
| | | | | |оксиді, мыстың | |
| | | | | |кристалдық | |
| | | | | |торының | |
| | | | | |модельдері; | |
| | | | | |əртүрлі химиялық| |
| | | | | |байланысы бар | |
| | | | | |зат үлгілері: | |
| | | | | |кремний (ІV) | |
| | | | | |оксиді, | |
| | | | | |натрий хлориді. | |
|1 |1 |Атом құрылысы теориясы тұрғысынан периодтық заң |1 | | | |
| | |жəне химиялық элементтердің периодтық жүйесі, | | | | |
| | |химиялық элемент, атом, ион, молекула жəне олардың | | | | |
| | |сипаттамалары | | | | |
|2 |2 |Негізгі топша элементтерінің қасиетінің өзгеруінің|1 | | | |
| | | | | | | |
| | |периодтылығы, олардың жоғары оксидтері мен | | | | |
| | |гидроксидтері қасиеттерінің, сутекті қосылыстарының | | | | |
| | |тұрақтылығының өзгеруінің периодтылығы; | | | | |
|3 |3 |Ғылым мен технологияның дамуындағы жəне қоршаған |1 | | | |
| | |ортаның химиялық бейнесін түсінудегі периодтық заңның | | | | |
| | |маңызы; | | | | |
| | |№1 лабораториялық тəжірибе: | | | | |
| | |ІІІ периодтағы химиялық элементтер атомдарының | | | | |
| | |қышқылдық-негіздік, тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш | | | | |
| | |қасиеттерінің өзгерісін зерттеу. | | | | |
|4 |4 |Химиялық байланыс типтері: коваленттік (полюсті, |1 | | | |
| | |полюссіз), иондық; атомдық, молекулалық жəне иондық| | | | |
| | |кристалдық торлар, металдық байланыс жəне металдық | | | | |
| | |кристалдық тор, сутектік байланыс: молекула-аралық, | | | | |
| | |молекулаішілік сутектік байланыстың түзілу механизмі | | | | |
| | |мен оның маңызы; | | | | |
|5 |5 |№2 лабораториялық тəжірибе: |1 | | | |
| | |Хлорсутек, су, күкіртсутек, аммиак, метан | | | | |
| | |молекулаларының моделін жасау. Қыздырудың суға, | | | | |
| | |натрий хлоридіне, кремний (ІV) оксидіне жəне қантқа | | | | |
| | |əсері. | | | | |
|6 |6 |Жай жəне күрделі заттар қасиеттерінің |1 | | | |
| | |молекулаларының химиялық, электрондық жəне кеңістік | | | | |
| | |құрылысына, атомдардың өзара əсеріне, кристалдық торы | | | | |
| | |мен химиялық байланыс типіне тəуелділігі; | | | | |
|7 |7 |Сан есептері мен жаттығулар: |1 | | | |
| | |масса, көлем, зат мөлшері, Авогадро саны, | | | | |
| | |молекулалық формула, қосылыстағы химиялық | | | | |
| | |элементтің массалық үлесі ұғымдарын пайдалана | | | | |
| | |отырып химиялық формулалар бойынша есептер шығару; | | | | |
|8 |8 |№1 практикалық жұмыс: «Бейорганикалық қосылыстардың |1 | | | |
| | |кластары арасындағы генетикалық байланыс» тақырыбына| | | | |
| | |эксперименттік есептер шығару. | | | | |
| | |Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, | | | | |
| | |химиялық реакциялар жəне олардың жүру заңдылықтары | | | | |
| | |(8 сағат) | | | | |
|9 |1 |Жай, бинарлы жəне күрделі бейорганикалық |1 | |№2 көрсетілімдер:| |
| | |қосылыстардың жіктелуі, жалпы сипаттамасы; гидридтер,| | | | |
| | |оксидтер, қышқылдар, негіздер жəне тұздардың | | |экзо-эндотермиялы| |
| | |химиялық қасиеттері, олардың арасындағы генетикалық | | |қ реакцияларға | |
| | |байланыс; | | |мысалдар; | |
| | | | | |химиялық реакция| |
| | | | | |жылдамдығының əр| |
| | | | | |түрлі | |
| | | | | |факторларға | |
| | | | | |тəуелділігін | |
| | | | | |зерттеу. | |
|10 |2 |Тұздар гидролизі, тотығу-тотықсыздану реакциялары |1 | | | |
|11 |3 |Химиялық реакциялар жəне заттардың табиғаттағы |1 | | | |
| | |айналымы, олардың маңызы; химиялық реакция | | | | |
| | |жылдамдығы жəне оған əсер ететін факторлар | | | | |
|12 |4 |№2 көрсетілімдер: экзо-, эндотермиялық реакцияларға |1 | | | |
| | |мысалдар; | | | | |
| | |химиялық реакция жылдамдығының əр түрлі | | | | |
| | |факторларға тəуелділігін зерттеу. | | | | |
|13 |5 |Химиялық тепе-теңдік жəне оның ығысуына əсер етуші |1 | | | |
| | |жағдайлар, Ле Шателье-Браун принциптері. | | | | |
|14 |6 |№4 лабораториялық тəжірибе: химиялық тепе-теңдіктің |1 | | | |
| | |ығысуы (аммоний не калий тиоционаты мен темір | | | | |
| | |(ІІІ) хлориді концентрациясының өзгеруі бойынша) | | | | |
|15 |7 |Сандық есептер: термохимиялық теңдеу бойынша |1 | | | |
| | |есептеулер жəне реакцияның жылу эффектісін есептеу;| | | | |
| | |химиялық тепе-теңдік ығысуына жаттығулар. | | | | |
|16 |8 |№2 практикалық жұмыс: «Қышқыл, негіз, амфотерлі |1 | | | |
| | |гидроксидтерді сапалық анықтау, тұздар гидролизі» | | | | |
| | |тақырыбына эксперименттік есептер шығару. | | | | |
| | |Металдар мен бейметалдардың жалпы сипаттамасы (4 | | | | |
| | |сағат) | | | | |
|17 |1 |Негізгі топша металдары мен бейметалдардың атом |1 | |№3 көрсетілімдер:| |
| | |құрылысының салыстырмалы сипаттамасы; металдар мен | | | | |
| | |бейметалдардың (атом, ион) құрылысы ерекшелігі, | | |металдар мен | |
| | |металдар мен бейметалдар, олардың қосылыстарының | | |олардың | |
| | |қасиеттерінің период жəне топ бойынша өзгеруі; | | |қосылыстарының | |
| | | | | |үлгілері; | |
|18 |2 |Металдар, бейметалдар жəне олардың қосылыстарының |1 | | | |
| | |табиғатта кездесуі, металдар мен бейметалдардың | | | | |
| | |негізгі физикалық жəне химиялық қасиеттері, | | | | |
| | |металдардың электрхимиялық кернеу қатары, тірі ағзалар| | | | |
| | |тіршілігіндегі металдар мен бейметалдардың биологиялық| | | | |
| | |маңызы; | | | | |
|19 |3 |Сан есептері: металдарды алу процесінде өнім мен |1 | | | |
| | |бастапқы заттың массасын есептеу | | | | |
| | |Қазақстандағы металдар мен бейметалдардың негізгі | | | | |
| | |пайдалы қазбалары жəне оларды өндіру мен өңдеу кезінде| | | | |
| | |қоршаған ортаны қорғау шаралары. | | | | |
|20 |4 |№5 лабораториялық тəжірибе: металдар жəне |1 | | | |
| | |бейметалдар қосылыстары арасындағы генетикалық | | | | |
| | |байланысты оқып үйрену | | | | |
| | |Маңызды s-элементтер, p-элементтер жəне олардың | | | | |
| | |қосылыстары (8 сағат) | | | | |
|21 |1 |s- жəне p-элементтердің химиялық элементтердің |1 | |№4 көрсетілімдер:| |
| | |периодтық жүйесіндегі орны, олардың атом құрылысы; І -| | | | |
| | |ІІ топтар А топшаның s-элементтері: жалпы | | |натрий, калий, | |
| | |сипаттамасы, металдық | | |кальций иондарын | |
| | |жəне тотықсыздандырғыштық қасиеттерін салыстыру | | |сапалық анықтау | |
| | | | | |(жалын түсі); | |
| | | | | |натрий, калий | |
| | | | | |жəне кальцийдің | |
| | | | | |сумен | |
| | | | | |əрекеттесуі; | |
| | | | | |алюминий жəне | |
| | | | | |оның құймалары, | |
| | | | | |табиғи | |
| | | | | |силикаттар, шыны| |
| | | | | |үлгілерінің | |
| | | | | |жиынтығы; | |
| | | | | |еріген заттың | |
| | | | | |активтелген | |
| | | | | |көмірге сіңірілуі| |
| | | | | |(адсорбция); | |
| | | | | |көміртек (ІV) | |
| | | | | |оксидін алу | |
| | | | | |жəне оның | |
| | | | | |сумен, кальций | |
| | | | | |гидроксидімен | |
| | | | | |əрекеттесуі; | |
|22 |2 |Натрий жəне кальций: табиғатта таралуы, физикалық |1 | | | |
| | |жəне химиялық қасиеттері, алынуы, қолданылуы жəне | | | | |
| | |олардың маңызды қосылыстары, судың кермектігі | | | | |
| | |жəне оны жою жолдары, Қазақстандағы сілтілік жəне| | | | |
| | |сілтілік-жер металдарының табиғи қосылыстары; | | | | |
|23 |3 |Алюминий жəне оның қосылыстары, табиғатта |1 | | | |
| | |таралуы, алынуы, физикалық жəне химиялық | | | | |
| | |қасиеттері, Қазақстанда алюминий жəне оның | | | | |
| | |құймаларын өндіру, оларды қолдану; | | | | |
|24 |4 |p-элементтердің жалпы сипаттамасы, олардың |1 | | | |
| | |бейметалдық, | | | | |
| | |тотықтырғыш қасиеттерін салыстыру бейметалдар жəне | | | | |
| | |олардың қосылыстары: көміртек, кремний, азот, | | | | |
| | |фосфор, оттегі, күкірт, хлор, аллотропиясы, табиғатта | | | | |
| | |таралуы, физикалық жəне химиялық қасиеттері, алынуы,| | | | |
| | |қолданылуы, бейметалдардың адам өміріндегі | | | | |
| | |биологиялық маңызы, | | | | |
|25 |5 |Қазақстан тұрғындары денсаулығын йод |1 | | | |
| | |жетіспеушілігінен туындайтын аурулардан қорғау | | | | |
| | |шаралары; бейметалдардың Қазақстандағы маңызды | | | | |
| | |кен орындары жəне оларды өндіру; | | | | |
| | |Қазақстандағы силикат өнеркəсібі; Қазақстанда | | | | |
| | |тыңайтқыштар өндіру жəне қоршаған ортаны қорғау; | | | | |
|26 |6 |№6 лабораториялық тəжірибе: натрий, калий, магний, |1 | | | |
| | |кальцийдің маңызды тұздарының үлгілерімен танысу; | | | | |
| | |ортофосфор қышқылы жəне фосфаттардың қасиеттерімен | | | | |
| | |танысу; йод ерітіндісінің крахмалға əсері; | | | | |
| | |тыңайтқыш үлгілерімен танысу; | | | | |
|27 |7 |Сандық есептер: металдар мен оның қосылыстарындағы|1 | | | |
| | |генетикалық байланысты көрсететін химиялық реакция | | | | |
| | |теңдеулері бойынша реагенттің немесе өнімнің | | | | |
| | |массасын, зат мөлшерін есептеу; | | | | |
|28 |8 |№3 практикалық жұмыс: «Катиондар мен аниондарды |1 | | | |
| | |сапалық анықтау» тақырыбына эксперименттік есептер | | | | |
| | |шығару; | | | | |
| | |d-элементтердің жалпы сипаттамасы (6-сағат) | | | | |
|29 |1 |d-элементтердің химиялық элементтердің периодтық |1 | |көрсетілімдер: | |
| | |жүйесіндегі орны, атом құрылысының ерекшеліктері; | | |темір (ІІ), (ІІІ)| |
| | | | | |гидроксидтерін | |
| | | | | |алу; темірдің | |
| | | | | |белсенді | |
| | | | | |металдар (мырыш,| |
| | | | | |алюминий) | |
| | | | | |қатысындағы | |
| | | | | |электрхимиялық | |
| | | | | |коррозиясын | |
| | | | | |зерттеу; | |
|30 |2 |Мыс, мырыш, темір: табиғатта кездесуі, алынуы, |1 | | | |
| | |физикалық жəне химиялық қасиеттері; маңызды | | | | |
| | |қосылыстары: оксидтері мен гидроксидтері, олардың | | | | |
| | |қасиеттері. | | | | |
|31 |3 |№7 лабораториялық тəжірибе: Cu2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+ |1 | | | |
| | |иондарына сапалық реакция; | | | | |
|32 |4 |Металдардың Қазақстандағы кен орындары, құймалар, |1 | | | |
| | |коррозия түрлері жəне оның алдын алу шаралары, | | | | |
| | |металдардың қолданылуы жəне олардың тірі ағзалар | | | | |
| | |тіршілігіндегі маңызы; Қазақстанда түсті жəне қара | | | | |
