Сабақ жоспары :: Әртүрлі

Файл қосу

Түркістан туралы өлењдер

25 қазан - Республика күні.

Сабаќтыњ таќырыбы: «Меніњ елім – Ќазаќстан».

Сабаќтыњ маќсаты: Оќушыларды отан сүйгіштікке, отанды ќорѓауѓа тәрбиелеу.

Тәрбие саѓаты: Өз туѓан тілін, отанын ќұрметтеуге тәрбиелеу.

Сабаќтыњ көрнекілігі: оќулыќтар, сурет, Әнұран, Елтањба, Туы.

Жүргізуші: Балалар, біздіњ сүйікті
1) Отанымыз ќасиетті мемлекетіміз ќай ќала?
2) Еліміздіњ Президенті, Елбасы кім?
3) Отанымыздыњ астанасы ќай ќала?
4) Еліміз өзініњ ќандай ќасиеттерімен айбатты және айбынды?
Әнұран, Елтањба, Туымен.

Елтањба: Ќазаќстанныњ мемлекеттік елтањбасында көгілдір түс аясындаѓы
шањыраќ бейнеленген. Шањыраќтыњ айнала күн сәулесіндей тарап уыќтар
шашылѓан.Оны ањыз әњгімелердегі пыраќтардыњ ќанаты көмкеріп тұр. Елтањбаныњ
төменгі жаѓында – Ќазаќстан деген жазу бар. Ќазаќстанныњ елтањбасыныњ
төменгі жаѓында – Ќазаќстанныњ рендік бейнесі екі түсті – алтын және
көгілдір түс.

Туымыз туралы. Туымыздыњ ашыќ көгілдір түсі халыќ тыњ мәдени – этникалыќ
бірлігін, сонымен ќатар мемлекеттіњ мемлекеттіњ біртұтастыѓын білдіреді.
Көгілдір түс сондай-аќ төбемізден көгілдір аспанныњ ортаќтыѓы жайлы зор
ѓалам шарлыќ және жалпы адами ой – мұраттарды ашып көрсетеді.
Күн – тіршілік пен ќуат көзі, сондыќтан күн бейнесі тіршілік нышаны болып
табылады. Геральдика зањы бойынша күн бейнесі байлыќ пен молшылыќ деп
есептеледі, сондыќтан елтањбамыздаѓы күн сәулелерініњ молшылыќ пен байлыќ
негізі – бидай масаѓы түрінде берілуі бекер емес.
Көшпенділер дүниетанымында дала ќыраныныњ орны ерекше. Нышандар
тілінде ќыран бейнесі мемлекет билігін, кењдігі мен көрегендігін білдіреді.
Дала тұрѓындары үшін бұл – бостандыќтыњ, айќын маќсатќа, биікке ұмтылудыњ,
болашаќќа самѓаудыњ белгісі.
Туымызѓа жањаша әрі ќайталанбас рењ ќосатын элементтіњ бірі –
оныњ сабын бойлай ќатар өрілген ұлттыќ ою-өрнектен тұратын жолаќ, Ою өрнек
туымыздыњ ұлттыќ ерекшелігін айќындау үшін берілген.

