Файл қосу

10 сыныпқа арналған тест тапсырмалары

Пән: Математика
10 сынып №1
1. Квадраттың қабырғалары 25%-ке ұзартылған. Квадраттың ауданы қанша процентке көбейеді?
2. Теңдеуді шешіңіз: 5 - 3(x - 2(x - 2(x - 2))) = 2.
3. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: .
4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
5. у-ті х арқылы өрнектеңіз: 2х + 5у - 16 = 0.
6. Жазықтықта тік бұрышты үшбұрыш берілген, гипотенузасы 12 см. Кеңістікте берілген бір нүктеден үшбұрыш төбелеріне дейінгі қашықтық 10 см-ден. Үшбұрыш жазықтығынан кеңістіктегі нүктеге дейінгі қашықтықты табыңыз.
7. Квадраттың диагоналі 4см. Бұл квадраттың қабырғасы басқа квадраттың диагоналі болып табылады. Екінші квадраттың қабырғасын табыңыз:
8. Ромбының биіктігі 10см, ал сүйір бұрышы 300 - қа тең деп алып, оның ауданын табыңыз:
9. шеңбердің центрінен координаттар басына дейінгі ара қашықтықты табыңыз
10. Есептеңіз:
11. Теңдеуді шешіңіз: 1 - 4sіn2x = 0
12. Сырттай жанасатын екі дөңгелектің аудандарының қосындысы
130 см2. Егер олардың центрлерінің ара қашықтығы 14 см-ге тең болса, онда олардың радиустары неге тең?
13. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз:
14. Интегралды есептеңіз:
15. Геометриялық прогрессияның мүшелері оң S2 = 4, S3 = 13 екені белгілі болса, онда S4 есептеңіз.
16. Есептеңіз: .
17. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
18. f(х) = х функциясының туындысын табыңыз.
19. Функцияның туындысын тап
20. Үш учаскенің ауданы 60га. Бірінші учаскенің ауданы барлығының ауданының 25%-не тең. Екінші және үшінші учаскелердің аудандарының қатынастары 4:5-ке қатынасындай. Учаскелердің әрқайсысының ауданын табыңыз.
21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
22. Теңдеулер жүйесі болса, ху неге тең?
23. Өрнекті ықшамдаңыз: .
24. Теңдеуді шешіңіз: x - 1 = 3.
25. Теңдеуді шешіңіз: = 0.

10 сынып №2
1. Күніне жылқыларға 96 кг шөп беретіндей етіп шөп қоры дайындалды. 2 жылқыны көрші колхозға өткізгендіктен, күніне әр жылқыға беретін тиісті мөлшерлі шөпті 4 кг-ға артық беруге тура келді. Әуелде қанша жылқы болып еді?
2. 6 күннің ішінде 24 адам құлпынай салынған учаскенің шөбін жұлды, онда 36 адам сол жұмысты неше күнде орындайтынын табыңыз:
3. Теңдеуді шешіңіз: 100 - 20y = -y2
4. Ықшамдаңыз:
5. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у =
6. C бұрышы тік болатын тік бұрышты АВС үшбұрышында АС катеті 2-ге тең, гипотенузасы АВ=4. В төбесінен жүргізілген үшбұрыштың медианасын табыңдар.
7. Трапецияның орта сызығы 7см тең, ал табандарының бірі екіншісінен 4см-ге артық.Трапецияның табандарын табыңдар.
8. Ауданы қабырғаларының ұзындығы 8м және 18м тік төртбұрыштың ауданына тең болатын квадраттың қабырғасын табыңыз:
9. Қиық конустың табан радиустары 7 м және 4 м, жасаушысы табанына 60 бұрышпен көлбеген. Жасаушысын табыңыз.
10. Клоунға санды айтты да, оны 0,5-ке көбейтіп, нәтижеге 3 қосу керек деді. Клоун шатастырып, берілген санды 0,5-ке бөліп, нәтижеден 3-ті шегерді. Клоун шатысса да, егер дұрыс жауабын берген болса, оған қандай сан айтылды?
11. Теңдеуді шешіңіз: x = -3x - 5.
12. Екі санның геометриялық ортасы кішісінен 12-ге артық, ал сол сандардың арифметикалық ортасы үлкенінен 24-ке кем. Осы сандарды табыңыз.
13. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: 18:х=7,2:4,5

14. Ықшамдаңыз: - 1.
15. Сөйлемді аяқтаңыз:
"Синус пен косинус функцияларының анықталу облысы - ...".
16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
17. f(х) = 3sіn7х функциясының туындысын табыңыз.
18.Фунциясының туындысын тап:
19. A(3; -4) нүктесінен өтетін, центрі координаттар басында орналасатын шеңбердің теңдеуін көрсетіңіз:
20. Егер өспелі геометриялыќ прогрессияны ќұрайтын үш санның ортанғысын екі есе көбейтсе, онда арифметикалыќ прогрессия шығады. Геометриялыќ прогрессияның еселігін табыңыз
21. Теңдеуді шешіңіз: 2 sіn x + cos x =1
22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
23. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
24. (x) = xe-3x функциясының өсу аралығын табыңыз.
25. Теңсіздікті шешіңіз: х2 + x < x(x + 5) + 5.