| | |металдар мен олардың құймаларын алу; | | | | |
|33 |5 |Сан есептері: металдар қатысуымен жүретін химиялық|1 | | | |
| | |реакциялар теңдеуі бойынша (құрамында қоспасы бар | | | | |
| | |реагенттер, теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы | | | | |
| | |практикалық шығымның массалық үлесі) есептеулер; | | | | |
|34 |6 |№ 4 практикалық жұмыс: Металдар» тақырыбына |1 | | | |
| | |эксперименттік есептер шығару. | | | | |

11-сынып Қоғамдық-гуманитарлық бағыт
|Саб |Тақ №|Тараулар.Тақырыптар. |Сағат |Мерзімі |Демонстрация |Үй |
|№ | | |саны |сынып | |жұмысы|
| | | | |А | | |
| | |Органикалық химияға кіріспе: | | | | |
| | |«Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс | | | | |
| | |теориясы». Химиялық байланыстың электрондық | | | | |
| | |табиғаты (7 сағат) | | | | |
|1 |1 |Органикалық химия – көміртек қосылыстарының |1 | |№1 көрсетілімдер: | |
| | |химиясы, органикалық қосылыстардың табиғаттағы,| | |су, метан, көміртек (ІV) | |
| | |адам өміріндегі маңызы, А.М. Бутлеровтің | | |оксидінің, этан, этилен, | |
| | |органикалық қосылыстардың химиялық құрылысы | | |ацетилен, бензол, метанол,| |
| | |теориясының негізгі қағидалары, изомерия мен | | |этанол молекулаларының | |
| | |гомология, | | |шарстерженьді модельдері; | |
| | | | | |мұнай, керосин, этанол, | |
| | | | | |глицерин, глюкоза, | |
| | | | | |сахароза, парафин, мақта,| |
| | | | | |ағаш жаңқасы үлгілері; | |
|2 |2 |Органикалық қосылыстардағы көміртек атомы |1 | | | |
| | |орбитальдарының гибридтенуі (sp3, sp2, sp), | | | | |
| | |органикалық қосылыстардағы химиялық байланыс | | | | |
| | |түрі, түзілу механизмі, электрондық табиғаты,| | | | |
| | |коваленттік байланыс, оның ұзындығы, | | | | |
| | |кеңістіктегі бағыты, энергиясы; | | | | |
|3 |3 |№1 лабораториялық тəжірибе: «Метан, этан, |1 | | | |
| | |этен, этин, пропан, аммиак, су, сірке | | | | |
| | |қышқылы молекулаларының шарстерженьді | | | | |
| | |модельдерін жасау» | | | | |
|4 |4 |σ, π байланыстар; молекулаішілік жəне |1 | | | |
| | |молекулааралық сутектік байланыс; органикалық | | | | |
| | |қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасы; | | | | |
| | |биосферадағы бейорганикалық жəне органикалық | | | | |
| | |заттар арасында жүретін химиялық реакциялардың | | | | |
| | |бірлігі; бейорганикалық жəне органикалық | | | | |
| | |заттар арасындағы генетикалық | | | | |
| | |байланыс | | | | |
|5 |5 |Сандық есептер: органикалық қосылыстардың |1 | | | |
| | |формулалары бойынша есептеулер; органикалық | | | | |
| | |қосылыс құрамындағы химиялық элементтердің | | | | |
| | |массалық үлесін есептеу жəне органикалық қосылыс| | | | |
| | |формуласын анықтау; | | | | |
|6 |6 |№2 лабораториялық тəжірибе: «Қаныққан |1 | | | |
| | |көмірсутектердің шарстерженьді модельдерін | | | | |
| | |дайындау, олардан еселік байланысы бар оттекті, | | | | |
| | |азотты жəне күкіртті көмірсутектердің | | | | |
| | |шарстерженьді модельдерін жасау»; | | | | |
|7 |7 |№1 практикалық жұмыс «Органикалық заттың |1 | | | |
| | |сапалық құрамын анықтау»; | | | | |
| | |Көмірсутектер мен олардың табиғи көздері (9 | | | | |
| | |сағат) | | | | |
|8 |1 |Алкандар, алкандардың гомологтық қатары, |1 | |№2 көрсетілім : | |
| | |жалпы формуласы, метан жəне басқа алкан | | |парафиннің балқуы жəне | |
| | |молекулаларының құрылысы, изомерленуі, физикалық| | |жануы; метан, этилен, | |
| | |жəне химиялық қасиеттері, алкандардың табиғатта | | |ацетиленнің жануы | |
| | |таралуы; циклоалкандар, циклоалкандар туралы | | | | |
| | |түсінік, циклоалкандардың гомологтық қатары, | | | | |
| | |жалпы формуласы; циклоалкандардың табиғатта | | | | |
| | |таралуы, олардың химиялық қасиеттері: жануы, | | | | |
| | |дегидрленуі мен гидрленуі; | | | | |
|9 |2 |Алкендер, алкендердің гомологтық қатары, |1 | | | |
| | |жалпы формуласы, этилен жəне басқа алкендер | | | | |
| | |молекулаларының құрылысы, құрылымдық жəне | | | | |
| | |кеңістіктік изомерлері, аталуы мен физикалық| | | | |
| | |қасиеттері, спирттердің дегидратациясы арқылы | | | | |
| | |этилен көмірсутектерін алу, қосылу | | | | |
| | |реакциялары (галогендеу, гидрогалогендеу, | | | | |
| | |гидратациялау, гидрлеу). Марковников ережесі, | | | | |
| | |алкендердің полимерлену реакциясы, полиэтилен, | | | | |
| | |алкендердің қолданылуы; | | | | |
|10 |3 |Алкадиендер, алкадиендер туралы түсінік, |1 | | | |
| | |алкадиендердің жалпы | | | | |
| | |формуласы, молекуласының құрылысы, | | | | |
| | |изомерленуі, алкадиендердің полимерленуі, | | | | |
| | |табиғи жəне синтетикалық каучуктер, каучук | | | | |
| | |вулканизациясы, резина; | | | | |
|11 |4 |Алкиндер, алкиндердің гомологтық қатары, жалпы |1 | | | |
| | |формуласы, ацетилен молекуласының құрылысы, | | | | |
| | |ацетилен көмірсутектерінің аталуы мен | | | | |
| | |изомерленуі, ацетиленді метаннан жəне | | | | |
| | |карбидтік тəсілмен алу, физикалық қасиеттері,| | | | |
| | |химиялық қасиеттері: қосылу реакциялары | | | | |
| | |г(идратациялау, гидрлеу), ацетиленнің бензолға | | | | |
| | |тримерленуі, алкиндердің қолданылуы; | | | | |
|12 |5 | |1 | | | |
|13 |6 |Арендер, бензол – арендер өкілі, бензол |1 | | | |
| | |молекуласының құрылысы, арендердің | | | | |
| | |изомерленуі, атаулары жəне алынуы, бензолдың| | | | |
| | |физикалық жəне химиялық қасиеттері, бензол | | | | |
| | |қатысуымен жүретін орынбасу реакциялары: | | | | |
| | |галогендеу, нитрлеу, бензолдың сутекпен, | | | | |
| | |галогенмен қосылу реакциялары, толуол – | | | | |
| | |бензолдың гомологы, бензол мен толуол | | | | |
| | |қасиеттерін салыстыру, арендердің қолданылуы | | | | |
|14 |7 |Көмірсутектер кластары арасындағы генетикалық |1 | | | |
| | |байланыс; | | | | |
|15 |8 |Сандық есептер мен жаттығулар: газтектес |1 | | | |
| | |көмірсутектің салыстырмалы тығыздығы бойынша | | | | |
| | |немесе құрамындағы көміртек пен сутектің | | | | |
| | |массалық үлестері бойынша оның молекулалық | | | | |
| | |формуласын анықтау; | | | | |
| | |көмірсутектің салыстырмалы тығыздығы немесе оның| | | | |
| | |жану өнімдерінің массасы, көлемі, зат мөлшері | | | | |
| | |бойынша молекулалық формуласын анықтау; | | | | |
|16 |9 |Көмірсутектердің табиғи көздері, табиғи газ,|1 | | | |
| | |мұнай, тас көмір, көмірсутектердің табиғи | | | | |
| | |көздерінің шығу тегі, пайдалы қазбаларды | | | | |
| | |өндіру, оларды өңдеу мен қолданудың экологиялық | | | | |
| | |аспектілері, Қазақстандағы мұнай, газ жəне көмір| | | | |
| | |өнеркəсібінің дамуы; | | | | |
| | |№4 лабораториялық тəжірибе: мұнай өнімдерінің | | | | |
| | |үлгілерімен танысу. | | | | |
| | |Оттекті органикалық қосылыстар (11 сағат) | | | | |
|17 |1 |Спирттер, қаныққан біратомды спирттер, |1 | |№3 көрсетілімдер: | |
| | |қаныққан біратомды спирттердің гомологтық | | |глюкозаның спирттік ашуы; | |
| | |қатары, жалпы формуласы, спирттердің | | |мыс (ІІ) оксидін қолданып, | |
| | |изомериленуі, спирттердің физикалық қасиеттері, | | |спиртті альдегидке | |
| | |алынуы, спирттердің химиялық қасиеттері, көп | | |тотықтыру; | |
| | |атомды спирттер, этиленгликоль, глицерин, | | |альдегид, құмырсқа қышқылы,| |
| | |көпатомды спирттердің құрылысы жəне қасиеттері,| | |глюкозаның «күміс айна» | |
| | |спирттердің қолданылуы; | | |реакциясы; | |
| | | | | |сабын жəне синтетикалық | |
| | | | | |жуғыш ұнтақ | |
| | | | | |ерітінділерінің қасиетін | |
| | | | | |салыстыру олардың | |
| | | | | |индикаторға əсерін зерттеу;| |
| | | | | | | |
| | | | | |сірке-этил эфирін алу. | |
|18 |2 |№5 лабораториялық тəжірибе: глицериннің суда |1 | | | |
| | |еруі, мыс (ІІ) гидроксидімен əрекеттесуі. | | | | |
|19 |3 |Фенол, фенол молекуласының құрылысы, |1 | | | |
| | |физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері, | | | | |
| | |фенолдың алынуы, фенолға сапалық реакция, фенол | | | | |
| | |жəне оның туындыларының қолданылуы; альдегидтер,| | | | |
| | |альдегид молекуласының құрылысы, гомологтық | | | | |
| | |қатары, | | | | |
| | |изомерленуі мен номенклатурасы, карбонил | | | | |
| | |тобының құрылысы, ерекшеліктері, алынуы, | | | | |
| | |физикалық жəне химиялық қасиеттері, қолданылуы | | | | |
|20 |4 |Карбон қышқылдары, карбон қышқылдарының |1 | | | |
| | |жіктелуі, жалпы формуласы, қаныққан | | | | |
| | |бірнегізді карбон қышқылдары, карбоксил | | | | |
| | |тобы, құрылымы, қаныққан бірнегізді карбон | | | | |
| | |қышқылдарының гомологтық қатары, изомерленуі, | | | | |
| | |алынуы, карбон қышқылдарының физикалық, | | | | |
| | |химиялық қасиеттері, сірке қышқылы, қолданылуы, | | | | |
| | |жоғары карбон қышқылдары; | | | | |
| | |күрделі эфирлер, құрылысы, алынуы, эфирлену | | | | |
| | |реакциясы, аталуы, изомерленуі, табиғатта | | | | |
| | |таралуы, күрделі эфирлердің қасиеттері, | | | | |
| | |қолданылуы | | | | |
|21 |5 |Майлар, майлардың құрамы мен құрылысы, |1 | | | |
| | |майлардың жіктелуі мен номенклатурасы, майдың| | | | |
| | |биологиялық функциясы, майлар гидролизі, | | | | |
| | |сабындануы, сабындар жəне синтетикалық жуғыш| | | | |
| | |заттар, Қазақстанда сабын | | | | |
| | |мен жуғыш заттарды өндіру, қоршаған ортаны | | | | |
| | |синтетикалық жуғыш заттардың əсерінен ластанудан| | | | |
| | |қорғау; | | | | |
|22 |6 |Көмірсулар, моносахаридтер, глюкоза, оның |1 | | | |
| | |молекуласының құрылысы, табиғатта таралуы, | | | | |
| | |глюкозаның физикалық қасиеттері. химиялық | | | | |
| | |қасиеттері. глюкозаның алынуы мен қолданылуы.| | | | |
| | |фруктоза – глюкоза изомері. фруктозаның | | | | |
| | |табиғатта таралуы, биологиялық маңызы. | | | | |
| | |рибоза жəне дезоксирибоза жайлы қысқаша | | | | |
| | |мəлімет; дисахаридтер. сахароза, оның | | | | |
| | |молекуласының құрылысы мен құрамы. | | | | |
| | |физикалық жəне химиялық қасиеттері сахароза | | | | |
| | |гидролизі. сахарозаны табиғи шикізаттан | | | | |
| | |өндірісте алу. Қазақстанда қант өндіру; | | | | |