Саламатсыздар ма!
Ұстаздар және оќушылар. Бүгінгі тәрбие саѓатымыздыњ таќырыбы – жыл
сайын алтын күзде келетін халќымыздыњ жарќын мерекесі «Ќала күні». «Рухани
астана» және «Республика күні» мерекелеріне байланысты «Меніњ елім
Ќазаќстан» деген таќырыпќа тәрбие саѓатын өткізейік деп жатырмыз.
1. Отанды сүю – өркениет – тіліктіњ басты белгісі.
Сұлтан баяндайды.
Отанды сүю – өркениет – тіліктіњ басты белгісі.
Отан деген сөздіњ өзі маѓынасы терењ ұѓым. Отан жер емес, аѓаш емес,
тау да емес, жалпы, өзіњніњ туѓан табиѓатыњ, халќыњ, оныњ желі де шипа,
топыраѓы да дәрі, бәрі де туыс секілді. Отанѓа деген сүйіспеншілік әр бір
адамда болса керек.
Біз халќы мемлекетініњ негізін ќұрушы, оныњ таѓдырына жауап беруші,
ішіміздегі өзге ұлт өкілдеріне өнеге көрсететін, барлыќ істер бастамасы
болуѓа тиісті ұйытќы халыќпыз. Сондыќтан үлкен ұлтќа тән төзім мен сабырлы
мінез көрсете білген жөн.
Отанѓа деген сүйіспеншілікті ешќашанда жоѓалтуѓа болмайды. Шетелдіњ
білімін алу шетелдік болу деген сөз емес. Отанныњ алтын бесігін ќанша
миллионер болсањ да, Отаныњ, туѓан жеріњ, ата-бабањныњ кіндік ќаны тамѓан
отаныњ болмаса сен ќандай адамсыњ. Сондыќтан барлыќ Ќазаќстандаѓы
азаматтарды Отан сүйгіштікке тәрбиелеуге шаќырамын. Отанды сүю
өркениеттіктіњ белгісі.
2. Біздіњ еліміз – Ќазаќстан болса, туѓан ќаламыз, рухани астанамыз –
Түркістан!
3. Түркістан тарихымен танысайыќ
Көне тарихын Гаућар баяндайды.
Түркініњ төрі – Түркістан. Ќайкезде болмасын халыќтыњ басын
біріктіріп, елді айналасына тыѓыз топтастырып, гүлдеп өркен жайып отырѓан.
Мұныњ басты себебі – мұнда мұсылманшылыќќа, білім мен діни уаѓызѓа ерекше
мән берілді.
Түркістан тек діни, наным-сенім орталыѓы ѓана емес, көне ќалада
халыќтыќ дәстүр мен салт-сана ќоса дамыѓан.
ІІ. Бүгінгі тарихын Сұлтан баяндайды.
Түркістан біздіњ ұлтымыздыњ ѓана емес күллі Түркі әлеуметтік-рухани
ќазынасын өзініњ тарихы терењ ќойнауына жасырып жатќан бас ќаламыз.
Бүгін ќалада 200 мыњѓа жуыќ халыќ тұрады. Өндірісі мен ауыл
шаруашылыѓа ќатар дамыѓан ќалада тұрѓындар маќта, мал өнімдері, көкөніс,
жеміс- жидек, жењіл өнеркәсіп тауарларын, мата, ќолөнер бұйымдарын өндіріп
сатумен шұѓылданады.
Ќалалыќ баѓыныста 20 – ѓа өндірістік мекемелер бар. Сондай-аќ
халыќќа 12 базар, 35 жанар-жаѓай май ќұятын станса, 10 мейрамхана, 64 кафе,
көпшілік тамаќтандыру орындары ќызмет етеді. Ќаладаѓы 63 жалпы білім
беретін мектептерде 43 987 оќушы білім алады. Ќ.А.Яссауи атындаѓы ХЌТУ-да
43 мамандыќ бойынша 12 000 студент, медициналыќ колледжде 824,
педагогикалыќ колледжде 1 304, және кәсіптік-техникалыќ мектепте 581 оќушы
оќиды.
Тұрѓындардыњ салауатты өмір салтын ұстанып денсаулыќтарын
шыњдауына 3 стадион, 1 аквапарк, 166 спорттыќ ѓимараттар жұмыс жүргізеді.
Ќала тұрѓындарыныњ мәдени және рухани сұраныстарын өтейтін 1 музыкалыќ
драма театр, 3 мәдениет үйі, 2 музей, 40 кітапхана жұмыс істейді.
Ќала ќонаќтары Еуропалыќ стандартќа сай жабдыќталѓан жоѓары
дәрежелі ќонаќ үйлердіњ ќызметін пайдалана алады. Ќалада екі ұлттыќ мәдени
орталыќ жұмыс істейді. Олар мәдени аѓарту, ѓылыми – техникалыќ
шыѓармашылыќ, ќайырымдылыќ т.б. жұмыстар жүргізеді.
Біздіњ көптеген аќын – жазушыларымыз ќаламыздыњ шырайлы да
көрікті әдемі ќала екендігін өлењ жырлар арќылы білдірген.
Түркістан туралы өлењдер .
Гүлсара оќиды:
Түркістан – екі дүние есігі ѓой.
Түркістан – ер түріктіњ бесігі ѓой.
Түркістан – Түркістандай жерде туѓан
Түріктіњ Тәњірі берген несібі ѓой.

Ертеде Түркістанды Тұран дескен
Тұранда ер түрігім туып өскен.
Тұранныњ таѓдыры бар толќымалы
Басынан көп тамаша күндер кешкен.

Тұранныњ тарихы бар отты желдей,
Заулаѓан халыќ өрттей аспанѓа өрлей.
Тұранныњ жері менен суы да жай,
Тењіздей терењ ауыр ой бергендей.

Тұранныњ елі, шексіз шөлі ќандай,
Тењіздей кемері жоќ көлі ќандай!
Тұранныњ дария аталѓан өзендері
Тасыса, шөлді басќан селі ќандай!

«Отаным оттанда ыстыќ» демекші Отанымыз туралы өлењ. Ерасыл оќиды:
Отаным тудым сенде, аяладыњ,
Сүйсініп – аќ бетімнен аймаладыњ.
Бөледіњ жүрегімді ќуанышќа,
Не керек бәрін менен аямадыњ.

Отаным – сенсіњ меніњ маќтанышым.
Сен үшін жалынды жыр аќтарылсын.
Өз ќойныњда өмірден баќыт таптым,
Сен маѓан сүйкімдісіњ, ардаќтысыњ.

Ұқсас жұмыстар
Мұстафа шоқай.
Ас – адамның арқауы
Ұлт зиялыларының мемлекеттік автономияға байланысты тарихи көзқарастары
Диуани хикмет кітабы
Бала тәрбиесі - басты міндет
Мұстафа шоқай - алаштың зиялысы
Ғажайып отбасы
М.Жұмабаев – қазақ лирикасыны хантәңірі
Етістіктің шақтары. Болжалды келер шақ
Ахмет иасауи «диуани хикмет» кітабы
Пәндер