10 сынып №3
1. Әсеттің массасы 35 кг. Адам массасының 65%-і су. Әсеттің денесінде неше килограмм су бар?
2. Теңдеуді шешіңіз: .
3. түбірін табыңыз және оның a = 1, b = 3, c = 5, d = 3 деп алғандағы сан мәнін есептеңіз.
4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
5. 2x- y= 11 теңдеуінің графигінің ординатасы нөлге тең, нүктесінің абсциссасын табыңыз:
6. АВС үшбұрышының АС қабырғасына параллель DK кесіндісі жүргізілген (кесіндінің D ұшы АВ қабырғасында, ал K ұшы ВС қабырғасында жатыр ). АB = 8 см, АС =10 см және DK = 7,5 см деп алып, AD кесіндісін табыңдар.
7. Ромбының бір қабырғасының диагональдармен жасайтын бұрыштарының қатынасы 2:7 қатынасындай. Ромбының бұрыштарын табыңдар.
8. Үшбұрыштың биіктігі мен табаны берілген: hа =10 см, а=5 см. Үшбұрыштың ауданын табу керек.
9. m-нің қандай мәнінде және
векторларының ұзындығы тең болады?
10. Өрнекті түрлендіріңіз: .
11. Теңдеуді шешіңіз:
12. Пропорцияның алғашқы үш мүшесінің қосындысы 58-ге тең. Үшінші мүшесі бірінші мүшесінің -сін, ал екіншісі -ін құрайды. Пропорцияның төртінші мүшесін табыңыз.
13. Теңсіздіктің шешімін табыңыз:
14. Есептеңіз: , егер = -.
15. Егер геометриялық прогрессияда b4 - b2 = - және b6 - b4 = - екендігі белгілі болса, онда прогрессияның еселігі мен бірінші мүшесін табыңыз.
16. Көбейткіштерге жіктеңіз: (a2 + b2)2 - a2(a2 + b2).
17. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:. :
18. f(x) = 2x4 -x2 функциясы үшін f (x) = 0 теңдеуін шешіңіз.
19. Егер f(x) = sіn4 x - cos4 x болса, онда f ' () мәнін табыңыз.
20. 10 м3 ауа 13 кг тартады. Ұзындығы 4,2 м, ені 3,5 м және биіктігі 2,6 м болатын бөлмедегі ауа қанша тартады?
21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
23. у = x-2 e1+2x функциясының графигінің х0 = -0,5 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.
24. Есептеңіз: .
25. Үшбұрышты дұрыс пирамиданың төбесіндегі жазық бұрышы 90 тең. Бүйір бетінің ауданы 192 см2 тең пирамиданың бүйір жағына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.

10 сынып №4
1. Тіктөртбұрыштың ауданы 42 см2. Егер оның ені 3 см болса, ұзындығы қанша болады?
2. Теңдеуді шешіңіз: sіn3xcos3x = -.
3. Аэропортта 880 жолаушы ұшақ күтіп отыр. Олардың 35%-і еркектер. Әйелдер мен балалардың жалпы санының 75%-ін әйелдер құрайды. Аэропортта қанша әйел және қанша бала болғанын табыңыз?
4. Бөлшекті қысқартыңыз: .
5. Мына өрнекті оған тең синус функцияның ең кіші оң аргументінің мәнімен алмастырыңыз:
6. АВС тең қабырғалы үшбұрышында О центрі арқылы ОК перпендикуляры жүргізілген. Егер ВС= 6 см, КС=4 см тең болса, онда ОК-ның ұзындығын табыңыз.
7. В=60˚ және АС= 10,5 болатын АВСD ромбының периметрін табыңдар.
8. Радиусы R-ға тең болатын дөңгелектің 300˚ центрлік бұрышқа сәйкес секторының ауданын табыңыз.
9. Конустың жасаушысы табан жазықтығына 30 бұрыш жасай көлбеген және 8 см-ге тең. Конустың осьтік қимасының ауданын табыңыз.
10. Өрнекті ықшамдаңыз: .
11. Жұмысшы еңбек ақысын орындаған нормасы бойынша алады. Айдың аяғында нормасын 20%-ке асыра орындағаны үшін 8400 теңге алды. Оған осы айда қосымша есептелген ақшасын табыңыз:
12. Теңдеуді шешіңіз: 2x2 - 5x + 3 = 0.
13. Теңсіздікті шешіңіз: (x + 13)(x - 7)2(x - 15) > 0.

14. Есептеңіз: 872 + 87 ∙ 26 +132
15. Көбейткіштерге жіктеңіз: xyz + x2y2 + 3x4y5 + 3x3y4z -xy - z.
16. Теңсіздікті шешіңіз: x2 - 8x + 15 0.
17. f(x) = функциясы берілген. f (-2) есептеңіз.
18. f(x) = 2 - 9x +10 функциясының [0; 2] кесіндісіндегі
а) ең үлкен; б) ең кіші мәндерін табыңыз.
19. мен векторларының арасындағы бұрыш 60, =(2;2;-1) және =6 тең болса, онда векторлардың скаляр көбейтіндісін табыңыз:
20. a1 = 10, d = 4, n = 11 болатын арифметикалық прогрессияның соңғы мүшесін есептеңіз.
21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
23. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
24. Геометриялық прогрессияда b1 = 2; bn = 1024; Sn = 2046 екендігі белгілі. Мүшелерінің саны мен еселігін табыңыз.
25. Бөлшекті қысқартыңыз:
Ұқсас жұмыстар
Тіл білімі салаларын оқыту
ІІІ топ
Pisa бағдарламасы бойынша тест 9-сынып
ОМОЖТ диалогті оқыту
Рационал сандар
Адам өміріндегі сөз мәдениетінің рөлі
Күрделі және кері функцияладың туындысы
Тіл - рухани қазына. Сөз мәдениеті
Тілдік норма ауызша баяндау, суретпен жеткізу
«үшөлшемді әдістемелік жүйе» технологиясына негізделіп география пәнінен жасалған жұмыс дәптері
Пәндер