|23 |7 |Полисахаридтер. крахмал жəне целлюлозаның |1 | | | |
| | |құрылысы, құрамы. крахмалдың биологиялық | | | | |
| | |маңызы. физикалық қасиеттері. химиялық | | | | |
| | |қасиеттері. полисахаридтердің табиғатта | | | | |
| | |таралуы. полисахаридтердің қолданылуы. | | | | |
| | |целлюлоза ацетаты мен нитраттары | | | | |
|24 |8 |№6 лабораториялық тəжірибе: крахмалдың |1 | | | |
| | |коллоидты ерітіндісін əзірлеу жəне оның | | | | |
| | |қасиеттерін зерттеу. тағам өнімдерінен крахмалды| | | | |
| | |анықтау | | | | |
|25 |9 |Көмірсутектер мен оттекті органикалық |1 | | | |
| | |қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс. | | | | |
|26 |10 |Сандық есептер: органикалық қосылыстың жану |1 | | | |
| | |өнімдерінің массасы, көлемі бойынша оның | | | | |
| | |молекулалық формуласын анықтау; көміртек, | | | | |
| | |сутек, оттектің массалық үлестері бойынша | | | | |
| | |органикалық қосылыс молекулалық формуласын | | | | |
| | |анықтау; реакция өнімінің теориялық мүмкіндікпен| | | | |
| | |салыстырғандағы практикалық шығымының массалық | | | | |
| | |немесе көлемдік үлесін есептеу. | | | | |
|27 |11 |№2 практикалық жұмыс: «Оттекті органикалық |1 | | | |
| | |қосылыстарға сапалық реакциялар» тақырыбына | | | | |
| | |эксперименттік есептер шығару. | | | | |
| | |Азотты органикалық қосылыстар (7 сағат) | | | | |
|28 |1 |Нитроқосылыстар, аминдер, анилин туралы түсінік;|1 | |Көрсетілімдер: | |
| | | | | |белокты еріту жəне тұнбаға | |
| | | | | |түсіру, белок | |
| | | | | |денатурациясы; | |
| | | | | |белоктардың (жүн немесе | |
| | | | | |қауырсын) жануы; | |
|29 |2 |Амин қышқылдары, белоктар |1 | | | |
|30 |3 |№7 лабораториялық тəжірибе: белоктың түсті |1 | | | |
| | |реакциялары; | | | | |
|31 |4 |№8 лабораториялық тəжірибе: мақта жəне жібек |1 | | | |
| | |жіптің жануы. | | | | |
|32 |5 |Азотты гетероциклді қосылыстар туралы |1 | | | |
| | |түсінік, нуклеин қышқылдары; гендік инженерия | | | | |
| | |жəне биотехнология туралы түсінік | | | | |
|33 |6 |Ферменттер – белок-табиғатты биологиялық |1 | | | |
| | |катализаторлар; | | | | |
|34 |7 |Витаминдер туралы түсінік. Витаминдермен |1 | | | |
| | |байланысты аурулар: авитоминоз, гиповитаминоз | | | | |
| | |жəне гипервитаминоз; гормондар туралы түсінік, | | | | |
| | |тірі ағзалардың химиялық құрамы. | | | | |

8-сынып 12-жылдық эксперимент алаңы
|Саб № |Тақ №|Тараулар.Тақырыптар. |Сағат |Мерзімі |Демонстрация, лабораториялық |Үй |
| | | |саны |Сынып |жұмыстар, практикалық |жұм|
| | | | | |жұмыстар. |ысы|
| | | | |Ә | | |
| | |1-ші тақырып. Кіріспе. Бастапқы химиялық | | | | |
| | |ұғымдар (24 сағат) | | | | |
|1 |1 |Қауіпсіздік техникасына кіріспе инструктаж. |1 | | | |
| | |Химия пәні. | | | | |
|2 |2 |Заттар. Таза заттар мен қоспалар |1 | |Дем. Жай және күрделі заттың | |
| | | | | |үлгілері (металл, бейметалл). | |
|3 |3 |Химия кабинетіндегі қауіпсіздік ережелерімен |1 | |Лаб.т.. №1 Зертханалық | |
| | |танысу | | |құралдармен жұмыс істеп | |
| | | | | |үйрену. | |
| | | | | |Лабораториялық | |
| | | | | |құрал-жабдықтармен | |
| | | | | |(санауықтар, сүзгіштер, | |
| | | | | |стакандар, өлшеуіш шыны | |
| | | | | |құралдар, колбалар, | |
| | | | | |цилиндрлер) танысу. | |
| | | | | |Лабораториялық штативтермен | |
| | | | | |және қыздыру құралдарымен | |
| | | | | |(спирт шамы және | |
| | | | | |электрқыздырғыштар) жұмыс | |
| | | | | |істеу тәсілдері. | |
|4,5 |4,5 |Қоспаларды бөлу әдістері. |2 | |Лаб.т. №2 Ластанған ас тұзын | |
| | | | | |тазарту. | |
|6 |6 |Физикалық және химиялық құбылыстар. |1 | |Лаб.т. №3 Физикалық және | |
| | | | | |химиялық құбылыстарды зерттеу | |
|7 |7 |Химиялық реакцияның белгілері мен жүру |1 | | | |
| | |жағдайлары. Қоршаған ортадағы химиялық | | | | |
| | |реакциялар. | | | | |
|8 |8 |Атомдар мен молекулалар. |1 | | | |
|9 |9 |Химиялық элемент. Химиялық элементтердің |1 | | | |
| | |таңбалары. Салыстырмалы атомдық масса. | | | | |
| | |Салыстырмалы молекулалық масса. | | | | |
|10 |10 |Жай заттар мен күрделі заттар. Химиялық |1 | | | |
| | |формулалар. | | | | |
|11 |11 |Валенттілік. Биэлементті қосылыстар |1 | | | |
| | |формулаларына қарап валенттілік бойынша | | | | |
| | |заттардың формуласын құрастыру. | | | | |
|12 |12 |Химиялық формуласы бойынша заттың |1 | | | |
| | |салыстырмалы молекулалық массасын есептеу | | | | |
|13 |13 |Химиялық формуласы арқылы күрделі заттың |1 | | | |
| | |белгілі массасы бойынша, оның құрамындағы | | | | |
| | |элементтің массасын табу және кері есептеулер.| | | | |
|14 |14 |Атом-молекулалық ілім |1 | | | |
|15 |15 |Заттардың құрам тұрақтылық заңы. Зат |1 | | | |
| | |массасының сақталу заңы | | | | |
|16 |16 |Химиялық реакция теңдеулері |1 | | | |
|17 |17 |Моль. Зат мөлшерінің өлшемі Авагадро заңы |1 | | | |
| | |Мольдік масса | | | | |
|18 |18 |Зат мөлшері мен заттың массасының арасындағы |1 | | | |
| | |байланысқа есептеулер. | | | | |
|19 |19 |Зат мөлшері және атом мен молекула сандарының |1 | | | |
| | |араларындағы байланысқа есептеулер. | | | | |
|20 |20 |Зат мөлшері және атом мен молекула сандарының |1 | | | |
| | |араларындағы байланысқа есептеулер | | | | |
|21 |21 |Химиялық реакция типтері |1 | |Дем. Магнийдің ауада жануы | |
| | | | | |Аммоний бихроматының айырылуы | |
|22 |22 |Химиялық реакциялардың теңдеулері бойынша |1 | |Практикалық жұмыс №1 | |
| | |есептеулер. | | | | |
|23 |23 |Тарауды қайталау |1 | | | |
|24 |24 |Тақырып бойынша білімдерін тексеру. |1 | |Бақылау жұмысы №1 | |
| | |2-ші тақырып. Оттек. Ауа. Жану. Оксидтер | | | | |
| | |(10 сағат) | | | | |
|25 |1 |Оттек – химиялық элемент және жай зат. |1 | | | |
| | |Оттектің табиғатта таралуы, маңызы. Оттектің | | | | |
| | |физикалық қасиеттері. Оттекті лабораторияда | | | | |
| | |судан, сутек пероксидінен және калий | | | | |
| | |перманганатын алу. Оттекті өнеркәсіпте алу. | | | | |
| | |Өршіткі (катализатор) туралы ұғым | | | | |
|26 |2 |Оттекті танып білу. Оттекпен жұмыс істеген |1 | |Лаб.т. №4 Сутек қостотығынан | |
| | |кездегі сақтық шаралары. | | |оттекті алу және оның қасиетін| |
| | | | | |зерттеу | |
| | | | | |Дем. Катализатор қатысында | |
| | | | | |сутектің асқын тотығынан | |
| | | | | |оттекті алу. | |
|27 |3 |Химиялық қасиеттері: көмірмен, күкіртпен, |1 | |Дем. Жай заттардың: темір, | |
| | |фосформен, темірмен әрекеттесуі. Жай және | | |күкірт, фосфор, көмірдің | |
| | |күрделі заттардың тотығуы. Оттекті қолдану. | | |оттекте жануы | |
|28 |4 |Жану. Химиялық реакциялардың жылу эффектісі. |1 | |Лаб. т.№5 Жалын құрамы | |
| | |Экзо-, эндотермиялық реакциялар. | | |Дем. Жылу бөле не сіңіре | |
| | | | | |жүретін реакцияларды көрсету | |
|29 |5 |Отынды жағу тәсілдері. Жанудың пайда болу |1 | | | |
| | |және тоқталу шарттары. Өрттен сақтану | | | | |
| | |шаралары. | | | | |
|30 |6 |Оксидтер. Құрамы. Оксидтердің атаулар жүйесі. |1 | | | |
|31 |7 |Ауа. Ауаның құрамы. Ауаның ластану көздері. |1 | | | |
| | |Атмосфераны ластанудан сақтау. Ауаны және | | | | |
| | |оның құрамына кіретін газдарды пайдалану. | | | | |
| | |Оттектік табиғаттағы айналымы. Қазақстан | | | | |
| | |республикасы Конститутциясы: ауаны ластанудан | | | | |
| | |сақтау туралы. | | | | |
|32 |8 |Газдар жайлы түсінік. Авогадро заңы. Газдардың|1 | | | |
| | |молярлық көлемі. | | | | |
|33 |9 |Газдардың салыстырмалы тығыздығы. Химиялық |1 | |Практикалық жұмыс №2 | |
| | |реакция кезіндегі газдардың көлемдік | | | | |
| | |қатынастары. | | | | |
|34 |10 |Тақырып бойынша білімдерін тексеру. |1 | |Бақылау жұмысы №2 | |
| | |3-ші тақырып. Сутек. (3 сағат) | | | | |
|35 |1 |Сутек – химиялық элемент және зат. Сутектің |1 | |Дем. Цинктің тұз қышқылымен | |
| | |табиғатта таралуы. Сутекті лабораторияда судан| | |әрекеттесуі | |
| | |немесе қышқыл ерітіндісімен металды | | | | |
| | |әрекеттестіріп алу. | | | | |
|36 |2 |Сутекті танып білу. Сутекпен жұмыс істеген |1 | |Лаб.т.№6 Сутекті зертханада | |
| | |кездегі сақтық шаралары. Сутектің физикалық | | |алу, оның қасиеттерін зерттеу | |
| | |қасиеттері. | | | | |
|37 |3 |Сутектің химиялық қасиеттері: оттекпен, |1 | | | |
| | |металл оксидтерімен әрекеттесуі. Сутекті | | |Дем. Сутектің жануы | |
| | |экологиялық таза отын және шикізат ретінде | | | | |
| | |химия өнеркәсібінде қолдану. | | | | |
| | |4-ші тақырып.Су. Ерітінділер. (6 сағат) | | | | |
|38 |1 |Судың табиғаттағы айналымы, суды тазарту |1 | | | |
| | |әдістері. Қазақстандағы ауыз су мен су | | | | |
| | |ресурстарының экологиялық проблемалары | | | | |
|39 |2 |Судың құрамы. Судың физикалық, химиялық |1 | |Лаб.т.№8 Судың физикалық және | |
| | |қасиеттері металдармен,оксидтермен, | | |химиялық қасиеттерін зерттеу | |
| | |әрекеттесуі. | | | | |
|40 |3 |Су – еріткіш. Ерігіштік. Ерітінділер. |1 | | | |
| | |Қаныққан және қанықпаған ерітінділер. | | | | |
|41 |4 |Еріген заттың массалық үлесі. |1 | |Лаб.т. №9 Судың ластануын | |
| | | | | |тәжірибе жүзінде анықтау. | |
|42 |5 |Еріген заттың массалық үлесін есептеу. |1 | |Лаб.т.№10 Берілген массалық | |
| | | | | |үлесі бойынша тұз ертіндісін | |
| | | | | |дайындау | |
|43 |6 |Тақырып бойынша білімдерін тексеру. |1 | |Бақылау жұмысы №4 | |
| | |5-ші тақырып. Бейорганикалық қосылыстардың | | | | |
| | |маңызды кластары турал мағұлматтарды жүйелеу | | | | |
| | |(9 сағат) | | | | |
|44,45 |1,2 |Оксидтер, негіздер, қышқылдар және тұздардың |2 | |Дем. Оксид, қышқыл, негіз, тұз| |
| | |құрамдары мен атаулар жүйесі. | | |мысалдары | |
|46,47 |3,4 |Оксидтер, негіздер, қышқылдар, тұздарды |2 | |Дем. Химиялық реакция типтері | |
| | |жіктеу. Олардың физикалық және химиялық | | |Мырыш гидроксидін алу және | |
| | |қасиеттері. | | |оның қасиетін зерттеу | |
| | | | | |Тұздардың қышқылмен | |
| | | | | |әрекеттесуі | |
|48,49 |5,6 |Жай заттар оксидтер, негіздер, қышқылдар және |2 | | | |
| | |тұздар арасындағы генетикалық байланыстар | | | | |
|50,51 |7,8 |Химиялық реакция теңдеулері бойынша масса, |2 | |Практикалық жұмыс №4 | |
| | |көлем, зат мөлшерін анықтау. | | | | |
|52 |9 |Тақырып бойынша білімдерін тексеру. |1 | |Бақылау жұмысы №5 | |
| | |6-ші тақырып. Химиялық элементтердің периодтық| | | | |
| | |жүйесі. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы. Атом| | | | |
| | |құрылысы (8 сағат) | | | | |
|53 |1 |Химиялық элементтерді жіктеу. Металл, |1 | |Лаб.т. №11 Алмасу реакциясы | |
| | |бейметалл және амфотерлі элементтер. | | |арқылы мырыш (алюминий) | |
| | | | | |гидроксидін алу және оны | |
| | | | | |екідайлық қасиеттерін зерттеу.| |
|54 |2 |Д.И.Менделеевтің периодтық заңы. ХЭПЖ |1 | |Дем. Металдар мен металл | |
| | |Периодтық жүйенің құрылымы: кіші және үлкен | | |еместердің үлгілері. | |
| | |периодтар, топтар мен топшалар. Период пен топ| | | | |
| | |номерлерінің физикалық мәні | | | | |
|55 |3 |Атом құрылысы. Атом ядросы (протондар мен |1 | | | |
| | |нейтрондар) және электрондар. | | | | |
|56,57 |4,5 |Элементтің реттің нөмері – сол элемент атомы |2 | | | |
| | |ядросының заряды. Химиялық элемент | | | | |
| | |қасиеттерінің атом ядросының зарядына периодты| | | | |
| | |тәуелділігі. Изотоптар - химиялық элемент | | | | |
| | |атомдарының түрлері. | | | | |
|58 |6 |Химиялық элементтерді периодтық жүйедегі орны |1 | |Дем Элементтердің атомдық | |
| | |мен атом құрылысы негізінде сипаттау. | | |номерге байланысты периодты | |
| | | | | |түрде өзгеретін қасиеттерінің | |
| | | | | |графиктері. | |
|59 |7 |Периодтық заңның әлемнің ғылыми көрінісін, |1 | | | |
| | |табиғаттағы және ғылым мен техниканың дамуын | | | | |
| | |түсіндірудегі мәні. Д.И.Менделеевтің өмірі мен| | | | |
| | |қызметі | | | | |
|60 |8 |Тақырып бойынша білімдерін тексеру. |1 | |Бақылау жұмысы №6 | |
| | |7-ші тақырып. Химиялық байланыс және зат | | | | |
| | |құрылысы (6 сағат) | | | | |
|61 |1 |Химиялық элемент атомының электртерістігі |1 | | | |
| | |туралы түсінік. | | | | |
|62 |2 |Химиялық байланыстың негізгі түрлері. |1 | |Лаб.т. №12 Галогенсутектер мен| |
| | | | | |күкіртсутек модельдерін | |
| | | | | |құрастыру | |
|63 |3 |Кристалдық тор типтері туралы түсінік. |1 | |Дем. Кристалдық торлардың | |
| | | | | |модельдері (натрий хлориді, | |
| | | | | |алмаз, графит, көміртек (IV) | |
| | | | | |оксиді, йод және т.б. | |
| | | | | |Құрылымы әртүрлі кристалдардың| |
| | | | | |үлгілері (коллекциясы) | |
| | | | | |(графит, қант, ас түзы және | |
| | | | | |т.б.). | |
| | | | | |Кристалл емес заттардың | |
| | | | | |үлгілері (шыны, парафин және | |
| | | | | |т.б.). | |
|64 |4 |Химиялық элемент атомының тотығуы мен |1 | | | |
| | |тотықсыздануы. Тотығу дәрежесі. | | | | |
|65 |5 |Бинарлы қосылыстардағы атомдардың тотығу |1 | |Практикалық жұмыс 5 | |
| | |дәрежелерін анықтау.Тотығу дәрежесіне есептер | | | | |
|66 |6 |Тақырып бойынша білімдерін тексеру. |1 | |Бақылау жұмысы №7 | |
| | |8-ші тақырып.Химия пәні бойынша алған білімді | | | | |
| | |қорытындылау ( 1 сағат) | | | | |
|67 |13 |8-сынып материалын қайталау |1 | | | |
|68 |14 |Жылдық қорытынды |1 | | | |

10-сынып Жаратылыстану-математикалық бағыт
|Саб |Тақ №|Тараулар.Тақырыптар. |Сағат |Мерзімі |Демонстрация. |Үй |
|№ | | |саны |Сынып | |жұмысы|
| | | | |Б | | |
| | |Атом құрылысы тұрғысынан периодтық заң жəне | | |№1көрсетілімдер: | |
| | |химиялық | | |Д.И.Менделеев | |
| | |элементтердің периодтық жүйесі (10 сағат) | | |жасаған химиялық | |
| | | | | |элементтердің | |
| | | | | |периодтық жүйесінің | |
| | | | | |кестесі; | |
| | | | | |атом құрылысының | |
| | | | | |модельдері; | |
| | | | | |металдар мен | |
| | | | | |бейметалдар жəне | |
| | | | | |олардың | |
| | | | | |қосылыстарының | |
| | | | | |үлгілері; | |
| | | | | |ІІІ период | |
| | | | | |элементтері | |
| | | | | |оксидтерінің | |
| | | | | |үлгілері, олардың | |
| | | | | |сулы ерітінділерін | |
| | | | | |индикатормен тексеру;| |
| | | | | | | |
| | | | | |типтік металдар, | |
| | | | | |бейметалдар жəне | |
| | | | | |амфотерлі | |
| | | | | |элементтердің | |
| | | | | |химиялық | |
| | | | | |қасиеттерін | |
| | | | | |салыстыру. | |
|1 |1 |Атом құрылысының заманауи теориясы | | | | |
|2 |2 |Атомдағы электрондар күйі мен қозғалысы, квант |1 | | | |
| | |сандары, Паули принципі, Гунд ережесі, Клечковский | | | | |
| | |ережелері, изотоптар | | | | |
|3 |3 |Атом құрылысы теориясы тұрғысынан периодтық заң |1 | | | |
| | |жəне химиялық элементтердің периодтық жүйесі | | | | |
|4 |4 |Химиялық элемент, оның жіктелуі мен сипаттамасы, |1 | | | |
| | |заттың құрылым бірліктері: атом, ион, молекула | | | | |
| | |жəне олардың сипаттамалары; | | | | |
|5 |5 |Химиялық элементтердің электртерістігі, химиялық элемент|1 | | | |
| | |атомдарының радиоактивтілігі туралы түсінік жəне | | | | |
| | |радиоактивтіліктің маңызы | | | | |
|6 |6 |Элементтердің валенттілігі мен валенттілік |1 | | | |
| | |мүмкіндіктері, тотығу дəрежесі, негізгі топша | | | | |
| | |элементтерінің қасиетінің өзгеруінің периодтылығы | | | | |
|7 |7 |Металдар мен бейметалдар, олардың жоғары оксидтері, |1 | | | |
| | |гидроксидтері, сутекті қосылыстарының | | | | |
| | |тотығу-тотықсыздану жəне қышқылдық-негіздік | | | | |
| | |қасиеттерінің өзгеруінің периодтылығы; | | | | |
|8 |8 |Ғылым мен технологияның дамуында жəне қоршаған ортаның |1 | | | |
| | |химиялық бейнесін түсінуде периодтық заңның маңызы; | | | | |
|9 |9 |Сандық есептер мен жаттығулар: |1 | | | |
| | | химиялық элементтер атомдарының валенттігі мен | | | | |
| | |тотығу дəрежесін олардың периодтық жүйедегі орны | | | | |
| | |бойынша анықтау; | | | | |
| | |химиялық элемент атомының құрылысын анықтау; | | | | |
| | |электрондардың энергиялық деңгейлер мен орбитальдарға | | | | |
| | |орналасуы; химиялық элементті оның периодтық жүйедегі | | | | |
| | |орны бойынша сипаттау; | | | | |
|10 |10 |Белгісіз элементті электрондық конфигурациясы немесе |1 | | | |
| | |химиялық реакция теңдеуіндегі реагент пен өнімнің | | | | |
| | |берілген массасы бойынша есептеу; қосылыс формуласын | | | | |
| | |оның құрамындағы химиялық элемент атомының массалық | | | | |
| | |үлесі бойынша анықтау; | | | | |
| | |Химиялық байланыс жəне зат құрылысы (8 сағат): | | | | |
|11 |1 |Химиялық байланыс түрлерінің біртұтас электрондық |1 | |көрсетілімдер № 2: | |
| | |табиғаты, | | |натрий хлориді, | |
| | |коваленттік химиялық байланыс, коваленттік химиялық | | |графит, алмаз, | |
| | |байланыстың қасиеттері, коваленттік байланыс түзілуінің | | |көміртек (ІV) | |
| | |донорлы-акцепторлы механизмі | | |оксиді, мыс | |
| | | | | |кристалдық | |
| | | | | |торларының | |
| | | | | |модельдері; | |
| | | | | |əртүрлі химиялық | |
| | | | | |байланысы бар зат | |
| | | | | |үлгілері (кремний | |
| | | | | |(ІV) оксиді, | |
| | | | | |натрий хлориді); | |
|12 |2 |Иондық химиялық байланыс жəне иондық кристалдық торлар; |1 | | | |
| | |металдық байланыс жəне металдық кристалдық тор; | | | | |
|13 |3 |Сутектік байланыс - молекула-аралық, молекулаішілік |1 | | | |
| | |сутектік | | | | |
| | |байланыстың түзілу механизмі мен оның маңызы; жай жəне | | | | |
| | |күрделі заттар қасиеттерінің химиялық байланыс пен | | | | |
| | |кристалдық тор типіне тəуелділігі; | | | | |
|14 |4 |Атом орбитальдарының гибридтенуі (sp, sp2, sp3), |1 | | | |
| | |молекулалар | | | | |
| | |геометриясы, зат қасиеттерінің молекулаларының химиялық,| | | | |
| | |электрондық жəне кеңістік құрылысына, атомдардың | | | | |
| | |өзара əсеріне, кристалдық торы мен химиялық байланыс| | | | |
| | |типіне тəуелділігі; | | | | |
|15 |5 |№ 1 лабораториялық тəжірибе «Əртүрлі химиялық |1 | | | |
| | |байланысы бар зат молекулаларының моделін жасау», | | | | |
| | |«Кристалдық торлары əртүрлі заттардың қасиеттерін | | | | |
| | |зерттеу»; | | | | |
|16 |6 |Сандық есептер мен жаттығулар: |1 | | | |
| | |əртүрлі қосылыстардағы химиялық байланыс типтерін | | | | |
| | |анықтау; | | | | |
| | |молекулалардың гибридтенуі мен кеңістіктегі құрылысын | | | | |
| | |анықтау; | | | | |
|17 |7 |Заттардың физикалық қасиеттері бойынша кристалдық |1 | | | |
| | |торының типін анықтау, кристалдық торының типі бойынша | | | | |
| | |заттың қасиеттерін болжау; заттардың химиялық | | | | |
| | |формулалары бойынша есептеулер; | | | | |
|18 |8 |№1 бақылау жұмысы «Тақырыптық білім тексеру». |1 | | | |
| | |Химиялық реакциялар жəне олардың жүру заңдылықтары (14 | | | | |
| | |сағат): | | | | |
|19 |1 |Химиялық реакциялардың жіктелуі:процестің бағыты, |1 | |көрсетілімдер № 3: | |
| | |атомдардың тотығу дəрежесінің өзгеруі, жылу | | |əртүрлі химиялық | |
| | |эффектісі, реагенттер мен реакция өнімінің саны | | |реакциялар мысалына | |
| | |жəне құрамы бойынша | | |тəжірибелер; | |
| | | | | |экзо-, эндотермиялық | |
| | | | | |реакциялар; | |
| | | | | |тұз балқымасы мен | |
| | | | | |ерітіндісінің | |
| | | | | |электролизі | |
| | | | | |(мультимедиа); | |
| | | | | |химиялық реакция | |
| | | | | |жылдамдығының | |
| | | | | |əртүрлі факторларға | |
| | | | | |тəуелділігін зерттеу;| |
| | | | | | | |
| | | | | |табиғатта жүретін, | |
| | | | | |тұрмыста жəне | |
| | | | | |өндірісте кездесетін| |
| | | | | |кейбір реакциялардың | |
| | | | | |жылдамдығын зерттеу; | |
| | | | | | оксид, қышқыл, | |
| | | | | |негіз, амфотерлі | |
| | | | | |идроксидтер мен | |
| | | | | |тұздардың химиялық | |
| | | | | |қасиетін сипаттайтын | |
| | | | | |реакциялар; | |
|20 |2 |Жай жəне күрделі бейорганикалық заттардың |1 | | | |
| | |қатысуымен жүретін тотығу-тотықсыздану реакциялары; | | | | |
|21 |3 |Тұздар балқымасы мен ерітінділерінің электролизі; жай |1 | | | |
| | |жəне күрделі заттардың қасиетін сипаттайтын химиялық | | | | |
| | |реакциялар Тұздар гидролизі, қышқыл, сілті, тұз | | | | |
| | |ерітінділерінің сутектік көрсеткіші (pH); | | | | |
|22 |4 |Лабораториялық тəжірибе № 2: |1 | | | |
| | |гидроксидтерді алу (сілті, қышқыл) жəне олардың | | | | |
| | |қасиеттерін зерттеу; тұздар гидролизі; | | | | |
|23 |5 |№ 3 лабораториялық тəжірибе: |1 | | | |
| | |«Қышқыл, негіз жəне тұздардың сапалық құрамын | | | | |
| | |тəжірибелермен дəлелдеу»; | | | | |
|24 |6 |Ертінділердің проценттік жəне мольдік концентрациясын |1 | | | |
| | |есептеу; | | | | |
| | |химиялық формулалар мен реакция теңдеулері бойынша | | | | |
| | |зат массасын зат мөлшерін, көлемін есептеу, атом, | | | | |
| | |молекула санын анықтау; | | | | |
|25 |7 |Химиялық реакциялар жəне табиғаттағы заттар айналымы |1 | | | |
| | |жəне олардың ролі, химиялық реакциялардың жылу эффектісі| | | | |
| | |жəне оның маңызы | | | | |
|26 |8 |Химиялық реакция жылдамдығы жəне оған əсер ететін |1 | | | |
| | |факторлар, əрекеттесуші массалар заңы, катализаторлар | | | | |
| | |мен ингибиторлар, гомогенді жəне гетерогенді | | | | |
| | |катализ, Қазақстанда катализдік химияның дамуы | | | | |
|27 |9 |Химиялық тепе-теңдік жəне оның ығысуына əсер етуші |1 | | | |
| | |жағдайлар, Ле Шателье-Браун принциптері, | | | | |
|28 |10 |№4 лабораториялық тəжірибе: |1 | | | |
| | |«Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы (аммоний не калий | | | | |
| | |тиоционаты мен темір (ІІІ) хлориді концентрациясының | | | | |
| | |өзгеруі бойынша)»; | | | | |
|29 |11 |Сандық есептер мен жаттығулар: |1 | | | |
| | |термохимиялық теңдеулер бойынша есептеулер жəне | | | | |
| | |реакцияның жылу эффектісін есептеу; əрекеттесетін | | | | |
| | |заттар концентрациясы мен температурасы бойынша | | | | |
| | |химиялық реакция жылдамдығын есептеу; концентрация, | | | | |
| | |температура жəне қысым əсерінен тепе-теңдік | | | | |
| | |ығысуына мысалдар; | | | | |
|30 |12 |Радиоактивті заттар туралы түсінік; ядролық |1 | | | |
| | |реакциялар жəне олардың Қазақстанның энергетикалық | | | | |
| | |потенциалындағы маңызы; | | | | |
|31 |13 |Моль, мольдік масса мен мольдік көлем ұғымдарына |1 | | | |
| | |есептеулер; | | | | |
| | |зат формуласындағы элемент атомдарының тотығу | | | | |
| | |дəрежесін анықтау Тотығу-тотықсыздану реакцияларының | | | | |
| | |теңдеулерін құрастыру; тұз балқымалары мен | | | | |
| | |ерітінділерінің электролиз сызбасын құру, электролиз | | | | |
| | |өнімінің массасын, көлемін есептеу; | | | | |
|32 |14 |№2 бақылау жұмысы |1 | | | |
| | |Металдар мен бейметалдардың жалпы сипаттамасы (6 сағат):| | | | |
|33 |1 |Металдар жəне бейметалдар; химиялық элементтер, жай|1 | |№ 4 көрсетілімдер: | |
| | |заттар, негізгі топша металдары мен бейметалдардың | | |металдар, бейметалдар| |
| | |атом құрылысының салыстырмалы сипаттамасы; металдар | | |жəне олардың | |
| | |мен бейметалдардың (атом, ион) құрылысы жəне | | |қосылыстарының | |
| | |кристалдық торларының ерекшелігі; | | |үлгілері; | |
| | | | | |металдардың | |
| | | | | |кристалдық торының | |
| | | | | |модельдері; | |
|34 |2 |Металдар мен бейметалдар, олардың қосылыстарының |1 | | | |
| | |қасиеттерінің период жəне топ бойынша өзгеруі | | | | |
|35 |3 |Металдар, бейметалдар жəне олардың қосылыстарының |1 | | | |
| | |табиғатта кездесуі, металдардың электрхимиялық | | | | |
| | |кернеу қатары; | | | | |
|36 |4 |сандық есептер: |1 | | | |
| | |ерітінді массасы мен еріген заттың массалық үлесі | | | | |
| | |бойынша реакция өнімінің массасын, көлемін есептеу; | | | | |
| | |электрохимиялық кернеу қатарын қолдана отырып, | | | | |
| | |металдар қоспасына есептер шығару; | | | | |
|37 |5 | |1 | | | |
|38 |6 |№ 5 лабораториялық тəжірибе «Типтік металдар, |1 | | | |
| | |бейметалдар мен | | | | |
| | |амфотерлі элементтердің химиялық қасиеттері». | | | | |
| | |Маңызды s-элементтер жəне олардың қосылыстары (6 сағат):| | | | |
| | | | | | | |
|39 |1 |Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі |1 | |көрсетілімдер № 5: | |
| | |s-элементтердің орны, атом құрылысының ерекшелігі, | | |натрий, калий жəне | |
| | |олардың металдық жəне | | |кальцийдің сумен | |
| | |тотықсыздандырғыштық қасиеттерін салыстыру; | | |əрекеттесуі; | |
| | | | | |натрий, калий жəне | |
| | | | | |кальций иондарына | |
| | | | | |сапалық реакция | |
| | | | | |(жалын түсінің | |
| | | | | |өзгеруі); | |
|40 |2 |Натрий жəне калий, кальций жəне магний: физикалық,|1 | | | |
| | |химиялық қасиеттерін салыстыру, алынуы, қолданылуы, | | | | |
| | |биологиялық маңызы; натрий, калий, кальций, магнийдің | | | | |
| | |маңызды қосылыстары: оксидтері, гидроксидтері, тұздары, | | | | |
| | |олардың қасиеттері мен қолданылуы; | | | | |
|41 |3 |№ 6 лабораториялық тəжірибе «Натрий, калий, магний, |1 | | | |
| | |кальцийдің маңызды тұздарының үлгілерімен танысу, | | | | |
| | |металдардың химиялық белсенділігін салыстыру», | | | | |
| | |«Сілтілік жəне сілтілік-жер металдары тұздарының | | | | |
| | |жалынды бояуы», «Əксуын əзірлеу, оның көміртек (ІV) | | | | |
| | |оксидімен əрекеттесуі»; | | | | |
|42 |4 |Судың кермектілігі, оны жою жолдары; сілтілік металдар |1 | | | |
| | |мен сілтілік жер металдарының табиғи қосылыстарының | | | | |
| | |Қазақстандағы кен орындары; | | | | |
|43 |5 |Сандық есептер: |1 | | | |
| | | металдар мен оның қосылыстарындағы генетикалық | | | | |
| | |байланысты | | | | |
| | |көрсететін химиялық реакция теңдеулері бойынша | | | | |
| | |реагенттің немесе өнімнің массасын, зат мөлшерін | | | | |
| | |есептеу; | | | | |
|44 |6 |№ 1 практикалық жұмыс ««Негізгі топша металдары» |1 | | | |
| | |тақырыбына эксперименттік есептер шешу». | | | | |
| | |Маңызды d-элементтер жəне олардың қосылыстары (8 сағат) | | | | |
|45 |1 |d-элементтердің периодтық жүйедегі орны, атом |1 | |№ 6 көрсетілімдер: | |
| | |құрылысының | | |темір (ІІ), (ІІІ), | |
| | |ерекшелігі; | | |мыс (ІІ), мырыш, хром| |
| | | | | |(ІІІ) гидроксидтерін | |
| | | | | |алу; | |
| | | | | |қышқыл мен сілтінің | |
| | | | | |гидроксидтерге əсерін| |
| | | | | |зерттеу; | |
|46 |2 |Мыс, мырыш, темір, хромның табиғатта таралуы, |1 | | | |
| | |алынуы, физикалық жəне химиялық қасиеттері; | | | | |
|47 |3 |Мыс, мырыш, темір, хромның маңызды қосылыстары |1 | | | |
| | |(оксидтері, | | | | |
| | |гидроксидтері), олардың қасиеттері; мыс, мырыш, темір, | | | | |
| | |хром жəне олардың қосылыстарының Қазақстандағы кен | | | | |
| | |орындары; | | | | |
|48 |4 |Коррозия, оның түрлері мен коррозияның алдын алу |1 | | | |
| | |шаралары; | | | | |
| | |ауыр металдардың өндірісте қолданылуы, тірі ағзалар| | | | |
| | |тіршілігіндегі олардың биологиялық маңызы; | | | | |
|49 |5 | Сандық есептер: |1 | | | |
| | |металдар қатысуымен жүретін химиялық реакциялар | | | | |
| | |теңдеуі бойынша (құрамында қоспасы бар реагенттер, | | | | |
| | |теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы практикалық | | | | |
| | |шығымның массалық үлесі) есептеулер. | | | | |
|50 |6 |Лабораториялық тəжірибе №7 «Сu2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+ |1 | | | |
| | |иондарын сапалық анықтау»; | | | | |
|51 |7 |№ 2 практикалық жұмыс «Қосымша топша металдары» |1 | | | |
| | |тақырыбына эксперименттік есептер шығару»; | | | | |
|52 |8 |№ 3 бақылау жұмысы «Тақырыптық білім тексеру». |1 | | | |
| | |Маңызды p-элементтер жəне олардың қосылыстары (10 | | | | |
| | |сағат): | | | | |
|53 |1 |Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі |1 | |№ 7 көрсетілімдер: | |
| | |р-элементтердің орны, олардың атом құрылысының | | |алюминий жəне оның | |
| | |ерекшеліктері; | | |құймалары, силикат, | |
| | | | | |шыны, жиынтығы; | |
| | | | | |еріген заттың | |
| | | | | |белсендірілген | |
| | | | | |көмірге сіңірілуі | |
| | | | | |(адсорбция); | |
| | | | | |көміртек (ІV) оксидін| |
| | | | | |алу, оның сумен, | |
| | | | | |сілті ерітіндісімен | |
| | | | | |əрекеттесуі; | |
| | | | | |лабораториялық | |
| | | | | |тəжірибе № 8 | |
| | | | | |«Бейорганикалық | |
| | | | | |заттардың кластары | |
| | | | | |арасындағы | |
| | | | | |генетикалық байланыс.| |
| | | | | |Ортофосфор қышқылы | |
| | | | | |мен фосфаттардың | |
| | | | | |қасиеттерімен танысу.| |
| | | | | |Йод ерітіндісінің | |
| | | | | |крахмалға əсері»; | |
|54 |2 |Алюминий жəне оның қосылыстары; алюминий, оның оксиді |1 | | | |
| | |мен гидроксидінің амфотерлілігі; бейметалдар мен олардың| | | | |
| | |қосылыстарының жалпы сипаттамасы; | | | | |
|55 |3 |Көміртек жəне оның қосылыстары, олардың қасиеттері,|1 | | | |
| | |кремний жəне оның қосылыстары, олардың қасиеттері, | | | | |
| | |алынуы, қолданылуы; | | | | |
| | | карбонат-, силикат- иондарды сапалық анықтау; | | | | |
|56 |4 |Азот, фосфор жəне олардың оттекті қосылыстары, |1 | | | |
| | |қасиеттері; | | | | |
| | |аммиак, аммоний тұздары, қасиеттері; сұйытылған жəне | | | | |
| | |концентерлі азот қышқылының қасиеттері; нитраттар, | | | | |
| | |нитрат-ионын анықтау; | | | | |
|57 |5 |№ 3 практикалық жұмыс: |1 | | | |
| | |«Аммиак алу, оның сулы ерітіндісінің жəне аммоний | | | | |
| | |тұздарының қасиеттерін зерттеу»; | | | | |
|58 |6 |Күкірт жəне оның оксиді мен қышқылы, сұйытылған |1 | | | |
| | |жəне концентрлі күкірт қышқылының қасиеттері, | | | | |
| | |сульфаттар, олардың қасиеттері, сульфат-ионды сапалық| | | | |
| | |анықтау; | | | | |
|59 |7 |Галогендер, химиялық элементтердің периодтық |1 | | | |
| | |жүйесіндегі орны, салыстырмалы сипаттамалары. | | | | |
| | |хлорсутек, тұз қышқылы жəне хлоридтер, хлорид ионды | | | | |
| | |анықтау, адам тіршілігіндегі йодтың биологиялық маңызы; | | | | |
| | |йод жетіспеушілігінен туындайтын аурулардан | | | | |
| | |Қазақстан тұрғындарын сақтандыру шаралары, | | | | |
| | |p-элементтті қосылыстардың Қазақстандағы маңызды кен | | | | |
| | |орындары, оларды өндіру жəне қолдану кезінде туындайтын | | | | |
| | |экологиялық | | | | |
| | |проблемаларды шешу жолдары; | | | | |
|60 |8 |Сандық есептер: |1 | | | |
| | |бейметалдар қатысуымен жүретін химиялық реакцияларда| | | | |
| | |газтектес заттардың салыстырмалы тығыздығы, мольдік | | | | |
| | |көлем бойынша жүргізілетін есептеулер; ерітінділерге | | | | |
| | |байланысты сандық есептер; | | | | |
|61 |9 | №4 практикалық жұмыс: |1 | | | |
| | |«Кейбір аниондарға сапалық реакция» тақырыбына | | | | |
| | |эксперименттік есептер шығару; | | | | |
|62 |10 |№4 бақылау жұмысы |1 | | | |
| |
| |
| | |Бейорганикалық заттарды өндіру (6 сағат): | | | | |
|63 |1 |Металдар мен бейметалдардың Қазақстандағы негізгі |1 | |№ 8 көрсетілімдер: | |
| | |кен орындары, оларды өндіру жəне өңдеу кезінде | | |күкірт қышқылын, | |
| | |туындайтын экологиялық проблемалардан қоршаған ортаны | | |аммиакты, шойын, | |
| | |қорғау; | | |болатты жəне | |
| | | | | |алюминийді | |
| | | | | |өнеркəсіпте алу | |
| | | | | |модельдері; | |
| | | | | |тыңайтқыш үлгілері; | |
|64 |2 |Химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптері; |1 | | | |
| | |Қазақстандағы металлургия өндірісі, түсті жəне қара| | | | |
| | |металдар мен олардың құймаларын өндіру; | | | | |
|65 |3 |Құймалар, олардың атауы, құрамы, қасиеті, қолданылуы; |1 | | | |
| | |шойын, болат жəне алюминий өндіру; металдарды өндірудің | | | | |
| | |электролиз əдісі (тұз ерітіндісі, балқымасы); | | | | |
|66 |4 |Жанасу əдісімен күкірт қышқылын өндіру, аммиак, |1 | | | |
| | |азот қышқылын өндіру, Қазақстандағы силикат өнеркəсібі;| | | | |
|67 |5 |Маңызды азот, фосфор жəне калий тыңайтқыштары, |1 | | | |
| | |Қазақстандағы тыңайтқыш өндірісі, Қазақстан | | | | |
| | |Республикасындағы химиялық жəне металлургиялық | | | | |
| | |өнеркəсіптің дамуы; қоршаған ортаның химиялық, | | | | |
| | |металлургиялық өндіріс қалдықтарымен | | | | |
| | |ластануымен күрес; химиялық сауаттылық пен экологиялық | | | | |
| | |мəдениет – ғылыми техникалық прогрестің алғышарты; | | | | |
|68 |6 |Сандық есептер «Технологиялық жəне экологиялық мазмұнды |1 | | | |
| | |деңгейлік типтік есептер»; | | | | |

|Саб № |Тақ №|Тараулар.Тақырыптар. |Сағат |Мерзімі |Демонстрация, лабораториялық |Үй |
| | | |саны |Сынып |жұмыстар, практикалық |жұм|
| | | | | |жұмыстар. |ысы|
| | | | |Ә | | |
| | |9 сыныптың кейбір негізгі мəселелерін қайталау|1 | | | |
| | |4 с. | | | | |
|1 |1 |Атом құрылысы теориясы тұрғысынан |1 | | | |
| | |Д.И.Менделеевтің периодтық заңы жəне химиялық | | | | |
| | |элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық | | | | |
| | |элементтер жəне олардың қасиеттері | | | | |
|2 |2 |Периодтар мен топтардағы элементтердің |1 | | | |
| | |қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. s-, p- жəне| | | | |
| | | | | | | |
| | |d- элемент атомдарының құрылыс ерекшеліктері | | | | |
|3 |3 |Бейорганикалық қосылыстардың жеке кластары |1 | | | |
| | |арасындағы генетикалық байланыс | | | | |
|4 |4 |Тақырып бойынша білім тексеру |1 | | | |
| | |І тарау. Химиялық реакциялар - 11 с. | | | | |
|5-6 |1,2 |Химиялық реакциялардың жіктелуі |2 | |Көрсетілімдер: | |
| | | | | |1. Түрлі тотығу-тотықсыздану | |
| | | | | |реакцияларына мысалдар: | |
| | | | | |заттардың жануы. | |
| | | | | |2. Металдардың сумен, қышқыл | |
| | | | | |жəне тұз ерітінділерімен | |
| | | | | |əрекеттесуі. | |
| | | | | |3. Мыс (ІІ) хлоридінің | |
| | | | | |электролизі. | |
|7-9 |3,4,5|Тотығу-тотықсыздану реакциялары |3 | | | |
|10-11 |6,7 |Электролиз |2 | | | |
|12-13 |8,9 |Сандық есептер шығару |2 | | | |
|14 |1 |№1. Практикалық жұмыс. «Химиялық реакциялар» |1 | | | |
|15 |1 |Тақырыптық бақылау жұмысы |1 | | | |
| | |ІІ тарау. | | | | |
| | |Металдар жəне олардың маңызды қосылыстары - 11| | | | |
| | |с. | | | | |
|16 |1 |d-элементтердің жалпы сипаттамасы |1 | |Көрсетілімдер: | |
| | | | | |1. Металдар мен олардың | |
| | | | | |қосылыстарының үлгілері. | |
| | | | | |2. Мыс, мырыш, хром иондарына | |
| | | | | |сапалық реакциялар. | |
| | | | | |3. Металдардың кристалдық | |
| | | | | |торларының модельдері. | |
|17 |2 |Мыс |1 | | | |
|18 |3 |Сынап |1 | | | |
|19 |4 |Мырыш |1 | | | |
|20,21 |5,6 |Хром |2 | | | |
|22,23 |7,8 |Марганец |2 | | | |
|24 |9 |Сандық есептер шығару | | | | |

10-сынып 12 жылдық эксперимент алаңы

|25 |10 |№1. Практикалық жұмыс. «Химиялық реакциялар» |1 | | | |
|26 |11 |Тақырыптық бақылау жұмысы |1 | | | |
| | |ІІІ тарау. Ерітінділер -8 с. |1 | | | |
|27 |1 |Ерітінділер. Еру |1 | |Көрсетілімдер: | |
| | | | | |1.Заттардың суда еруі. | |
| | | | | |2. Шын, коллоидты ерітінділер | |
| | | | | |мен жүзгіндерге мысалдар. | |
|28 |2 |Дисперсті жүйелер |1 | | | |
|29 |3 |Ерітінділердің концентрациясы |1 | | | |
|30,31 |4,5 |Ерітінділерге есептер шығару |2 | | | |
|32 |6 |№3. Практикалық жұмыс. Мольдік концентрациясы |1 | | | |
| | |бойынша ерітінді дайындау | | | | |
|33 |7 |Тақырыптық бақылау жұмысы |1 | | | |
|34 |8 |Бақылау жұмысын талдау |1 | | | |
| | |IV тарау. Химиялық реакциялардың жүру | | |Көрсетілімдер: | |
| | |заңдылықтары - 8 с. | | |1. Реакция жылдамдығының | |
| | | | | |əрекеттесуші заттардың | |
| | | | | |концентрациясына тəуелділігі. | |
| | | | | |2.Реакция жылдамдығының | |
| | | | | |температураға тəуелділігі. | |
| | | | | |3. Реакция жылдамдығының | |
| | | | | |əрекеттесуші заттар табиғатына| |
| | | | | |тəуелділігі. | |
| | | | | |4.Əрекеттесуші заттардың | |
| | | | | |концентрацияларының химиялық | |
| | | | | |тепе-теңдікке əсері (темір | |
| | | | | |(ІІІ) | |
| | | | | |хлориді мен калий роданиді | |
| | | | | |мысалында түсіндіру). | |
| | | | | |5. Сутек пероксидінің марганец| |
| | | | | |(ІV) оксидімен əрекеттесуі. | |
|35,36 |1,2 |Химиялық реакциялардың жылу эффектісі. |2 | | | |
| | |Термохимиялық теңдеулер құрастыру | | | | |
|37 |3 |Химиялық реакциялардың жүру жылдамдығы |1 | | | |
|38 |4 |Катализ |1 | | | |
|39,40 |5,6 |Химиялық тепе-теңдік. Ле-Шателье принципі |2 | | | |
|41 |7 |Сандық есептер шығару |1 | | | |
|42 |8 |Тақырыптық бақылау жұмысы |1 | | | |
| | |V тарау. Маңызды химиялық өнімдерді алу | | |Көрсетілімдер: | |
| | |технологиясы - 21с. | | |1. Күкірт қышқылын, аммиак,| |
| | | | | |азот қышқылын өндірудің | |
| | | | | |химиялық-технологиялық | |
| | | | | |модельдеу | |
| | | | | |эксперименті. | |
| | | | | |2. Өндірістік аппараттардың | |
| | | | | |модельдері. | |
| | | | | |3. Кодограммалар жəне | |
| | | | | |слайдтар. | |
| | | | | |4. «Минералды тыңайтқыштар», | |
| | | | | |«Шойын мен болат», «Шыны» | |
| | | | | |жиынтықтары, « Минералдар мен | |
| | | | | |тау жыныстарының жиынтығы». | |
|43 |1 |Химиялық-технологиялық процестер туралы |1 | | | |
| | |түсінік. Химиялық өндірісті жүйелі | | | | |
| | |ұйымдастыру жолы, шикізат түрлері | | | | |
|44 |2 |Күкірт қышқылын жанасу əдісімен өндіру |1 | | | |
|45 |3 |Сандық есептер шығару |1 | | | |
|46 |4 |Аммиак өндіру |1 | | | |
|47,48 |5,6 |Азот қышқылын өндіру. Нитраттардың жинақталу |2 | | | |
| | |мəселелері | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

|49,50 |7,8 |Сандық есептер шығару |2 | | | |
|51 |9 |Минералды тыңайтқыштарды өндіру технологиясы |1 | | | |
|52,53 |10,11|Металлургия. Металдарды кендерден алудың |2 | | | |
| | |химиялық-технологиялық негіздері | | | | |
|54,55 |12,13|Домналық өндіріс. Болатты өндірудің түрлі |2 | | | |
| | |əдістері. Болатты легирлеу | | | | |
|56,57 |14,15|Сілтілік жəне сілтілікжер металдарын |2 | | | |
| | |электрохимиялық жолмен алу. Алюминий өндіру | | | | |
|58 |16 |Металл құймалары |1 | | | |
|59 |17 |Сандық есептер шығару |1 | | | |
|60 |18 |Силикат өнеркəсібі. Шыны өнеркəсібі |1 | | | |
|61 |19 |Цемент жəне басқа силикат материалдарын өндіру|1 | | | |
|62 |20 |№4 практикалық жұмыс. Минералдық |1 | | | |
| | |тыңайтқыштарды анықтау | | | | |
|63 |21 |Тақырыптық бақылау жұмысы |1 | | | |
| | |VI тарау. Металдар мен бейметалдар | | | | |
| | |туралы білімді қорытындылау - 5 с. | | | | |
|64-68 | |Металдар мен бейметалдардың жəне олардың |2 | | | |
| | |қосылыстарының салыстырмалы | | | | |
| | |сипаттамасы. Оксидтер, гидроксидтер жəне | | | | |
| | |тұздар. Бейорганикалық заттардың жіктелуі | | | | |
| | |жəне олардың генетикалық байланысы | | | | |

11-сынып Жаратылыстану-математикалық бағыт

|Саб|Тақ № |Тараулар.Тақырыптар. |Сағат |Мерзімі |Демонстрация. |Үй |
|№ | | |саны |Сынып | |жұмысы|
| | | | |Ә | | |
| | |Органикалық химияға кіріспе. Органикалық қосылыстардың | | |көрсетілімдер №1: | |
| | |құрылыс теориясы (8 сағат | | |су, метан, алмаз, | |
| | | | | |графит, көміртек (ІV)| |
| | | | | |оксидінің, этан, | |
| | | | | |этилен, ацетилен, | |
| | | | | |бензол, метанол, | |
| | | | | |этанол | |
| | | | | |молекулаларының | |
| | | | | |шарстерженьді | |
| | | | | |модельдері; мұнай, | |
| | | | | |керосин, этанол, | |
| | | | | |глицерин, глюкоза, | |
| | | | | |сахароза, парафин, | |
| | | | | |мақта, ағаш жаңқасы | |
| | | | | |үлгілері; | |
|1 |1 |Органикалық химия – көміртек қосылыстарының химиясы, |1 | | | |
| | |көміртегі атомы құрлысының ерекшелігі, органикалық | | | | |
| | |қосылыстардағы көміртек атомы орбитальдарының | | | | |
| | |гибридтенуі (sp3, sp2, sp), молекулалар пішіні, | | | | |
| | |валенттілік бұрыштары, органикалық қосылыстардағы | | | | |
| | |химиялық байланыс түрі, түзілу механизмі, | | | | |
| | |электрондық табиғаты, коваленттік байланыс, оның | | | | |
| | |ұзындығы, кеңістіктегі бағыты, энергиясы, σ, π | | | | |
| | |байланыстар, сутектік байланыс | | | | |
|2 |2 |А.М. Бутлеровтің органикалық қосылыстардың химиялық |1 | | | |
| | |құрылысы теориясы, оның негізгі қағидалары, химиялық | | | | |
| | |құрылыс теориясының маңызы | | | | |
|3 |3 |№ 1 лабораториялық тəжірибе «Метан, этан, этен, этин, |1 | | | |
| | |пропан, аммиак, су жəне сірке қышқылы молекулаларының | | | | |
| | |шарстерженьді модельдерін жасау»; | | | | |
| | |№1 практикалық жұмыс «Органикалық заттың сапалық | | | | |
| | |құрамын анықтау»; | | | | |
|4 |4 |Бос радикалдар туралы түсінік жəне олардың тірі |1 | | | |
| | |ағзалар тіршілігіндегі маңызы, бейорганикалық жəне | | | | |
| | |органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс| | | | |
|5 |5 |Органикалық қосылыстардың жіктелуі мен |1 | | | |
| | |номенклатурасы, функционалды топтар, көмірсутектер, | | | | |
| | |оттекті жəне азотты қосылыстар, гомология жəне | | | | |
| | |гомологтар, изомерия жəне изомерлер туралы | | | | |
| | |түсініктер | | | | |
|6 |6 |Органикалық қосылыстардың табиғаттағы, адам |1 | | | |
| | |өміріндегі маңызы, органикалық химияның қалыптасуы | | | | |
| | |мен дамуына Қазақстан ғалымдарының қосқан үлесі; | | | | |
| | |заттардың құрылысы мен қасиеттерінің өзара | | | | |
| | |байланысы, органикалық қосылыстардың реакцияға түсу | | | | |
| | |қабілеті; | | | | |
|7 |7 |сандық есептер: метан, бутан, этанол, сірке |1 | | | |
| | |қышқылының формулалары бойынша есептеулер; күнделікті | | | | |
| | |тұрмыста белгілі қосылыстар құрамындағы химиялық элемент| | | | |
| | |атомдардың массалық үлесін есептеу (бутан, этанол, сірке| | | | |
| | |қышқылы); | | | | |
|8 |8 |№1 бақылау жұмысы. |1 | | | |
| | |Көмірсутектер мен олардың табиғи көздері (24 сағат): | | | | |
|9-1|1-3 |Алкандар, алкандардың гомологтық қатары, жалпы |3 | |№ 2 көрсетілімдер: | |
|1 | |формуласы, метан жəне оның гомологтарының | | |«Қаныққан | |
| | |молекулаларының құрылысы, sp3 гибридтену, алкандардың | | |көмірсутектер мен | |
| | |изомерленуі, атаулары, алкандардың табиғатта | | |олардың алкилдік | |
| | |таралуы, физикалық жəне химиялық қасиеттері, орынбасу | | |радикалдарының | |
| | |реакциялары: галогендеу жəне нитрлеу, жануы, термиялық| | |гомологтық қатары» | |
| | |айырылуы, алкандарды қолдану, метан негізінде | | |кестесі. метан, | |
| | |жүргізілетін синтездер, өндірісте алынуы: алкандар | | |этилен, ацетиленнің | |
| | |крекингі, мұнайды фракциялық айдау, лабораторияда | | |жануы; каучук, | |
| | |алынуы: Вюрц синтезі, алюминий карбидінің гидролизі; | | |резина, эбонит | |
| | | | | |үлгілерімен танысу; | |
| | | | | |парафиннің оттектің | |
| | | | | |жеткілікті жəне | |
| | | | | |жеткіліксіз | |
| | | | | |мөлшерінде балқуы | |
| | | | | |жəне жануы; | |
| | | | | |қыздырғанда | |
| | | | | |каучуктың айырылуы, | |
| | | | | |айырылу өнімдерінен | |
| | | | | |қанықпаған | |
| | | | | |көмірсутектерді | |
| | | | | |анықтау; | |
|12-|4,5 |Циклоалкандар, циклоалкандардың гомологтық қатары, |2 | | | |
|13 | |жалпы формуласы жəне құрылысы Циклоалкандардың | | | | |
| | |изомерленуі мен атаулары, циклоалкандардың табиғатта | | | | |
| | |таралуы, циклоалкандардың физикалық қасиеттері, | | | | |
| | |циклоалкандардың химиялық қасиеттері: гидрленуі, | | | | |
| | |дегидрленуі, жануы | | | | |
|14-|6-8 |Алкендер, алкендердің гомологтық қатары, жалпы |3 | | | |
|16 | |формуласы, этилен жəне оның гомологтарының | | | | |
| | |молекулаларының құрылысы. sp2 гибридтену, алкендердің | | | | |
| | |аталуы, кеңістік жəне құрылымдық изомерленуі, | | | | |
| | |физикалық қасиеттері, этилен көмірсутектерін алу; | | | | |
| | |химиялық қасиеттері: қосылу реакциялары (галогендеу, | | | | |
| | |гидрогалогендеу, гидратациялау, гидрлеу), Марковников | | | | |
| | |ережесі, тотығуы, алкендердің полимерлену реакциясы, | | | | |
| | |полиэтилен, алкендердің қолданылуы | | | | |
| | |№ 2 практикалық жұмыс «Этилен алу жəне оның қасиеттерін | | | | |
| | |зерттеу»; | | | | |
|17-|9,10 |Алкадиендер, алкадиендер туралы түсінік, |2 | | | |
|18 | |алкадиендердің жалпы формуласы, молекуласының | | | | |
| | |құрылысы. sp2 гибридтену, изомерленуі мен аталуы, | | | | |
| | |физикалық қасиеттері, алкадиендердің полимерленуі, | | | | |
| | |табиғи жəне синтетикалық каучуктер, каучук | | | | |
| | |вулканизациясы, резина; | | | | |
|19-|11-13 |Алкиндер, алкиндердің гомологтық қатары, жалпы |3 | | | |
|21 | |формуласы, ацетилен мен басқа алкиндердің молекула | | | | |
| | |құрылысы. sp гибридтену. Ацетилен көмірсутектерінің | | | | |
| | |аталуы мен изомерленуі. Ацетиленді метаннан жəне | | | | |
| | |карбидтік тəсілмен алу. Физикалық қасиеттері. | | | | |
| | |Химиялық қасиеттері: қосылу реакциялары г(алогендеу, | | | | |
| | |гидрогалогендеу, гидратациялау, гидрлеу). Ацетиленнің | | | | |
| | |бензолға тримерленуі, алкиндердің қолданылуы. | | | | |
|22-|14-16 |Арендер, бензол – арендер өкілі, бензол |3 | | | |
|24 | |молекуласының құрылысы, арендердің изомерленуі, | | | | |
| | |атаулары жəне алынуы, бензолдың гомологтары, | | | | |
| | |бензолдың физикалық жəне химиялық қасиеттері, бензол | | | | |
| | |қатысуымен жүретін орынбасу реакциялары: галогендеу, | | | | |
| | |нитрлеу, бензолдың сутекпен, галогенмен қосылу | | | | |
| | |реакциялары, тотығуы, толуол – бензолдың гомологы, | | | | |
| | |бензол мен толуол қасиеттерін салыстыру, арендердің | | | | |
| | |қолданылуы; көмірсутектер мен олардың туындылары | | | | |
| | |арасындағы генетикалық байланыс | | | | |
|25-|17-18 |Көмірсутектердің табиғи көздері, табиғи газ, оның |2 | | | |
|26 | |құрамы мен қолданылуы, мұнай, мұнайға серік газдар, | | | | |
| | |құрамы, мұнайды өнеркəсіпте өңдеу, фракциялық айдау, | | | | |
| | |термиялық жəне каталитикалық крекингілеу, мұнай | | | | |
| | |өнімдерін риформингілеу жəне ароматтандыру, тас көмір, | | | | |
| | |тас көмірді кокстеу; көмірсутектердің табиғи | | | | |
| | |көздерінің шығу тегі, пайдалы қазбаларды өндіру, | | | | |
| | |оларды өңдеу мен қолданудың экологиялық аспектілері. | | | | |
| | |Қазақстандағы мұнай, газ жəне көмір өнеркəсібінің дамуы;| | | | |
|27-|19-20 |Сандық есептер: |2 | | | |
|28 | |газтектес көмірсутектің салыстырмалы тығыздығы | | | | |
| | |бойынша немесе құрамындағы көміртек пен сутектің | | | | |
| | |массалық үлестері бойынша оның молекулалық формуласын| | | | |
| | |анықтау; көмірсутектің салыстырмалы тығыздығы немесе | | | | |
| | |оның жану өнімдерінің массасы, көлемі, | | | | |
|29 |21 |№ 2 лабораториялық тəжірибе (мультимедиа) «этилен, |1 | | | |
| | |ацетилен, мұнай үлгісі мен бензолдың калий перманганаты| | | | |
| | |мен йод суына əсері»; | | | | |
|30-|22-23 |Зат мөлшері бойынша молекулалық формуласын анықтау; |2 | | | |
|31 | |көмірсутектер арасындағы генетикалық байланысты | | | | |
| | |жүзеге асыратын химиялық реакция теңдеулері бойынша | | | | |
| | |өнімнің массасын, көлемін есептеу; табиғи газдың | | | | |
| | |жануы, этанның дегидрленуі, ацетиленнің гидрлену | | | | |
| | |реакцияларындағы газдардың көлемдік қатынастарын | | | | |
| | |есептеу; | | | | |
|32 |24 |№ 2 бақылау жұмысы. |1 | | | |
| | |Оттекті органикалық қосылыстар (20 сағат): | | | | |
|33 |1 |Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, |1 | |көрсетілімдер № 3: | |
| | |номенклатурасы; спирттер, спирттердің құрамы мен | | |спирттер мен карбон | |
| | |жіктелуі, қаныққан біратомды спирттер, қаныққан | | |қышқылдарының | |
| | |біратомды спирттердің гомологтық қатары, жалпы | | |үлгілері; спирттер | |
| | |формуласы, спирттердің изомериленуі, ; | | |мен карбон | |
| | | | | |қышқылдарының суда | |
| | | | | |ерігіштігі; этиленді | |
| | | | | |гидратациялау, | |
| | | | | |глюкозаны спирттік | |
| | | | | |ашыту арқылы этанол | |
| | | | | |алу; мыс (ІІ) | |
| | | | | |оксидін қолданып, | |
| | | | | |спиртті альдегидке | |
| | | | | |тотықтыру, | |
| | | | | |альдегидтен карбон | |
| | | | | |қышқылын алу; | |
| | | | | |альдегид, құмырсқа | |
| | | | | |қышқылы, глюкозаның | |
| | | | | |«күміс айна» | |
| | | | | |реакциясы; майлардың | |
| | | | | |қасиеті м(айлардың | |
| | | | | |ерігіштігі, сұйық | |
| | | | | |майлардың | |
| | | | | |қанықпағандық | |
| | | | | |қасиеттерін зерттеу);| |
| | | | | |сабын жəне | |
| | | | | |синтетикалық жуғыш | |
| | | | | |ұнтақ | |
| | | | | |ерітінділерінің | |
| | | | | |қасиетін салыстыру | |
| | | | | |олардың индикаторға | |
| | | | | |əсерін зерттеу; | |
| | | | | |сірке-этил немесе | |
| | | | | |сірке-изоамил | |
| | | | | |эфирлерін алу; | |
|34 |2 |Спирттердің физикалық қасиеттері, алынуы, |1 | | | |
| | |молекулааралық сутектік байланыс, спирттердің | | | | |
| | |электрондық құрылысының ерекшеліктері, спирттердің | | | | |
| | |химиялық қасиеттері: спирттердің металдармен, галоген| | | | |
| | |сутектермен əрекеттесуі, молекулааралық, | | | | |
| | |молекулаішілік дегидратациялану, эфирлену, тотығу мен | | | | |
| | |дегидрленуі | | | | |
|35 |3 |Көпатомды спирттер, этиленгликоль, глицерин, |1 | | | |
| | |көпатомды спирттердің құрылысы жəне қасиеттері, | | | | |
| | |көпатомды спирттерге сапалық реакция, спирттердің | | | | |
| | |маңызды өкілдері, метанол мен этанолдың | | | | |
| | |физиологиялық əсері, спирттердің қолданылуы; | | | | |
|36 |4 |№3 лабораториялық тəжірибе: «Глицериннің суда еруі, |1 | | | |
| | |мыс (ІІ) гидроксидімен əрекеттесуі»; | | | | |
|37 |5 |Фенол, фенол молекуласының құрылысы, атомдар мен атомдар|1 | | | |
| | |тобының өзара əсері, физикалық қасиеттері, химиялық | | | | |
| | |қасиеттері, фенолдың алынуы, фенолға сапалық реакция, | | | | |
| | |фенол жəне оның туындыларының қолданылуы; | | | | |
|38 |6 |Альдегидтер, кетондар, альдегид жəне кетон |1 | | | |
| | |молекулаларының құрылысы, гомологтық қатары, | | | | |
| | |изомерленуі мен номенклатурасы, карбонил тобының | | | | |
| | |құрылысы, ерекшеліктері, алынуы, физикалық жəне | | | | |
| | |химиялық қасиеттері, қолданылуы; формальдегид жəне | | | | |
| | |оның гомологтарының физикалық қасиеттері. альдегидтер| | | | |
| | |мен кетондардың жеке өкілдері, альдегидтердің | | | | |
| | |химиялық қасиеттерінің карбонил тобына тəуелділігі | | | | |
| | |(гидрлену, тотығуы), альдегидтердің сапалық реакциялары | | | | |
| | |(күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен жəне мыс (ІІ) | | | | |
| | |гидроксидімен тотығуы), формальдегидтің фенолмен | | | | |
| | |поликонденсациялануы; | | | | |
|39-|7,8 |Карбон қышқылдары, карбон қышқылдарының молекуласы |2 | | | |
|40 | |мен карбоксил тобының құрылысы, карбон қышқылдарының| | | | |
| | |жіктелуі, жалпы формуласы, изомерленуі мен | | | | |
| | |номенклатурасы, карбон қышқылдарының табиғатта | | | | |
| | |таралуы, карбон қышқылдарының қолданылуы, карбон | | | | |
| | |қышқылдарының физикалық қасиеттері жəне олардың | | | | |
| | |молекула құрылысына тəуелділігі | | | | |
|41 |9 |Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері: металдар, |1 | | | |
| | |металл оксидтері, негіздер жəне тұздармен | | | | |
| | |əрекеттесуі, көмірсутек радикалының карбон қышқылының| | | | |
| | |күшіне əсері, эфирлену реакциясы, оның жүру | | | | |
| | |жағдайлары, қанықпаған карбон қышқылдары, олардың | | | | |
| | |құрылысы мен химиялық қасиеттері; | | | | |
|42 |10 |№4 лабораториялық тəжірибе: «Сірке жəне фосфор |1 | | | |
| | |қышқылдарының химиялық қасиеттерін салыстыру. Крахмалдың| | | | |
| | |коллоидтық ерітіндісін əзірлеу жəне оның қасиеттерін | | | | |
| | |зерттеу, тамақ өнімдеріндегі крахмалды анықтау»; | | | | |
|43 |11 |Жай жəне күрделі эфирлер жəне олардың құрылысы, күрделі |1 | | | |
| | |эфирлердің изомерленуі мен номенклатурасы, эфирлену | | | | |
| | |реакциясының қайтымдылығы, күрделі эфирлердің | | | | |
| | |гидролизі; | | | | |
|44 |12 |Майлар, майлардың құрамы мен құрылысы, майлардың |1 | | | |
| | |жіктелуі мен номенклатурасы, майлардың табиғатта | | | | |
| | |таралуы, майдың биологиялық функциясы, майдың | | | | |
| | |қасиеттері. сұйық майларды гидрлеу, маргарин, тағамдағы | | | | |
| | |майдың ағзадағы өзгерісі, майлар мен олардың | | | | |
| | |негізіндегі тағамдардың қоректік құндылығы. майлар | | | | |
| | |гидролизі, сабындануы | | | | |
| | |Сабындар жəне синтетикалық жуғыш заттар, Қазақстанда | | | | |
| | |сабын мен жуғыш заттарды өндіру, қоршаған ортаны | | | | |
| | |синтетикалық жуғыш заттардың əсерінен ластанудан қорғау;| | | | |
|45-|13,14 |Көмірсулар, моносахаридтер, глюкоза, оның |2 | | | |
|46 | |молекуласының құрылысы, табиғатта таралуы, глюкозаның | | | | |
| | |физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері: бөлме | | | | |
| | |температурасында жəне қыздырғанда глюкозаның мыс | | | | |
| | |(ІІ) гидроксидімен əрекеттесуі, эфирлену, «Күміс айна» | | | | |
| | |реакциялары, гидрленуі; глюкозаның спирт жəне сүт | | | | |
| | |қышқылын түзе ашуы, глюкозаның биологиялық маңызы, | | | | |
| | |глюкозаның алынуы мен қолданылуы, фруктоза – глюкоза| | | | |
| | |изомері, фруктозаның табиғатта таралуы, биологиялық | | | | |
| | |маңызы, рибоза жəне дезоксирибоза жайлы қысқаша мəлімет;| | | | |
| | |дисахаридтер, сахароза, оның молекуласының құрылысы | | | | |
| | |мен құрамы, физикалық жəне химиялық қасиеттері, | | | | |
| | |сахарозаның биологиялық маңызы,  cахарозаның | | | | |
| | |изомерлері (лактоза мен мальтоза), сахароза гидролизі, | | | | |
| | |сахарозаны табиғи шикізаттан өндірісте алу, Қазақстанда | | | | |
| | |қант өндіру; | | | | |
|47-|15-16 |Полисахаридтер, крахмал жəне целлюлозаның құрылысы, |2 | | | |
|48 | |құрамы, биологиялық маңызы, физикалық қасиеттері, | | | | |
| | |химиялық қасиеттері. полисахаридтердің гидролизі, | | | | |
| | |крахмалды сапалық анықтау, полисахаридтердің табиғатта | | | | |
| | |таралуы, полисахаридтердің қолданылуы, целлюлоза | | | | |
| | |триацетаты, тринитраты; жасанды талшықтар туралы | | | | |
| | |түсінік, целлюлозаның минералды жəне карбон | | | | |
| | |қышқылдарымен əрекеттесуі; Қазақстанда қант, целлюлоза| | | | |
| | |өндіру, ағаш жəне қағаз, оттекті органикалық | | | | |
| | |қосылыстардың биологиялық жəне экологиялық ролі, | | | | |
| | |көмірсулардың қоректік құндылығы; көмірсутектер мен | | | | |
| | |оттекті органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық| | | | |
| | |байланыс | | | | |
|49 |17 |№3 практикалық жұмыс: «Көмірсутектер мен оттекті |1 | | | |
| | |органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық | | | | |
| | |байланыс» тақырыбына сандық жəне сапалық есептер | | | | |
| | |шығару; | | | | |
|50 |18 |Сандық есептер: |1 | | | |
| | |органикалық қосылыстың жану өнімдерінің массасы, | | | | |
| | |көлемі бойынша молекулалық формуласын анықтау; | | | | |
| | |органикалық қосылыстың салыстырмалы тығыздығы | | | | |
| | |бойынша немесе құрамындағы көміртек, сутек жəне | | | | |
| | |оттектің массалық үлестері бойынша оның молекулалық | | | | |
| | |формуласын анықтау; органикалық қосылыстардың əр түрлі | | | | |
| | |кластары арасындағы генетикалық байланысты жүзеге | | | | |
| | |асыратын химиялық реакция теңдеулері арқылы өнімнің| | | | |
| | |массасы мен көлемін есептеу; реакция өнімінің теориялық | | | | |
| | |мүмкіндікпен салыстырғандағы практикалық шығымының | | | | |
| | |массалық немесе көлемдік үлесін есептеу; | | | | |
|51 |19 | № 4 практикалық жұмыс «Оттекті органикалық |1 | | | |
| | |қосылыстарға сапалық реакциялар» тақырыбына | | | | |
| | |эксперименттік есептер шығару; | | | | |
|52 |20 |№ 3 бақылау жұмысы. |1 | | | |
| | |Азотты органикалық қосылыстар «Гетероциклді қосылыстар»,| | | | |
| | |«Нуклеин қышқылдары» (10 сағат): | | | | |
|53 |1 |Аминдер, аминдердің құрамы мен құрылысы, амин |1 | |№ 4 көрсетілімдер: | |
| | |тобы, жіктелуі, изомерленуі мен номенклатурасы, | | |амин қышқылы | |
| | |алифатикалық аминдер, аминдерді нитроқосылыстарды | | |ерітіндісінен | |
| | |тотықсыздандырып алу (Зинин реакциясы), | | |функционалдық | |
| | | | | |топтарды анықтау; | |
| | | | | |белокты еріту жəне | |
| | | | | |тұнбаға түсіру, белок| |
| | | | | |денатурациясы; | |
| | | | | |белоктардың (жүн | |
| | | | | |немесе қауырсын) | |
| | | | | |жануы; ДНҚ, РНҚ | |
| | | | | |молекулаларының | |
| | | | | |модельдері; | |
|54 |2 |Аминдердің сумен жəне қышқылдармен əрекеттесуі, |1 | | | |
| | |аминдердің тотығуы; анилин – ароматты аминдер өкілі, | | | | |
| | |анилин молекуласының құрылысы, аминдердің физикалық | | | | |
| | |қасиеттері, аминдердің химиялық қасиеттері: сумен, | | | | |
| | |қышқылдармен əрекеттесуі, аминдердің қолданылуы; | | | | |
|55 |3 |Амин қышқылдары, амин қышқылдарының құрамы мен құрылысы,|1 | | | |
| | |амин қышқылдарының номенклатурасы мен изомерленуі, | | | | |
| | |амин қышқылдарының қышқылдық-негіздік қасиетінің | | | | |
| | |екіжақтылығының себебі, | | | | |
|56-|4,5 |Амин қышқылдарының қышқылдармен əрекеттесуі, амин |2 | | | |
|57 | |қышқылдарының негіздермен əрекеттесуі, күрделі | | | | |
| | |эфирлер түзуі, амин қышқылдарының поликонденсациясы, | | | | |
| | |амин қышқылдарының биологиялық маңызы, амин | | | | |
| | |қышқылдарының қолданылуы, синтетикалық талшықтар | | | | |
| | |(капрон, энант жəне тағы басқа), табиғатта таралуы, | | | | |
| | |биологиялық маңызы | | | | |
|58-|6,7 |Белоктар, белоктардың құрамы, белок молекуласының |2 | | | |
|59 | |құрылысы, белоктардың физикалық қасиеттері, | | | | |
| | |атомдардың пептидтік тобы, пептиттік байланыс, | | | | |
| | |пептидтер, белоктардың біріншілік, екіншілік жəне | | | | |
| | |үшіншілік құрылымы, белоктың химиялық қасиеттері: жануы,| | | | |
| | |денатурациясы, гидролизі, белоктардың түсті | | | | |
| | |реакциялары, белоктардың ағзада өзгерісі, | | | | |
| | |белоктардың биологиялық қызметі, белоктың төртіншілік| | | | |
| | |құрылымы – белок жəне белок емес молекулалардың | | | | |
| | |агрегациясы, белок жетіспеушіліктің жаһандық | | | | |
| | |проблемасы жəне оны шешу жолдары | | | | |
| | |№ 5 лабораториялық тəжірибе «Белоктың түсті | | | | |
| | |реакциялары», «Мақта жəне жібек жіптің жануы»; | | | | |
|60 |8 |Азотты гетероциклды қосылыстар туралы түсінік, |1 | | | |
| | |пиррол, пиридин, пиримидинді жəне пуринді негіздер | | | | |
| | |туралы түсінік; нуклеин қышқылдары, нуклеин | | | | |
| | |қышқылдарының құрамы, нуклеотидтер құрылысының жалпы | | | | |
| | |сызбасы, ДНҚ жəне РНҚ биологиялық рөлі, белок | | | | |
| | |синтезіндегі нуклеин қышқылдарының рөлі, гендік | | | | |
| | |инженерия жəне биотехнология туралы түсін | | | | |
|61 |9 |Сандық есептер мен жаттығулар: |1 | | | |
| | |химиялық реакция теңдеулері бойынша экологиялық | | | | |
| | |мазмұнды есептер шығару; теориялық мүмкіндікпен | | | | |
| | |салыстырғандағы өнім шығымының массалық, көлемдік | | | | |
| | |үлестері; | | | | |
|62 |10 |№ 4 бақылау жұмысы |1 | | | |
| | |Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстар «Химия жəне | | | | |
| | |адам денсаулығы» (6 сағат): | | | | |
|63 |1 |Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстарды алу | | |№5 көрсетілімдер | |
| | |реакциялары (полимерлеу, сополимерлену, | | |П«ластмасса, | |
| | |поликонденсация); | | |синтетикалық каучук | |
| | | | | |жəне талшықтардың | |
| | | | | |үлгілерімен | |
| | | | | |таныстыру»; | |
|64 |2 |Мономер, полимер буыны, полимерлену дəрежесі, | | | | |
| | |макромолекула ұғымдары; жоғары молекулалы қосылыстардың | | | | |
| | |құрылысы, қасиеттері, қолданылуы; | | | | |
|65 |3 |Пластмассалар по(лиэтилен, полипропилен, полистирол, | | | | |
| | |фенолформалдегид); синтететикалық талшықтар (капрон, | | | | |
| | |лавсан, кевлар) | | | | |
|66 |4 |№ 6 лабораториялық тəжірибе «Пластмасса жəне | | | | |
| | |талшықтарды танып білу | | | | |
|67 |5 |Синттетикалық каучуктер (бутадиен, хлорпрен, | | | | |
| | |бутадиенстирол), Қазақстандағы полимер өндірісі; | | | | |
| | |витаминдер, дəрілер, гормондар мен ферменттер | | | | |
| | |жөнінде түсініктер, тұрмыстағы химиялық сауаттылық | | | | |
|68 |6 |Сандық есептер: органикалық заттардың қасиеттеріне | | | | |
| | |арналған аралас есептер шығару; | | | | |

, .Ұқсас жұмыстар
ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ВАЛЕНТТІЛІГІ
Есептер жинағы
Бастапқы химиялық ұғымдар. 8 сынып
Атомның құрылысы.Д.И.Менделеев жасаған периодтық заң және химиялық элементтердің периодтық жүйесі
Галогендердің физикалық қасиеттері
Элементтердің валенттілігі бойынша химиялық қосылыстардың формулаларын құру
Атом ядросының құрамы
Химиялық элемент
Химикалық элементтер, олардың периодтық жүйедегі орны
Химиялық элемент атомының құрылысы
Пәндер